SE193633C1 - - Google Patents

Info

Publication number
SE193633C1
SE193633C1 SE741762A SE741762A SE193633C1 SE 193633 C1 SE193633 C1 SE 193633C1 SE 741762 A SE741762 A SE 741762A SE 741762 A SE741762 A SE 741762A SE 193633 C1 SE193633 C1 SE 193633C1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
suction
roller
damper
ladles
extraction
Prior art date
Application number
SE741762A
Other languages
Swedish (sv)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to SE741762A priority Critical patent/SE193633C1/sv
Publication of SE193633C1 publication Critical patent/SE193633C1/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21BROLLING OF METAL
  • B21B28/00Maintaining rolls or rolling equipment in effective condition
  • B21B28/02Maintaining rolls in effective condition, e.g. reconditioning
  • B21B28/04Maintaining rolls in effective condition, e.g. reconditioning while in use, e.g. polishing or grinding while the rolls are in their stands
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21BROLLING OF METAL
  • B21B9/00Measures for carrying out rolling operations under special conditions, e.g. in vacuum or inert atmosphere to prevent oxidation of work; Special measures for removing fumes from rolling mills
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
  • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
  • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Description

Uppfinnare: T Eklund Foreliggande uppfinning avser en anordning for uppsamling och borttransport av stoft, rok och gaser vid valsverk, vilken anordning bestar av tvenne pa var sin sida om valsstolen anbragta suglador, vilka fOrmedelst rorledningen a.ro anslutna till gemensam utsugnings flakt. Inventor: T Eklund The present invention relates to a device for collecting and transporting dust, smoke and gases at rolling mills, which device consists of two suction ladles arranged on either side of the rolling mill, which are connected by means of the pipe to a common extraction surface.
Sam ett led i tidens allmanna stravan till bathe och mera hygieniska arbetsforhallanden mom industrien ha liven anordningar av ovannamnda slag pa senaste tiden i nagra fall kommit till anvandning. Det har emellertid visat sig svart att M en effektiv och andamalsenlig utsugning utan att anvanda sugkapor av sadana dimensioner eller med skimn placering att de forsva.ra valsstolarnas betjaning och tillsyn. As part of the general struggle of the time for baths and more hygienic working conditions in the industry, living devices of the above-mentioned types have recently in some cases come into use. However, it has been found to be effective and expedient extraction without the use of suction cups of such dimensions or with the apparent location of the operation and supervision of the wheelchairs.
Uppfinningen, som avser att eleminera ovannamnda svarigheter och mojliggOra ett allmannare utnyttjande av dylika utsugningsanordningar, kannetecknas av att sugladoma a.ro anbragta omedelbart over valsbanan och forsedda med en mot valsbanan vand utsugningsspalt, samt att i grenledningen fran vardera sugladan är anbragt ett avstangningsspj all, vilka spj all aro anordnade att automatiskt omstallas formedelst impulser fran valsstolens drift pli sadant satt att spjallet for den suglada som for tillfallet befinner sig pa valsstolens uttagssida alltid är oppet, medan det andra spjallet samtidigt ar stangt. The invention, which is intended to eliminate the above-mentioned responsibilities and enable a more general use of such extraction devices, can be characterized in that the suction cups a.ro are arranged immediately over the roller web and are provided with a suction gap facing the roller web, and in the branch line from each suction of which dampers are all arranged to be automatically adjusted by means of impulses from the operation of the roller chair in such a way that the damper for the suction cup which is incidentally on the outlet side of the roller seat is always open, while the other damper is closed at the same time.
Genom att sedan ordna utsugningen omedelbart intill de stallen dar rokutvecklingen i huvudsak sker kunna gaserna effektivt avlagsnas med anvandande av relativt sma luftmangder och sugla.dorna pa sa satt ges lampliga dimensioner sa att de ej stora driften. Tack vare att utsugningen endast sker pa en sida i taget blir den erforderliga flakten liten och sa blir aven i forekommande fall den anvanda stoftavskiljaren, varigenom anlaggningen som helhet blir enkel och prisbillig samti- Dupl. kl. 7 a: 27/03 digt som den kraver litet platsutrymme och arbetar effektivt. By then arranging the extraction immediately next to the stalls where the smoke development mainly takes place, the gases can be efficiently deposited using relatively small amounts of air and the columns in such a way that suitable dimensions are given so that they do not have large operations. Thanks to the fact that the extraction only takes place on one side at a time, the required space becomes small and so does the used dust separator, where applicable, so that the installation as a whole becomes simple and inexpensive at the same time. at 7 a: 27/03 poem as it requires little space and works efficiently.
Enligt en andamalsenlig utforingsform av uppfinningen aro sugladorna hopbyggda med utsugningsledningama formedelst vid aystrykamas svangningscentra anbragta bojliga slangar. Utsugningssystemet forses lampligen med en stoftavskilj are av i och fOr sig kant utforande. According to a spiritually embodied embodiment of the invention, the suction ladders are assembled with the suction lines formed by flexible hoses arranged at the oscillation centers of the aystricks. The extraction system is suitably provided with a dust separator of in and of itself edge design.
Uppfinningen skall nu narmare beskrivas i anslutning till bifogade ritning, som visar en exemplifierande utforingsform av uppfinningen. The invention will now be described in more detail in connection with the accompanying drawing, which shows an exemplary embodiment of the invention.
Pa ritningen betecknar 1 en valsstol och 2 och 3 tvenne pa var sin sida om valsstolen anbragta suglador, vilka formedelst grenledningar 4 och 5 och en stamledning 6 aro anslutna till en pa ritningen icke visad utsugningsflakt och ev. stoftavskilj are. Sugladorna aro enligt uppfinningen anbragta omedelbart Over valsbanan 7 och forsedda med en mot valsbanan vand utsugningsspalt 8 och 9 resp. I det visade fallet aro sugladorna hopbyggda med valsstolens avstrykare 10 och 11 och Mrbundna med utsugningsledningarna 4 och 5 formedelst bojliga slangar 4a och 5a anslutna till sugladorna vid avstrykarnas svangningscentra 12 och 13. Med 14 och 15 betecknas tvenne pneumatiska lyftanordningar for installning och upplyftning av namnda avstrykare och de med dem hopbyggda sugladorna. For att med en begransad luftmangd fa en effektiv utsugning sker enligt uppfinningen utsugningen endast genom den suglada som for tillfallet befinner sig pa valsstolens uttagssida. Sugladornas vaxelvisa inkoppling sker forme-deist i grenledningarna insatta avstangningsspjall 16 och 17. Spjallen aro anordnade att automatiskt omstallas formedelst impulser fran valsstolens drift, vilka impulser i det visade fallet styra en pneumatisk omstallningsanordning 18. Spjallbladen Oro inbordes for- 2— — stallda 900 sâ att det ena spjallet är stangt medan det andra ar Oppet. Utan frangaende av uppfinningens ide är det dock lampligt att utf8ra spjallen sa att de i stangt [age tillata en liten mangd luft att passera for att fh en svag utsugning aven pa valsstolens intagssida. In the drawing, 1 denotes a roller chair and 2 and 3 two suction ladles arranged on each side of the roller chair, which by means of branch lines 4 and 5 and a trunk line 6 are connected to a suction plane not shown in the drawing and possibly dust separators are. According to the invention, the suction ladders are arranged immediately over the roller web 7 and are provided with a suction gap 8 and 9, respectively, facing the roller web. In the case shown, the suction cups are assembled with the roller chair's wipers 10 and 11 and connected to the extraction lines 4 and 5 by means of flexible hoses 4a and 5a connected to the suction cups at the swivel centers 12 and 13 of the wipers. wipers and the sugars built with them. In order to obtain an effective extraction with a limited amount of air, according to the invention the extraction takes place only through the suction cup which is incidentally located on the outlet side of the roller chair. The alternating connection of the columns takes place in the form of shut-off slats 16 and 17. The slats are arranged to be automatically adjusted by means of impulses from the operation of the roller chair, which impulses in the case shown control a pneumatic adjustment device 18. The slat blades are mounted. that one damper is closed while the other is Open. Without departing from the spirit of the invention, however, it is feasible to make the slats so that they allow a small amount of air to pass in a rod to obtain a weak extraction even on the intake side of the roller chair.

Claims (3)

Patentansprak:Patent claim:
1. Anordning for uppsamling och borttransport av stoft, rok och gaser vid valsverk, vii-ken anordning bestar av tvenne pa var sin sida om valsstolen anbragta suglador, vilka forrnedelst riirledningar aro anslutna till en gemensam utsugningsflakt, kannetecknad av, att sugladorna aro anbragta omedelbart over valsbanan och forsedda med en mot valsbanan valid utsugningsspalt samt att i grenledningen fran vardera sugladan är anbragt ett avstangningsspjall, vilka spjall aro anordnade att automatiskt omstallas formedelst impulser fran valsstolens drift ph sadant satt att spjallet for den suglada som for tillfallet befinner sig pit valsstolens uttagssida alltid är oppet, medan det andra spjallet samtidigt ar stangt.1. Device for collecting and transporting dust, smoke and gases at rolling mills, which device consists of two suction ladles arranged on each side of the rolling pin, which conduits are connected to a common extraction flap, characterized in that the suction ladles are mounted only over the roller track and provided with a suction gap valid against the roller track and that in the branch line from each suction box a shut-off damper is arranged, which dampers are arranged to be automatically switched by impulses from the roller chair's operation ph so that the damper for the suction cup is removed. is always open, while the other damper is closed at the same time.
2. Anordning enligt patentanspraket 1, kannetecknad av, att sugladorna aro hopbyggda med valsstolens avstrykare och aro f8rbundna med utsugningsledningarna formedelst vid avstrykarnas svangningscentra anbragta b8jliga slangar.Device according to patent claim 1, characterized in that the suction ladders are assembled with the roller of the wiper seat and are connected to the suction lines by means of flexible hoses arranged at the oscillation centers of the wipers.
3. Anordning enligt patentanspraket 1 eller 2, kannetecknad av, att i utkylningssystemet ingar en stoftavskiljare av i och for sig kant utforande. Anforda publikationer: Patentskrifter Iran Schweiz 229 894; Storbritannien 860 661.Device according to patent claim 1 or 2, characterized in that a dust separator of per se edge design is included in the cooling system. Request publications: Patents Iran Switzerland 229 894; United Kingdom 860 661.
SE741762A 1962-07-03 1962-07-03 SE193633C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE741762A SE193633C1 (en) 1962-07-03 1962-07-03

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE741762A SE193633C1 (en) 1962-07-03 1962-07-03
US291120A US3204393A (en) 1962-07-03 1963-06-27 Apparatus for the collecting and transporting away of dust, fumes and gases in rolling mills
GB25906/63A GB984331A (en) 1962-07-03 1963-06-28 Apparatus for collecting and removing dust, fumes and gases in rolling mills

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SE193633C1 true SE193633C1 (en) 1965-01-05

Family

ID=20271320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE741762A SE193633C1 (en) 1962-07-03 1962-07-03

Country Status (3)

Country Link
US (1) US3204393A (en)
GB (1) GB984331A (en)
SE (1) SE193633C1 (en)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3315446A (en) * 1963-07-15 1967-04-25 Bahnson Co Filter cleaning apparatus
BE789536A (en) * 1971-10-27 1973-01-15 Creusot Loire Installation of dust removal of fumes emitted by the mixer
JPS5537676B2 (en) * 1974-07-29 1980-09-29
US5162053A (en) * 1987-09-24 1992-11-10 Kowalski Jr Walter J Vehicular brake material collection system
DE102005039474A1 (en) * 2005-08-20 2007-02-22 Sms Demag Ag rolling plant
DE102009060244A1 (en) 2009-12-23 2011-06-30 SMS Siemag AG, 40237 Method for suction of contaminated air, smoke and dust from outlet guide section of roll stand of roller system, involves bypassing air before entering into suction channel such that air stream contacting surface of bands at increased speed
US9688492B2 (en) 2011-03-10 2017-06-27 Ksw Environmental, Llc Method of reducing silicosis caused by inhalation of silica-containing proppant, such as silica sand and resin-coated silica sand, and apparatus therefor
CN102430577A (en) * 2011-08-18 2012-05-02 中冶南方工程技术有限公司 Flattening suction dedusting method for water mist generated in cold rolling wet flattening production
KR101500208B1 (en) * 2013-11-26 2015-03-06 주식회사 포스코 Apparatus for guiding waste gas
CN110639954B (en) * 2019-09-25 2020-12-29 武汉钢铁有限公司 Hot rolling and finish rolling device capable of efficiently collecting dust and dust collecting method

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2584613A (en) * 1948-05-07 1952-02-05 William A Pledger Kitchen stove ventilator
US2680938A (en) * 1949-11-09 1954-06-15 Osborn Mfg Co Apparatus for conditioning metal sheets and the like
US3003176A (en) * 1954-08-06 1961-10-10 Lodding Engineering Corp Apparatus for removing lint from roll doctor
US2914136A (en) * 1955-04-21 1959-11-24 Jr Agnew H Bahnson Apparatus for controlling exhaust
US2799356A (en) * 1955-06-29 1957-07-16 Spinsavac Corp Access door for vacuum type filter boxes
US2953952A (en) * 1956-02-29 1960-09-27 Kaiser Aluminium Chem Corp Apparatus for cleaning rolls
US2865521A (en) * 1957-06-06 1958-12-23 Sprout Waldron & Co Inc Bulk material truck
FR1203739A (en) * 1958-04-01 1960-01-20 Installation of integral dust removal by staggered suction with overlap

Also Published As

Publication number Publication date
US3204393A (en) 1965-09-07
GB984331A (en) 1965-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE193633C1 (en)
AT225375B (de) Kochgeschirr
AT226819B (de) Halterung für die Abdeckung von Leuchten
AT227176B (de) Behälter für Müll, Kehricht od. dgl. in Form einer Tüte
AT225570B (de) Kipplager für einen dreh- und kippbaren Fensterflügel
AT226910B (de) Führungseinrichtung für Schreibtischladen od. dgl.
AT226601B (de) Vorrichtung zum Heben von Stapeln von prismatischen festen Körpern, insbesondere von Ziegeln
AT227105B (de) Einrichtung zum Freihalten des zum Einsteigen in einen abgeparkten Kraftwagen erforderlichen Raumes
AT227169B (de) Vorrichtung zum Vereinzeln plattenförmiger Gegenstände aus Stapeln, wie z. B. Gebäckstücke
AT226462B (de) Förderrost für Kratzböden
AT225871B (de) Klappsessel
AT227060B (de) Nachstellbare Reibahle, insbesondere Maschinenreibahle
AT226905B (de) Grillgerät
AT226763B (de) Vorrichtung zum gleichmäßigen Verteilen von Schüttgütern, z. B. Schotter, Splitt oder Sand, insbesondere für Straßenbauzwecke
AT227182B (de) Vorrichtung zum Fertigstellen gefüllter und verschlossener Kreuzbodenbeutel
AT224975B (de) Als Handkarren ausgebildetes Einradfahrzeug, insbesondere für kleine Landwirtschaften od. dgl.
AT227177B (de) Vorrichtung zum staubfreien Entleeren von Müllgefäßen
AT225381B (de) Vier Arbeitsplätze umfassendes, freistehendes Einbaumöbel für Frisiersalons
AT225400B (de) Schleifkörper zum Ausschleifen von Kaminen, Ventilationsschächten od. dgl.
AT227174B (de) Vorrichtung zur Belüftung landwirtschaftlicher Güter
AT225864B (de) Pfanne od. dgl.
AT227164B (de) Fördereinrichtung für Stallmist u. dgl.
AT225881B (de) Aufzug, insbesondere Personenaufzug
AT227109B (de) Flaschenkappe
AT227029B (de) Schalldämpferanlage für Brennkraftmaschinen