NL9302140A - Biopsy needle assembly. - Google Patents

Biopsy needle assembly. Download PDF

Info

Publication number
NL9302140A
NL9302140A NL9302140A NL9302140A NL9302140A NL 9302140 A NL9302140 A NL 9302140A NL 9302140 A NL9302140 A NL 9302140A NL 9302140 A NL9302140 A NL 9302140A NL 9302140 A NL9302140 A NL 9302140A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
sleeve
needle
biopsy needle
needle assembly
body
Prior art date
Application number
NL9302140A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL194533C (en
NL194533B (en
Original Assignee
Benedict Marie Doorschodt
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Benedict Marie Doorschodt filed Critical Benedict Marie Doorschodt
Priority to NL9302140 priority Critical
Priority to NL9302140A priority patent/NL194533C/en
Publication of NL9302140A publication Critical patent/NL9302140A/en
Publication of NL194533B publication Critical patent/NL194533B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL194533C publication Critical patent/NL194533C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B10/00Other methods or instruments for diagnosis, e.g. instruments for taking a cell sample, for biopsy, for vaccination diagnosis; Sex determination; Ovulation-period determination; Throat striking implements
  • A61B10/02Instruments for taking cell samples or for biopsy
  • A61B10/0233Pointed or sharp biopsy instruments
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/0057Implements for plugging an opening in the wall of a hollow or tubular organ, e.g. for sealing a vessel puncture or closing a cardiac septal defect
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B46/00Surgical drapes
  • A61B46/10Surgical drapes specially adapted for instruments, e.g. microscopes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B46/00Surgical drapes
  • A61B46/10Surgical drapes specially adapted for instruments, e.g. microscopes
  • A61B46/13Surgical drapes specially adapted for instruments, e.g. microscopes the drapes entering the patient's body
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/34Trocars; Puncturing needles
  • A61B17/3417Details of tips or shafts, e.g. grooves, expandable, bendable; Multiple coaxial sliding cannulas, e.g. for dilating
  • A61B17/3421Cannulas
  • A61B17/3431Cannulas being collapsible, e.g. made of thin flexible material
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B2017/00004(bio)absorbable, (bio)resorbable, resorptive
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/00234Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for minimally invasive surgery
  • A61B2017/00287Bags for minimally invasive surgery

Abstract

Biopsy needle system consisting of at least one biopsy needle which is movably incorporated in a sleeve-type organ. When a sample is taken in the usual way with the tip of the needle, the needle is taken out of the body, leaving the sleeve-type organ behind. This means that tissue taken as a sample can in no way come into contact with the tissues lying in the path between the organ concerned and the outside of the body and with "healthy", i.e. non-suspect tissue in the organ to be punctured. The sleeve consists of a biologically degradable material. The sleeve staunches bleeding and it also prevents "implantation metastasis", in medical terms "needle tract seeding".

Description

Biopsienaaldsamenstel. Biopsy needle assembly.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een biopsienaaldsamen-stel omvattende een biopsienaald, die verschuifbaar opgenomen is in een hulsvormig orgaan, dat enerzijds grenst aan een aanslag en anderzijds een zodanige lengte heeft, dat de naald in teruggetrokken positie binnen het vrije einde van het hulsvormige orgaan ligt en in uitgebrachte positie daarvan voldoende uitsteekt om een monster te kunnen nemen, welk hulsvormig orgaan bij het uiteinde een huls in het lichaam biologisch afbreekbaar materiaal omvat. The present invention relates to a biopsy needle assembly-set, comprising a biopsy needle which is slidably received in a sleeve-like member, which on the one hand adjoins has an abutment, and on the other hand has such a length, that the needle in a retracted position within the free end of the sleeve-like member and is located in the extended position thereof extends sufficiently to be able to take a sample, which sleeve-shaped member comprises a sleeve in the body biodegradable material at the tip.

Een dergelijk biopsienaaldsamenstel is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 4.838.280. Such a biopsy needle assembly is known from United States Patent Specification 4,838,280. Daarbij bestaat de huls uit twee delen. In addition, the sleeve consists of two parts. Het voorste deel dat nabij het vrije uiteinde van de biopsienaald ligt is bedoeld om na het terugtrekken van het naaldsamenstel in het betreffende orgaan achter te blijven. The front part which is intended to remain after retraction of the needle assembly in the respective rear body near the free end of the biopsy needle. Dit bestaat uit een biologisch afbreekbaar materiaal en heeft een bloedstelpende functie. This consists of a biodegradable material and has a styptic function. Na het terugtrekken van de biopsienaald wordt het overige, grootste deel van het hulsvormige orgaan tevens uit het lichaam teruggetrokken. After withdrawal of the biopsy needle to the remaining, greater part of the sleeve-like member will also be withdrawn from the body.

Hoewel de bloedstelpende functie met een dergelijk hulshulpstuk op bevredigende wijze verwezenlijkt kan worden, is gebleken dat met name bij het nemen van monsters van tumoren en echinococcen cysten het gevaar bestaat dat bij het terugtrekken van het biopsienaaldsamenstel bestaande uit de naald en het uit het lichaam beweegbare deel van het hulsvormige orgaan besmetting van het overige lichaam plaatsvindt door aan het vrije uiteinde van het terug beweegbare hulsvormige orgaan hechtende cellen afkomstig van het mogelijk of tumoren echinococcen bevattende orgaan (zg entmetastasering). Although the haemostatic function with such a sleeve fitting in a satisfactory manner can be achieved, it has been found that, in particular when taking samples from tumors and echinococcus cysts is the danger that upon the withdrawal of the biopsy needle assembly comprising the needle and out of the body movable part of the sleeve-like member of contamination of the rest of the body is carried out by adding to the free end of the movable back sleeve-like member adherent cells derived from the possible or tumors echinococcus-containing member (so-called entmetastasering). Gebleken is dat bij het nemen van monsters in kwaadaardige tumoren in meer dan 1% van de gevallen uitzaaiing plaatsvindt door plaatsing van het biopsienaaldsamenstel door het lichaam. It has been found that, when taking samples in malignant tumors in more than 1% of the cases, metastasis is effected by placement of the biopsy needle assembly into the body. De kans op uitzaaiing varieert tussen 0,5 en 20% alnaargelang van de aard van tumor en situering. The risk of metastasis varies between 0.5 and 20% as appropriate for the type of tumor and situation. Bijvoorbeeld pancreas carcinomen geven bij biopteren een kans van ± 13% op uitzaaiing waardoor in bepaalde ziekenhuizen geen biopties worden genomen bij verdenking op pancreas tumoren. For example, pancreatic carcinomas give biopsy at a rate of ± 13% to metastasis whereby no biopsies are taken in certain hospital with suspected pancreatic tumors. Bij verdenking op Echinococcen cysten wordt niet overgegaan tot het nemen van een bioptie in bepaalde ziekenhuizen wat wel nodig is voor de definitieve diagnose. Suspected echinococcus cysts will not proceed to take a biopsy in certain hospitals which is necessary for definitive diagnosis.

Het doel van de onderhavige uitvinding is dit nadeel weg te nemen. The object of the present invention is to eliminate this disadvantage.

Dit doel wordt bij een hierboven beschreven biopsienaaldsamenstel verwezenlijkt doordat de huls biologisch materiaal zich tot die aanslag uitstrekt. This object is achieved with a biopsy needle assembly as described above in that the sleeve biological material extending up to said stop.

Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag het buitenste deel van het biopsienaaldsamenstel zich volledig te laten uitstrekken vanaf de inbrengplaats in het lichaam tot aan de plaats waar het betreffende monster genomen wordt. The invention is based on the insight of the outer portion of the biopsy needle assembly is to fully extend from the insertion site in the body as far as the location where the relevant sample is taken. Bij het terugtrekken van de naald blijft de huls uit biologisch afbreekbaar materiaal in het lichaam achter. Upon retraction of the needle, the sleeve is made of biodegradable material in the body behind it. Daardoor wordt enerzijds de bloedstelpende werking zoals bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 4.838.280 verkregen maar wordt anderzijds besmetting door verplaatsing van de buitenzijde van het biopsienaaldsamenstel in het inwendige van het lichaam voorkomen. As a result, on the one hand the hemostatic effect, as is known obtained from U.S. Patent No. 4,838,280, but is on the other hand prevent contamination by displacement of the outer side of the biopsy needle assembly into the interior of the body.

Om te voorkomen dat door de direct na het terugtrekken van de biop-sienaald nog open staande huls fluïda kunnen stromen, welk gevaar eveneens bestaat bij de inrichting volgens het Amerikaans octrooischrift 438280, wordt volgens de uitvinding voorgesteld dat deze biologisch afbreekbare huls een zodanige sterkte heeft, dat bij het terugtrekken van de naald uit het lichaam deze dadelijk ineenklapt. In order to prevent the one represented by the right after the withdrawal of the BIOP-sienaald still be able to flow open the used sheath fluid, the danger also exists in the apparatus according to the U.S. patent specification 438280, according to the invention that these biodegradable sleeve has such a strength in that upon retraction of the needle from the body collapsing these at once.

Om in staat te zijn zonder het herhaald inbrengen van het biopsiesa-menstel een tweede monster te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat het eerste monster hetzij niet goed genomen is hetzij om andere reden niet volledig is, wordt volgens de uitvinding voorgesteld een bus aan te brengen tussen de naald en de huls. In order to be able, without the repeated insertion of the biopsiesa-menstel be able to take a second sample, for example because the first sample is either not taken properly or for some other reason is not complete, according to the invention proposed to provide a bushing between the needle and the sleeve. Deze bus wordt samen met de naald uit de huls bewogen bij het definitief verlaten van het lichaam. This bus is moved together with the needle out of the sleeve at the final exit from the body. Echter indien deze bus aanwezig blijft bij het terugtrekken van de naald is het mogelijk een verdere naald in te brengen of de naald herhaald in te brengen. However, if the bus remains present during the retraction of the needle, it is possible to bring in a further needle, or to insert the needle repeated.

Bij een dergelijke uitvoering is het van belang dat de bus niet voorbij de huls beweegt. In such an embodiment, it is important that the bus is not moving past the sleeve. Daartoe zijn de uiteinden van de huls en de bus van samenwerkende aanslagmiddelen voorzien zoals een ringvormige versterkte vernauwing aan het einde van de huls. For this purpose, the ends of the sleeve and the bushing of cooperating stop means are provided such as a ring-shaped reinforced constriction at the end of the sleeve. Aan de bus hoeft geen aanslagmiddel te zitten; The coach does not sit sling; alleen aan het uiteinde van de huls. only at the end of the sleeve. Deze versterkte ring kan op beeldvormende technieken (Röntgen, Ultra-sound en MRI) tijdens het biopteren duidelijk aangeven waar zich het uiteinde van de naald bevindt. This reinforced ring may, on imaging techniques (X-ray, ultra-sound and magnetic resonance imaging) clearly indicate during the biopsy where is located the end of the needle. Groot voordeel voor de biopteur om de naald op de juiste, voorgenomen plaats te situeren. A big advantage for the biopteur to the needle in the correct, intended to situate place. Bij de uitvoering zonder bus moet de huls zodanige eigenschappen hebben dat snijden door het lichaam mogelijk is. In the embodiment without a sleeve, the sleeve must have such properties which cut through the body is possible.

Bij voorkeur omvat het materiaal van de huls materiaal op gelatine-basis. Preferably, the material of the sleeve material on gelatin-based.

De uitvinding zal hieronder nader aan de hand van in de tekening afgeheelde uitvoeringsvoorbeelden verduidelijkt worden. The invention will now be described with reference to the drawing, in afgeheelde exemplary embodiments explained below. Daarbij tonen: In the drawing:

Fig. Fig. 1 en 2 een eerste uitvoering van het biopsienaaldsamenstel volgens de uitvinding; 1 and 2, a first embodiment of the biopsy needle assembly according to the invention; en and

Fig. Fig. 3 een tweede uitvoering van het biopsienaaldsamenstel volgens de uitvinding. 3 shows a second embodiment of the biopsy needle assembly according to the invention.

De eerste uitvoering van het biopsienaaldsamenstel volgens de uitvinding is in fig. 1 en 2 met 1 aangegeven. The first embodiment of the biopsy needle assembly according to the invention is shown in FIG. 1 and 2 are indicated by 1. Deze bestaat uit een huls 2 waarbinnen een naald 3 aangebracht is waarbij tussen naald 3 en huls 2 een bus 6 aangebracht is. This consists of a sleeve 2 within which a needle 3 is provided wherein between the needle 3 and sleeve 2 there is arranged a bush 6. Deze bus 6 is bij het van het lichaam afgekeer-de einde voorzien van een aanslag 4. Huls 2 strekt zich uit vanaf deze aanslag 4 tot nabij het vrije uiteinde 5 van de bus 6. Op die plaats is huls 2 van een ringvormige mogelijk versterkte insnoering 7 voorzien. This bus 6 is in the illustrated time-de of the body end provided with a stop 4. The sleeve 2 extends from the stopper 4 to the vicinity of the free end 5 of the bushing 6. At this location, the sleeve 2 of a ring-shaped possible fortified constriction 7 is provided. Naald 3 is voorzien van een handgreep 8 waarmee deze door het aangrijpen van aanslag 4 in en uit zowel huls 2 als bus 6 bewogen kan worden. Needle 3 is provided with a handle 8 by which these by the engagement of stop 4, both into and out of sleeve 2 and bush 6 can be moved. Huls 2 bestaat uit een verhoudingsgewijs slap biologisch afbreekbaar materiaal zoals een materiaal op gelatinebasis. Sleeve 2 is composed of a relatively weak biodegradable material such as a material based on gelatine.

De hierboven beschreven inrichting werkt als volgt. The device described above operates as follows. Na het in het lichaam inbrengen in het schematisch aangegeven orgaan 9 tot op de plaats waar zich mogelijk een tumor 13 bevindt, wordt met het vrije uiteinde van de naald 3 een monster genomen. After insertion into the body of the schematically shown means 9 until at the place where a tumor 13 may be located, a sample is taken with the free end of the needle 3. Vervolgens kan uitsluitend de naald 3 door middel van bediening van handgreep 8 teruggetrokken worden waarbij huls 2 en bus 6 op hun plaats blijven. Subsequently, only the needle 3 can be retracted by means of operation of handle 8, in which sleeve 2 and bush 6 remain in place. Dit is met name van belang indien gecontroleerd moet worden of het genomen monster voldoet aan de eisen of indien later nog een monster op een dieper gelegen plaats genomen moet worden. This is particularly important if to be taken that the sample meets the requirements or if later a sample should be taken at a deeper location situated checked. Het is eveneens mogelijk door de bus middelen in te brengen voor chemotherapeutische behandeling, straling of endoscopie. It is also possible by inserting the bus means for chemotherapeutic treatment, radiation or endoscopy. Indien het monster nemen of andere handeling voltooid is, wordt de naald 3 samen met de bus 6 terugbewogen zoals uit fig. 2 blijkt. When taking the sample or other operation has been completed, the needle 3 together with the sleeve 6 is moved back as shown in FIG. 2. Daarbij blijft de huls 2 in de oorspronkelijk ingebrachte positie. In addition, the sleeve 2 remains in the position originally inserted. Doordat deze uit een verhoudingsgewijs slap materiaal bestaat zal deze afgezien van het versterkte vooruiteinde bij ring 7 dadelijk inklappen waardoor stroming van lichaams-fluïda door het inwendige van huls 2 voorkomen wordt. Because it exists will collapse it, apart from the reinforced front end ring 7 at once from a comparatively limp material which allows flow of bodily fluids is through the interior of the sleeve 2 is prevented. De sterktering 7 zal na verloop van tijd inklappen, maar belemmert in eerste instantie het terugbewegen van de huls met bus 6. Door het op deze wijze terugtrekken van naald 3 en bus 6 wordt elk contact van de mogelijk besmette naald of het uiteinde van bus 6 met overige lichaamsdelen voorkomen. The strength ring 7 will collapse over time, but is prejudicial in the first instance, the return movement of the sleeve with sleeve 6. By retracting in this way of needle 3 and sleeve 6, each contact of the possibly contaminated needle or to the end of sleeve 6 occur with the other parts of the body. Na het volledig uittrekken van naald 3 en bus 6 kan het nog uit het lichaam stekende deel van huls 2 eenvoudig afgeknipt worden. Following the complete withdrawal of needle 3 and sleeve 6, it may still out of the body protruding portion of sleeve 2 can easily be cut off. Vervolgens wordt het hulsvormige materiaal in het lichaam geabsorbeerd en heeft tot die tijd eveneens een bloedstelpende functie in het bijzonder voor de organen waardoor gepuncteerd wordt. Then, the sleeve-shaped material in the body is absorbed and has up to that time is also a result of which is punctured a styptic function, in particular for the organs. Door de aanwezigheid van een vreemd deel in het lichaam zoals de huls uit biologisch afbreekbaar materiaal zullen bepaalde cellen die een dergelijk materiaal kunnen afbreken zich nabij de huls concentreren. Due to the presence of a foreign object in the body such as the sleeve is made of bio-degradable material, certain cells that may cause degradation of focus adjacent said sleeve such a material. Deze ruimen waarschijnlijk eveneens de in het inwendige van de huls mogelijk nog aanwezige schadelijke cellen op. This is likely also eliminate the residual harmful cells as possible in the interior of the sleeve. Door spoelen van het kanaal met celdodende middelen kunnen de schadelijke cellen bovendien geëlimineerd worden. By flushing the channel with the cell-killing agents harmful cells can also be eliminated.

In fig. 3 is een variant van de inrichting volgens de uitvinding afgebeeld. In fig. 3 is shown a variant of the device according to the invention. Deze is met name van belang indien het niet waarschijnlijk geacht wordt dat een tweede monster genomen moet worden. This is particularly important if it is not considered likely that a second sample should be taken. Dit biopsie-naaldsamenstel is in het geheel met 10 aangegeven. This biopsy needle assembly is indicated in its entirety by 10. Daarbij is de huls met 12 aangegeven en deze grenst in tegenstelling tot de hierboven beschreven uitvoering direct aan de naald. In addition, the sleeve is indicated by 12, and it is adjacent, in contrast to the embodiment described above directly on the needle. Immers gebruik van een bus zoals hierboven beschreven is niet langer noodzakelijk. Indeed, use of a bus, as described above, it is no longer necessary. Bij deze uitvoering is huls 12 rechtstreeks verbonden met een aanslag 11. In this embodiment, sleeve 12 is directly connected to a stop 11.

De hierboven beschreven inrichting is bijzonder geschikt voor het uitvoeren van puncties van organen zoals de lever, de nier en pancreas. The device described above is particularly suitable for performing biopsies of organs such as the liver, kidney, and pancreas. Voor degenen bekwaam in de stand der techniek zal het duidelijk zijn dat vele variaties mogelijk zijn van de hierboven beschreven onderdelen. For those skilled in the art it will be clear that many variations are possible of the components described above. Zo is het mogelijk de huls uitwendig van weerhaakmiddelen te voorzien zodat het in teruggaande zin meebewegen daarvan voorkomen wordt bij het terugtrekken van hetzij de naald hetzij de bus. Thus, it is possible to provide the sleeve with external barb means so as to prevent the move in the reverse sense thereof is at the retraction of either the needle or the bus. Deze werking komt naast het effekt van de versterkte ring 7 die na gebruik minder snel zal inklappen en zo een weerhaak vormt. This effect is in addition to the effect of the reinforced ring 7, which will collapse less rapidly after use, and thus forms a barb. Bovendien is het mogelijk de huls aan de binnenzijde van een desinfecterende bekleding te voorzien om eventueel aan de binnenzijde van de huls uitgestreken cellen onschadelijk te maken. Moreover, it is possible to provide the sleeve on the inside of a spray coating in order if necessary to make the inside of the sleeve cells plated harmless. Als voorbeeld kan daarbij aan betajodine gedacht worden. As an example, consideration may be given to betajodine. Het is vanzelfsprekend dat alle andere in de stand der techniek bekende middelen toegepast kunnen worden, zoals het aan de buitenzijde bekleden met thrombine hetgeen een extra bloedstelpend effekt geeft. It is self-evident that any other in the prior art can be used known means such as coating on the outside with thrombin, which gives an additional haemostatic effect.

Deze en andere uitvoeringsvarianten vallen binnen het bereik van de onderhavige aanvrage zoals in bijgaande conclusies beschreven. These and other embodiments are within the scope of the present application as described in the appended claims.

Claims (6)

1. Biopsienaaldsamenstel (1) omvattende een biopsienaald (3), die verschuifbaar opgenomen is in een hulsvormig orgaan (2), dat enerzijds grenst aan een aanslag (5) en anderzijds een zodanige lengte heeft, dat de naald in teruggetrokken positie binnen het vrije einde (5) van het hulsvormige orgaan ligt en in uitgebrachte positie daarvan voldoende uitsteekt om een monster te kunnen nemen, welk hulsvormig orgaan bij het uiteinde een huls in het lichaam biologisch afbreekbaar materiaal omvat, met het kenmerk, dat de huls biologisch afbreekbaar materiaal zich tot die aanslag (5) uitstrekt. 1. A biopsy needle assembly (1) comprising a biopsy needle (3) which is slidably received in a sleeve-like member (2), which one part is adjacent to a stop (5), and on the other hand has such a length, that the needle in a retracted position within the free end (5) of the sleeve-like member is located, and in the extended position thereof extends sufficiently to be able to take a sample, which sleeve-shaped member at the tip comprises a sleeve in the body, biologically degradable material, characterized in that the sleeve biodegradable material itself to said stop (5) extends.
2. Biopsienaaldsamenstel volgens conclusie 1, waarbij de huls een zodanige sterkte heeft, dat bij het terugtrekken van de naald uit het lichaam deze dadelijk dichtklapt. 2. A biopsy needle assembly according to claim 1, wherein the sleeve has a strength such that upon retraction of the needle out of the body closes this straight away.
3. Biopsienaaldsamenstel volgens conclusie 2, waarbij een bus (6) aangebracht is tussen de huls en de naald, welke bus samen met de naald uit het weefsel wordt bewogen bij het achterlaten van de huls. 3. A biopsy needle assembly according to claim 2, in which is arranged a bush (6) between the sleeve and the needle, said sleeve is moved along with the needle out of the tissue at the leave of the sleeve.
4. Biopsienaaldsamenstel volgens conclusie 3. waarbij het vrije uiteinde van de huls en van de bus van samenwerkende aanslagmiddelen (7) voorzien zijn, die bewegen van de bus voorbij de huls voorkomen. 4. A biopsy needle assembly according to claim 3, in which the free end of the sleeve and of the sleeve co-operating abutment means (7) are provided, which move from the bus beyond prevent the sleeve.
5. Biopsienaaldsamenstel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de huls materiaal op gelatinebasis omvat. 5. A biopsy needle assembly according to one of the preceding claims, wherein the sleeve material gelatin-based.
6. Biopsienaaldsamentel volgen een van de voorgaande conclusies waarbij tenminste de huls aan tenminste de binnen- of buitenzijde van een medicatie is voorzien. 6. Biopsienaaldsamentel follow one of the preceding claims wherein there is provided at least the sleeve at least at the inside or outside of a medication.
NL9302140A 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly. NL194533C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9302140 1993-12-08
NL9302140A NL194533C (en) 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9302140A NL194533C (en) 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9302140A true NL9302140A (en) 1995-07-03
NL194533B NL194533B (en) 2002-03-01
NL194533C NL194533C (en) 2002-07-02

Family

ID=19863246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9302140A NL194533C (en) 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL194533C (en)

Cited By (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1070514A1 (en) * 1999-07-23 2001-01-24 Nucletron B.V. Apparatus and method for temporarily inserting a radioactive source in an animal body
WO2003022158A1 (en) * 2001-09-07 2003-03-20 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Apparatus and method for sealing a body vessel puncture
WO2003071957A3 (en) * 2002-02-21 2003-12-04 Integrated Vascular Sys Inc Sheath and plunger apparatus and methods for delivering a closure device
WO2004030733A1 (en) * 2002-10-07 2004-04-15 Maxwell Edmund Whisson Needle apparatus
NL1023462C2 (en) * 2003-05-19 2004-11-24 Doorzand Trocar Protector B V Insertion sleeve assembly.
EP1588667A1 (en) * 2004-04-20 2005-10-26 Polyganics B.V. Devices for anastomosis
AU2003266824B2 (en) * 2002-10-07 2008-03-20 Dean Brian Prestidge Needle apparatus
CN100473429C (en) 2002-10-07 2009-04-01 M·E·威森;D·B·布雷斯迪 Needle apparatus
USD611144S1 (en) 2006-06-28 2010-03-02 Abbott Laboratories Apparatus for delivering a closure element
US7806910B2 (en) 2002-11-26 2010-10-05 Abbott Laboratories Multi-element biased suture clip
US7806904B2 (en) 2000-12-07 2010-10-05 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device
US7819895B2 (en) 2000-01-05 2010-10-26 Integrated Vascular Systems, Inc. Vascular sheath with bioabsorbable puncture site closure apparatus and methods of use
US7828817B2 (en) 2000-01-05 2010-11-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for delivering a closure device
US7841502B2 (en) 2007-12-18 2010-11-30 Abbott Laboratories Modular clip applier
US7842068B2 (en) 2000-12-07 2010-11-30 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for providing tactile feedback while delivering a closure device
US7850797B2 (en) 2002-12-31 2010-12-14 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods for manufacturing a clip and clip
US7850709B2 (en) 2002-06-04 2010-12-14 Abbott Vascular Inc. Blood vessel closure clip and delivery device
US7867249B2 (en) 2003-01-30 2011-01-11 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US7879071B2 (en) 2000-12-07 2011-02-01 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US7887563B2 (en) 2001-06-07 2011-02-15 Abbott Vascular Inc. Surgical staple
US7931669B2 (en) 2000-01-05 2011-04-26 Integrated Vascular Systems, Inc. Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant and methods of use
EP2455018A1 (en) * 2010-11-22 2012-05-23 Karl Storz GmbH & Co. KG Trocar sheath for insertion into a skin incision
US8202294B2 (en) 2003-01-30 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8202293B2 (en) 2003-01-30 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8226681B2 (en) 2007-06-25 2012-07-24 Abbott Laboratories Methods, devices, and apparatus for managing access through tissue
US8303624B2 (en) 2010-03-15 2012-11-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Bioabsorbable plug
US8313497B2 (en) 2005-07-01 2012-11-20 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US8323312B2 (en) 2008-12-22 2012-12-04 Abbott Laboratories Closure device
US8398656B2 (en) 2003-01-30 2013-03-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8398676B2 (en) 2008-10-30 2013-03-19 Abbott Vascular Inc. Closure device
US8556930B2 (en) 2006-06-28 2013-10-15 Abbott Laboratories Vessel closure device
US8590760B2 (en) 2004-05-25 2013-11-26 Abbott Vascular Inc. Surgical stapler
US8603116B2 (en) 2010-08-04 2013-12-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Closure device with long tines
US8617184B2 (en) 2011-02-15 2013-12-31 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Vessel closure system
US8672953B2 (en) 2007-12-17 2014-03-18 Abbott Laboratories Tissue closure system and methods of use
US8690910B2 (en) 2000-12-07 2014-04-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8758399B2 (en) 2010-08-02 2014-06-24 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Expandable bioabsorbable plug apparatus and method
US8758400B2 (en) 2000-01-05 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US8758398B2 (en) 2006-09-08 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and method for delivering a closure element
US8784447B2 (en) 2000-09-08 2014-07-22 Abbott Vascular Inc. Surgical stapler
US8808310B2 (en) 2006-04-20 2014-08-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Resettable clip applier and reset tools
US8821534B2 (en) 2010-12-06 2014-09-02 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier having improved hemostasis and methods of use
US8858594B2 (en) 2008-12-22 2014-10-14 Abbott Laboratories Curved closure device
US8893947B2 (en) 2007-12-17 2014-11-25 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US8905937B2 (en) 2009-02-26 2014-12-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods and apparatus for locating a surface of a body lumen
US8920442B2 (en) 2005-08-24 2014-12-30 Abbott Vascular Inc. Vascular opening edge eversion methods and apparatuses
US8926633B2 (en) 2005-06-24 2015-01-06 Abbott Laboratories Apparatus and method for delivering a closure element
US9089311B2 (en) 2009-01-09 2015-07-28 Abbott Vascular Inc. Vessel closure devices and methods
US9089674B2 (en) 2000-10-06 2015-07-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for positioning a vascular sheath
US9149276B2 (en) 2011-03-21 2015-10-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Clip and deployment apparatus for tissue closure
US9173644B2 (en) 2009-01-09 2015-11-03 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9282965B2 (en) 2008-05-16 2016-03-15 Abbott Laboratories Apparatus and methods for engaging tissue
US9314230B2 (en) 2009-01-09 2016-04-19 Abbott Vascular Inc. Closure device with rapidly eroding anchor
US9332976B2 (en) 2011-11-30 2016-05-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Tissue closure device
US9364209B2 (en) 2012-12-21 2016-06-14 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Articulating suturing device
US9414824B2 (en) 2009-01-16 2016-08-16 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9414820B2 (en) 2009-01-09 2016-08-16 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9456811B2 (en) 2005-08-24 2016-10-04 Abbott Vascular Inc. Vascular closure methods and apparatuses
US9486191B2 (en) 2009-01-09 2016-11-08 Abbott Vascular, Inc. Closure devices
US9579091B2 (en) 2000-01-05 2017-02-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US9585647B2 (en) 2009-08-26 2017-03-07 Abbott Laboratories Medical device for repairing a fistula
DE102016110598A1 (en) * 2016-06-08 2017-12-14 Olympus Winter & Ibe Gmbh endoscopic trocar
US10245013B2 (en) 2017-01-30 2019-04-02 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589356A (en) * 1969-09-04 1971-06-29 Daniel Silverman Method for everting and extraverting flexible tubing into a body cavity
WO1980001353A1 (en) * 1979-01-02 1980-07-10 J Hall Aspirating culture catheter and method of use
US4262677A (en) * 1979-03-26 1981-04-21 Bader Robert F Culture sampling device and method
US4838280A (en) * 1988-05-26 1989-06-13 Haaga John R Hemostatic sheath for a biopsy needle and method of use
EP0546327A1 (en) * 1991-12-05 1993-06-16 Schaller, Günter, Dr. med. Accessory for laparoscopic operations

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589356A (en) * 1969-09-04 1971-06-29 Daniel Silverman Method for everting and extraverting flexible tubing into a body cavity
WO1980001353A1 (en) * 1979-01-02 1980-07-10 J Hall Aspirating culture catheter and method of use
US4262677A (en) * 1979-03-26 1981-04-21 Bader Robert F Culture sampling device and method
US4838280A (en) * 1988-05-26 1989-06-13 Haaga John R Hemostatic sheath for a biopsy needle and method of use
EP0546327A1 (en) * 1991-12-05 1993-06-16 Schaller, Günter, Dr. med. Accessory for laparoscopic operations

Cited By (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1070514A1 (en) * 1999-07-23 2001-01-24 Nucletron B.V. Apparatus and method for temporarily inserting a radioactive source in an animal body
US6251060B1 (en) 1999-07-23 2001-06-26 Nucletron B.V. Apparatus and method for temporarily inserting a radioactive source in an animal body
US8956388B2 (en) 2000-01-05 2015-02-17 Integrated Vascular Systems, Inc. Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant
US9050087B2 (en) 2000-01-05 2015-06-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant and methods of use
US7901428B2 (en) 2000-01-05 2011-03-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Vascular sheath with bioabsorbable puncture site closure apparatus and methods of use
US10111664B2 (en) 2000-01-05 2018-10-30 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US8758396B2 (en) 2000-01-05 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Vascular sheath with bioabsorbable puncture site closure apparatus and methods of use
US9579091B2 (en) 2000-01-05 2017-02-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US7828817B2 (en) 2000-01-05 2010-11-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for delivering a closure device
US8758400B2 (en) 2000-01-05 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US7819895B2 (en) 2000-01-05 2010-10-26 Integrated Vascular Systems, Inc. Vascular sheath with bioabsorbable puncture site closure apparatus and methods of use
US7931669B2 (en) 2000-01-05 2011-04-26 Integrated Vascular Systems, Inc. Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant and methods of use
US9402625B2 (en) 2000-09-08 2016-08-02 Abbott Vascular Inc. Surgical stapler
US9060769B2 (en) 2000-09-08 2015-06-23 Abbott Vascular Inc. Surgical stapler
US8784447B2 (en) 2000-09-08 2014-07-22 Abbott Vascular Inc. Surgical stapler
US9089674B2 (en) 2000-10-06 2015-07-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for positioning a vascular sheath
US8603136B2 (en) 2000-12-07 2013-12-10 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for providing tactile feedback while delivering a closure device
US8597325B2 (en) 2000-12-07 2013-12-03 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for providing tactile feedback while delivering a closure device
US7806904B2 (en) 2000-12-07 2010-10-05 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device
US8257390B2 (en) 2000-12-07 2012-09-04 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US7842068B2 (en) 2000-12-07 2010-11-30 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for providing tactile feedback while delivering a closure device
US9320522B2 (en) 2000-12-07 2016-04-26 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8486108B2 (en) 2000-12-07 2013-07-16 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US9554786B2 (en) 2000-12-07 2017-01-31 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8486092B2 (en) 2000-12-07 2013-07-16 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US7879071B2 (en) 2000-12-07 2011-02-01 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US7887555B2 (en) 2000-12-07 2011-02-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8182497B2 (en) 2000-12-07 2012-05-22 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device
US8690910B2 (en) 2000-12-07 2014-04-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US9585646B2 (en) 2000-12-07 2017-03-07 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8236026B2 (en) 2000-12-07 2012-08-07 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8728119B2 (en) 2001-06-07 2014-05-20 Abbott Vascular Inc. Surgical staple
US7918873B2 (en) 2001-06-07 2011-04-05 Abbott Vascular Inc. Surgical staple
US7887563B2 (en) 2001-06-07 2011-02-15 Abbott Vascular Inc. Surgical staple
WO2003022158A1 (en) * 2001-09-07 2003-03-20 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Apparatus and method for sealing a body vessel puncture
US8007512B2 (en) 2002-02-21 2011-08-30 Integrated Vascular Systems, Inc. Plunger apparatus and methods for delivering a closure device
US6749621B2 (en) 2002-02-21 2004-06-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Sheath apparatus and methods for delivering a closure device
WO2003071957A3 (en) * 2002-02-21 2003-12-04 Integrated Vascular Sys Inc Sheath and plunger apparatus and methods for delivering a closure device
US8579932B2 (en) 2002-02-21 2013-11-12 Integrated Vascular Systems, Inc. Sheath apparatus and methods for delivering a closure device
US10201340B2 (en) 2002-02-21 2019-02-12 Integrated Vascular Systems, Inc. Sheath apparatus and methods for delivering a closure device
US9498196B2 (en) 2002-02-21 2016-11-22 Integrated Vascular Systems, Inc. Sheath apparatus and methods for delivering a closure device
US9980728B2 (en) 2002-06-04 2018-05-29 Abbott Vascular Inc Blood vessel closure clip and delivery device
US9295469B2 (en) 2002-06-04 2016-03-29 Abbott Vascular Inc. Blood vessel closure clip and delivery device
US7850709B2 (en) 2002-06-04 2010-12-14 Abbott Vascular Inc. Blood vessel closure clip and delivery device
US8469995B2 (en) 2002-06-04 2013-06-25 Abbott Vascular Inc. Blood vessel closure clip and delivery device
US8192459B2 (en) 2002-06-04 2012-06-05 Abbott Vascular Inc. Blood vessel closure clip and delivery device
WO2004030733A1 (en) * 2002-10-07 2004-04-15 Maxwell Edmund Whisson Needle apparatus
AU2003266824B2 (en) * 2002-10-07 2008-03-20 Dean Brian Prestidge Needle apparatus
CN100473429C (en) 2002-10-07 2009-04-01 M·E·威森;D·B·布雷斯迪 Needle apparatus
US7806910B2 (en) 2002-11-26 2010-10-05 Abbott Laboratories Multi-element biased suture clip
US8202283B2 (en) 2002-12-31 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods for manufacturing a clip and clip
US7854810B2 (en) 2002-12-31 2010-12-21 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods for manufacturing a clip and clip
US8585836B2 (en) 2002-12-31 2013-11-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods for manufacturing a clip and clip
US7850797B2 (en) 2002-12-31 2010-12-14 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods for manufacturing a clip and clip
US8529587B2 (en) 2003-01-30 2013-09-10 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods of use of a clip applier
US9398914B2 (en) 2003-01-30 2016-07-26 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods of use of a clip applier
US8202294B2 (en) 2003-01-30 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US7867249B2 (en) 2003-01-30 2011-01-11 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US7905900B2 (en) 2003-01-30 2011-03-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8398656B2 (en) 2003-01-30 2013-03-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8202293B2 (en) 2003-01-30 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8926656B2 (en) 2003-01-30 2015-01-06 Integated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US9271707B2 (en) 2003-01-30 2016-03-01 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
NL1023462C2 (en) * 2003-05-19 2004-11-24 Doorzand Trocar Protector B V Insertion sleeve assembly.
US7635341B2 (en) 2003-05-19 2009-12-22 Doorzand Trocar Protector B.V. Insertion sleeve assembly
WO2004100797A1 (en) 2003-05-19 2004-11-25 Doorzand Trocar Protector B. V. Insertion sleeve assembly
US7776081B2 (en) 2004-04-20 2010-08-17 Polyganics B.V. Devices and methods for anastomosis
EP1588667A1 (en) * 2004-04-20 2005-10-26 Polyganics B.V. Devices for anastomosis
WO2005102182A1 (en) * 2004-04-20 2005-11-03 Polyganics B.V. Devices and methods for anastomosis
AU2005235161B2 (en) * 2004-04-20 2011-03-24 Polyganics Ip B.V. Devices and methods for anastomosis
EP2347723A1 (en) * 2004-04-20 2011-07-27 Polyganics B.V. Devices for anastomosis
US8590760B2 (en) 2004-05-25 2013-11-26 Abbott Vascular Inc. Surgical stapler
US8926633B2 (en) 2005-06-24 2015-01-06 Abbott Laboratories Apparatus and method for delivering a closure element
US8518057B2 (en) 2005-07-01 2013-08-27 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US8313497B2 (en) 2005-07-01 2012-11-20 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US10085753B2 (en) 2005-07-01 2018-10-02 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US9050068B2 (en) 2005-07-01 2015-06-09 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US8920442B2 (en) 2005-08-24 2014-12-30 Abbott Vascular Inc. Vascular opening edge eversion methods and apparatuses
US9456811B2 (en) 2005-08-24 2016-10-04 Abbott Vascular Inc. Vascular closure methods and apparatuses
US8808310B2 (en) 2006-04-20 2014-08-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Resettable clip applier and reset tools
US8556930B2 (en) 2006-06-28 2013-10-15 Abbott Laboratories Vessel closure device
USD611144S1 (en) 2006-06-28 2010-03-02 Abbott Laboratories Apparatus for delivering a closure element
US9962144B2 (en) 2006-06-28 2018-05-08 Abbott Laboratories Vessel closure device
US8758398B2 (en) 2006-09-08 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and method for delivering a closure element
US8226681B2 (en) 2007-06-25 2012-07-24 Abbott Laboratories Methods, devices, and apparatus for managing access through tissue
US8893947B2 (en) 2007-12-17 2014-11-25 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US8672953B2 (en) 2007-12-17 2014-03-18 Abbott Laboratories Tissue closure system and methods of use
US7841502B2 (en) 2007-12-18 2010-11-30 Abbott Laboratories Modular clip applier
US8820602B2 (en) 2007-12-18 2014-09-02 Abbott Laboratories Modular clip applier
US9282965B2 (en) 2008-05-16 2016-03-15 Abbott Laboratories Apparatus and methods for engaging tissue
US9241696B2 (en) 2008-10-30 2016-01-26 Abbott Vascular Inc. Closure device
US8657852B2 (en) 2008-10-30 2014-02-25 Abbott Vascular Inc. Closure device
US8398676B2 (en) 2008-10-30 2013-03-19 Abbott Vascular Inc. Closure device
US8323312B2 (en) 2008-12-22 2012-12-04 Abbott Laboratories Closure device
US8858594B2 (en) 2008-12-22 2014-10-14 Abbott Laboratories Curved closure device
US9314230B2 (en) 2009-01-09 2016-04-19 Abbott Vascular Inc. Closure device with rapidly eroding anchor
US9414820B2 (en) 2009-01-09 2016-08-16 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9089311B2 (en) 2009-01-09 2015-07-28 Abbott Vascular Inc. Vessel closure devices and methods
US9486191B2 (en) 2009-01-09 2016-11-08 Abbott Vascular, Inc. Closure devices
US9173644B2 (en) 2009-01-09 2015-11-03 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9414824B2 (en) 2009-01-16 2016-08-16 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US8905937B2 (en) 2009-02-26 2014-12-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods and apparatus for locating a surface of a body lumen
US9585647B2 (en) 2009-08-26 2017-03-07 Abbott Laboratories Medical device for repairing a fistula
US8303624B2 (en) 2010-03-15 2012-11-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Bioabsorbable plug
US8758399B2 (en) 2010-08-02 2014-06-24 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Expandable bioabsorbable plug apparatus and method
US8603116B2 (en) 2010-08-04 2013-12-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Closure device with long tines
EP2455018A1 (en) * 2010-11-22 2012-05-23 Karl Storz GmbH & Co. KG Trocar sheath for insertion into a skin incision
US8821534B2 (en) 2010-12-06 2014-09-02 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier having improved hemostasis and methods of use
US8617184B2 (en) 2011-02-15 2013-12-31 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Vessel closure system
US9149276B2 (en) 2011-03-21 2015-10-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Clip and deployment apparatus for tissue closure
US9332976B2 (en) 2011-11-30 2016-05-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Tissue closure device
US9364209B2 (en) 2012-12-21 2016-06-14 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Articulating suturing device
DE102016110598A1 (en) * 2016-06-08 2017-12-14 Olympus Winter & Ibe Gmbh endoscopic trocar
US10245013B2 (en) 2017-01-30 2019-04-02 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them

Also Published As

Publication number Publication date
NL194533C (en) 2002-07-02
NL194533B (en) 2002-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bender et al. Computed tomographic enteroclysis: one methodology
US6723071B2 (en) Rapid exchange stent delivery system and associated components
US5628755A (en) Balloon catheter and stent delivery system
JP3202062B2 (en) Intravascular device, such as an introducer sheath or a balloon catheter
US6159230A (en) Expandable lumen device and method of use
US5242427A (en) Surgical instrument forming a trocar
Radosevich et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts in patients with portal vein occlusion.
US5935114A (en) Rapid exchange delivery catheter
US6749600B1 (en) Braided splittable catheter sheath
DE602004011910T2 (en) Optically guided penetration catheter and its application process
Cotton Congenital anomaly of pancreas divisum as cause of obstructive pain and pancreatitis.
US6296604B1 (en) Methods of and compositions for treating vascular defects
US5540236A (en) Guide wire exit port
US20050277871A1 (en) Biopsy devices and methods
CN1277511C (en) MRI compatible surgical biopsy device with tip leaving pseudo-trace
US4681110A (en) Catheter arrangement having a blood vessel liner, and method of using it
AU674510B2 (en) Medical retrieval device
EP1050274A1 (en) Hemostatic agent inserting device
US4449532A (en) Dilator to facilitate endoscope insertion into the body
JP3544991B2 (en) Endoluminal prosthesis positioning means having a collection function with a available for prostheses of different lengths
US5762613A (en) Optical biopsy forceps
US8398589B2 (en) Occlusion perfusion catheter
Aghdassi et al. Pancreatic pseudocysts–when and how to treat?
US5817073A (en) Apparatus for administering local anesthetics and therapeutic medications during endoscopic surgery
US20040102697A1 (en) Method and system for positioning a device in a tubular organ

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20090701