NL9302006A - Electrical contactor. - Google Patents

Electrical contactor.

Info

Publication number
NL9302006A
NL9302006A NL9302006A NL9302006A NL9302006A NL 9302006 A NL9302006 A NL 9302006A NL 9302006 A NL9302006 A NL 9302006A NL 9302006 A NL9302006 A NL 9302006A NL 9302006 A NL9302006 A NL 9302006A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
contact element
element according
diameter
characterized
electrical conductor
Prior art date
Application number
NL9302006A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Framatome Connectors Belgium
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01RLINE CONNECTORS; CURRENT COLLECTORS
  • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact and means for effecting or maintaining such contact
  • H01R4/02Soldered or welded connections
  • H01R4/027Soldered or welded connections comprising means for positioning or holding the parts to be soldered or welded
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01RLINE CONNECTORS; CURRENT COLLECTORS
  • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00-H01R33/00
  • H01R13/46Bases; Cases
  • H01R13/514Bases; Cases composed as a modular blocks or assembly, i.e. composed of co-operating parts provided with contact members or holding contact members between them
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01RLINE CONNECTORS; CURRENT COLLECTORS
  • H01R2107/00Four or more poles
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01RLINE CONNECTORS; CURRENT COLLECTORS
  • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
  • H01R24/38Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts
  • H01R24/40Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts specially adapted for high frequency
  • H01R24/56Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts specially adapted for high frequency specially adapted to a specific shape of cables, e.g. corrugated cables, twisted pair cables, cables with two screens or hollow cables
  • H01R24/562Cables with two screens
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01RLINE CONNECTORS; CURRENT COLLECTORS
  • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact and means for effecting or maintaining such contact
  • H01R4/02Soldered or welded connections
  • H01R4/023Soldered or welded connections between cables or wires and terminals

Description

Elektrisch contactelement Electrical contactor

De uitvinding heeft betrekking op een elektrisch con¬tactelement, voorzien van een aansluitdeel voor een elek¬trische geleider met een isolatiemantel, in het bijzonder eencontactelement van het type dat bestemd is voor de geleidersvan afgeschermde kabels. The present invention relates to an electric con¬tactelement, provided with a connecting part for a elek¬trische conductor with an insulating sheath, in particular eencontactelement of the type which is destined for the geleidersvan shielded cables.

In de Europese octrooiaanvrage 0 536 849 is een con¬nector met contactelementen beschreven, waarbij voor het ver¬wijderen van de isolatiemantel van de elektrische geleidersmet voordeel gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen vanhet kunststof materiaal van deze isolatiemantel. In the European patent application No. 0536849 is described a con¬nector with contact elements, wherein, for the ver¬wijderen of the insulating jacket of the electrical conductor blemish, advantageous use is made of the properties ofthe plastic material from this insulation jacket. Doordat ditmateriaal relatief zacht is, kan de isolatiemantel eenvoudigover de elektrische geleider worden geschoven, waardoor hetvrije uiteinde van de geleider bloot komt te liggen. Because ditmateriaal is relatively soft, the insulating sheath easily over the electrical conductor can be pushed, allowing hand-free end of the conductor is exposed. Bij dezebekende connector is hiertoe in de connector een aanslag voorde isolatiemantel aangebracht, die bij het in de connectorschuiven van de geleider de isolatiemantel tegenhoudt, waar¬door de geleider wordt blootgelegd op het aansluitdeel van hetbijbehorende contactelement. In this known connector is provided for this purpose with a stop forthe insulating jacket in the connector which, when the connector in the sliding of the guide to hold the insulation sheath, waar¬door the conductor is exposed on the connecting part of hetbijbehorende contact element. Hoewel door deze uitvoering vande connector de geleiders van de aan te sluiten kabel op een¬voudige wijze worden blootgelegd, worden aan de constructievan de connector hogere eisen gesteld, doordat de aanslag zichop een nauwkeurige vooraf bepaalde positie ten opzichte vanhet aansluitdeel moet bevinden, terwijl de geleiders met deisolatiemantel nauwkeurig aan het aansluitdeel en de aanslagmoeten worden toegevoerd. Although by this embodiment, Vande connector, the conductors of the cable to be connected are exposed in een¬voudige manner, higher demands are made to the connector on the constructievan, in that the stop zichop a precise predetermined position with respect ofthe connecting part should be located, while the deisolatiemantel conductors to be fed accurately to the connecting member and the abutment have to.

De uitvinding beoogt een elektrisch contactelement teverschaffen, dat eenvoudig is uitgevoerd en dat bij toepassingin bijvoorbeeld connectors voor afgeschermde kabels geen extraeisen aan de connector stelt voor het verwijderen van de iso¬latiemantel van de aan te sluiten geleider. The invention contemplates an electrical contact element teverschaffen, which is easily carried out and that sets no additional requirements on the connector, for example connectors for shielded cables for singin applicable for the removal of the iso¬latiemantel of the conductor to be connected.

Hiertoe heeft het elektrische contactelement volgensde uitvinding het kenmerk, dat het aansluitdeel aan zijn vrijeuiteinde is voorzien van een invoersleuf waarvan de breedtetenminste gelijk is aan de diameter van de elektrische gelei¬der doch kleiner dan de diameter van de isolatiemantel. To this end the electrical contact element volgensde invention is characterized in that the connecting part at its free end is provided with an inlet slot of which the breedtetenminste is equal to the diameter of the electric gelei¬der but smaller than the diameter of the insulating jacket.

Op deze wijze wordt het aansluitdeel van het con-tactelement zelf met voordeel gebruikt als aanslag voor deisolatiemantel, welke aanslag zich automatisch in de juistepositie ten opzichte van de elektrische geleider bevindt. In this manner the connecting part of the con-contact element itself is advantageously used as a stop for deisolatiemantel, said stop being automatically located at the correct position with respect to the electrical conductor.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan dehand van de tekening, waarin twee uitvoeringsvoorbeelden vanhet elektrische contactelement volgens de uitvinding zijnweergegeven. The invention will be explained in more detail below with reference to Dehand of the drawing in which two embodiments ofthe electrical contact element is shown, in accordance with the invention.

Fig. Fig. 1 toont een module van een connector, welke isuitgevoerd met elektrische contacten volgens een eerste uit¬voeringsvorm van de uitvinding. 1 shows a module of a connector which isuitgevoerd with electrical contacts according to a first uit¬voeringsvorm of the invention.

Fig. Fig. 2 toont de module uit fig. 1, waarbij de elek¬trische geleiders van twee afgeschermde kabels op de aansluit-delen van de contacten zijn geplaatst. 2 shows the module of fig. 1, in which the elek¬trische conductors of two shielded wires to the connection portions of the contacts are placed.

Fig. Fig. 3-5 tonen een module van een connector welke isvoorzien van een tweede uitvoeringsvorm van het elektrischecontactelement volgens de uitvinding in verschillende fasenvan de aansluiting van een afgeschermde kabel. 3-5 show a module of a connector which isvoorzien of a second embodiment of the electrical contact element according to the invention in different fasenvan the connection of a shielded cable.

In fig. 1 is een module 1 van een niet nader weerge¬geven connector in perspectief afgeheeld, waarbij tevens tweeafgeschermde kabels 2 zijn weergegeven. In Fig. 1, a module 1 of a connector not afgeheeld weerge¬geven in more detail in a perspective, while at the same two shielded cables 2 are shown. De module maakt deeluit van een samengesteld huis van de connector, dat nader isbeschreven in een op dezelfde datum ingediende octrooiaanvragevan aanvraagster. The module makes deeluit of an assembled housing of the connector, that further isbeschreven in a submitted octrooiaanvragevan the Applicant on the same date. Voor een nadere beschrijving van dit samen¬gestelde huis wordt naar deze octrooiaanvrage verwezen. Reference is made to this patent application for a more detailed description of this samen¬gestelde house.

De afgeschermde kabels zijn in dit geval uitgevoerdals een kabel met een differentieel paar signaalgeleiders 3 eneen massa- of drain-geleider 4. De signaalgeleiders 3 zijnvoorzien van een isolatiemantel 5 dat uit een relatief zachtkunststof materiaal bestaat. The shielded cables are, in this case uitgevoerdals a cable with a differential pair of signal conductors 3 anda ground or drain conductor 4. The signal conductors 3 are provided with an insulating sheath 5 which consists of a relatively soft plastic material. De signaalgeleiders 3 en de mas-sageleider 4 zijn te zamen omsloten door een gemetalliseerdefolie 6 die als afscherming dient en op zijn beurt is omgevendoor een buitenmantel 7 van isolerend materiaal. The signal conductors 3 and the mas-sage conductor 4 are together enclosed by a gemetalliseerdefolie 6 working as a shielding, and, in turn, is omgevendoor an outer jacket 7 of insulating material.

In de module 1 zijn een centraal massacontactelement8 en aan weerszijden daarvan twee signaalcontactelementen 9aangebracht, welke contactelementen 8, 9 identiek zijn uitge¬voerd. In the module 1 are a central massacontactelement8, and on both sides thereof two signal contact elements 9aangebracht, said contact elements 8, 9 are identical uitge¬voerd. De contactelementen 8, 9 zijn in hoofdzaak door hetisolerende materiaal van de module 1 omsloten en alleen eenaansluitdeel 10 voor de geleiders 3, 4 is in de fig. 1 en 2zichtbaar. The contact elements 8, 9 are mainly enclosed by hetisolerende material of the module 1 and only eenaansluitdeel 10 for the conductors 3, 4 is illustrated in FIGS. 1 and 2zichtbaar. Aan het van het aansluitdeel 10 afgekeerde uiteinde zijn de contactelementen 8, 9 op gebruikelijke wijze vanverende elementen voorzien, die via openingen 11 voor op zich¬zelf bekende contactpennen toegankelijk zijn. At the connecting portion 10 of the end opposite the contact elements 8, 9 in the usual manner provided with vanverende elements, which are accessible through openings 11 for contact pins known zich¬zelf.

In het vrije uiteinde van elk aansluitdeel 10 is eeninvoersleuf 12 aangebracht, die via een konisch uitlopend ge¬deelte aansluit op de vrije eindrand 13 van het aansluitdeel10. In the free end of each connecting portion 10 is arranged eeninvoersleuf 12, which via a conically flared ge¬deelte is connected to the free end edge 13 of the aansluitdeel10. De breedte van de invoersleuf 12 is tenminste gelijk aande diameter van de geleiders 3, 4 doch kleiner dan de diametervan de isolatiemantel 5. Hierdoor wordt bereikt, dat het aan¬sluitdeel 10 zelf als aanslag voor de isolatiemantel 5 fun¬geert, wanneer de kabel 2 van de in fig. 1 weergegeven standnaar de in fig. 2 weergegeven stand wordt gebracht. The width of the insertion slot 12 is at least equal-going diameter of the conductors 3, 4 but smaller than the diametervan the insulating sheath 5. Thereby it is obtained that the aan¬sluitdeel 10 itself fun¬geert as a stop for the insulating sheath 5 when the cable 2 from the position shown in FIG. 1, is brought to the position in Fig. 2, position shown. Het aan¬sluitdeel 10 blokkeert daarbij de isolatiemantel 5, zodat designaalgeleiders 3 bloot komen te liggen op het aansluitdeel10. The aan¬sluitdeel 10 thereby blocks the insulating sheath 5, so that designaalgeleiders 3 become exposed on the aansluitdeel10. Voor een optimale werking is het uiteinde van het aan¬sluitdeel 10 over tenminste een deel van de lengte van de in¬voersleuf 12 omhoog gebogen, zodat dit schuin omhoog verlooptten opzichte van het overige aansluitdeel 10. For an optimal effect, the end of the aan¬sluitdeel 10 over at least a portion of the length of the in¬voersleuf 12 bent upwardly, so that this obliquely upward verlooptten respect to the remaining connecting portion 10.

Voor toepassingen waarbij het centrale massacontact 8twee massageleiders 4 moet opnemen, sluit de invoersleuf 12aan de van de eindrand 13 afgekeerde zijde aan op een opening14 waarvan de breedte tenminste tweemaal de diameter van demassageleider 4 bedraagt. For applications wherein the central ground contact 8twee ground conductors 4 to record, closes the insertion slot 12aan should be the end of the edge 13 on the side remote to a opening14 the width of which is at least twice the diameter of demassageleider 4. Ondanks deze grotere opening blijfthet aansluitdeel 10 ter plaatse van de invoersleuf 12 als aan¬slag voor de isolatiemantel 5 voor de signaalgeleiders 3 func¬tioneren, zodat het beschreven contactelement voor verschil¬lende toepassingen geschikt is. Despite this larger opening blijfthet connecting portion 10 at the location of the insertion slot 12 as aan¬slag for the insulating sheath 5, for the signal conductors 3 func¬tioneren, so that the contact element described is suitable for verschil¬lende applications.

In de fig. 3-5 is een module 15 weergegeven waaropeen twinaxiale kabel 16 kan worden aangesloten. In the Fig. 3-5 is a module 15 is shown where sequential twinaxial cable 16 can be connected. De twinaxialekabel omvat twee signaalgeleiders 3 met isolatiemantel 5 eneen massageleider 4. De module 15 heeft twee signaalcontact-elementen 17 die in hoofdzaak op dezelfde wijze zijn uitge¬voerd als het signaalcontactelement 9. In dit geval zijn deaansluitdelen 10 echter zonder de openingen 14 uitgevoerd. The twinaxial cable includes two signal conductors 3 with insulating sheath 5 anda ground conductor 4. The module 15 has two signal contact elements 17 which are substantially in the same manner are uitge¬voerd as the signal contact element 9. In this case however are deaansluitdelen 10 carried out without the openings 14. Designaalcontactelementen 17 liggen in een diëlektrisch tussen¬stuk 18 dat is omgeven door een buitengeleider 19. Dezebuitengeleider 19 bezit een aansluitdeel 20 voor het aanslui¬ten van de massageleider 4. Zoals uit de fig. 3 en 4 blijkt,werkt het aansluitdeel 10 als aanslag voor de isolatiemantel5, zodat door het in de contactelementen 17 schuiven van de signaalgeleiders 3 deze signaalgeleiders automatisch blootworden gelegd. Designaalcontactelementen 17 are located in a dielectric tussen¬stuk 18 which is surrounded by an outer conductor 19. This outer conductor 19 has a connecting part 20 for aanslui¬ten of the ground conductor 4. As is apparent from FIGS. 3 and 4, the connecting part 10 operates as a stop for the isolatiemantel5 so laid by the sliding in the contact elements 17 of the signal conductors 3, these signal conductors are automatically exposed. Nadat de signaalgeleiders 3 door solderen oflassen op het aansluitdeel 20 zijn bevestigd, wordt eenafsluitlip 21 in de in fig. 5 weergegeven stand gevouwen, zo¬dat een volledige omsluiting van de aansluitdelen 20 wordt be¬reikt. After the signal conductors 3 oflassen by brazing on the connection part 20 are attached, is eenafsluitlip 21 in the folded in FIG. 5, the position shown, zo¬dat a complete enclosure of the connecting parts 20 is be¬reikt.

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaan¬de beschreven uitvoeringsvoorbeelden, die binnen het kader derconclusies op verschillende manieren kunnen worden gevarieerd. The invention is not limited to the exemplary embodiments described in the voorgaan¬de, which can be varied within the scope subclaims a variety of ways.

Claims (5)

 1. 1. Elektrisch contactelement, voorzien van een aan-sluitdeel voor een elektrische geleider met een isolatieman-tel, met het kenmerk, dat het aansluitdeel aan zijn vrije uit¬einde is voorzien van een invoersleuf waarvan de breedte ten¬minste gelijk is aan de diameter van de elektrische geleiderdoch kleiner dan de diameter van de isolatiemantel. 1. An electrical contact element, comprising a connecting part for an electrical conductor with an insulating Tieman-tel, characterized in that the connecting part at its free uit¬einde is provided with an insertion slot, the width of which is equal to the diameter ten¬minste of the electrical conductor but smaller than the diameter of the insulating jacket.
 2. 2. Contactelement volgens conclusie 1, met het ken¬merk, dat de invoersleuf uitmondt in de eindrand van het vrijeuiteinde van het aansluitdeel. 2. A contact element according to claim 1, ken¬merk in that the inlet slot debouches in the end edge of the free end of the connecting portion.
 3. 3. Contactelement volgens conclusie 1 of 2, met hetkenmerk, dat de invoersleuf konisch uitloopt in de eindrand. 3. A contact element according to claim 1 or 2, hetkenmerk in that the conical insertion slot terminating in the end edge.
 4. 4. Contactelement volgens één der voorgaande conclu¬sies, met het kenmerk, dat het vrije uiteinde van het aan¬sluitdeel over tenminste een deel van de lengte van de invoer¬sleuf schuin omhoog verloopt ten opzichte van het overige aan¬sluitdeel. 4. A contact element according to one of the preceding conclu¬sies, characterized in that the free end of the aan¬sluitdeel over at least a portion of the length of the invoer¬sleuf extends obliquely upwards relative to the remainder of aan¬sluitdeel.
 5. 5. Contactelement volgens één der voorgaande conclu¬sies, met het kenmerk, dat de invoersleuf aan de van de eind¬rand van het aansluitdeel afgekeerde zijde aansluit op eenopening waarvan de breedte tenminste tweemaal de diameter vande elektrische geleider bedraagt. 5. A contact element according to one of the preceding conclu¬sies, characterized in that the inlet slot at the eind¬rand of the connection part connects to the side facing away eenopening the width of which is at least twice the diameter Vande electrical conductor.
NL9302006A 1993-11-19 1993-11-19 Electrical contactor. NL9302006A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9302006 1993-11-19
NL9302006A NL9302006A (en) 1993-11-19 1993-11-19 Electrical contactor.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9302006A NL9302006A (en) 1993-11-19 1993-11-19 Electrical contactor.
EP19940203165 EP0654847A1 (en) 1993-11-19 1994-10-31 Electrical contact element

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9302006A true true NL9302006A (en) 1995-06-16

Family

ID=19863157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9302006A NL9302006A (en) 1993-11-19 1993-11-19 Electrical contactor.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0654847A1 (en)
NL (1) NL9302006A (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5830010A (en) * 1996-10-11 1998-11-03 Molex Incorporated Impedance matched cable assembly
US5766036A (en) * 1996-10-11 1998-06-16 Molex Incorporated Impedance matched cable assembly having latching subassembly
US7021963B2 (en) * 2002-08-15 2006-04-04 3M Innovative Properties Company Electrical contact

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB377160A (en) * 1930-01-13 1932-07-21 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to terminals for conductors
US2263539A (en) * 1939-05-03 1941-11-18 Cinch Mfg Corp Soldering lug
US2664553A (en) * 1950-09-14 1953-12-29 Epstein Hirsch Soldering terminal for electrical wires
DE1002435B (en) * 1954-04-07 1957-02-14 Siemens Ag for electrical connection lugs attachable clamp insulated conductors
DE2444892A1 (en) * 1974-09-19 1976-04-01 Siemens Ag A process for the manufacture of connection elements streifenfoermigen
EP0536849A1 (en) * 1991-10-09 1993-04-14 Framatome Connectors Belgium N.V. Contact device for a cable with one or more inner conductors

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB377160A (en) * 1930-01-13 1932-07-21 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to terminals for conductors
US2263539A (en) * 1939-05-03 1941-11-18 Cinch Mfg Corp Soldering lug
US2664553A (en) * 1950-09-14 1953-12-29 Epstein Hirsch Soldering terminal for electrical wires
DE1002435B (en) * 1954-04-07 1957-02-14 Siemens Ag for electrical connection lugs attachable clamp insulated conductors
DE2444892A1 (en) * 1974-09-19 1976-04-01 Siemens Ag A process for the manufacture of connection elements streifenfoermigen
EP0536849A1 (en) * 1991-10-09 1993-04-14 Framatome Connectors Belgium N.V. Contact device for a cable with one or more inner conductors

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0654847A1 (en) 1995-05-24 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4634208A (en) Electrical plug connector and method of terminating a cable therewith
US4127312A (en) Modular connector for connecting groups of wires
US6544070B1 (en) Enclosure for spliced cable having improved hinge assembly
US3920306A (en) Tap connections for multi-conductor cables
US5425657A (en) Electrical connector assembly and method for terminating a multi-conductor cable
US4210376A (en) Electrical connector receptacle
US5096442A (en) Compact electrical connector
US5890926A (en) Cable bend controller
US3864011A (en) Coaxial ribbon cable connector
US6752633B2 (en) Electrical cable terminal part structure and treatment method
US4838811A (en) Modular connector with EMI countermeasure
US5199891A (en) Cable strain relief for shielded electrical connector
US5380223A (en) High density electrical connector
US5899770A (en) Modular plug and modular jack
US6206727B1 (en) Terminal and crimping method
US5110305A (en) Shroud device for electrical conductors
US5509812A (en) Cable tap assembly
US5108313A (en) Modular connector
US5688145A (en) Adapter socket structure and method for forming same
US5718607A (en) System for terminating the shield of a high speed cable
US4453798A (en) Shielded cable on coaxial connector
US4210380A (en) Cable connector housing having strain relief system
US5445538A (en) Electrical connector strain relief
US4619487A (en) Flat cable connector with grounding clip
US5820412A (en) Connector shield with cable crimp support

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed