SE417620B - Collapsible loom - Google Patents

Collapsible loom

Info

Publication number
SE417620B
SE417620B SE7902226A SE7902226A SE417620B SE 417620 B SE417620 B SE 417620B SE 7902226 A SE7902226 A SE 7902226A SE 7902226 A SE7902226 A SE 7902226A SE 417620 B SE417620 B SE 417620B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
frame
loom
weaving
stand
parts
Prior art date
Application number
SE7902226A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE7902226L (en
Inventor
Gustav Pettersson
Original Assignee
Gustav Pettersson
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gustav Pettersson filed Critical Gustav Pettersson
Priority to SE7902226A priority Critical patent/SE417620B/en
Publication of SE7902226L publication Critical patent/SE7902226L/en
Publication of SE417620B publication Critical patent/SE417620B/en

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D29/00Hand looms

Abstract

The invention relates to a collapsible loom for producing various types of woven materials. The weaving function is the same as with other known constructions. The loom comprises a stand consisting of a main frame 1 and at least one supporting frame 2, pivotably connected one to the other, and a weaving frame 3, pivotably connected to each of the frame parts. The main frame supports, at its upper end, a batten 4 and/or a heald device. The frame parts of the stand and the weaving frame are substantially parallel with each other when the loom is collapsed. In the opened-out position (usage position), the stand forms a trestle, with the weaving frame in a substantially horizontal position. The fulcrums are arranged such that the stand can then be fixed by the use of gravitational force and recesses and corresponding pivots disposed in the weaving frame and in a frame part. The lower end of one frame can comprise a beam 5 in which treadles 6 can be fastened. <IMAGE>

Description

7902226-5 2 muttrar för hopsättningen och att det är relativt tidskrävande att fälla ihop eller demontera dem. 7902226-5 2 nuts for assembly and that it is relatively time consuming to fold or disassemble them.
Föreliggande uppfinning tar sikte på att eliminera de nackdelar, som hit- tills kända hopfällbara vävstolar har, så att man får en vävstol, som kan byggas stor eller liten med bibehållen god stabilitet, som kan fällas ihop snabbt utan större kroppskrafter, som i sitt hopfällda tillstånd väsentligt minskar erforderlig golvyta och som kan utföras så, att inga lösa monte- ringsdetalj er erfordras vid fixering i användningsläget.The present invention aims to eliminate the disadvantages of hitherto known collapsible looms, so as to obtain a loom which can be built large or small while maintaining good stability, which can be folded quickly without major body forces, as in its folded condition significantly reduces the required floor space and which can be designed so that no loose mounting details are required when fixing in the position of use.
Uppfinningen har de kännetecken, som definieras i patentkraven i slutet av beskrivningen .The invention has the features defined in the claims at the end of the description.
Uppfinningen kommer i det följande att beskrivas i anslutning till bifogade ritningar där Figur l visar en utföringsform av uppfinningen i utfållt läge (an- vândningsläge) . ' Figur 2, och 3 visar samma utföringsform i två olika mellanlägen vid ihop- eller utfällning av vävstolen.The invention will be described in the following in connection with the accompanying drawings, in which Figure 1 shows an embodiment of the invention in the unfolded position (use position). Figures 2, and 3 show the same embodiment in two different intermediate positions when folding or unfolding the loom.
Figur 4 visar en utfö ringsform av uppfinningen i hopfällt läge (fö rvaringsläg e) .Figure 4 shows an embodiment of the invention in the collapsed position (storage position e).
Figur 5 visar en utföringsform av en fixeringsanordning mellan vävram och huvudram eller stödram.Figure 5 shows an embodiment of a fixing device between weaving frame and main frame or support frame.
På figurerna 1, 2", 3 och 4 är uppfinningen utförd med två ledbart samman- satta ramar, huvudram (l) och stödram (2), med en vävram (3) ledbart sammansatt med den ena ramen (1) och med en slagbom (4) fastsatt i ena ramen (1) samt en tvärgående balk (5) på vilken tramporna (6) är ledbart fastsatta .In Figures 1, 2 ", 3 and 4 the invention is carried out with two articulated assembled frames, main frame (1) and support frame (2), with a weaving frame (3) articulated with one frame (1) and with a boom (4) attached to one frame (1) and a transverse beam (5) on which the pedals (6) are hingedly attached.
Ihopfällning av uppfinningen möj liggöres genom att anordningen för fixering av vävramen (3) och ramen (2) lösgöres (i utföringsexemplet enligt figur 5 utförd som en spärrklots (7) med motsvarande urtag i vävramen (3)), spänningen i Väven släppes vid behov, slagbommem (4) vikes bakåt, väv- ramen (3) vikes i ledpunkten relativt ramen (1) samt att den främre ramen (2) skjutes in mot den bakre ramen (l).Folding of the invention is made possible by loosening the device for fixing the weaving frame (3) and the frame (2) (in the exemplary embodiment according to Figure 5 designed as a locking block (7) with corresponding recesses in the weaving frame (3)), the tension in the fabric is released if necessary , the impact bar (4) is folded backwards, the weave frame (3) is folded at the hinge point relative to the frame (1) and the front frame (2) is pushed in towards the rear frame (1).

Claims (1)

1. I. 3 7902226-5' Pat entkrav Hopfällbar vävstol innefattande ett stativ bestående av en huvudram (1) och minst en stödram (2), vilka är svängbart förbundna med varandra samt innefattande en vävram (3) svängbart förbunden med endera av stativets ramdelar och i utfällt användningsläge, då stativet bildar en bock och vävramen i huvudsak är parallell med horísontalplanet, för- bindbar med en andra ramdel, känn et ec knad därav, att vävramens ledaxel är anordnad på avstånd från ramdelarnas ledaxel och i använd- ningsläget är belägen lägre-än ramdelarnas ledaxel samt att huvudra- men isin övre ända uppbär vävdon såsom slagbom (4) och/eller solv- anordning . Hopfällbar vävstol enligt krav 1, kä nn e t e c k n a d därav, att på den ramdel, som ej är ledbart förbunden med vävramen är anordnat ett urtag eller en tapp, som då vävramen är utfälld, passar in i motsva- rande anordning på vävramen och fixerar vävram och nämnda ram i vävramens plan och ger stöd för vävramen í vertikalled, varvid väv- ramens stödpunkter och tyngdpunkt är belägna på samma sida om ett vertikalplan genom vävramens ledpunkter.Foldable loom comprising a frame consisting of a main frame (1) and at least one support frame (2), which are pivotally connected to each other and comprising a loom frame (3) pivotally connected to either of the frame frame parts and in the unfolded position of use, when the frame forms a bend and the weave frame is substantially parallel to the horizontal plane, connectable to a second frame part, it is known that the hinge frame of the weave frame is arranged at a distance from the joint axis of the frame parts and in use located lower than the hinge axis of the frame parts and that the main frame in the upper end supports weaving devices such as impact bar (4) and / or silver device. Collapsible loom according to claim 1, characterized in that on the frame part, which is not hingedly connected to the loom frame, a recess or pin is arranged, which when the loom frame is unfolded, fits into the corresponding device on the loom frame and fixes the loom frame and said frame in the plane of the weaving frame and provides support for the weaving frame in the vertical direction, wherein the support points and center of gravity of the weaving frame are located on the same side of a vertical plane through the articulation points of the weaving frame.
SE7902226A 1979-03-13 1979-03-13 Collapsible loom SE417620B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7902226A SE417620B (en) 1979-03-13 1979-03-13 Collapsible loom

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7902226A SE417620B (en) 1979-03-13 1979-03-13 Collapsible loom

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE7902226L SE7902226L (en) 1980-09-14
SE417620B true SE417620B (en) 1981-03-30

Family

ID=20337519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE7902226A SE417620B (en) 1979-03-13 1979-03-13 Collapsible loom

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE417620B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107012570A (en) * 2017-06-01 2017-08-04 田若兰 Portable " Tujia " picture weaving in silk machine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107012570A (en) * 2017-06-01 2017-08-04 田若兰 Portable " Tujia " picture weaving in silk machine

Also Published As

Publication number Publication date
SE7902226L (en) 1980-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR900009098B1 (en) Foldable baby cariage with basket
US5074575A (en) Folding child&#39;s push chair
US4618184A (en) Foldable chair frame
RU2424948C2 (en) Aircraft undercarriage incorporating drive with brace, and aircraft with such undercarriage
ES2109957T3 (en) KNEE JOINT ENDOPROTESIS SYSTEM
SE513464C2 (en) Device at driver&#39;s cab for vehicles
RU2549580C2 (en) Aircraft undercarriage with balance beam and deforming parallelogram
PT98994A (en) A MULTIPLE, ROTARY, REARED BEAM IN A HELICOPTER, ESPECIALLY ADAPTED TO SUPPORT TELEMETER CAMERAS AND TELEVISION FOCUS CAMERAS FOR TOPOGRAPHIC SURVEYS STEREOFOTOGRAMETRICS
EP0451910A1 (en) Aft cantilevered wing landing gear for heavy airplane with aft center of gravity
CN102202968B (en) Landing gear mechanism for aircraft
EP0301219A2 (en) A front frame forming part of the supporting structure of a motor vehicle
US4079813A (en) Step-out window washer box
SE417620B (en) Collapsible loom
GB2084086A (en) Folding push-chair
US4681284A (en) Landing gear having tandem wheels and independent shock absorbers
US10667967B2 (en) Folding wheelchair
US4930433A (en) Arrangement for jointing two surfboards as a whole
US5039033A (en) Raisable landing gear
GB2167355A (en) Collapsible golf trolley
CN208695538U (en) Vibrating turn sieve
US3453021A (en) Bow control means for convertible top
CZ372897A3 (en) Swinging device and the use thereof
US975403A (en) Aeroplane.
RU2173198C1 (en) Swing
SU635891A3 (en) Device for securing bulldozer blade

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 7902226-5

Effective date: 19890426

Format of ref document f/p: F