RO131489A0 - Equipment for machining curved holes and micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge - Google Patents

Equipment for machining curved holes and micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge Download PDF

Info

Publication number
RO131489A0
RO131489A0 ROA201600534A RO201600534A RO131489A0 RO 131489 A0 RO131489 A0 RO 131489A0 RO A201600534 A ROA201600534 A RO A201600534A RO 201600534 A RO201600534 A RO 201600534A RO 131489 A0 RO131489 A0 RO 131489A0
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
holes
curved
tool
columns
electrode
Prior art date
Application number
ROA201600534A
Other languages
Romanian (ro)
Other versions
RO131489B1 (en
Inventor
Liviu Daniel Ghiculescu
Nicolae Ion Marinescu
Cojocariu Ovidiu Dorin Alupei
Liliana Popa
Original Assignee
Universitatea Politehnica Din Bucureşti
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Universitatea Politehnica Din Bucureşti filed Critical Universitatea Politehnica Din Bucureşti
Priority to RO201600534A priority Critical patent/RO131489B1/en
Publication of RO131489A0 publication Critical patent/RO131489A0/en
Publication of RO131489B1 publication Critical patent/RO131489B1/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
  • B23H9/00Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects
  • B23H9/14Making holes
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
  • B23H3/00Electrochemical machining, i.e. removing metal by passing current between an electrode and a workpiece in the presence of an electrolyte
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
  • B23H5/00Combined machining
  • B23H5/06Electrochemical machining combined with mechanical working, e.g. grinding or honing

Abstract

The invention relates to an equipment for machining curved holes and micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge, intended to be mounted on a volume electrical discharge machine and connected to an ultrasound generator. According to the invention, the equipment comprises an upper plate (1) mounted on the working head of an electrical discharge machine on which a vertical rule (2) is mounted, which takes over the working head advance and withdrawal movements (2a) to transmit them to a drive wheel (4) by means of some flexible metal strips (3) winding in some circular channels (3a) to the drive wheel (4), some columns (5) which are mounted in a diametric channel (4a) with T-shaped profile, a cross member (6) mounted on the said columns (5), an attachment device (7) assembled onto the cross member (6) for attaching an ultrasonic chain (8) which performs torsional vibrations about the longitudinal axis that coincides with the rotary axis of the drive wheel (4), a tool-electrode holder (9), a tool electrode (10) for curved holes, two adjustable bearing bodies (11) and some vertical columns (12) with helical channels mounted on a base plate (13).

Description

Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete, solicitant Universitatea .Politehnica” din BucureștiEquipment for the processing of curved holes and microg holes by ultrasonic assisted erosion, requesting the .Politehnica University "from Bucharest

I - DESCRIEREI - DESCRIPTION

Invenția se referă la un echipament de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete a găurilor și microgăurilor cu axă longitudinală curbă, care se poate monta pe o mașină de prelucrare prin electroeroziune volumică și se conectează la un generator de ultrasunete.The invention relates to an equipment for ultrasonic assisted erosion processing of the holes and microg holes with a longitudinal axis, which can be mounted on a machine by volume erosion and is connected to an ultrasound generator.

Sunt cunoscute echipamentele pentru găurire după o axă longitudinală curbă, brevete US 550783 A și US 5017057 A, care permit găurirea curbă cu ajutorul unei scule așchietoare, a cărei mișcare de rotație este transmisă cu ajutorul unui cordon flexibil, dar care permit numai găurirea unor materiale cu duritate și rezistență relative reduse, inferioare celei ale sculei așchietoare.Known drilling equipment along a longitudinal curved axis, patents US 550783 A and US 5017057 A, which allow the drilling of the curve with the aid of a cutting tool, the rotation of which is transmitted by means of a flexible cord, but which allow only the drilling of materials with relatively low hardness and strength, lower than that of the cutting tool.

Sunt cunoscute de asemenea echipamentele de prelucrare prin electroeroziune a găurilor și microgăurilor cu axă longitudinală curbă cu ajutorul unor electrozi-sculă cu formă conjugată, brevete US 5637239 A și US 3402279 A, dar procesul de prelucrare este foarte instabil și cu performanțe scăzute.Also known are the equipment for electro-erosion processing of holes and micro-holes with a longitudinal axis with the help of electrodes-tool with conjugated form, patents US 5637239 A and US 3402279 A, but the processing process is very unstable and with low performances.

Dezavantajele soluțiilor menționate anterior constau în:The disadvantages of the aforementioned solutions are:

- prelucrarea extrem de dificilă a găurilor cu axă longitudinală curbă în materiale cu duritate și rezistență mare cu ajutorul sculelor așchietoare;- extremely difficult processing of holes with longitudinal curved axis in materials with high hardness and resistance with the help of cutting tools;

- imposibilitatea prelucrării micro-găurilor cu axă longitudinală curbă în materiale cu duritate și rezistență mare cu ajutorul sculelor așchietoare care ar trebui să aibă diametre submilimetrice;- the impossibility of processing the micro-holes with longitudinal axis curved in materials with high hardness and resistance by means of the cutting tools which should have sub-millimeter diameters;

- eliminarea dificilă a particulelor prelevate din interstițiu la prelucrarea prin electroeroziune;- the difficult elimination of the particles taken from the interstices during the processing by electro-erosion;

- fenomene frecvente de scurt-circuit sau chiar arc continuu și retrageri repetate ale sculei la prelucrarea prin electroeroziune, rezultând astfel o productivitate scăzută;- frequent phenomena of short-circuit or even continuous arc and repeated withdrawals of the tool when machining by erosion, resulting in a low productivity;

- reducerea calității suprafeței prelucrate ca urmare a instabilității procesului de electroeroziune;- reducing the quality of the processed surface due to the instability of the EDM process;

- instabilitatea procesului de prelucrare prin electroeroziune, mai ales în cazul microgăurilor cu axe curbe, determinată de interstițiul de prelucrare foarte redus, de ordinul micrometrilor.- the instability of the process of electro-erosion processing, especially in the case of microgas with curved axes, determined by the very low processing intersection, by the order of the micrometers.

- realizarea unor găuri cu axă longitudinală curbă sub un unghi la centru relativ mic, în general mai mic de 180°.- making holes with longitudinal axis curved at an angle at the relatively small center, generally less than 180 °.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în prelucrarea cu productivitate și calitate ridicată a unor găuri și microgăuri cu axe longitudinale curbe cu un unghi la centru mai mare de 180° în materiale durificate termic, electric conductive.The technical problem solved by the invention consists in the processing with high productivity and quality of holes and microgates with longitudinal curved axes with an angle at center greater than 180 ° in thermally hardened, electrically conductive materials.

Echipamentul pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete, conform invenției rezolvă problema tehnică menționată prin aceea că:The equipment for processing curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion, according to the invention solves the mentioned technical problem by the fact that:

- permite prelucrarea găurilor și microgăurilor cu axe curbe în materiale durificate termic, conductiv electrice, prin electroeroziune, folosind electrozi-sculă de formă conjugată care execută vibrații torsionale cu frecvență ultrasonică;- allows the processing of holes and micro-holes with curved axes in thermally hardened, electrically conductive materials, by means of electro-erosion, using electrodes-tool of conjugated form that executes torsional vibrations with ultrasonic frequency;

- precizia formei găurii este asigurată de faptul că centrul de rotație al mișcării de oscilație torsională ultrasonică a electrodului-sculă coincide cu centrul de curbură al axei longitudinale a găurii / microgăurii;- the accuracy of the hole shape is ensured by the fact that the center of rotation of the ultrasonic torsional oscillation movement of the tool electrode coincides with the center of curvature of the longitudinal axis of the hole / microg holes;

- permite realizarea găurilor și microgăurilor cu axă longitudinală curbă sub un unghi la centru mai mare de 180° prin rotația roții conducătoare a echipamentului în poziția inițială și apoi rotația port-electrodului-sculă în jurul axei sale, folosind un ajustai alunecător până când electrodul-sculă revine la capătul găurii realizate;- allows the holes and micro-holes to be made with a longitudinal axis curved at an angle at the center greater than 180 ° by rotating the driving wheel of the equipment in the initial position and then rotating the tool-electrode port around its axis, using a sliding adjustment until the electrode- the tool returns to the end of the drilled hole;

/FiCîUL ua :/ CHILD ua:

! Cerere dc Sr,-,,.- . ''' ’ ^-··'·! Request dc Sr, - ,, .-. '' '' ^ - ·· '·

i. oi. o

NrNo.

Leccziț .llVΛ- 2 ο 1 6 - - 005342 7 -07-2016Leccziț .llVΛ- 2 ο 1 6 - - 005342 7 -07-2016

Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete, solicitant Universitatea „Politehnica* din BucureștiEquipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion, requesting the "Politehnica * University" of Bucharest

- crește calitatea suprafeței prelucrate prin electroeroziune datorită cavitației induse ultrasonic în interstițiul de prelucrare, eliminând eficient particulele prelevate din interstițiul de prelucrare;- increases the quality of the surface processed by electro-erosion due to the ultrasonic cavitation induced in the processing intersection, effectively removing the particles taken from the processing intersection;

- crește calitatea suprafeței prelucrate prin electroeroziune prin vibrațiile torsionale ultrasonice ale electrodului-sculă în lungul axei curbe longitudinale a găurii, care au capacitatea să reducă substanțial fenomenele de scurt-circuit dintre electrodul-sculă și suprafața prelucrată;- the quality of the surface processed by electro-erosion increases by the ultrasonic torsional vibrations of the tool electrode along the longitudinal curve axis of the hole, which have the capacity to substantially reduce the short-circuit phenomena between the tool electrode and the processed surface;

- crește productivitatea prelucrării prin asistarea cu ultrasunete a electroeroziunii prin reducerea retragerilor repetate ale electrodului-sculă pe direcția axei longitudinale a găurii curbe generate ca urmare a obținerii stabilității procesului electroeroziv;- Increases the productivity of the processing by ultrasonic assisted erosion by reducing the repeated withdrawals of the tool electrode in the direction of the longitudinal axis of the curved hole generated as a result of obtaining the stability of the electroerosive process;

- crește productivitatea prelucrării prin electroeroziune prin îndepărtarea suplimentară a materialului în stare lichidă și solidă ca urmare a cavitației induse ultrasonic în proximitatea spotului de electroeroziune de pe suprafața materialului prelucrat.- increases the productivity of the EDM processing by further removing the liquid and solid material as a result of the ultrasonic cavitation induced near the EDM spot on the surface of the machined material.

Echipamentul pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor cu axe longitudinale curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete prezintă următoarele avantaje:The equipment for the processing of holes and micro-holes with longitudinal curved axes by ultrasonic assisted erosion has the following advantages:

- realizează prelucrarea găurilor și microgăurilor cu axă longitudinală curbă în materiale cu duritate ridicată, electric conductive;- performs the processing of holes and micro-holes with longitudinal axis curved in high-hardness, electrically conductive materials;

- crește calitatea și precizia suprafeței prelucrate a găurilor și microgăurilor curbe ca urmare a vibrațiilor ultrasonice torsionale cu centrul mișcării de torsiune în centrul de curbură al axei longitudinale;- increases the quality and precision of the machined surface of the bores and microgrid curves as a result of torsional ultrasonic vibrations with the center of the torsional motion in the center of curvature of the longitudinal axis;

- crește productivitatea prin vibrațiile ultrasonice torsionale ale electrodului-sculă, reducând fenomenele de scurt-circuit între acesta și suprafața prelucrată, evitând retragerile repetate prin stabilitatea procesului electroeroziv;- increases the productivity through the torsional ultrasonic vibrations of the tool electrode, reducing the short-circuit phenomena between it and the processed surface, avoiding the repeated withdrawals through the stability of the electroerosive process;

- crește productivitatea prelucrării electroerozive prin îndepărtarea suplimentară de material în stare lichidă și solidă, ca efect al cavitației induse ultrasonic în interstițiul de prelucrare datorită vibrațiilor torsionale ultrasonice ale electrodului-sculă;- increases the productivity of the electroerosive processing by the additional removal of material in liquid and solid state, as an effect of the ultrasonic induced cavitation in the processing intersection due to the ultrasonic torsional vibrations of the tool electrode;

- posibilitatea de a prelucra găuri cu unghi la centru al axei longitudinale curbe mai mare de 180°, prin mișcările de rotație auxiliare ale roții conducătoare a echipamentului și suportului port-electrod.- the possibility to process holes with an angle at the center of the longitudinal axis curved greater than 180 °, through the auxiliary rotational movements of the steering wheel of the equipment and the electrode holder.

Se dă în continuare un exemplu de realizare a invenției în legătură cu figurile 1, 2, 3, 4 și 5, care reprezintă:The following is an example of embodiment of the invention in relation to Figures 1, 2, 3, 4 and 5, which represents:

- Figura 1, ansamblul echipamentului pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete în vedere axonometrică;- Figure 1, the assembly of the equipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion in axonometric view;

- Figura 2, secțiune în plan orizontal a echipamentului pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete;- Figure 2, horizontal section of the equipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion;

- Figura 3, secțiune în plan vertical a echipamentului pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete;- Figure 3, vertical section of the equipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion;

- Figura 4, modulul de prindere a electrodului-sculă pentru găuri curbe;- Figure 4, the electrode-tool attachment module for curved holes;

- Figura 5, modulul de prindere a electrodului-sculă pentru microgăuri curbe;- Figure 5, the electrode-tool attachment module for curved micro-holes;

Echipamentul pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete - figura 1 - este compus din: placa 1 superioară care se prinde pe capul de lucru al mașinii de electroeroziune (nefigurat), cu șuruburile 1a pentru canale T, pe care este montată prin deformare plastică rigla verticală 2 de transmitere a mișcării de avans sau retragere 2a a capului de lucru al mașinii prin intermediul celor două benzi metalice flexibile 3, care se înfășoară în canalele circulare 3a la roata conducătoare 4, benzile 3 fiind fixate cu șuruburi 2b pe rigla 2 și roata 4, care execută mișcările de rotație 4b într-un sens și în celălalt; coloanele 5, care se montează pe canalul diametral 4a cu profil T, asamblate prin ajustai cu strângere cu bucșele 5a și șuruburile 5b pentru canale T (v. fig. 2), traversa 6 montată pe coloanele 5 în degajările 6a și fixată cu șuruburile 6b, dispozitivul de prindere 7 a lanțului ultrasonic 8 care realizează mișcările de oscilație ultrasonice torsionale 23b; traversa (V 2 Ο 1 6 - - 0 0 5 3 4 2 7 -07-2016The equipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion - figure 1 - is composed of: the top plate 1 which is attached to the working head of the EDM machine (not shown), with the screws 1a for T channels, which is mounted through plastic deformation vertical ruler 2 for transmitting the forward or withdrawal movement 2a of the working head of the machine by means of the two flexible metal strips 3, which are wound in the circular channels 3a at the driving wheel 4, the strips 3 being fastened with screws 2b on the ruler 2 and the wheel 4, which performs the rotational movements 4b in one direction and in the other; columns 5, which are mounted on the diameter channel 4a with a T-profile, assembled by tightening adjustments with the bushings 5a and the screws 5b for the T-channels (see fig. 2), the cross member 6 mounted on the columns 5 in the openings 6a and fastened with the screws 6b , the clamping device 7 of the ultrasonic chain 8 which performs the torsional ultrasonic oscillation movements 23b; cross (V 2 Ο 1 6 - - 0 0 5 3 4 2 7 -07-2016

Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete, solicitant Universitatea „Politehnica* din București se poate deplasa în lungul axei canalului diametral 4a cu profil T, astfel încât axa longitudinală a lanțului ultrasonic 8 să coincidă cu axa de rotație a roții 4; port-electrodulsculă 9, electrodul-sculă 10 pentru găuri curbe, poziționat într-un punct antinodal (de amplitudine maximă) pe lanțul ultrasonic 8, care execută mișcări circulare de avans și retragere 10a simultan cu oscilațiile ultrasonice torsionale 10b cu centrul de rotație situat pe axa longitudinală a roții conducătoare 4 și lanțului ultrasonic 8; cele două corpuri de lagăre reglabile 11, coloanele verticale 12 cu canale elicoidale, montate pe placa de bază 13, asamblată pe masa de lucru a mașinii cu canale T (nefigurată), cu ajutorul canalelor 13a.Equipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion, requesting the Polytechnic University of Bucharest can move along the axis of the diameter channel 4a with a T profile, so that the longitudinal axis of the ultrasonic chain 8 coincides with the axis of rotation of the wheel 4 ; electrodule holder 9, tool hole 10 for curved holes, positioned at an antinodal point (maximum amplitude) on the ultrasonic chain 8, which performs circular movements of advance and withdrawal 10a simultaneously with torsional ultrasonic oscillations 10b with the rotation center located on longitudinal axis of the driving wheel 4 and the ultrasonic chain 8; the two adjustable bearing bodies 11, the vertical columns 12 with helical channels, mounted on the base plate 13, assembled on the working table of the machine with T channels (not shown), using the channels 13a.

Dispozitivul de prindere 7 a lanțului ultrasonic - figura 2 - este compus din: șurubul 14 introdus în canalul 14a al traversei 6, flanșa 15 care prezintă o suprafață sferică 15a, aflată în contact cu suprafața conjugată a flanșei 16; șuruburile 17 care prin rotire modifică poziția relativă a flanșelor 15 și 16 și implicit a axei lanțului ultrasonic 8 (electrodului-sculă) în raport cu piesa prelucrată și axa de rotație a roții 4, arcurile disc 18 care mențin poziția relativă dintre flanșele 15 și 16; flanșa nodală 19 (de amplitudine nulă) care este asamblată cu flanșa 16 prin tijele filetate 7a și piulițele 7b (v. fig. 1); bucșa reflectantă 20, discurile piezoelectrice 21 conectate la generatorul ultrasonic (nefigurat) și bucșa radiantă 22 care sunt asamblate cu prestrângere cu șurubul 24 împreună cu flanșa nodală 19; concentratorul 23 care prezintă canalele elicoidale 23a (v. și fig. 1) pentru realizarea vibrațiilor ultrasonice torsionale 23b și care este prins de bucșa radiantă 22 cu prezonul 25.The clamping device 7 of the ultrasonic chain - figure 2 - is composed of: the screw 14 inserted into the channel 14a of the crosspiece 6, the flange 15 having a spherical surface 15a, which is in contact with the conjugated surface of the flange 16; the screws 17 which by rotation change the relative position of the flanges 15 and 16 and implicitly of the axis of the ultrasonic chain 8 (electrode-tool) relative to the machined part and the axis of rotation of the wheel 4, the disc springs 18 which maintain the relative position between the flanges 15 and 16 ; the nodal flange 19 (of zero amplitude) which is assembled with the flange 16 through the threaded rods 7a and the nuts 7b (see fig. 1); the reflecting bushing 20, the piezoelectric discs 21 connected to the ultrasonic generator (not shown) and the radiating bushing 22 which are pre-assembled with the screw 24 together with the nodal flange 19; the concentrator 23 having the helical channels 23a (see also fig. 1) for the production of the torsional ultrasonic vibrations 23b and which is caught by the radiant bush 22 with the bolt 25.

Port-electrodul-sculă 9 - figura 4 - este compus din: o tijă 26 cu suprafață filetată 26a (v. fig. 2) asamblată cu concentratorul 23, având suprafețele plane 26b (v. fig. 3) pentru strângerea cu cheie fixă, bucșa 27 care formează un ajustaj alunecător 27a cu tija 26, electrodul-sculă 10 circular, care prezintă o porțiune dreaptă 10c cu suprafețele plane 10d, care pătrund în crestătura 27b, bucșa filetată 28 care fixează electrodul-sculă 10; bucșa 27 se poate roti odată cu electrodul-sculă 10 în raport cu tija 26, fixarea în poziția dorită realizându-se cu știftul filetat 26c; după ce roata 4 a ajuns la capăt de cursă și este adusă în poziția unghiulară inițială, se poziționează electrodul-sculă 10 la capătul găurii realizate pentru prelucrarea în continuare a găurilor curbe cu unghiuri la centru mai mari de 180°.The tool-electrode holder 9 - figure 4 - is composed of: a rod 26 with threaded surface 26a (see fig. 2) assembled with the hub 23, having the flat surfaces 26b (see fig. 3) for tightening the key, the bush 27 which forms a sliding fitting 27a with the rod 26, the circular tool electrode 10, which has a straight portion 10c with the flat surfaces 10d, which enter the notch 27b, the threaded bushing 28 which secures the tool electrode 10; the bushing 27 can be rotated with the tool electrode 10 relative to the rod 26, the fixing in the desired position being realized with the threaded pin 26c; after the wheel 4 has reached the end of the stroke and is brought to the initial angular position, the tool electrode 10 is positioned at the end of the hole made for further processing of the boreholes with angles at the center greater than 180 °.

Port-electrodul-sculă 9a pentru microgăuri curbe - figura 5 - este compusă din: tija filetată 26 pentru asamblare cu concentratorul 23 (v. fig. 2), bucșa 30, care formează ajustajul alunecător 30a cu tija 26, electrodul-sculă 10e circular (cu secțiune submilimetrică) pentru micro-găuri curbe care se introduce în orificiul transversal 30b al bucșei 30, știftul filetat 31 care fixează electrodul-sculă 10e; bucșa 30 se poate roti și fixa în poziția dorită cu ajutorul știftului filetat 29, și implicit electrodul-sculă 10b, în raport cu tija filetată 26 pentru a realiza microgăuri curbe cu unghiul la centru mai mare de 180°; după ce în prelabil, roata conducătoare 4 a fost adusă în poziția unghiulară inițială se rotește electrodul-sculă 10e până la capătul găurii realizate pentru a prelucra în continuare microgaura.The tool electrode holder 9a for curved microgels - figure 5 - is composed of: threaded rod 26 for assembly with the concentrator 23 (see fig. 2), the bush 30, which forms the slip fitting 30a with the rod 26, the tool electrode 10e circularly. (with sub-millimeter section) for curved micro-holes which is inserted into the transverse hole 30b of the bush 30, the threaded pin 31 which secures the tool electrode 10e; the bush 30 can be rotated and fixed in the desired position by means of the threaded pin 29, and implicitly the tool electrode 10b, relative to the threaded rod 26 in order to make curved microgels with the center angle greater than 180 °; after the pre-cast, the driving wheel 4 has been brought to the initial angular position, the tool electrode 10e rotates to the end of the hole made to further process the micro-hole.

Roata conducătoare 4 - figura 3 - este compusă din: discul din material izolator 32, asamblat pe roata 4 cu șuruburile 32a (v. și fig. 1), pentru a crea diferența de potențial dintre electrodul-sculă și piesa prelucrată fixată pe masa mașinii, axul 33 pe care este asamblată roata 4, care este lăgăruit cu rulmenții 34, asamblați în corpurile 11, a căror poziție este reglabilă pe verticală, în funcție de înălțimea piesei prelucrate, prin deplasarea pe coloanele 12 și fixate în poziția dorită cu șuruburile 35, care pătrund în canalele verticale 12b și asigurată cu piulițele 36 cu profil conjugat coloanelor 12a, știfturile filetate 35a, asigurând translația pe verticală, coloanele 12 fiind asamblate pe placa de bază 13 cu șuruburile 37, șaibe, plăcuțe și șuruburi suplimentare 37a.The driving wheel 4 - figure 3 - is composed of: the disc made of insulating material 32, assembled on the wheel 4 with the screws 32a (see also fig. 1), in order to create the potential difference between the tool electrode and the machined part fixed to the machine table. , the shaft 33 on which the wheel 4 is assembled, which is widened with the bearings 34, assembled in the bodies 11, whose position is adjustable vertically, depending on the height of the workpiece, by moving on the columns 12 and fixed in the desired position with the screws 35 , which penetrate into the vertical channels 12b and secured with the nuts 36 with profile conjugated to the columns 12a, the threaded pins 35a, ensuring the vertical translation, the columns 12 being assembled on the base plate 13 with the screws 37, washers, plates and additional screws 37a.

Of 2 O 1 6 - - 0 0 5 3 42 7 -07- 2010Of 2 O 1 6 - - 0 0 5 3 42 7 -07- 2010

Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete, solicitant Universitatea .Politehnica· din BucureștiEquipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion, requesting .Politehnica University · from Bucharest

Claims (1)

1. Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete care se montează pe o mașină de electroeroziune volumică și este conectat la un generator de ultrasunete caracterizat prin aceea că are în componență o placă superioară 1 montată pe capul de lucru al mașinii de electroeroziune pe care se asamblează rigla verticală 2, care preia mișcarea 2a de avans și retragere a capului de lucru și o transmite la roata conducătoare 4 prin intermediul unor benzi metalice flexibile 3, care sunt prinse cu șuruburile 2b de rigla 2 și roata 4 și care se înfășoară pe canalele 3a ale roții conducătoare 4, pe care sunt montate coloanele 5 în canalul diametral 4a cu profil T, cu ajutorul bucșelor 5a și șuruburilor 5b cu profil T, traversa 6, montată pe coloanele 5 în degajările 6a și fixată cu șuruburile 6b, dispozitivul 7, asamblat pe traversa 6 cu șurubul 14 al cărui cap este introdus în canalul 14a, de prindere a lanțului ultrasonic 8, care execută vibrații torsionale în jurul axei longitudinale care coincide cu axa de rotație a roții conducătoare 4, poziția traversei 6 fiind reglabilă prin deplasarea în lungul canalului diametral 4a, iar axa longitudinală a lanțului ultrasonic 8 fiind paralelă cu axa roții conducătoare 4, flanșele 15 și 16, aparținând dispozitivului 7 cu două suprafețe sferice conjugate 15a deplasabile relativ, prin rotirea șuruburilor 17, arcurile disc 18 care mențin această poziție, port-electrodul-sculă 9, care prinde electrodul-sculă circular 10 pentru realizarea găurilor curbe sau electrodulsculă 10e circular pentru realizarea microgăurilor curbe, care este poziționat la capătul lanțului ultrasonic într-un punct antinodal, electrodul-sculă 10 care prezintă o porțiune dreaptă 10c cu suprafețele plane 10d, asamblată în crestătura 27b a bucșei 27, care formează un ajustai alunecător 27a cu tija 26 filetată în concentratorul 23 cu ajutorul suprafețelor plane 26b, bucșa 27 putându-se roti în jurul axei sale pentru realizarea unor găuri curbe cu unghi la centru mai mare de 180°, fiind fixată în poziția dorită cu știftul filetat radial 26c, după ce în prealabil roata conducătoare 4 a fost adusă în poziția inițială, bucșa filetată 28 care fixează electrodul-sculă 10, sau electrodul-sculă 10b pentru realizarea microgăurilor curbe care prezintă o porțiune dreaptă 10f care este asamblată cu bucșa 30 prin orificiul transversal 30b și fixat cu știftul filetat 31, tija 26 filetată în concentratorul 23, care formează ajustajul alunecător 30a cu bucșa 30, care poate fi rotită pentru realizarea unor microgăuri curbe cu unghiuri la centru mai mari de 180°, știftul radial filetat 29 pentru fixarea bucșei 30 în poziția dorită, după ce, în prealabil, roata conducătoare 4 a fost adusă în poziția inițială, roata conducătoare 4 care prezintă discul izolator 32, asamblat pe arborele 33, lăgăruit în corpurile 11, coloanele 12 care prezintă suprafețele elicoidale 12a, pe care se deplasează corpurile 11, a căror poziție se reglează pe verticală, în funcție de poziția suprafeței de prelucrat, și se fixează în poziția dorită cu ajutorul șuruburilor 35, care pătrund în canalul vertical 12b știftul filetat 35a, asigurând mișcarea de translație pe verticală și piulițele 36 cu profil conjugat coloanelor elicoidale12a, care asigură poziția pe verticală.1. Equipment for the processing of curved holes and micro-holes by ultrasonic assisted erosion which is mounted on a volumetric erosion machine and is connected to an ultrasound generator characterized in that it comprises a top plate 1 mounted on the working head of the machine. electro-erosion on which the vertical ruler 2 is assembled, which takes on the movement 2a of advance and withdrawal of the working head and transmits it to the conductive wheel 4 by means of flexible metallic strips 3, which are fastened with the screws 2b of the ruler 2 and the wheel 4 and which it is wound on the channels 3a of the driving wheel 4, on which the columns 5 are mounted in the diameter channel 4a with profile T, with the help of the bushes 5a and the screws 5b with profile T, the cross member 6, mounted on the columns 5 in the openings 6a and fastened with the screws 6b , the device 7, assembled on the cross member 6 with the screw 14 whose head is inserted into the channel 14a, by end of the ultrasonic chain 8, which executes torsional vibrations about the longitudinal axis coinciding with the axis of rotation of the driving wheel 4, the position of the beam 6 being adjustable by displacement along the diameter channel 4a, and the longitudinal axis of the ultrasonic chain 8 being parallel to the axis of the wheel conductor 4, the flanges 15 and 16, belonging to the device 7 with two spherical conjugate surfaces 15a relatively displaceable, by rotating the screws 17, the disc springs 18 maintaining this position, the tool-electrode holder 9, which holds the circular tool-electrode 10 for making the holes curves or circular electrode 10e for making curved microgels, which is positioned at the end of the ultrasonic chain at an antinodal point, the tool electrode 10 having a straight portion 10c with the flat surfaces 10d, assembled in the notch 27b of the bush 27, which forms an adjustment slide 27a with threaded rod 26 in concentrate hour 23 with the help of the flat surfaces 26b, the bushing 27 being able to rotate around its axis to make curved holes with an angle at the center greater than 180 °, being fixed in the desired position with the radial threaded pin 26c, after previously the leading wheel 4 was brought to the initial position, the threaded bushing 28 which secures the tool electrode 10, or the tool electrode 10b for making the curved microgreens having a straight portion 10f which is assembled with the bush 30 through the transverse hole 30b and fixed with the threaded pin 31, the threaded rod 26 in the hub 23, which forms the slip fitting 30a with the bush 30, which can be rotated for making curved microgas with center angles greater than 180 °, the radial threaded pin 29 for fastening the bush 30 in the desired position, after, previously, the driving wheel 4 was brought to its initial position, the driving wheel 4 having the insulating disc 32, as well wide on the shaft 33, widened in the bodies 11, the columns 12 showing the helical surfaces 12a, on which the bodies 11 move, whose position is adjusted vertically, depending on the position of the surface to be worked, and is fixed in the desired position by means of the screws 35, which penetrate into the vertical channel 12b the threaded pin 35a, ensuring the movement of vertical translation and the nuts 36 with profile conjugated to the helical columns 12a, which ensures the vertical position.
RO201600534A 2016-07-27 2016-07-27 Device for machining curved holes or micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge RO131489B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RO201600534A RO131489B1 (en) 2016-07-27 2016-07-27 Device for machining curved holes or micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RO201600534A RO131489B1 (en) 2016-07-27 2016-07-27 Device for machining curved holes or micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RO131489A0 true RO131489A0 (en) 2016-11-29
RO131489B1 RO131489B1 (en) 2021-09-30

Family

ID=57351231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RO201600534A RO131489B1 (en) 2016-07-27 2016-07-27 Device for machining curved holes or micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO131489B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RO131489B1 (en) 2021-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203726264U (en) Machine tool cooling liquid spray nozzle and supporting bracket of machine tool cooling liquid spray nozzle
CN104259700A (en) Supporting rack for special multifunctional welding platform for cylinder and square
RO131489A0 (en) Equipment for machining curved holes and micro holes by ultrasound-assisted electrical discharge
CN209578238U (en) A kind of inner bore machining device of elongated shaft
CN207087534U (en) Grind concave plane equipment by wrist-watch ear
RO131488A0 (en) Equipment for machining helical surfaces by ultrasound-assisted electrical discharge
RO133963A0 (en) Equipment for machining micro pins and micro holes by electrical discharge with torsional and longitudinal ultrasonic vibration of tool-electrode
TW201607667A (en) An ultrasonic micron precision molding apparatus
RO128720A2 (en) Equipment for simultaneous machining of micro holes by ultrasound-assisted electroerosion
CN211071874U (en) Boring cutter for glass mold
CN105414673A (en) Double-roller high-precision burr eliminating device for interior of high-frequency welded pipe
RO130680A0 (en) Equipment for simultaneously machining hole and micro-hole structures by ultrasound-assisted electrical discharge
CN209850097U (en) Node strutting arrangement and ultrasonic metal welding machine
CN110947996A (en) Boring mechanism
CN211220827U (en) Electric vibrating knife capable of vibrating greatly
CN202746531U (en) Cam device of screw tap relief grinder
CN216633207U (en) Welding jig with anticreep function
CN215789148U (en) Manual arc dresser for sheet grinding wheel
RO126381A0 (en) Technology and equipment for finishing micro holes by ultrasound-assisted electroerosion
CN216858269U (en) Boring tool for boring discontinuous circumferential deep hole
JPWO2016157500A1 (en) Chip dresser device
CN209716483U (en) A kind of cutter for processing automobile swing arm spherical shell inner hole
RO127948B1 (en) Equipment for simultaneous machining of micro-slot structures by ultrasound-assisted electro-erosion
CN107931755B (en) A kind of array deep hole electrolytic machining device
CN106001661B (en) Microscope hinge seat boring method