NL9400841A - Catheter assembly. - Google Patents

Catheter assembly. Download PDF

Info

Publication number
NL9400841A
NL9400841A NL9400841A NL9400841A NL9400841A NL 9400841 A NL9400841 A NL 9400841A NL 9400841 A NL9400841 A NL 9400841A NL 9400841 A NL9400841 A NL 9400841A NL 9400841 A NL9400841 A NL 9400841A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
element
assembly
end
core
Prior art date
Application number
NL9400841A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Hendrik Glastra
Petrus Antonius Besselink
Original Assignee
Industrial Res Bv
Petrus Antonius Besselink
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Industrial Res Bv, Petrus Antonius Besselink filed Critical Industrial Res Bv
Priority to NL9400841 priority Critical
Priority to NL9400841A priority patent/NL9400841A/en
Publication of NL9400841A publication Critical patent/NL9400841A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
  • A61B5/107Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
  • A61B5/1076Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof for measuring dimensions inside body cavities, e.g. using catheters

Abstract

Catheter assembly with at least one elongate, hollow, sleeve-like first element which encloses an elongate, second core element; in at least one of these elements, the first, distal end comprises material, in particular memory metal which, while the assembly is in use, tends to adopt the memory form, in which the first, distal end of this one part includes an angle with the centre axis of the other part, and the two elements can be displaced in the longitudinal direction with respect to one another, with the result that the distal end is able to adopt a shape which differs from the extended shape, thus considerably improving manipulation of the assembly and providing completely new possible applications.

Description

Korte aanduiding: Cathetersamenstel. SPECIFICATION Catheter assembly.

De uitvinding heeft betrekking op een cathetersamenstel volgens de aanhef van conclusie 1. The present invention relates to a catheter assembly according to the preamble of claim 1.

Een dergelijk cathetersamenstel is op zich bekend; Such a catheter assembly is known per se; verwezen wordt bijvoorbeeld naar de Amerikaanse octrooi-schriften 5 055 101, 5 090 956 en 4 944 727. Reference is made for example to U.S. Patents Nos 5,055,101, 5,090,956 and 4,944,727.

Bij alle bekende cathetersamenstellen van deze bekende soort, waarmee beoogd wordt het verre (distale) einde van de catheter een bepaalde afwijking van de langgestrek-te vorm te geven teneinde dit cathetereinde "stuurbaar" te maken, wordt, om deze uitbuiging te realiseren gebruik gemaakt van verwarmingselementen, al dan niet in combinatie met voorgespannen veerelementen. In all the known catheter assemblies of this known kind, which is designed to give the far (distal) end of the catheter, a certain deviation from the langgestrek-to shape in order to make this end of the catheter "steerable", is, in order to achieve this deflection using of heating elements, whether or not in combination with pre-stressed spring elements. Dit maakt de opbouw van het samenstel uitermate gecompliceerd, stelt grenzen aan de nog te realiseren minimale diameter van het geheel en beperkt de toepassingsmogelijkheden. This makes the construction of the assembly extremely complicated, sets limits to the still to be realized minimum diameter of the whole and limits the potential uses.

De uitvinding beoogt deze bezwaren te ondervangen. The invention aims to obviate these drawbacks. Volgens de uitvinding wordt dit gerealiseerd met een cathetersamenstel met de eigenschappen zoals beschreven in het kenmerk der hoofdconclusie. According to the invention this is achieved with a catheter assembly with the features as described in the characterizing clause of the main claim.

Het cathetersamenstel volgens de uitvinding is, zoals duidelijk zal zijn, aanzienlijk eenvoudiger dan alle tot nu toe bekende cathetersamenstellen en voldoet toch aan alle eisen die aan een dergelijk samenstel kunnen en moeten worden gesteld. The catheter assembly according to the invention, as will be appreciated, significantly simpler than all up to now known catheter assemblies, while fulfilling all the requirements that can and should be imposed on such an assembly. Bovendien opent de unieke configuratie van dit nieuwe cathetersamenstel tot nu toe ongekende mogelijkheden. Also opens the unique configuration of this new catheter assembly hitherto unknown possibilities.

Voorkeursuitvoeringsvormen zijn beschreven in de conclusies 2 t/m 8. Preferred embodiments are described in claims 2/8 m.

Het cathetersamenstel volgens de uitvinding leent zich in het bijzonder voor endoscopie, mede wanneer het samenstel is uitgevoerd op de in de conclusies 9 t/m 11 aangegeven wijze. The catheter assembly according to the invention lends itself in particular for endoscopy, including when the assembly is carried out in the manner indicated in the claims 9 t / m 11.

In het bijzonder wanneer, zoals in conclusie 3 aangegeven, de correlatie tussen de onderlinge axiale verplaatsing der elementen en de uitwijking van het vrije einde van een daarvan in een richting loodrecht op de hartlijn van het hoofdkerndeel bekend is kan het samenstel op bijzonder gunstige wijze worden gebruikt voor het plaatselijk bepalen van de binnendiaxneter van een lichaamsvat of lichaamsholte. In particular, when, as in claim 3 above, the correlation between the mutual axial displacement of the elements and the deflection of the free end of one of them in a direction perpendicular to the axis of the main body portion is well known, the assembly can be a particularly favorable manner used for locally determining the binnendiaxneter of a body vessel or body cavity. Een dergelijk samenstel is gekarakteriseerd door de kenmerken zoals beschreven in de conclusies 12 t/m 14. Such an assembly is characterized by the features as described in the claims 12 t / m 14.

Bij voorkeur wordt een dergelijk samenstel gebruikt onder toepassing van de werkwijze zoals beschreven in conclusie 14 waarbij voorkeursuitvoeringsvormen van deze werkwijze onderwerp zijn de conclusies 15 t/m 20. Preferably, such an assembly is used under application of the method as described in claim 14, in which preferred embodiments of this method are subject matter of the claims 15 t / m 20.

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de tekening. The invention will be elucidated on the basis of the drawing. Hierin is: fig. 1 een schematische afbeelding van een catheter-samenstel volgens de uitvinding aan de hand waarvan tevens het werkingsprincipe zal worden toegelicht; Herein is: Figure 1 is a schematic illustration of a catheter assembly according to the invention on the basis of which also will be explained the principle of operation;. fig. 2a een langsdoorsnede door een gedeelte van een tweede uitvoeringsvorm volgens de uitvinding? FIG. 2a is a longitudinal section through a portion of a second embodiment according to the invention? fig. 2b een langsdoor snede overeenkomstig fig. 2a in de werkstand daarvan; FIG. 2b shows a longitudinal-section similar to Figure 2a, in the working position thereof.; fig. 3 een langsdoorsnede door een derde uitvoeringsvorm volgens de uitvinding in de werkstand; FIG. 3 is a longitudinal section through a third embodiment according to the invention in the working position; fig. 4a een langsdoorsnede door een vierde uitvoeringsvorm der uitvinding; FIG. 4a is a longitudinal section through a fourth embodiment of the invention; fig. 4b een langsdoorsnede door deze uitvoeringsvorm in de werkstand ervan; FIG. 4b is a longitudinal section through this embodiment in its working position; fig. 5 een langsdoorsnede door een vijfde uitvoeringsvorm der uitvinding; FIG. 5 is a longitudinal section through a fifth embodiment of the invention; fig. 6 een langsdoorsnede door een zesde uitvoeringsvorm der uitvinding? FIG. 6 is a longitudinal section through a sixth embodiment of the present invention? fig. 7 een schematische afbeelding van een samenstel met behulp waarvan het mogelijk is de doorsnede van de binnenwand van een lichaamsvat te bepalen. FIG. 7 is to determine a schematic illustration of an assembly by means of which it is possible the cross section of the inner wall of a body vessel.

Opgemerkt wordt dat in de figuren de afmetingen der verschillende samenstellende delen duidelijkheidshalve niet met de juiste onderlinge verhoudingen zijn weergegeven. It is noted that the various constituent parts, the dimensions in the figures for reasons of clarity are not shown with the correct proportions.

Het in fig. 1 af geheelde, in zijn geheel met het verwijzingscijfer 2 aangegeven cathetersamenstel volgens de uitvinding omvat een langwerpig hulsvormig element 4 uit zeer buigzaam materiaal dat aan het nabije einde 6 is opgenomen in een geschikte houder 8 en aan het verre (distale) einde 10 open is. The in fig. 1 off healed, in its entirety by the reference numeral 2 is indicated catheter assembly according to the invention comprises an elongated, sleeve-shaped element 4 from highly flexible material which is included at the proximal end 6 in a suitable container 8, and at the far (distal) end 10 is open. In deze buigzame huls bevindt zich een kernelement 12 waarvan het nabije einde 14 is vastgezet in een geschikt gevormde manipuleerdop 16 en waarvan het verre, distale, einde 18 uit de opening 10 kan uittreden. In this flexible sleeve there is a core member 12 of which the proximal end 14 is fixedly put in a suitably shaped manipuleerdop 16 and of which the far, distal, end 18 can not egress from the opening 10.

Dit verre einde 18 is zodanig geprogrammeerd dat het bij de gebruikstemperatuur van het samenstel de neiging heeft een van de gestrekte vorm zoals bepaald door de hartlijn 20 van de huls 4 afwijkende vorm aan te nemen, een en ander zoals met streeplijnen getekend en met het verwijzingscijfer 12a aangegeven. This distal end 18 is such programmed that it is at the use temperature of the assembly has a tendency to one of the stretched form as determined by assuming the center line 20 of the sleeve 4 different shape, all this as shown by dashed lines and by the reference numeral indicated 12a. Bij voorkeur bestaat er een, bekende, correlatie tussen de verplaatsing in axiale richting van de kern 12, teweeggebracht door het in de richting van de pijl 22 indrukken van de manipuleerdop 16 tegen de werking van de tussen deze dop en de houder 8 aangebrachte schroefveer 24 in en de radiale verplaatsing r van de tip 12b van het deel 12a ten opzichte van de hartlijn 20. De axiale verplaatsing kan worden bepaald door middel van de schematisch aangegeven schaalverdeling 26 in samenwerking met het vaste merkteken 28. Door draaien van de manipuleerdop 16 is elke gewenste hoekstand in te stellen. Preferably, there is one, well-known, correlation between the displacement in the axial direction of the core 12, induced by it in the direction of the arrow 22 pushing the manipuleerdop 16 against the action of the helical spring disposed between the cap and the holder 8 24 in, and the radial displacement r of the tip 12b of the portion 12a with respect to the axis 20. the axial movement can be determined by means of the schematically indicated scale 26 in cooperation with the fiducial mark 28. by turning the manipuleerdop 16 is to set any desired angle.

Een dergelijk cathetersamenstel heeft vele toepassingsmogelijkheden en kan met een bijzonder kleine diameter worden vervaardigd, in het bijzonder door het feit dat er geen extra verbindingen nodig zijn met verwarmingselementen voor het op een bepaalde temperatuur brengen van het einde van het kernelement zoals dit bij de op zich bekende cathetersamenstellen wel het geval is. Such a catheter assembly has many applications and can be fabricated a particularly small diameter, in particular by the fact that no extra connections are necessary with heating elements for the bringing to a specific temperature of the end of the core element such as this to the per se known catheter assemblies is the case. Dit maakt het cathetersamenstel bijzonder geschikt te worden gebruikt als zogenaamde "voerdraad" zoals deze wordt gebruikt bij het uitvoeren van de, algemeen bekende, dotter- behandeling. This permits the catheter assembly to be used particularly suitable as a so-called "guide wire" as it is used in the practice of the, well-known, dotter- treatment. Bij een dergelijke dotterbehandeling wordt, zoals bekend, eerst een dergelijke voerdraad met het verre, distale, einde tot op de te behandelen plaats gebracht waarna over deze voerdraad het dottercatheter-samenstel wordt ingebracht en de voerdraad vervolgens wordt teruggetrokken. By such an angioplasty treatment, as is known, first a guide wire with such an the far, distal, end brought up to the site to be treated, after which on this guide wire, the balloon angioplasty catheter assembly is inserted and the guide wire is then withdrawn. Het is duidelijk dat het naar wens tot buiten de huls 4 te brengen einde 12a van de kerndraad, die daarbij een van de gestrekte vorm afwijkende vorm aanneemt en door draaien rond de hartlijn 12 in elke gewenste stand kan worden gebracht het tot op de gewenste plaats manipuleren aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. It is clear that it can be brought as desired to outside the sleeve 4, to bring the end 12a of the core wire, which thereby takes on a different shape of the stretched form, and by rotating around the axis 12 in any desired position it to the desired location manipulation is facilitated considerably. Uiteraard is voor deze toepassing het geheel der elementen aan het nabije einde demonteerbaar. Of course, for this application, the entirety of the elements to the proximal end removable.

Fig. Fig. 2a en 2b tonen het verre einde van een uitvoeringsvorm van het cathetersamenstel volgens de uitvinding met de buigzame huls 30 waarvan de wand in het einddeel 30a progressief dunner en dus buigzamer wordt. 2a and 2b show the distal end of an embodiment of the catheter assembly according to the invention with the flexible sleeve 30, of which the wall in the end portion 30a is progressively thinner and thus more flexible. Dit einddeel 30a is afgesloten met de afsluitstop 32. Ook hier omsluit de huls 30 een kern 34 waarvan althans het einddeel 34a de neiging heeft bij de gebruikstemperatuur een van de gestrekte vorm afwijkende vorm aan te nemen. This end portion 30a is closed with the sealing stopper 32. The sleeve 30 also encloses Here a core 34 of which at least the end portion 34a has a tendency to assume a stretched form of the deviating shape at the use temperature. Tot aan de overgang naar het einddeel 30a is de wand van de huls 30 voldoende stijf om deze neiging tegen te gaan; Up to the transition to the end portion 30a is the wall of the sleeve 30 is sufficiently rigid to counteract this tendency; wanneer het einddeel 34a van de kern 34 echter tot in het einddeel 30a van de huls 30 doordringt zal dit einddeel 30a, zoals fig. 2b toont, mee uitbuigen. when the end portion 34a of the core 34, however, until in the end portion 30a of the sleeve 30 penetrates through this end portion 30a will, as shown in FIG. 2b shows, with it buckling.

Het is duidelijk dat ook hier huls 30 en kern 34 aan het nabije einde kunnen zijn verbonden met elk geschikt manipuleringssamenstel. It is clear that here also the sleeve 30 and core 34 to be connected to any suitable manipuleringssamenstel the near end.

Fig. Fig. 3 toont een uitvoeringsvorm waarin de huls 40 een tweede huls 42 omsluit die is vervaardigd uit geheu-genmetaal dat bij de gebruikstemperatuur de neiging heeft een van de gestrekte vorm afwijkende vorm aan te nemen, een en ander zoals voor het einddeel 42a van de kernhuis 42 getoond. 3 shows an embodiment in which the sleeve 40 a second sleeve 42 encloses which is made of memor-genmetaal in that at the use temperature has a tendency to one of the stretched form to assume different shape, one and the other such as to the end portion 42a of the core housing 42 shown. De kernhuis 42 is aan het vrije, verre einde afgesloten met een optisch beeldvormend element 44, bijvoorbeeld een geschikte lens; The core housing 42 is at the free, distal end closed with an optical image-forming element 44, for example, an appropriate lens; via een schematisch aangege ven stelsel van lichtgeleidervezels 46 kan vanuit deze lens licht worden uitgestraald zoals aangegeven met de pijlen 48 en invallend licht, aangegeven met de pijlen 50, worden verzameld zodat een zeer goed manipuleerbaar en aldus uiterst bruikbare endoscoop is verkregen. via a schematically indicated appropriate array of light-guide fibers 46 can be radiated light from the lens as indicated by the arrows 48, and incident light, indicated by the arrows 50, can be collected so that a very good manipulable, and thus extremely useful endoscope has been obtained.

Bij de tot nu toe beschreven uitvoeringsvormen is de kern het element waarvan het einde de neiging heeft een van de gestrekte vorm afwijkende configuratie aan te nemen doch het is duidelijk dat het geheel ook zodanig kan zijn uitgevoerd dat de huls deze neiging heeft. In the previously described embodiments to the core is the element of which the end has a tendency to assume a shape deviating from the stretched configuration but it is obvious that the whole can also be designed in such a way that the sleeve has this tendency. Fig. Fig. 4a en 4b hebben betrekking op een dergelijke uitvoeringsvorm. 4a and 4b relate to such an embodiment.

Fig. Fig. 4a toont een huls 50 uit geheugenmetaal waarvan het einde 50a zodanig is geprogrammeerd dat het de neiging heeft een van de gestrekte vorm, aangegeven door de hartlijn 52, afwijkende vorm aan te nemen. 4a shows a sleeve 50 of shape memory metal from which the end 50a is programmed such that it has the tendency to one of the straightened form, indicated by the center line 52, to assume different shape. Dit einde 50a is afgesloten met een zeer buigzame, puntig toelopende tip 52 die het manipuleren vergemakkelijkt. This end 50a is closed off with a very flexible tip tapering to a point 52 which facilitates the manipulation.

De huls 50 omsluit een kern 54 die minder buigzaam is dan het einddeel 50a en dus in de toestand, waarin de kern 54 tot aan de tip 52 is ingeschoven, het geheel in de gestrekte toestand houdt. The sleeve 50 encloses a core 54 that is less flexible than the end portion 50a and therefore in the state in which the core 54 and is pushed to the tip 52, keeps the whole in the stretched state. Terugtrekken van de kern 54 tot in de in fig. 4b getekende stand heeft tot gevolg dat het einddeel 50a zijn gebogen, voorgeprogrammeerde, vorm zal aannemen. Retraction of the core 54 to the in Fig. 4b the position shown has the effect that the end portion 50a are curved, pre-programmed, as will assume.

Teneinde een universele oriënteerbaarheid resp. In order or a universal orientability. stuurbaarheid van het uiteinde in verschillende richtingen van het cathetersamenstel te bereiken kan men gebruik maken van de configuratie volgens fig. 5, dus een configuratie waarin meerdere hulzen uit geheugenmateriaa1, elk met een tot een gekromde vorm voorgeprogrammeerd uiteinde, concentrisch binnen elkaar zijn aangebracht. steerability of the tip in different directions to reach the catheter assembly may be made of the configuration shown in FIG. 5, i.e. a configuration in which a plurality of bushes of geheugenmateriaa1, each having from one to a curved shape pre-programmed end, are arranged concentrically one within the other.

Fig. Fig. 5 toont de holle binnenkern 60 waarvan het geprogrammeerde einde 60a is afgesloten met een optisch beeldvormend element 62 samenwerkend met een schematisch aangegeven lichtgeleidervezelstelsel 64. De huls 60 is opgenomen in een tweede huls 66 met het vormgeprogrammeer-de einde 66a en deze huls 66 is weer opgenomen in een derde huls 68. Uiteraard moet bij een dergelijke configuratie het manipuleersamenstel dienovereenkomstig worden aangepast wat voor de vakman geen enkel technisch probleem zal opleveren. 5 shows the hollow inner core 60 of which the programmed end 60a is closed off by an optical image-forming element 62 cooperating with a schematically indicated light guide fiber bundle 64. The sleeve 60 is accommodated in a second sleeve 66 with the vormgeprogrammeer-, the end 66a, and this sleeve 66 is again included in a third sleeve 68. of course, should be adapted accordingly, the manipuleersamenstel in such a configuration which will not pose any technical problem for the skilled in the art. Met deze configuratie zijn verrassende eigenschappen en voordelen realiseerbaar. With this configuration, its surprising features and advantages realizable.

De huls welke het kerndeel omsluit behoeft niet noodzakelijkerwijs de in fig. 1 tot en met 6 aangegeven gestrekte vorm te bezitten. The sheath which encloses the core part does not necessarily need to possess the elongated form shown in FIGS. 1 to 6. Fig. Fig. 6 toont een uitvoeringsvorm met een hulsvormige kern 70 waarvan het vormvoorgeprogrammeerde einde 70a is afgesloten met een optisch element 72 samenwerkend met niet-getekende lichtgelei-dingselementen. 6 shows an embodiment with a sleeve-shaped core 70 to which the shape pre-programmed end 70a is closed off by an optical element 72 co-operating with a non-shown light guiding elements. Het hulsvormig kerndeel 70 is opgenomen in een zeer buigzame buitenhuis 74 wat de mogelijkheid biedt het geheel, onder gebruikmaking van het uitschuiven en rond de hartlijn 76 draaien van het einddeel 70a tot op een zeer moeilijk toegankelijke plaats te manipuleren en daarbij door middel van de optische elementen waarnemingen te doen. The sleeve-like core part 70 is contained in a very flexible outer tube 74 which allows the whole, by using the extension and around the axis 76 rotation of the end portion 70a to be manipulated in a very difficult to access, and thereby, by means of the optical elements to make observations.

Het levert in de praktijk geen problemen op de correlatie tussen de radiale uitwijking van de kern en de axiale verplaatsing daarvan zeer nauwkeurig te kennen en dit resulteert in een bijzonder interessante toepassing van het cathetersamenstel volgens de uitvinding, namelijk die waarmee met dit samenstel de binnendiameter van een lichaamsholte of een lichaamsvat kan worden gemeten. It in practice, does not present problems on the correlation between the radial deflection of the core and the axial movement thereof very accurately expressed, and this results in a particularly interesting application of the catheter assembly according to the invention, namely those with which with this assembly, the inner diameter of a body cavity or a body vessel can be measured. Dit kennen van de plaatselijke diameter van een lichaamsholte of -vat is bijzonder belangrijk wanneer daar ter plaatse ter versterking van de vatwand een, veelal cilindrisch, versterkingselement ("stent") moet worden aangebracht. This knowledge of the local diameter of a body cavity or vessel is particularly important when at that location to reinforce the vessel wall a, usually cylindrical, reinforcing element ( "stent") is to be applied. Tot nu toe volstaat men met het aan de hand van röntgenbeelden schatten van deze binnendiameter doch in de praktijk blijkt een dergelijke schatting niet zelden zover van de feitelijke afmeting af te wijken dat een, veelal met veel moeite op de betreffende plaats aangebrachte, stent moet worden teruggetrokken en door een andere moet worden vervangen. Until now, it is sufficient estimate with the on the basis of X-ray images of such inside diameter, but in practice, such an estimate, not infrequently so far as to deviate from the actual size to form an, often with great difficulty at the appropriate point arranged stent is to be withdrawn and be replaced by another. Het is duidelijk dat dit voor de patiënt zeer grote risiko's met zich meebrengt. It is clear that this very big risk with risks for the patient.

Een inrichting waarmee het bepalen van de vatwanddia-meter op nauwkeurige en patiëntvriendelijke wijze kan worden uitgevoerd is in langsdoorsnede afgebeeld in fig. A device with which the determination of the vatwanddia-meter in an accurate and patient-friendly manner, can be carried out is depicted in longitudinal section in FIG.

7. Deze figuur toont een uitzetbaar element, bijvoorbeeld een dotterballon 80 die in de uitgezette toestand met zijn buitenwand 82 aanligt tegen de binnenwand 84 van een lichaamsvat 86, bijvoorbeeld een ader. 7. This figure shows an expandable member, such as an angioplasty balloon 80 which, in the expanded state, with its outer wall 82 abuts against the inner wall 84 of a body 86, for example, a vein. De dotterballon 80, waarvan de noodzakelijke andere samenstellende delen, zoals de toevoer voor de contrastvloeistof waarmee het uitzetten der ballon teweeg wordt gebracht niet zijn getekend, heeft een centraal geleidingskanaal 88 waarmee de ballon 80 is gecentreerd op de buitenhuis 90 van een cathetersamenstel volgens de uitvinding voorzien van de kern 92. In wezen komt dit cathetersamenstel overeen met dat wat in fig. 1 is afgebeeld. The angioplasty balloon 80, for which the necessary other components, such as the feed for the contrast with which the expansion of the balloon is effected have not been shown, has a central guidance channel 88 with which the balloon 80 is centered on the outer sheath 90 of a catheter assembly according to the invention, providing the core 92. essentially, this catheter assembly is similar to that which is shown in Fig. 1. Het einde 92a is geprogrammeerd om bij de gebruiks- (lichaams-) temperatuur de afgeheelde vorm aan te nemen en daarbij is er een nauwkeurige correlatie tussen de afstand 1 waarover het deel 92a uit de monding 94 van de huls 90 uittreedt en de radiale afstand r die de tip 92b heeft ten opzichte van de hartlijn 96 van het geheel. The end 92a is programmed to assume the afgeheelde shape under use (body) temperature, and thereby there is an exact correlation between the distance over which the first portion 92a of the mouth 94 of the sleeve 90 exits, and the radial distance r which the tip 92b has with respect to the center line 96 of the whole. Wanneer de axiale verplaatsing van de kern 92, nodig om de tip 92 de binnenwand 84 van het lichaamsvat 96 te doen bereiken bekend is is daarmee ook de binnenstraal r en daarmee de binnendiameter D van dit lichaamsvat bekend. When the axial displacement of the core 92 necessary for the tip 92, the inner wall 84 of the body vessel 96 to do therewith also reach it is known, the inner radius r, and hence the inner diameter D of this known body vessel.

Voor het bepalen van het moment waarop de tip 92b de vatwand bereikt zijn er vele mogelijkheden. To determine when the tip 92b reaches the vessel wall there are many possibilities. Men kan bijvoorbeeld het gehele proces op een röntgenscherm volgen doch ook kan men gebruik maken van een samenstel volgens fig. 3 en aldus het moment van bereiken optisch waarnemen. For example, one can follow the whole process on an X-ray screen, but also can make use of an assembly according to FIG. 3 and thus the moment of reaching detecting optically. Ook mechanische, electrische en akoestische aftasting behoren tot de mogelijkheden. Also, mechanical, electrical and acoustic sensing are among the possibilities.

Het op de gewenste plaats in het lichaam brengen van deze inrichting is zeer eenvoudig: men gebruikt de buitenhuis 90 met de kern 92 van het cathetersamenstel als voerdraad waarbij het manipuleren daarvan door de eigenschappen van het einde 92a daarvan aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. The placing on the desired site in the body of this device is very simple: one uses the outer sleeve 90 with the core 92 of the catheter assembly as a guide wire in which the manipulation thereof by the properties of the end 92a thereof is greatly facilitated. Na het uitvoeren van de bepaling der vatdiameter brengt men het uitzetbaar lichaam 80 tot de oorspronkelijke diameter terug, trekt het langs de huls 90, die op zijn plaats blijft, terug en gebruikt deze huls 90 daarna als voerdraad voor het op de juiste plaats brengen van de stent. After the execution of the determination of the vessel diameter to bring it to the expandable body 80 back to the original diameter, pulls along the sleeve 90, which remains in place, back and uses this sleeve 90 then as a guide wire for the correct positioning of the stent.

Uiteraard is ook een uitvoering mogelijk waarbij de kern 92 niet uit de ballon uittreedt doch de huls 90 in de ballon eindigt en de monding ervan dus inde ballon ligt. It is of course also an embodiment is possible in which the core 92 does not exit out of the balloon, but the sleeve 90 terminates in the balloon and its mouth end so located balloon. Dan bepaalt men het moment waarop het einde van de kern de binnenwand van de ballon bereikt. Then, one determines the moment when the end of the core to reach the inner wall of the balloon.

Claims (20)

1. Cathetersamenstel, omvattende tenminste een langwerpig hol hulsvormig eerste element dat een langwerpig, tweede kernelement omsluit, waarbij van althans één van deze elementen het eerste, verre, einde bestaat uit materiaal, in het bijzonder geheugenmetaal dat tijdens gebruik van het samenstel de neiging heeft de geheugenvorm aan te nemen, met het kenmerk, dat het geheugenmetaal is van de soort waarvan de geheugenvorm, welke die is waarin het eerste, verre einde van dit ene deel met de hartlijn van het andere deel bij de werktemperatuur van het samenstel een hoek insluit; 1. A catheter assembly, comprising at least one elongated hollow sleeve-shaped first member which encloses an elongated, second core element, wherein at least one of these elements, said first, distant, end consisting of a material, in particular memory metal which has a tendency, during use of the assembly, to take the memory shape, characterized in that the memory metal is of the type whose memory shape, which is that in which the first, distal end of the one part with the center line of the other part at the operating temperature of the assembly an angle ; de beide elementen in langsrichting ten opzichte van elkaar verschuifbaar zijn, waarbij het uitbuigend deel van het ene element tijdens het innemen van de geheugenvorm kan afsteunen tegen het andere element aan of nabij het einde daarvan; the two elements in the longitudinal direction relative to each other are displaceable, bending it outwards, whereby the part of the one element can be supported during the taking of the memory shape against the other element at or near the end thereof; - een en ander zodanig dat er een correlatie bestaat tussen de axiale verplaatsing van de beide elementen ten opzichte van elkaar en de uitwijking van het verre einde van het ene deel. - the arrangement being such that there is a correlation between the axial displacement of the two elements relative to each other, and the deflection of the distal end of the one part.
2. Samenstel volgens conclusie 1, gekenmerkt door een aan het tweede, nabije, einde ervan aangebrachte inrichting voor het bepalen van de onderlinge verplaatsing der elementen. 2. An assembly according to claim 1, characterized by a second, proximate, end thereof provided apparatus for determining the relative displacement of the elements.
3. Samenstel volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de correlatie tussen de onderlinge axiale verplaatsing der elementen en de uitwijking van het eerste, verre, einde van één daarvan zodanig is dat uit deze onderlinge axiale verplaatsing de verplaatsing van het eerste, vrije, einde van één der elementen in een richting loodrecht op de hartlijn van het hoofdkerndeel kan worden afgeleid. 3. An assembly according to claim 2, characterized in that the correlation between the mutual axial displacement of the elements and the excursion of the first, distant, end of one of them is such that from this mutual displacement, the axial displacement of the first, free, end of one of the elements can be derived in a direction perpendicular to the axis of the main body portion.
4. Samenstel volgens conclusie 1-3, met het kenmerk, dat van het tweede, kernelement het verre einde bestaat uit geheugenmetaal met de in conclusie l gedefinieerde eigenschappen en tijdens gebruik in axiale richting in het eerste, hulselement kan verschuiven. 4. An assembly as claimed in claim 1-3, characterized in that of the second core element the distal end consists of memory metal with the properties and may shift during use in the axial direction as defined in claim l in the first sleeve element.
5. Samenstel volgens conclusie 1-4, net het kenmerk, dat de afsteunplaats voor het kernelement zich aan het open einde van het hulselement bevindt. 5. An assembly as claimed in claims 1-4, as characterized in that the afsteunplaats for the core element is located at the open end of the sleeve element.
6. Samenstel volgens conclusie 1-4, met het kenmerk, dat van het hulselement de wand tot voorbij de afsteunplaats voor het kernelement is verlengd in een extra buigzaam einddeel. 6. An assembly as claimed in claim 1-4, characterized in that the sleeve element of the wall to beyond the afsteunplaats for the core element is elongated in a supplementary flexible end portion.
7. Samenstel volgens conclusie 5-6, met het kenmerk, dat het einddeel der huls door een afsluitelement is afgesloten. 7. An assembly as claimed in claim 5-6, characterized in that the end portion of the sleeve is closed by a closure element.
8. Samenstel volgens conclusie 1-7, met het kenmerk, dat het kernelement massief is. 8. An assembly as claimed in claim 1-7, characterized in that the core element is solid.
9. Samenstel volgens conclusie 1-7, met het kenmerk, dat het kernelement hol is. 9. An assembly as claimed in claims 1-7, characterized in that the core element is hollow.
10. Samenstel volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat het holle kernelement is ingericht ter opname van tenminste één lichtgeleidervezel. 10. An assembly according to claim 9, characterized in that the hollow core member is arranged for accommodating at least one light guide fiber.
11. Samenstel volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het holle kernelement is afgesloten door een beeldvormend optische element. 11. An assembly according to claim 10, characterized in that the hollow core member is closed off by an image-forming optical element.
12. Samenstel voor het plaatselijk bepalen van de binnendiameter van een lichaamsvat of lichaamsholte onder gebruikmaking van een samenstel volgens één of meer der conclusies 3-11, met het kenmerk, dat rond het verre einde van het hulselement een uitzetbaar centreerelement is aangebracht dat in de uitgezette toestand in aanligging tegen de vat- of holtewand kan worden gebracht, een en ander zodanig dat het eerste, verre, einde van het kernelement bij axiale verplaatsing daarvan in een richting dwars op de hartlijn daarvan en tot aan de betreffende wand kan worden gebracht. 12. An assembly for locally determining the inner diameter of a claimed in one or more of claims body vessel or body cavity using an assembly 3-11, characterized in that an expandable centering element is disposed around the distal end of the sleeve element that, in the expanded state can be brought into contact against the vessel or cavity wall, the arrangement being such that the first, distant, end of the core member during axial displacement thereof in a direction transverse to the axis thereof, and can be brought up to the respective wall.
13. Samenstel volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het verre einde van het kernelement tot buiten het centreerelement en tot aan de betreffende vatwand kan uittreden. 13. An assembly according to claim 12, characterized in that the far end of the core element to outside the centering element, and up to the respective vessel wall may exit.
14. Samenstel volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat het centreerelement ter plaatse van de uittreedopening voor de kern is voorzien van een stijve ring of huls waartegen de kern kan afsteunen. 14. An assembly according to claim 13, characterized in that the centering element in the region of the outlet opening for the core is provided with a rigid ring or sleeve against which the core can be supported.
15. Werkwijze ter bepaling van de binnendiameter van een lichaamsvat onder gebruikmaking van een samenstel volgens conclusie 12-14, omvattende de stappen van het: gebruiken van het samenstel volgens conclusie 4-11 als in het lichaam in te brengen voerdraad, waarbij het eerste, verre, einde tot op de gewenste plaats in het gewenste lichaamsvat wordt gebracht; 15. A method for the determination of the inner diameter of a body vessel using an assembly according to claim 12-14, comprising the steps of: use of to bring in the assembly according to claim 4-11 as a guide wire in the body, wherein the first, far, till the end is brought to the desired place in the desired body vessel; onder gebruikmaking van deze voerdraad als geleiding op de gewenste plaats in het lichaamsvat brengen van een uitzetbaar centreerelement; using this guide wire as a guide at the desired location in the body vessel bringing an expandable centering element; na het uitzetten van dit element tot buiten dit element brengen van het eerste, verre, einde van dit, of een ander soortgelijk kernelement tot in een stand waarin dit einde de binnenwand van het lichaamsvat bereikt en het bepalen van de daartoe noodzakelijke axiale verplaatsing van het kernelement; after bringing the release of this element to outside of this element of the first, distant, end of this, or any other similar core element into a position in which this end reaches the inside wall of the body vessel and determining the necessary axial displacement of the core element; uit de bekende correlatie tussen deze axiale verplaatsing en de daarmee gepaard gaande uitbuiging van het verre einde bepalen van de plaatselijke binnenstraal van het vat. from the known correlation between such axial displacement and the consequent deflection of the distal end of which the local internal radius of the vessel.
16. Werkwijze volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat men de toestand van het bereiken van de vatbinnenwand bepaalt aan de hand van röntgenbeelden. 16. A method according to claim 15, characterized in that one determines the state of reaching the vatbinnenwand on the basis of X-ray images.
17. Werkwijze volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat men de toestand van het bereiken van de vatbinnenwand bepaalt door optische aftasting van de vatwand. 17. The method according to claim 15, characterized in that the state of reaching the vatbinnenwand determined by optical scanning of the vessel wall.
18. Werkwijze volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat men de toestand van het bereiken van de vatbinnenwand bepaalt door mechanische aftasting van de vatwand. 18. The method according to claim 15, characterized in that the state of reaching the vatbinnenwand determined by mechanical scanning of the vessel wall.
19. Werkwijze volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat men de toestand van het bereiken van de vatbinnenwand bepaalt door electrische aftasting van de vatwand. 19. The method according to claim 15, characterized in that the state of reaching the vatbinnenwand determines by electrical scanning of the vessel wall.
20. Werkwijze volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat men de toestand van het bereiken van de vatbinnenwand bepaalt door akoestische aftasting. 20. The method according to claim 15, characterized in that the state of reaching the vatbinnenwand determine by acoustic scanning.
NL9400841A 1994-05-24 1994-05-24 Catheter assembly. NL9400841A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400841 1994-05-24
NL9400841A NL9400841A (en) 1994-05-24 1994-05-24 Catheter assembly.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400841A NL9400841A (en) 1994-05-24 1994-05-24 Catheter assembly.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9400841A true NL9400841A (en) 1996-01-02

Family

ID=19864228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9400841A NL9400841A (en) 1994-05-24 1994-05-24 Catheter assembly.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9400841A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5919147A (en) * 1996-11-01 1999-07-06 Jain; Krishna M. Method and apparatus for measuring the vascular diameter of a vessel

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4588294A (en) * 1984-06-27 1986-05-13 Warner-Lambert Technologies, Inc. Searching and measuring endoscope
EP0238106A1 (en) * 1986-02-11 1987-09-23 Louis Johannes Karel Jozef Reytenbagh Catheter provided with positioning means
EP0260953A2 (en) * 1986-09-18 1988-03-23 Paul G. Yock Device for use in the cannulation of blood vessels
WO1992014506A1 (en) * 1991-02-15 1992-09-03 Raychem Corporation Steerable cannula
WO1992021287A1 (en) * 1991-06-07 1992-12-10 Baxter International Inc. Catheter depth gauge
US5242448A (en) * 1991-08-01 1993-09-07 Pettine Kenneth A Bone probe
EP0573311A1 (en) * 1992-06-05 1993-12-08 Cardiac Pathways Corporation Endocardial mapping and ablation system utilising a separately controlled ablation catheter

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4588294A (en) * 1984-06-27 1986-05-13 Warner-Lambert Technologies, Inc. Searching and measuring endoscope
EP0238106A1 (en) * 1986-02-11 1987-09-23 Louis Johannes Karel Jozef Reytenbagh Catheter provided with positioning means
EP0260953A2 (en) * 1986-09-18 1988-03-23 Paul G. Yock Device for use in the cannulation of blood vessels
WO1992014506A1 (en) * 1991-02-15 1992-09-03 Raychem Corporation Steerable cannula
WO1992021287A1 (en) * 1991-06-07 1992-12-10 Baxter International Inc. Catheter depth gauge
US5242448A (en) * 1991-08-01 1993-09-07 Pettine Kenneth A Bone probe
EP0573311A1 (en) * 1992-06-05 1993-12-08 Cardiac Pathways Corporation Endocardial mapping and ablation system utilising a separately controlled ablation catheter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5919147A (en) * 1996-11-01 1999-07-06 Jain; Krishna M. Method and apparatus for measuring the vascular diameter of a vessel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3605725A (en) Controlled motion devices
US3572325A (en) Flexible endoscope having fluid conduits and control
US3294085A (en) Endoscope
US5035686A (en) Catheter exchange system with detachable luer fitting
US5350395A (en) Angioplasty apparatus facilitating rapid exchanges
DE3714492C2 (en) Tube design for medical applications
US5735792A (en) Surgical instrument including viewing optics and an atraumatic probe
US6039727A (en) Channel forming device with penetration limiter
US4641650A (en) Probe-and-fire lasers
JP3615547B2 (en) Zebra exchange guide wire
EP2116272B1 (en) Bi-directional sheath deflection mechanism
EP1631185B1 (en) Apparatus for viewing a visually obscured portion of a cavity
USRE41475E1 (en) Flexible ureteropyeloscope
US4474174A (en) Surgical instrument for an endoscope
US5484407A (en) Catheter with steerable distal end
US5147317A (en) Low friction varied radiopacity guidewire
DE69732742T2 (en) The tubular medical device
RU2606106C2 (en) Flexible eye surgical probe
EP0566873B1 (en) Two-piece tip for fiber optic catheter
USRE33911E (en) Catheter guide wire with short spring tip and method of using the same
US6264664B1 (en) Surgical basket devices
US5390663A (en) Canal obstruction remover
EP1526800B1 (en) Scanning miniature optical probes with optical distortion correction and rotational control
EP1615574B1 (en) Directional laser probe
US5454794A (en) Steerable light diffusing catheter

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed