RO133963A0 - Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode - Google Patents

Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode Download PDF

Info

Publication number
RO133963A0
RO133963A0 ROA201900698A RO201900698A RO133963A0 RO 133963 A0 RO133963 A0 RO 133963A0 RO A201900698 A ROA201900698 A RO A201900698A RO 201900698 A RO201900698 A RO 201900698A RO 133963 A0 RO133963 A0 RO 133963A0
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
electrode
tool
ultrasonic
micro
holes
Prior art date
Application number
ROA201900698A
Other languages
Romanian (ro)
Inventor
Liviu Daniel Ghiculescu
Cojocariu Ovidiu Dorin Alupei
Maria Roxana Marinescu
Nicolae Zmarandache
Claudiu Pîrnău
Gabriela Marina Ene
Original Assignee
Universitatea Politehnica Din Bucureşti
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Universitatea Politehnica Din Bucureşti filed Critical Universitatea Politehnica Din Bucureşti
Priority to ROA201900698A priority Critical patent/RO133963A0/en
Publication of RO133963A0 publication Critical patent/RO133963A0/en

Links

Abstract

The invention relates to an equipment fort machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of the tool-electrode. According to the invention, the equipment consists of a device (36) for orienting and fixing the ultrasonic chain (38) and the device (37) for orienting the tool-electrode (22), the equipment generating the micro pins with the interior surface (22a) of a tubular tool-electrode (22) and the micro-holes with the exterior surface (22b) thereof, the tool-electrode (22) performing torsional vibrations (22c) in case of micro pins and micro holes with round cross-section and longitudinal vibrations (22d) in case of those with profiled cross-section, being assembled by metal soldering (23) at the end of an ultrasonic chain (38), four holes (20) with curved longitudinal axis being cut inside the ultrasonic concentrator (15) and supplied with dielectric liquid through some nozzles positioned in nodal plane, the ultrasonic chain (38) being positioned either vertically or inclined under an angle prescribed by means of a couple (5a-6) and blocked in the desired position with a screw cap (4) with spherical profile (4a), a bushing (24) made of an electrically insulating material with low friction coefficient guiding the tool-electrode (22) as close to the piece as possible by the concentrator penetration as close to the guiding surface as possible, through a cone (24b) and it drives the tool-electrode (22) by means of another cone (24c) with a smaller point angle, on the guiding surface (24d) of matching surface, as well as by the vertical movement of the guiding bushing (24) along a column (31), depending on the height of the piece to be machined and the blocking thereof in the desired position, by means of a handwheel (34) threading a screw (34a) which enters a longitudinal channel (31a) in the vertical column (31), thereby preventing the rotation of the bushing (24).

Description

Invenția se referă la un echipament de prelucrare a micropinilor și microgăurilor prin electroeroziune cu vibrația ultrasonică torsională a electrodului-sculă. Echipamentul se poate monta pe o mașină de prelucrare prin electroeroziune volumică, uzuală și se conectează la un generator de ultrasunete.The invention relates to an equipment for processing micropins and microholes by EDM with the torsional ultrasonic vibration of the tool electrode. The equipment can be mounted on a conventional volumetric EDM processing machine and connected to an ultrasonic generator.

Sunt cunoscute echipamentele de prelucrare a microgăurilor - în accepțiunea largă, dimensiunile transversale ale secțiunii microgăurilor fiind cuprinse în intervalul 1-999 micrometri, iar uzual, în cazul electroeroziunii, între 0,1 și 0,9 mm - prin electroeroziune neasistată sau asistată de ultrasunete cu ajutorul unor electrozi-sculă filiformi sau tubulari sau cu vibrația ultrasonică a piesei prelucrate.Microle processing equipment is known - in the broadest sense, the cross-sectional dimensions of the microwire section being in the range of 1-999 micrometers, and usually, in the case of EDM, between 0.1 and 0.9 mm - by unassisted or ultrasound-assisted EDM with the help of filiform or tubular tool electrodes or with the ultrasonic vibration of the machined part.

Dezavantajele soluțiilor menționate anterior constau în:The disadvantages of the above solutions are:

- prelucrarea prin electroeroziune a microgăurilor are productivitate scăzută în raport cu alte procedee chiar și în condițiile asistării cu ultrasunete ca urmare a instabilității procesului de prelucrare - frecvente fenomene de scurt-circuit dintre electrodul-sculă și piesa prelucrată;- EDM processing of micro-holes has low productivity compared to other processes even in conditions of ultrasonic assistance due to the instability of the processing - frequent short-circuit phenomena between the electrode-tool and the machined part;

- vibrarea piesei de prelucrat cu frecvență ultrasonică la prelucrarea prin electroeroziune a microgăurilor, utilizată în cazul soluțiilor cunoscute limitează drastic gama dimensională și forma pieselor prelucrate;- the vibration of the workpiece with ultrasonic frequency during the electro-erosion processing of the micro-holes, used in the case of known solutions, drastically limits the dimensional range and shape of the processed parts;

- la creșterea adâncimii microgăurilor, instabilitatea prelucrării prin electroeroziune crește ca urmare a evacuării dificile din interstițiul de prelucrare a particulelor de material prelevate, ceea ce produce reducerea calității și preciziei suprafeței prelucrate precum și a productivității;- as the depth of the micro-holes increases, the instability of EDM processing increases due to the difficult evacuation of the sampled material particles from the processing gap, which reduces the quality and accuracy of the processed surface as well as productivity;

- la prelucrarea microgăurilor adânci de diametre foarte mici, electrodul-sculă se poate deforma ceea ce produce reducerea preciziei și calității suprafeței prelucrate;- when processing deep micro-holes with very small diameters, the tool electrode can be deformed, which reduces the precision and quality of the processed surface;

- echipamentele cunoscute nu permit realizarea prin electroeroziune cu vibrația ultrasonică a electrodului-sculă a micropinilor și microgăurilor, inclusiv cu secțiune profilată, în condiții de productivitate, precizie și calitate ridicată a suprafețelor prelucrate.- the known equipment does not allow the realization by electroerosion with ultrasonic vibration of the electrode-tool of the micro-pins and micro-holes, including with profiled section, in conditions of productivity, precision and high quality of the processed surfaces.

Mai este cunoscut prin documentul RO-126381 B1, echipamentul pentru finisarea prin electroeroziune asistată de ultrasunete a microgăurilor, care poate fi montat pe o mașină de prelucrare prin electroeroziune volumică și care este alcătuit dintr-un lanț ultrasonic, pentru vibrarea unui electrod-sculă de tip tubular sau filiform, pe direcție longitudinală, lanțul ultrasonic fiind prevăzut, la partea superioară, cu un dispozitiv de prindere și reglare, la partea inferioară fiind montat un electrod-sculă, prin intermediul unui dispozitiv de prindere șiAlso known from document RO-126381 B1, the equipment for the ultrasonic electro-erosion finishing of micro-holes, which can be mounted on a volumetric EDM processing machine and which consists of an ultrasonic chain, for the vibration of an electrode-tool tubular or filiform type, in the longitudinal direction, the ultrasonic chain being provided, at the top, with a clamping and adjusting device, at the bottom being mounted an electrode-tool, by means of a clamping device and

ΙοΙο

Echipament pentru prelucrarea micropinilor ^ri?:ftJâirft)P|^S§lectroeroziune cu vibrația ultrasd^ilci θ θ torsionată și longitudinală a electrodului-sculă, solicitant Universitatea „Politehnica” din București reglare, de alimentare cu dielectric și de etanșare, electrodul-sculă fiind ghidat prin intermediul unui dispozitiv de ghidare multiplă și de alimentare cu lichid dielectric, ce cuprinde două bucșe de ghidare și două prisme în V la 90°, acționate de niște arcuri, ce realizează un ajustaj alunecător cu electrodul-sculă, bucșa inferioară fiind prevăzută cu niște canale longitudinale prin care se alimentează cu lichid dielectric interstițiul de prelucrare.Equipment for processing micropinars ^: ftJâirft) P | ^ S§electroerosion with ultrasd ^ ilci θ θ twisted and longitudinal vibration of the tool electrode, applicant „Politehnica” University of Bucharest regulation, dielectric supply and sealing, electrode- tool being guided by means of a multiple guide device and dielectric liquid supply, comprising two guide bushes and two V-shaped prisms at 90 °, actuated by some springs, which make a sliding adjustment with the tool electrode, the lower bushing being provided with longitudinal channels through which the processing gap is supplied with dielectric liquid.

Mai este cunoscut prin documentul RO-128720 B1, Echipamentul de prelucrare simultană a unor microgăuri prin electroeroziune asistată ultrasonic, care poate fi montat pe o mașină de prelucrare prin electroeroziune volumică și care cuprinde niște scule filiforme, care sunt prinse pe un concentrator ultrasonic, aparținând unui lanț trasonic, fiind ghidate de o placă realizată dintr-un material neconductiv electric, cu un coeficient de frecare redus, sculele având o poziție unghiulară față de o suprafața frontală a unei piese de prelucrare, care se poate regla prin rotirea unei flanșe superioare, în raport cu flanșa cu care se află în contact, cu ajutorul unor canale circulare, practicate în flanșă și a cărei poziție se poate bloca cu niște șuruburi, după vizualizarea poziției pe un sector gradat.It is also known from document RO-128720 B1, the equipment for the simultaneous processing of microwalls by ultrasonic-assisted EDM, which can be mounted on a volumetric EDM processing machine and which comprises wire-shaped tools, which are attached to an ultrasonic concentrator, belonging to a transonic chain, guided by a plate made of an electrically non-conductive material with a low coefficient of friction, the tools having an angular position with respect to a front surface of a workpiece, which can be adjusted by rotating an upper flange, in relation to the flange with which it is in contact, by means of circular channels, practiced in the flange and whose position can be locked with some screws, after visualizing the position on a graduated sector.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în realizarea unor micropini și microgăuri, inclusiv profilate, cu productivitate, precizie și calitate ridicată.The technical problem solved by the invention consists in the realization of micropines and microholes, including profiles, with productivity, precision and high quality.

Echipamentul pentru prelucrarea micropinilor și microgăurilor prin electroeroziune cu vibrația ultrasonică a electrodului-sculă, conform invenției, rezolvă problema tehnică menționată prin aceea că micropinii sunt realizați cu suprafața interioară a unui electrodsculă tubular, iar microgăurile cu suprafața exterioară a acestuia, electrodul-sculă executând vibrații torsionale în cazul micropinilor și microgăurilor cu secțiune rotundă și vibrații longitudinale în cazul micropinilor și microgăurilor cu secțiune profilată, fiind asamblat prin lipire cu metal, la capătul unui lanț ultrasonic. în interiorul concentratorului ultrasonic sunt practicate patru găuri cu axă longitudinală curbă, alimentate cu lichid dielectric prin niște ștuțuri poziționate în plan nodal, lanțul ultrasonic fiind poziționat vertical sau înclinat sub un unghi prescris cu ajutorul unei cuple sferice și blocat în poziția dorită cu piuliță cu profil sferic. Ghidarea electrodului-scuă se realizează cu o bucșă cu profil conjugat din material izolator electric cu coeficient de frecare redus, a cărei axă se poziționează vertical sau înclinat sub un unghi prescris prin rotație pe suprafețe sferice în jurul axelor poziționate în plan orizontal, în cazul micropinilor și microgăurilor cu secțiune rotundă și poziționat unghiular prin rotație în jurul axei verticale, în cazul micropinilor și microgăurilor cu secțiune profilată, precum și blocarea în poziție dorită prin strângerea cu o piuliță frontală. Ghidarea electrodului-sculă cât mai aproape de piesă este realizată prin pătrunderea concentratorului cât mai aproape de ectroeroziune cu vibrația ultras^J/10/2019The equipment for processing micropines and microwalls by electroerosion with ultrasonic vibration of the tool electrode, according to the invention, solves the mentioned technical problem in that the micropines are made with the inner surface of a tubular electrode, and the microwalls with its outer surface, the tool electrode performing vibrations torsional in the case of round-section micropins and micro-holes and longitudinal vibrations in the case of profiled section micro-holes and micro-holes, being assembled by metal soldering at the end of an ultrasonic chain. Inside the ultrasonic concentrator are drilled four holes with curved longitudinal axis, fed with dielectric liquid through nozzles positioned in the nodal plane, the ultrasonic chain being positioned vertically or inclined at a prescribed angle by a spherical coupling and locked in the desired position with profile nut spherical. The guide electrode is made with a bushing with a conjugate profile made of electrically insulating material with a low coefficient of friction, the axis of which is positioned vertically or inclined at a prescribed angle by rotation on spherical surfaces around the axes positioned horizontally, in the case of micropin and micro-holes with a round section and positioned at an angle by rotation about the vertical axis, in the case of micropines and micro-holes with a profiled section, as well as locking in the desired position by tightening with a front nut. The guidance of the electrode-tool as close as possible to the part is achieved by penetrating the concentrator as close as possible to EDM with ultra-vibration ^ J / 10/2019

torsională și longitudinală a electrodului-sculă, solicitant Universitatea „Politehnica din București suprafața de ghidare printr-un con interior și antrenarea electrodului-sculă pe suprafața de ghidare cu ajutorul altui con cu unghiul la vârf mai mic, precum și prin deplasarea bucșei de ghidare pe verticală pe o coloană, în funcție de înălțimea piesei prelucrate și blocarea în poziție dorită cu ajutorul unei roți de mână care filetează un șurub, care pătrunde într-un canal longitudinal din coloana verticală, prin care se împiedică rotația bucșei.torsional and longitudinal of the tool electrode, requesting the University „Polytechnic University of Bucharest the guiding surface through an inner cone and driving the tool electrode on the guiding surface with the help of another cone with smaller tip angle, as well as by moving the guide bush on vertical on a column, depending on the height of the workpiece and locking in the desired position by means of a handwheel threading a screw, which enters a longitudinal channel in the vertical column, which prevents the rotation of the sleeve.

Echipamentul pentru finisarea prin electroeroziune asistată de ultrasunete a microgăurilor, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:The equipment for the ultrasonic electroerosion-assisted finishing of the micro-holes according to the invention has the following advantages:

- realizează prelucrarea micropinilor și microgăurilor cu secțiune transversală circulară prin electroeroziune cu vibrația ultrasonică torsională a electrodului-sculă, ceea ce permite uniformizarea curgerii lichidului dielectric pe suprafața prelucrată, ceea ce determină evacuarea mai bună a particulelor prelevate și îmbunătățirea stabilității procesului de electroeroziune;- performs the processing of micropins and microgurbs with circular cross section by EDM with ultrasonic torsional vibration of the electrode-tool, which allows uniformity of dielectric fluid flow on the processed surface, which determines better evacuation of particles and improves the stability of the EDM process;

- cavitația ultrasonică indusă în interstițiul lateral, ca urmare a vibrațiilor torsionale, crește ciclic, la fiecare perioadă de oscilație, presiunea în interstițiul lateral, ceea ce dermină creșterea stabilității procesului, în special la microgăuri adânci sau micropini de lungime mare, la care traseul de evacuare a particulelor prin interstițiul lateral este foarte lung;- the ultrasonic cavitation induced in the lateral interstitium, due to torsional vibrations, increases cyclically, at each period of oscillation, the pressure in the lateral interstitium, which leads to increased process stability, especially in deep microholes or long micropins, at which the path evacuation of particles through the lateral gap is very long;

- asamblarea prin lipire cu metal a electrodului-sculă pe concentrator asigură o transmitere a oscilațiilor mai bună decât prinderea mecanică, asigurând totodată și etanșarea corespunzătoare, eliminându-se scăpările de lichid dielectric și pierderile de presiune la joncțiunea dintre electrodul-sculă și concentrator;- the metal electrode assembly of the tool electrode on the concentrator ensures a better transmission of oscillations than the mechanical clamping, while also ensuring the proper sealing, eliminating dielectric liquid leaks and pressure losses at the junction between the tool electrode and the concentrator;

- dispunerea în planul nodal a patru găuri filetate pentru asamblarea cu racorduri de înaltă presiune, cu axa longitudinală curbă, dispuse radial la 90 de grade pentru alimentarea cu lichid dielectric reduce pierderile de presiune și amplitudinea de oscilație la nivelul asamblărilor filetate ale ștuțurilor de admisie ale lichidului dielectric și oscilațiile asimetrice, crescând precizia și stabilitatea prelucrării;- the arrangement in the nodal plane of four threaded holes for the assembly with high pressure connections, with curved longitudinal axis, arranged radially at 90 degrees for the supply of dielectric liquid reduces the pressure losses and the oscillation amplitude at the threaded assemblies of the inlet nozzles of dielectric fluid and asymmetric oscillations, increasing the precision and stability of processing;

- utilizarea unei suprafețe sferice în contact cu două calote sferice asigură orientarea poziției lanțului ultrasonic, care are la capătul său, electrodul-sculă și blocarea în poziția dorită prin filetare cu o piuliță cu profil sferic, pentru obținerea preciziei suprafeței prelucrate;- the use of a spherical surface in contact with two spherical caps ensures the orientation of the position of the ultrasonic chain, which has at its end, the tool electrode and locking in the desired position by threading with a spherical profile nut, to obtain the precision of the processed surface;

- asigurarea preciziei pelucrării prin ghidarea electrodului-sculă cât mai aproape de piesa prelucrată prin deplasarea ghidajului pe o coloană laterală, în contact cu o bucșă antifricțiune și prevenirea rotirii sale cu un șurub, care pătrunde într-un canal vertical longitudinal al coloanei;- ensuring the precision of machining by guiding the electrode-tool as close as possible to the machined part by moving the guide on a side column, in contact with an anti-friction bushing and preventing its rotation with a screw, which enters a vertical longitudinal channel of the column;

Echipament pentru prelucrarea micropinilor și^ii^i^&iliHJ^^ctroeroziune cu vibrația ultrasoi&V 1 θ/2019 torsională și longitudinală a electrodului-sculă, solicitant Universitatea „Politehnica” din BucureștiEquipment for processing micropines and ^ ii ^ i ^ & iliHJ ^^ ultrasonic with ultrasonic vibration & V 1 θ / 2019 torsional and longitudinal electrode-tool, applicant „Politehnica” University of Bucharest

- creșterea preciziei prin ghidarea electrodului-sculă printr-un alezaj cu formă conjugată poziționat la ieșirea din subansamblul de ghidare, la distanță minimă de piesa prelucrată;- increase the precision by guiding the electrode-tool through a conjugate bore positioned at the exit of the guide subassembly, at a minimum distance from the machined part;

- facilitarea apropierii și introducerii electrodului-sculă prin ghidaj cu ajutorul a două suprafețe conice coaxiale cu unghiuri la vârf în scădere, prima suprafață permițând conului concentratorului intrarea în ghidaj, iar a doua, antrenarea electrodului-sculă prin alezajul de ghidare;- facilitating the approach and insertion of the tool electrode by guide with the help of two coaxial conical surfaces with decreasing peak angles, the first surface allowing the cone of the concentrator to enter the guide, and the second, driving the tool electrode through the guide bore;

- reducerea frecărilor dintre electrodul-sculă și suprafața de ghidare, prin eliminarea presiunilor generate de soluțiile cu arcuri și utilizarea unui material cu coeficient de frecare redus, exemplu teflon.- reduction of friction between the tool electrode and the guide surface, by eliminating the pressures generated by the spring solutions and the use of a material with a low coefficient of friction, for example Teflon.

- vibrarea electrodului-sculă cu dimensiuni relativ constante și masă mică, ceea ce permite prelucrarea unor piese cu game dimensionale largi;- vibration of the electrode-tool with relatively constant dimensions and small mass, which allows the processing of parts with wide dimensional ranges;

- deformarea electrodului-sculă este redusă prin asigurarea coaxialității dintre lanțul ultrasonic și ghidajul inferior prin mișcările de rotație în jurul axelor orizontale atât ale lanțului ultrasonic cât și ale ghidajului-electrodului-sculă;- the deformation of the electrode-tool is reduced by ensuring the coaxiality between the ultrasonic chain and the lower guide by the rotational movements around the horizontal axes of both the ultrasonic chain and the guide-electrode-tool;

- obținerea preciziei de poziționare a micropinilor sau microgăurilor cu secțiune profilată prin posibilitatea de rotație în jurul axei verticale cu ajutorul suprafețelor sferice de ghidare;- obtaining the positioning accuracy of micropins or micro-holes with profiled section by the possibility of rotation around the vertical axis with the help of spherical guide surfaces;

- posibilitatea prelucrării micropinilor sau microgăurilor cu secțiune profilată cu vibrații longitudinale prin înlocuirea concentratorului cu canale elicoidale sau secțiune pătrată cu un concentrator cu suprafețe de revoluție;- the possibility of processing micropins or micro-holes with profiled section with longitudinal vibrations by replacing the concentrator with helical channels or square section with a concentrator with revolution surfaces;

- montarea ușoară pe mașina de electroeroziune cu ajutorul canalelor cu profil T aparținând mesei mașinii și dispozitivelor de prindere aparținând capului de lucru al mașinii.- easy mounting on the EDM machine by means of T-profile channels belonging to the machine table and fastening devices belonging to the working head of the machine.

Se dă în continuare un exemplu de realizare a invenției în legătură cu figurile 1, 2, 3, 4, care reprezintă:An embodiment of the invention is given below in connection with figures 1, 2, 3, 4, which represent:

- Figura 1, Ansamblul echipamentului pentru prelucrarea micropinilor și microgăurilor prin electroeroziune cu vibrații ultrasonice torsionale și longitudinale ale electrodului-sculă;- Figure 1, The assembly of the equipment for the processing of micropins and microholes by EDM with torsional and longitudinal ultrasonic vibrations of the tool electrode;

- Figura 2, Secțiune transversală prin electrodul-sculă tubular: rotundă (a) și profilată (b);- Figure 2, Cross section through the tubular tool electrode: round (a) and profiled (b);

- Figura 3, Dispozitivul de orientare și fixare a lanțului ultrasonic;- Figure 3, Ultrasonic chain orientation and fixing device;

- Figura 4, Dispozitivul de ghidare a electrodului-sculă.- Figure 4, Tool electrode guide device.

Echipamentul pentru prelucrarea micropinilor și microgăurilor prin electroeroziune cu vibrații ultrasonice torsionale sau longitudinale ale electrodului-sculă - figura 1 - esteThe equipment for the processing of micropins and micro-holes by EDM with torsional or longitudinal ultrasonic vibrations of the tool electrode - figure 1 - is

Echipament pentru prelucrarea micropinilor și9ni?t9^rifi^?âectroeroziune cu vibrația ultraso^l^O^ torsională și longitudinală a electrodului-sculă, solicitant Universitatea „Politehnica” din București compus din dispozitivul 36 de orientare și fixare a lanțului ultrasonic 38 și dispozitivul de ghidare 37 a electrodului-sculă 22 - figura 2.Equipment for the processing of micropines and electroerosion with ultrasonic and torsional and longitudinal vibration of the tool electrode, requesting the "Politehnica" University of Bucharest composed of the device 36 for orienting and fixing the ultrasonic chain 38 and the device for guide 37 of the tool electrode 22 - figure 2.

Dispozitivul orientare și fixare a lanțului ultrasonic 36 - figura 3 - este compus din: placa 1 de prindere a dispozitivului de fixare a lanțului ultrasonic 36 pe capul de lucru al mașinii de electroeroziune (nefigurat), șuruburile 2 de prindere a carcasei cilindrice 3 pe placa 1, în care se introduce arborele 5 cu cap sferic 5a și care se orientează pe calota sferică 6, pentru obținerea perpendicularității sau înclinării axei sale cu un unghi prescris, fixarea în poziția dorită obținându-se prin filetarea capacului filetat 4, care are suprafața sferică 4a în contact cu capul sferic 5a, prevăzută cu găurile radiale 4b pentru rotirea piuliței 4, carcasa având decupări 3a pentru accesul la găurile radiale de rotire 4b. Arborele 5 este filetat în placa transversală 7, sprijinit de umărul 5b și cu ajutorul piulițelor 8a și tijelor filetate 8, este prins de flanșa nodală 9 (de amplitudine nulă) a transductorului 10, compus din: bucșa reflectantă 11, discurile piezoceramice 12, bucșa radiantă 13, prinse cu șurubul axial 14 (după ce au fost prestrânse). Concentratorul 15 este asamblat cu bucșa radiantă 13 prin prezonul 16 și este alcătuit dintr-un cilindru 17 și un trunchi de con 18, care este prevăzut cu canale elicoidale 18a dacă se lucrează cu vibrații torsionale 24c sau paraleliped 17 și trunchi de priramidă 18 pentru obținerea vibraților torsionale 24c; pentru micropini sau microgăuri neprofilate, vibrațiile sunt longitudinale 24d, iar conul 18 are suprafața lisă. în planul nodal al concentratorului sunt practicate patru găuri radiale filetate 19 pentru introducerea unor ștuțuri (nefigurate) de alimentare cu lichid dielectric, care se continuă cu patru găuri 20 cu axă longitudinală curbă (realizate prin electroeroziune sau prelucrare electrochimică), care se deschid într-un canal axial 21, etanșat cu garnitura 21a și dopul filetat 21b și, care alimentează cu lichid dielectric un electrod-sculă tubular 22 - v. fig. 3 - poziționat la capătul concentratorului 15 într-un antinod (amplitudine maximă) și asamblat de acesta prin lipire cu metal 23 (de exemplu argint).The orientation and fixing device of the ultrasonic chain 36 - figure 3 - is composed of: plate 1 for fixing the fixing device of the ultrasonic chain 36 on the working head of the EDM machine (not shown), the screws 2 for holding the cylindrical housing 3 on the plate 1, in which the shaft 5 with a spherical head 5a is inserted and which is oriented on the spherical cap 6, in order to obtain the perpendicularity or inclination of its axis with a prescribed angle, the fixing in the desired position being obtained by threading the threaded cover 4, which has the spherical surface 4a in contact with the spherical head 5a, provided with the radial holes 4b for rotating the nut 4, the housing having cutouts 3a for access to the radial rotating holes 4b. The shaft 5 is threaded in the transverse plate 7, supported by the shoulder 5b and with the help of nuts 8a and threaded rods 8, is attached to the nodal flange 9 (zero amplitude) of the transducer 10, composed of: reflective bush 11, piezoceramic discs 12, bushing radiant 13, fastened with the axial screw 14 (after they have been pre-tightened). The concentrator 15 is assembled with the radiant sleeve 13 through the stud 16 and consists of a cylinder 17 and a cone trunk 18, which is provided with helical channels 18a if working with torsional vibrations 24c or parallelepiped 17 and priramide trunk 18 to obtain torsional vibration 24c; for non-profiled micropines or micro-holes, the vibrations are longitudinal 24d and the cone 18 has a smooth surface. In the nodal plane of the concentrator, four threaded radial holes 19 are drilled for the introduction of (non-figured) dielectric liquid supply nozzles, which are continued by four holes 20 with curved longitudinal axis (made by EDM or electrochemical processing), which open into an axial channel 21, sealed with the gasket 21a and the threaded plug 21b and, which supplies with dielectric liquid a tubular electrode-tool 22 - see fig. 3 - positioned at the end of the concentrator 15 in an antinode (maximum amplitude) and assembled by it by soldering with metal 23 (for example silver).

Ghidarea electrodului sculă 22 - figura 4 - se face cu ajutorul subansamblului de ghidare 37 (v. fig. 1), care cuprinde o bucșă de ghidare 24 din material izolator electric cu coeficient de frecare redus (de exemplu telefon), care prezintă o suprafață sferică 24a, aflată în contact cu suprafețele sferice ale șaibelor inferioară 25a și superioară 25b și care prin rotație în jurul axelor conținute în plan orizontal, asigură poziția verticală a electrodului-sculă 22 sau înclinarea sa la un unghi prescris, precum și poziția unghiulară a elctrodului-sculă 22 cu secțiune profilată (pentru micropini sau microgăuri cu secțiune profilată) prin rotația în jurul axei verticale și blocarea în poziția dorită, prin presiunea exercitată de șaiba sferică, 25b, prin filetarea piuliței 26 pe bucșa filetată 27, care este fixată pe placa transversală 28 prin filetareThe guidance of the tool electrode 22 - figure 4 - is done by means of the guide subassembly 37 (see fig. 1), which comprises a guide bush 24 of electrical insulating material with low coefficient of friction (for example telephone), which has a surface ball 24a, in contact with the spherical surfaces of the lower washers 25a and upper 25b and rotating around the axes contained in the horizontal plane, ensures the vertical position of the tool electrode 22 or its inclination at a prescribed angle, as well as the angular position of the electrode -tool 22 with profiled section (for micropines or micro-holes with profiled section) by rotating around the vertical axis and locking in the desired position, by the pressure exerted by the spherical washer, 25b, by threading the nut 26 on the threaded bush 27, which is fixed on the plate transverse 28 by threading

Echipament pentru prelucrarea micropinilor și9ni?i9^rifii|^?âectroeroziune cu vibrația ultrasoSJ^l®^019 torsională și longitudinală a electrodului-sculă, solicitant Universitatea „Politehnica din București sau ajustaj cu strângere și asigurată antirotire cu știftul filetat 28a. Bucșa 24 prezintă o suprafață conică 24b, care permite pătrunderea conului 18 al concentratorului 15, v. fig. 3 (care facilitează ghidarea electrodului-sculă cât mai aproape de piesa prelucrată nefigurată, orientată și fixată sub subansamblul de ghidare) și o suprafață conică 24c, care facilitează pătrunderea electrodului-sculă 22 în ghidajul 24d cu forma conjugată a suprafeței exterioare a electrodului-sculă 22, inclusiv cu secțiune profilată 24d (realizată cu laser sau fascicul de electroni), cu care formează un ajustaj alunecător. Subansamblul de ghidare 37 prezintă un ștuț lateral 29 prin care se alimentează cu lichid dielectric suplimentar (în cazul electrozilorsculă netubulari sau filiformi), asambat cu bucșa 30, care prezintă un orificiu conic 30a, prin care se dirijează lichid dielectric către zona de lucru.Equipment for the processing of micropines and electrodes erosion with ultrasound torsional and longitudinal vibration of the tool electrode, requesting the University „Polytechnic of Bucharest or adjustment with tightening and secured anti-rotation with the threaded pin 28a. The bush 24 has a conical surface 24b, which allows the penetration of the cone 18 of the concentrator 15, see fig. 3 (which facilitates the guidance of the tool electrode as close as possible to the workpiece not shown, oriented and fixed under the guide subassembly) and a conical surface 24c, which facilitates the penetration of the tool electrode 22 into the guide 24d with the conjugate shape of the outer surface of the tool electrode 22, including with profiled section 24d (made with laser or electron beam), with which it forms a sliding fit. The guide subassembly 37 has a side nozzle 29 through which it is supplied with additional dielectric liquid (in the case of non-tubular or wire-shaped electrodes), assembled with the bush 30, which has a conical hole 30a, through which the dielectric liquid is directed to the working area.

Bucșa de ghidare 24 se poziționează pe verticală - figura 1 - în funcție de înălțimea piesei prelucrate (nefigurate, poziționată sub subansamblul de ghidare 37) prin deplasarea plăcii transversale 28 cu ajutorul bucșei 35 din material cu coeficient de frecare redus, pe coloana 31, care este fixată cu șurubul 33 pe placa 32, care la rândul ei se prinde pe masa mașinii de electroeroziune (nefigurată). Fixarea bucșei de ghidare 24 în poziția dorită pe verticală se face cu roata de mână 34, prin care se filetează șurubul 34a, care pătrunde în canalul longitudinal 31a, prin care se împiedică rotirea în jurul axei verticale.The guide bush 24 is positioned vertically - figure 1 - depending on the height of the workpiece (not shown, positioned below the guide subassembly 37) by moving the cross plate 28 by means of the bushing 35 of the material with low coefficient of friction, on column 31, which it is fixed with the screw 33 on the plate 32, which in turn is attached to the table of the EDM machine (not shown). Fixing the guide bush 24 in the desired position vertically is done with the handwheel 34, through which the screw 34a is threaded, which enters the longitudinal channel 31a, which prevents rotation around the vertical axis.

vibrația ultraso^J/^®^019ultrasonic vibration ^ J / ^ ® ^ 019

Echipament pentru prelucrarea micropinilor șl9nÎ?iOJă?riB^?§ectroeroziune cu torsională și longitudinală a electrodului-sculă,Equipment for machining micro-pins with torsional and longitudinal electrode erosion of the tool electrode,

Claims (2)

REVENDICĂRI 1. Echipament de prelucrare a unor micropini și microgăuri prin electroeroziune asistată ultrasonic, având un lanț ultrasonic 38 prins de flanșa nodală 9 cu ajutorul unor tije filetate 8 și piulițe 8a pe dispozitivul de reglare a poziției sale, un concentrator ultrasonic 15, alcătuit dintr-un cilindru 17 și un trunchi de con 18 și un electrod-sculă 22 tubular sau filiform poziționat la capătul său într-un antinod, caracterizat prin aceea că are un concentrator ultrasonic 15 cu patru găuri radiale 19 poziționate la 90 de grade în planul nodal al concentratorului, prin care se alimentează cu lichid dielectric, care se continuă cu patru găuri omoloage 20 cu axă longitudinală curbă, care se deschid într-un canal axial longitudinal 21 al concentratorului 15, un electrod-sculă 22 tubular sau filiform cu secțiune rotundă, care efectuează vibrații ultrasonice torsionale 22c sau profilat, care efectuează vibrații ultrasonice longitudinale 22d, asamblat prin lipire cu metal 23 în prelungirea canalului axial 21 și un sistem de poziționare pe suprafața sferică 5a a unui arbore 5, aflată în contact cu o calotă sferică 6 și blocare în poziția dorită cu un capac filetat 4 și profil sferic 4a în contact cu suprafața sferică 5a cu găuri radiale 4a, la care există acces pentru rotirea capacului 4 prin decupările 3a ale unei carcase cilindrice 3.1. Equipment for processing micropines and microwells by ultrasonic-assisted EDM, having an ultrasonic chain 38 attached to the nodal flange 9 by means of threaded rods 8 and nuts 8a on its positioning device, an ultrasonic concentrator 15, consisting of a cylinder 17 and a truncated cone 18 and a tubular or filiform electrode-tool 22 positioned at its end in an antinode, characterized in that it has an ultrasonic concentrator 15 with four radial holes 19 positioned at 90 degrees in the nodal plane of of the concentrator, through which it is supplied with dielectric liquid, which is continued by four homologous holes 20 with a curved longitudinal axis, which open into a longitudinal axial channel 21 of the concentrator 15, a tubular or filiform electrode-tool 22 with a round section, which performs torsional ultrasonic vibrations 22c or profiled, which performs longitudinal ultrasonic vibrations 22d, assembled by l welding with metal 23 in the extension of the axial channel 21 and a positioning system on the spherical surface 5a of a shaft 5, in contact with a spherical cap 6 and locking in the desired position with a threaded cover 4 and spherical profile 4a in contact with the spherical surface 5a with radial holes 4a, to which there is access for rotating the cover 4 through the cutouts 3a of a cylindrical housing 3. 2. Echipament de prelucrare, conform revendicării 1, având electrodul-sculă 22 ghidat cu o bucșă 24 din material izolator electric cu coeficient de frecare redus caracterizat prin aceea că bucșa de ghidare 24, are o suprafață conică interioară 24b cu unghi la vârf mai mare în care pătrunde conul 18 al concentratorului 15 și o suprafață conică interioară 24c cu unghi la vârf mai mic în care pătrunde electrodul-sculă 22 pentru a fi ghidat pe suprafața interioară 24d a bucșei 24, cu forma conjugată suprafeței exterioare a electrodului-sculă 22, cu secțiune profilată sau rotundă, cu care formează un ajustaj alunecător și o suprafață sferică 24a, aflată în contact cu suprafețele sferice ale șaibelor inferioară 25a și superioară 25b care permite poziționarea verticală sau sub un anumit unghi față de verticală a electrodului-sculă 22 cu secțiune rotundă prin rotire în jurul axelor conținute în plan orizontal, sau poziționarea unghiulară a electrodului-sculă 22 cu secțiune profilată prin rotire în jurul axei verticale, precum și blocarea în poziția dorită prin strângere cu o piuliță 26, care exercită presiune pe suprafețele șaibelor sferice 25a și 25b și un ștuț radial 29 pentru alimentare cu lichid dielectric a unei bucșe 30 cu un orificiu conic 30a, prin care se direcționează lichidul dielectric pe suprafața laterală a electrodului sculă 22 în cazul în care este netubular.Machining equipment according to claim 1, having the tool electrode 22 guided by a bushing 24 of electrically insulating material with a low coefficient of friction, characterized in that the guide bush 24 has an inner conical surface 24b with a higher peak angle wherein the cone 18 of the concentrator 15 and a smaller conical inner surface 24c with a tip angle into which the tool electrode 22 enters to be guided on the inner surface 24d of the bush 24, with the shape conjugated to the outer surface of the tool electrode 22, with profiled or round section, with which it forms a sliding fit and a spherical surface 24a, in contact with the spherical surfaces of the lower washers 25a and upper 25b which allows vertical positioning or at a certain angle to the vertical of the tool electrode 22 with section round by rotating around the axes contained in the horizontal plane, or angular positioning of the tool electrode 22 with profiled section by rotating around the vertical axis, as well as locking in the desired position by tightening with a nut 26, which exerts pressure on the surfaces of spherical washers 25a and 25b and a radial nozzle 29 for feeding dielectric liquid of a bushes 30 with a conical hole 30a, through which the dielectric liquid is directed on the side surface of the tool electrode 22 if it is non-tubular.
ROA201900698A 2019-10-31 2019-10-31 Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode RO133963A0 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201900698A RO133963A0 (en) 2019-10-31 2019-10-31 Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201900698A RO133963A0 (en) 2019-10-31 2019-10-31 Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO133963A0 true RO133963A0 (en) 2020-03-30

Family

ID=70053951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201900698A RO133963A0 (en) 2019-10-31 2019-10-31 Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO133963A0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11148170B2 (en) Ultrasonic vibration application tool and ultrasonic processing device
RU2013125522A (en) ELECTROEROSION PROCESSING
US7964817B2 (en) Electrical discharge machine apparatus for reverse taper bores
EP2752268A1 (en) Small-hole electric-discharge machining apparatus
RO133963A0 (en) Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode
CN102489803B (en) Electrochemical machining device for multi-taper inner bores
CN100351030C (en) Equipment and method of electrospark assisted by disturbance of shock pressure for treating fine structure with high depth-width ratio
CN109175551B (en) Method for discharging electric spark machining electric erosion product
RU2695846C2 (en) Replaceable spherical cutter
JP5541141B2 (en) EDM machine
CN114433967A (en) Electrode bar indexable supporting structure of electric spark/electrolysis machine tool
TW201607667A (en) An ultrasonic micron precision molding apparatus
CN108161218A (en) focus adjustable mechanism laser cutting head
CN110293483B (en) Polishing device and method based on confocal megasonic microjet
RO130680B1 (en) Equipment for simultaneously machining hole and micro-hole structures by ultrasound-assisted electrical discharge
RO131489A0 (en) Equipment for machining curved holes and micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge
CN102267103A (en) Online perforating device of linear cutting machine
CN109570660A (en) A kind of pipe electrode and self correction Fine and Deep Hole electric processing method with flexible support function
RO128720B1 (en) Equipment for simultaneous machining of micro holes by ultrasound-assisted electroerosion
RO137448A2 (en) Equipment for tool guiding and gap washing in ultrasound-assisted micro-electrical discharge machining
CN107206455B (en) Electro-hydraulic forming device with optimization chamber
CN109967764A (en) A kind of easy device for large-scale steel structure members hole machined
CN108942321A (en) A kind of clamping tool for machine work
RO126381B1 (en) Equipment for finishing micro holes by ultrasound-assisted electroerosion
CN212350684U (en) Guider mounting plate structure with internal water outlet