SE1351300A1 - Device and method of cleaning - Google Patents

Device and method of cleaning Download PDF

Info

Publication number
SE1351300A1
SE1351300A1 SE1351300A SE1351300A SE1351300A1 SE 1351300 A1 SE1351300 A1 SE 1351300A1 SE 1351300 A SE1351300 A SE 1351300A SE 1351300 A SE1351300 A SE 1351300A SE 1351300 A1 SE1351300 A1 SE 1351300A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
escalator
cleaning device
pressure nozzle
high pressure
liquid
Prior art date
Application number
SE1351300A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE537685C2 (en
Inventor
Abdullah Nbou
Original Assignee
Miljö Tekniska Entreprenad Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miljö Tekniska Entreprenad Ab filed Critical Miljö Tekniska Entreprenad Ab
Priority to SE1351300A priority Critical patent/SE537685C2/en
Publication of SE1351300A1 publication Critical patent/SE1351300A1/en
Publication of SE537685C2 publication Critical patent/SE537685C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B15/00Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are produced; Collecting or removing dirt or fumes from that area
  • B08B15/04Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are produced; Collecting or removing dirt or fumes from that area from a small area, e.g. a tool
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B1/00Cleaning by methods involving the use of tools, brushes, or analogous members
  • B08B1/04Cleaning by methods involving the use of tools, brushes, or analogous members using rotary operative members
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B3/00Cleaning by methods involving the use or presence of liquid or steam
  • B08B3/02Cleaning by the force of jets or sprays
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
  • B66B31/00Accessories for escalators, or moving walkways, e.g. for sterilising or cleaning
  • B66B31/003Accessories for escalators, or moving walkways, e.g. for sterilising or cleaning for cleaning steps or pallets

Abstract

SAMMANDRAG Rengoringsanordning (100) och forfarande (300) for rengoring av en rulltrappa (200), ett transportband eller liknande da denna är i rorelse. Rengoringsanordningen (100) innefattar: atminstone en roterande borste (140) for borstning av smuts fran en staplatta (210) i rulltrappan (200); atminstone ett hogtrycksmunstycke (150), anslutningsbar till en trycktank innehallande en vatska, trycksatt med ett tryck overstigande det omgivande atmosfartrycket, varvid hogtrycksmunstycket (150) är anordnat att bespruta rulltrappan (200) med namnda vatska; samt ett dammsugarmunstycke (160), anslutningsbar till en pump, for att 10 evakuera vatska genom dammsugarmunstycket (160). SUMMARY Cleaning device (100) and method (300) for cleaning an escalator (200), a conveyor belt or the like when it is in motion. The cleaning device (100) comprises: at least one rotating brush (140) for brushing dirt from a staple plate (210) into the escalator (200); at least one high pressure nozzle (150), connectable to a pressure tank containing a liquid, pressurized with a pressure exceeding the ambient atmospheric pressure, the high pressure nozzle (150) being arranged to spray the escalator (200) with said liquid; and a vacuum cleaner nozzle (160), connectable to a pump, for evacuating liquid through the vacuum cleaner nozzle (160).

Description

1 ANORDNING OCH FORFARANDE FOR RENGORING TEKNISKT OMRADE Detta dokument beskriver ett forfarande och en stadanordning. Narmare bestamt anges ett forfarande och en stadanordning for rengoring av en rulltrappa, ett transportband eller liknande, dá denna är i drift. TECHNICAL FIELD This device describes a procedure and a city device. More specifically, a method and a city device for cleaning an escalator, a conveyor belt or the like, when this is in operation.

BAKGRUND Rulltrappor exempelvis i en byggnad belastas ofta av tusentals manniskor som anvander dem dagligen. Ofta är rulltrappan dessutom en av de fOrsta platser en besokare anlander till i byggnaden, vilket gör att smuts, damm och slask utifran ofta avsatts och fastnar pa rulltrappstegen. Vidare blir rulltrappan ofta utsatt for ovanligt svarsanerad smuts i form av tuggummi, fastkilad smasten, glassplitter och liknande. Rulltrappan blir ofta en grogrund for bakterier och mikroorganismer till foljd av den hoga genomstromningen av anvandare, var- fOrfall i en rulltrappa kan ge svarlakta skador. BACKGROUND Escalators, for example, in a building are often loaded by thousands of people who use them daily. In addition, the escalator is often one of the first places a visitor arrives at in the building, which means that dirt, dust and sludge from the outside are often deposited and get stuck on the escalator steps. Furthermore, the escalator is often exposed to unusually responsive soiled dirt in the form of chewing gum, wedged smast, broken glass and the like. The escalator often becomes a breeding ground for bacteria and microorganisms as a result of the high throughput of users, which is why decay in an escalator can cause blackish damage.

I detta dokument anvands begreppet rulltrappa, om inget annat sarskilt anges, for att beteckna aven andra former av rullband, rullande trottoarer eller transportband som innefattar ett flertal sammanbundna plattor avsedda att transportera en manniska eller annan last, oavsett am dessa innefattar ett trappsteg eller inte. In this document, the term escalator, unless otherwise stated, is also used to denote other forms of escalators, moving pavements or conveyor belts which comprise a plurality of interconnected plates intended to transport a human or other load, whether or not they include a step.

En smutsig rulltrappa är inte bara oangenam for en besokare och en potentiell smittokalla; smuts kan aven leda till driftstorning. Vidare kan sakerheten i rulltrappan aventyras da en smutsig och/ eller blot yta okar risken for halkskador. Vidare utgor dammsamling i anslutning till rulltrappor en brandfara. A dirty escalator is not only unpleasant for a visitor and a potential contagion; dirt can also lead to operational disruption. Furthermore, the safety of the escalator can be compromised as a dirty and / or bare surface increases the risk of slippery damage. Furthermore, dust accumulation in connection with escalators poses a fire hazard.

Vid rengoring av en rulltrappa eller ett transportband med tidigare kand rengoringsutrustfling uppstar en mangd problem. SarIan tidigare kand rengoringsutrustning är ofta baserad pa nagon form av roterande borste med begransad kapacitet. Detta gör att stadning av en rulltrappa blir tidskravande och darmed kostsam. When cleaning an escalator or a conveyor belt with previously known cleaning equipment, a number of problems arise. SarIan's previously known cleaning equipment is often based on some form of rotating brush with limited capacity. This makes repairing an escalator time-consuming and therefore costly.

Ett annat problem är att rengora skarven eller overgangen mellan tva trappsteg som utgor trappstegets laterala yta. Denna yta laterala yta benamns ibland sattsteg. Med befintlig rengoringsutrustning är detta ofta inte mojligt, varfor stadpersonalen är hanvisad att rengora dessa ytor helt eller delvis for hand, vilket är tidskravande. Om denna yta är bristfalligt rengjord kan en resenar i rulltrappan riskera att fá sina klader, sasom nedre delen av byxor eller kjol/ klanning och/ eller eventuell vaska nedsmutsade. 2 Dessutom forutsatter tidigare kand rengoringsutrustning ofta att rulltrappan stangs av under rengoringen. Detta är naturligtvis en stor oldgenhet for resendrer som kanske har en funktionsnedsattning eller reser med tungt bagage. For att reducera sadan storning maste kanske stadningen och den darmed forknippade avstangningen av rulltrappan goras pa tider dá fa resendrer är i omlopp, som exempelvis sent pa natten. Detta är dock opraktiskt for lokalvardaren som dá far en mycket obekvam arbetstid. lbland anvands losningsmedel for att losa upp ingrodd smuts, olja och liknande. Ofta maste 10 lokalvardaren paspruta detta losningsmedel for hand, vilket är tidskravande. Dessutom maste overflodigt losningsmedel och upplost smuts uppsamlas och avtorkas. Om detta Ors for hand blir stddningen mycket tidskravande. Another problem is to clean the joint or transition between two steps that form the lateral surface of the step. This surface lateral surface is sometimes referred to as set steps. With existing cleaning equipment, this is often not possible, which is why city staff are instructed to clean these surfaces completely or partially by hand, which is time consuming. If this surface is inadequately cleaned, a traveler in the escalator may risk having their clothes, such as the lower part of trousers or a skirt / dress and / or possibly washed soiled. 2 In addition, prior art cleaning equipment often requires the escalator to be turned off during cleaning. This is of course a great antiquity for travelers who may have a disability or travel with heavy luggage. In order to reduce such a disturbance, perhaps the parking and the associated closure of the escalator must be done at times when few travelers are in circulation, such as late at night. However, this is impractical for the caretaker who then has a very inconvenient working time. Sometimes solvents are used to dissolve ingrained dirt, oil and the like. Often the janitor has to inject this solvent by hand, which is time consuming. In addition, excess solvent and dissolved dirt must be collected and wiped. If this is done by hand, the support will be very time consuming.

Ett annat problem med tidigare kand rengoringsutrustning for rulltrappor är att denna ut- rustning ofta är mycket stor och tung. Detta gör det besvdrligt, eller kanske omojligt for lokalvardaren att hantera denna utrustning, kanske i synnerhet eftersom denna tidigare Unda rengoringsutrustning dessutom forutsatter att stadningen Ors dá rulltrappan är avstangd. Utrustningen maste da baxas uppfor rulltrappan ett steg i taget under stadprocessen. Sadan tung och otymplig utrustning kan amen utgora en arbetsplatsfara, dá en allvarlig olycka kan bli foljden om lokalvardaren tappar kontrollen over rengoringsutrustningen, exempelvis Mgt upp i en rulltrappa. Another problem with previous bachelor cleaning equipment for escalators is that this equipment is often very large and heavy. This makes it cumbersome, or perhaps impossible for the janitor to handle this equipment, perhaps especially since this former Unda cleaning equipment also presupposes that the Ors parking lot is then closed off. The equipment must then be stored up the escalator one step at a time during the city process. Such heavy and awkward equipment can amen to a workplace hazard, as a serious accident can be the result if the caretaker loses control of the cleaning equipment, for example Mgt up an escalator.

Vidare har sidoplaten vid en rulltrappa ofta en utstickande kant med en skyddspla.t. Denna utstickande kant gor att tidigare kand rengoringsutrustning, som är mer eller mindre klossformad, inte kommer at att rengora den yttersta delen av rulltrappstegets kant pa respektive sida. Denna maste darfor rengoras for hand, vilket är tidskravande och arbetsamt. Furthermore, the side plate at an escalator often has a protruding edge with a protective plate. This protruding edge means that previously known cleaning equipment, which is more or less block-shaped, will not clean the outermost part of the edge of the escalator step on each side. This must therefore be cleaned by hand, which is time consuming and laborious.

Vidare finns det tidigare kand rengoringsutrustning som anvander vatten eller annan vatska for att rengora rulltrappan och losa upp smuts. Problemet med att spruta ut vatten i rull- trappan är att denna maste torka innan rulltrappan kan anvandas igen pa grund av halkrisken. Detta forldnger den tid rulltrappan maste sta stilla ytterligare. Vidare kan ett okontrollerat sprutande med vatten orsaka oversvamning och/ eller fuktskador, exempelvis i ett utrymme belaget under rulltrappan. Vatten kan aven skada elektroniska komponenter i rulltrappan. Furthermore, there are previously known cleaning equipment that uses water or other liquid to clean the escalator and dissolve dirt. The problem with spraying water into the escalator is that it must dry before the escalator can be used again due to the risk of slipping. This prolongs the time the escalator must stand still further. Furthermore, uncontrolled spraying with water can cause flooding and / or moisture damage, for example in a space covered under the escalator. Water can also damage electronic components in the escalator.

Det kan konstateras att mycket annu aterstar att Ora for att forbattra sanering av rulltrappor och liknande anordningar. 3 SAMMANFATTNING Det är darfor en malsattning med denna uppfinning att kunna losa atminstone nagot av ovan angivna problem och forbattra forfarandet vid rengoring av en rulltrappa, transport-band eller liknande med en rengoringsanordning och clamed uppnâ en forbattring av en rengoringsanordning. It can be stated that much remains to be done to improve the decontamination of escalators and similar devices. SUMMARY It is therefore an object of this invention to be able to solve at least some of the above problems and to improve the process of cleaning an escalator, conveyor belt or the like with a cleaning device and to achieve an improvement of a cleaning device.

Enligt en forsta aspekt av uppfinningen uppnas denna malsattning av en rengoringsanordning for rengoring av en rulltrappa, ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse. 10 Reng6ringsanordningen innefattar atminstone en roterande borste f6r borstning av smuts fran en staplatta i rulltrappan. Vidare innefattar rengoringsanordningen atminstone ett hogtrycksmunstycke, anslutningsbar till en trycktank innehallande en vatska, trycksatt med ett tryck overstigande det omgivande atmosfartrycket, varvid hogtrycksmunstycket är anordnat att bespruta rulltrappan med namnda vatska. Dessutom innefattar rengoringsanord- ningen atminstone ett dammsugarmunstycke, anslutningsbar till en pump, f6r att evakuera vatska genom dammsugarmunstycket. According to a first aspect of the invention, this grinding is achieved by a cleaning device for cleaning an escalator, a conveyor belt or the like when it is in motion. The cleaning device comprises at least one rotating brush for brushing dirt from a staple plate in the escalator. Furthermore, the cleaning device comprises at least one high-pressure nozzle, connectable to a pressure tank containing a liquid, pressurized with a pressure exceeding the ambient atmospheric pressure, the high-pressure nozzle being arranged to spray the escalator with said liquid. In addition, the cleaning device comprises at least one vacuum cleaner nozzle, connectable to a pump, for evacuating liquid through the vacuum cleaner nozzle.

Enligt en andra aspekt av uppfinningen uppnas denna malsattning av ett forfarande i en rengoringsanordning for rengoring av en rulltrappa, ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse. Forfarandet innefattar besprutning av rulltrappan med vatska genom ett hogtrycksmunstycke i rengoringsanordningen. Vidare innefattar forfarandet borstning av en staplatta i rulltrappan med en roterande borste i rengoringsanordningen. Forfarandet innefattar ocksa uppsugning av vatska och smuts genom ett dammsugarmunstycke i rengoringsanordningen. According to a second aspect of the invention, this grinding is achieved by a method in a cleaning device for cleaning an escalator, a conveyor belt or the like when it is in motion. The method involves spraying the escalator with liquid through a high pressure nozzle in the cleaning device. Furthermore, the method comprises brushing a staple plate in the escalator with a rotating brush in the cleaning device. The method also includes vacuuming liquid and dirt through a vacuum cleaner nozzle in the cleaning device.

Genom att innefatta roterande borste, hogtrycksmunstycke samt dammsugarmunstycke och samordna verkan mellan dessa, exempelvis genom att mata hur mycket vatska som utsprutas ur hogtrycksmunstycket samt hur mycket vatska som uppsugs genom dammsugarmunstycke, kan det beraknas och faststallas hur mycket vatska som kvarlamnats i an- slutning till rulltrappan och som behover evakueras separat. Harigenom reduceras mangden vatska som maste evakueras, varigenom risken for vattenskador minskar. Dessutom blir lokalvardaren medveten om hur mycket vatska som är kvarvarande i anslutning till rulltrappan och som behover evakueras. By including a rotating brush, high-pressure nozzle and vacuum cleaner nozzle and coordinating the effect between these, for example by feeding how much liquid is sprayed out of the high-pressure nozzle and how much liquid is sucked through the vacuum cleaner nozzle, it can be calculated and determined how much liquid is left in connection. the escalator and which need to be evacuated separately. This reduces the amount of liquid that must be evacuated, thereby reducing the risk of water damage. In addition, the caretaker becomes aware of how much liquid is left adjacent to the escalator and that needs to be evacuated.

Genom att vidare samordna styrning av besprutning med hogtrycksmunstycket sâ att enbart skarven mellan tva staplattor besprutas med hogtryck kan mangden vatska som anvands for rengoring i rulltrappan reduceras ytterligare, vilket ytterligare minskar risken for 4 vattenskador samt forkortar torktiden av rulltrappan. Harigenom erhalls en forbattring av rengoringsanordningen. By further coordinating control of spraying with the high-pressure nozzle so that only the joint between two staple plates is sprayed with high-pressure, the amount of liquid used for cleaning in the escalator can be further reduced, which further reduces the risk of 4 water damage and shortens the drying time of the escalator. This results in an improvement of the cleaning device.

Andra fordelar och ytterligare nya sardrag kommer att framgá frail foljande detaljerade be-skrivning. Other advantages and additional features will become apparent from the following detailed description.

FIGURFORTECKNING Utforingsformer av uppfinningen kommer nu att beskrivas ytterligare i detalj med hanvisfling till bifogade figurer, vilka illustrerar olika utforingsexempel: Figur 1Aillustrerar exterioren pa en rengoringsanordning enligt en utforingsform. LIST OF FIGURES Embodiments of the invention will now be described in further detail with reference to the accompanying figures, which illustrate various exemplary embodiments: Figure 1 Illustrates the exterior of a cleaning device according to an embodiment.

Figur 1Billustrerar ett exempel pa interior i en rengoringsanordning enligt en utfo- ringsform. Figure 1 Illustrates an example of an interior in a cleaning device according to an embodiment.

Figur 2illustrerar ett scenario med en rengoringsanordning enligt en utforingsform, i en rulltrappa. Figure 2 illustrates a scenario with a cleaning device according to an embodiment, in an escalator.

Figur 3är ett flodesschema som illustrerar en utforingsform av uppfinningen. Figure 3 is a flow chart illustrating an embodiment of the invention.

Figur 4är en schematisk illustration av en rengoringsanordning enligt en utforings- form av uppfinningen. Figure 4 is a schematic illustration of a cleaning device according to an embodiment of the invention.

DETALJERAD BESKRIVNING Utforingsformer av uppfinningen innefattar ett forfarande och en rengoringsanordning, vilka kan realiseras enligt nagot av de nedan beskrivna exemplen. Denna uppfinning kan dock genomforas i manga olika former och ska inte ses som begransad av de hari beskrivna utforingsformerna, vilka istallet är avsedda att belysa och askadliggora olika aspekter. DETAILED DESCRIPTION Embodiments of the invention comprise a method and a cleaning device, which can be realized according to any of the examples described below. However, this invention can be practiced in many different forms and should not be construed as limited by the embodiments described herein, which are instead intended to illustrate and obscure various aspects.

Ytterligare aspekter och sardrag av uppfinningen kan komma att framga fran den foljande detaljerade beskrivningen nar den beaktas i samband med de bifogade figurerna. Figurerna är dock enbart att betrakta som exempel pa olika utforingsformer av uppfinningen och ska inte ses som begransande for uppfinningen, vilken begransas enbart av de bifogade kraven. Vidare är figurerna inte nadvandigtvis skalenligt ritade och är, om inget annat sarskilt skrivs, avsedda att konceptuellt illustrera aspekter av uppfinningen. Additional aspects and features of the invention may become apparent from the following detailed description when considered in conjunction with the accompanying figures. However, the figures are to be considered only as examples of different embodiments of the invention and should not be construed as limiting the invention, which is limited only by the appended claims. Furthermore, the figures are not necessarily to scale, and are, unless otherwise specifically indicated, intended to conceptually illustrate aspects of the invention.

Figur 1A visar en rengoringsanordning 100, anordnad for rengoring av en rulltrappa, transportband eller liknande. Rengoringsanordningen 100 innefattar en skyddskapa 1som innesluter olika organ for rengoring sasom en eller flera borstar, en eller flera hogtrycksmunstycke och/ eller ett eller flera dammsugarmunstycke enligt olika utforingsformer, vilka kommer att beskrivas mer i detalj i samband med beskrivningen av figur 1B. I figur 1A visas aven en bildskdrm 120, hdr anordnad vid handtaget, samt en styrenhet 130. Denna styrenhet 130 kan vara placerad pa godtycklig plats i anslutning till rengoringsan- ordningen 100. Figure 1A shows a cleaning device 100, arranged for cleaning an escalator, conveyor belt or the like. The cleaning device 100 comprises a protective cap 1 which encloses various means for cleaning such as one or more brushes, one or more high pressure nozzles and / or one or more vacuum cleaner nozzles according to different embodiments, which will be described in more detail in connection with the description of Figure 1B. Figure 1A also shows a display 120, hdr arranged at the handle, and a control unit 130. This control unit 130 can be placed at any place in connection with the cleaning device 100.

Figur 1B visar schematiskt rengoringsanordningen 100, sedd fran sidan och i genomskarning. Rengoringsanordningen 100 innefattar ett, eller flera, hogtrycksmunstycke 150, anslutningsbar till en trycktank innehallande en vatska, trycksatt med ett tryck overstigande det 10 omgivande atmosfartrycket. Hogtrycksmunstycket 150 är anordnat att bespruta rulltrappan med valska, som kan utgoras av exempelvis vatten, losningsmedel, rengoringsmedel, vattenanga, eller en kombination av dessa i olika utforingsformer. Genom att bespruta underlaget pa rulltrappan med vatska kan smuts och liknande som fastnat i underlaget losas upp, spolas bort och ddrefter avlagsnas. I vissa utforingsformer kan hogtrycksmunstycket 150 aven vara anordnat att leda anga, sasom vattenanga mot staplattorna i rulltrappan. Figure 1B schematically shows the cleaning device 100, seen from the side and in section. The cleaning device 100 comprises one, or more, high pressure nozzle 150, connectable to a pressure tank containing a liquid, pressurized with a pressure exceeding the ambient atmospheric pressure. The high-pressure nozzle 150 is arranged to spray the escalator with rollers, which may consist of, for example, water, solvents, cleaning agents, water vapor, or a combination of these in different embodiments. By spraying the substrate on the escalator with liquid, dirt and the like stuck in the substrate can be dissolved, rinsed off and then removed. In some embodiments, the high pressure nozzle 150 may also be provided to guide the vapor, such as water vapor, to the stacking plates in the escalator.

I vissa utforingsformer kan hogtrycksmunstycket 150 vara infast med en led 157 i en fastanordning 159 och ett manovreringsorgan 1som mojliggor for en operator att andra riktning pa. hogtrycksmunstycket 150 fran en position utanfor skyddskapan 110. Darmed kan operatoren, eller lokalvd.rdaren, styra hogtrycksmunstycket 150 mellan att bespruta rulltrappan, eller att spola av en roterande borste. In some embodiments, the high pressure nozzle 150 may be mounted with a hinge 157 in a fixed device 159 and an actuator 1 which allows an operator to move in the other direction. the high-pressure nozzle 150 from a position outside the protective cap 110. Thus, the operator, or the local guard, can control the high-pressure nozzle 150 between spraying the escalator, or rinsing off a rotating brush.

Styrningen av hogtrycksmunstycket 150 kan goras av lokalvardaren genom ett styrhandtag som sitter utanpa. skyddskapan 110. I vissa utforingsformer kan styrningen av hogtrycksmunstycket 150 goras frail rengoringsanordningens handtag. The control of the high pressure nozzle 150 can be done by the caretaker through a control handle which is located on the outside. the protective cap 110. In some embodiments, the control of the high pressure nozzle 150 may be made from the handle of the cleaning device.

Hdrigenom, genom att mojliggora en okomplicerad och effektiv metod att rengora den roterande borsten, eller borstarna, okar sannolikheten att dessa ofta rengors, exempelvis med regelbundna intervall. Vidare kan borstarna rengoras utan att detta tar namnvard tid fran stadarbetet med rulltrappan. Hdrigenom, genom att rengoring Ors med rena borstar, kan en effektivare rengoring av rulltrappan goras. In this way, by enabling an uncomplicated and efficient method of cleaning the rotating brush, or brushes, the probability increases that these are often cleaned, for example at regular intervals. Furthermore, the brushes can be cleaned without this taking time from the city work with the escalator. In this way, by cleaning Ors with clean brushes, a more efficient cleaning of the escalator can be done.

Rengoringsanordningen 100 innefattar i den illustrerade utforingsformen en forsta roterande borste 1-1 och en andra roterande borste 1-2. Dessa !Dada roterande borstar 1 roterar i detta exempel mot varandra, varvid den roterande rorelsen kommer att sopa upp smuts, damm, vatska etc. pa ett respektive rullband 180-1, 180-2. Det forsta rullbandet 180-1 drivs av tva. drivhjul 190-1, 190-2 och det andra rullbandet 180-2 drivs av tvd drivhjul 6 190-3, 190-4. Harvid kommer dessa rullband 180 att rotera sá att smuts som uppborstats pa dem kommer att transporteras till en uppsamlingsbehallare 170. Rullbandet 180 kan utgoras av en gummimatta eller liknande, vilken exempelvis kan innefatta tvargaende lister for att battre uppfanga smuts och damm. In the illustrated embodiment, the cleaning device 100 comprises a first rotating brush 1-1 and a second rotating brush 1-2. In this example, these rotating brushes 1 rotate towards each other, the rotating movement sweeping up dirt, dust, liquid, etc. on a respective conveyor belt 180-1, 180-2. The first conveyor belt 180-1 is driven by two. drive wheels 190-1, 190-2 and the second conveyor belt 180-2 are driven by two drive wheels 6 190-3, 190-4. In this case, these conveyor belts 180 will rotate so that dirt brushed on them will be transported to a collection container 170. The conveyor belt 180 may be formed of a rubber mat or the like, which may for instance comprise transverse strips to better catch dirt and dust.

De roterande borstarna 140 kan vara forsedda med borst, vilka genom den friktion som rotationsrorelsen genererar vid kontakt med underlaget, alstrar statisk elektricitet som attraherar dammpartiklar. 10 Vidare innefattar rengoringsanordningen 100 aven ett eller flera dammsugarmunstycke 160. Dammsugarmunstycket 160 är anslutningsbar till en pump, for att evakuera smuts, damm, vatska etc. genom dammsugarmunstycket 160. Den smuts som samlas i uppsamlingsbehallaren 170 kan darmed sugas upp och evakuerats. The rotating brushes 140 may be provided with bristles which, by the friction generated by the rotational movement upon contact with the substrate, generate static electricity which attracts dust particles. Furthermore, the cleaning device 100 also includes one or more vacuum cleaner nozzles 160. The vacuum cleaner nozzle 160 is connectable to a pump, for evacuating dirt, dust, liquid, etc. through the vacuum cleaner nozzle 160. The dirt collected in the collection container 170 can thus be sucked up and evacuated.

Vidare innefattar vissa utforingsformer av rengoringsanordningen 100 aven en forsta matare 155, anordnad att mata den vatskemangd som passerar ut genom hogtrycksmunstycket 150. Rengoringsanordningen 100 kan aven innefatta en andra matare 16anordnad att mata mangden vatska som sugs upp genom dammsugarmunstycket 160. Harigenom kan man berakna hur mycket vatska som finns kvar i rulltrappan genom att subtrahera den mangd vatska som sugits upp genom dammsugarmunstycket 160 fra.n den vatskemangd som sprutats ut genom hogtrycksmunstycket 150. Darmed vet lokalvardaren hur mycket vatska som finns kvar i anslutning till rulltrappan, som behover sugas upp eller torkas upp efterat. I vissa utforingsformer kan rengoringsanordningen 100 innefatta ett larm som varnar nar mangden utsprutad vatska overstiger ett visst gransvarde. Dessa berakningar av mangden utsprutad vatska och/ eller vatskemangd i rulltrappan kan goras i styrenheten 130. Furthermore, certain embodiments of the cleaning device 100 also include a first feeder 155, arranged to feed the water basket passing out through the high pressure nozzle 150. The cleaning device 100 may also comprise a second feeder 16 arranged to feed the amount of liquid sucked up through the vacuum cleaner nozzle 160. much liquid left in the escalator by subtracting the amount of liquid sucked up through the vacuum cleaner nozzle 160 from the water basket sprayed out through the high pressure nozzle 150. Thus the janitor knows how much liquid is left in connection with the escalator, which needs to be sucked up or dried up afterwards. In some embodiments, the cleaning device 100 may include an alarm that warns when the amount of liquid sprayed exceeds a certain spruce value. These calculations of the amount of liquid sprayed and / or water shortage in the escalator can be made in the control unit 130.

Vidare kan rengoringsanordningen 100 innefatta en laserbaserad matare 1anordnad att detektera var skarven mellan tva staplattor i rulltrappan befinner sig. Den laserbaserade mataren 135 kan vara ansluten till en styrenhet 130, anordnad att berakna nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan for att rengora namnda skarv, baserat pa namnda detektion gjord av den laserbaserade mataren 135. Sadan laserbaserad matare 135 kan vara riktad nedat, mot namnda staplattor i rulltrappan och vara anordnad att mata aystandet till staplattan som befinner sig under mataren 135. Da avstandet till underlaget overskrider det upprnatta avstandet till staplattan, eller overskrider detta med ett visst gransvarde, tolkas detta som att en skarv bef inner sig dar. 7 Styrenheten 130 kan vara anordnad att berakna nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan och nar besprutningen ska avbrytas, samt aven anordnad att alstra en styrsignal for att aktivera respektive avaktivera besprutningen med hogtrycksmunstycket 150 i vissa utforingsformer. Furthermore, the cleaning device 100 may comprise a laser-based feeder 1 arranged to detect where the joint between two stacking plates in the escalator is located. The laser-based feeder 135 may be connected to a control unit 130, arranged to calculate when the high-pressure nozzle 150 is to spray the escalator to clean said joint, based on said detection made by the laser-based feeder 135. Such laser-based feeder 135 may be directed downwards, towards said stack plates. in the escalator and be arranged to feed the gap to the stack plate located below the feeder 135. When the distance to the base exceeds the achieved distance to the stack plate, or exceeds this by a certain spruce value, this is interpreted as a joint being located there. The control unit 130 may be arranged to calculate when the high pressure nozzle 150 is to spray the escalator and when the spraying is to be stopped, and also arranged to generate a control signal for activating or deactivating the spraying with the high pressure nozzle 150 in certain embodiments.

Enligt vissa utforingsformer kan aven rulltrappans langd uppmatas med den laserbaserade mataren 135, eller en annan snarlik laserbaserad matare. Enligt vissa utforingsformer kan denna langd uppmatas av en laserbaserad matare 135, anordnad att uppmata langden pa rulltrappan. I andra utf6ringsformer kan lokalvardaren uppmata rulltrappans langd, eller helt enkelt avlasa rulltrappans langd fran ett datablad forknippat med rulltrappan och inmata denna information sa att den tillgangliggors for styrenheten 130. According to some embodiments, the length of the escalator can also be fed with the laser-based feeder 135, or another similar laser-based feeder. According to certain embodiments, this length can be measured by a laser-based feeder 135, arranged to measure the length of the escalator. In other embodiments, the janitor may measure the length of the escalator, or simply unload the length of the escalator from a data sheet associated with the escalator and enter this information so that it is accessible to the controller 130.

Styrenheten 130 kan darmed vara anordnad enligt vissa utforingsformer att, baserat pa matningen med den laserbaserade mataren 135, faststalla var en skarv mellan tva staplatfor i rulltrappan befinner sig och aktivera hogtrycksmunstycket 150 sâ att denna skarv besprutas med vatskan, varefter hogtrycksmunstycket 150 avaktiveras. The control unit 130 can thus be arranged according to certain embodiments to, based on the feeding with the laser-based feeder 135, determine where a joint between two stacking platforms in the escalator is located and activate the high-pressure nozzle 150 so that this joint is sprayed with the liquid, after which the high-pressure nozzle 150 is deactivated.

Den laserbaserade mataren 135, eller en annan snarlik laserbaserad matare 135 kan i vissa utforingsformer skicka en ljussignal, som exempelvis en laserstrale, mot rulltrappans ovre slut. Vidare kan mataren 135 detektera en reflex fran den utsanda laserstrden och darigenom berakna avstandet frail rengoringsanordningen 100 och den laserbaserade mataren 135 till rulltrappans bortre ande. I vissa utforingsformer kan matningen goras genom att hogtrycksmunstycket 150 placeras i jamnhojd med en skarv mellan tva staplattor i rulltrappan. I vissa utforingsformer kan styrningsenheten 130 sedan med hjalp av matupp- gifter fran den laserbaserade mataren 135 berakna nar vane skarv mellan tva staplattor befinner sig i jamnhojd med hogtrycksmunstycket 150 enligt vissa utforingsformer. Vidare kan styrningsenheten 130 i vissa utforingsformer berakna nar vane skarv aterkommer genom att dividera rulltrappans uppskattade langd med en uppskattad langd pa staplattan i rulltrappan. I vissa utforingsformer kan alternativt lokalvardaren mata och mata in langden pa staplattorna i rulltrappan. The laser-based feeder 135, or another similar laser-based feeder 135, may in some embodiments send a light signal, such as a laser beam, toward the upper end of the escalator. Furthermore, the feeder 135 can detect a reflection from the emitted laser beam and thereby calculate the distance from the cleaning device 100 and the laser-based feeder 135 to the far end of the escalator. In some embodiments, the feed can be made by placing the high pressure nozzle 150 at a level with a joint between two staples in the escalator. In some embodiments, the control unit 130 may then, with the aid of food data from the laser-based feeder 135, calculate when the usual joint between two stacking plates is flush with the high-pressure nozzle 150 according to certain embodiments. Furthermore, in some embodiments, the control unit 130 may calculate when the habit of joining occurs by dividing the estimated length of the escalator by an estimated length of the escalator in the escalator. In some embodiments, alternatively, the caretaker can feed and enter the length of the staples in the escalator.

Harigenom blir det aven mojligt for styrningsenheten 130 att berakna hur la.ng stadningen av rulltrappan tar, och/ eller rakna ned i tid eller antal kvarvarande staplattor i rulltrappan. Denna information kan vidare visas pa bildskarmen 120. Vidare kan bildskarmen 120 indi- kera exempelvis da rulltrappan roterat ett helt vary med rengoringsanordningen 100 aktiverad. 8 Genom att berdkna var skarven mellan tva staplattor är kan man begransa hogtryckssprutningen med vdtska till enbart skarvarna enligt vissa utforingsformer. Harigenom kan man reducera mangden vdtska som anyands, vilket minskar risken for oversvamning i underliggande lokaler och minskar aven efterarbete i form av upptorkning av namnda vatska. I-1dr- igenom minskar man saval arbetstid som torktid. Vidare minskar kostnaden for losningsmedel eller rengoringsmedel, om sadant anyands som tillsats till vattnet, liksom dven miljobelastning till foljd av losningsmedel/ rengoringsmedel. This also makes it possible for the control unit 130 to calculate how long the staging of the escalator takes, and / or to reduce the time or number of remaining stacking plates in the escalator. This information can further be displayed on the display 120. Furthermore, the display 120 can indicate, for example, when the escalator has rotated a whole vary with the cleaning device 100 activated. By calculating where the joint between two stacking plates is, it is possible to limit the high-pressure spraying with liquid to only the joints according to certain embodiments. In this way, the amount of liquid like any other can be reduced, which reduces the risk of flooding in the underlying premises and also reduces finishing work in the form of drying up the said liquid. I-1dr- through you reduce both working time and drying time. Furthermore, the cost of solvents or detergents, if anyands as an additive to the water, is reduced, as well as the environmental impact of solvents / detergents.

Rengoringsanordningen 100 kan vidare innefatta en detektor 137 enligt vissa utforingsfor- 10 mer, anordnad att detektera en markering 139 som kan indikera ndr samtliga skarvar och staplattor i rulltrappan har rengjorts. Rengoringsanordningen 100 kan ocksa innefatta en styrenhet 130, anordnad att avbryta besprutning med hogtrycksmunstycket 150, dá detektorn 137 detekterat namnda markering 139. The cleaning device 100 may further comprise a detector 137 according to certain embodiments, arranged to detect a marking 139 which can indicate that all the joints and staples in the escalator have been cleaned. The cleaning device 100 may also comprise a control unit 130, arranged to interrupt spraying with the high-pressure nozzle 150, when the detector 137 has detected said marking 139.

Bildskdrmen 120 kan i olika utforingsformer vara anordnad att visa data innefattande alminstone nagot av exempelvis valskeflode genom hogtrycksmunstycket 150, mangden kvarvarande vdtska i anslutning till rulltrappans staplattor, mangden utsprutad valska, mangden vdtska kvar i behallaren, antal trappsteg/ staplattor i rulltrappan, antal kvarvarande trappsteg/ staplattor att rengora i rulltrappan, berdknad vatskeatgang for att rengora rulltrappan och/ eller berdknad tidsalgang for att rengora rulltrappan, for att nu bara namna nagra exempel. The screen 120 may in various embodiments be arranged to display data comprising at least some of, for example, roller flow through the high pressure nozzle 150, the amount of remaining liquid in connection with the escalator stack plates, the amount of sprayed roller, the amount of liquid remaining in the container, number of steps / escalators / step plates to clean in the escalator, calculated water access to clean the escalator and / or calculated time to clean the escalator, to name just a few examples.

Harigenom kan lokalvardaren ges lattoverskadlig information am stadprocessens fortskridande, hur mycket vatten som flodat ut i rulltrappan, hur lang tid det är kvar och liknande information. In this way, the caretaker can be given latte-damaging information as the city process progresses, how much water has flowed out of the escalator, how long it is left and similar information.

Figur 2 är en schematisk illustration over rengoringsanordningen 100 i en rulltrappa 200. Rulltrappan 200 innefattar ett antal staplattor 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 210-7, 210-8, 210-9, vilka är atskiljda av ett antal skarvar 220-1, 220-2, 220-3, 220-4, 25, 220-6, 220-7, 220-8, 220-9. Figure 2 is a schematic illustration of the cleaning device 100 in an escalator 200. The escalator 200 comprises a number of staples 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 210-7, 210- 8, 210-9, which are separated by a number of joints 220-1, 220-2, 220-3, 220-4, 25, 220-6, 220-7, 220-8, 220-9.

Enligt en utforingsform placerar lokalvardaren rengoringsanordningen 100 i rulltrappans vagrata del nara en anddel av rulltrappan. Rulltrappan 200 är i drift under rengoringen enligt vissa utforingsformer. Lokalvardaren aktiverar harvid reng6ringsanordningen 100 och later rulltrappan rotera ett vary. I vissa utforingsformer flyttas sedan rengoringsanordningen 100, am nodvandigt, for att mojliggora rengoring av hela staplattornas bredd. 9 Rengoringsanordningen 100 innefattar i vissa utforingsformer ett rengoringsorgan 250, sasom en borste och/ eller ett hogtrycksmunstycke 150, monterat pa rengoringsanordningens ena sida sá att rengoring mojliggors av rulltrappsbandets yttersta kant pa denna sida. Harigenom mojliggors rengorning av hela staplattornas bredd, aven om rulltrappans sida har en kant som sticker ut over rulltrappans staplattor 210. According to one embodiment, the janitor places the cleaning device 100 in the horizontal part of the escalator near a portion of the escalator. The escalator 200 is in operation during the cleaning according to certain embodiments. The janitor then activates the cleaning device 100 and allows the escalator to rotate a vary. In some embodiments, the cleaning device 100 is then moved, as necessary, to allow cleaning of the entire width of the stacking plates. The cleaning device 100 comprises in certain embodiments a cleaning means 250, such as a brush and / or a high-pressure nozzle 150, mounted on one side of the cleaning device so that cleaning is made possible by the outer edge of the escalator belt on this side. This makes it possible to clean the entire width of the staples, even if the side of the escalator has an edge that protrudes above the escalators 210 of the escalator.

En vanlig bredd pa en rulltrappas staplatta 210 är 120 cm. En lamplig bredd pa rengoringsanordningen 100 och/ eller skyddskapan 110 kan vara 60 cm, for att kunna rengora rulltrappan 200 i tva vary, eller 120 cm for att kunna rengora rulltrappan 200 i ett vary. I 10 vissa fall kan rengoringsanordningen 100 och/ eller skyddskapan 110 vara 40 cm, vilket mojliggor rengorning av rulltrappan 200 pa tre vary. En smalare rengoringsanordning 100 och/ eller skyddskapa 110 ger en smidigare och mer latthanterlig rengoringsanordning 100 medan en bredare rengoringsanordning 100 och/ eller skyddskapa 110 mijjliggor en snabbare rengorning ay rulltrappan 200. A standard width of an escalator 210 is 120 cm. An appropriate width of the cleaning device 100 and / or the protective cap 110 may be 60 cm, in order to be able to clean the escalator 200 in two varies, or 120 cm in order to be able to clean the escalator 200 in one vary. In some cases, the cleaning device 100 and / or the protective cap 110 may be 40 cm, which allows cleaning of the escalator 200 in three variations. A narrower cleaning device 100 and / or protective cap 110 provides a smoother and easier-to-handle cleaning device 100, while a wider cleaning device 100 and / or protective cap 110 allows for faster cleaning of the escalator 200.

Da rulltrappan 200 rengors under drift, fyller skyddskapan 110 en viktig funktion genom att forhindra eller alminstone dampa stank fran vatska, damm och smuts som annars kan stanka upp pa resenarer som aker med rulltrappan 200. As the escalator 200 is cleaned during operation, the protective cap 110 fulfills an important function by preventing or at least evaporating odors from liquid, dust and dirt which may otherwise stink on travelers traveling with the escalator 200.

Figur 4 illustrerar ett exempel pa utforingsform for uppfinningen. Flodesschemat i figur 3 askadliggor ett forfarande 300 i en rengoringsanordning 100 for rengoring av en rulltrappa 200, ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse. Figure 4 illustrates an example of an embodiment of the invention. The flow chart in Figure 3 ashes a method 300 in a cleaning device 100 for cleaning an escalator 200, a conveyor belt or the like when it is in motion.

Syftet med forfarandet 300 är att battre styra rengoringsanordningen 100 for att rengora rulltrappan 200. The purpose of the method 300 is to better control the cleaning device 100 to clean the escalator 200.

I anslutning till att rengoringen av rulltrappan paborjas, kan lokalvardaren, enligt vissa utforingsformer, fasta en markering 139 pa en staplatta 210 i rulltrappan 200. Darmed kan lokalvardaren enkelt faststalla nar rulltrappan 200 roterat ett vary och darmed hela rulltrappan har rengjorts enligt forfarandet 300. In connection with the cleaning of the escalator being drilled, the caretaker can, according to certain embodiments, attach a mark 139 to a staple plate 210 in the escalator 200. Thus the caretaker can easily determine when the escalator 200 has rotated a vary and thus the entire escalator has been cleaned according to method 300.

Data relaterad till rengorningen av rulltrappan 200 kan enligt vissa utforingsformer visas pa en bildskarm 120 i anslutning till rengoringsanordningen 100. Sadan data kan innefatta exempelvis nagot av: vatskeflode genom hogtrycksmunstycket 150, mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappan 200, antal trappsteg/ staplattor 210 i rulltrappan 200, antal rengjorda trappsteg/ staplattor 210 i rulltrappan 200, antal kvarvarande trappsteg/ staplattor 210 att rengora i rulltrappan 200, beraknad vatskeatgang for att rengora rulltrappan 200, beraknad tidsalgang for att rengora rulltrappan 200, eller liknande. Data related to the cleaning of the escalator 200 can according to certain embodiments be displayed on a monitor 120 in connection with the cleaning device 100. Such data may include, for example, some of: liquid flood through the high pressure nozzle 150, amount of remaining liquid in connection with the escalator 200, number of steps / stair plates 210 in escalator 200, number of cleaned steps / step plates 210 in escalator 200, number of remaining steps / steps 210 to clean in escalator 200, calculated water access to clean escalator 200, calculated time to clean escalator 200, or the like.

For att pa ett korrekt satt kunna for rengora rulltrappan 200, innefattar forfarandet 300 ett antal steg 301-311. Det bor dock observeras att vissa av de har beskrivna stegen bara innefattas i vissa alternativa utforingsformer av uppfinningen, sasom exempelvis steg 301303, 305 och/ eller 308-311. Vidare kan de beskrivna stegen 301-311 utforas i en nagot annorlunda kronologisk ordning an vad nummerordningen antyder och att vissa av dem kan utforas parallellt med varandra. Forfarandet 300 innefattar foljande steg: Steg 301 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300. In order to properly clean the escalator 200, the method 300 includes a number of steps 301-311. However, it should be noted that some of the steps described have only been included in certain alternative embodiments of the invention, such as, for example, steps 301303, 305 and / or 308-311. Furthermore, the described steps 301-311 can be performed in a slightly different chronological order than what the number order suggests and that some of them can be performed in parallel with each other. Method 300 includes the following steps: Step 301 This step may be performed in some, but not all, embodiments of method 300.

En skarv 220 mellan tva staplattor 210 i rulltrappan 200 kan detektera med en laserbaserad matare 135. Sadan laserbaserad matare 135 kan vara riktad nedat, mot namnda staplattor 210 i rulltrappan 200 och vara anordnad att mata avstandet till staplattan 210 som befinner sig under mataren 135. Da avstandet till underlaget overskrider det uppmatta avstandet till staplattan 210, tolkas detta som att en skarv 220 bef inner sig dar. A joint 220 between two staple plates 210 in the escalator 200 can be detected with a laser-based feeder 135. Such a laser-based feeder 135 can be directed downwards, towards said staple plates 210 in the escalator 200 and be arranged to feed the distance to the staple plate 210 located below the feeder 135. Since the distance to the substrate exceeds the measured distance to the stack plate 210, this is interpreted as a joint 220 being located there.

Enligt vissa utforingsformer kan aven rulltrappans langd uppmatas. Enligt vissa utforingsformer kan denna langd uppmatas av en laserbaserad matare 135, anordnad att uppmata langden pa rulltrappan 200. I andra utforingsformer kan lokalvardaren uppmata rulltrappans langd, eller helt enkelt avlasa rulltrappans langd fran ett datablad forknippat med rull- trappan 200 och inmata denna information sá att den tillgangliggors for styrenheten 130. According to some embodiments, the length of the escalator can also be increased. According to some embodiments, this length may be fed by a laser-based feeder 135, arranged to measure the length of the escalator 200. In other embodiments, the janitor may measure the length of the escalator, or simply read the length of the escalator from a data sheet associated with the escalator 200 and enter this information that it is accessible to the control unit 130.

Steg 302 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300, dar en skarv 220 mellan tva staplattor 210 i rulltrappan 200 detekterats 301. Step 302 This method step may be performed in some, but not all, embodiments of the method 300, where a joint 220 between two staple plates 210 in the escalator 200 has been detected 301.

En berakning av nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan 200 med hogtrycksmunstycket 150 for att rengora namnda skarv 220 kan goras, och/ eller en berakning av nar besprutningen ska avbrytas. Denna berakning kan goras sá att man avpassa besprutningen av vatska med hogtrycksmunstycket 150, sá att enbart skarven 220 mellan tva staplattor 210 besprutas. Berakningen kan vara baserad pa den tidigare gjorda detektionen 301 av namnda skarv 220. 11 Genom att detektera 301 namnda skarv 220 och berakna nar en skarv 220 befinner sig rakt under hogtrycksmunstycket 150 och da aktivera besprutning av hogtrycksmunstycket 150 i en hogtryckspuls kan man rengora den laterala ytan, sattsteget, i rulltrappan 200, med en begransad mangd vatska. A calculation of when the high pressure nozzle 150 is to spray the escalator 200 with the high pressure nozzle 150 to clean said joint 220 can be made, and / or a calculation of when the spraying is to be stopped. This calculation can be done by matching the spraying of liquid with the high pressure nozzle 150, so that only the joint 220 between two stacking plates 210 is sprayed. The calculation may be based on the previously made detection 301 of said joint 220. By detecting 301 said joint 220 and calculating when a joint 220 is directly below the high pressure nozzle 150 and then activating spraying of the high pressure nozzle 150 in a high pressure pulse, the lateral can be cleaned. the surface, the set step, in the escalator 200, with a limited amount of liquid.

Berakningen av nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan 200 och nar besprutningen ska avbrytas kan harvid innefatta faststallande av var skarven 220 mellan tva staplattor 210 i rulltrappan 200 befinner sig och alstring av styrsignaler for att aktivera hogtrycksmunstycket 150 sa att denna skarv 220 besprutas med vatskan, varefter 10 hogtrycksmunstycket 150 avaktiveras, enligt vissa utforingsformer. The calculation of when the high pressure nozzle 150 is to spray the escalator 200 and when the spraying is to be stopped may include determining where the joint 220 between two staples 210 in the escalator 200 is located and generating control signals to activate the high pressure nozzle 150 so that this joint 220 is sprayed. The high pressure nozzle 150 is deactivated, according to certain embodiments.

Steg 303 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300, sarskilt i utforingsformer dar forfarandesteg 302 genomforts. Step 303 This process step may be performed in some, but not all, embodiments of the process 300, particularly in embodiments where process step 302 is performed.

Besprutning med hogtrycksmunstycket 150 styrs, baserat pa namnda berakning 302. Spraying with the high pressure nozzle 150 is controlled, based on the said calculation 302.

Harigenom kan man avpassa besprutningen av vatska med hogtrycksmunstycket 150, sá att enbart skarven 220 mellan tva staplattor 210 besprutas. Darmed minskas mangden utsprutad vatska i anslutning till rulltrappan 200, jamfort med en konstant besprutning med vatska. Darigenom a.terstar mindre vatska att evakuera efter rengorningen av rulltrappan 200, vilket paskyndar rengorningen. Darigenom minskar aven risken f6r vattenskador, liksom risken for halkskador i rulltrappan 200. In this way, the spraying of liquid with the high-pressure nozzle 150 can be adapted, so that only the joint 220 between two stacking plates 210 is sprayed. This reduces the amount of sprayed liquid in connection with the escalator 200, compared with a constant spraying with liquid. As a result, less liquid remains to be evacuated after the cleaning of the escalator 200, which speeds up the cleaning. This also reduces the risk of water damage, as well as the risk of slippery damage in the escalator 200.

Steg 304 Rulltrappan 200 besprutas med vatska genom ett hogtrycksmunstycke 150 i rengoringsanordningen 100. Step 304 The escalator 200 is sprayed with liquid through a high pressure nozzle 150 in the cleaning device 100.

Besprutningen kan goras med exempelvis vatten, vattenanga, rengoringsmedel, losnings- medel eller en blandning av dessa. Sa.dant rengoringsmedel kan innefatta en tensid eller ett ytaktivt amne som kan modifiera ytspanningen hos en fasgransyta. Namnda losningsmedel kan utgoras av exempelvis etanol, terpentin, ammoniak, superkritisk koldioxid, tetrakloreten, toluen, aceton, metylacetat, etylacetat, hexan, citrusterpener eller liknande, och kan utgora ett polart losningsmedel, ett protiskt losningsmedel, ett aprotiskt losningsmedel, ett opolart losningsmedel, ett neoteriskt losningsmedel och/ eller ett opolart losningsmedel enligt vissa utforingsformer; eller en blandning mellan ett flertal av ovansta.ende komponenter. 12 Genom att bespruta rulltrappan 200 med vatska minskar friktionen for de roterande borstarna 140, vilket underlattar rengoringen av rulltrappan 200. The spraying can be done with, for example, water, water vapor, cleaning agents, solvents or a mixture of these. Such a cleaning agent may comprise a surfactant or a surfactant which may modify the surface tension of a spruce surface. Said solvents may be, for example, ethanol, turpentine, ammonia, supercritical carbon dioxide, tetrachlorethylene, toluene, acetone, methyl acetate, ethyl acetate, hexane, citrus terpenes or the like, and may be a polar solvent, a protic solvent, an oprotic solvent, an aprotic solvent, a neoteric solvent and / or a non-polar solvent according to certain embodiments; or a mixture of a plurality of the above components. By spraying the escalator 200 with liquid, the friction of the rotating brushes 140 is reduced, which facilitates the cleaning of the escalator 200.

Steg 30 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300. Step 30 This process step may be performed in some, but not all, embodiments of the process 300.

Den vatskemangd som passerar ut genom hogtrycksmunstycket 150 kan uppmatas med 10 en forsta matare 155. Med "vatskemangd" kan i vissa utforingsformer avses vattenanga. The water basket passing out through the high-pressure nozzle 150 can be fed with a first feeder 155. By "water basket" in certain embodiments can be meant water vapor.

Steg 306 En staplatta 210 i rulltrappan 200 borstas med en roterande borste 140 i rengoringsanordningen 100. Borsten 140 kan rotera parallellt med rulltrappans utstrackning, eller vinkelrat mot denna i olika utforingsformer. Step 306 A staple plate 210 in the escalator 200 is brushed with a rotating brush 140 in the cleaning device 100. The brush 140 may rotate parallel to the extension of the escalator, or perpendicular thereto in various embodiments.

Steg 307 Vatska och smuts sugs upp genom ett dammsugarmunstycke 160 i rengoringsanordningen 100. Step 307 Liquid and dirt are sucked up through a vacuum cleaner nozzle 160 in the cleaning device 100.

Steg 308 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300. Step 308 This process step may be performed in some, but not all, embodiments of the procedure 300.

Mangden vatska som uppsugs 304 genom dammsugarmunstycket 160 kan uppmatas med en andra matare 165. The amount of liquid sucked 304 through the vacuum cleaner nozzle 160 can be fed with a second feeder 165.

Steg 309 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300, i vilket mangden vatska som uppsugs 304 genom dammsugarmunstycket 160 har uppmatts. Step 309 This process step may be performed in some, but not all, embodiments of the process 300 in which the amount of liquid aspirated 304 through the vacuum nozzle 160 has been fed.

Mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappan 200 kan beraknas genom att subtrahera mangden vatska som sugits upp genom dammsugarmunstycket 160 fran den vats-kemangd som passerat genom hogtrycksmunstycket 150. The amount of residual liquid adjacent to the escalator 200 can be calculated by subtracting the amount of liquid sucked up through the vacuum nozzle 160 from the amount of liquid passed through the high pressure nozzle 150.

Steg 3 13 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300. Step 3 13 This process step may be performed in some, but not all, embodiments of the procedure 300.

En markering 139 detekteras av en detektor 137, vilken markering 139 indikerar ndr samtliga skarvar 220 och staplattor 210 i rulltrappan 200 har rengjorts. A mark 139 is detected by a detector 137, which mark 139 indicates that all the joints 220 and stacking plates 210 in the escalator 200 have been cleaned.

I anslutning till att rengoringen av rulltrappan paborjas, kan lokalvardaren fasta en markering 139 pa en staplatta 210 i rulltrappan 200. Darmed kan lokalvardaren enkelt faststalla nar rulltrappan 200 roterat ett vary och clamed hela rulltrappan har rengjorts enligt forfa10 randet 300. In connection with the cleaning of the escalator being drilled, the janitor can attach a mark 139 to a staple plate 210 in the escalator 200. Thus, the janitor can easily determine when the escalator 200 has rotated a vary and clamed the entire escalator has been cleaned according to procedure 300.

Markeringen 139 kan utgoras exempelvis av en klisterlapp, med en adhesiv beldggning pa ena sidan och en monokrom yta pa dess andra sida, i en viss fargnyans, varvid detektorn 137 är anordnad att kanna igen just denna specifika fdrgnyans, enligt vissa utforingsformer. The mark 139 may be constituted, for example, by an adhesive patch, with an adhesive coating on one side and a monochrome surface on its other side, in a certain color shade, the detector 137 being arranged to detect this particular color shade, according to certain embodiments.

I andra utf6ringsformer kan markeringen 139 utgoras av exempelvis ett klistermarke med en endimensionell eller flerdimensionell streckkod, en Quick Response (QR) kod eller liknande, varvid detektorn 137 är sdrskilt anordnad att detektera denna markering 139 och exempelvis kan utgoras av en streckkodslasare eller motsvarande anordning. In other embodiments, the mark 139 may be, for example, a sticker with a one-dimensional or multidimensional bar code, a Quick Response (QR) code or the like, the detector 137 being separately arranged to detect this mark 139 and may be, for example, a bar code laser or the like.

Steg 311 Detta forfarandesteg kan utforas i vissa, men inte samtliga utforingsformer av forfarandet 300, sdrskilt i utforingsformer ddr forfarandesteg 310 genomforts. Step 311 This process step may be performed in some, but not all, embodiments of the process 300, especially in embodiments where process step 310 is performed.

Besprutning med hogtrycksmunstycket 150, kan avbrytas 311 da. detektorn 137 detekterat 310 namnda markering 139. Detta kan goras genom att en styrsignal skickas for att avbryta besprutningen. I vissa utforingsformer kan dven borsten 140 och/ eller dammsugarmunstycket 160 erhalla sadan styrsignal for att avbryta rengoringen av rulltrappan 200. I vissa utforingsformer kan en indikation pa att rengoringen är klar gams for att pa.kalla lokalvardarens uppmdrksamhet pa detta, exempelvis genom att en ljudsignal och/ eller ljussignal eller liknande genereras. Exempelvis kan ett meddelande skrivas pa bildskdrmen 120. Spraying with the high pressure nozzle 150, can be interrupted 311 da. the detector 137 detected 310 said mark 139. This can be done by sending a control signal to stop the spraying. In some embodiments, the brush 140 and / or the vacuum cleaner nozzle 160 may also receive such a control signal to interrupt the cleaning of the escalator 200. In some embodiments, an indication that the cleaning is ready may be required to call the caretaker's attention to this, for example by an audible signal. and / or light signal or the like is generated. For example, a message may be written on the monitor 120.

Enligt vissa alternativa utforingsformer kan rengoringen helt enkelt avbrytas dá lokalvardaren noterar att hela rulltrappan 200 blivit rengjord. 14 Figur 4 illustrerar en schematisk utforingsform av en rengoringsanordning 100 for rengoring av en rulltrappa 200, ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse. According to certain alternative embodiments, the cleaning can simply be interrupted when the caretaker notices that the entire escalator 200 has been cleaned. Figure 4 illustrates a schematic embodiment of a cleaning device 100 for cleaning an escalator 200, a conveyor belt or the like when it is in motion.

Rengoringsanordningen 100 är konfigurerad att genomfora aiminstone vissa av de tidigare beskrivna forfarandestegen 301-311, innefattade i beskrivningen av forfarandet 300 for att rengora en rulltrappa 200. The cleaning device 100 is configured to perform at least some of the previously described method steps 301-311, included in the description of the method 300 for cleaning an escalator 200.

For att pa ett korrekt satt kunna rengora rulltrappan 200 innefattar rengoringsanordningen 100 ett antal komponenter vilka i den foljande texten beskrivs narmare. Vissa av de be- 10 skrivna delkomponenterna forekommer i en del, men inte nodvandigtvis samtliga utforingsformer. Det kan aven forekomma ytterligare elektronik eller mekanik i rengoringsanordningen 100, vilken inte är helt nodvandig for att forstâ funktionen av rengoringsanordningen 100 enligt uppfinningen och darfor utelamnas h5r, for okad tydlighet. In order to be able to correctly clean the escalator 200, the cleaning device 100 comprises a number of components which are described in more detail in the following text. Some of the described sub-components occur in some, but not necessarily all, embodiments. There may also be additional electronics or mechanics in the cleaning device 100, which is not entirely necessary to understand the operation of the cleaning device 100 according to the invention and is therefore omitted here, for the sake of clarity.

Rengoringsanordningen 100 innefattar atminstone en roterande borste 140 for borstning av smuts fran en staplatta 210 i rulltrappan 200. The cleaning device 100 includes at least one rotating brush 140 for brushing dirt from a staple plate 210 in the escalator 200.

Vidare innefattar rengoringsanordningen 100 atminstone ett hogtrycksmunstycke 150, anslutningsbar till en trycktank innehallande en vatska, trycksatt med ett tryck overstigande det omgivande atmosfartrycket, varvid hogtrycksmunstycket 150 är anordnat att bespruta rulltrappan 200 med namnda vatska. I synnerhet är hogtrycksmunstycket 150 enligt vissa utforingsformer anordnat att bespruta springan 220 mellan tva staplattor 210 och darigenom rengora sattsteget i rulltrappan 200. Furthermore, the cleaning device 100 comprises at least one high-pressure nozzle 150, connectable to a pressure tank containing a liquid, pressurized with a pressure exceeding the ambient atmospheric pressure, the high-pressure nozzle 150 being arranged to spray the escalator 200 with said liquid. In particular, according to certain embodiments, the high-pressure nozzle 150 is arranged to spray the gap 220 between two stacking plates 210 and thereby clean the set step in the escalator 200.

Rengoringsanordningen 100 innefattar aven ett dammsugarmunstycke 160, vilket är anslutningsbart till en pump, for att evakuera vatska genom dammsugarmunstycket 160. The cleaning device 100 also includes a vacuum cleaner nozzle 160, which is connectable to a pump, to evacuate liquid through the vacuum cleaner nozzle 160.

Enligt vissa utforingsformer kan rengoringsanordningen 100 aven innefatta ett eller flera rullband 180. Rullbandet 180 kan utgoras av en gummimatta eller liknande, vilken exem- pelvis kan innefatta tvargaende lister for att battre uppfanga smuts och damm uppborstat av namnda atminstone en roterande borste 140. Sadant rullband 180 kan enligt vissa utforingsformer rotera sa att smuts som uppborstats pa dem kommer att transporteras till en uppsamlingsbehallare 170. Smuts och vatska kan sedan uppsugas fran denna uppsamlingsbehallare 170 och evakueras genom dammsugarmunstycket 160. According to certain embodiments, the cleaning device 100 may also comprise one or more conveyor belts 180. The conveyor belt 180 may be constituted by a rubber mat or the like, which may for example comprise transverse strips to better catch dirt and dust brushed by said at least one rotating brush 140. Such conveyor belt 180 can rotate according to certain embodiments so that dirt brushed on them will be transported to a collection container 170. Dirt and liquid can then be sucked from this collection container 170 and evacuated through the vacuum cleaner nozzle 160.

Vidare kan rengoringsanordningen 100 vidare innefatta en forsta matare 155, anordnad att mata vatskemangd som passerar ut genom hogtrycksmunstycket 150. Rengoringsanord- ningen 100 kan ocksa innefatta en andra matare 165, anordnad att mata mangden vatska som sugs upp genom dammsugarmunstycket 160 samt en styrenhet 130, anordnad att berakna mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappan 200 genom att subtrahera mangden uppsugen vatska som sugits upp genom dammsugarmunstycket 160 fran den vatskernangd som passerat genom hogtrycksmunstycket 150. Furthermore, the cleaning device 100 may further comprise a first feeder 155, arranged to feed liquid basket passing out through the high pressure nozzle 150. The cleaning device 100 may also comprise a second feeder 165, arranged to feed the amount of liquid sucked through the vacuum cleaner nozzle 160 and a control unit 130, arranged to calculate the amount of residual liquid adjacent to the escalator 200 by subtracting the amount of aspirated liquid sucked up through the vacuum nozzle 160 from the amount of water passed through the high pressure nozzle 150.

Rengoringsanordningen 100 kan aven innefatta en laserbaserad matare 135 anordnad att detektera var skarven 220 mellan tvA staplattor 210 i rulltrappan 200 bef inner sig, samt en styrenhet 130, anordnad att berakna nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrap- 10 pan 200 for att rengora namnda skarv 220, baserat pa namnda detektion gjord av den laserbaserade mataren 135. Sadan laserbaserad matare 135 kan vara riktad nedat, mot namnda staplattor 210 i rulltrappan 200 och vara anordnad att mata avstandet till staplattan 210 som bef inner sig under mataren 135. DA avstandet till underlaget overskrider det uppmatta avstandet till staplattan 210, eller overskrider detta med ett visst gransvarde, tolkas detta som att en skarv 220 befinner sig dar. The cleaning device 100 may also comprise a laser-based feeder 135 arranged to detect where the joint 220 between two staple plates 210 in the escalator 200 is located, and a control unit 130, arranged to calculate when the high-pressure nozzle 150 is to spray the escalator 200 to clean said joint 220. , based on said detection made by the laser-based feeder 135. Such a laser-based feeder 135 may be directed downwards, towards said staple plates 210 in the escalator 200 and be arranged to feed the distance to the staple plate 210 which is located below the feeder 135. DA the distance to the substrate exceeds the measured distance to the stack plate 210, or exceeds this by a certain spruce value, this is interpreted as a joint 220 being there.

Styrenheten 130 kan vara anordnad att berakna nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan 200 och nar besprutningen ska avbrytas, samt aven anordnad att alstra en styrsignal for att aktivera respektive avaktivera besprutningen med hogtrycksmunstycket 150 i vissa utforingsformer. The control unit 130 may be arranged to calculate when the high pressure nozzle 150 is to spray the escalator 200 and when the spraying is to be stopped, and also arranged to generate a control signal for activating and deactivating the spraying with the high pressure nozzle 150 in certain embodiments.

Enligt vissa utforingsformer kan aven rulltrappans langd uppmatas med den laserbaserade mataren 135, eller en annan snarlik laserbaserad matare. Enligt vissa utforingsformer kan denna langd uppmatas av en laserbaserad matare 135, anordnad att uppmata langden pa rulltrappan 200. I andra utforingsformer kan lokalvardaren uppmata rulltrappans langd, eller helt enkelt avlasa rulltrappans langd fran ett datablad forknippat med rulltrappan 200 och inmata denna information sá att den tillgangliggors for styrenheten 130. According to some embodiments, the length of the escalator can also be fed with the laser-based feeder 135, or another similar laser-based feeder. According to some embodiments, this length may be fed by a laser-based feeder 135, arranged to measure the length of the escalator 200. In other embodiments, the janitor may measure the length of the escalator, or simply unload the length of the escalator from a data sheet associated with the escalator 200 and enter this information so that it is accessible to the control unit 130.

Rengoringsanordningen 100 kan vidare innefatta en detektor 137 enligt vissa utforingsfor- mer, anordnad att detektera en markering 139 som kan indikera nar samtliga skarvar 2och staplattor 210 i rulltrappan 200 har rengjorts. Rengoringsanordningen 100 kan ocksa innefatta en styrenhet 130, anordnad att avbryta besprutning med hogtrycksmunstycket 150, da. detektorn 137 detekterat namnda markering 139. The cleaning device 100 may further comprise a detector 137 according to certain embodiments, arranged to detect a marking 139 which can indicate when all the joints 2 and stacking plates 210 in the escalator 200 have been cleaned. The cleaning device 100 may also comprise a control unit 130, arranged to interrupt spraying with the high pressure nozzle 150, da. the detector 137 detected said mark 139.

Rengoringsanordningen 100 kan aven innefatta en bildskarm 120, anordnad att visa data innefattande atminstone nagot av: vatskeflode genom hogtrycksmunstycket 150, mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappans staplattor 210, antal trappsteg/ staplattor 16 210 i rulltrappan 200, antal kvarvarande trappsteg/ staplattor 210 att rengora i rulltrappan 200, beraknad vatskeatgang for att rengora rulltrappan 200, beraknad tidsalgang for att rengora rulltrappan 200 eller annan liknande information relaterad till stadprocessen sasom temperatur pa vatska/ anga, typ av vatska, losningsmedeltillsats, eller liknande. The cleaning device 100 may also include a display 120, arranged to display data comprising at least some of: liquid flood through the high pressure nozzle 150, the amount of remaining liquid in connection with the escalator staples 210, number of steps / staples 16 210 in the escalator 200, number of remaining steps 210 / cleaning the escalator 200, calculated water access to clean the escalator 200, calculated time to clean the escalator 200 or other similar information related to the city process such as temperature of the liquid / steam, type of liquid, solvent additive, or the like.

Rengoringsanordningen 100 kan aven innefatta en skyddskapa 110 som innesluter den roterande borsten 140, hogtrycksmunstycket 150 och dammsugarmunstycket 160, anordnad att reducera stank fran vatska och/ eller smuts enligt vissa utforingsformer. Harigenom kan passagerare i rulltrappan 200 passera rengoringsanordningen 100 utan att riskera 10 stank och smuts pa kladerna. The cleaning device 100 may also include a protective cap 110 enclosing the rotating brush 140, the high pressure nozzle 150 and the vacuum cleaner nozzle 160, arranged to reduce stench of liquid and / or dirt according to certain embodiments. As a result, passengers in the escalator 200 can pass the cleaning device 100 without risking stench and dirt on the clothes.

Vidare kan, alternativt, rengoringsanordningen 100 aven innefatta att hogtrycksmunstycket 150 är infast med en led 157 i en fastanordning 159 och ett manovreringsorgan 125 som mojliggor for en operator att andra riktning pa hogtrycksmunstycket 150 frail en position utanfor skyddskapan 110. Furthermore, alternatively, the cleaning device 100 may also comprise that the high pressure nozzle 150 is fixed with a joint 157 in a fixed device 159 and an actuating means 125 which enables an operator to move in the other direction on the high pressure nozzle 150 from a position outside the protective cap 110.

Rengoringsanordningen 100 kan aven innefatta ett rengoringsorgan 250, sasom en borste och/ eller ett hogtrycksmunstycke 150, monterat pa rengoringsanordningens ena sida sá att rengoring mojliggors av rulltrappsbandets yttersta kant pa denna sida, enligt en utforingsform. The cleaning device 100 may also comprise a cleaning means 250, such as a brush and / or a high pressure nozzle 150, mounted on one side of the cleaning device so that cleaning is made possible by the outer edge of the escalator belt on this side, according to an embodiment.

Vatskan som sprutas ut ur hogtrycksmunstycket 150 kan exempelvis innefatta: vatten, vattenanga, losningsmedel och/ eller rengoringsmedel, eller en blandning utav nagra eller alla dessa eller liknande komponenter. The liquid sprayed from the high pressure nozzle 150 may include, for example: water, water vapor, solvents and / or cleaning agents, or a mixture of some or all of these or similar components.

Styrenhet 130 kan innefatta en mottagande krets 410, anordnad att inhamta matvarden frail namnda forsta matare 155, och/ eller andra matare 165 och/ eller laserbaserade matare 135, och/ eller detektorer 137, enligt vissa utforingsformer. Control unit 130 may comprise a receiving circuit 410, arranged to collect the food value from said first feeder 155, and / or second feeders 165 and / or laser-based feeders 135, and / or detectors 137, according to certain embodiments.

Styrenheten 130 kan aven innefatta en processorkrets 420. Denna processorkrets 420 kan vara anordnad att utfora vissa berakningar, som exempelvis berakna mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappan 200 genom att subtrahera mangden uppsugen vatska som sugits upp genom dammsugarmunstycket 160 fran den vatskemangd som passerat genom hogtrycksmunstycket 150. I vissa utforingsformer kan processorkretsen 420 vara anordnad att berakna nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan 200 och nar besprutningen ska avbrytas, samt aven anordnad att alstra en styrsignal for att aktivera respektive avaktivera besprutningen med hogtrycksmunstycket 150. I vissa utforingsformer 17 kan processorkretsen 420 aven vara anordnad att faststalla var skarven 220 mellan tva staplattor 210 i rulltrappan 200 befinner sig och aktivera hogtrycksmunstycket 150 sa att denna skarv 220 besprutas med vatskan, varefter hogtrycksmunstycket 150 avaktiveras. The controller 130 may also include a processor circuit 420. This processor circuit 420 may be arranged to perform certain calculations, such as calculating the amount of residual liquid adjacent to the escalator 200 by subtracting the amount of aspirated liquid sucked up through the vacuum nozzle 160 from the water nozzle passed through the high pressure nozzle. 150. In some embodiments, the processor circuit 420 may be arranged to calculate when the high pressure nozzle 150 is to spray the escalator 200 and when the spraying is to be interrupted, and also arranged to generate a control signal to activate and deactivate the spray with the high pressure nozzle 150. In some embodiments be arranged to determine where the joint 220 between two stacking plates 210 in the escalator 200 is located and activate the high-pressure nozzle 150 so that this joint 220 is sprayed with the liquid, after which the high-pressure nozzle 150 is deactivated.

Vidare kan processorkretsen 420 vara anordnad att detektera en skarv 220 mellan tva staplattor 210 i rulltrappan 200 efter att ha mottagit en indikation frail en laserbaserad ma-tare 135. Processorkretsen 420 kan ocksa vara anordnad att berakna nar hogtrycksmunstycket 150 ska bespruta rulltrappan 200 med hogtrycksmunstycket 150 for att rengora namnda skarv 220. Vidare kan processorkretsen 420 aven vara anordnad att styra be- 10 sprutningen med hogtrycksmunstycket 150, baserat pa namnda berakning enligt vissa utforingsformer. Harvid kan processorkretsen 420 alstra styrsignaler for att aktivera hogtrycksmunstycket 150 sá att denna skarv 220 besprutas med vatskan med en hogtryckspuls, varefter hogtrycksmunstycket 150 avaktiveras tills en ny skarv 220 detekteras, enligt vissa utforingsformer. Further, the processor circuit 420 may be arranged to detect a joint 220 between two staple plates 210 in the escalator 200 after receiving an indication from a laser-based feeder 135. The processor circuit 420 may also be arranged to calculate when the high-pressure nozzle 150 is to spray the escalator 150 with high-pressure nozzle. to clean said joint 220. Furthermore, the processor circuit 420 may also be arranged to control the spraying with the high pressure nozzle 150, based on said calculation according to certain embodiments. In this case, the processor circuit 420 can generate control signals for activating the high-pressure nozzle 150 so that this joint 220 is sprayed with the liquid with a high-pressure pulse, after which the high-pressure nozzle 150 is deactivated until a new joint 220 is detected, according to certain embodiments.

Processorkretsen 420 kan ocksá vara anordnad att detektera en markering 139 som indikerar nar samtliga skarvar 220 och staplattor 210 i rulltrappan 200 har rengjorts dâ en sadan indikation erhalls fran detektorn 137. Vidare kan processorkretsen 420 ocksa vara anordnad att avbryta besprutning med hogtrycksmunstycket 150, da. detektorn 137 detekterat namnda markering 139 genom att alstra och skicka en styrsignal for detta. The processor circuit 420 may also be arranged to detect a mark 139 indicating when all the joints 220 and stack plates 210 in the escalator 200 have been cleaned when such an indication is obtained from the detector 137. Furthermore, the processor circuit 420 may also be arranged to interrupt spraying with the high pressure nozzle 150. the detector 137 detects said mark 139 by generating and sending a control signal therefor.

Processorkretsen 420 kan amen vara anordnad att berakna viss annan data relaterad till rulltrappans rengoring som exempelvis vatskeflode genom hogtrycksmunstycket 150, mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappans staplattor 210, antal trappsteg/ staplattor 210 i rulltrappan 200, antal kvarvarande trappsteg/ staplattor 210 att rengora i rulltrappan 200, beraknad vatskedtgang for att rengora rulltrappan 200, beraknad tidsatgang for att rengora rulltrappan 200. SacIan berakning kan exempelvis goras med eft visst tidsintervall, eller kontinuerligt. The processor circuit 420 may be arranged to calculate certain other data related to the escalator cleaning such as liquid flooding through the high pressure nozzle 150, the amount of remaining liquid in connection with the escalator stepping plates 210, number of steps / stepping plates 210 in the escalator 200, number of remaining steps 210 to clean steps. escalator 200, calculated water flow to clean escalator 200, calculated time to clean escalator 200. For example, calculating can be done at a certain time interval, or continuously.

Processorkretsen 420 kan utgoras av exempelvis en eller flera Central Processing Unit (CPU), mikroprocessor eller annan logik utformad att tolka och utfora instruktioner och/ eller att som att lasa och skriva data. Processorkretsen 420 kan hantera data for inflode, utflode eller databehandling av data innefattande aven buffring av data, kontrollfunktioner och liknande. The processor circuit 420 may be, for example, one or more Central Processing Unit (CPU), microprocessor or other logic designed to interpret and execute instructions and / or to read and write data. The processor circuit 420 may handle data for inflow, outflow or data processing of data including also buffering data, control functions and the like.

Styrenheten 130 kan aven innefatta en minnesenhet 425, som utgor eft lagringsmedium for data. Sadant minne 425 kan vara anordnat att lagra information relaterad till rengoring i 18 rulltrappan 200. Minnesenheten 425 kan utgoras av exempelvis ett minneskort, flashminne, USB-minne, harddisk eller annan liknande datalagringsenhet, till exempel flagon ur gruppen: ROM (Read-Only Memory), PROM (Programmable Read-Only Memory), EPROM (Erasable PROM), Flash-minne, EEPROM (Electrically Erasable PROM), etc. i olika utfo- ringsformer. The control unit 130 may also comprise a memory unit 425, which constitutes a storage medium for data. Such memory 425 may be arranged to store information related to cleaning in the escalator 200. The memory unit 425 may consist of, for example, a memory card, flash memory, USB memory, hard disk or other similar data storage device, for example a flag from the group: ROM (Read-Only Memory ), PROM (Programmable Read-Only Memory), EPROM (Erasable PROM), Flash memory, EEPROM (Electrically Erasable PROM), etc. in various embodiments.

Styrenheten 130 kan amen innefatta en sandande krets 530, anordnad att skicka en styrsignal exempelvis till hogtrycksmunstycket 150, eller en pump ansluten till detta munstycke 150, att spruta ut vatska med hogtryck, exempelvis i en hogtryckspuls. The control unit 130 may comprise a sanding circuit 530, arranged to send a control signal, for example to the high-pressure nozzle 150, or a pump connected to this nozzle 150, to spray out liquid with high-pressure, for example in a high-pressure pulse.

Vidare innefattar uppfinningen ett datorprogram for styrning av en rengoringsanordning 100 for rengoring av en rulltrappa 200, ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse. Datorprogrammet är anordnat att utfora ett forfarande 300 enligt dtminstone nagot av de tidigare beskrivna stegen 301-311, dá datorprogrammet exekveras i en processorkrets 4 i styrenheten 130 i rengoringsanordningen 100. Furthermore, the invention comprises a computer program for controlling a cleaning device 100 for cleaning an escalator 200, a conveyor belt or the like when it is in motion. The computer program is arranged to perform a method 300 according to at least some of the previously described steps 301-311, then the computer program is executed in a processor circuit 4 in the control unit 130 in the cleaning device 100.

Forfarandet 300 enligt stegen 301-311 for rengoring av en rulltrappa 200, ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse kan implementeras genom en eller flera processorkretsar 420 i styrenheten 130, tillsammans med datorprogramkod for att utfora flagon, nagra, vissa eller alla av de steg 301-311 som beskrivits ovan. Ddrigenom kan ett datorprogram innefattande instruktioner for att utfora stegen 301-311 dá datorprogrammet laddas i processorkretsen 420 generera instruktioner for att styra komponenter innefattade i rengoringsanordningen 100, for rengoring av rulltrappa 200 da denna är i rorelse. 19 The method 300 according to steps 301-311 for cleaning an escalator 200, a conveyor belt or the like when it is in motion may be implemented by one or more processor circuits 420 in the control unit 130, together with computer program code for performing flag, some, some or all of the steps 301-311 as described above. Thereby, a computer program including instructions for performing steps 301-311 when the computer program is loaded into the processor circuit 420 can generate instructions for controlling components included in the cleaning device 100, for cleaning escalator 200 when it is in motion. 19

Claims (15)

PATENTKRAVPATENT REQUIREMENTS 1. Rengoringsanordning (100) for rengoring av en rulltrappa (200), ett transportband eller liknande dá denna är i rorelse, varvid rengoringsanordningen (100) innefattar: dtminstone en roterande borste (140) for borstning av smuts fran en staplatta (210) i rulltrappan (200); alminstone ett hogtrycksmunstycke (150), anslutningsbar till en trycktank innehdllande en vatska, trycksatt med ett tryck overstigande det omgivande atmosfartrycket, varvid hogtrycksmunstycket (150) är anordnat att bespruta rulltrappan (200) med namnda vatska; samt ett dammsugarmunstycke (160), anslutningsbar till en pump, for att evakuera vdtska genom dammsugarmunstycket (160).A cleaning device (100) for cleaning an escalator (200), a conveyor belt or the like when in motion, the cleaning device (100) comprising: at least one rotating brush (140) for brushing dirt from a staple plate (210) in the escalator (200); at least one high pressure nozzle (150), connectable to a pressure tank containing a liquid, pressurized with a pressure exceeding the ambient atmospheric pressure, the high pressure nozzle (150) being arranged to spray the escalator (200) with said liquid; and a vacuum cleaner nozzle (160), connectable to a pump, for evacuating liquid through the vacuum cleaner nozzle (160). 2. Rengoringsanordningen (100) enligt krav 1, vidare innefattande en forsta mdtare (155), anordnad att mata vatskernangd som passerar ut genom hogtrycksmunstycket (150); och en andra mdtare (165), anordnad att mata mangden vatska som sugs upp genom dammsugarmunstycket (160); samt en styrenhet (130), anordnad att berdkna mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappan (200) genom att subtrahera mangden uppsugen vatska som sugits upp genom dammsugarmunstycket (160) frail den vatskemangd som passerat genom hogtrycksmunstycket (150).The cleaning device (100) of claim 1, further comprising a first gauge (155) arranged to feed water liquids passing out through the high pressure nozzle (150); and a second meter (165), arranged to feed the amount of liquid sucked up through the vacuum nozzle (160); and a control unit (130), arranged to calculate the amount of residual liquid in connection with the escalator (200) by subtracting the amount of absorbed liquid sucked up through the vacuum cleaner nozzle (160) from the water basket which has passed through the high-pressure nozzle (150). 3. Rengoringsanordningen (100) enligt nagot av krav 1 eller krav 2, vidare innefat- tande en laserbaserad matare (135) anordnad att detektera var skarven (220) mellan tvd staplattor (210) i rulltrappan (200) bef inner sig, samt en styrenhet (130), anordnad att berakna liar hogtrycksmunstycket (150) ska bespruta rulltrappan (200) for att rengora namn- da skarv (220), baserat pd namnda detektion gjord av den laserbaserade mataren (135).The cleaning device (100) according to any one of claims 1 or 2, further comprising a laser-based feeder (135) arranged to detect where the joint (220) between two staple plates (210) in the escalator (200) is located, and a control unit (130), arranged to calculate the high pressure nozzle (150), shall spray the escalator (200) to clean said joint (220), based on said detection made by the laser-based feeder (135). 4. Rengoringsanordningen (100) enligt nagot av krav 1-3, vidare innefattande en detektor (137), anordnad att detektera en markering (139) som indikerar ndr samtliga skarvar (220) och staplattor (210) i rulltrappan (200) har rengjorts, samt en styrenhet (130), anordnad att avbryta besprutning med hogtrycksmunstycket (150), da detektorn (137) detekterat namnda markering (139).The cleaning device (100) according to any one of claims 1-3, further comprising a detector (137), arranged to detect a mark (139) indicating that all the joints (220) and staples (210) in the escalator (200) have been cleaned. , and a control unit (130), arranged to interrupt spraying with the high-pressure nozzle (150), when the detector (137) has detected said marking (139). 5. Rengoringsanordningen (100) enligt nagot av krav 1-4, vidare innefattande en bildskdrm (120), anordnad att visa data innefattande dtminstone nagot av: vatskeflode genom hogtrycksmunstycket (150), mangden kvarvarande vdtska i anslutning till rulltrappans stdplattor (210), antal trappsteg/ stdplattor (210) i rulltrappan (200), antal rengjorda trapp- steg/ stdplattor (210) i rulltrappan (200), antal kvarvarande trappsteg/ stdplattor (210) att rengora i rulltrappan (200), berdknad vatskedtgang for att rengora rulltrappan (200), berdknad tidsatgang for att rengora rulltrappan (200).The cleaning device (100) according to any one of claims 1-4, further comprising a display (120), arranged to display data comprising at least some of: liquid flow through the high pressure nozzle (150), the amount of remaining liquid in connection with the escalator support plates (210), number of steps / support plates (210) in the escalator (200), number of cleaned steps / support plates (210) in the escalator (200), number of remaining steps / support plates (210) to clean in the escalator (200), calculated water chain passage for cleaning escalator (200), calculated time to clean the escalator (200). 6. Rengoringsanordningen (100) enligt nagot av krav 1-5, vidare innefattande en skyddskapa (110) som innesluter den roterande borsten (140), hogtrycksmunstycket (150) och dammsugarmunstycket (160), anordnad att reducera stank fran vatska och/ eller smuts. 10The cleaning device (100) according to any one of claims 1-5, further comprising a protective cap (110) enclosing the rotating brush (140), the high pressure nozzle (150) and the vacuum cleaner nozzle (160), arranged to reduce odor from liquid and / or dirt . 10 7.Reng6ringsanordningen (100) enligt krav 6, dal. hogtrycksmunstycket (150) är infast med en led (157) i en fastanordning (159) och ett manovreringsorgan (125) som mojliggor for en operator att andra riktning pd hogtrycksmunstycket (150) fran en position utanfor skyddskapan (110).The cleaning device (100) according to claim 6, dal. the high-pressure nozzle (150) is fixed with a hinge (157) in a fixed device (159) and an actuator (125) which enables an operator to move in the other direction of the high-pressure nozzle (150) from a position outside the protective cap (110). 8. Reng6ringsanordningen (100) enligt nagot av krav 1-7, vidare innefattande ett rengoringsorgan (250), sasom en borste och/ eller ett hogtrycksmunstycke (150), monterat pd rengoringsanordningens ena sida sâ att rengoring mojliggors av rulltrappsbandets yttersta kant pd denna sida.The cleaning device (100) according to any one of claims 1-7, further comprising a cleaning means (250), such as a brush and / or a high pressure nozzle (150), mounted on one side of the cleaning device so that cleaning is made possible by the outer edge of the escalator belt on this side . 9. Rengoringsanordningen (100) enligt nagot av krav 1-8, ddr vatskan som sprutas ut ur hogtrycksmunstycket (150) innefattar: vatten, vattenanga, losningsmedel och/ eller rengoringsmedel.The cleaning device (100) according to any one of claims 1-8, wherein the liquid sprayed out of the high pressure nozzle (150) comprises: water, water vapor, release agent and / or cleaning agent. 10. Forfarande (300) i en reng6ringsanordning (100) f6r rengoring av en rulltrappa (200), ett transportband eller liknande da denna är i rorelse, clar forfarandet (300) innefattar: besprutning (304) av rulltrappan (200) med vatska genom ett h6gtrycksmunstycke (150) i rengoringsanordningen (100); borstning (306) av en staplatta (210) i rulltrappan (200) med en roterande borste (140) i rengoringsanordningen (100); samt uppsugning (307) av valska och smuts genom ett dammsugarmunstycke (160) i rengoringsanordningen (100).A method (300) in a cleaning device (100) for cleaning an escalator (200), a conveyor belt or the like when it is in motion, the method (300) comprising: spraying (304) the escalator (200) with liquid through a high pressure nozzle (150) in the cleaning device (100); brushing (306) a staple plate (210) in the escalator (200) with a rotating brush (140) in the cleaning device (100); and suction (307) of roller and dirt through a vacuum cleaner nozzle (160) in the cleaning device (100). 11. Forfarandet (300) enligt krav 10, vidare innefattande: matning (305) av vatskemangd som passerar ut genom hogtrycksmunstycket (150), med en forsta matare (155); 21 matning (308) av mangden vatska som uppsugs (304) genom dammsugarmunstycket (160) med en andra matare (165); samt berakning (309) av mangden kvarvarande vatska i anslutning till rulltrappan (200) genom att subtrahera mangden vatska som sugits upp genom dammsugarmunstycket (160) frail den vatskernangd som passerat genom hogtrycksmunstycket (150).The method (300) of claim 10, further comprising: feeding (305) a water basket passing through the high pressure nozzle (150), with a first feeder (155); Feeding (308) the amount of liquid sucked (304) through the vacuum nozzle (160) with a second feeder (165); and calculating (309) the amount of liquid remaining in connection with the escalator (200) by subtracting the amount of liquid sucked up through the vacuum nozzle (160) from the amount of liquid core passed through the high pressure nozzle (150). 12. Forfarandet (300) enligt krav 10 eller krav 11, vidare innefattande: detektering (301) av en skarv (220) mellan tva staplattor (210) i rulltrappan (200) med en laserbaserad matare (135); berakning (302) av nar hogtrycksmunstycket (150) ska bespruta rulltrappan (200) med hogtrycksmunstycket (150) for att rengora namnda skarv (220); samt styrning (303) av besprutning med hogtrycksmunstycket (150), baserat pa namnda berakning (302).The method (300) of claim 10 or claim 11, further comprising: detecting (301) a joint (220) between two staples (210) of the escalator (200) with a laser-based feeder (135); calculating (302) when the high pressure nozzle (150) is to spray the escalator (200) with the high pressure nozzle (150) to clean said joint (220); and control (303) of spraying with the high pressure nozzle (150), based on said calculation (302). 13. F6rfarandet (300) enligt nagot av krav 10-12, dar berakningen (302) av nar hogtrycksmunstycket (150) ska bespruta rulltrappan (200) innefattar alstring av styrsignaler for att aktivera hogtrycksmunstycket (150) sá att denna skarv (220) besprutas med vatskan med en hogtryckspuls, varefter hogtrycksmunstycket (150) avaktiveras tills en ny skarv (220) detekteras (301).The method (300) of any of claims 10-12, wherein the calculating (302) of when the high pressure nozzle (150) is to spray the escalator (200) comprises generating control signals to activate the high pressure nozzle (150) so that this joint (220) is sprayed. with the liquid with a high pressure pulse, after which the high pressure nozzle (150) is deactivated until a new joint (220) is detected (301). 14. Forfarandet (300) enligt nagot av krav 10-13, vidare innefattande: detektering (310) av en markering (139) som indikerar nar samtliga skarvar (220) och staplattor (210) i rulltrappan (200) har rengjorts av en detektor (137); och avbrytande (311) av besprutning med hogtrycksmunstycket (150), dá detektorn (137) detekterat namnda markering (139).The method (300) of any of claims 10-13, further comprising: detecting (310) a mark (139) indicating when all the joints (220) and staples (210) in the escalator (200) have been cleaned by a detector. (137); and interrupting (311) spraying with the high pressure nozzle (150), when the detector (137) has detected said mark (139). 15. Datorprogram for styrning av en rengoringsanordning (100) enligt nagot av krav 1- 9, for rengoring av en rulltrappa (200), ett transportband eller liknande da denna är i rorelse, genom att utfora ett forfarande (300) enligt nagot av krav 10-14 dá datorprogrammet exekveras i en styrenhet (130) i rengoringsanordningen (100). 1/ 1 100 / 1 0A computer program for controlling a cleaning device (100) according to any one of claims 1-9, for cleaning an escalator (200), a conveyor belt or the like when it is in motion, by performing a method (300) according to any one of claims 10-14 when the computer program is executed in a control unit (130) in the cleaning device (100). 1/1 100/1 0
SE1351300A 2013-11-04 2013-11-04 Device and method of cleaning SE537685C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1351300A SE537685C2 (en) 2013-11-04 2013-11-04 Device and method of cleaning

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1351300A SE537685C2 (en) 2013-11-04 2013-11-04 Device and method of cleaning
PCT/SE2014/051298 WO2015065285A1 (en) 2013-11-04 2014-11-04 Device and method for cleaning

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1351300A1 true SE1351300A1 (en) 2015-05-05
SE537685C2 SE537685C2 (en) 2015-09-29

Family

ID=53004722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1351300A SE537685C2 (en) 2013-11-04 2013-11-04 Device and method of cleaning

Country Status (2)

Country Link
SE (1) SE537685C2 (en)
WO (1) WO2015065285A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112775063A (en) * 2021-01-27 2021-05-11 泉州芸台科技有限公司 Automatic cleaning equipment for protective net

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3067340B1 (en) * 2017-06-09 2020-10-30 Mde Tech CLEANING SYSTEM FOR MECHANICAL STAIRS AND ROLLING WALKWAYS
CN109590244B (en) * 2018-12-04 2021-07-27 合肥金新允电子技术有限公司 Surface wiping structure of computer display screen

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0820956A1 (en) * 1996-07-25 1998-01-28 Pantas Vertriebs GmbH Device and method for cleaning a surface of a moving flat element, especially of an escalator or a conveyor
DE19834431C2 (en) * 1998-07-30 2000-11-09 Haegle Friedrich Device and method for automatically cleaning moving walkways in particular
DE20018894U1 (en) * 2000-11-06 2001-04-12 Thyssen Fahrtreppen Gmbh Escalator or moving walk
DE10202691B4 (en) * 2002-01-24 2005-11-24 Georg Hefter Maschinenbau Floor cleaning device especially for escalators and moving walks
US8555461B2 (en) * 2010-11-10 2013-10-15 William Hachtmann Device for cleaning grooved surfaces of a moving transport

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112775063A (en) * 2021-01-27 2021-05-11 泉州芸台科技有限公司 Automatic cleaning equipment for protective net
CN112775063B (en) * 2021-01-27 2022-05-17 泉州芸台科技有限公司 Automatic cleaning equipment for protective net

Also Published As

Publication number Publication date
SE537685C2 (en) 2015-09-29
WO2015065285A1 (en) 2015-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2633294T3 (en) Automatic pallet inspection
SE1351300A1 (en) Device and method of cleaning
US6971503B2 (en) Conveyor belt cleaning apparatus
US7346956B2 (en) Automatic cart wash apparatus
US11083357B2 (en) Water trailing detection system
JP2016069190A (en) Conveying device and method for separating foreign objects from conveying surface of conveying device
CA3076056A1 (en) Wet floor detection and notification
JP2018153800A5 (en)
US20100051058A1 (en) Automated Mat Cleaning and Handling System and Method
JP2005296886A (en) Pallet washing device and washing method
CN206544819U (en) Automatic coiling trash-cleaning machine
CN206265442U (en) A kind of automatic can drier of can
JP2020049037A (en) Autonomous travel type vacuum cleaner
CN212525020U (en) Rotary food safety high-efficiency detection device
CN216206938U (en) Engineering cost is with floodgate machine of weighing
RU2019134213A (en) CONTROL OF THE MECHANICAL STATE OF THE ESCALATOR OR TRAVOLATOR
CN212856686U (en) Multifunctional food safety detection equipment
CN210523119U (en) Be used for white spirit carton RFID chip to trace to source and prevent scurrying goods monitoring devices
JP6453425B1 (en) Passenger conveyor
CN105922743B (en) The method for realizing first trip positioning in certificate printer using paper web detection sensor
TH173069A (en) Vacuum cleaner
CN205758465U (en) A kind of cleaner automatic detection device
CN206407650U (en) A kind of robot electric control system for tearing paper stack open
KR101377498B1 (en) Roll surface defect removing device and roll surface defect removing method
KR20160021395A (en) Device for removing foreign matter of bowling ball

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed