SE430386B - Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall - Google Patents

Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall

Info

Publication number
SE430386B
SE430386B SE8201295A SE8201295A SE430386B SE 430386 B SE430386 B SE 430386B SE 8201295 A SE8201295 A SE 8201295A SE 8201295 A SE8201295 A SE 8201295A SE 430386 B SE430386 B SE 430386B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
screen
sieve
operating parameter
sensor
regulated
Prior art date
Application number
SE8201295A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8201295L (sv
Inventor
T Edholm
U Stahl
Original Assignee
Kamas Ind Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kamas Ind Ab filed Critical Kamas Ind Ab
Priority to SE8201295A priority Critical patent/SE430386B/sv
Priority to DK100483A priority patent/DK159247C/da
Priority to DE8383850048T priority patent/DE3378253D1/de
Priority to AT83850048T priority patent/AT37995T/de
Priority to EP83850048A priority patent/EP0088064B1/en
Priority to AU11978/83A priority patent/AU568805B2/en
Priority to CA000422744A priority patent/CA1209098A/en
Priority to MX196453A priority patent/MX155950A/es
Priority to JP58033919A priority patent/JPS58180272A/ja
Publication of SE8201295L publication Critical patent/SE8201295L/sv
Publication of SE430386B publication Critical patent/SE430386B/sv
Priority to US06/786,228 priority patent/US4687105A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
  • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
  • B07B13/00Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices
  • B07B13/14Details or accessories
  • B07B13/18Control
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
  • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
  • B07B9/00Combinations of apparatus for screening or sifting or for separating solids from solids using gas currents; General arrangement of plant, e.g. flow sheets

Description

10 15 20 25 30 35 s2o1295+6 inbiandningar, såsom småkärnor och kärndeiar, som passerar genom såiïet som genomsiag, medan renvaran 1ämnar såïiet som översiag, kan det nämnda probiemet uppstå och ge sig tiii känna som en aïitför hög förekomst av föroreningar i form av smâkärnor och kärndeiar i renvaran, om ett aiitför kraftigt fiöde av rensgods tiiïföres maskinen.
Uppfinningen syftar tili att vid maskiner av det inïed- ningsyis angivna siaget åstadkomma en anordning, varigenom såiieffektiviteten automatiskt pâverkas och regieras i reia- tion tiil avsett rens- och/e11er sorteringsresuitat.
I detta syfte har åstadkommits den anordning, vars kän- netecken framgår av patentkravet 1. .
Uppfinningen ska11 beskrivas närmare i det föijande med hänvisning ti11 bifogade ritning, på viïken FIG. 1 i schematisk vertikaisektionsvy visar ett utförande av en sorterings- och rensmaskin med anordningen eniigt uppfinningen, samt FIG. 2 och 3 är diagram, som visar genomsiagets förde1ning över skaksâ11ets iängd.
Sjäiva maskinen är av i och för sig tidigare känt utfö- rande. Den innefattar en maskinram 10 med en däri eiastiskt upphängd såiiåda 11, som drives medeist en skakmotor 12. I sâiiådan är uppifrån och nedåt anordnade ett skumsåiï 13, ett översåii 14 och ett bottensåii 15. För tiiiförsei av rensgod- set är ovanför skumsåiiet anordnad en inioppstratt 16 med t ex variatorförsedd matarvais 17 för tiiiförsei av rensgodset ti11 såiien genom en stigiuftskanai 18. För bortförsei av översiaget på skumsåiïet 13 och översåiiet 14 finns utmat- ningsrännor 19 resp. 20, och för sådant materiai som passerar genom bottensåiiet, dvs föroreningar och andra icke önskade inbiandningar, såsom småkärnor och kärndeiar, finns en utmat- ningsränna 21. Översiaget på bottensåiiet utgör renvaran, och för denna finns ett spjäiiregïerat utïopp 22, viiket mynnar i en stigiuftskanai 23. Medei för åstadkommande av iuftström- marna i stigïuftskanaierna 18 och 23 är visade på ritningen 10 15 20 25 30 35 e2o129s-6 men behöver inte beskrivas närmare i samband med uppfin- ningen.
Anordningen enïigt uppfinningen är tiïlämpad på botten- så11et 15 och innefattar en under bottensâ11et i området av dettas utïoppsände anordnad sensor 24. Denna sensor kan utgö- ras t ex av en kristaïïmikrofon, en differentiaitransformator eïïer en dynamisk pick up. Viiken annan typ av sensor kan komma ifråga; huvudsaken är att sensorn aïstrar en elektrisk signa1 vid partikïars anslag mot densamma. Signaien från sen- sorn 24 tiiiföres en eïektronisk funktionskrets 25 (mikropro- cessor), i vi1ken signaien förstärkes. I beroende av antaïet ansiag, som sensorn 24 registrerar per tidsenhet, aistras i funktionskretsen 25 en signaï, vilken vidarebefordras ti11 ett stä11don 26 för matarva1sens 17 variator för instäïining av matarvaïsens hastighet på sådant värde, att anta1et ans1ag mot sensorn 24 1igger under ett i funktionskretsen 25 in- stä11t maximivärde men samtidigt också ïigger över ett i kretsen instäiït minimivärde. Instäïiningen kan också ske i beroende av uppmätt tid me11an på varandra följande träffar, som sensorn registrerar.
Med hänvisning ti11 diagrammet i FIG. 2 kommer ett fïö- de av rensgods, som tiïiföres bottensåiiet 15 och som ïigger vid eiïer under så11ets kapacitet, att ge ett genomsïag, som avtar successivt utmed såiiets iängd eniigt den prickstrecka- de kurvan A. Om däremot mer rensgods tiiïföres än som så11et är avsett att hantera, kommer genomsiaget att föïja den streckade kurvan B, viiket betyder att mängden genoms1ag är betydande även i så11ets utïoppsände. Man kan därför räkna med att det fortfarande i övers1aget finns kvar en dei av det materiaï, som borde passera genom så11et men inte har kunnat göra detta på grund av materiaianhopning på så11et e11er av andra skä1, exempe1vis igensättning.
Optimaia förhåiianden sku11e däremot föreiigga, om ge- nomsiaget föijde den heïdragna kurvan C, och det är så1unda funktionskretsens uppgift att stäiia in hastigheten pâ matar- 10 15 20 25 30 35 8201295- 6 valsen 17 på sådant värde, att denna kurva följes. Om det antages att sensorn 24 är anbragt på det ställe, som marke- rats med linjen 27, bör alltså funktionskretsen vara så in- ställd, att dess gränsvärden motsvaras det ena av en punkt något över och det andra av en punkt något under punkten 28, eller också kan det ena gränsvärdet motsvaras av punk- ten 28 och det andra av en punkt något över eller något un- der punkten 28. _ Funktionskretsens gränsvärden bör vara inställbara, och inställningen av dem får ske empiriskt i beroende av vilket rensgods det är fråga om och vilken renhet detta rensgods har, eftersom olika typer av material ger olika antal träffar på sensorn, när genomslaget ligger på den kurva som motsvarar acceptabel renhet hos överslaget.
Eftersom ändringen av genomslaget sker med viss för- dröjning efter det att matarvalsens rotationshastighet änd- rats, kan funktionskretsen 25 vara anordnad att lämna reg- lerpulser till ställdonet 26 med intervall som motsvarar fördröjningen.
Det i anslutning till kurvorna i FIG 2 beskrivna funk- tionssättet är baserat på teoretiska överväganden. I prak- tiken kan kurvan A ha annat förlopp, exempelvis såsom visas i FIG 3. I så fall kan flera sensorer 24 vara fördelade un- der sållet i dettas längdriktning, varvid de därifrån er- hållna signalerna i funktionskretsen 25 jämföres med en ma- tematisk modell, vilken representerar kurvan C, för alst- ring av en ställsignal till ställdonet 17, varigenom åstad- kommes de förhållanden som representeras av kurvan C. Där- vid kan även andra driftparametrar, exempelvis skaksållets lutning, skakfrekvens eller slaglängd, storleken på såll- öppningarna i skaksållet, eller andra regleringrepp, som påverkar sålleffektiviteten, ändras, vilket gäller särskilt de fall, då kurvorna A och B har mera komplicerat oregel- bundet förlopp. Man får härigenom full kontroll över genom- slaget. 10 15 8201295- 6 Funktionskretsen (mikroprocessorn) 25 har inte beskri- vits närmare, då genomsnittsfackmannen på området eïektro- nik på teknikens nuvarande ståndpunkt torde kunna anvisa ïämpliga kretsar och kretskomponenter för uppnående av den ovan utförïigt beskrivna funktionen.
Uppfinningen har beskrivits i ans1utning ti11 en a11- deïes specie11 sorterings- och rensmaskin men kan givetvis tiïïämpas även på maskiner av annan typ. Sålunda kan upp- finningen tiïlämpas inte bara vid p1anså11, såsom i det be- skrivna utförandet, utan även vid rundså11.

Claims (10)

10 15 20 25 30 35 8201295- 6 PATENTKRAV
1. Anordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett såll (15), k ä n n e t e c k n a d av att i anslutning till sållet (15) är i flödet för det material, som passerar genom sållet, anordnad minst en sensor (24) för alstring av elektriska signaler i beroende av anslag av materialpartik- lar, vilka lämnar sållet som genomslag, och att sensorn (24) över en funktionskrets (25) är operativt kopplad till ett ställdon (26) för reglering av en driftparameter för sållet (15) i beroende av anslagsintensitet.
2. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att den reglerade driftparametern utgöres av materialflö- det över och/eller genom sållet (15).
3. Anordning enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a d av att funktionskretsen (25) är anordnad att över ställdonet åstadkomma minskning resp. ökning av den till sâllet (15) per tidsenhet tillförda mängden material vid ett förutbe- stämt högsta resp. lägsta värde på anslagsintensiteten.
4. Anordning enligt något av krav 1 - 3, k ä n n e - t e c k n a d av att sensorn (24) är placerad i området av sållets (15) utloppsände.
5. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att den reglerade driftparametern utgöres av sållets (15) lutning.
6. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att sållet (15) utgöres av ett skaksåll och att den reg- lerade driftparametern utgöres av sållets skakfrekvens.
7. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att sållet (15) utgöres av ett skaksåll och att den reg- lerade driftparametern utgöres av sållets slaglängd.
8. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att den reglerade driftparametern utgöres av storleken på sållöppningarna.
9. Anordning enligt något av krav 1 - 8, k ä n n e - t e c k n a d av att ett flertal sensorer är fördelade un- der sållet i dettas längdriktning. 10 15 8201295- 6
10. Anordning enïigt krav 9, k ä n n e t e c k n a d av att de från sensorerna erhåHna signaïerna 1' funktions- kretsen (25) jämföres med en matematisk modeH, viïken rep- resenterar fördeïningen av genomsïaget över såHets (15) ïängd.
SE8201295A 1982-03-03 1982-03-03 Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall SE430386B (sv)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8201295A SE430386B (sv) 1982-03-03 1982-03-03 Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall
DK100483A DK159247C (da) 1982-03-03 1983-02-28 Anordning ved sorterings- og rensemaskiner med et sold
DE8383850048T DE3378253D1 (en) 1982-03-03 1983-02-28 An arrangement in grading and cleaning machines with screens
AT83850048T AT37995T (de) 1982-03-03 1983-02-28 Vorrichtung in sortier- und reinigungsmaschinen mit sieb.
EP83850048A EP0088064B1 (en) 1982-03-03 1983-02-28 An arrangement in grading and cleaning machines with screens
AU11978/83A AU568805B2 (en) 1982-03-03 1983-03-02 An arrangement in grading and cleaning machines with screens
CA000422744A CA1209098A (en) 1982-03-03 1983-03-02 Feedback control of a screening system utilising an impingement sensor
MX196453A MX155950A (es) 1982-03-03 1983-03-03 Mejoras en maquina clasificadora y limpiadora con tamiz,para clasificar y/o limpiar grano,semillas y similares
JP58033919A JPS58180272A (en) 1982-03-03 1983-03-03 Classifier
US06/786,228 US4687105A (en) 1982-03-03 1985-10-09 Arrangement in grading and cleaning machines with screens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8201295A SE430386B (sv) 1982-03-03 1982-03-03 Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE8201295L SE8201295L (sv) 1983-09-04
SE430386B true SE430386B (sv) 1983-11-14

Family

ID=20346148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8201295A SE430386B (sv) 1982-03-03 1982-03-03 Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4687105A (sv)
EP (1) EP0088064B1 (sv)
JP (1) JPS58180272A (sv)
AT (1) AT37995T (sv)
AU (1) AU568805B2 (sv)
CA (1) CA1209098A (sv)
DE (1) DE3378253D1 (sv)
DK (1) DK159247C (sv)
MX (1) MX155950A (sv)
SE (1) SE430386B (sv)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1186418B (it) * 1985-12-09 1987-11-26 Ocrim Spa Procedimento e dispositivo per la selezione e la pulitura a secco del grano
US4991721A (en) * 1988-08-15 1991-02-12 Iowa State University Research Foundation, Inc. Automation of an air-screen seed cleaner
GB8900338D0 (en) * 1989-01-07 1989-03-08 Data Acquisition & Technical A A materials handling system
US5248042A (en) * 1991-06-18 1993-09-28 Ossi Rissanen Resilient wire-wrapped, and adjustably tensioned screen drum with drum overload-preventing feedback control
DE4129898C2 (de) * 1991-09-09 1994-10-13 Graef Dieter Otto Verfahren zum Vermahlen von Körnerfrüchten sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
JP3428609B2 (ja) * 1996-03-29 2003-07-22 株式会社サタケ 粗選石抜装置
DE19837466C1 (de) * 1998-08-19 1999-11-11 Allgaier Werke Gmbh Siebmaschine, insbesondere Taumelsiebmaschine
KR100804988B1 (ko) * 2001-11-02 2008-02-20 주식회사 포스코 스크린 경사도 조정장치
DE10154816B4 (de) * 2001-11-08 2005-09-01 Allgaier Werke Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Überwachen von Siebgut
CN100349662C (zh) * 2005-08-26 2007-11-21 杨国华 一种煤炭干法分级装置
EP3682978A1 (en) * 2019-01-18 2020-07-22 Concept Laser GmbH Sieving unit for sieving build material
CN110773423B (zh) * 2019-11-05 2021-05-11 溆浦绿之然农业发展有限公司 一种菜籽清理筛选机
CN110899090B (zh) * 2019-11-11 2021-02-02 株洲香之优农业科技发展有限责任公司 一种方便残渣快速排出的农业种植用种子筛选装置
CN113042352A (zh) * 2021-02-24 2021-06-29 河北瑞雪谷物精选机械制造有限公司 一种具有普适性的新型自动建筑垃圾分类筛选设备

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA532177A (en) * 1956-10-23 E. Dunasky Joseph Furnace feeding apparatus
US3154824A (en) * 1961-08-21 1964-11-03 Dietert Co Harry W Moldability controller
US3329313A (en) * 1965-09-29 1967-07-04 Howe Richardson Scale Co Constant weight feeding apparatus
US3606745A (en) * 1969-09-08 1971-09-21 Massey Ferguson Ind Ltd Grain flow rate monitor
GB1384882A (en) * 1971-01-28 1975-02-26 Probe Eng Co Ltd Apparatus for sensing moving particles or small moving objects
FR2140782A5 (sv) * 1971-06-07 1973-01-19 Stein Industrie
US3804245A (en) * 1972-07-11 1974-04-16 Vac U Max Apparatus for classification of particulate materials
NL175854C (nl) * 1973-09-03 1985-01-02 Ir Cornelius Otto Jonkers Prof Inrichting voor het continu meten van een stroom materiaal.
SU580015A1 (ru) * 1974-11-29 1977-11-15 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт асбестовой промышленности Способ автоматического регулировани процесса грохочени
SU707619A1 (ru) * 1976-08-02 1980-01-05 Всесоюзный Институт По Проектированию Организации Энергетического Строительства "Оргэнергострой" Устройство дл регулировани соотношени песка и грави в песчано-гравийной смеси
SU759150A1 (ru) * 1978-05-11 1980-08-30 Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт Устройство дл разделени растительных материалов по свойствам поверхности
DE2952919C2 (sv) * 1978-06-30 1988-07-28 Satake Engineering Co. Ltd., Tokio/Tokyo, Jp
JPS5520620A (en) * 1978-07-28 1980-02-14 Satake Eng Co Ltd Automatic controller of oscillation cereals sorter
SU740303A1 (ru) * 1978-09-21 1980-06-15 Головное Специализированное Конструкторское Бюро По Комплексу Машин Для Послеуборочной Обработки И Хранения В Хозяйствах Производственного Объединения "Воронежзерномаш" Устройство стабилизации загрузки самопередвижной зерноочистительной машины
FR2437653A1 (fr) * 1978-09-29 1980-04-25 Cambier Benjamin Echantillonneur diviseur de matieres granuleuses ou pulverulentes
JPS621794B2 (sv) * 1979-05-28 1987-01-16 Hosokawa Funtai Kogaku Kenkyusho Kk
SU899130A1 (ru) * 1980-01-07 1982-01-23 Ворошиловградский Филиал Государственного Проектно-Конструкторского И Научно-Исследовательского Института По Автоматизации Угольной Промышленности "Гипроуглеавтоматизация" Устройство дл автоматического управлени процессом обогащени
DE3003308C1 (de) * 1980-01-30 1982-08-05 Gebr. Schmidt, 8432 Beilngries Vorrichtung zur Abtrennung schwererer Koerner eines Schuettguts von leichteren Koernern und Staub

Also Published As

Publication number Publication date
SE8201295L (sv) 1983-09-04
MX155950A (es) 1988-05-27
DE3378253D1 (en) 1988-11-24
JPS58180272A (en) 1983-10-21
CA1209098A (en) 1986-08-05
DK100483A (da) 1983-09-04
EP0088064A3 (en) 1985-01-02
EP0088064B1 (en) 1988-10-19
EP0088064A2 (en) 1983-09-07
AU1197883A (en) 1983-09-08
AT37995T (de) 1988-11-15
US4687105A (en) 1987-08-18
AU568805B2 (en) 1988-01-14
DK100483D0 (da) 1983-02-28
DK159247B (da) 1990-09-24
DK159247C (da) 1991-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE430386B (sv) Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall
US9894830B2 (en) Distribution device for granular material
FR2366783A1 (fr) Dispositif de commande automatique de semoir de graines
US4874049A (en) Automatic weighing method and apparatus
RU2005106195A (ru) Способ управления сортировочной машиной и сортировочная машина
SE453333B (sv) Forfarande for att upptecka och sortera ut bitar av isolerande material uppblandade i sma bitar av ledande material
ES8204309A1 (es) Aparato automatico de control de un separador oscilante de grano.
FR2857447B1 (fr) Procede et dispositif pour surveiller la validite d'au moins un parametre qui est calcule par une centrale anemometrique d'un aeronef
DE69107522D1 (de) Vorrichtung zum Abführen des Waschwassers aus einem Filter mit körnigem Filtermaterial und gleichzeitigem Waschen mit Wasser und Luft.
SE430387B (sv) Regleranordning vid trior
US4512458A (en) Bridge scraper for direct material feeding
JPH02198909A (en) Vibration supply method of granular substance, or the like
JPH01321249A (en) Sheet discharging device
JP6672569B2 (ja) 比重選別機及びその選別制御方法
SU1199305A1 (ru) Способ управлени процессом извлечени асбестовых концентратов на пневматической установке с воздухоприемником грохота
JPH0252076A (en) Sorting apparatus
FR2673420B1 (fr) Procede et dispositif pour regler a une valeur determinee la largeur d'epandage d'une machine d'epandage centrifuge de produits en grains.
JPH04363182A (en) Method for sieving granular substance and device therefor
SU795566A1 (ru) Устройство дл регулировани СКОРОСТи пРОдВижЕНи МАТЕРиАлАВ KAMEPE ОТСАдОчНОй МАшиНы
SU912099A1 (ru) Стенд дл испытаний устройств контрол высева сем н
SU836251A1 (ru) Устройство дл автоматической стабилизацииРАСХОдА ВОлОКНиСТОй МАССы B пНЕВМОпРОВОдАХ
SE459575B (sv) Anordning foer transport av bulkgods
JPH0217984A (en) Inclination control equipment for sorting apparatus
SE543604C2 (sv) Anordning och metod för fyllning av en gabion med stenar
JPS6340822A (en) Constant feed weir

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8201295-6

Effective date: 19921005

Format of ref document f/p: F