NO20140527A1 - Dynamic riser string dependency system - Google Patents

Dynamic riser string dependency system

Info

Publication number
NO20140527A1
NO20140527A1 NO20140527A NO20140527A NO20140527A1 NO 20140527 A1 NO20140527 A1 NO 20140527A1 NO 20140527 A NO20140527 A NO 20140527A NO 20140527 A NO20140527 A NO 20140527A NO 20140527 A1 NO20140527 A1 NO 20140527A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
adapter
riser
housing
dynamic
riser string
Prior art date
Application number
NO20140527A
Other languages
Norwegian (no)
Inventor
David L Gilmore
William F Puccio
Original Assignee
Cameron Int Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cameron Int Corp filed Critical Cameron Int Corp
Publication of NO20140527A1 publication Critical patent/NO20140527A1/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
  • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
  • E21B19/00Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables
  • E21B19/002Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables specially adapted for underwater drilling
  • E21B19/004Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables specially adapted for underwater drilling supporting a riser from a drilling or production platform
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
  • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
  • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
  • E21B17/01Risers
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
  • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
  • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
  • E21B17/02Couplings; joints

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Geology (AREA)
 • Mining & Mineral Resources (AREA)
 • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
 • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
 • Fluid Mechanics (AREA)
 • Mechanical Engineering (AREA)
 • Environmental & Geological Engineering (AREA)
 • Physics & Mathematics (AREA)
 • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
 • Earth Drilling (AREA)
 • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
 • Electric Cable Installation (AREA)
 • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
 • Ropes Or Cables (AREA)

Description

BAKGRUNN BACKGROUND

[0001] Olje- og gassoperasjoner til havs (offshore) benytter ofte et brønnhodehus opplagret på sjøbunnen og en utblåsings-sikringsstabel festet til brønnhodehusets øvre ende. En utblåsings-sikringsstabel er en sammenstilling av utblåsingssikringer og ventiler benyttet for å styre brønnboringstrykk. Den øvre ende av utblåsings-sikringsstabelen har en endeforbindelse eller stigerørsadapter (ofte referert til som en nedre marin stigerørspakke, eller LMRP), som tillater utblåsings-sikringsstabelen å forbindes til en rekke av rør, kjent som stigerør, stigerørstreng, eller stigerørsrør. Hvert segment av stigerørstrengen er forbundet i ende-til-ende-forhold, som tillater styrerørstrengen å strekke seg oppover til boreriggen eller boreplattformen posisjonert over brønnhodehuset. [0001] Oil and gas operations at sea (offshore) often use a wellhead casing stored on the seabed and a blowout protection stack attached to the wellhead casing's upper end. A blowout preventer stack is an assembly of blowout preventers and valves used to control wellbore pressure. The upper end of the blowout protection stack has an end connection or riser adapter (often referred to as a lower marine riser package, or LMRP), which allows the blowout protection stack to be connected to a series of pipes, known as risers, riser strings, or riser pipes. Each segment of the riser string is connected in an end-to-end relationship, which allows the riser string to extend upward to the drilling rig or drilling platform positioned above the wellhead casing.

[0002]Stigerørstrengen er opplagret ved havoverflaten av boreriggen og strekker seg til undervannsutstyret gjennom en kjellerdekkåpning i boreriggen. Et rotasjonsbord og tilhørende utstyr støtter typisk stigerøret under installasjon. Under rotasjonsbordet kan det også være et avledningssystem (avleder), en stigerør-slingrebøyle, og annet sensitivt utstyr. [0002] The riser string is stored at the sea surface of the drilling rig and extends to the underwater equipment through a basement deck opening in the drilling rig. A rotary table and associated equipment typically support the riser during installation. Under the rotary table there may also be a diversion system (divert), a riser-sling bracket, and other sensitive equipment.

[0003]Under installasjon av stigerørstrengen, kan det være nødvendig å tempo-rært flytte hele boreriggen, slik som f.eks. når en sterk storm nærmer seg. Før flytting av riggen, er det nødvendig å trekke opp hele stigerøret. Hvis stigerøret etterlates, vil bevegelse av riggen forårsake at stigerørstrengen skader rotasjonsbordet, avlederen, slingrebøylen og annet sensitivt utstyr. Opptrekking av hver seksjon av stigerøret tar en lang tid, og tilfører kostnadene til de totale boreopera-sjoner. I tillegg, behøver det ikke å være tid nok til å trekke hele stigerørstrengen før riggen må flyttes. [0003]During installation of the riser string, it may be necessary to move the entire drilling rig at a rapid pace, such as e.g. when a strong storm approaches. Before moving the rig, it is necessary to pull up the entire riser. If the riser is left behind, movement of the rig will cause the riser string to damage the rotary table, deflector, wobble bar and other sensitive equipment. Pulling up each section of the riser takes a long time, and adds costs to the overall drilling operations. In addition, there may not be enough time to pull the entire riser string before the rig needs to be moved.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0004]For en detaljert beskrivelse av de foretrukne utførelser av oppfinnelsen, skal nå referanse gjøres til de vedføyde tegninger i hvilken: [0004] For a detailed description of the preferred embodiments of the invention, reference must now be made to the attached drawings in which:

[0005]Fig. 1A-1B viser et boresystem; [0005] Fig. 1A-1B show a drilling system;

[0006]Fig. 2 viser et perspektivriss av en dynamisk avheng-sammenstilling i henhold til forskjellige utførelser. [0006] Fig. 2 shows a perspective view of a dynamic suspension assembly according to various embodiments.

[0007]Fig. 3 viser et sideoppriss av den dynamiske avheng-sammenstilling i fig. 2; [0007] Fig. 3 shows a side elevation of the dynamic suspension assembly in fig. 2;

[0008]Fig. 4 viser et riss av denne dynamiske avheng-sammenstilling i fig. 2; [0008] Fig. 4 shows a diagram of this dynamic suspension assembly in fig. 2;

[0009]Fig. 5A viser et sideoppriss av den dynamiske avheng-sammenstilling i [0009] Fig. 5A shows a side elevation of the dynamic hinge assembly i

fig. 2 vist avskåret i et plan A-A i fig. 4; fig. 2 shown cut away in a plane A-A in fig. 4;

[0010]Fig. 5B viser et sideoppriss av detaljområdet B i fig. 5A; og [0010] Fig. 5B shows a side elevation of the detail area B in fig. 5A; and

[0011]Fig. 6 viser et perspektivriss av den dynamiske avheng-sammenstilling i fig. 2 vist avskåret i et plan A-A i fig. 4. [0011] Fig. 6 shows a perspective view of the dynamic suspension assembly in fig. 2 shown cut away in a plane A-A in fig. 4.

DETALJERT BESKRIVELSE DETAILED DESCRIPTION

[0012]Den følgende omtale er rettet mot forskjellige utførelser av oppfinnelsen. Tegningsfigurene er nødvendigvis ikke i målestokk. Visse egenskaper til utførel-sene kan være vist i overdrevet målestokk eller noe skjematisk form og noen detaljer av konvensjonelle elementer behøver ikke å være vist for klarhets- og nøyaktighets skyld. Selv om én eller flere av disse utførelser kan være foretrukket, skal de omtalte utførelser ikke tolkes, eller på annen måte benyttes, som begrens-ende for omfanget av oppfinnelsen, innbefattende kravene. Det skal fullstendig erkjennes at de forskjellige omtaler av utførelsene omtalt nedenfor kan anvendes separat eller i enhver passende kombinasjon for å produsere ønskede resultater. I tillegg, vil én som er fagmann på området forstå at den følgende beskrivelse har bred anvendelse, og omtalen av enhver utførelse er ment kun å være eksemplifi-serende for denne utførelse, og ikke ment å begrense omfanget av oppfinnelsen, innbefattende kravene, som er begrenset til denne utførelse. [0012] The following description is directed to various embodiments of the invention. The drawing figures are necessarily not to scale. Certain characteristics of the designs may be shown on an exaggerated scale or in somewhat schematic form and some details of conventional elements need not be shown for the sake of clarity and accuracy. Although one or more of these embodiments may be preferred, the mentioned embodiments shall not be interpreted, or otherwise used, as limiting the scope of the invention, including the claims. It is to be fully appreciated that the various mentions of the embodiments discussed below may be used separately or in any suitable combination to produce desired results. In addition, one skilled in the art will understand that the following description has broad application, and the mention of any embodiment is intended only to be exemplary of that embodiment, and not intended to limit the scope of the invention, including the claims, which are limited to this embodiment.

[0013]Visse betegnelser er benyttet ut gjennom den følgende beskrivelse og kravene for å vise til spesielle trekk eller komponenter. Én som er faglært på området vil forstå, at forskjellige personer kan vise til det samme trekk eller kompo-nent ved forskjellige navn. Dette dokumentet er ikke ment å skille mellom komponenter eller trekk som avviker i navn men ikke funksjon. Tegningsfigurene er nødvendigvis ikke i målestokk. Visse trekk og komponenter heri kan være vist overdrevet i målestokk eller i noen skjematisk form og noen detaljer av konvensjonelle elementer behøver ikke å være vist for klarhets og nøyaktighets skyld. [0013] Certain designations are used throughout the following description and requirements to refer to special features or components. Someone skilled in the field will understand that different people can refer to the same feature or component by different names. This document is not intended to distinguish between components or features that differ in name but not function. The drawing figures are necessarily not to scale. Certain features and components herein may be shown exaggerated to scale or in some schematic form and some details of conventional elements need not be shown for the sake of clarity and accuracy.

[0014]I den følgende omtale og i kravene, er betegnelsene "innbefattende" og "omfattende" benyttet på en ubegrenset måte, og skal således tolkes til å bety [0014] In the following description and in the claims, the terms "including" and "comprehensive" are used in an unrestricted way, and are thus to be interpreted to mean

"innbefattende, men ikke begrenset til ...". Også betegnelsen "kople" eller "kopler" er ment å bety enten en indirekte eller direkte forbindelse. Således, hvis en første anordning kopler til en andre anordning, kan denne forbindelse være gjennom en "including but not limited to...". Also, the term "connect" or "connect" is intended to mean either an indirect or direct connection. Thus, if a first device connects to a second device, this connection can be through a

direkte forbindelse, eller gjennom en indirekte forbindelse via andre anordninger, komponenter, og forbindelser. I tillegg, som benyttet heri, betyr generelt betegnelsene "aksial" og "aksialt" langs eller parallell med en sentral akse (f.eks. sentral akse til et legeme eller en port), idet betegnelsene "radial" og "radielt" betyr generelt perpendikulær til sentralaksen. For eksempel, viser en aksial distanse til en distanse målt langs eller parallelt til den sentrale akse, og en radial distanse betyr en distanse målt perpendikulær til sentralaksen. direct connection, or through an indirect connection via other devices, components, and connections. Additionally, as used herein, the terms "axial" and "axial" generally mean along or parallel to a central axis (e.g., central axis of a body or a port), with the terms "radial" and "radial" generally meaning perpendicular to the central axis. For example, an axial distance refers to a distance measured along or parallel to the central axis, and a radial distance means a distance measured perpendicular to the central axis.

[0015]Figurer 1A-1B viser et boresystem 100 i henhold til forskjellige utførelser. Boresystemet 100 innbefatter en plattform foren borerigg 126 med en stigerør-streng 122 og en utblåsings-sikringstabel 112 benyttet i olje- og gass-boreoperasjoner forbundet til et brønnhodehus 110. Brønnhodehuset 110 er anbrakt på sjøbunnen og forbundet med utblåsings-sikringsstabelen 112 med en hydraulisk kopling 114. Utblåsings-sikringsstabelen 112 innbefatter flere utblåsingssikringer 116 og drepe- og strupeventil 118 i et vertikalt arrangement for å styre brønnboringstrykk på en måte som er kjent for de som er faglært på området. Anbrakt på den øvre ende av utblåsings-sikringsstabelen 112 er en stigerørsadapter 120 for å sørge for forbindelse av stigerørstrengen 122 med utblåsings-sikringsstabelen 112. Stigerørstrengen 122 består av flere seksjoner av rør eller stigerørskjøter (rørdeler) 124 forbundet ende-til-ende og som forløper oppover til boreriggen 126. [0015] Figures 1A-1B show a drilling system 100 according to various embodiments. The drilling system 100 includes a platform uniting the drilling rig 126 with a riser string 122 and a blowout protection stack 112 used in oil and gas drilling operations connected to a wellhead housing 110. The wellhead housing 110 is placed on the seabed and connected to the blowout protection stack 112 with a hydraulic coupling 114. The blowout preventer stack 112 includes multiple blowout preventers 116 and kill and choke valves 118 in a vertical arrangement to control wellbore pressure in a manner known to those skilled in the art. Placed on the upper end of the blowout protection stack 112 is a riser adapter 120 to provide connection of the riser string 122 with the blowout protection stack 112. The riser string 122 consists of several sections of pipe or riser joints (pipe parts) 124 connected end-to-end and which extending upwards to the drilling rig 126.

[0016]Boreriggen 126 innbefatter videre en kjellerdekkåpning 128 med en sammenskyvbar skjøt 130 anbrakt deri. Den sammenskyvbare skjøten 130 innbefatter et indre løp 132 som er sammenskyvbart på innsiden av ytre løp 134 for å tillate relative bevegelsen av boreriggen 126 og brønnhodehuset 110. En dobbel pakning 135 er anbrakt ved den øvre ende av det ytre løp 134 og tetter mot det utvendige av indre løp 132. En landingsverktøy-adapterskjøt 136 er forbundet mellom den øvre ende av stigerørstrengen 122 og det ytre løp 134 til den sammenskyvbare skjøt 130. En strekkring 138 er festet på det utvendige av det ytre løp 134 og forbundet ved strekklinjer 140 til et hydraulisk oppspenningssystem som er velkjent for de som er faglært på området. Dette arrangement tillater at strekk påføres det hydrauliske oppspenningssystem til strekkringen 138 og den sammenskyvbare skjøt 130. Strekken er overført gjennom landingsverktøy-adapterskjøten 136 til stigerørstrengen 122 for å støtte stigerør- strengen. Den øvre ende av det indre løp 132 er avsluttet ved en fleksibel skjøt 142 og en avleder 144 som forbinder til en slingrebøyle 146 og et rotasjons-bordkryss 148. [0016] The drilling rig 126 further includes a basement deck opening 128 with a collapsible joint 130 placed therein. The collapsible joint 130 includes an inner barrel 132 which is collapsible inside the outer barrel 134 to allow relative movement of the drilling rig 126 and the wellhead housing 110. A double gasket 135 is located at the upper end of the outer barrel 134 and seals against the exterior of inner barrel 132. A landing gear adapter joint 136 is connected between the upper end of the riser string 122 and the outer barrel 134 of the collapsible joint 130. A tension ring 138 is attached to the outside of the outer barrel 134 and connected by tension lines 140 to a hydraulic tensioning system which is well known to those skilled in the art. This arrangement allows tension to be applied to the hydraulic tensioning system of the tension ring 138 and the collapsible joint 130. The tension is transmitted through the landing gear adapter joint 136 to the riser string 122 to support the riser string. The upper end of the inner barrel 132 is terminated by a flexible joint 142 and a diverter 144 which connects to a wobble bar 146 and a rotary table junction 148.

[0017]Før, og selv etter installasjon av stigerørstrengen 122 til undervannsutstyret, kan det være nødvendig å frakople stigerørstrengen 122 fra avlederen 144, slingrebøylen 146, rotasjonsbordet 148 og ethvert annet sensitivt utstyr. For eksempel, kan boreriggen 126 måtte flyttes fra én lokalisering til en annen og bevegelse av boreriggen 126 i forhold til stigerøret vil skade utstyret. I slike tilfeller, istedenfor å trekke opp og demontere hele stigerørstrengen 122, kan boreriggen 126 innbefatte en dynamisk avheng-sammenstilling 200, som vist i figurer 2-6 for å opplagre stigerørstrengen 122 etter at den er frakoplet fra avlederen 144 og annet utstyr. [0017] Prior to, and even after, installation of the riser string 122 to the subsea equipment, it may be necessary to disconnect the riser string 122 from the diverter 144, the sway bar 146, the rotary table 148, and any other sensitive equipment. For example, the drilling rig 126 may need to be moved from one location to another and movement of the drilling rig 126 relative to the riser will damage the equipment. In such cases, instead of pulling up and dismantling the entire riser string 122, the drilling rig 126 may include a dynamic suspension assembly 200, as shown in Figures 2-6 to store the riser string 122 after it is disconnected from the diverter 144 and other equipment.

[0018]Som vist i figurer 2-6 innbefatter den dynamiske avheng-sammenstilling 200 strekkringen 138 og som innbefatter et hus 210 med en passasje gjennom huset 210. Alternativt, kan huset 210 være konstruert spesielt for avheng-sammenstillingen og erstatte strekkringen 138. Huset 210 er forbundet ved strekklinjene 140 til et dynamisk oppspenningsystem slik som beskrevet ovenfor, og som er kjent for de som er faglært på området. Huset 210 er vist som en ring, men det skal forstås at huset 210 kan være av enhver passende form for å opplagre stigerørstrengen 122. Selv om ikke vist forbundet i fig. 2-6, er strekklinjene 140 forbundet til huset 210 ved forbindelsespunktet 212 for å støtte huset 210 i kjellerdekkåpningen 128. [0018] As shown in Figures 2-6, the dynamic suspension assembly 200 includes the tension ring 138 and which includes a housing 210 with a passage through the housing 210. Alternatively, the housing 210 may be designed specifically for the suspension assembly and replace the tension ring 138. The housing 210 is connected by tension lines 140 to a dynamic tensioning system as described above, which is known to those skilled in the art. The housing 210 is shown as a ring, but it should be understood that the housing 210 may be of any suitable shape for storing the riser string 122. Although not shown connected in FIG. 2-6, the tension lines 140 are connected to the housing 210 at the connection point 212 to support the housing 210 in the basement deck opening 128.

[0019]Avheng-sammenstillingen 200 innbefatter også en adapter 250 som kan festes til stigerørstrengen 122. Adapteren 250 innbefatter et profil 252 på utsiden av et radialt forløpende parti til adapteren 250 som vist. Det skal forstås at konfigurasjonen av adapteren 250 og profilet 252 som vist er kun eksempler og at forskjellige dimensjoner og lokaliseringer kan benyttes. Profilet 252 er vist som ringformet, men behøver ikke å være formet kontinuerlig på yttersideoverflaten av adapteren 250. Adapterprofilet 252 er formet for å muliggjøre at adapteren 250 kan opplagres av huset 210 for å opplagre stigerørstrengen 122 som beskrevet nedenfor. [0019] The suspension assembly 200 also includes an adapter 250 that can be attached to the riser string 122. The adapter 250 includes a profile 252 on the outside of a radially extending portion of the adapter 250 as shown. It should be understood that the configuration of the adapter 250 and the profile 252 as shown are only examples and that different dimensions and locations may be used. The profile 252 is shown as annular, but need not be formed continuously on the outer surface of the adapter 250. The adapter profile 252 is shaped to enable the adapter 250 to be stored by the housing 210 to store the riser string 122 as described below.

[0020]Vist i figurer 5A, 5B og 6 innbefatter huset 210 ytterligere én eller flere låsemekanismer 218 som opptar adapterprofilet 252 for å feste adapteren 250 til huset 210. I noen utførelser er låsemekanismene 218 hydraulisk operert. I andre utførelser er låsemekanismene mekanisk operert. Låsemekanismen 218 kan være enten hydraulisk eller mekanisk operert i noen utførelser. Vist i figurene er eksempler på hydraulisk opererte låsemekanismer 218 som innbefatter en glider aktuert mellom låste og ikke låste posisjoner med et hydraulisk stempel. Ytterligere back-up eller sekundære låsemekanismer kan også være innbefattet. [0020] Shown in Figures 5A, 5B and 6, the housing 210 further includes one or more locking mechanisms 218 that occupy the adapter profile 252 to secure the adapter 250 to the housing 210. In some embodiments, the locking mechanisms 218 are hydraulically operated. In other embodiments, the locking mechanisms are mechanically operated. The locking mechanism 218 can be either hydraulically or mechanically operated in some embodiments. Shown in the figures are examples of hydraulically operated locking mechanisms 218 which include a slider actuated between locked and unlocked positions by a hydraulic piston. Additional back-up or secondary locking mechanisms may also be included.

[0021]Avheng-sammenstillingen 200 er konstruert for å festes til oppspenningssystemet på boreriggen 126 for å henge av stigerørstrengen 122 gjennom bore-riggens kjellerdekkåpning 128. Som vist er stigerørstrengen 122 og den fleksible skjøt 142 frigjort fra avlederen 144, slingrebøylen 146 og rotasjonsbordkrysset 148. Stigerøradapteren 250 er festet til den fleksible skjøt 142 ved å benytte en forbindelsesflens på adapteren 250. Et stigerørstreng-setteverktøy 300 er festet til adapteren 250 motsatt stigerørstrengen 122. Stigerørstreng-setteverktøyet 300 er benyttet på boreriggen 126 for å støtte og flytte stigerørstrengen 122 inn i posisjon slik at stigerørstrengen 122 kan opplagres av avheng-sammenstillingen 200. Med huset 210 og adapteren 250 posisjonert som vist, er låsemekanismene 218 aktuert for å låse adapteren 250 til huset 210. Når den er i posisjon, fester således huset 210 adapteren 250 og støtter stigerøret 122 ved å benytte det dynamiske oppspenningssystemet på riggen 126. Dette tillater at strekk anvendes av opp-spenningsystemet på huset 210. Strekket er overført gjennom huset 210 og adapteren 250 til stigerørstrengen 122 for å opplagre stigerørstrengen 122. Med stigeørstrengen 122 låst i den dynamiske avhengs-sammenstillingen 200 og opplagret av oppspenningssystemet til riggen 126, er den dynamiske avhengsammenstillingen 200 i stand til å dynamisk justere for å opprettholde strekk på stige-rørstrengen 122. Riggen 126 kan nå flyttes til en annen lokalisering idet stigerør-stengen 122 forblir opphengt gjennom kjellerdekk-åpningen 128. [0021] The suspension assembly 200 is designed to be attached to the suspension system of the drilling rig 126 to suspend the riser string 122 through the drilling rig basement deck opening 128. As shown, the riser string 122 and the flexible joint 142 are released from the diverter 144, the wobble bracket 146 and the rotary table junction 148 The riser adapter 250 is attached to the flexible joint 142 using a connecting flange on the adapter 250. A riser string setting tool 300 is attached to the adapter 250 opposite the riser string 122. The riser string setting tool 300 is used on the drilling rig 126 to support and move the riser string 122 in in position so that the riser string 122 can be stored by the suspension assembly 200. With the housing 210 and the adapter 250 positioned as shown, the locking mechanisms 218 are actuated to lock the adapter 250 to the housing 210. Thus, when in position, the housing 210 secures the adapter 250 and supports the riser 122 by using the dynamic tensioning system on the rig 126. D this allows tension to be applied by the tensioning system to housing 210. The tension is transmitted through housing 210 and adapter 250 to the riser string 122 to store the riser string 122. With the riser string 122 locked in the dynamic suspension assembly 200 and stored by the tensioning system to the rig 126, the dynamic suspension assembly 200 is able to dynamically adjust to maintain tension on the riser string 122. The rig 126 can now be moved to another location with the riser rod 122 remaining suspended through the basement deck opening 128.

[0022]Selv om den foreliggende oppfinnelse har blitt beskrevet med hensyn til spesifikke detaljer, er det ikke intensjonen at slike detaljer skal anses som begrensninger av omfanget av oppfinnelsen, med unntak av omfanget de er innbefattet i de vedføyde tegningene. [0022] Although the present invention has been described with respect to specific details, it is not intended that such details be considered limitations on the scope of the invention, except to the extent they are included in the accompanying drawings.

Claims (10)

1. Dynamisk avheng-sammenstilling for å opplagre en stigerørstreng fra en offshore borerigg som innbefatter et dynamisk oppspenningssystem,karakterisert vedat at den omfatter: et hus som dynamisk kan opplagres av oppspenningssystemet, huset innbefatter en passasje gjennom huset; en adapter som kan posisjoneres innen huspassasjen, adapteren innbefatter et profil på en ytre overflate, stigerørstrengen kan festes til adapteren; huset innbefatter videre en låsemekanisme som kan aktueres for å oppta adapterprofilet og feste adapteren til huset; hvori sammenstillingen dynamisk opplagrer stigerørstrengen når huset er opplagret av oppspenningssystemet, stigerørstrengen er festet til adapteren og adapteren er festet i huset.1. Dynamic suspension assembly for storing a riser string from an offshore drilling rig that includes a dynamic tensioning system, characterized in that it comprises: a housing that can be dynamically stored by the tensioning system, the housing includes a passage through the housing; an adapter that can be positioned within the house passage, the adapter includes a profile on an outer surface, the riser string can be attached to the adapter; the housing further includes a locking mechanism which can be actuated to receive the adapter profile and secure the adapter to the housing; wherein the assembly dynamically stores the riser string when the housing is supported by the tensioning system, the riser string is attached to the adapter and the adapter is attached to the housing. 2. Dynamisk avheng-sammenstilling ifølge krav 1, karakterisert vedat den videre omfatter flere enn én låsemekanisme.2. Dynamic suspension assembly according to claim 1, characterized in that it further comprises more than one locking mechanism. 3. Dynamisk avheng-sammenstilling ifølge krav 2, karakterisert vedat låsemekanismene er hydraulisk aktuerte.3. Dynamic suspension assembly according to claim 2, characterized in that the locking mechanisms are hydraulically actuated. 4. Dynamisk avheng-sammenstilling ifølge krav 1, karakterisert vedat huset er ringformet.4. Dynamic suspension assembly according to claim 1, characterized in that the housing is ring-shaped. 5. Dynamisk avheng-sammenstilling ifølge krav 1, karakterisert vedat adapterprofilet strekker seg rundt den ytre overflate av adapteren.5. Dynamic suspension assembly according to claim 1, characterized in that the adapter profile extends around the outer surface of the adapter. 6. Dynamisk avheng-sammenstilling ifølge krav 1, karakterisert vedat huset omfatter en strekkring til det dynamiske oppspenningssystemet.6. Dynamic suspension assembly according to claim 1, characterized in that the housing includes a tension ring for the dynamic tensioning system. 7. Fremgangsmåte for dynamisk opplagring av en stigerørstreng fra en offshore borerigg, karakterisert vedat den omfatter: fråkopling av stigerøret fra en avleder idet det gjenværende partiet av stige-rørstrengen opprettholdes intakt; festing av en stigerøradapter til stigerørstrengen; låsing av et hus til stigerøradapteren; og dynamisk opplagring av stigerøret ved dynamisk påføring av strekk på huset.7. Procedure for dynamic storage of a riser string from an offshore drilling rig, characterized in that it comprises: disconnecting the riser from a diverter while maintaining the remaining portion of the riser string intact; attaching a riser adapter to the riser string; locking a housing to the riser adapter; and dynamic storage of the riser by dynamically applying tension to the housing. 8. Fremgangsmåte ifølge krav 7, karakterisert vedat festing av en stigerøradapter til stigerørstrengen omfatter festing av en stigerøradapter til en fleksibel skjøt som er del av stigerør-strengen.8. Method according to claim 7, characterized in that attaching a riser adapter to the riser string comprises attaching a riser adapter to a flexible joint that is part of the riser string. 9. Fremgangsmåte ifølge krav 7, karakterisert vedat låsing av huset til stigerøradapteren omfatter låsing av en strekkring til et dynamisk oppspenningssystem til adapteren.9. Method according to claim 7, characterized in that locking the housing of the riser adapter comprises locking a tension ring to a dynamic tensioning system for the adapter. 10. Fremgangsmåte ifølge krav 7, karakterisert vedat dynamisk opplagring av stigerøret omfatter dynamisk påføring av strekk til huset med et dynamisk oppspenningssystem.10. Method according to claim 7, characterized in that dynamic storage of the riser includes dynamic application of tension to the housing with a dynamic tensioning system.
NO20140527A 2011-10-17 2014-04-23 Dynamic riser string dependency system NO20140527A1 (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161548192P 2011-10-17 2011-10-17
US201161548937P 2011-10-19 2011-10-19
US13/653,029 US20130092390A1 (en) 2011-10-17 2012-10-16 Dynamic riser string hang-off assembly
PCT/US2012/060522 WO2013059256A1 (en) 2011-10-17 2012-10-17 Dynamic riser string hang-off assembly

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO20140527A1 true NO20140527A1 (en) 2014-05-12

Family

ID=48085210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20140527A NO20140527A1 (en) 2011-10-17 2014-04-23 Dynamic riser string dependency system

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20130092390A1 (en)
CN (1) CN103998708B (en)
BR (1) BR112014009198A8 (en)
GB (1) GB2510740B (en)
NO (1) NO20140527A1 (en)
SG (1) SG11201401481WA (en)
WO (1) WO2013059256A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9109404B2 (en) * 2011-10-17 2015-08-18 Cameron International Corporation Riser string hang-off assembly
US9010436B2 (en) * 2012-12-13 2015-04-21 Vetco Gray Inc. Tensioner latch with sliding segmented base
US9284796B2 (en) 2013-12-18 2016-03-15 Cameron International Corporation Hang-off gimbal assembly
CN107217996B (en) * 2017-08-02 2019-01-01 中国海洋石油集团有限公司 A kind of ocean compliant riser quick-release system
CN108035687B (en) * 2017-12-18 2019-01-11 中国石油大学(华东) A kind of flexible coupling auxiliary guide suitable for deep water test string
BR102020010231A2 (en) * 2020-05-21 2021-11-30 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras SUPPORT FOR RISERS AND COUPLING AND UNCOUPLING METHOD

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4403658A (en) * 1980-09-04 1983-09-13 Hughes Tool Company Multiline riser support and connection system and method for subsea wells
US6173781B1 (en) * 1998-10-28 2001-01-16 Deep Vision Llc Slip joint intervention riser with pressure seals and method of using the same
US7063485B2 (en) * 2004-04-22 2006-06-20 Seahorse Equipment Corporation Top tensioned riser
US7472755B2 (en) * 2004-06-28 2009-01-06 Riggs David C Method for inspection and repair of a flexible joint
US7571772B2 (en) * 2005-09-19 2009-08-11 Vetco Gray Inc. System, method, and apparatus for a radially-movable line termination system for a riser string on a drilling rig
WO2010039811A2 (en) * 2008-09-30 2010-04-08 National Oilwell Varco, L.P. Pipe section guide system with flexible member

Also Published As

Publication number Publication date
GB201407119D0 (en) 2014-06-04
BR112014009198A2 (en) 2017-06-13
SG11201401481WA (en) 2014-05-29
GB2510740B (en) 2018-07-04
US20130092390A1 (en) 2013-04-18
CN103998708B (en) 2017-12-15
WO2013059256A1 (en) 2013-04-25
CN103998708A (en) 2014-08-20
GB2510740A (en) 2014-08-13
BR112014009198A8 (en) 2017-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10400552B2 (en) Connector, diverter, and annular blowout preventer for use within a mineral extraction system
US10087687B2 (en) Seal sub system
US9404320B2 (en) Riser stringer hang-off assembly
NO20140527A1 (en) Dynamic riser string dependency system
US9328569B2 (en) Gooseneck conduit system
NO339578B1 (en) Method and system for conducting drilling fluid using a structure floating in a surface of an ocean
NO338632B1 (en) Apparatus and method for controlling formation fluid flow into a borehole production tube
NO338633B1 (en) Method for underbalanced wellbore and system for supplying density-reducing fluid to a subsea location
US10273766B1 (en) Plug and play connection system for a below-tension-ring managed pressure drilling system
BRPI0806867B1 (en) oilfield equipment
NO316285B1 (en) Swivel control head inside the riser
EP3507444B1 (en) Riser gas handling system and method of use
US20140216751A1 (en) Integrated managed pressure drilling riser joint
NO20131598A1 (en) Gooseneck-pipe system
NO20121291A1 (en) Drilling vessel with dual drilling activity
US20150354296A1 (en) Telescopic riser joint
US10435980B2 (en) Integrated rotating control device and gas handling system for a marine drilling system
CA2955680C (en) Riser isolation tool for deepwater wells
NO345166B1 (en) Offshore drilling system with encapsulated risers

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED, NL

FC2A Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application