PL63773Y1 - Lighting fitting - Google Patents

Lighting fitting

Info

Publication number
PL63773Y1
PL63773Y1 PL11575805U PL11575805U PL63773Y1 PL 63773 Y1 PL63773 Y1 PL 63773Y1 PL 11575805 U PL11575805 U PL 11575805U PL 11575805 U PL11575805 U PL 11575805U PL 63773 Y1 PL63773 Y1 PL 63773Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
light sources
attached
tube
glass
luminaire
Prior art date
Application number
PL11575805U
Other languages
Polish (pl)
Other versions
PL115758U1 (en
Inventor
Jacek Czogalla
Original Assignee
Czogalla Jacek Mcj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Czogalla Jacek Mcj filed Critical Czogalla Jacek Mcj
Priority to PL11575805U priority Critical patent/PL63773Y1/en
Publication of PL115758U1 publication Critical patent/PL115758U1/en
Publication of PL63773Y1 publication Critical patent/PL63773Y1/en

Links

Description

Opis wzoru Przedmiotem wzoru u zytkowego jest oprawa o swietleniowa, przeznaczona do o swietlania po- mieszcze n wewn atrz budynków. Znane s a oprawy o swietleniowe na wysi egnikach w postaci rurek, do których prostopadle przy- mocowana jest kolejna rurka, posiadaj aca na swej d lugo sci wyci ete otwory na zród la swiat la. Istota wzoru u zytkowego polega na tym, ze oprawa o swietleniowa posiadaj aca dwa wysi egniki w postaci rurek, do których ko nców prostopadle i symetrycznie przymocowana jest kolejna rurka, po- siadaj aca trzy otwory na zród la swiat la, charakteryzuje si e tym, ze naprzeciw zróde l swiat la w okre slonej odleg lo sci znajduj a si e klosze szklane w postaci wygi etych lukowo prostok atnych szybek. Ka zdy z kloszy zamocowany jest za pomoc a srub na dwóch tulejkach ustalaj acych odleg lo sc od zróde l swiat la. Zalet a zastosowania szklanych kloszy w oprawie o swietleniowej wed lug wzoru u zytkowego jest to, ze zmiekczaj a swiat lo emitowane przez zród la swiat la oraz stanowi a ochron e przed kawa lkami szk la w przypadku ewentualnego p ekni ecia którego s ze zróde l swiat la. Przedmiot wzoru u zytkowego zosta l uwidoczniony na za laczonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok oprawy o swietleniowej od strony czo lowej, natomiast fig.2 przedstawia widok oprawy o swietleniowej z boku. Oprawa o swietleniowa wed lug wzoru u zytkowego posiada uchwyty monta zowe 5 przytwierdzo- ne do jednego z ko nców ka zdego wysi egnika w postaci rurki 2. Do drugiego ko nca ka zdego z wysi egników 2, prostopadle i symetrycznie przymocowana jest rurka 1, posiadaj aca trzy otwory na zród la swiat la 6. Do rurki 1, naprzeciw ka zdego ze zróde l swiat la 6, przymocowany jest szklany klosz 3 w postaci wygi etej lu- kowo prostok atnej szybki. Ka zdy z kloszy 3 przymocowany jest do rurki 1 za pomoc a dwóch srub wraz z tulejkami dystansuj acymi 4. PLDescription of the design The subject of the utility model is a luminaire designed to illuminate rooms inside buildings. Luminaires in the form of tubes on the extensions are known, to which another tube is attached perpendicularly, having holes cut out for light sources along its length. The essence of the utility model is that the luminaire with two extension arms in the form of tubes, to the ends of which another tube is perpendicularly and symmetrically attached, with three holes for the light source, is characterized by the fact that that opposite the light sources and at a certain distance there are glass lampshades in the form of curved arched rectangular panes. Each lampshade is fixed with a screw on two sleeves that determine the distance from the light source. The advantage of using glass lampshades in a luminaire according to the utility pattern is that they soften the light emitted by light sources and provide protection against glass fragments in the event of a possible failure of the light source. la. The object of the utility model is shown in the attached drawing, in which Fig. 1 shows the front side view of the luminaire, while Fig. 2 shows a side view of the luminaire. The luminaire according to the utility model has mounting brackets 5 attached to one of the ends of each extension in the form of a tube 2. To the other end of each extension 2, a tube 1 is attached perpendicularly and symmetrically, they have There are three openings for light sources 6. A glass shade 3 in the form of a curved, rectangular glass pane is attached to the tube 1, opposite to each of the light sources 6. Each of the lampshades 3 is attached to the tube 1 with two screws with spacers 4. EN

Claims (1)

  1. 2 PL 63 773 Υ1 Opis wzoru Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa oświetleniowa, przeznaczona do oświetlania pomieszczeń wewnątrz budynków. Znane są oprawy oświetleniowe na wysięgnikach w postaci rurek, do których prostopadle przymocowana jest kolejna rurka, posiadająca na swej długości wycięte otwory na źródła światła. Istota wzoru użytkowego polega na tym, że oprawa oświetleniowa posiadająca dwa wysięgniki w postaci rurek, do których końców prostopadle i symetrycznie przymocowana jest kolejna rurka, posiadająca trzy otwory na źródła światła, charakteryzuje się tym, że naprzeciw źródeł światła w określonej odległości znajdują się klosze szklane w postaci wygiętych łukowo prostokątnych szybek. Każdy z kloszy zamocowany jest za pomocą śrub na dwóch tulejkach ustalających odległość od źródeł światła. Zaletą zastosowania szklanych kloszy w oprawie oświetleniowej według wzoru użytkowego jest to, że zmiękczają światło emitowane przez źródła światła oraz stanowią ochronę przed kawałkami szkła w przypadku ewentualnego pęknięcia któregoś ze źródeł światła. Przedmiot wzoru użytkowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok oprawy oświetleniowej od strony czołowej, natomiast fig.2 przedstawia widok oprawy oświetleniowej z boku. Oprawa oświetleniowa według wzoru użytkowego posiada uchwyty montażowe 5 przytwierdzone do jednego z końców każdego wysięgnika w postaci rurki 2. Do drugiego końca każdego z wysięgników 2, prostopadle i symetrycznie przymocowana jest rurka 1, posiadająca trzy otwory na źródła światła 6. Do rurki 1, naprzeciw każdego ze źródeł światła 6, przymocowany jest szklany klosz 3 w postaci wygiętej łukowo prostokątnej szybki. Każdy z kloszy 3 przymocowany jest do rurki 1 za pomocą dwóch śrub wraz z tulejkami dystansującymi 4. Zastrzeżenie ochronne Oprawa oświetleniowa na wysięgnikach posiadająca trzy źródła światła, znamienna tym, że naprzeciw źródeł światła (6), na tulejkach dystansujących (4), za pomocą śrub zamocowane są klosze szklane w postaci wygiętych łukowo prostokątnych szybek (3).2 PL 63 773 Υ1 Description of the model The subject of the utility model is a lighting fixture, designed to illuminate rooms inside buildings. There are known luminaires on extension arms in the form of tubes, to which another tube is attached perpendicularly, having holes cut out along its length for light sources. The essence of the utility model is that the lighting fixture with two tube-shaped booms, to the ends of which another tube is perpendicularly and symmetrically attached, with three holes for light sources, characterized by the fact that there are glass lampshades at a certain distance opposite the light sources. in the form of arched rectangular glasses. Each lampshade is mounted with screws on two sleeves that determine the distance from the light sources. The advantage of using glass shades in the lighting fixture according to the utility model is that they soften the light emitted by the light sources and protect against glass fragments in the event of a possible breakage of any of the light sources. The object of the utility model is shown in the attached drawing, in which Fig. 1 shows a front view of the luminaire, while Fig. 2 shows a side view of the luminaire. The luminaire according to the utility model has mounting brackets 5 attached to one of the ends of each boom in the form of a tube 2. A tube 1 is perpendicularly and symmetrically attached to the other end of each extension arm 2, having three holes for light sources 6. To the tube 1 opposite for each of the light sources 6, a glass lampshade 3 is attached in the form of an arched rectangular pane. Each of the lampshades 3 is attached to the tube 1 by means of two bolts together with distance sleeves 4. Protective disclaimer. Luminaire on extension arms with three light sources, characterized in that it is opposite the light sources (6), on distance sleeves (4), with the screws are mounted glass lampshades in the form of arched rectangular glasses (3).
PL11575805U 2005-10-31 2005-10-31 Lighting fitting PL63773Y1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL11575805U PL63773Y1 (en) 2005-10-31 2005-10-31 Lighting fitting

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL11575805U PL63773Y1 (en) 2005-10-31 2005-10-31 Lighting fitting

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL115758U1 PL115758U1 (en) 2007-05-14
PL63773Y1 true PL63773Y1 (en) 2008-06-30

Family

ID=38740008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL11575805U PL63773Y1 (en) 2005-10-31 2005-10-31 Lighting fitting

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL63773Y1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
PL115758U1 (en) 2007-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE50308782D1 (en) Cascade-shaped, pluggable, electrical luminaire module with at least one fluorescent tube
US8235554B2 (en) LED reflector fixture
DE60140161D1 (en) Luminaire based on LED light emission supported
DE69909575D1 (en) Ultraviolet absorbing and yellow light filtering glasses for lamp bulbs
AU2003301336A1 (en) Flame lamp with light pipe
FI118354B (en) Window Glass Structure
PL63773Y1 (en) Lighting fitting
PL63772Y1 (en) Lighting fitting
KR20090072037A (en) Decoration of cover for lamp
DE50114271D1 (en) Luminaire with inhomogeneous light emission
KR200320069Y1 (en) Structure for connecting of floodlighting plate in case of fluorescent light
KR101681072B1 (en) Lighting lamp in line for installing to ceiling
KR200282972Y1 (en) Combination structure of transmitted window for lamp-unit of a street lamp
CN213656421U (en) LED chain type combined line type wall washer lamp
JP2006274579A (en) Eaves
DE102015001987B4 (en) Lighting device for lighting interiors in combination with windows
AT378218T (en) LIGHTING SYSTEM WITH FIBER OPTIC FRONT PANEL
CN205278844U (en) Reflective lighting system
KR200341523Y1 (en) Structure for connecting of floodlighting in ceiling light
DE202012103491U1 (en) LED light
JP2019160608A (en) Lighting device of curtain wall, lighting system, and incorporation structure of lighting device
CN110822331A (en) Projecting lamp with self-cleaning lamp shade function
CN104696729A (en) High-protection type LED fluorescent lamp
TW581219U (en) Lighting device with interchangeable light coloured filter
TWM298681U (en) Fixing structure for LED embedded lamps

Legal Events

Date Code Title Description
LAPU Decisions on the lapse of rights of protection of utility model

Effective date: 20101031