SE1350001A1 - Washing of table water bottles - Google Patents

Washing of table water bottles Download PDF

Info

Publication number
SE1350001A1
SE1350001A1 SE1350001A SE1350001A SE1350001A1 SE 1350001 A1 SE1350001 A1 SE 1350001A1 SE 1350001 A SE1350001 A SE 1350001A SE 1350001 A SE1350001 A SE 1350001A SE 1350001 A1 SE1350001 A1 SE 1350001A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
bottle
dishwasher
water
spray
basket
Prior art date
Application number
SE1350001A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE536907C2 (en
Inventor
Magnus Ericsson
Original Assignee
Wexiödisk AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wexiödisk AB filed Critical Wexiödisk AB
Priority to SE1350001A priority Critical patent/SE536907C2/en
Publication of SE1350001A1 publication Critical patent/SE1350001A1/en
Publication of SE536907C2 publication Critical patent/SE536907C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/42Details
  • A47L15/50Racks ; Baskets
  • A47L15/508Hydraulic connections for racks
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/0065Washing or rinsing machines for crockery or tableware specially adapted for drinking glasses
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/42Details
  • A47L15/50Racks ; Baskets
  • A47L15/501Baskets, e.g. for conveyor-type, in-sink type or hood-type machines
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/42Details
  • A47L15/50Racks ; Baskets
  • A47L15/505Inserts, e.g. for holding baby bottles, stemware or cups
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto

Description

15 20 25 30 att ta emot ett relativt stort antal flaskor, och tack vare rotationsläsningen av sprutanordningen för bordsvattenflaskor kommer flaskor som är placerade omedelbart över ett respektive sprutmunstyckesorgan att sprutas effektivt. 30 20 25 30 to receive a relatively large number of ashtrays, and thanks to the rotational reading of the table water spray canister, bottles placed immediately over a respective spray nozzle member will be sprayed efficiently.

Ofta är diskkorgen rotationsläst vid diskmaskinen, vilket implicit innebär rota- tionsläsning av sprutanordningen i förhållande till diskkorgen.Often the washing basket is rotationally read at the dishwasher, which implicitly means rotational reading of the spray device in relation to the washing basket.

Enligt en utföringsform innefattar varje sprutmunstyckesorgan ett disk- munstycke för mottagning av diskvätska frän spolarmsfattningen och ett sköljmunstycke för mottagning av sköljvätska frän spolarmsfattningen.According to one embodiment, each spray nozzle means comprises a washing nozzle for receiving washing liquid from the rinsing arm socket and a rinsing nozzle for receiving rinsing liquid from the rinsing arm socket.

Enligt en utföringsform innefattar enheten dessutom en bordsvatten- flaskskorg innefattande ett flertal flaskstyrorgan, varvid varje flaskstyrorgan är inrättat att hälla en respektive bordsvattenflaska i ett väsentligen upprätt läge med flaskmynningen riktad nedät vid en respektive förutbestämd flaskmyn- ningsposition, varvid flaskstyrorganen är fördelade i ett andra tvädimensionellt mönster, som passar det första tvädimensionella mönstret, sä att vart och ett av de nämnda sprutmunstyckesorganen är riktat mot en respektive flaskmyn- ningsposition när bordsvattenflaskskorgen är placerad över och är inriktad med sprutanordningen för bordsvattenflaskor. En sädan korg underlättar in- riktning av bordsvattenflaskor med respektive munstyckesorgan av en sprut- anordning.According to one embodiment, the unit further comprises a table water bottle basket comprising a plurality of bottle guide means, each bottle guide means arranged to pour a respective table water bottle in a substantially upright position with the bottle mouth directed downwards at a respective predetermined bottle mouth position, the bottle guide members being distributed in a second dimension. pattern, which fits the first two-dimensional pattern, so that each of said spray nozzle means is directed towards a respective bottle mouth position when the table water bottle basket is placed over and is aligned with the spray device for table water bottles. Such a basket facilitates the alignment of table water bottles with the respective nozzle means of a spray device.

Enligt en utföringsform är varje flaskstyrorgan utformat som en flask- halshylsa, som har en storlek anpassad att mottaga halsen pä en respektive bordsvattenflaska.According to one embodiment, each bottle guide means is designed as a bottle neck sleeve, which has a size adapted to receive the neck of a respective table water bottle.

Enligt en utföringsform är var och en av hylsorna försedd med ett par motstäende slitsar för mottagning av en flaskbygel.According to one embodiment, each of the sleeves is provided with a pair of opposite slots for receiving a bottle bracket.

Enligt en utföringsform har sprutanordningen en tillräckligt läg vertikal profil för att installerad i diskmaskinen möjliggöra inskjutning av en bordsvat- tenflaskskorg över sprutanordningen längs en diskmaskinskorggejd till en diskningsposition.According to one embodiment, the spraying device has a sufficiently low vertical profile to be installed in the dishwasher enabling a table water bottle basket to be slid over the spraying device along a dishwasher basket guide to a washing position.

Enligt en utföringsform är sprutanordningen inrättad att löstagbart an- slutas till spolarmsfattningen med hjälp av ett centrerat fästelement, varvid sprutanordningen närmast centrum är försedd med ett ocentrerat sprutmun- styckesorgan, som är asymmetriskt placerat i förhållande till angränsande sprutmunstyckesorgan. En sädan arrangemang möjliggör effektiv användning 10 15 20 25 30 av utrymmet även om det centrerade fästelementet behöver vara åtkomligt ovanifrån.According to one embodiment, the spraying device is arranged to be releasably connected to the rinsing arm socket by means of a centered fastening element, the spraying device closest to the center being provided with an uncentrated spray nozzle member, which is asymmetrically placed relative to adjacent spray nozzle members. Such an arrangement enables efficient use of the space even if the centered fastening element needs to be accessible from above.

Enligt en utföringsform är rotationslåsningen utformad som en första del av ett formbundet ingreppsorgan, vilken en första del är inrättad att form- bundet ingripa med en nedre diskvätsketillförselledning. Den nedre diskväts- ketillförselledningen bildar på så sätt en andra del av det formbundna in- greppsorganet.According to one embodiment, the rotary lock is designed as a first part of a form-fitting engagement member, which first part is arranged to form-engage with a lower dishwashing liquid supply line. The lower dishwashing liquid supply line thus forms a second part of the form-engaged engagement member.

Enligt en annan aspekt av uppfinningen undanröjs eller åtminstone lindras delar av eller alla ovan nämnda problem med hjälp av ett förfarande för satsvis diskning av ett flertal bordsvattenflaskor, varvid varje flaska har en flaskmynning, vilket förfarande innefattar placering av flaskorna i ett tvådi- mensionellt mönster i en diskkorg; införing av diskkorgen i en köksdiskma- skin; inriktning av diskkorgen över en sprutanordning för bordsvattenflaskor, vilken anordning har ett flertal sprutmunstyckesorgan fördelade i ett mönster passande det tvådimensionella mönstret för flaskorna, så att varje flaskmyn- ning är placerad inför ett respektive sprutmunstyckesorgan; och diskning av flaskorna medan sprutanordningen hålls väsentligen stationärt. Ett sådant förfarande gör det möjligt att samtidigt diska ett flertal bordsvattenflaskor på ett effektivt sätt _ Placering flaskorna i ett tvådimensionellt mönster möjliggör införing av en relativt stor omgång flaskor i diskmaskinen, och kvarhållning av sprutmunstyckesorganen väsentligen stationärt under flaskmynningarna gör det möjligt att effektivt spola flaskorna på insidan.According to another aspect of the invention, some or all of the above-mentioned problems are eliminated or at least alleviated by means of a method for batch washing of a number of table water bottles, each bottle having a bottle mouth, which method comprises placing the bottles in a two-dimensional pattern in a disk basket; inserting the dish basket into a kitchen dishwasher; aligning the dish basket over a spray device for table water bottles, which device has a plurality of spray nozzle means distributed in a pattern fitting the two-dimensional pattern of the bottles, so that each bottle mouth is placed in front of a respective spray nozzle member; and washing the bottles while keeping the syringe device substantially stationary. Such a method makes it possible to wash several table water bottles simultaneously in an efficient manner. Placing the bottles in a two-dimensional pattern enables the insertion of a relatively large batch of bottles into the dishwasher, and retaining the spray nozzle means substantially stationary below the bottle mouths makes it possible to efficiently rinse the bottles. inside.

Enligt en utföringsform innefattar förfarandet dessutom föreinföringen av diskkorgen i diskmaskinen byte av en roterbar nedre spolarm mot nämnda sprutanordning för bordsvattenflaskor. På så sätt kan flaskor diskas effektivt med hjälp av en vanlig köksdiskmaskin _ Enligt en utföringsform förs diskkorgen in genom glidförskjutning utmed en korggejd.According to one embodiment, the method further comprises the pre-insertion of the dish basket into the dishwasher by replacing a rotatable lower rinsing arm with said spraying device for table water bottles. In this way, bottles can be washed efficiently with the aid of an ordinary kitchen dishwasher. According to one embodiment, the dish basket is inserted by sliding along a basket guide.

Kort beskrivning av ritninqarna Ovanstående såväl som ytterligare ändamål med, särdrag av och för- delar med föreliggande uppfinning kommer att framstå tydligare efter genom- gång av den följande illustrativa och icke-begränsande detaljerade beskriv- 10 15 20 25 30 ningen av föredragna utföringsformer av föreliggande uppfinning, varvid hän- visning sker till bifogade ritningar, där likadana hänvisningsbeteckningar an- vänds för mot varandra svarande element, varvid: fig 1a är en schematisk sidovy i sektion av en frontmatad diskmaskin försedd med en nedre spolarm av känd teknik; fig 1b är en schematisk vy i perspektiv, och delvis i sektion, av diskma- skinen enligt fig 1a; fig 2 är en schematisk vy i perspektiv, och delvis i sektion, av diskma- skinen enligt fig 1a -b försedd med en sprutanordning för bordsvattenflaskor; fig 3 är en schematisk vy i perspektiv av sprutanordningen för bords- vattenflaskor för diskmaskinen i fig 2; fig 4 är en schematisk vy i perspektiv av en bordsvattenflasksskorg lämplig för användning tillsammans med sprutanordningen för bordsvatten- flaskor i fig 3; och fig 5 är en schematisk sidovy av bordsvattenflaskskorgen i fig 4 när den är inriktat med sprutanordningen för bordsvattenflaskor i fig 3.Brief Description of the Drawings The above as well as additional objects, features and advantages of the present invention will become more apparent upon review of the following illustrative and non-limiting detailed description of the preferred embodiments of the present invention. invention, reference being made to the accompanying drawings, in which like reference numerals are used for corresponding elements, wherein: Fig. 1a is a schematic side view in section of a front-loading dishwasher provided with a lower rinsing arm of prior art; Fig. 1b is a schematic perspective view, and partly in section, of the dishwasher of Fig. 1a; Fig. 2 is a schematic view in perspective, and partly in section, of the dishwasher according to Fig. 1a -b provided with a spray device for table water fl boxes; Fig. 3 is a schematic perspective view of the table water bottle sprayer for the dishwasher of Fig. 2; Fig. 4 is a schematic perspective view of a table water bottle basket suitable for use with the table water bottle spraying device of Fig. 3; and Fig. 5 is a schematic side view of the table water bottle basket of Fig. 4 when aligned with the table water bottle spraying device of Fig. 3.

Detalierad beskrivning av de exemplifierande utförindsformerna Fig 1a-b illustrerar en köksdiskmaskin 10 av frontmatad typ, vilken ty- piskt används för underbänksinstallationer.Detailed Description of the Exemplary Embodiments Figs. 1a-b illustrate a front-loading type kitchen dishwasher 10, which is typically used for lower counter installations.

Diskmaskinen 10 är inrättad att mottaga en diskkorg eller ett diskställ 12 i köksutrustningsstandarddimensionen 500 x 500 mm sett ovanifrån. En diskkorg 12 fylls normalt med diskgods 14, såsom tallrikar och brickor, koppar eller bestick. När korgen 12 är fylld, förs den in i diskmaskinens 10 diskut- rymme 13 genom placering på insidan av en frontlucka 16 när denna är öp- pen (streckat) och genom inskjutning i diskmaskinen 10 längs ett par motstå- ende avsatser 17 (fig 1b), som bildar en korggejd som sträcker sig in i disk- maskinen 10.The dishwasher 10 is arranged to receive a dish basket or a dish rack 12 in the kitchen equipment standard dimension 500 x 500 mm seen from above. A dish basket 12 is normally filled with dishes 14, such as plates and trays, cups or cutlery. When the basket 12 is filled, it is inserted into the dish space 13 of the dishwasher 10 by placing it on the inside of a front cover 16 when it is open (dashed) and by inserting it into the dishwasher 10 along a pair of opposite ledges 17 (Fig. 1b ), which forms a basket guide extending into the dishwasher 10.

Vid användning av diskmaskinen 10 sprutas diskvätska och sköljvätska på diskgodset 14 i konsekutiva diskmaskinsprogramsteg via en övre roterbar spolarm 18 och en nedre roterbar spolarm 20, som var och en under drift ro- terar kring en vertikal axel A. Under ett diskmaskinsprogramsteg återcirkule- rar diskmaskinen 10 diskvätskan, typiskt vatten försett med ett rengöringsme- 10 15 20 25 30 del, från en diskmaskinstank 24 under den nedre spolarmen 20. Diskvätskan sugs från diskmaskinstanken 24 medelst en diskmaskinspump 26 och matas till diskmaskinssprutmunstycken, som är fördelade utmed respektive spolarm 18, 20. Under ett sköljprogramsteg matas rent vatten eller vatten försett med ett sköljmedel till sprutmunstyckena som är fördelade utmed respektive spol- arm 18, 20. Sprutmunstyckena är inrättade att spruta sina respektive strålar av disk- eller sköljvätska i en riktning som med avseende på axeln A har en tangentiell komponent, så att strålarna försätter respektive spolarm 18, 20 i rotation.When using the dishwasher 10, dishwashing liquid and rinsing liquid are sprayed on the dishwasher 14 in consecutive dishwasher program steps via an upper rotatable rinsing arm 18 and a lower rotatable rinsing arm 20, each of which rotates about a vertical axis A during operation. The dishwashing liquid, typically water provided with a cleaning agent, from a dishwasher tank 24 below the lower rinsing arm 20. The dishwashing liquid is sucked from the dishwasher tank 24 by means of a dishwasher pump 26 and fed to the dishwasher spray nozzles, which are distributed along the respective rinsing arm 18, 20. During a rinsing program step, clean water or water provided with a rinsing agent is fed to the spray nozzles distributed along the respective rinsing arms 18, 20. The spray nozzles are arranged to spray their respective jets of dishwashing or rinsing liquid in a direction which with respect to axis A has a tangential component, so that the jets put the respective coil arm 18, 20 in root ation.

Den övre spolarmen 18 är försedd med en diskmaskinsfattning, som roterbart förbinder den övre spolarmen 18 med en övre spolarmsfattning 28, som är inrättad i en övre del av diskutrymmet 13 i rotationscentrumet som definieras av axeln A. På motsvarande sätt är den nedre spolarmen 20 för- sedd med en diskmaskinsfattning, som roterbart förbinder den nedre spolar- men 20 med en nedre spolarmsfattning 30, som är inrättad i en nedre del av diskutrymmet 13 i rotationscentrumet som definieras av axeln A. Gränssnittet som bildas av respektive par bestående av en diskmaskinsfattning och en spolarmsfattning gör det möjligt för respektive spolarm 18, 20 att rotera rela- tivt diskmaskinen 10. Diskvätska och sköljvätska matas till den nedre spol- armsfattningen 30 och vidare till den nedre spolarmen 20 via en nedre disk- vätskematarledning 31, som sett ovanifrån sträcker sig väsentligen horison- tellt från periferin till diskutrymmets 13 centrum och i centrum uppbär den nedre spolarmsfattningen 30. Gränssnitten som bildas av vardera diskma- skinsspolarmsfattning i paret gör det möjligt att separat överföra diskvätska och sköljvätska till spolmunstyckena av respektive spolarm 18, 20. Vardera spolarm 18, 20 kan enkelt avlägsnas för rengöring genom en diskmaskins- operatör (ej visad), t ex genom att en spolarmslåsmutter 32 skruvas loss som håller respektive spolarm 18, 20 på respektive spolarmsfattning 28, 30.The upper rinsing arm 18 is provided with a dishwasher socket which rotatably connects the upper rinsing arm 18 to an upper rinsing arm socket 28 which is arranged in an upper part of the disk space 13 in the center of rotation defined by the shaft A. Similarly, the lower rinsing arm 20 for seen with a dishwasher socket, which rotatably connects the lower spool arm 20 to a lower spool arm socket 30, which is arranged in a lower part of the disc space 13 in the center of rotation defined by the axis A. The interface formed by each pair consisting of a dishwasher socket and a rinsing arm socket makes it possible for the respective rinsing arm 18, 20 to rotate relative the dishwasher 10. Dishwashing liquid and rinsing liquid are fed to the lower rinsing arm socket 30 and further to the lower rinsing arm 20 via a lower dishwashing liquid line 31, which extends substantially horizontally from the periphery to the center of the disk space 13 and in the center supports the lower spool arm socket 30. The interfaces formed by each dishwasher rinse arm socket in the pair make it possible to separately transfer dishwashing liquid and rinsing liquid to the rinsing nozzles of the respective rinsing arms 18, 20. Each rinsing arm 18, 20 can be easily removed for cleaning by a dishwasher operator (not shown), e.g. by unscrewing a spool arm lock nut 32 which holds the respective spool arm 18, 20 on the respective spool arm socket 28, 30.

I fig 2 visas diskmaskinen 10 försedd med en sprutanordning 34 för bordsvattenflaskor, vilken anordning kan användas istället för den undre spolarmen 20 när bordsvattenflaskor ska diskas. Standardköksdiskmaskinen omvandlas på så sätt till en bordsvattenflasksdiskmaskin. När bordsvatten- flaskor ska diskas, avlägsnas den nedre spolarmen 20 av diskmaskinsopera- 10 15 20 25 30 tören, tex genom att den nedre spolarmslåsmuttern 32 skruvas loss och ge- nom att den nedre spolarmens 20 diskmaskinsfattning kopplas bort från diskmaskinens 10 nedre spolarmsfattning 30. Därefter placeras sprutanord- ningen 34 för bordsvattenflaskor, vilken anordning är försedd med en identisk diskmaskinsfattning 72 (fig 5), i en nedre del av diskutrymmet 13, ansluts diskmaskinsfattningen 72 till den nedre spolarmsfattningen 30 och dras lås- muttern 32 åt.Fig. 2 shows the dishwasher 10 provided with a spraying device 34 for table water bottles, which device can be used instead of the lower rinsing arm 20 when table water bottles are to be washed. The standard kitchen dishwasher is thus converted into a table water bottle dishwasher. When dishwashing bottles are to be washed, the lower rinsing arm 20 is removed by the dishwasher operator, for example by unscrewing the lower rinsing arm lock nut 32 and disconnecting the dishwasher socket of the lower rinsing arm 20 from the lower rinsing arm socket 30 of the dishwasher 10. Thereafter, the table water bottle spraying device 34, which device is provided with an identical dishwasher socket 72 (Fig. 5), is placed in a lower part of the dish space 13, the dishwasher socket 72 is connected to the lower rinsing arm socket 30 and the locking nut 32 is tightened.

Sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor innefattar ett flertal sprut- munstyckesorgan 36, som är fördelade över ett tvådimensionellt sprutmun- styckesomräde väsentligen över diskutrymmets 13 hela bottenyta. Sprutan- ordningens 34 sprutmunstyckesomräde har ungefär samma utsträckning i båda dimensioner. I den exemplifierande utföringsformen som visas i fig 2 är nio sprutmunstyckesorgan fördelade över området i ett väsentligen regelbun- det rutmönster, som bildar ett tvådimensionellt ytmönster sett ovanifrån. Ett par plåtflänsar 38 (fig 3), som sträcker sig nedåt vid diskmaskinsfattningen 30, grenslar och anligger mot sidoytorna av den nedre diskvätsketillförselled- ningen 31, varigenom sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor hindras att rotera relativt diskmaskinen 10. På så sätt fungerarflänsarna 38 som en rota- tionslåsning. Den nedre diskvätsketillförselledningen 31 har en rektangulär tvärsektion, som åstadkommer ytterligare stöd för rotationslåsingreppet mel- lan sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor och den nedre diskvätsketill- förselledningen 31. Den rumsliga fördelningen av sprutanordningen 36 över diskutrymmets 13 botten gör det möjligt att samtidigt diska ett relativt stort antal bordsvattenflaskor. Genom rotationslåsningen av sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor kommer en flaska som med mynningen nedåt är place- rad omedelbart ovanför ett respektive sprutmunstyckesorgan 36 att förbli sta- tionär i förhållande till sprutmunstyckesorganet 36 under hela diskprogram- steget, så att den utsätts för en oavbruten, välriktad stråle av diskvätska un- der hela detta programsteg, vilken stråle diskar flaskans inre. Den övre spol- armen 18 däremot behöver inte bytas ut för flaskdiskning och kan tillåtas rote- ra för spridning av diskvätska över flaskornas utsida från ovan _ Sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor har en vertikal profil som är tillräckligt låg för att göra det möjligt att skjuta en diskkorg in i diskmaskinen 10 15 20 25 30 10 längs diskkorgsgejden 17 utan att kollidera med sprutmunstyckesorganen 36.The spray device 34 for table water bottles comprises a plurality of spray nozzle means 36, which are distributed over a two-dimensional spray nozzle area substantially over the entire bottom surface of the disc space 13. The spray nozzle area of the spray device 34 has approximately the same extent in both dimensions. In the exemplary embodiment shown in Fig. 2, nine spray nozzle means are distributed over the area in a substantially regular grid pattern, which forms a two-dimensional surface pattern seen from above. A pair of sheet flanges 38 (Fig. 3) extending downwardly at the dishwasher socket 30, branch and abut the side surfaces of the lower dishwashing supply line 31, thereby preventing the table water bottle spraying device 34 from rotating relative to the dishwasher 10. Thus, the flanges 38 function as a root lock lock. The lower dishwashing liquid supply line 31 has a rectangular cross-section which provides additional support for the rotation locking engagement between the spray water bottle spraying device 34 and the lower dishwashing liquid supply line 31. The spatial distribution of the spraying device 36 over the bottom of the dishwashing chamber 13 allows a relatively large number of dishes. table water bottles. By the rotational locking of the table water bottle spraying device 34, a bottle with the mouth downwardly located immediately above a respective spray nozzle member 36 will remain stationary relative to the spray nozzle member 36 throughout the dishwashing step, so that it is exposed to an uninterrupted, well-directed jet. of dishwashing liquid throughout this program step, which jet washes the inside of the bottle. The upper rinsing arm 18, on the other hand, does not need to be replaced for bottle washing and can be allowed to rotate for spreading dishwashing liquid over the outside of the bottles from above. into the dishwasher 10 along the dish basket guide 17 without colliding with the spray nozzle means 36.

I fig 3 visas sprutanordningen 34 för bordsvattenenflaskor mera detal- jerat. Varje sprutmunstyckesorgan 36 innefattar ett diskmunstycke 36a och ett sköljmunstycke 36b. Diskmunstyckena 36a är riktade uppåt, så att respektive diskmunstycke 36a, när en flaska 40 är placerad upp och ner över ett sprut- munstyckesorgan 36, sprutar en stråle diskvätska uppåt in i flaskan för disk- ning av flaskans inre. På motsvarande sätt är sköljmunstyckena 36b riktade uppåt, så att respektive sköljmunstycke 36b, när en flaska 40 är placerad upp och ned över ett sprutmunstyckesorgan 36, sprutar en stråle sköljvätska upp- åt in i flaskan 40 för att skölja flaskans 40 inre.Fig. 3 shows the spray device 34 for table water bottles in more detail. Each spray nozzle member 36 includes a dishwashing nozzle 36a and a rinsing nozzle 36b. The dishwashing nozzles 36a are directed upwards, so that the respective dishwashing nozzle 36a, when a bottle 40 is placed upside down over a spray nozzle member 36, sprays a jet of dishwashing liquid upwards into the bottle for washing the interior of the bottle. Correspondingly, the rinsing nozzles 36b are directed upwardly so that, when a bottle 40 is placed upside down over a spray nozzle member 36, the respective rinsing nozzle 36b sprays a jet of rinsing liquid upward into the bottle 40 to rinse the interior of the bottle 40.

Sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor är väsentligen formad som ett solkors, som har en första stång som bildas av en diskvätskeledning 42, och en andra stång, som bildas av ett par motstående sköljvätskeledningar 44. En ringformig diskledning 46 fördelar diskvätska till diskmunstyckena 36a längs periferin av sprutmunstyckesorgansmönstret, medan sköljvätskeled- ningar 48 är anslutna i en T-konfiguration för fördelning av sköljvätska till sköljmunstycken längs periferin av sprutmunstyckesorgansmönstret. Diskma- skinsfattningen, med låsmuttern 32, är belägen i centrum av solkorset.The table water bottle spray device 34 is substantially formed as a solar cross having a first rod formed of a dishwashing line 42 and a second rod formed of a pair of opposed rinsing liquid lines 44. An annular dishwashing line 46 distributes dishwashing liquid to the dishwashing nozzles 36a along the periphery , while rinsing liquid lines 48 are connected in a T-configuration for distributing rinsing liquid to rinsing nozzles along the periphery of the spray nozzle member pattern. The dishwasher socket, with the lock nut 32, is located in the center of the sun cross.

I fig 4 visas en diskkorg eller ett diskställ 50 som är särskilt anpassat för att hålla bordsvattenflaskor 40, dvs en bordsvattenflaskskorg. Bordsvat- tenflaskskorgen 50 innefattar en övre flaskkroppsstödplatta 52 och en nedre bottenplatta 54, som hålls ihop av en uppsättning hörnpelare 56. Bottenplat- tan 54 är försedd med ett flertal av flaskhalshylsor 58, som var och en är av- sedd att hålla halsen av en respektive bordsvattenflaska 40 i en väsentligen upprätt position med flaskmynningen riktad nedåt i en respektive i förväg fast- ställd flaskmynningsposition. I det avseendet tjänar varje flaskhalshylsa som en flaskstyrning för styrning av respektive flaskmynning till placering i rätt för- utbestämd position. Flaskhalshylsorna 58 ärfördelade i ett tvådimensionellt mönster som passar ihop med det tvådimensionella mönstret av sprutmun- styckesorganen 36 av sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor (fig 3), så att varje munstyckesorgan 36, när bordsvattenflaskskorgen 50 är placerad över och är linjerad med sprutanordningen 34 bordsvattenflaskor, är riktat mot 10 15 20 25 30 en respektive flaskmynningsposition. På så sätt underlättar bordsvatten- flaskskorgen 50 inriktningen av flaskorna 40 med sprutmunstyckesorganen 36 av sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor. Vid platsen för varje flask- halshylsa 58 är bottenplattan 54 försedd med en öppning, som gör det möjligt att nedifrån spola respektive flaska på insidan med hjälp av respektive sprut- munstyckesorgan 36. Ytterligare öppningar 60 är anordnade i bottenplattan 54; de ytterligare öppningarna 60 gör det möjligt för diskvätskan, som sprutas ovanifrån av den övre spolarmen 18, att lättare passera nedåt in i diskmaski- nens tank 24.Fig. 4 shows a dish basket or a dish rack 50 which is specially adapted to hold table water bottles 40, i.e. a table water bottle basket. The table water bottle basket 50 comprises an upper bottle body support plate 52 and a lower bottom plate 54, which are held together by a set of corner pillars 56. The bottom plate 54 is provided with a plurality of bottle neck sleeves 58, each of which is intended to hold the neck of a respective table water bottle 40 in a substantially upright position with the bottle mouth directed downwards in a respective predetermined bottle mouth position. In this respect, each bottle neck sleeve serves as a bottle guide for guiding the respective bottle mouth to be placed in the correct predetermined position. The bottle neck sleeves 58 are distributed in a two dimensional pattern which matches the two dimensional pattern of the spray nozzle means 36 of the table water bottle spraying device 34 (Fig. 3), so that each nozzle means 36, when the table water bottle basket 50 is placed over and aligned with the spray bottle, directed towards 10 15 20 25 30 a respective fl ash orifice position. In this way, the table water bottle basket 50 facilitates the alignment of the bottles 40 with the spray nozzle means 36 by the spray device 34 for table water bottles. At the location of each bottle neck sleeve 58, the bottom plate 54 is provided with an opening which makes it possible to flush the respective bottle on the inside from below by means of the respective spray nozzle means 36. Additional openings 60 are arranged in the bottom plate 54; the further openings 60 enable the dishwashing liquid, which is sprayed from above by the upper rinsing arm 18, to pass more easily downwards into the tank 24 of the dishwasher.

Flaskkroppsstödplattan 52 penetreras av ett flertal flaskkroppsstöd- öppningar 61, som var och en är anordnad över en respektive flaskhalshylsa 58. Flaskkroppsstödöppningarna 61 är så dimensionerade att de tillåter kroppen av respektive bordsvattenflaska 40 att upptas däri. I det visade ex- emplet är flaskkroppsstödöppningarna väsentligen rektangulära, varje sida har en längd på omkring 80-130 mm, och mera föredraget på omkring 90-115 mm. Självklart kan flaskkroppsstödöppningarna 61 ha vilken som helst annan lämplig form. Företrädesvis skiljer sig öppningarnas 61 form från flaskkrop- parnas form. Därigenom minimeras kontaktytan mellan flaskan 40 och flask- kroppsstödplattan 52, så att diskvätska som sprutas uppifrån lättare kommer åt alla yttre områden av flaskan. Icke-cirkulära öppningar, såsom rektangulära öppningar, är särskilt lämpliga för flaskor som har en cirkulär tvärsektion.The bottle body support plate 52 is penetrated by a plurality of bottle body support openings 61, each of which is disposed over a respective bottle neck sleeve 58. The bottle body support openings 61 are dimensioned to allow the body of the respective table water bottle 40 to be received therein. In the example shown, the bottle body support openings are substantially rectangular, each side having a length of about 80-130 mm, and more preferably of about 90-115 mm. Of course, the bottle body support openings 61 may have any other suitable shape. Preferably, the shape of the openings 61 differs from the shape of the bottle bodies. Thereby, the contact surface between the bottle 40 and the bottle body support plate 52 is minimized, so that dishwashing liquid sprayed from above more easily reaches all outer areas of the bottle. Non-circular openings, such as rectangular openings, are particularly suitable for bottles having a circular cross-section.

I det visade exemplet är alla flaskhalshylsor 58, flaskstödsöppningar 61 och sprutmunstyckesorgan 36 (fig 3) anordnade i ett passande regelbundet, ekvidistant rutmönster, med undantag för den mest centrala flaskhalshylsan 58', den mest centrala flaskstödöppningen 61' respektive det mest centrala sprutmunstyckesorganet 36' (fig 3). Orsaken till att den mest centrala flaskpo- sitionen är belägen excentriskt är att detta underlättar enkel åtkomst till den centrala låsmuttern 32 (fig 3) när sprutanordningen 34 ska bytas ut.In the example shown, all the bottle neck sleeves 58, bottle support openings 61 and spray nozzle means 36 (Fig. 3) are arranged in a suitable regular, equidistant grid pattern, with the exception of the most central bottle neck sleeve 58 ', the most central bottle support opening 61' and the most central spray nozzle. (Fig. 3). The reason why the most central bottle position is located eccentrically is that this facilitates easy access to the central locking nut 32 (Fig. 3) when the spray device 34 is to be replaced.

Längs en sida är bordsvattenflaskskorgen 50 försedd med ett rems- formigt plastfoder 62, som minskar friktionen mot diskmaskinsluckan 16 (fig 1a-b) i händelse att korgen 50 inte har förts in helt i diskutrymmet 13 när luckan 16 stängs 16. Fodrets dimensioner väljs så att stängning av luckan 16 10 15 20 25 30 kommer att bringa diskkorgens 50 flaskhalshylsor 58 till inriktning med sprut- munstyckesorganen 36.Along one side, the table water box basket 50 is provided with a strip-shaped plastic lining 62, which reduces the friction against the dishwasher door 16 (Figs. 1a-b) in the event that the basket 50 has not been fully inserted into the dish space 13 when the door 16 is closed. that closing the door 16 will cause the dish basket 50 fl ash neck sleeves 58 to align with the spray nozzle means 36.

Längs ett par motstående sidor är bordvattenflaskskorgen 50 försedd med ett par motstående plastremsor 64, som minskar friktion mot korggejden 17 när bordsvattenflaskskorgen 50 förs in i diskmaskinen 10.Along a pair of opposite sides, the table water box basket 50 is provided with a pair of opposite plastic strips 64, which reduce friction against the basket guide 17 when the table water bottle basket 50 is introduced into the dishwasher 10.

Flaskkroppsstödplattan 52, bottenplattan 54 och hörnpelarna 56 är fö- reträdesvis tillverkade av plåt eller plast. Flaskhalshylsorna 58 är företrädes- vis gjorda av ett plastmaterial som inte repar halsarna på flaskorna 40 som ska diskas. Hylsorna 58 vara borttagbara från bottenplattan 54; de kan till ex- empel pressas till formbundet ingrepp med respektive öppning i bottenplattan 54. Därigenom kan hylsor 58 bytas ut mot hylsor av en annan storlek eller form, så att olika flaskhalsformer och -storlekar kan klaras. För bordsvatten- flaskhalsstorlekar av typiska dimensioner är en lämplig innerdiameter för varje flaskhalshylsa omkring 26-46 mm, och mera föredraget omkring 32-40 mm.The bottle body support plate 52, the bottom plate 54 and the corner pillars 56 are preferably made of sheet metal or plastic. The bottle neck sleeves 58 are preferably made of a plastic material which does not scratch the necks of the bottles 40 to be washed. The sleeves 58 are removable from the base plate 54; they can, for example, be pressed into a form-fitting engagement with the respective opening in the bottom plate 54. Thereby, sleeves 58 can be exchanged for sleeves of a different size or shape, so that different bottle neck shapes and sizes can be handled. For table water bottle neck sizes of typical dimensions, a suitable inner diameter for each bottle neck sleeve is about 26-46 mm, and more preferably about 32-40 mm.

Flaskhalshylsorna 58 kan också ha en annan form än en cirkulär; till exempel kan varje hylsa 58 ha en rektangulär tvärsektion, som gör det möjligt att uppta tex en cirkulär eller rektangulär flaskhals. Vid en sådan alternativ konfigura- tion kan vilken som helst annan lämplig inre dimension, såsom en insida av en rektangulär hylsa, vara 26-46 mm, och mera föredraget omkring 32-40 mm En bordsvattenflaska 40 är ofta försedd med en gummitätad keramisk svängkork 66 (fig 3), som svängbart ärfäst på flaskan med en metalltrådsby- gel 68, varvid varje flaskhalshylsa 58 är försedd med ett par motstående slit- sar 70 för upptagning av svängkorksbygeln 68.The bottleneck sleeves 58 may also have a shape other than a circular one; for example, each sleeve 58 may have a rectangular cross-section, which makes it possible to accommodate, for example, a circular or rectangular bottle neck. In such an alternative configuration, any other suitable internal dimension, such as an inside of a rectangular sleeve, may be 26-46 mm, and more preferably about 32-40 mm. A table water bottle 40 is often provided with a rubber sealed ceramic swing cap 66. (Fig. 3), which is pivotally attached to the bottle with a metal wire bracket 68, each bottle neck sleeve 58 being provided with a pair of opposed slots 70 for receiving the swivel cap bracket 68.

Om flaskhalshylsornas 58 innerdiameter eller dimension är rätt vald, kommer flaskorna 40 att hållas upprätt av enbart hylsorna 58; följaktligen be- hövs inte flaskkroppsstödplattan 52 och hörnpelarna 56. Flaskkroppsstödplat- tan 52 tjänar enbart som ett extra reservstöd åt flaskorna 40.If the inner diameter or dimension of the bottle neck sleeves 58 is properly selected, the bottles 40 will be held upright by only the sleeves 58; consequently, the bottle body support plate 52 and the corner pillars 56 are not needed. The bottle body support plate 52 serves only as an extra spare support for the bottles 40.

Närmast hänvisas till fig 5, där bordsvattenflaskskorgen 50 är fylld med bordsvattenflaskor 40 och är inriktad med sprutanordningen 34 för bordsvat- tenflaskor. När den är inriktad hålls varje bordsvattenflaska 40 av bordsvat- tenflaskskorgen 50 direkt över en respektive sprutmunstyckesorgan 36 med flaskmynningen vänd mot sprutmunstyckesorganet 36, så att respektive mun- 10 15 20 25 30 10 stycke siktar in iflaskmynningen 40. Det finns ett mellanrum mellan sprut- munstyckesorganen 36 och bordsvattenflaskskorgen 50, så att bordsvatten- flaskskorgen 50 fritt kan glida i läge ovanför sprutanordningen 34 för bords- vattenflaskor utan att kollidera med sprutmunstyckesorganen 36. Plastrem- sorna 64, via vilka korgen 50 vilar på korggejden 17 (fig 1a-b), sträcker sig nedåt från bordsvattenenflaskskorgens 50 bottenplatta 54 och bidrar därmed till bildandet av mellanrummet.Next, reference is made to Fig. 5, where the table water bottle basket 50 is filled with table water bottles 40 and is aligned with the spray device 34 for table water boxes. When aligned, each table water bottle 40 is held by the table water bottle basket 50 directly over a respective spray nozzle member 36 with the bottle mouth facing the spray nozzle member 36 so that the respective nozzle aims into the ash mouth 40. There is a gap between the spray nozzles 40 and 30. the nozzle means 36 and the table water bottle basket 50, so that the table water bottle basket 50 can slide freely in position above the spray device 34 for table water bottles without colliding with the spray nozzle means 36. The plastic strips 64, via which the basket 50 rests on the basket guide 17 (Figs. 1a-b) , extends downwardly from the bottom plate 54 of the table water bottle bottle 50 and thus contributes to the formation of the gap.

Uppfinningen har ovan huvudsakligen beskrivits med hänvisning till ett fåtal utföringsformer. Det inses med lätthet av en fackman på området att andra utföringsformer än de som beskrivits ovan också är möjliga inom ramen för uppfinningen så som denna definieras i de bifogade patentkraven. Även om en frontmatad underbänksdiskmaskin har beskrivits ovan, är det t ex också möjligt att tillämpa uppfinningen på andra typer av diskmaski- ner för satsvis diskning, såsom huvdiskmaskiner. Ovan har nio sprutmun- styckesorgan anordnade i ett väsentligen regelbundet tvådimensionellt rutnät beskrivits. Det är uppenbart att ett annat antal sprutmunstyckesorgan kan vara lämpligt. De behöver inte vara anordnade i ett regelbundet rutnät; de kan alternativt vara anordnade i ett icke-regelbundet mönster. Dessutom behöver de inte vara begränsade till två dimensioner; vissa munstycksorgan kan vara anordnade något högre än andra.The invention has been described above mainly with reference to a few embodiments. It will be readily appreciated by one skilled in the art that embodiments other than those described above are also possible within the scope of the invention as defined in the appended claims. Although a front-loading underbench dishwasher has been described above, it is for example also possible to apply the invention to other types of dishwashers for batch washing, such as main dishwashers. Above, nine spray nozzle means arranged in a substantially regular two-dimensional grid have been described. It is obvious that another number of spray nozzle means may be suitable. They do not have to be arranged in a regular grid; they may alternatively be arranged in a non-regular pattern. In addition, they do not have to be limited to two dimensions; some nozzle means may be arranged slightly higher than others.

Rotationslåsningen har beskrivits innefatta ett par motstående flänsar 38, som är utformade att ingripa med diskvätsketillförselledningen_ Rotations- låsningen kan dock ha vilken som helst annan lämplig form. T ex kan rota- tionslåsningen åstadkommas av den yttre periferin av sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor om denna är utformad att anligga mot en del av disk- maskinshusets inneryta och på så sätt hindrar sprutanordningen att rotera.The rotary lock has been described to comprise a pair of opposed flanges 38, which are designed to engage the dishwashing supply line. However, the rotary lock may have any other suitable shape. For example, the rotation lock can be provided by the outer periphery of the table water bottle spraying device 34 if it is designed to abut a part of the inner surface of the dishwasher housing and thus prevents the spraying device from rotating.

Alternativt kan den centrala låsmuttern 32 vara utformad att tillåta tillräckligt kraftig åtdragning för att möjliggöra rotationslåsning av sprutanordningen 34 för bordsvattenflaskor vid diskmaskinfattningen 72. Även om flaskstyrorganen har beskrivits vara flaskhalshylsor, kan de ha vilken som helst annan lämplig form. T ex kan varje flaskstyrorgan innefat- ta exempelvis en tapp, som sträcker sig uppåt från bottenplattan 54 och är inrättad att sträcka sig in i respektive flaskhals. 10 15 20 25 11 Det är uppenbart att bottenplattan 52 inte behöver vara en platta. Flas- kor kan t ex hållas i förutbestämda positioner, som passar sprutmunstyckes- organens mönster, i en korg av vilken som helst lämplig form. På motsvaran- de sätt behöver den övre flaskkroppsstödplattan 52 inte vara en platta.Alternatively, the central locking nut 32 may be configured to allow sufficient tightening to allow rotational locking of the table water bottle spray device 34 at the dishwasher socket 72. Although the bottle guide means has been described as bottle neck sleeves, they may have any other suitable shape. For example, each bottle guide means may comprise, for example, a pin which extends upwards from the bottom plate 54 and is arranged to extend into the respective ash neck. It is obvious that the bottom plate 52 does not have to be a plate. Bottles can, for example, be kept in predetermined positions, which fit the pattern of the spray nozzle means, in a basket of any suitable shape. Correspondingly, the upper bottle body support plate 52 need not be a plate.

Bordsvattenflaskskroppsstödet kan åstadkommas på något annat lämpligt sätt eller inte alls. Även om bordsvattenflaskskorgen är försedd med nio flaskstyrorgan 58, där varje flaskstyrorgan 58 definierar en flaskposition, kan vilket som helst annat lämpligt antal flaskstyrorgan användas. För en typisk diskmaskin kan ca 5-25, och mera föredraget 8-16 flaskstyrorgan vara lämpliga. Samma antal kan gälla sprutmunstyckesorganen. Även om varje sprutmunstyckesorgan 36 har beskrivits innefatta ett diskmunstycke 36a och ett sköljmunstycke 36b kan varje sprutmunstyckesor- gan 36 innefatta endast ett diskmunstycke 36a eller vilket som helst annat lämpligt antal munstycken.The table water bottle body support can be provided in some other suitable way or not at all. Although the table water box basket is provided with nine bottle guides 58, each bottle guide 58 defining a bottle position, any other suitable number of bottle guides may be used. For a typical dishwasher, about 5-25, and more preferably 8-16 bottle guides may be suitable. The same number may apply to the spray nozzle means. Although each spray nozzle member 36 has been described to include a dishwashing nozzle 36a and a rinsing nozzle 36b, each spray nozzle member 36 may include only one dishwashing nozzle 36a or any other suitable number of nozzles.

En sprutmodulenhet för konvertering av en vanlig köksdiskmaskin till en bordsvattenflasksdiskmaskin kan innefatta t ex en sprutanordning 34 för bordsvattenflaskor och en bordsvattenvattenflaskskorg 50 eller enbart en sprutanordning 34 för bordsvattenflaskor. Även om mindre föredraget skulle bordsvattenflaskskorgen 50 också kunna användas separat, dvs utan spolarmen 34 bordsvattenflaskor för disk- ning av bordsvattenflaskor i vilken som helst korgbaserad typ av köksdiskma- skin, som är utrustad med en eller flera standardmässiga roterande och/eller fasta spolarmar. Följaktligen kan bordvattenflaskskorgen komma att bli före- mål för en avdelad ansökan.A spray module unit for converting an ordinary kitchen dishwasher to a table water bottle dishwasher may comprise, for example, a spray device 34 for table water bottles and a table water water ashtray 50 or only a spray device 34 for table water bottles. Although less preferred, the table water bottle basket 50 could also be used separately, i.e. without the rinsing arm 34 table water bottles for washing table water fl boxes in any basket-based type of kitchen dishwasher, which is equipped with one or more standard rotating and / or fixed rinsing arms. Consequently, the table water bottle basket may be the subject of a separate application.

Claims (11)

10 15 20 25 30 12 PATENTKRAV10 15 20 25 30 12 PATENT REQUIREMENTS 1. Sprutanordningsmodulenhet för en köksdiskmaskin för satsvis diskning av bordsvattenflaskor, vilken enhet innefattar en sprutanordning (34) för bordsvattenflaskor innefattande en diskmaskinsfattning (72) för anslutning av sprutanordningen (34) till en passande fattning (30) för en nedre spolarm av köksdiskmaskinen (10); ett flertal sprutmunstyckesorgan (36, 36') i fluidförbindelse med disk- maskinsfattningen (72) för mottagning av diskvätska från diskmaskinen (10), varvid sprutmunstyckesorganen (36, 36') är inrättade att installerade i disk- maskinen (10) spruta uppåt och spritt i båda dimensioner av ett första tvådi- mensionellt mönster betraktat ovanifrån; och en rotationslåsning (38), som är inrättad för att hindra sprutanordning- en (34) att rotera i förhållande till en diskkorg(12, 50).A spray dish module unit for a kitchen dishwasher for batch washing of table water bottles, which unit comprises a spray device (34) for table water bottles comprising a dishwasher socket (72) for connecting the spray device (34) to a suitable socket (30) for a lower rinsing arm of the kitchen dishwasher (10). ); a plurality of spray nozzle means (36, 36 ') in fluid communication with the dishwasher socket (72) for receiving dishwashing liquid from the dishwasher (10), the spray nozzle means (36, 36') being arranged to be installed in the dishwasher (10) spraying upwards and scattered in both dimensions of a first two-dimensional pattern viewed from above; and a rotation lock (38) adapted to prevent the spray device (34) from rotating relative to a dish basket (12, 50). 2. Enhet enligt krav 1, vid vilken varje sprutmunstyckesorgan innefattar ett diskmunstycke (36a) för mottagning av diskvätska från spolarmsfattningen (30) och ett sköljmunstycke (36b) för mottagning av sköljvätska från spol- armsfattningen (30) _An assembly according to claim 1, wherein each spray nozzle means comprises a dishwashing nozzle (36a) for receiving dishwashing liquid from the rinsing arm socket (30) and a rinsing nozzle (36b) for receiving rinsing liquid from the rinsing arm socket (30). 3. Enhet enligt något av de föregående kraven, vilken enhet vidare innefattar en bordsvattenflaskskorg (50) innefattande ett flertal flaskstyrorgan (58, 58'), varvid vart och ett av nämnda flaskstyrorgan (58, 58') är inrättat att hålla var sin bordsvattenflaska (40) i ett väsentligen upprätt läge med flaskmynningen riktad nedåt i en respektive förutbestämd flaskmynningsposition, varvid flask- styrorganen (58, 58') är fördelade i ett andra tvådimensionellt mönster, som passar det första tvådimensionella mönstret, så att vart och ett av de nämnda sprutmunstyckesorganen (36, 36') är riktat mot en respektive flaskmynnings- position när bordsvattenflaskskorgen (50) är placerad över och är inriktad med sprutanordningen (34) för bordsvattenflaskor. 10 15 20 25 30 13An assembly according to any one of the preceding claims, which unit further comprises a table water bottle basket (50) comprising a plurality of bottle guide means (58, 58 '), each of said bottle guide means (58, 58') being arranged to hold each table water bottle (40) in a substantially upright position with the bottle mouth directed downwards in a respective predetermined bottle mouth position, the bottle guide means (58, 58 ') being distributed in a second two-dimensional pattern, which fits the first two-dimensional pattern, so that each of the said spray nozzle means (36, 36 ') is directed towards a respective bottle opening position when the table water bottle basket (50) is placed over and is aligned with the spray device (34) for table water bottles. 10 15 20 25 30 13 4. Enhet enligt något av de föregående kraven, varvid varje flaskstyrorgan är utformat som en flaskhalshylsa (58, 58'), som har en storlek anpassad att mottaga halsen på en respektive bordsvattenflaska (40).A unit according to any one of the preceding claims, wherein each bottle guide means is designed as a bottle neck sleeve (58, 58 '), having a size adapted to receive the neck of a respective table water bottle (40). 5. Enhet enligt krav 4, vid vilken var och en av hylsorna (58, 58') är försedd med ett par motstående slitsar (70) för mottagning av en flaskbygel (68).An assembly according to claim 4, wherein each of the sleeves (58, 58 ') is provided with a pair of opposed slots (70) for receiving a bottle bracket (68). 6. Enhet enligt något av de föregående kraven, vid vilken sprutanordningen (34) har en tillräckligt låg vertikal profil för att installerad i diskmaskinen (10) möjliggöra inskjutning av ett bordsvattenflaskställ (50) över sprutanordningen (34) längs en diskmaskinskorggejd (17) till en diskningsposition.Unit according to one of the preceding claims, in which the spraying device (34) has a sufficiently low vertical profile to be installed in the dishwasher (10) enabling a table water bottle rack (50) to be slid over the spraying device (34) along a dishwasher basket guide (17) to a washing position. 7. Enhet enligt något av de föregående kraven, vid vilken sprutanordningen (34) är inrättad att löstagbart anslutas till spolarmsfattningen (30) med hjälp av ett centrerat fästelement (32), varvid sprutanordningen närmast centrum är försett med ett ocentrerat sprutmunstyckesorgan (36'), som är asymmetriskt placerat i förhållande till två angränsande sprutmunstyckesorgan (36).A unit according to any one of the preceding claims, wherein the spraying device (34) is arranged to be releasably connected to the spool arm socket (30) by means of a centered fastening element (32), the spraying device being provided closest to the center with an uncentrated spraying nozzle member (36 ') , which is asymmetrically positioned relative to two adjacent spray nozzle means (36). 8. Enhet enligt något av de föregående kraven, vid vilken rotationslåsningen (38) är utformad som en första del av ett formbundet ingreppsorgan, vilken första del är inrättad att formbundet ingripa med en nedre diskvätsketillförsel- ledning (31).An assembly according to any one of the preceding claims, wherein the rotary lock (38) is formed as a first part of a form-fitting engaging member, which first part is arranged to form-engage with a lower dishwashing liquid supply line (31). 9. Förfarande för satsvis diskning av ett flertal bordsvattenflaskor, varvid varje flaska (40) har en flaskmynning, vilket förfarande innefattar placering av flaskorna (40) i ett tvådimensionellt mönster i en diskkorg (12, 50); införing av diskkorgen (12, 50) i en köksdiskmaskin (10); inriktning av diskkorgen (12, 50) över en sprutanordning (34) för bords- vattenflaskor, vilken anordning har ett flertal sprutmunstyckesorgan (36, 36') fördelade i ett mönster passande det tvådimensionella mönstret för flaskorna (40), så att varje flaskmynning är placerad framför ett respektive sprutmun- styckesorgan (36, 36'); och 14 diskning av flaskorna (40) medan sprutanordningen (34) hålls väsentli- gen stationärt.A method of batch washing a plurality of table water bottles, each bottle (40) having a bottle mouth, the method comprising placing the boxes (40) in a two-dimensional pattern in a dish basket (12, 50); inserting the dish basket (12, 50) into a kitchen dishwasher (10); aligning the dish basket (12, 50) over a spray device (34) for table water ashes, which device has a plurality of spray nozzle members (36, 36 ') distributed in a pattern fitting the two-dimensional pattern of the bottles (40), so that each bottle mouth is placed in front of a respective spray nozzle member (36, 36 '); and 14 washing the bottles (40) while keeping the syringe device (34) substantially stationary. 10. Förfarande enligt krav 9, dessutom före införingen av diskkorgen (12, 50) i 5 diskmaskinen (10) innefattande byte av en roterbar nedre spolarm (20) mot nämnda sprutanordning (34) för bordsvattenflaskor.A method according to claim 9, further prior to the insertion of the dish basket (12, 50) into the dishwasher (10) comprising replacing a rotatable lower rinsing arm (20) with said spraying device (34) for table water bottles. 11. Förfarande enligt något av kraven 9-10, vid vilken diskkorgen (12, 50) förs 10 in genom glidförskjutning utmed en korggejd (17).A method according to any one of claims 9-10, wherein the dish basket (12, 50) is inserted by sliding displacement along a basket guide (17).
SE1350001A 2013-01-03 2013-01-03 Washing of table water bottles SE536907C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1350001A SE536907C2 (en) 2013-01-03 2013-01-03 Washing of table water bottles

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1350001A SE536907C2 (en) 2013-01-03 2013-01-03 Washing of table water bottles
PCT/SE2013/051483 WO2014107123A1 (en) 2013-01-03 2013-12-11 Dishwashing of tablewater bottles
EP13870304.6A EP2941173A4 (en) 2013-01-03 2013-12-11 Dishwashing of tablewater bottles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1350001A1 true SE1350001A1 (en) 2014-07-04
SE536907C2 SE536907C2 (en) 2014-10-28

Family

ID=51062370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1350001A SE536907C2 (en) 2013-01-03 2013-01-03 Washing of table water bottles

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2941173A4 (en)
SE (1) SE536907C2 (en)
WO (1) WO2014107123A1 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016114589B3 (en) * 2016-08-05 2017-11-23 Winterhalter Gastronom Gmbh Bottle washing basket device and dishwasher with such a device
US10561296B2 (en) 2016-12-16 2020-02-18 Midea Group Co., Ltd. Dishwasher with dock detection
US10342409B2 (en) 2016-12-16 2019-07-09 Midea Group Co., Ltd. Dishwasher with drinkware spray container
US10517458B2 (en) 2016-12-16 2019-12-31 Midea Group Co., Ltd. Dishwasher including silverware basket with integrated interior sprayer
US10849480B2 (en) 2016-12-16 2020-12-01 Midea Group Co., Ltd. Dishwasher including spray basket with integrated external sprayer
US10368718B2 (en) 2016-12-16 2019-08-06 Midea Group Co., Ltd. Dishwater with modular docking
WO2019005918A1 (en) * 2017-06-28 2019-01-03 Illinois Tool Works Inc. Bottlewasher system for warewashers
US10687684B2 (en) 2017-12-04 2020-06-23 Midea Group Co., Ltd. Dishwasher with tine sprayer rings
DE102019202153A1 (en) * 2019-02-18 2020-08-20 Meiko Maschinenbau Gmbh & Co. Kg Washing basket system for cleaning items to be cleaned with at least one cavity
DE102019202139A1 (en) * 2019-02-18 2020-08-20 Meiko Maschinenbau Gmbh & Co. Kg Washing basket for cleaning cavities in items to be cleaned
EP3945980A1 (en) * 2019-04-02 2022-02-09 Aristarco, Andrea Dishwasher
DE102019207551A1 (en) * 2019-05-23 2020-11-26 Meiko Maschinenbau Gmbh & Co. Kg Cleaning device for cleaning items to be cleaned

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3463173A (en) * 1965-10-23 1969-08-26 Better Built Mach Corp Machines for washing laboratory equipment such as flasks,bottles,test tubes and similar articles
GB1380788A (en) * 1971-07-19 1975-01-15 Rapp H Container-washing machine
US5010660A (en) * 1985-12-05 1991-04-30 Labconco Corporation Method and apparatus for drying glassware
DE8806160U1 (en) * 1988-05-09 1988-11-03 Rapp, Helmut, 8126 Hohenpeissenberg, De
US4909401A (en) * 1988-11-04 1990-03-20 Mcconnell Thomas E Bottle washing/storage/organizing/dispensing fixture system
DE19847151C2 (en) * 1998-10-13 2003-02-06 Aeg Hausgeraete Gmbh Dish rack for a dishwasher
JP2005185664A (en) * 2003-12-26 2005-07-14 Hitachi Home & Life Solutions Inc Dishwasher
DE102004008118A1 (en) * 2004-02-18 2005-09-08 Miele & Cie. Kg Dish rack for a dishwasher

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014107123A1 (en) 2014-07-10
EP2941173A1 (en) 2015-11-11
EP2941173A4 (en) 2016-08-31
SE536907C2 (en) 2014-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE1350001A1 (en) Washing of table water bottles
US7695571B2 (en) Wash/rinse system for a drawer-type dishwasher
CN101528108B (en) Cutlery basket for a dishwasher and dishwasher
US9596976B2 (en) Dishwasher appliance
US9326657B2 (en) Dual direction, double tier spray arm assembly for a dishwashing appliance
US9861260B2 (en) Dishwasher appliance and a tine assembly for a dishwasher appliance
US20140196756A1 (en) Adjustable dishwasher conduit valve system
RU2568394C2 (en) Dishwasher
US10390683B2 (en) Dishwasher
EP3148393B1 (en) Article rack accessory with improved usability for use in a dishwasher
US3060946A (en) Dishwashing machine
CN208341305U (en) Bottle cleaning machine
RU2566485C2 (en) Dishwasher
CN104443754A (en) Washing liquor bucket arrangement shelf
EP3222193A1 (en) A distribution valve
EP3197332B1 (en) Dishwasher
US9567703B2 (en) Nozzle assembly with multiple spray curvatures and air-lock release geometry
CN101917893B (en) Dishwasher
US20180303309A1 (en) Bottle washing accessory for use on the article rack of a dishwasher
EP3813627B1 (en) Dishwasher
KR101138119B1 (en) Automatic cleaning device for medicines bottle
CN208495298U (en) A kind of spray assemblies of bottle washing machine
KR101872711B1 (en) Cleaning device of cup type vessel
KR102126024B1 (en) Spout pouch type liquid filling apparatus having spout cleaning structur
US10456006B2 (en) Rack mounting features for a dishwasher appliance