SE1250516A1 - Mowing unit for an excavator or a tractor excavator unit - Google Patents

Mowing unit for an excavator or a tractor excavator unit Download PDF

Info

Publication number
SE1250516A1
SE1250516A1 SE1250516A SE1250516A SE1250516A1 SE 1250516 A1 SE1250516 A1 SE 1250516A1 SE 1250516 A SE1250516 A SE 1250516A SE 1250516 A SE1250516 A SE 1250516A SE 1250516 A1 SE1250516 A1 SE 1250516A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
cutting
attachment unit
unit
fork
cutting attachment
Prior art date
Application number
SE1250516A
Other languages
English (en)
Other versions
SE536584C2 (sv
Inventor
Per Hans Snygg
Original Assignee
Smp Parts Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Smp Parts Ab filed Critical Smp Parts Ab
Priority to SE1250516A priority Critical patent/SE536584C2/sv
Publication of SE1250516A1 publication Critical patent/SE1250516A1/sv
Publication of SE536584C2 publication Critical patent/SE536584C2/sv

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
  • A01G23/00Forestry
  • A01G23/02Transplanting, uprooting, felling or delimbing trees
  • A01G23/08Felling trees
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
  • A01G23/00Forestry
  • A01G23/02Transplanting, uprooting, felling or delimbing trees
  • A01G23/08Felling trees
  • A01G23/087Shearing apparatus or the like specially adapted for felling trees

Abstract

Klipptillsatsenhet (1) avsedd för röjning av sly och mindre träd. Enheten (1)är avsedd att anbringas på traktorgrävare, grävmaskiner eller liknande medarbetsarm försedda terränggående maskiner och innefattar snabbkoppiings-element (5) för mekanisk anslutning till sådan arbetsarm. Enheten har åtmin-stone en med gaffelliknande klor (6a, 6b) försedd käft (6) med medel för atttvångsmässigt hålla fast det för röjning avsedda materialet, alltmedan entvångsmässigt styrd kniv (7) klipper av materialet med användande av käf- tens klor (6a, 6b) som mothåll. Fig.1 Cutting attachment unit (1) intended for clearing sly and small trees. The unit (1) is intended to be mounted on off-road excavators, excavators or similar working arm machines and comprises quick coupling elements (5) for mechanical connection to such a working arm. The unit has at least one jaw (6a, 6b) provided with fork-like claws (6a) with means for forcibly holding the material intended for clearing, while forcibly guided knife (7) cuts off the material using the claws (6a of the jaw) , 6b) as resistance. Fig.1

Description

lO 15 20 25 30 befunnits kunna vara en sådan möjlighet. I avsaknad av utrustningar som lämpar sig för ändamålet har detta emellertid inte låtit sig göras, utan man har varit tvungen att antingen röja manuellt eller utnyttja flera olika maskiner för att om inte maskinskotning varit ett alternativ kunna uppnå ett godtagbart resultat, såväl röjningsmässigt som ekonomiskt. En anordning av det enligt uppfinningen definierade slaget har därvid i samband med hemlig provning av en prototyplösning visat sig vara mycket effektiv. could be found to be such a possibility. In the absence of equipment suitable for the purpose, however, this has not been possible, but it has been necessary to either clear manually or use several different machines so that if machine shoveling has not been an option to achieve an acceptable result, both in terms of clearing and economics. A device of the type defined according to the invention has thereby proved to be very effective in connection with secret testing of a prototype solution.
Uppfinningen i korthet Ändamålet med föreliggande uppfinning har därför varit att försöka finna och anvisa en lösning på hur man på enklaste och mest ekonomiskt fördelaktiga vis kan utnyttja en mångsidig maskin av grävmaskins- eller traktorgrävartyp för att utföra röjning av sly och mindre träd för olika ändamål.The invention in brief The object of the present invention has therefore been to try to find and direct a solution on how one can in the simplest and most economically advantageous way use a versatile machine of excavator or tractor excavator type to perform clearing of sly and smaller trees for different purposes.
Enligt uppfinningen har enheten minst en gaffelliknande käft med medel för att tvångsmässigt hålla fast det för röjning avsedda materialet alltmedan en tvångsmässigt styrd kniv klipper av materialet med användande av gaffelns klor som mothåll.According to the invention, the unit has at least one fork-like jaw with means for forcibly holding the material intended for clearing while a forcibly controlled knife cuts off the material using the claws of the fork as an abutment.
Såväl mindre sly som träd upp till en storlek om ø 240 mm kan med lätthet och stor effektivitet klippas av och hanteras/sorteras för vidare bearbetning, exempelvis flisning med en flistugg. Genom att avverkningen sker genom en klippning under högt skärtryck och själva skäret är utfört av en höghållfast stållegering som benämns HARDOX 450, vilket i sin slutbearbetning kallbe- arbetats genom fräsning, erhålls ett skärverktyg som kan användas mycket länge utan att dess skärförmåga mattas.Both smaller sly and trees up to a size of ø 240 mm can with ease and great efficiency be cut off and handled / sorted for further processing, for example chipping with a chipper. Because the felling takes place by cutting under high cutting pressure and the cutting itself is made of a high-strength steel alloy called HARDOX 450, which in its final processing is cold-worked by milling, a cutting tool is obtained that can be used for a very long time without slowing down its cutting ability.
Klipptillsatsenheten blir genom att den monteras på en sedan tidigare känd sväng- och tiltbar griptillsats ett vad gäller sin rörlighet mycket mångsidigt redskap, som gör att den kan nå den mest svåråtkomliga vegetation. Tiltning kan ske kring två axlar och svängning kring en. Vidare är klipptillsatsenheten så kraftigt dimensionerad att den utan att riskera att förstöras lätt på ett lO 15 20 25 30 grävskopeliknande sätt kan användas som redskap och, exempelvis i hän- delse av att bärarmaskinen kör fast eller att större sten eller rotvältor kommer i vägen, medverka till att lösa annars komplicerade situationer.By being mounted on a previously known pivoting and tilting gripping attachment, the cutting attachment unit becomes a very versatile tool in terms of its mobility, which means that it can reach the most inaccessible vegetation. Tilting can take place around two axles and pivoting around one. Furthermore, the cutting attachment unit is so strongly dimensioned that it can be used as an implement without risking being easily destroyed in an excavator-like manner and, for example in the event that the carrier machine gets stuck or that larger stones or root rollers get in the way, to solve otherwise complicated situations.
Kort beskrivning av ritninqarna Uppfinningen skall i det följande beskrivas närmare under hänvisning till ett på bifogade ritningar visat utföringsexempel. De olika aspekterna med upp- finningen, och särskilt dess särdrag och fördelar, inses med lätthet med stöd av beskrivningen och ritningarna, där: Fig. 1 visar en perspektivvy av en klipptillsatsenhet anbragd på en sväng- ande och tiltande mellandel kombinerad med en gripenhet, Fig. 2 visar en perspektivvy av tillsatsenheten för klippning solitär med dess infästningsmedel av standardtyp för kombination enligt ovan, Fig. 3 visar som en vy uppifrån tillsatsenheten med vid en i figuren övre delen anordnad klippdel och i den nedre delen anordnad grävdel, Fig. 4 visar en vy svarande mot Fig. 4, i vilken en klippkniv och en hydraul- cylinder samt dessas sammankoppling visas som skymda konturer.Brief description of the drawings The invention will be described in more detail below with reference to an exemplary embodiment shown in the accompanying drawings. The various aspects of the invention, and in particular its features and advantages, will be readily understood from the description and drawings, in which: Fig. 1 shows a perspective view of a cutting attachment unit mounted on a pivoting and tilting intermediate member combined with a gripping unit, Fig. 2 shows a perspective view of the attachment unit for cutting solitary with its standard type fastener for combination as above, Fig. 3 shows as a view from above the attachment unit with a cutting part arranged in the upper part and a digging part arranged in the lower part, Fig. 4 shows a view corresponding to Fig. 4, in which a cutting knife and a hydraulic cylinder and their connection are shown as obscured contours.
Detalierad beskrivninq av föredraget utförande Genom hela denna beskrivning är ord såsom övre, nedre, ovanför och under tänkta att ha sin vanliga innebörd då tillsatsenheten befinner sig i en position svarande mot den som råder i samband med att enheten tillkopplas sväng- och tiltaggregatet med grepparmar.Detailed description of the preferred embodiment Throughout this description, words such as upper, lower, above and below are intended to have their usual meaning when the attachment unit is in a position corresponding to that prevailing in connection with the unit being connected to the swivel and tilt unit with gripper arms.
Av Fig. 1 framgår hur en komplett klipptillsatsenhet 1 är medelst en hydrau- lisk snabbkoppling (ej visad) demonterbar, men fast kopplad till undersidan av en gripmodul 2. Gripmodulen 2 är i sin tur medelst skruvförband fast 10 15 20 25 30 anbragd vid undersidan av en sväng- och tiltbar tillsatsenhet 15 för att medge en maximal svängning om +/- 180° kring en i appliceringsläget definierbar axel genom såväl gripmoduien 2 som genom enheten 1 resp. i motsvarande läge tiltning av gripmoduien 2 kring en axel, som är parallell med griprikt- ningen hos gripmodulen 2. Hela gripmoduien 2 är medelst en på bärarma- skinens arbetsarm anordnad vridanordning (ej visad, men konventionell och väl känd exempelvis för grävändamål) vridbar kring en axel som är transver- sell till arbetsarmen. Därigenom blir sålunda klipptillsatsenheten 1 svängbar kring en axel samt vridbar kring två axlar. Vridbarheten kring en axel A regle- ras medelst två enkelverkande hydraulcylindrar 3, medan vridbarheten kring en axel B regleras med arbetsarmens normala hydraulcylinder (ej visad).Fig. 1 shows how a complete cutting attachment unit 1 can be disassembled by means of a hydraulic quick coupling (not shown), but fixedly connected to the underside of a gripping module 2. The gripping module 2 is in turn fixed to the underside by means of screw connections. of a pivotable and tiltable attachment unit 15 to allow a maximum pivot of +/- 180 ° about an axis definable in the application position through both the gripping module 2 and through the unit 1 resp. in the corresponding position tilting of the gripping module 2 about an axis which is parallel to the gripping direction of the gripping module 2. The whole gripping module 2 is rotatable about by means of a rotating device arranged on the working arm of the carrier machine (not shown, but conventional and well known for digging purposes). a shaft that is transverse to the working arm. As a result, the cutting attachment unit 1 thus becomes pivotable about one axis and rotatable about two axes. The rotatability about an axis A is regulated by means of two single-acting hydraulic cylinders 3, while the rotatability about an axis B is regulated with the normal hydraulic cylinder of the working arm (not shown).
Gripmodulen 2 omfattar två på hydrauliskt vis manövrerade griparmar 4a resp. 4b. För dess fixering vid arbetsmaskinen finns ett snabbfäste 5 av standardtyp med två axlar anordnat vid gripmodulens 2 övre del. Detta fäste gör det möjligt att med på arbetsmaskinen anordnade standardkomponenter vrida gripmoduien kring axeln A.The gripping module 2 comprises two hydraulically operated gripping arms 4a resp. 4b. For its fixing to the work machine, there is a standard fastening bracket 5 with two shafts arranged at the upper part of the gripping module 2. This bracket makes it possible to rotate the gripping module about the axis A with standard components arranged on the work machine.
Fortsättningsvis framgår av Fig. 2 klipptillsatsenheten 2 ensam. Enheten 2 har ett snabbfäste 8, som är avsett att omgripas och stadigt hållas fast av hydrauliskt manövrerade vridfästen (ej visade), vilka standardmässigt finns på gripmoduien 2. Vidare framgår av denna figur något som kan beskrivas som en mothållsförsedd gripgaffel 6 och en inuti denna gaffel anordnad på ett fram- och återgående vis rörlig, kraftigt dimensionerad kniv 7 av kallbear- betat höghållfast stål. Kniven manövreras på ett fram- och återgående vis under inverkan av en i denna figur ej visad, men inuti enheten 2 anordnad dubbelverkande hydraulcylinder 8 (se Fig. 4).Furthermore, Fig. 2 shows the cutting attachment unit 2 alone. The unit 2 has a quick-release bracket 8, which is intended to be gripped and firmly held by hydraulically operated swivel brackets (not shown), which are standard on the gripping module 2. Furthermore, this figure shows something which can be described as an abutable gripping fork 6 and one inside it fork arranged in a reciprocatingly movable, heavily dimensioned knife 7 of cold-worked high-strength steel. The knife is operated in a reciprocating manner under the influence of a double-acting hydraulic cylinder 8 (not shown in this figure), but arranged inside the unit 2 (see Fig. 4).
Fig. 3 visar klipptillsatsenheten 1 som en vy uppifrån på ett sådant sätt att gripgaffelns 6 kurvatur tydligt framgår. Krökningen hos denna har vid den i figuren betraktat vänstra sidan av gaffeln 6 en mindre radie än dess högra motsvarighet. Vidare framgår av denna figur liksom av de båda figurerna 1 och 2, att gaffelbenen på deras kvist- eller grenmottagande sidor ärförsedda 10 15 20 25 30 med kraftiga friktionshöjande tänder 13, vilka syftar till att förhindra glidning mellan det för klippning avsedda materialet och gafflarna 6 resp. kniven 7.Fig. 3 shows the cutting attachment unit 1 as a view from above in such a way that the curvature of the gripping fork 6 is clearly visible. The curvature of this has at the left side of the fork 6 seen in the figure a smaller radius than its right equivalent. Furthermore, it appears from this figure as well as from the two figures 1 and 2, that the fork legs on their twig or branch receiving sides are provided with strong friction-raising teeth 13, which aim to prevent slipping between the material to be cut and the forks 6 resp. the knife 7.
Enheten 1 har vid sin bakre nedre del två stycken grävtänder 14 anordnade, vilkas syfte är att göra enheten lämpad för mindre grovförflyttningsarbeten, vilka annars erfordrar insats av en konventionell grävmaskin.The unit 1 has arranged at its rear lower part two pieces of digging teeth 14, the purpose of which is to make the unit suitable for minor roughing work, which otherwise requires the use of a conventional excavator.
Slutligen framgår av Fig. 4 en vy av enheten 1 som i kombination med skymda konturer av de detaljer som är anordnade inuti enheten 1 ger en totalbild av hur enheten 1 är uppbyggd inuti. Hydraulcylindern 8 är vridbart fixerad vid 9 i det inre av enheten 1, medan den vid dess andra ände är vrid- bart fixerad vid en på kniven 7 anordnad manöverarm 10. Kniven är i sin tur vid 11 vridbart fixerad vid enhetens 1 hölje så att cylindern 8 excentriskt kommer att kunna påverka kniven att vridas utmed en bågformig linje, som är definierad med beteckningen 12.Finally, Fig. 4 shows a view of the unit 1 which in combination with obscured contours of the details arranged inside the unit 1 gives an overall picture of how the unit 1 is built inside. The hydraulic cylinder 8 is rotatably fixed at 9 in the interior of the unit 1, while at its other end it is rotatably fixed to a control arm 10 arranged on the knife 7. The knife is in turn rotatably fixed at 11 to the housing of the unit 1 so that the cylinder 8 eccentrically will be able to influence the knife to be rotated along an arcuate line, which is defined by the designation 12.
Funktionen hos den enhet som är föremål för denna skrift är som följer.The function of the device that is the subject of this publication is as follows.
Sedan sväng- och tiltenheten med tillhörande gripmodul anbragts vid en grävmaskins eller traktorgrävares arbetsarm fixeras med lätthet klipptillsats- enheten. Genom anslutning av hydrauliska snabbkopplingselement kopplas klipptillsatsenheten och gripmodulen till grävarens eller traktorns hydraul- system och kan manövreras medelst de standardmässigt med en sådan maskin kommande manöveraggregaten. Gripmodulen 2 med tillhörande klipptillsatsenhet 1 manövreras till nära anslutning till det material som skall klippas i det närmaste oavsett växtriktning, varefter griparmarna påverkas att omsluta materialet. Utgångsläget för kniven 7 om tillsatsenheten betraktas uppifrån är att den är inrymd i den med detta betraktelsesätt högra gripgaf- feln 6. Med vegetationen fasthållen i nära kontakt med gripgaffelns tandning manövreras kniven medelst hydraulcylindern att utföra en klipprörelse där knivens 7 yttersta ände rör sig utmed den bågformiga linjen 12. Då kniven nått gripgaffelns vänstra sida har till största delen klippningen skett, men om några sega fibrer kvarstår klipps dessa av i samverkan med ett mothåll i stål, vilket under knivens rörelse går omlott med denna. Kniven går därefter 10 tillbaka till utgångsläget och kan även under denna återgång utföra vissa mindre krävande klippoperationer, eftersom kniven är vass även på dess bakre kant. Gripmodulen kan härvid hålla kvar det klippta materialet samt med hjälp av arbetsarmen på maskinen flyttas/sorteras på valt vis.After the swivel and tilt unit with the associated gripping module has been placed on the working arm of an excavator or tractor excavator, the cutting attachment unit is easily fixed. By connecting hydraulic quick coupling elements, the cutting attachment unit and the gripping module are connected to the excavator's or tractor's hydraulic system and can be operated by means of the control units supplied with such a machine as standard. The gripping module 2 with associated cutting attachment unit 1 is operated to close connection to the material to be cut in almost any plant direction, after which the gripping arms are actuated to enclose the material. The starting position of the knife 7 if the attachment unit is viewed from above is that it is housed in the gripping fork 6, which is rightly viewed in this manner. arcuate line 12. When the knife has reached the left side of the gripping fork, the cutting has mostly taken place, but if some tough fibers remain, these are cut off in cooperation with a steel bracket, which during the movement of the knife is wrapped around it. The knife then returns to the initial position and can also perform certain less demanding cutting operations during this return, since the knife is sharp even on its rear edge. The gripping module can then hold the cut material and, with the help of the working arm on the machine, be flattened / sorted in the selected way.
Det påpekas att läsaren av detta dokument bör kunna inse att varianter på det visade utförandet av uppfinningen ryms inom ramen för uppfinningen såsom den definieras i patentkraven genom studium av till denna skrift bifo- gade ritningar och uppfinningens beskrivning.It is pointed out that the reader of this document should be able to realize that variants of the illustrated embodiment of the invention fall within the scope of the invention as defined in the claims by studying the drawings attached to this document and the description of the invention.

Claims (10)

10 15 20 25 3010 15 20 25 30
1. )1.)
2. )2.)
3. )3.)
4. )4.)
5. ) PATENTKRAV Klipptillsatsenhet avsedd för röjning av sly och mindre träd till traktorgrävare, grävmaskiner eller liknande med arbetsarm försedd och terränggående maskin, innefattande snabbkopplingselement (5) för mekanisk anslutning till sådan arbetsarm, k ä n n e t e c k n a d av att enheten har minst en gaffelliknande gripkäft (6) med medel för att tvångsmässigt hålla fast det för röjning avsedda materialet allt- medan en tvångsmässigt styrd kniv (7) är anordnad att klippa av materialet med användande av den gaffelliknande käftens (6) klor (6a) som mothåll. Klipptillsatsenhet enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att den tvångsmässiga styrningen av kniven är hydraulisk. Klipptillsatsenhet enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a d av att gaffelns klor (6a) genom att kniven (7) vid dess bågformiga rörelse passerar dessa utgör skärmothåll för uppnående av en tydlig klippverkan. Klipptillsatsenhet enligt krav 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a d av att enheten är kombinerad med en gripmodul (2), som är så beskaffad att den aktivt kan omgripa och hålla fast det för klippning avsedda materialet före och under klippningen. Klipptillsatsenhet enligt krav 4, k ä n n e t e c k n a d av att grip- modulen (2) är fixerad vid en mellan ett redskapssnabbfäste på maskinens arm och gripmodulen (2) anordnad sväng- och tiltenhet (15), som är så beskaffad att den dels kan vrida gripmodulen ca 180° i dess fixerplan i vardera vridriktningen eller ett med detta fixer- plan parallellt plan, dels kan tilta gripmodulens (2) plan åt sidorna, gripmodulen (2) betraktad bakifrån i ett appliceringsläge. 10 15 20 255. 6) with means for forcibly holding the material intended for clearing while a forcibly guided knife (7) is arranged to cut off the material using the claws (6a) of the fork-like jaw (6) as an abutment. Cutting attachment unit according to claim 1, characterized in that the forced control of the knife is hydraulic. Cutting attachment unit according to claim 2, characterized in that the claws (6a) of the fork, by passing the knife (7) during its arcuate movement, constitute screen abutments for achieving a clear cutting action. Cutting attachment unit according to claim 2 or 3, characterized in that the unit is combined with a gripping module (2), which is of such a nature that it can actively grip and hold the material intended for cutting before and during cutting. Cutting attachment unit according to claim 4, characterized in that the gripping module (2) is fixed to a pivoting and tilting unit (15) arranged between an implement quick attachment on the machine arm and the gripping module (2), which is so shaped that it can turn the gripping module approx. 180 ° in its fixing plane in each direction of rotation or a plane parallel to this fixing plane, partly the plane of the gripping module (2) can be tilted to the sides, the gripping module (2) viewed from behind in an application position. 10 15 20 25
6. )6.)
7. )7.)
8. )8.)
9. )9.)
10. ) Klipptillsatsenhet enligt krav 4 eller 5, k ä n n e t e c k n a d av att den gaffelliknande gripkäften (6) har en form, betraktad uppifrån tvärs denna, som kontinuerligt övergår från att vara cirkulär vid dess egentliga skärsida vid en yttre klo (6a) till att bli linjär vid dess denna klo (6a) motstäende klo (6b). Klipptillsatsenhet enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av att kniven (7) har två skärkanter, så att den kan skära/klippa vegetation i utrymmet mellan gaffelns klor (6a, 6b) oavsett dess rörelseriktning. Klipptillsatsenhet enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av att den omfattar en snabbkoppling (5) för att möjliggöra en redskapsväxling mellan exempelvis en traditionell grävskopa och en klipptillsatsenhet (1) alltmedan en maskinförare sitter kvar i sin hytt. Klipptillsatsenhet enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av att den hydrauliska kopplingen mellan maskinen och ett eller flera av underaggregaten sker automatiskt. Klipptillsatsenhet enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av att den omfattar vid gripgaffeln (6) mot- stående ände anordnade grävtänder (14).Cutting attachment unit according to claim 4 or 5, characterized in that the fork-like gripping jaw (6) has a shape, viewed from above across it, which continuously changes from being circular at its actual cutting side at an outer claw (6a) to become linear at its opposite claw (6a) claw (6b). Cutting attachment unit according to one of the preceding claims, characterized in that the knife (7) has two cutting edges, so that it can cut / cut vegetation in the space between the claws of the fork (6a, 6b) regardless of its direction of movement. Cutting attachment unit according to one of the preceding claims, characterized in that it comprises a quick coupling (5) to enable an implement change between, for example, a traditional excavator and a cutting attachment unit (1) while a machine operator remains in his cab. Cutting attachment unit according to one of the preceding claims, characterized in that the hydraulic connection between the machine and one or more of the subassemblies takes place automatically. Cutting attachment unit according to one of the preceding claims, characterized in that it comprises digging teeth (14) arranged at the opposite end of the gripping fork (6).
SE1250516A 2012-05-22 2012-05-22 Klipptillsatsenhet till en grävmaskin eller ett traktorgrävmaskinsaggregat SE536584C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1250516A SE536584C2 (sv) 2012-05-22 2012-05-22 Klipptillsatsenhet till en grävmaskin eller ett traktorgrävmaskinsaggregat

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1250516A SE536584C2 (sv) 2012-05-22 2012-05-22 Klipptillsatsenhet till en grävmaskin eller ett traktorgrävmaskinsaggregat
PCT/SE2013/050581 WO2013176612A1 (en) 2012-05-22 2013-05-22 Cutter device for excavator or backhoe assembly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1250516A1 true SE1250516A1 (sv) 2013-11-23
SE536584C2 SE536584C2 (sv) 2014-03-11

Family

ID=49624170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1250516A SE536584C2 (sv) 2012-05-22 2012-05-22 Klipptillsatsenhet till en grävmaskin eller ett traktorgrävmaskinsaggregat

Country Status (2)

Country Link
SE (1) SE536584C2 (sv)
WO (1) WO2013176612A1 (sv)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI127875B (sv) * 2015-04-02 2019-04-30 Kuljetus V H Heikkilae Oy Vehicle-driven clearing device and process for conserving clearing and soil preparation
CN105522624B (zh) * 2015-12-09 2018-03-20 南京林业大学 丛生竹采伐锯
DE102016106297A1 (de) * 2016-04-06 2017-10-12 EnBW Energie Baden-Württemberg AG Vorrichtung zum Abtrennen eines Bauteilabschnitts
CN107006204B (zh) * 2017-04-11 2019-03-01 陶如意 一种用于市政园林工程的旋转剪刀式割草机

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294131A (en) * 1966-01-12 1966-12-27 Beloit Corp Shear clamping mechanism
US3327745A (en) * 1966-10-05 1967-06-27 Harrington Mfg Company Tree cutter device
US3785415A (en) * 1972-06-14 1974-01-15 Raymond Lee Organization Inc Tree felling device

Also Published As

Publication number Publication date
SE536584C2 (sv) 2014-03-11
WO2013176612A1 (en) 2013-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IL200265A (en) Endo-surgical device and system
SE1250516A1 (sv) Mowing unit for an excavator or a tractor excavator unit
BR112014002194A2 (pt) par de mordentes para recortar orifícios
AT528111T (de) Roboterwerkzeug mit einer schneidklinge und entsprechendes verfahren zum bearbeiten von werkstücken
PH12016500813A1 (en) Knife assembly for corrugated knife blade and cutting system equipped with same
AR088947A1 (es) Sistema de recuperacion de espacio en tuberias
FI20125395A (sv) Kapanordning och förfarande för avkapning av en påle
ITFI20120155A1 (it) "dispositivo per trattenere un prodotto allungato da tagliare e macchina troncatrice comprendente detto dispositivo"
MX2016006704A (es) Metodo para producir un material preliminar para una herramienta de mecanizado, y material preliminar correspondiente.
CN204471475U (zh) 直刀机
WO2010072588A3 (de) Führungssystem für werkzeugmaschinen
WO2009149696A3 (de) Rodungsmesser
CN204157328U (zh) 一种多功能剪枝剪
CN203492689U (zh) 一种水产品加工厂的磨刀架
CN202565795U (zh) 一种园林绿化剪刀
CN202014471U (zh) 一种新型花卉修枝剪
CN203951749U (zh) 林木养护管理装置
CN205431173U (zh) 一种梳齿链锯
CN204354156U (zh) 一种纸带裁剪装置
SG196738A1 (en) Cutting tooth
CN103636411A (zh) 一种花卉修剪专用剪刀
CN204560332U (zh) 一种剪锯一体高枝剪
KR20180112621A (ko) 원목 가로 절단형 굴 삭기 접합 식 이동 유압 도끼
CN102440110A (zh) 一种多功能刀
CN204030256U (zh) 一种具有保护装置的线束自动剥线机