PL112852B1 - Method of burning a fuel for heating up heat consuming units such as boilers and industrial furnaces and apparatus for burning a fuel - Google Patents

Method of burning a fuel for heating up heat consuming units such as boilers and industrial furnaces and apparatus for burning a fuel Download PDF

Info

Publication number
PL112852B1
PL112852B1 PL18542375A PL18542375A PL112852B1 PL 112852 B1 PL112852 B1 PL 112852B1 PL 18542375 A PL18542375 A PL 18542375A PL 18542375 A PL18542375 A PL 18542375A PL 112852 B1 PL112852 B1 PL 112852B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
air
chamber
combustion
fuel
unit
Prior art date
Application number
PL18542375A
Other languages
Polish (pl)
Original Assignee
Energiagazdalkodasi Intezethu
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to HU77EE2292A priority Critical patent/HU173841B/en
Application filed by Energiagazdalkodasi Intezethu filed Critical Energiagazdalkodasi Intezethu
Publication of PL112852B1 publication Critical patent/PL112852B1/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B5/00Combustion apparatus with arrangements for burning uncombusted material from primary combustion
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
  • F23C6/00Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion
  • F23C6/02Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion in parallel arrangement
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
  • F23C6/00Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion
  • F23C6/04Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion in series connection
  • F23C6/045Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion in series connection with staged combustion in a single enclosure
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
  • F23C2201/00Staged combustion
  • F23C2201/10Furnace staging
  • F23C2201/101Furnace staging in vertical direction, e.g. alternating lean and rich zones

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób spalarnia paliwa dla podgrzewania odbiorników , ciepla ta¬ kich jak kolty i [piece przemyslowe oraz urzadze¬ nie dó spalania paliwa.Wydobywajace sie z urzadzen sfcalagacych spa¬ liny, które maja odpowiadac normom o ochronie srodowiska), moga zawierac jedynie nieznaczne ilosci sadzy i niespailonych gazów, takich jak tlenek weglan wodór i weglowodory, jak równiez tlenków aizotu i trójtlenku siarki. Podczas-, gdy sadza, miespalorie gazy i tlenki azotu musza byc eliminowane ze wzgledów zdrowotnych, jak i ze wzgledu na ochrone srodowiska, to trójtlenek siarki — ze wzgledu na niebezpieczenstwo powo¬ dowania korozji powierzchni chlodzacych w (urza¬ dzeniach kotlowych.Znany jest na przyklad z opisu patentowego RFN nr 916 843 sposób spalania paliwa, w którym zmniejszenie zawartosci sadzy i niespaionych gar zów nastepuje w wyniku zmiany stosunku paliwa i doprowadzonego .powietrza uzyskiwanego na diro- dze zwiekszenia nadmiaru powietrza, Z podatnego opisu znane jest równiez urzadzenie do spalania patowa, zalwierajace zespól gazyfiku- jacy, w którym nastepuje wstepne spalanie paliwa, komore ogniowa do dalszego spalania oraz zespoly wymiany ciepla. Zespól gazyfikujajcy posiadla do¬ prowadzenie paliwa i doprowadzenie powietrza pierwotnego. Komora ogniowa zawiera zespól do¬ prowadzania1 powietrza drugorzedowego oraz ze- 10 15 20 30 spól doprowadzania powietrza trzeciorzedowego z kazdorazowo podlaczonym zespolem wymiany ciepla. Zwiazane jest to ze zwiekszeniem zapatrzec bowania mocy przez wentylatory doisltarczajace po»- wietrze i ze zmniejiszeniem 'sprawnosci cieplnej urzadzenia spalajacego, przy czym zawartosc tlen¬ ków azotu i trójtlenku siarki ulega jedynie nie¬ znacznemu zmniejszeniu.Przy zmniejsizeniu naidmiariu powietrza', dla do¬ brego wymieszania patowa z powietrzem, konieczne jest zwiekszenie cisnienia powietrzai, a wiec i mocy wentylatora. Podczas, gdy w spalaniach zaczyna sie pojawiac sadza i niespalone gazy, to jednoczesnie zawartosc tlenków azotu ii trójtlenku siarki zmniejsza sie tylko o kilka procent.Tlenki azotu i trójtlenek siarki jpowstaja Szcze¬ gólnie przy nadmiarze powietrza i przy tempera¬ turach przekraczajacych i400°C. tZ tego powodu . zaproponowano zastosowanie urzadzenia .spalajace¬ go z urzadzeniem gazyfikujacym w postaci komory spalania, do której powietrze doplyfwa dwustop¬ niowo, przy czym w pierwszym stopniu spalanie odbywa isie przy zastosowaniu chlodzenia, a do calkowitego spalania (doprowadza sie dopiero w drugim, sfbapniu. W ten sjposóib mozna (bylo obnizyc zawartosc tlenków azotu z rzedu 500 czesci na milion/Nim3 o 40 do 60°/o, ale zawartosc trój¬ tlenku siarki pozostala w ziafcadzie niezmieniona na poziomie 250 czesci na milionyjNim3. Poniewaz juz stezenie 1 czesci na milion NiO (tlenku azotu) 112 852112 852 i 10 czesci na mliiMon S03 niebezpieczne, wzglednie niepozadane, zatem znane urzadzenia ^gaJlaiJaice z komoala|md spalania nie sfpel- ™iti&y w pelni fl^ajwiiaJnych przed niimi zadan. Trud¬ nosc polega na (tym, za usuwanie ze spalin nie¬ potrzebnych skladników jesit powiazane ze sprzecz- nyinft wymaganiami, co wymazai sie tym, ze odironia z^tTor^^wys^^ diuzego nadmiiairu powietrza, na- tomiaist ochrona srodowiska i olchirona plaszczyzn chlodzacych urzadzen kotlowych mozliwie malego rajdnoaaru powietrza. Itaudlnoscc zwieksza pcoadto niewielka iredniia jednostkowa moc grzejna zna¬ nych urzadzen spadajacych, powodujaca koniecznosc liczenia {sde z powaznymi zapotrzebowaniem na przestrzen robocza, zuzyciem materialów, zwlaszcza Celem wynalazku jest opracowanie sposobu spa¬ lania paliwa dla podgrzewania odbiorników ciepla takticlh jak kotly i piece przemyslowe, który nde ma ndedogofdno^ci sposobów znanych ze stanu tech- nikL Dalszym celem wynalazku jest odpracowanie konstrukcji urzadzenia do spalarnia paliwa Wtóre w najwyzszym stopniu uwzglednila ochirone srodo¬ wiska d zdrowia, a jednoczesnie wykazuje mozliwie najwyzsza sprawnosc cieplna przy najmniejszym zapotrzebowaniu na zajmowana przestrzen d ma¬ terialy budowlane.Cel wynalazku zofstal osiagniety przez to, ze paliwo spala sie w pierwszym stopniu spalarnia przy niedonii&irze powietrza pierwotnego dla wy¬ tworzenia goracych gazów; palnych, stopniowo spala sie gorace gazy palne w drugim stopniu spalania za pomoca powietrza drugorzedowego, doprowa¬ dzanego równiez w iloiscd niewylstairtadajacej dla .calkowitego spalenia oraz iw trzecim stopniu spala¬ nia za pomoca powietrza tozetipraejdowego dopro¬ wadzanego w dOoeici potrzebnej dOial calkowitego spajLeflaia po, czym wydirauchruje sde gorace gazy od¬ bierajac im cieplo, przy czyni oziebia sie te gazy o co n^mndej 80°C do temperatury ponad 650°C przed wprowadzeniem dnugorzediowego powietrza i miesza sie te gazy bez odbierania ciepla w tem¬ peraturze ponad ©50°C .przed ich wydmuchaniem.Powietrze trzeciorzedowe tmoze byc doprowa¬ dzone wiec&j niz w jednym stopniu dzieki czemu gazy palne sa naprzemiennie chlodzone i nagrze¬ wane. W ten sposób temperatura spalania moze byc utrzymana w grandioach srednich wielkosci*, a temperatura maksymalna korzystnie nie prze¬ kracza 1400°C, co pnejctycznie rzecz biorac, unie¬ mozliwia powstawania tlenków azotu d trójtlenku siarki.- Cel wynalazku zostal osiagniety równiez przez to, ze miedzy zespolem gazyfikujacym a komora doprowadzania powietrza drcugorzedowego usy¬ tuowany jest co najmniej jeden zespól wymiany ciepla, a miedzy zespolem wymiany depta pod¬ laczonym do komory dojprowadzania powietrza trzeciorzedowego a pddlajczonyim do komory ognio¬ wej konwekcyjnym zespolem wymiany ciepla usy¬ tuowana jeHt naecihilodzona komora mieszantai.Przed komora mieszania usytuowana jest pewna liczba równoleglych wzgledem siebie kanalów ogniowych. Korzystnie jestt, jesli komora miesza¬ lnia przystosowlaina do spalania pylu weglowego uksztaltowana jest jiako miulrtiicyklonj z pewna liczba usytuowanych równolegle wzgledem siebie cyklo¬ nów. 5 Pirzedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy¬ kladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia blokowy schemat wszystkich istotnych dla' wynalazku czesci, fig. 2 — urzadzenie spala¬ jace o ukladzie pionowym w przekroju podluznym, 10 fig. 3 — urzadzenie w przekroju wzdluz linm Ol—III oznaczonej na £ig. 2, fig. 4 — urzadzenie w przekroju wzdluz linii IV—IV oznaczonej na fig. 2,< fig. 5 — urzadzenie w przeklroju podluznym wzdluz Hiniii V—V oznaczonej na ifiig. 6, fig. 6 — 15 urzadzenie w przekroju wzdluz linii VI—VI ozna^ czomej na fig. 5, fig. 7 — ilnme rozwiazanie urza¬ dzenia wedlug wynalazku w przekroju, fiig. 8 — urzadzenie z fig. 7 w .widoku z g6ry, fig. 9 <— ulrzadizenie z fig. 7 w przekroju wzdluz linii IX-^IX so oznaczonej na fig. 8.Zespól gazyfiifcujacy 20 moze stanowic na przy¬ klad komore spalania, posiadajaca przewód 22 do¬ prowadzajacy pailiwo d przewód 24 doprowadza¬ jacy powietrze piierwoltne. Wylot zespolu gazyifiiku- 25 jacego 20 jest polaczony poprzez dalej opisana jednostke z komora ogniowa 26, która nua znane komory 28, 30, doprowadzajace powietrze drugo- rzedowe i powietrze trzeciorzedowe, do których sa dolaczone zespoly 32 .wzglednie 34 wymiany ciepla. 20 Calosc wyzej wymienionych jednostek do wytwa¬ rzania d spalania gazu tworzy kanal plomieniowy 36. Wylot kanalu plomieniowego 36 jest polaczony z konwekcyjnym zespolem 38 wymiany ciepla po¬ siadajacym wylot 40 spalin, 33 Zgodnie z wynalazkiem kanal plomieniowy 36 jest wraz z wyzej wymienionymi znanymi czescia¬ mi, ograniczony co najmniej czesciowo za pomoca ogniotrwalych scian ceramicznych 42. W przedstaw wionym przykladzie wykonania sciany rozciagaja 40 sde na calej dlugosci kanalu plomieniowego 36, ale moga byc poprzerywane, w jednym lub kilku miejscach. Kanal plomieniowy 36 przebiega od komory ogniowej 26 to jest w kierunku przeplywu gazów palnych oznaczonym istrzaflfca 44 az do nie- 45 chlodzonej komory mieszania 46. Odcinek oznaczo¬ ny strzalka 44 laczacy zespól gazyifiikujacy 20 z ko¬ mora ogniowa 26 zawiera zespól 48 wymiany ciepla Dzieki uksztaltowaniu urzadzenia spalajacego zgodnie z wynalazkiem spalanie paliwa jest roz- w ciagniete w czasie i w przestrzeni dzieki czemu uzyskuje sie calkowite IspaMiie bez stosowania niedopuszczalnie; wysokich temperatur. Ogniotrwala sciana ceramiczna sluzy do podtrzymania plomie¬ nia w warunkach istniejacych (umiarkowanych 55 temperatur. Zjawisko to zostanie dokladniej wy¬ jasnione przy opisie dzialania urzadzenia1 spalaja¬ cego wedlug wynalazku.Do zespolu gazytffikaija!cego 20 poprzez przewód 22 doprowadzone jest paliwo np. olej, a poprzez 60 przewód 24 doprowadzone jest powietrze pierwot¬ ne, przy czym ilosc paliwa i powietrza sa tak dobrane, ze w zespole gazyfikujacym 20 nastepuje spalanie przy niedomiarze powietrza w wyniku cze¬ go wytwarza sie goracy gaz paOny. Gaz ten plynie « w kierunku wskazanym strzalka 50, do pierwszego112652 zespolu 48 wymiany ciepla na (przyklad imiedzy oplomki, gdzie zostaije silnie ochlodzony. Wymiary i wielkosci przeplywu sa talk dobrane,: ze. obnize¬ nie temperatury gazu wynosi eo najmniej 50°C Zabezpiecza) to Isltrumien gazu przed przekroczeniem temperatury 1400°C, co jest: warunkiem zapofbiegai- jacym tworzeniu tlenków azotu;' Zespól wymiany ciepla oznaczony strzalka 52 sluzy na przyklad do odparowywania fwody.Goracy gaz po olcfolodzeniu w pierwszym zaispole 48 wymiany ciepla' plynie w kierunku oiznaczoinym strzalka 54 do koimoiry 28 doprowadzania pawietrza drugorzedoiwego w komorae ogniowej 26, gdzie wnaiz z powietrzem dr.ugorzedowyin zostaje pod¬ dany dailszemu spalaniu w postaci wyciagnietego swiecacego plojmiemiag Doprowadzane powietrze drugorzedowe oznaczone ijest strzalka 56. Gaz roz¬ grzany w komorze 28 dolprowadzainia powietrza drugorzedowego plynie w kierunku oznlaczonyim strzalka 58 do drugiego zespolu 32 wymiany ciepla; w którym plomien oddaje cieplo, tak jak to za¬ znaczono strzalka 60. Swiecacy pLpmien roasarza: ceramiczna sciane 42 dzieki czemu*?iespól 32 wy¬ miany ciepla jest rozgrzewany (talCTO przez pro¬ mieniowanie scoyan 42, dzieki czemu plomien po- mimo^ochlodzenia nie gaismie. Z drugiego zespolu 32 wymiany ciejpla ochlodzony strumien przeplywa w kiertii^^4J|naczpriym strzalka 62 do komwy 30 dopmwadzanii^a powietrza trzeciorzedowego, gdzie zostaje zmieszany z powietrzem trzeciorzedowym, którego doprowadzenie oznaczono strzalka 64.Podczas^ gdy w komorze 28 doprowadzania po¬ wietrza drugorzedowego ispaflaniie dSdbywa sie jesz¬ cze przy niedomiarze powietrza, to spalaniu w ko¬ morze 30 doprowadzania powietrza? trzeciorzedo¬ wego, towarzyszy nadmiar powieitrza dzieki czemu uyskuje sde calkowite spailamie pozostalych jeszcze gazów palnych. Spaliny plyna'teraz w kierunku oznaczonym strzalka 66 do (trzeciego zespolu* 34 wy¬ miany ciepla, skad po ochlodzeniu zostaja skiero¬ wane zgodnie ze strzalka 70 do komory mieszania 46. W tym miejscu spaliny zostaja celowo przy nadmiarze powietrza i w temperaturze od okolo 700—1000°C dokladnie wymieszanie bez oddlawania ciepla, co zostak) oznaczone .strzalka 72, a przy tym zostaja calkowicie ispalone pozostale resztki nie- spaionych gazów, sadzy i czastek wegla, tak ze z komory mieszalnia 46 uchodza w kierunku ozna¬ czonym strzalka 74 bezbarwne i praktycznie rzecz biorac, czyste spalany, które dostaja sie do kon¬ wencjonalnego czwartego zespolu 38 wymiany cie¬ pla, w którym oddaja swe cieplo np. poprzez po¬ wierzchnie chlodzace do nie pokazanego odbiornika ciepla tak jak to oznaczono strzalka 76. Zamiast jednego zespolu 38 wymiany ciepla moze istoiec kilka takich zespolów.Na fig. 2 przedstawiono rozwiazanie, w którym urzadzenie spaflajace wedlug wynalazku stanowi palenisko kotlowe o ukladzie pionowym.Zespól gazyfiteujacy 20 stanowi komora'spalarnia •£ przewodemV2 doprowadzaljacyni paliwo 22 i prze¬ wodem 24 doprowadzajacym .powietrze. Pierwszy zespól 48 wyflypatty icriepla stanowi wezownica, któ¬ rej doprowadzenie i odprowadzenie oznaczono od¬ powiednio przez .48a d 48b, 10 15 20 W piokazainym pfzykladze poiwietrze d*ni#orzedo- we oznaczone liczba 56 wplywa do komory 28 do¬ prowadzenia powietrza1 drugorzedowego poprzez kanaly 56a, których iwyloty oznaczono przez 56b.W przykladzie tym drugim zespolem 32 wymiany ciepla !sa oplomki 32a dolaczone do rur rozdziel¬ czych 32b wzglednie 32c. Powieforze trzeciorzedowe oznaczone liczba 64 doplywa do komór- 30 dopro¬ wadzania powietrza trzeciorzedowego poprzez ka¬ naly 64a, które w pokazanym przykladzie odga¬ leziaja isiie z kanalu doprowadzajacego powietrze drugorzedowe, a co zostalo zaznaczone liiczbaimii 56 wzglednie 64. Wyloty 64a kanalów powietrza trze¬ ciorzedowego sa w komorze 30 doprowadzania po¬ wietrza trzeciorzedowego umieszczone na róznych wysokosciach A—A wizglednie B^B i sa oznaczone liczbami 64A wzglednie 64B. Trzeci zespól 34 wy¬ miany ciepla stanowia równiez rury 34a polaczone z rurami rozdzielczymi 34b wzglejdnie 34c i naleza na przyklad do pnzegrzewalcza lufo parownika..W przykladzie wykonlanjia wedlug jwynaiLazku komore mieszania 46 stanowi projsty cykfom, ®Q komocy tej dolaczono dwa konwekcyjne wyimien- M niki ciepla, s|anowiace czwarty zespól 38 wymiany ciepla. Pieosfszy z tych wymienników sktala sie z rur pairoWttiika lub przegrzewacza 38a z komo- ranoi rozdzielczymi wzgtlednie zbiorczymi 38b wzglednie 38c, przy czym rury 38a sa umiesaczone H pod katem okolo 15° dila za^eiwnietniiia krazendaj /wody. Drugi konwekcyjny wymiennik ciepla skla¬ da sie z rur 38d, nalezacych na przyklad do prze- grzewacza wody za-silajacej z niepokaizanyimli nia rysunku Amonami rozdzielczymi wzglejdnie zbiór- M czymij ,,. Jejjtaostki 20, 48, 28, 32, 30, 34 i 46, tzn. caly kanal plomieniowy 36 sa otoczone ogniotrwalymi scianami cerapiikaznymi 42, które w czasie pracy urzadzenia nagrzewaja sie i oddaja cieplo czesciom 40 rur 32a wzglednie 34% zwróconym do sciian 42, co znacznie poprawia przenoszenie energii oraz zwieksza zywotnosc rur.Z fig. 3 i 4 wynika, ze stosunek powierzchni sciany ceramicznej do powterzchnd napronitóeniowy- 45 wanej rury jest ponizej (przy ufwz^lednfleniiu kie¬ runku przeplywu gazów) komory 30 doprowadzania powietrza trzeciorzedowego wiekszy niz powyzej tego miejsca. Oznacza to, ze t^d jeist wieksze od ta/d, gdzie d oznacza srednice rur 32a i 34a,, naftou * miast ta wzglednie tb oznaczaja odstepy miedzy rurami w zespolach 32 *w3glejdnae 34 wymiany ciepla. W ten sposób prornieniowanie cieplne roz¬ zarzonej sciany certamiicznejj 42 zostaje tak dopa¬ sowane do spadku temperatury w komorze 30 do- 55 prowadzania powietrza trzeciorzedowego, ze tam gdzie, temperaJtura plomieniia jest niz«!za, odprowa¬ dza sie [poprzez ruire 34a mniej ciepla z trzeciego zespolu 34 odbioru ciepla poloeonego ponizej indejisca doprowadzania powietrza trzeciorzejdowego 60 niz poprzez rure 32a z drugiego zespolu 32 wy¬ miany ciepla polozonego powyzej komory 30 do¬ prowadzania powietrza trzeciorzedowego. Poprawia to gospodarke ciep&na urzadzenia sjpal&jacegO' i czyni priace tego urzadzenia bardziej nieza- ^ wiodkia.112 852 8' Bozwiazanóe urzadzenia spalajacego wedlug wy¬ nalazku dziala w sposób nastepujacy: poprzez pirze- wód 22 zostaje doprowadzone paliiwo, takie jak na przyklad olej, mial weglowy, mial drzewiny, które w komorze reakcyjnej zespolu ©a!zyfikujacego, 20 zostaje zmieszane z powietrzem pierwotnym do¬ prowadzanym przez przewód 24. IIoisc powietrza) pierwotnego wynosi old 20—40*7o ilosci powietrza potrzebnego do [spalania; dzieki Czemu spalanie paliWa w zespole gazyfikujacym 20 nastepuje przy niedfomiairze powietrza, pirzy czyni zaleznie od ilosci powietrza wytwarza, sie„ temperature od 800— 1300°C. Powstaly golracy gaz plynnie w kierunku wskazanym strzalka 50 ^poprzez pierwszy zespól 48 wytmiiamy ciepla, gdzie zostaje ochlodzony o cp najmniej 50°C przez wode krazaca w wezowmicy, tak ze gaz dochodzacy do komory dostarczania powietrza drugorzedowego ma temperature okolo. 8i00°C, a jego temperatura przy daliszyin spalaniu nie przekracza i14i00oC.Ilosc powietrzla drugiorzedowego doplywaj acego poprzez kanaly 56a i wylplty 56b jelst kcirzyistnie 'tak doflbirairiavze wynosi: 65-^45P/o teoretycznie potrzebnej ilosci. Spalanie w miejscu doprowadzania po¬ wietrza przy noedomiairze powietaai, wyinoiszsieym teraz od 10—-&PI% dzieki czemu ponownie powstaje palny gaz zawierajacy Co, H^ CH oraz CNHN, jak rów¬ niez zawierajacy liczne wytracone czaptfci wegla* które zamieniaja staimien gazu w intensywnie swiecacy plomien. Ograniczenie temperatury giatzu skutecznie zapobiega tworzeniu NO i S03.Oieplo plomienia luchodzaceigo w kierunku ozna¬ czonym strzalka 58 z komory 28 doprowadzania powietrza dirugorzedoweigo zostaje w drugimi ze¬ spole 32 wymdiany ciepla przekazane na ttefodze ptfomde2ii0wta)rLia czesciowo optankom 32a a czescio- wo scianie ceramicznej 42. Jak wynika z rysunku, rozzarzone sciany drugiego zespolu 32 wymiany ciepla napronTieniowuja równiez te sforony oploimek 32a, które. sa • oldwóoone od isttirumiienia gazu 58.Jak jiuz wspomniano uzyskuje sie przez to zwieksze¬ nie mozliwosci przenoszenia energii* .przez oplomiki 32a oraz zwiekszenie ich zywotooisci1, ibedace wy¬ nikiem ich bardziej równomiernego nagrzewania.Spalarnie jest komtynuowiaine w komorze 30 do¬ prowadzania powietrza trzecijoirzedowegoi, gdzie roz¬ zarzone gazy doplywajace x kierunku ozniaczonego strzalka 82 mieszaja isiie z powietrzem trzeciorzedo¬ wym dopaaowaidzanym poprzez kanaly 64a i wyloty 64A oraz 64B. Piowrieteze trzeciorzedowe jeslt dopro^ wadzane z niewielkim nadmilatrem^ dzieki czemu mozna uzyskac calkowite spalanie. Spaliny plynace hW kierunku oznaczonym strzalka 66 chlodza sie oddajac swe cieplo poprzez promieniowanie, ru- .irom 34a taeciego zespolu 34 wymiany ciepla, W powyzszy spojsób otrzymuje sie wydluzony swie- cacyi plomien o 'umiaaftpwanej itempeilataze nie przekraczajacej 1400°C, dzieki czemu nie dochodzi, praktycznie rzecz biorac, do powstawalnia NOx czy tez S03. Plomien wygaisia stppniowpy a przy tym jego temperatura spada do 700—e0O°C.Oazy uchodzace w kierunku oznaczonym strzal¬ ka 70 z trzeciego zespolu 34 wymiany ciepla do¬ staja ftie do komory mieszanca 46, gdzie uderzaja w górna sciane 46a komory i gdzie zostaja doklad¬ nie wymieszane, co pokazuje strzalka 72. W wy- mtifcu wymieiszamiiai, czastki siadzy; wzglednie nie- spalone skladniki gazu pozostale ewentualnie 5 w wygasajacym w tym miejscu plomieniu docho¬ dza do zetkniecia z móezuzytyln jeszcze powietrzem i w panujacej w komorze temperaturze 700—000°C zostaja calkowicie spalone. W ten sposób umozli¬ wia sie prace przy niewielkim nadmiarze .powietrza lo bez powstawania, tak jak to ma miejsce w zna¬ nych paleniskach koltowych, lokalnych przegrtze- wan o temperaturze 4600^1800°C i bez potrzeby stosowania wentylatorów duzej mocy do mdelszainia spalin z powietrzem. 15 Opuszczajac komore mieszania 46 spaliny po¬ zbawione sadzy, tlenku wegla, i weglowodorów i 'zawierajace jedynie bardzo male ilosci NOx li S03 dofplywaja do czwartego zespolu 38 wymiany ciepla, gdzie ich temperatura wynolszacia ponad 650°C zo- 20 staje obnizona do zwykle spotykanej wartosci okolo 150°C. Nastepnie ochlodzone i oczyszczone spalimy zostaja wytiaiLoJne z ^urzadzenLa spalajacego do oto¬ czenia zgo)dn4ez kierunkiem oznaczonym strzalka 40 . Przecietnla jednostkoiwa moc grzejna 25 (kcal/m2) h, urzadzenlia spalajacego wedlug iwyna- malazku je^st znacznie wieksza niz w znapiych pale¬ niskach kotlowych, gdyz zgodnie- z obtoczeniami nie 38 do 4)0% a 68 do 73V© uzyteczn#*mocy grzej¬ nej (Kcal/h) jelst przenoszonych przez promienio- 30 wanie nai powierzchnie grzejine dzieki czemu wplyw konwekcyjnych powierzchni grzejnych po¬ siadajacych mniejsza jednostkowa moc grzejna jest znacznie inniejfezy niz w przypadku powierzchoi grzejnych w polstaci peku nur. Opór aerodynar 35 miiczny dla s.pallih w kanale plomieniowym 36 jest znalcznie imniejszy niz w iznajnych urzadzeniach spalajacych poniewaz ilojsc irzedów rur umieszczo¬ nych w sitnumieinJiu spalin jest mniejsza niz w do- ^ tychcza&owych urzejdzeniach, Z jednej sitirony jest 40 to wynjikiem tegoi, ze przy takiej samej mocy grzejnej,, procentowy udzial konwekcyjnych po¬ wierzchni grzejnych jest mniiejiszyt, a z drugiej strony wynikiem tego, ze wymiair konwekcyjnych zespolów rurowych jest w kierunku osi rur zawsze 45 wiekszy od pozosjtalych dwóch wymiarów pro- sitopadlych ido kierunku sltrumieniia gazów.SKig. 5 16 (przedstawiaja rozwiazanie z poziomym urzadzeniem spalajacym. Rozwiazanie to rózmi siie od poprzedniego szczegóinde tym, ze we wspólnej 50 komorze mietazanija konczy sie kilka kanalów plo¬ mieniowych. W rtezwiazaniiu zatetosowano szesc ka¬ nalów 36A, 36B i 36C wzglednie 36D i 36E, z któ¬ rych trzy ipokaaano na ifig. 5 d dwa na fig. 6. Po¬ przednio omówione szczególy zostaly oznaczone 55 w kanale plomieniowym 36A tak samo jak ich odpowiedniki ma £ig. 2, na której pokazano urza- rzenie- dynczy kanal plomieniowy 36. Komora mieszania 46 silanowi odcinek wszytstkich kanalów ipkanienio- , eo wych 36A itd., prtzez co uzyskuje sie oszczednosc na zajmowanej przestrzenii i na kosrtach budowy.Dalsza cecha jest to, ze róznlice w slbctóunku wielkosci powieingchind sciany cerwncznej i po¬ wierzchni napromieniowanych rur na otfankach «s ponizej i powyzej komory doprowadzania powietrzams52 9 10 trzeciorzedowego uzyskuje sie nie przez róznice w odstepach pomiedzy rumami 32A wzglednie 34A, ale pirzez nakladki 42A powiekszajace powierzchnie sciaia ceramicznych 42. Dzieloi takiemu rozwiazaniu moga byc stosowane zalsadniczo jednakowe zespoly * rur.Równiez i w tym rozwiazaniu, zespól 38 wy¬ miany ciepla dolaczony do koimoiry mieszalnia) 46 jest zbudowany z rur 38a wzglednie 38d. iW obu grupach, wyimiar a konwekcyjnego zespolu wy- io miany ciepla, mierzony w kierunku tuk 38a wzglednie 38d jest wiekszy od {prostopadlych do tego kierunku wymiarów b i c. Oznacza to, ze wymiair a jest zawsze wiekszy od wymianu, h wzglednie c, dzieki czemu ilosc rzedów rur ulozo- 15 nych w kierunku przeplywu 44 jest niewielka, co odpowiednio zmniejsza opór aerodynamiczny dla spalin.Fig, 7 przedstawia przyklad rozwiazania., w któ¬ rym urzadzeniem spalajacyim wedlug wynalazku 20 jesst pailehiiskó irusztcwe, które «aa dwa kamaly plomieniowe 36A i 36B z wspólnym zespolem gazyfikujacym 20/"ipierw^zy zespól 48 w^priany ciepla i kanaly doprowadzajace powSeitirizejdtf^o- rzedowe z wlotami 56b. Potnizej zespolów 32A,/a wzglednie 3£B wymiany ciepla*, kanalów plomie¬ niowych 36A wzglednie 36B przewidziano znany ruszt lancuchowy 80, który isiega do przodu az pod sklepienie 82,, a ido tylu iaz do kanalu 64a, którym doprowadzane jest powietrze trzeciorzedowe. Po- 30 wietrze pierwotne doplywa miedzy segmenty rusztu lancuchowego 80 poprzez przewód 24 do¬ prowadzajacy ^-powietrze pierwotne ódti^etoiy sciana 84 od komory 28 drugorzedowej. Komora 28 doprowadzania1 powietrza drugorzedowego jest 35 z kolei oddzielona sciana 86 od komory 30 dopro¬ wadzania powietrza trzeoiorzedowego ^irAeszcjzione- go równiez pomiedzy segmentami rusztu lancucho- wego. Wegiel jest doprowadzany do irusztu lan¬ cuchowego -80 w znany sipofeób z buntom 88. 40 Palenisko rusztowe wedlug wynalazku* pokazane na fig. 7 dziala w sposób nJatstejpujacy: kawalki wegla przedostaja sie z bunkra 88 ma rulszt lancu¬ chowy 80 gdzie zostaja zapalone i zgazyfikowane w obszarze sklepienia 82. Zapalenie i gazyfikacja 45 przebiegaja w poprzednio ©pisany sposób pnzy < doimiarze powietrza, podobnie, jak w przykladach opisanych w rozwiazaniu z fig. 2 do.4, z ta jednak róznica, ze w tym rozwiazaniu pa|iwiern przy do¬ plywie powietirza pierwotnego jetet wegiel w klau 50 walkach. W tym przypadku zespól gazyfikujacy 20 sklada' sie z odcinka rusztu lancuchowego 80 przed sciana 84 i z niechlodzonej czesci sklepiieniia 82.Pierwszy zespól 48 wymiany ciepla stanowia nury wbudowanie u wylotu sklepienia 82. Gazy M opuszczajace pierwszy zefspól 48 wymiany ciepla napotykaja na powietrze dirugorzedowe wyplywa^ jace z wylotów 56b umieszczonych pomiedzy sciia^ nami 84 i 86 i rozpalone podazaja w poprzednio opisany sposób w kierunku oznaczonym strzalkami w 58A i 58B do drugich zespolów 32A wzglednie 32B wymiany ciepla Nastepny odcinek dirogi przeplywu gazów tworza miejsca doprowadzania! powietrza trzeciorzedowego 30A wzglednie 30B, Tu powietrze trzeciorzedowe •» dostarczone kanalem 64a rmiesza sie- ze strumieniem gazu, (przy czym czasteczki iwegla porwane z trzeciego odcinka paleniska inusztowego 80 znaj¬ dujacego isie zai sciaina $6 zataja wzglednie spalone.Dalszy przebieg spiailandiay odpowiada termu który zostal opiisany w przykladach ilustrowanych fig. 2 do4. , tW przykladzie wykonania na fig. 8 o 9 przedsta¬ wiono urzadzenie wedlug wynalazku zasilane rniai- lem weglowym, posiadajace czteiry zespoly dopro¬ wadzenia paliwa (z których trzy pokazane oznai- czono liczbami 20A, 20B i 20€). Cztery kanaly plomieniowe 36A itd. sa dolaczone do imiuilticyklo- nu, który ispeinia role komór mieszania 46, Dzieki temu, ze komore mieszalnia tworzy grupa cyklonów 46A, 46B, 46C, 46D uzyskuje sie stouteczne wytra¬ canie popiolów1 lotnych, obficie wystepujacych przy spalaniu mialu. Pozwala to równiez na za*- stosowanie znanego i dlatego nie pokazanego1 na rysunku elektrofiltru umieszczonego nia wyloicie nie pokazanego czwartego konwekcyjnego aelspolu wymiany ciepla!, dzieki czemu równiez i przy za¬ silaniu urzadzenia mialem weglowym mozna za¬ chowac zadlaca czystosc .ulatniajacych sie spalin.Zastrzezenia patentowe 1. Sposób spalania paliwa dla podgrzewania od¬ biorników ciepla taikAch jak kotly L piece przemy¬ slowe, znamienny tym, ze paliwo spala sie w pierwszym stopniu spalania przy niedomiarze powietuza pierwotnego dla wytworzenia gioracych gazów palnych, stopniowo (spteuLa sie te gorace gazy palne w dfrugim stopniu spaUafnfija za pomoca po¬ wietrza drugoazedowego, doprowadzanego równiez w ilosci niewystarczajacej dla calkowitego spafle- nia oraz w trzecim stopniu sklania za pomoca powietrza trzeciorzedowego doprowadzanego w ilosci potrzebnej dla calkowitego spalenfta po czym wydmuchuje sie te gorace gazy odbierajac im cieplo, przy czym oaiebiia sie te gazy o co naj¬ mniej i50°C do temperatury poraaiS 050°C przed wprowadzeniem drugorzedowego powietrza i mie¬ sza sie te gazy bez:odbierania idepla w tempera¬ turze ponad OSO^C ,przed m$i wydimbctaniiem. 2. Sposób wedlug aastrz. 1, znamienny tjm, ze powietrze trzeciorzedowe doprowadza sie w kiliku stopniach, dla napirzerniennego "ofchladzania i na¬ grzewania gazów palnych. 3. Sposób wedlug zatstrz. 2, znamienny tym, ze gazy palne podgrzewa sie do temepnatury nie wyz¬ szej od 1400°Cj 4. Sposób wedlug zatetrtz, 1, znamienny tym, ze gazy palne miesza sie przy nadmiarze powietrza w temperaturze od 700°^1000°C. 5. Urzadzenie do spalania paliwa dla odbiorników ciepla* takich jak kotly i piece przelmystlowe, za^ wierajace zespól gazyfikujacy w którym naistepuje wstepne spaJainie paliiiwa, komore ogniowa do dal¬ szego spalarnia oraz zeispoily wymiany ciepla, przy czym zespól gazyfikujacy iposiiada doprowadJzeruie paUiwia i doprowanizerkie powietrza pierwotnego, ko¬ mora ogniowa wypoJsazona jeat w zespól doprowai- dzenia powietrza drugorzedowego oraz w zespól doprowadzenia powietrza trzeciotrzedowego z kazdo-112 852 li raaowo podlaczonym zespolem wymcany ciepla, przy czym do komoty ogniowej podlaczony kon- wekfcyjmy zespól odbierania ciepla, znamienny tym, ze miedzy izeispoilem gaizyfdtougacym (20) a komora (28) doprowiadizaniia powietrza dt,ugolrzedowe@o Usy¬ tuowany jest co natimnóej jeden zespól (48) wy- miiialiy oiepla a miedzy zespolem (34) wymiany dielpla podlaczonym do komary (80) doptrowiadiziamUa powietrza trze mory ogniowej (26) konwekcyjnym zespolem (18) wymiany cdepla usytuowania jest niiechlodizoina ko¬ mora mdesaamiei (46X ia 12 6. Urzadzenie wedlug zaiste. 5, w któirym zespól gazytfikujacy oraiz komona spalania twoirza kanal ogmiowyi, znamienne tym, ze przed niiechlodzona 'komora mieszania (46) 'usytuowana jest peiwna liczjba równoleglych wzjgledelm isliebie kanalów ognrloiWycn (36A, 36B, 36C wzglednie 36D i 36E). 7. Unzadzende wedlug zasitriz. 5 aJlbo 6, znamienne tym, ze komora mieszania (46) przystosowania do spadania pylu weglowego ukssrtaltowana jest jako multacykilon z pewna liczba usytuowanych równo¬ legle wzgledem sdiebrle cyklonów (46A, 46B, 46C, 46D). '¦2-f£ ^J ^p^' \r\ 4d *£- Cd rig.3 ta ta *.d ¦O ¦e-f -e- FvgA th tb tb112 852 Fig. 5 56 X Fig. 6112 852 &tJ 04 y 56 b 26 66 6 Fig. 7 56B 203 4€D Fig.6 466 A6C Fig* 46A LZGraf. Z-d Nr 2 — 1437/82 110 egz. A-4 Cena 45 zl PLThe subject of the invention is a method of fuel incineration for heating receivers, heat such as colts and industrial furnaces and a device for combustion of fuel. They may contain only insignificant combustion gases, which are to meet the environmental protection standards). quantities of soot and unburned gases such as carbon monoxide, hydrogen and hydrocarbons, as well as nitrogen oxides and sulfur trioxide. While soot, fat, gases and nitrogen oxides must be eliminated for health and environmental reasons, sulfur trioxide is due to the risk of corrosion of cooling surfaces in boiler equipment. example from the German patent specification No. 916 843 a method of fuel combustion, in which the reduction of the content of soot and unburned garlands takes place as a result of a change in the ratio of fuel and the supplied air obtained by increasing the excess air. From the following description, a standstill combustion device is also known. , a flooding gasification unit in which the fuel pre-combustion takes place, a fire chamber for further combustion and heat exchange units. The gasification unit has a fuel and primary air inlet. The fire chamber includes a secondary air inlet unit and a set of 20 30 tertiary air supply units with in each case p a disconnected heat exchange unit. This is due to the increased power consumption of the fans supplying the air and to the reduction of the thermal efficiency of the combustion apparatus, with the content of nitrogen oxides and sulfur trioxide only slightly reduced. With a reduction in air excess, for to mix a stalemate with air, it is necessary to increase the air pressure, and thus the fan power. While soot and unburned gases begin to appear in the combustion, at the same time the content of nitrogen oxides and sulfur trioxide is reduced by only a few percent. Nitrogen oxides and sulfur trioxide are formed Especially in excess of air and at temperatures exceeding 400 ° C. t For this reason. it was proposed to use a combustion device with a gasification device in the form of a combustion chamber, to which air flows in two stages, the first stage of combustion by cooling, and for complete combustion (it is only supplied in the second, flap). It was possible to (it was possible to reduce the content of nitrogen oxides from the order of 500 parts per million / Nim3 by 40 to 60%, but the content of sulfur trioxide in the herbicide remained unchanged at the level of 250 parts per million of NiO3. Nitric oxide) 112 852 112 852 and 10 parts per millimon SO 3 dangerous, relatively undesirable, therefore the known combustion chamber devices (gaJlaiJaice) do not fully flesh out the tasks before them. The difficulty is (including the removal of unnecessary components from the exhaust gas is related to the contradictory requirements, which is erased by the fact that it is embarrassing to ^ tTor ^^ high excess air, and the environment and olchirona of cooling surfaces of the boiler equipment as little as possible air raidnoar. The impact is increased by the small and average unit heating power of known falling devices, which makes it necessary to count with a serious need for working space, consumption of materials, especially the aim of the invention is to develop a method of fuel combustion for heating such heat receivers as industrial boilers and furnaces, which has the best possible efficiency of the methods known from the state of the art. A further aim of the invention is to work out the structure of the fuel incineration plant. Second to the highest degree, it takes into account the protected environment and health, and at the same time shows the highest possible thermal efficiency with the lowest space required. Building materials. The object of the invention is achieved by the fact that the fuel is burned in the first stage of the incineration plant with a lack of primary air to produce hot gases; of flammable gases, the hot flammable gases are gradually burned in the second stage of combustion with secondary air, also supplied in an amount not sufficient for total combustion, and in the third stage of combustion with the use of toezetiportex air supplied to the depth of the total cavity needed, This exhausts the hot gases by removing their heat, cooling these gases by about 80 ° C to a temperature of over 650 ° C before introducing long-run air and mixing these gases without removing heat at a temperature of more than 50 ° C. ° C before they are blown out. Tertiary air may be supplied more than one stage so that the flammable gases are alternately cooled and heated. In this way, the combustion temperature can be kept in average sizes *, and the maximum temperature preferably does not exceed 1400 ° C, which in the future prevents the formation of nitrogen oxides and sulfur trioxide. The object of the invention was also achieved by that between the gasification unit and the long-run air supply chamber there is at least one heat exchange unit, and between the dept exchange unit connected to the tertiary air supply chamber and a convection heat exchange unit located on the right side of the chamber, between the dept exchange unit and the fire chamber. A number of parallel fire channels are situated in front of the mixing chamber. Preferably, the mixing chamber adapted to the combustion of coal dust is formed as a micro-cyclone with a number of parallel cyclones. The subject matter of the invention is illustrated by an example of an embodiment in the drawing, in which Fig. 1 shows a block diagram of all the parts relevant to the invention, Fig. 2 - a vertical incineration device in longitudinal section, Fig. 3 - a combustion device in a longitudinal section. cross-section along lines Ol-III marked at £ ig. 2, fig. 4 - the device in a section along the line IV-IV in fig. 2, <fig. 5 - the device in a longitudinal section along the line IV-IV marked in ifiig. 6, Figs. 6-15, the device in a section along the line VI-VI in Fig. 5, Fig. 7 is a sectional view of the device according to the invention, Fig. 8 - the apparatus of Fig. 7 in the top view, Fig. 9 - the arrangement of Fig. 7 in a section along the line IX- ^ IX as marked in Fig. 8. Gasification unit 20 may be, for example, combustion chambers, having a fuel supply line 22 and a pyrolytic air supply line 24. The outlet of the gasification unit 20 is connected via the unit described hereinafter to the fire chamber 26, which includes the known supply chambers 28, 30, supplying secondary air and tertiary air, to which are connected heat exchange units 32 or 34. The entirety of the above-mentioned units for generating gas combustion form a flame channel 36. The outlet of the flame channel 36 is connected to a convection heat exchange device 38 having an exhaust outlet 40, 33 According to the invention, the flame channel 36 is together with the above-mentioned known parts. ¬ m, delimited at least in part by refractory ceramic walls 42. In the illustrated embodiment, the walls extend over the entire length of the flame passage 36, but may be broken at one or more points. Flame conduit 36 extends from the fire chamber 26, that is, in the direction of the flow of combustible gases, marked and marked 44, up to the non-cooled mixing chamber 46. The section marked by arrow 44 connecting the gas unit 20 with the fire chamber 26 includes a heat exchange unit 48. in the design of the incineration device according to the invention, combustion of the fuel is extended in time and space, whereby a total ISPaMi is obtained without unacceptable use; high temperatures. The refractory ceramic wall serves to support the flame under the existing conditions (moderate temperatures. This phenomenon will be explained in more detail in the description of the operation of the incinerator according to the invention.) Fuel, e.g. oil, is supplied to the gasification unit 20 through the conduit 22, and primary air is supplied through line 24, the amounts of fuel and air selected so that combustion occurs in the gasification unit 20 in the event of a shortage of air, thereby producing hot fume gas. This gas flows in the direction indicated. arrow 50, to the first 1112652 heat exchange unit 48 for (for example, between the tubes, where they are strongly cooled. The dimensions and flow rates are chosen for talcum: that the temperature of the gas is at least 50 ° C. It protects the gas flow from exceeding the temperature 1400 ° C, which is: a precondition for the formation of nitrogen oxides; 'Heat exchange unit marked with an arrow 52 is used, for example, to evaporate water. The hot gas after olfcooling in the first heat exchange zone 48 flows in a marked direction arrow 54 to the coimair 28 of the secondary air supply in the fire chamber 26, where it is inhaled with the air by the long-term combustion air. in the form of a pulled out luminous tube The secondary air supply is indicated by arrow 56. The gas heated in the secondary air supply chamber 28 flows in the direction indicated by arrow 58 to the second heat exchange unit 32; in which the flame gives off heat, as indicated by the arrow 60. Luminous flame of the burner: ceramic wall 42 so that the heat exchanger 32 is heated (talCTO by scoyan 42 irradiation, so that the flame is ignored). from the second heat exchange unit 32, the cooled stream flows in the first direction of the arrow 62 into the supply chamber 30 of the tertiary air, where it is mixed with the tertiary air, the supply of which is marked by arrow 64. While in the chamber 28 the supply of secondary air and the flaking of DS takes place even when there is insufficient air, the combustion of the tertiary air supply chamber 30 is accompanied by an excess of air, thanks to which a total spill of flammable gases is obtained. The flue gases now flow in the direction indicated. arrows 66 to the (third heat exchange unit 34, from which, after cooling, they are directed in accordance with arrow 7 0 to the mixing chamber 46. Here the flue gas is deliberately mixed with an excess of air and at a temperature of approx. 700-1000 ° C without giving up the heat, which will remain marked arrow 72, and the remaining unburned gas residues are completely ignited. of soot and carbon particles, so that from the mixing chamber 46, in the direction indicated by arrow 74, colorless and, practically speaking, clean, burned leave, which enter the conventional fourth heat exchange unit 38, in which they release their heat e.g. through the cooling surfaces to a heat receiver not shown as shown by arrow 76. Instead of one heat exchange unit 38 there may be several such units. Figure 2 shows an embodiment in which the weaving device according to the invention is a vertical boiler furnace. The gasification unit 20 comprises an incineration chamber, a fuel supply conduit V2 and an air supply conduit 24. The first unit 48 of the chrysanthemum is a coil, the inlet and outlet of which are denoted respectively 48a d 48b, 10 15 20. In a pictographic field of air, the lower order number 56 flows into the secondary air supply chamber 28. through the channels 56a, the outlets of which are designated 56b. In this example, the second heat exchange unit 32 is the filaments 32a attached to the distribution pipes 32b or 32c. The tertiary air denoted by the number 64 enters the tertiary air supply chambers through ducts 64a, which in the shown example depart and out of the secondary air supply duct, as indicated by the number 56 or 64. Outlets 64a of the third air ducts are located in the tertiary air supply chamber 30 at different heights A-A, or B-B, and are denoted by the numbers 64A or 64B. The third heat exchange unit 34 is also the pipes 34a connected to the distribution pipes 34b or 34c and is, for example, a post-heating or vaporizer. In the example made according to the formula, the mixing chamber 46 is simple cycles, and two convectors are added to this combo. heat, the fourth heat exchange unit 38. The first of these exchangers consisted of pairoWttiika pipes or superheater 38a with distribution or collective chambers 38b or 38c, the pipes 38a being positioned at an angle of about 15 ° dila for the water circulation. The second convection heat exchanger consists of pipes 38d, for example belonging to a feed water heater with an undefined figure, with distributive ammonium or a set of Its units 20, 48, 28, 32, 30, 34 and 46, i.e. the entire flame channel 36, are surrounded by refractory ceramic walls 42, which during operation of the devices heat up and give heat to parts 40 of pipes 32a or 34% facing the walls 42, which significantly improves energy transmission and increases the service life of the pipes. Figs. 3 and 4 show that the ratio of the surface of the ceramic wall to the surfaces of the irradiated pipe is below (with gas flow direction) of the tertiary air supply chamber 30 greater than above this place. This means that t ^ d is greater than ta / d, where d denotes the diameters of the pipes 32a and 34a, instead of these relative tb denote the spacing between the pipes in the units 32 * intrinsic 34 heat exchanges. In this way, the thermal projection of the dispersed wall 42 is so adjusted to the temperature drop in the tertiary air supply chamber 30 that where the temperature of the flame is below, it is discharged less through the pipes 34a. heat from the third heat collection unit 34 located downstream of the tertiary air supply 60 than through the pipes 32a from the second heat exchange unit 32 located above the tertiary air supply chamber 30. This improves the heat management of the burner appliances and makes the operation of this appliance more reliable.112 852 8 'The binding of the incinerator according to the invention works as follows: fuel, such as, for example, oil, is fed through the quill 22 coal, fines of wood, which in the reaction chamber of the fusing unit 20 is mixed with the primary air supplied through the duct 24. The primary air volume is 20-40 * 7 of the amount of air needed for [combustion; Due to why the combustion of fuel in the gasification unit 20 takes place with insufficient air flow, depending on the amount of air it produces, the "temperature ranges from 800-1300 ° C." The resulting gold gas is smoothly removed in the direction indicated by the arrow 50 through the first unit 48, we eliminate the heat, where it is cooled by at least 50 ° C by the circulating water in the tube, so that the gas entering the secondary air supply chamber has a temperature of about. 8-100 ° C, and its temperature during combustion does not exceed 14,100 ° C. The amount of secondary air flowing through the channels 56a and outlets 56b intersection so the depth is: 65- ^ 45P / of theoretically needed amount. Combustion at the air supply point at the air supply, said, now from 10% to PI%, which results in the re-formation of a flammable gas containing Co, H 2 CH and CNHN, as well as containing numerous lost carbon particles that convert the gas state into intense glowing flame. Limiting the temperature of the core effectively prevents the formation of NO and SO3. The heat of the flame blowing in the direction indicated by the arrow 58 from the secondary air supply chamber 28 is transferred to the second heat exchange unit 32 on the tefog, partially to the optics 32a and partially to the ceramic wall. 42. As can be seen from the drawing, the glowing walls of the second heat exchange unit 32 also project the tubes 32a which. They are derived from the gas suppression 58. As mentioned above, this increases the possibility of energy transmission * by the pipes 32a and increases their lifetime1, resulting from their more uniform heating. Combustion plants are kept in the air supply chamber 30 tertiary air, where the flash gases entering the direction indicated by the arrow 82 mix and match with the tertiary air supplied through the channels 64a and outlets 64A and 64B. The tertiary drill is fed with a slight excess air, so that complete combustion can be achieved. The exhaust gases flowing h In the direction indicated by the arrow 66, are cooled by giving their heat through radiation, to the pipes 34a of this heat exchange unit 34. In the above solution, an extended luminous flame is obtained with a 'tempered itempeilatase not exceeding 1400 ° C, thanks to which there is no practically speaking, it produces NOx or also S03. The flame extinguishes the fire, and its temperature drops to 700 ° -10 ° C. The oases escaping in the direction of the arrow 70 from the third heat exchange unit 34 reach the mixture chamber 46, where they strike the upper wall 46a of the chamber and where they remain. thoroughly mixed, as shown by the arrow 72. When you replace it, the particles sit down; the relatively unburned gas components possibly remaining in the flame which is extinguished here come into contact with the still-usable air and are completely burnt at the temperature of 700 to 000 ° C prevailing in the chamber. In this way, it is possible to work with a slight excess of air without the formation, as is the case in known colt furnaces, local partitions with a temperature of 4600-1800 ° C and without the need to use high-power fans for exhaust gas dehumidification. with air. 15 On leaving the mixing chamber 46, the exhaust gases are devoid of soot, carbon monoxide, and hydrocarbons, and containing only very small amounts of NOx and SO3, flow into the fourth heat exchange unit 38, where their temperature, above 650 ° C, is lowered to the usual temperature. value around 150 ° C. Then, cooled and cleaned, the burns are exhausted from the incineration device until the fire is surrounded) down in the direction marked with arrow 40. The average unit heating power is 25 (kcal / m2) h, the combustion device according to the invention is much greater than in bad boiler piles, because according to the curves not 38 to 4) 0% and 68 to 73V © useful # The heating power (Kcal / h) of the radiated heat onto the heating surfaces, due to which the effect of convective heating surfaces having a lower unit heating power is significantly different than that of heating surfaces in the form of a sliver. The aerodynamic resistance for s.pallih in the flame channel 36 is considerably smaller than in other combustion devices, because the number of rows of pipes placed in the exhaust gas sieve is smaller than in the present-day sensations. From one sitirone 40 is the result of this. for the same heating power, the percentage of convective heating surfaces is lower, and on the other hand, the result of the fact that the dimension of the convective pipe units is always greater in the direction of the pipe axis than the other two dimensions perpendicular to the direction of the gas stream. 5 16 (they present a solution with a horizontal combustion device. This solution differs from the previous one, especially in the fact that in the common 50th chamber of the burbot, several flame canals end. In the solution, six channels 36A, 36B and 36C, respectively 36D and 36E, are used, of which three are shown in Fig. 5d two in Fig. 6. The previously discussed details are labeled 55 in the flame channel 36A as well as their counterparts Fig. 2, which shows the flue gas channel. 36. The mixing chamber 46 is silane, the section of all channels and pits 36A, etc., which results in savings on the space occupied and on building blocks. Another feature is that the difference in the size of the radiant wall and the radiant surface on otfanks «are below and above the air supply chamber ams52 9 10 tertiary, it is obtained not by differences in the intervals between rums 32A or 34A, but With an overlay 42A enlarging the surface of the ceramic wall 42. In this solution, essentially identical pipe sets can be used. Also in this solution, the heat transfer unit 38 attached to the coimair mixer 46 is constructed of pipes 38a or 38d. i In both groups, the measurement of the convection unit of heat exchange, measured in the direction of tuk 38a or 38d, is greater than {perpendicular to this direction b and c. This means that the dimension a is always greater than the exchange, h relatively c, thanks to therefore the number of rows of pipes in the flow direction 44 is small, which correspondingly reduces the aerodynamic drag to the exhaust gas. Fig. 7 shows an example of a solution in which the incineration device according to the invention 20 is a sandstone, which has two flame stones. 36A and 36B with a common gasification unit 20 / "and the first unit 48 in the heat flow and inlet channels with inlets 56b. Potnizej units 32A, / a relatively 3 £ B of heat exchange *, flame channels 36A relatively 36B, a known chain grate 80 is provided which extends forward as far as the arched roof 82 and as much as possible into the channel 64a through which the tertiary air is supplied. Grate segments 80 through conduit 24 for primary air supply to wall 84 from secondary chamber 28. The secondary air supply chamber 28, in turn, is separated by a wall 86 from the third-order air supply chamber 30 and also between the grate chain segments. The coal is fed to a chain 80 in the well-known rebellion 88. 40 The grate fire according to the invention * shown in Fig. 7 operates in the following way: the pieces of coal get out of the bunker 88 and have a roll 80 where they are ignited and gasified in the area of the vault 82. Ignition and gasification 45 proceed in the previously written manner above the air dimension, similar to the examples described in the solution of Figs. 2 to 4, with the difference, however, that in this solution the Inlet to the primary air jetet coal in over 50 battles. In this case, the gasification unit 20 consists of a section of the chain grate 80 in front of the wall 84 and of a non-chilled part of the vault 82. The first heat exchange unit 48 is built in at the mouth of the vault 82. The gases M leaving the first heat exchange unit 48 meet the diagonal air flowing out. From the outlets 56b located between the webs 84 and 86 and fired, they travel in the previously described manner in the direction indicated by arrows at 58A and 58B to the second heat exchange units 32A or 32B. The next section of the gas flow path forms the feed points! of the tertiary air 30A or 30B, Here the tertiary air supplied through the channel 64a mixes with the gas stream (the particles of and carbon entrained from the third section of the ingrate furnace 80 at the core and wall $ 6 conceal relatively burned. is described in the examples illustrated in Figs. 2 to 4. In the embodiment in Figs. 8 to 9, a carbon varnish-powered device according to the invention is shown, having four fuel feed units (three of which are designated 20A, 20B and 20 €). Four flame channels 36A etc. are connected to the imiuilticyclon, which is the role of the mixing chambers 46. Due to the fact that the mixing chamber is formed by a group of cyclones 46A, 46B, 46C, 46D, effective removal of volatile ashes is obtained. abundant in the combustion of dust. It also allows the use of a known and therefore not shown1 electrostatic precipitator The combined display of the fourth convective heat exchange aelspol, which is not shown, so that also with the supply of coal to the device, it is possible to keep the cleanliness of the flue gas clean. Patent claims 1. Method of fuel combustion for heating heat receivers such as boilers L industrial furnaces, characterized in that the fuel is burned in the first stage of combustion with an insufficient amount of primary air to produce flammable flammable gases, gradually (these hot combustible gases are blown in the second stage of the spa by means of secondary air, also supplied by insufficient for complete weaving and in the third degree torsion by means of tertiary air supplied in the amount needed for complete combustion, and then these hot gases are blown away, taking away their heat, cooling these gases by at least 50 ° C to the temperature of the 050 ° C. before introducing secondary air and mixing for these gases without: receiving idepl at a temperature above OSO ^ C, before m $ and before ducking. 2. The method according to the aastrz. 3. A method according to claim 2, characterized in that the flammable gases are heated to a temperature not higher than 1400 ° C for cooling and heating the flammable gases. Cj 4. Method according to Zatetrtz, 1, characterized in that the combustible gases are mixed with excess air at a temperature of 700 ° ^ 1000 ° C. 5. Fuel combustion apparatus for heat receivers * such as boilers and passage furnaces, including a gasification unit in which there is an initial combustion of fuel, a fire chamber to a further incineration plant and a reduction of heat exchange, while the gasification unit and has the ability to supply the gasification and supply of primary air, a fire chamber equipped with a secondary air supply unit tertiary air with each 112 852 l of a heat exchanged unit connected to the fire chamber by convection with a heat receiving joint, characterized by the fact that between the gas-pressure filter (20) and the air supply chamber (28) dt, postmarket @ o There is at least one unit (48) between the heat exchanger and between the heat exchange unit (34) to the mosquito (80) to supply the air to the fire moor (26), the convection exchange unit (18) of the positioning exchange is a non-refrigerated chamber mdesaamiei (46X and 12.6). 5, in which the gasification unit and the combustion chamber form a fire channel, characterized in that in front of the non-cooled 'mixing chamber (46)' there is a number of parallel and parallel fire channels (36A, 36B, 36C, respectively 36D and 36E). 7. Unzadzende according to sitriz. 5 or 6, characterized in that the mixing chamber (46) adapted to the falling of the coal dust is formed as a multacyclone with a number of cyclones parallel to the sdiebrle (46A, 46B, 46C, 46D). '¦2-f £ ^ J ^ p ^' \ r \ 4d * £ - Cd rig.3 ta ta * .d ¦O ¦ef -e- FvgA th tb tb112 852 Fig. 5 56 X Fig. 6112 852 & tJ 04 y 56 b 26 66 6 Fig. 7 56B 203 4 € D Fig. 6 466 A6C Fig * 46A LZ Graph. Z-d No. 2 - 1437/82 110 copies A-4 Price PLN 45 PL

Claims (7)

 1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób spalania paliwa dla podgrzewania od¬ biorników ciepla taikAch jak kotly L piece przemy¬ slowe, znamienny tym, ze paliwo spala sie w pierwszym stopniu spalania przy niedomiarze powietuza pierwotnego dla wytworzenia gioracych gazów palnych, stopniowo (spteuLa sie te gorace gazy palne w dfrugim stopniu spaUafnfija za pomoca po¬ wietrza drugoazedowego, doprowadzanego równiez w ilosci niewystarczajacej dla calkowitego spafle- nia oraz w trzecim stopniu sklania za pomoca powietrza trzeciorzedowego doprowadzanego w ilosci potrzebnej dla calkowitego spalenfta po czym wydmuchuje sie te gorace gazy odbierajac im cieplo, przy czym oaiebiia sie te gazy o co naj¬ mniej i50°C do temperatury poraaiS 050°C przed wprowadzeniem drugorzedowego powietrza i mie¬ sza sie te gazy bez:odbierania idepla w tempera¬ turze ponad OSO^C ,przed m$i wydimbctaniiem.Claims 1. A method of fuel combustion for heating heat receivers such as boilers L industrial furnaces, characterized in that the fuel burns in the first stage of combustion with an insufficient amount of primary air to produce combustible flammable gases, gradually (these hot gases are consumed). Flammable in the second stage of spaUafnfija by means of secondary air, also supplied in an amount insufficient for complete weaving, and in the third stage of bends with the use of tertiary air supplied in the amount necessary for total combustion, and then the hot gases are blown away, receiving them thus cooling these gases by at least 50 ° C. to 50 ° C. before introducing the secondary air, and mixing these gases without taking idepl at a temperature above OSO ° C, before it is dumped.
 2. 2. Sposób wedlug aastrz. 1, znamienny tjm, ze powietrze trzeciorzedowe doprowadza sie w kiliku stopniach, dla napirzerniennego "ofchladzania i na¬ grzewania gazów palnych. 2. The method according to the aastrz. A method as claimed in claim 1, characterized in that the tertiary air is fed in several degrees for the direct cooling and heating of the combustible gases.
 3. 3. Sposób wedlug zatstrz. 2, znamienny tym, ze gazy palne podgrzewa sie do temepnatury nie wyz¬ szej od 1400°Cj 3. Method as per stop. 2. The method of claim 2, characterized in that the fuel gases are heated to a temperature not higher than 1400 ° C.
 4. 4. Sposób wedlug zatetrtz, 1, znamienny tym, ze gazy palne miesza sie przy nadmiarze powietrza w temperaturze od 700°^1000°C.4. Method according to zatetrtz, 1, characterized in that the combustible gases are mixed with excess air at a temperature of 700 ° C 1000 ° C.
 5. 5. Urzadzenie do spalania paliwa dla odbiorników ciepla* takich jak kotly i piece przelmystlowe, za^ wierajace zespól gazyfikujacy w którym naistepuje wstepne spaJainie paliiiwa, komore ogniowa do dal¬ szego spalarnia oraz zeispoily wymiany ciepla, przy czym zespól gazyfikujacy iposiiada doprowadJzeruie paUiwia i doprowanizerkie powietrza pierwotnego, ko¬ mora ogniowa wypoJsazona jeat w zespól doprowai- dzenia powietrza drugorzedowego oraz w zespól doprowadzenia powietrza trzeciotrzedowego z kazdo-112 852 li raaowo podlaczonym zespolem wymcany ciepla, przy czym do komoty ogniowej podlaczony kon- wekfcyjmy zespól odbierania ciepla, znamienny tym, ze miedzy izeispoilem gaizyfdtougacym (20) a komora (28) doprowiadizaniia powietrza dt,ugolrzedowe@o Usy¬ tuowany jest co natimnóej jeden zespól (48) wy- miiialiy oiepla a miedzy zespolem (34) wymiany dielpla podlaczonym do komary (80) doptrowiadiziamUa powietrza trze mory ogniowej (26) konwekcyjnym zespolem (18) wymiany cdepla usytuowania jest niiechlodizoina ko¬ mora mdesaamiei (46X ia 125. Fuel combustion device for heat receivers * such as boilers and furnaces, including a gasification unit in which there is an initial combustion of the fuel, a fire chamber for a further incineration plant and heat exchange facilities, while the gasification unit and the steam supply system primary air, the fire chamber is equipped with a secondary air supply unit and a tertiary air supply unit with each 112 852 liter heat exchanger connected to the fire chamber, with a convection heat receiving unit connected to the fire chamber, characterized by the fact that that between the air-supply chamber (20) and the air supply chamber (28) dt, postmarket @ o There is at least one unit (48) exchanged heat, and between the dip unit (34) connected to the mosquito (80) there is a supply of air The third fire moiré (26) is the positioning convection unit (18) nonchlodizoin of the chamber of mdesaamiei (46X and 12
 6. 6. Urzadzenie wedlug zaiste. 5, w któirym zespól gazytfikujacy oraiz komona spalania twoirza kanal ogmiowyi, znamienne tym, ze przed niiechlodzona 'komora mieszania (46) 'usytuowana jest peiwna liczjba równoleglych wzjgledelm isliebie kanalów ognrloiWycn (36A, 36B, 36C wzglednie 36D i 36E).6. Device according to indeed. 5, in which the gasification unit and the combustion chamber form a fire channel, characterized in that in front of the non-cooled 'mixing chamber (46)' there is a number of parallel and parallel fire channels (36A, 36B, 36C, respectively 36D and 36E).
 7. 7. Unzadzende wedlug zasitriz. 5 aJlbo 6, znamienne tym, ze komora mieszania (46) przystosowania do spadania pylu weglowego ukssrtaltowana jest jako multacykilon z pewna liczba usytuowanych równo¬ legle wzgledem sdiebrle cyklonów (46A, 46B, 46C, 46D). '¦2-f£ ^J ^p^' \r\ 4d *£- Cd rig.3 ta ta *.d ¦O ¦e-f -e- FvgA th tb tb112 852 Fig. 5 56 X Fig. 6112 852 &tJ 04 y 56 b 26 66 6 Fig. 7 56B 203 4€D Fig.6 466 A6C Fig* 46A LZGraf. Z-d Nr 2 — 1437/82 110 egz. A-4 Cena 45 zl PL7. Unzadzende according to sitriz. 5 or 6, characterized in that the mixing chamber (46) adapted to the falling of the coal dust is formed as a multacyclone with a number of cyclones parallel to the sdiebrle (46A, 46B, 46C, 46D). '¦2-f £ ^ J ^ p ^' \ r \ 4d * £ - Cd rig.3 ta ta * .d ¦O ¦ef -e- FvgA th tb tb112 852 Fig. 5 56 X Fig. 6112 852 & tJ 04 y 56 b 26 66 6 Fig. 7 56B 203 4 € D Fig. 6 466 A6C Fig * 46A LZ Graph. Z-d No. 2 - 1437/82 110 copies A-4 Price PLN 45 PL
PL18542375A 1974-12-11 1975-12-10 Method of burning a fuel for heating up heat consuming units such as boilers and industrial furnaces and apparatus for burning a fuel PL112852B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU77EE2292A HU173841B (en) 1974-12-11 1974-12-11 Stoking process for the burning of combustible gases without intoxication and corrosion and equipment for the enhancement of the specific heating capacity

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL112852B1 true PL112852B1 (en) 1980-11-29

Family

ID=10995588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL18542375A PL112852B1 (en) 1974-12-11 1975-12-10 Method of burning a fuel for heating up heat consuming units such as boilers and industrial furnaces and apparatus for burning a fuel

Country Status (12)

Country Link
JP (1) JPS5620444B2 (en)
AT (1) AT355701B (en)
CH (1) CH612258A5 (en)
CS (1) CS207551B2 (en)
DD (1) DD121831A5 (en)
DE (1) DE2534841C2 (en)
FR (1) FR2294399B1 (en)
GB (1) GB1508459A (en)
HU (1) HU173841B (en)
NL (1) NL7513624A (en)
PL (1) PL112852B1 (en)
SE (1) SE410802B (en)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX143430A (en) * 1975-01-02 1981-05-12 Engelhard Min & Chem IMPROVEMENTS IN METHOD AND APPARATUS FOR BURNING CARBONACEOUS FUELS TO PRODUCE ENERGY IN THE FORM OF HEAT
DE2837174C2 (en) * 1978-08-25 1986-02-20 Vereinigte Kesselwerke Ag, 4000 Duesseldorf, De
DE2935494A1 (en) * 1979-09-03 1981-03-19 Saxlund Geb Eriksen Astrid Ali METHOD AND DEVICE FOR OPERATING A BOILER SYSTEM WITH STOKER FIRE
JPS57157925A (en) * 1981-03-26 1982-09-29 Babcock Hitachi Kk Recovery boiler equipment
EP0073265A1 (en) * 1981-08-31 1983-03-09 Phillips Petroleum Company Method and apparatus for burning a fuel
US4476791A (en) * 1983-05-25 1984-10-16 John Zink Company Hazardous waste steam generator
EP0143510A1 (en) * 1983-08-08 1985-06-05 Inc. Aqua-Chem Bio-mass suspension burner
SE441775B (en) * 1983-09-30 1985-11-04 Hb Consult Raodgivande Ing Ab BRENNARE
DE3707773C2 (en) * 1987-03-11 1996-09-05 Bbc Brown Boveri & Cie Process heat generation facility
GB2210445A (en) * 1987-09-25 1989-06-07 British Gas Plc Recuperators
US4951579A (en) * 1987-11-18 1990-08-28 Radian Corporation Low NOX combustion process
FI87013C (en) * 1988-01-04 1992-11-10 Tampella Oy Ab Burning process for reducing formation of nitrogen oxides in connection with combustion and apparatus for applying the process
AT391185B (en) * 1988-02-08 1990-08-27 Vaillant Gmbh Device for stage combustion of a fuel-air mixture
CN1017744B (en) * 1988-12-26 1992-08-05 株式会社日立制作所 Boiler for low nitrogen oxide
US5085156A (en) * 1990-01-08 1992-02-04 Transalta Resources Investment Corporation Combustion process
US5215455A (en) * 1990-01-08 1993-06-01 Tansalta Resources Investment Corporation Combustion process
CH684959A5 (en) * 1991-11-21 1995-02-15 Asea Brown Boveri A method for a low-emission combustion in a power plant boiler.
DE19517529A1 (en) * 1995-05-12 1996-11-14 Petersen Hugo Verfahrenstech burner
DE19724929B4 (en) * 1997-06-12 2007-04-12 Fritz Dr.-Ing. Schoppe Combustion process for small-capacity dust firing
CN101737767B (en) * 2008-11-04 2011-11-16 吕世发 Normal-pressure horizontal fixed fire grate gasification layer firing boiler

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3048131A (en) * 1959-06-18 1962-08-07 Babcock & Wilcox Co Method for burning fuel
GB1296057A (en) * 1969-07-09 1972-11-15
BR7300127D0 (en) * 1972-01-06 1973-08-23 Chem Inc Aqua Fuel burning apparatus
JPS49119230A (en) * 1973-03-17 1974-11-14
JPS5218936B2 (en) * 1973-04-09 1977-05-25

Also Published As

Publication number Publication date
CS207551B2 (en) 1981-08-31
SE7513751L (en) 1976-06-14
AT355701B (en) 1980-03-25
DE2534841C2 (en) 1983-12-01
CH612258A5 (en) 1979-07-13
JPS5177924A (en) 1976-07-06
HU173841B (en) 1979-09-28
DE2534841A1 (en) 1976-06-24
NL7513624A (en) 1976-06-15
SE410802B (en) 1979-11-05
FR2294399B1 (en) 1980-04-30
DD121831A5 (en) 1976-08-20
ATA868375A (en) 1979-08-15
GB1508459A (en) 1978-04-26
FR2294399A1 (en) 1976-07-09
JPS5620444B2 (en) 1981-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tan et al. Experiences and results on a 0.8 MWth oxy-fuel operation pilot-scale circulating fluidized bed
CN1619223B (en) Mercury reduction equipment and method in combustion flue gas using staging
CN101297157B (en) Low-nitrogen oxide combustion technique, device and uses
CN100467948C (en) Grate type waste incinerator and method of controlling combustion of same
JP2796889B2 (en) Apparatus and method for exhaust gas recirculation for NOx reduction in premix burners
US6488076B1 (en) Heating apparatus and heating method for supply of gaseous fluid
US3727562A (en) Three-stage combustion
CA1042270A (en) Process and apparatus for conditioning flue gases
CN102537975B (en) Circulating fluidized bed garbage incineration boiler and pollution control system with same
CN101334164B (en) Industrial boiler combustion method
KR100661117B1 (en) Circulating fluidized bed boiler
BE1015604A3 (en) Method and device for increasing the stability of flame in fireplace coal fog.
KR20100126675A (en) Method for heating a low-nox glass furnace having high heat transfer
JPH05126316A (en) Method and device for burning fuel in fire box
JPH07217820A (en) Method and equipment for supplying external combustion type prime mover facility with heat
KR20000049148A (en) Corrosion protection for utility boiler side walls
EP2623861A1 (en) Combustion system and method for operating same
CN106352320B (en) A kind of furnace of power-plant boilers slagging sectional real-time soft measuring method
CN105020700A (en) Layer combustion boiler combination denitration device and method
DD206816A5 (en) Method and device for smoke-gas sinking
CA2121295C (en) Method for burning fuels, particularly for incinerating garbage
CN101715529A (en) Auxiliary FLOX-operation and the burner that is used for this
US9803857B2 (en) Apparatus and methods for reducing wood burning apparatus emissions
CN102016418A (en) Method of controlling oxygen supply in oxygen combustion burner and apparatus therefor
CN201496957U (en) Cyclone pulverized coal burner