PL64083Y1 - Incorporated lighting fixture - Google Patents

Incorporated lighting fixture

Info

Publication number
PL64083Y1
PL64083Y1 PL116063U PL11606307U PL64083Y1 PL 64083 Y1 PL64083 Y1 PL 64083Y1 PL 116063 U PL116063 U PL 116063U PL 11606307 U PL11606307 U PL 11606307U PL 64083 Y1 PL64083 Y1 PL 64083Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
housing
built
luminaire
light source
cylinder
Prior art date
Application number
PL116063U
Other languages
Polish (pl)
Unknown language (xx)
Inventor
Jacek Czogalla
Original Assignee
Czogalla Jacek Mcj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Czogalla Jacek Mcj filed Critical Czogalla Jacek Mcj
Priority to PL116063U priority Critical patent/PL64083Y1/en
Publication of PL64083Y1 publication Critical patent/PL64083Y1/en

Links

Description

Opis wzoru Przedmiotem wzoru u zytkowego jest oprawa o swietleniowa wbudowywana przeznaczona do wbu- dowania w pod logi, sciany, b ad z sufity za pomoc a dowolnych mas klejowych, gipsowych lub innych umo z- liwiaj acych monta z. Znane s a oprawy o swietleniowe w kszta lcie walca. Oprawy te przeznaczone s a do zabudowa- nia na powierzchniach, lub do wbudowania w powierzchnie za pomoc a srub lub uchwytów. Równie z znana jest oprawa o swietleniowa ze zg loszenia W115764, w kszta lcie walca ze sci et a na jednym ko n- cu kraw edzi a, w której zród lem swiat la jest zespó l pó lprzewodnikowych diod swiec acych. Istota wzoru u zytkowego polega na tym, ze oprawa o swietleniowa wbudowywana w kszta lcie walca ze sci et a na jednym ko ncu kraw edzi a, w której zród lem swiat la jest zespó l pó lprzewodnikowych diod swiec acych charakteryzuje si e tym, ze sk lada si e z obudowy w kszta lcie walca o wysoko sci wie- lokrotnie mniejszej od jego srednicy, która na p laszczy znie bocznej ma wykonane wglebienie, a we wn etrzu obudowy jest umieszczona p lytka drukowana z pó lprzewodnikowymi diodami swiec acymi, które to swiec ace diody pó lprzewodnikowe s a umocowane powierzchniowo na p lytce drukowanej w kszta lcie ko la. P lytka drukowana jest przys loni eta os lon a ochronn a, zamontowan a od strony czo lo- wej oprawy. Zalet a oprawy o swietleniowej wed lug wzoru u zytkowego jest mo zliwo sc latwego wbudowania jej w praktycznie ka zd a powierzchni e za pomoc a dowolnej masy monta zowej, ma la wysoko sc, prosta budowa, du za wytrzyma lo sc mechaniczna, wodoodporno sc, oraz energooszcz edno sc i niska tempe- ratura obudowy dzi eki zastosowaniu technologii swiec acych diod pó lprzewodnikowych. Przedmiot wzoru u zytkowego zosta l uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wi- dok oprawy o swietleniowej od strony czo lowej, fig. 2 widok oprawy o swietleniowej z ty lu, fig. 3 rzeczy- wisty widok perspektywiczny oprawy. Oprawa o swietleniowa wbudowywana wed lug wzoru u zytkowego sk lada si e z obudowy 1 wy- konanej z tworzywa sztucznego, w kszta lcie walca, którego wysoko sc jest kilkakrotnie mniejsza od jego srednicy. Obudowa 1 posiada na swej p laszczy znie bocznej wg lebienie umo zliwiaj ace monta z za pomoc a dowolnej masy monta zowej. Zród lem swiat la jest zespó l pó lprzewodnikowych diod swiec a- cych 3 wlutowanych powierzchniowo na p lytce drukowanej w kszta lcie ko la. Zród lo swiat la jest umieszczone za przezroczyst a os lon a ochronn a 2 znajduj aca si e w czesci czo lowej oprawy i stanowi cz esc obudowy 1 oraz przepuszcza emitowane swiat lo, a sposób jej monta zu gwarantuje wodosz- czelno sc. PLDescription of the pattern The subject of the utility model is a recessed luminaire designed to be built into logs, walls, or ceilings using any glue, gypsum or other masses that can be assembled. cylinder shape. These fixtures are designed to be built-up on surfaces, or to be built into surfaces by means of screws or handles. Also known is the luminaire from application W115764, in the shape of a cylinder with a cut sheet at one end of the edge, in which the source of light is a set of semiconductor light emitting diodes. The essence of the utility model is that the luminaire is built in the shape of a cylinder with a wall at one end of the edge, where the light source is a set of semiconductor light diodes, characterized by the fact that There is a cylinder-shaped housing with a height many times smaller than its diameter, which has a recess on the side panel, and inside the housing there is a printed circuit board with semiconductor light-emitting diodes that illuminate Semiconductor diodes are surface mounted on a circuit board in the shape of a circle. The printed circuit board is covered with a protective cover, mounted on the front side of the luminaire. The advantage of a luminaire according to the utility pattern is the possibility of easy integration into virtually any surface using any mounting mass, low height, simple structure, high mechanical strength, water resistance, as well as energy efficiency and low housing temperature thanks to the application of the technology of light-emitting semiconductor diodes. The object of the utility model has been shown in the drawing, in which Fig. 1 shows a view of the light fitting from the front side, Fig. 2 shows a rear view of the light fitting, Fig. 3 is a real perspective view of the fitting. The luminaire built in according to the utility pattern consists of a housing 1 made of plastic, in the shape of a cylinder, the height of which is several times smaller than its diameter. The housing 1 has a recess on its side plane, which enables assembly with any mass. The source of the light is a set of semiconductor light diodes 3 surface soldered on a printed circuit board in the shape of a circle. The light source is placed behind a transparent protective cover 2 located in the front part of the luminaire and forms part of the housing 1 and allows the emitted light to pass through, and the method of its assembly ensures waterproofing. PL

Claims (1)

  1. 2 PL 64 083 Υ1 Opis wzoru Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa oświetleniowa wbudowywana przeznaczona do wbudowania w podłogi, ściany, bądź sufity za pomocą dowolnych mas klejowych, gipsowych lub innych umożliwiających montaż. Znane są oprawy oświetleniowe w kształcie walca. Oprawy te przeznaczone są do zabudowania na powierzchniach, lub do wbudowania w powierzchnie za pomocą śrub lub uchwytów. Również znana jest oprawa oświetleniowa ze zgłoszenia W115764, w kształcie walca ze ściętą na jednym końcu krawędzią w której źródłem światła jest zespół półprzewodnikowych diod świecących. Istota wzoru użytkowego polega na tym, że oprawa oświetleniowa wbudowywana w kształcie walca ze ściętą na jednym końcu krawędzią w której źródłem światła jest zespół półprzewodnikowych diod świecących charakteryzuje się tym, że składa się z obudowy w kształcie walca o wysokości wielokrotnie mniejszej od jego średnicy, która na płaszczyźnie bocznej ma wykonane wgłębienie, a we wnętrzu obudowy jest umieszczona płytka drukowana z półprzewodnikowymi diodami świecącymi, które to świecące diody półprzewodnikowe są umocowane powierzchniowo na płytce drukowanej w kształcie koła. Płytka drukowana jest przysłonięta osłoną ochronną zamontowaną od strony czołowej oprawy. Zaletą oprawy oświetleniowej według wzoru użytkowego jest możliwość łatwego wbudowania jej w praktycznie każdą powierzchnię za pomocą dowolnej masy montażowej, mała wysokość, prosta budowa, duża wytrzymałość mechaniczna, wodoodporność, oraz energooszczędność i niska temperatura obudowy dzięki zastosowaniu technologii świecących diod półprzewodnikowych. Przedmiot wzoru użytkowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok oprawy oświetleniowej od strony czołowej, fig. 2 widok oprawy oświetleniowej z tyłu, fig. 3 rzeczywisty widok perspektywiczny oprawy. Oprawa oświetleniowa wbudowywana według wzoru użytkowego składa się z obudowy 1 wykonanej z tworzywa sztucznego, w kształcie walca, którego wysokość jest kilkakrotnie mniejsza od jego średnicy. Obudowa 1 posiada na swej płaszczyźnie bocznej wgłębienie umożliwiające montaż za pomocą dowolnej masy montażowej. Źródłem światła jest zespół półprzewodnikowych diod świecących 3 wlutowanych powierzchniowo na płytce drukowanej w kształcie koła. Źródło światła jest umieszczone za przezroczystą osłoną ochronną 2 znajdująca się w części czołowej oprawy i stanowi część obudowy 1 oraz przepuszcza emitowane światło, a sposób jej montażu gwarantuje wodoszczelność. Zastrzeżenie ochronne Oprawa oświetleniowa wbudowywana w kształcie walca ze ściętą na jednym końcu krawędzią w której źródłem światła jest zespół półprzewodnikowych diod świecących, znamienna tym, że obudowa (1) w kształcie walca o wysokości wielokrotnie mniejszej od jego średnicy posiada na powierzchni bocznej wgłębienie, w której to wewnętrznej części obudowy (1) zamocowane jest źródło światła, które to źródło światła jest przysłonięte osłoną ochronną (2) umieszczony w części czołowej obudowy (1) oprawy, w której to obudowie (1) płytka drukowana w kształcie koła ma świecące diody półprzewodnikowe (3) wlutowane powierzchniowo.2 PL 64 083 Υ1 Description of the design The subject of the utility model is a built-in lighting fixture designed to be built into floors, walls or ceilings with the use of any glue, gypsum or other masses that enable assembly. Cylindrical light fittings are known. These fixtures are designed to be built on surfaces or to be built into surfaces with the use of screws or handles. Also known is a luminaire from the application W115764, in the shape of a cylinder with a cut edge at one end in which the light source is a set of semiconductor light emitting diodes. The essence of the utility model is that the luminaire built in the shape of a cylinder with a cut edge at one end in which the light source is a set of semiconductor light diodes is characterized by the fact that it consists of a cylinder-shaped housing with a height many times smaller than its diameter, it has a recess in the lateral plane, and inside the housing is a printed circuit board with semiconductor light emitting diodes, which light emitting diodes are surface-mounted on a circuit-shaped circuit board. The printed circuit board is covered with a protective cover mounted on the front side of the luminaire. The advantage of the lighting fixture according to the utility model is the ability to easily integrate it into virtually any surface using any assembly mass, low height, simple structure, high mechanical strength, water resistance, as well as energy-saving and low temperature of the housing thanks to the use of semiconductor LED technology. The object of the utility model is shown in the drawing, in which fig. 1 shows a view of the lighting fixture from the front side, fig. 2 a rear view of the lighting fixture, fig. 3 a real perspective view of the fixture. The luminaire built in according to the utility model consists of a cylinder-shaped housing 1 made of plastic, the height of which is several times smaller than its diameter. The housing 1 has a recess on its side plane, which enables assembly with any assembly mass. The light source is a set of semiconductor light-emitting diodes 3 soldered on a circular-shaped printed circuit board. The light source is placed behind a transparent protective cover 2 in the front part of the fixture and is part of the housing 1 and transmits the emitted light, and the method of its assembly guarantees water resistance. Protective caveat. A luminaire built in the shape of a cylinder with an edge cut at one end in which the light source is a set of semiconductor light-emitting diodes, characterized in that the cylinder-shaped housing (1) with a height many times smaller than its diameter has a recess on its side surface, in which to the inner part of the housing (1) a light source is mounted, the light source is covered with a protective cover (2) located in the front part of the housing (1) of the luminaire, in which housing (1) a circuit board has semiconductor LEDs 3) surface soldered.
PL116063U 2007-10-15 2007-10-15 Incorporated lighting fixture PL64083Y1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL116063U PL64083Y1 (en) 2007-10-15 2007-10-15 Incorporated lighting fixture

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL116063U PL64083Y1 (en) 2007-10-15 2007-10-15 Incorporated lighting fixture

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL64083Y1 true PL64083Y1 (en) 2008-10-31

Family

ID=43036508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL116063U PL64083Y1 (en) 2007-10-15 2007-10-15 Incorporated lighting fixture

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL64083Y1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ZA200908871B (en) Lighting arrangement
EP2286141A4 (en) Led lighting fixture
HK1145616A1 (en) Light fixture
EP2207997A4 (en) Luminaire
GB2451551B (en) Lamp assembly
EP2238385A4 (en) Led lamp
GB0818570D0 (en) Aqua-lamp-based candle-like lighting device
AU325729S (en) Outdoor lighting fixture
HK1164541A1 (en) Lamp
GB2450569B (en) Lampshade
GB0707622D0 (en) Lamp assembly
TWI367302B (en) Led lamp
GB0712875D0 (en) Fluorescent lamp
PL64084Y1 (en) Incorporated lighting fixture
PL64083Y1 (en) Incorporated lighting fixture
PL65221Y1 (en) Lighting fixture
PL65222Y1 (en) Lighting fixture
TWI366644B (en) Led lamp
TWI365954B (en) Led lamp
TWI365955B (en) Led lamp
TWI365953B (en) Led lamp
TWI367301B (en) Led lamp
TWI367300B (en) Led lamp
AU317612S (en) Outdoor lighting fixture
PL396721A1 (en) Lighting lamp fitting

Legal Events

Date Code Title Description
LAPU Decisions on the lapse of rights of protection of utility model

Effective date: 20110414