NL9301738A - Device for mutually fixing bone parts. - Google Patents

Device for mutually fixing bone parts. Download PDF

Info

Publication number
NL9301738A
NL9301738A NL9301738A NL9301738A NL9301738A NL 9301738 A NL9301738 A NL 9301738A NL 9301738 A NL9301738 A NL 9301738A NL 9301738 A NL9301738 A NL 9301738A NL 9301738 A NL9301738 A NL 9301738A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
bone
clamping
characterized
beds
projection
Prior art date
Application number
NL9301738A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Agnes Mathilde Termaten Geb Va
Theo Spangenberg
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Agnes Mathilde Termaten Geb Va, Theo Spangenberg filed Critical Agnes Mathilde Termaten Geb Va
Priority to NL9301738A priority Critical patent/NL9301738A/en
Priority to NL9301738 priority
Publication of NL9301738A publication Critical patent/NL9301738A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
  • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
  • A61B17/60Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like for external osteosynthesis, e.g. distractors, contractors
  • A61B17/64Devices extending alongside the bones to be positioned
  • A61B17/6466Devices extending alongside the bones to be positioned with pin-clamps movable along a solid connecting rod
  • A61B17/6483Devices extending alongside the bones to be positioned with pin-clamps movable along a solid connecting rod the connecting rod having a non-circular section

Description

Korte aanduiding: inrichting voor het onderling fixeren van botdelen. SPECIFICATION A device for the mutually fixing of bone parts.

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het onderling fixeren van botdelen, bestaande uit een opzij langs de te fixeren botdelen aan te leggen steunstaaf roet tenminste twee daarover verschuifbare en erop vastzetbare botpen-verankeringsblokken, welke scharnierend verstelbare klerribedden dragen, welke klembedden een aantal ligplaatsen voor botpennen hébben en saroenwerken roet een erop vastzetbaar en daarmede de botpennen in hun ligplaatsen vastklemmend klemdeel. The present invention relates to a device for the mutually fixing of bone parts, to construct consisting of a laterally along the bone parts to be fixed support bar of carbon black of at least two thereof slidable and out lockable bone pin-anchoring blocks, wear which pivotally adjustable klerribedden, which clamping beds a number of berths for bone pins and have a saroenwerken soot on it can be fixed, and hence the bone pins in their moorings fixed clamping jaw.

Dergelijke inrichtingen, in vakkringen ook wel "externe fixa-teurs" genoemd, worden toegepast als hulpmiddel bij het doen helen van botbreuken en zijn reeds in verschillende uitvoeringen bekend. Such devices, in professional circles also known as "external fixa conveyors", can be used as an aid in the healing of bone fractures and do are already known in various embodiments.

Als voorbeeld van een bekende inrichting van de in de aanhef cmschreven soort wordt verwezen naar de Europese octrooiaanvrage 0374093 (Al), en wel in het bijzonder de uitvoering volgens fig. 6-8 daarvan. As an example of a known device of the kind cmschreven is referred to in the introduction to the European patent application No. 0374093 (Al), and that, in particular, the embodiment of FIG. 6-8 thereof.

Bij deze bekende inrichting bevinden de klembedden zich aan één zijde van de bot-verarikeringsblokken. In this known apparatus, the clamping beds located on one side of the bone-verarikeringsblokken.

Per botpen-verankeringsblok liggen alle door het betreffende klembed gedragen botpennen dus in één lijn achter elkaar en wel in een vlak, dat zich op een afstand van de as van de steunstaaf bevindt. Each bone pin-anchoring block are all carried by the respective clamping bed so bone pins in a line one behind the other and that in a plane, which is located at a distance from the axis of the support bar.

Deze constructie leidt ertoe, dat bij belasting van het helende bot tegengesteld gerichte dwarskrachten worden uitgeoefend op de bui-tengelegen botpennen van elke door een klembed gedragen groep van botpennen. This construction results in that forces are exerted oppositely directed transverse forces, upon loading of the bone healing at the outer tengelegen bone pins each carried by a clamping bed group of bone pins. Eventueel tussenliggende botpennen, zoals de middelste botpen bij een gebruikelijke groep van drie botpennen, fungeren daarbij veelal slechts als scharnierpunt voor de het sterkst belaste buitenliggen-de pennen. Optionally, intermediate bone pins, bone pin as the center, in a conventional group of three bone pins, herein usually only act as a pivot point for the most heavily loaded, the outer-lying the pins.

Bij deze bekende inrichting vormen de botpennen tezamen met de steunstaaf en de daarop zittende veranker ingsblokken met de bijbehorende klembedden dus een verre van buigstijve constructie, waardoor de botfixerende werking ervan zeer beperkt is en de belastbaarheid van het bot tijdens het helingsproces gering is. In this known arrangement, the bone pins together with the support rod and the seated thereon anchor ingsblokken with the associated clamping beds so far from a bending rigid construction, so that the botfixerende operation thereof is very restricted, and the load capacity of the bone is small during the healing process.

Het aanleggen van twee van dergelijke inrichtingen, aan twee overstaande zijden van het gebroken bot, vermag deze bezwaren weliswaar voor een belangrijk deel te ondervangen, doch is in de praktijk veelal niet (zonder groot ongerief voor de patiënt) uitvoerbaar en bovendien kostbaar. The installation of two of such devices, on two opposite sides of the broken bone, these drawbacks can do is true for to eliminate a substantial part, but is in practice usually not (without great discomfort for the patient) feasible and, moreover, expensive.

De uitvinding nu beoogt een zodanige verbetering van de in de aanhef onschreven inrichting te verschaffen, dat met één enkele (dat wil zeggen langs één zijde van het gebroken bot aan te leggen) inrichting een buigstijve, ook aan relatief hoge belastingen van het helende bot weerstand biedende overbruggingsconstructie langs het gebroken bot wordt verkregen. The present invention aims to provide such improvement in the onschreven device in the opening paragraph, which with a single (that is to say to apply along one side of the fractured bone) device comprises a bending-resistant, even to relatively high loads of the healing bone resistor bidder bridging construction is obtained along the broken bone.

Volgens de uitvinding wordt dit doel daardoor bereikt, dat de botpen-verankeringsblokken aan elk van twee overstaande zijden zijn voorzien van een uitstekend deel voor het bevestigen van een klembed, waarbij de beide klembedden zodanig ten opzichte van elkaar vastzet-baar zijn, dat hun oplegvlakken voor de botpennen een scherpe hoek met elkaar insluiten. According to the invention, this object is achieved in that the bone pin-anchoring blocks on each of two opposite sides are provided with a protruding portion for the attachment of a clamping bed, in which the two clamping beds in such a manner relative to each other are fixing-possible that their support surfaces include an acute angle with each other for the bone pins.

Op deze wijze komen de aan weerszijden van de klemstaaf door de respectieve klembedden gedragen en met hun vrije einden in het betreffende botdeel stekende botpennen in V-vorm ten opzichte van elkaar te staan. In this manner, the clamp carried by the respective beds on opposite sides of the clamp rod, and to face with their free ends in the bone part in question protruding bone pins in a V-shape relative to each other. Aldus wordt een vakwerkachtige, buigstijve verbinding tussen bot en fixateur verkregen, waarin alle botpennen in wezenlijk dezelfde mate worden belast en dienovereenkomstig licht kunnen worden uitgevoerd. Thus, a lattice-like, flexurally rigid connection between the bone and fixator is obtained, in which all bone pins to be loaded in substantially the same extent, and accordingly, light can be performed.

Een ander aspect van de uitvinding is gelegen in de uitvoering van de van de botpen-verankeringsblokken uitstekende delen. Another aspect of the invention is located in the embodiment of the bone pin of the anchorage blocks projecting parts.

In dat opzicht heeft de bekende inrichting volgens de bovengenoemde Europese aanvrage bovendien het nadeel dat de instelmogelijkheden beperkt zijn, terwijl anderzijds het aantal onderdelen betrékkelijk groot is en de constructie betrekkelijk gecompliceerd is. In that regard, the known apparatus according to the above-mentioned European application, moreover, the disadvantage that the adjustment possibilities are limited, while on the other hand the number of parts is relatively large and the construction is relatively complicated. Bij de bekende inrichting wordt het van het verarikeringsblok uitstekende deel namelijk gevormd door een cilindrisch uitsteeksel, waar omheen een gespleten ringvormig deel draaibaar en vastzetbaar is gemonteerd. In the known apparatus, the verarikeringsblok of the projecting portion is namely formed by a cylindrical protrusion, around which a split ring-shaped part is rotatably mounted and lockable. Dit ringvormige deel draagt een cirkelboogvormig steundeel waarvan de as die van het cilindrische uitsteeksel loodrecht snijdt. This annular member carries an arc-shaped support member of which the axis that intersects at right angles from the cylindrical protrusion. Het klembed voor de botpennen heeft daarbij een met het cirkelboogvormige steundeel corresponderend concaaf-cil indrisch steunvlak. The clamping bed for the bone pins thereby has a circular arc-shaped with the supporting part corresponding concave-cil indrisch support surface.

Het klemdeel waarmede de botpennen qp het klembed worden vastgeklemd, wordt daarbij aangespannen met een centrale klemschroef die door een sleuf in het cirkelboogvormige steundeel heen steekt en tevens dient voor het vastklemmen van het klemdeel op het steundeel. The clamping member with which the bone pins qp the clamping bed to be clamped, is thereby tensioned with a central clamping screw which extends through a slot in the arcuate support member and it also serves for clamping of the clamping member on the support member. Het vastzetten van de botpennen in het klembed betékent derhalve, dat het klembed-botpen samenstel nog slechts in één richting, namelijk die van een draaibeweging rond het cilindrische uitsteeksel mogelijk is. The fastening of the bone pins in the clamping bed means, therefore, that the clamping bed-bone pin assembly in only one direction, namely that is possible with a rotational motion around the cylindrical protrusion.

In een voorkeursuitvoering van de inrichting volgens de uitvin- ding worden ook deze laatste onvolkomenheden bij een wezenlijk eenvoudiger uitvoering daardoor opgeheven, dat het uitstekende deel een kogelvormig uitsteeksel is, terwijl het betreffende klembed een corresponderend half-bolvormige ligplaats voor het uitsteeksel heeft en met behulp van een klenibeugel met half-bolvormige ligplaats op dit uitsteeksel vastzetbaar is onafhankelijk van het de botpennen in het klembed fixerende klemdeel. In a preferred embodiment of the device according to the invention thing will be also the latter imperfections at a substantially simpler implementation lifted thereby, that the projection is a bullet-like projection, whereas the respective clamping bed has a corresponding semi-spherical recess to receive the projection, and with the aid of a klenibeugel with semi-spherical berth on this protrusion can be fastened independently of the bone pins in the clamping bed fixing clamping part.

Deze voorkeursuitvoering van de uitvinding biedt de mogelijkheid eerst aan één zijde in de ten opzichte van elkaar te fixeren botdelen gestoken pennen in de betreffende klembedden vast te klemmen, waarna de aldus ten opzichte van de betreffende botdelen gefixeerde klembedden nog altijd ten opzichte van de betreffende verankeringsblokken kunnen scharnieren csm de optimale positie van de steunstaaf te bepalen en deze vervolgens vast te leggen. This preferred embodiment of the invention offers the possibility first to one side in the relative to be fixed to each other bone parts inserted to clamp pins in the respective clamp beds, after which the thus relative to the respective bone portions fixed clamp beds still relative to the respective anchoring blocks csm can pivot to determine the optimum position of the support bar and to capture those facts.

In een praktische uitvoeringsvorm, die de eenvoud van de constructie volgens de uitvinding nog verder vergroot, is het kogelvormige uitsteeksel uit één stuk met het verankeringsblok gevormd. In a practical embodiment, in which the simplicity of the structure further enhanced according to the invention, it is the ball-shaped protrusion formed integrally with the anchor block.

De uitvinding wordt hieronder aan de hand van de tekening met een uitvoeringsvoorbeeld nader toegelicht. The invention is described below with reference to the drawings explained in more detail with an embodiment.

Fig. Fig. 1 is een aanzicht in perspectief van een langs een bot met een te helen botbreuk aangelegde inrichting volgens de uitvinding; 1 is a perspective view of an along a bone with a healing bone fracture to be applied according to the invention; fig. 2 is een zij-aanzicht van de inrichting volgens fig. 1; Fig. 2 is a side elevational view of the apparatus of FIG. 1; en fig. 3 is een dwarsdoorsnede volgens de lijn III-III in fig. 2. In fig. 1 is met 1 een (menselijk) bot aangegeven, waarvan de aan weerszijden van een breuk 2 gelegen delen la en 1b tijdens het helingsproces ten opzichte van elkaar moeten worden gefixeerd met behulp van de inrichting volgens de uitvinding. and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. 2. In FIG. 1, with 1 a (human) bone indicated that the on either side of a fracture two portions la and 1b during the healing process with respect to from each other are to be fixed with the aid of the device according to the invention. Deze inrichting bestaat uit een met 3 aangegeven, uit een bij voorkeur voor röntgen- en dergelijke straling doordringbaar materiaal vervaardigde steun- en gelei-dingsstaaf met een aantal (in het getekende uitvoeringsvoorbeeld twee) daarover verschuifbare en door middel van klemschroeven 4a daarop vastzetbare botpen-verankeringsblokken 4. De verarikeringsblokken 4 zijn tegen draaien ten opzichte van de steunstaaf 3 geborgd, doordat deze staaf en de corresponderende boringen in de verarikeringsblokken 4 een veelhoekige dwarsdoorsnede hebben. This device consists of an indicated with 3, of a preferably for X-ray and similar radiation permeable material made of support and guiding rod having a plurality (in the embodiment shown, two) thereon slidable, and by means of clamping screws 4a thereon fixable botpen- 4. the anchoring blocks verarikeringsblokken 4 are secured against turning relative to the support bar 3 in that this rod and the corresponding bores in the verarikeringsblokken 4 have a polygonal cross-section.

De botpen-verankeringsblokken 4 zijn aan twee overstaande langs-zijden voorzien van uitsteeksels 5, elk bestaande uit een verbindingshalsgedeelte 5a en een kogelvormig, aan het uiteinde afgevlakt einddeel 5b. The bone pin-anchoring blocks are 4-along, on two opposite sides provided with projections 5, each consisting of a connecting neck portion 5a, and a ball-shaped, flattened at the tip end portion 5b.

In het in de tekening weergegeven uitvoeringsvoorbeeld vallen van elk blok 4 de assen van de naar weerszijden gerichte uitsteeksels 5 samen en zijn blok en uitsteeksels uit één stuk gevormd. In the exemplary embodiment represented in the drawing fall of each block 4, the axes of the directed towards either side projections 5 together and are block and protrusions formed in one piece.

Op het kogelvormige vrije einde 5b van elk uitsteeksel 5 is een botpen-klembed 6 universeel schamierbaar bevestigd. On the ball-shaped free end 5b of each projection 5 is a bone pin-clamping bed 6 is attached universally pivotably. De botpen-klem-bedden 6 zijn daartoe elk voorzien van een half-bolvormige ligplaats voor het kogelvormige einde van de betreffende uitsteeksels 5 en zijn op de kogelvormige einden vastklembaar door middel van de van een con-caaf-sferisch kleurvlak voorziene en met klemschroeven 8 vastzetbare klembeugels 7. The bone pin-clip-beds 6 are for this purpose each provided with a semi-spherical recess to receive the ball-shaped end of the respective protrusions 5, and are on the bullet-shaped ends can be clamped by means of of a concave-spherical color plane provided, and with clamping screws 8 lockable clamping brackets 7.

De klembedden 6 werken voorts elk samen met een buitenliggende klerrplaat 9. The clamp beds 6 also each work together with an outer klerrplaat 9.

De naar elkaar toegekeerde, in hoofdzaak vlakke oppervlakken 6a en 9a van de klembedden 6 en klemplaten 9 werken samen voor het daartussen vastklemmen van de in de tekening met A en B aangegeven botpen-nen. The mutually facing, substantially flat surfaces 6a and 9a of the clamp beds 6 and clamping plates 9 cooperate therebetween to clamp the bone pin-sources indicated in the drawing by A and B. Daarbij zijn in het getékende uitvoeringsvoorbeeld de oppervlakken 9a van de klemplaten 9 voorzien van een (in het getoonde voorbeeld vier) onderling evenwijdige, in dwarsdoorsnede V-vormige ligplaatsen 10 voor de botpennen A resp. In addition, in the illustrated embodiment, the surfaces 9a of the clamp plates 9, provided with a (in the example shown, four) mutually parallel, in cross-section V-like housings 10 for the bone pins A, respectively. B. B.

In fig. 2 en 3, waarin de klembedden 6 in een middenpositie (dat wil zeggen een centrale positie binnen het totale hoekverstelbereik) ten opzichte van de betreffende uitsteeksels 5 innemen, maken de oppervlakken 6a, die als opleg-steunvlak voor de botpennen A resp. In FIGS. 2 and 3, in which the clamping bed 6 in a central position (that is, a central position within the total angle adjustment range) with respect to occupy the respective projections 5, the surfaces 6a, which as a bearing-support surface for the bone pins A and B respectively . B dienen, een hoek met de as van de betreffende uitsteeksels 5, en wel zodanig, dat de oppervlakken 6a van de aan weerszijden van een blok 4 gelegen klembedden 6 in de van de klemschroeven 8 afgekeerde richting convergeren en daarbij een hoek «< roet elkaar insluiten (zie fig. 3). B should, an angle with the axis of the respective protrusions 5, in such a way, that the surfaces 6a of the on both sides of a block 4 located clamping beds 6 in of the clamping screw 8 direction away converge and enclosing an angle «<soot each other embed (see FIG. 3).

Het gébruik van de bovenbeschreven inrichting wordt thans nader beschreven aan de hand van het in fig. 1 getoonde voorbeeld. The use of the above-described apparatus will now be described with reference to the example shown in FIG. 1.

Allereerst worden de in fig. 1 op de achtergrond gelegen pennen A op zichzelf békende wijze, bijvoorbeeld met behulp van een boormal, in de botdelen la resp. First of all, in Fig. 1 in the background located pins A per se known manner, for example with the aid of a drilling template, in the bone parts la resp. lb aangebracht. lb provided. Daarbij behoeven de beide bovenste pennen A niet in één vlak te liggen met de beide onderste pennen A. Vervolgens wordt op elk der bovenste resp. In addition, the two upper pins A need not lie in one plane with the two lower pins A. Then, on each of the upper resp. onderste botpennen-paren A een klembed 6 geplaatst, dat met behulp van de betreffende klemplaat 9 door middel van schroeven 11 op die pennen wordt vastgezet. lower bone pins-pairs A placed a clamping bed 6, that by means of the respective terminal plate 9 is fixed by means of screws 11 put on those pins.

Vervolgens wordt, terwijl de botdelen la en lb onderling in positie worden gehouden, de steunstaaf 3 met de beide los verschuifbaar daarop zittende botpen-verankeringsblokken 4 aangebracht en wel zodanig dat de naar eenzelfde zijde gerichte uitsteeksels 5 roet hun kogelvormige einden 5b in de halfbolvormige ligplaatsen van de betreffende klembedden 6 komen aan te liggen. Subsequently, while the bone parts la and lb are held mutually in position, the support bar 3 with the two loose slidably seated thereon bone pin-anchoring blocks 4 are arranged in such a way that to a same side directed projections 5 soot their ball-shaped ends 5b in the semi-spherical berths of the respective clamping beds 6 come to lie. Daarna worden de klembedden 6 met behulp van de klembeugels 7 en de klemschroeven 8 ten opzichte van de betreffende verankeringsblokken 4 vastgezet. Thereafter, the beds clamp 6 with the aid of the clamping brackets 7 and the clamping screw 8 with respect to the respective anchoring blocks 4 fixed put.

Hierna worden de in fig. 1 op de voorgrond weergegeven botpennen B aangebracht en wel in vlakken, die een hoek (bijvoorbeeld de hoek 0( in fig. 3) met die van de op de achtergrond gelegen botpennen A maken. Daarbij kunnen de qp de voorgrond gelegen klembedden in een roet de gewenste botpenrichting corresponderende positie op de betreffende kogeleinden 5b wordt vastgezet om bijvoorbeeld als steun te dienen voor een in de tekening niet nader weergegeven boormal. Hereinafter, in FIG. 1, bone pins in the foreground B arranged, namely in planes which make an angle (for example, the angle 0 (in FIG. 3) with that of the bone pins located on the background A. In addition, the qp, the foreground clamping beds located in a carbon black, the desired botpenrichting corresponding position is fixedly put on the corresponding ball ends 5b, for example, to serve as a support for a drilling template is not further shown in the drawing.

Zoals duidelijk uit fig. 1 is te zien, wordt aldus zowel in het bovenste botdeel la als in het onderste botdeel 1b een samenstel van tweemaal twee elkaar in het bot onder een hoek (Ot) kruisende botpennen A en B verkregen. As is apparent from Fig. 1, it can be seen, thus intersecting bone pins A and B both obtained in the upper part of the bone la as well as in the lower bone part 1b an assembly of two times two in the bone to each other at an angle (ot). De penparen A en B verspringen daarbij - in de lengterichting van het te helen bot gezien - een weinig ten opzichte van elkaar. The pin pairs A and B are thereby staggered - seen in the longitudinal direction of the bone to heal - a little relative to each other. Elk botpen-verankeringsblok vormt tezamen met de bijbehorende klembedden en de daardoor ingeklemde vier pennen een vakwerkachtige, stijve constructie. Each bone pin-anchoring block forms, together with the associated clamping beds and the thus clamped four pins a lattice-like, rigid structure. Beide constructies zijn daarbij door de op zich buigstijve steunstaaf 3 met elkaar verbonden. Both of these constructions are thereby connected to each other by the in itself flexurally rigid support rod 3. Daarbij ligt de steunstaaf 3 op een betrékkelijk geringe afstand van het te helen bot 1. In addition, the support rod 3 at a relatively small distance from the bone to heal 1.

In fig. 2 is tenslotte nog een spaninrichting 20 te zien, die op het (bovenste) eindgedeelte van de steunstaaf 3 is aangebracht. In FIG. 2, finally, is yet to see a clamping device 20, which is provided on the (upper) end portion of the support rod 3. Deze spaninrichting bestaat uit een van inwendige schroefdraad en een draaihandgreep 24 voorziene sparibus 21, die geschroefd zit op een van corresponderende uitwendige schroefdraad voorziene en door middel van een kraag met klemschroef 22 in de gewenste langspositie op de staaf 3 vastklembare binnenste bus 23. This tensioning device consists of an internally threaded, and a turning handle 24 provided sparibus 21, which is screwed sits on a corresponding externally threaded and by means of a collar with a clamping screw 22 in the desired longitudinal position on the rod 3 clip-on inner sleeve 23.

De sparibus 21 heeft aan zijn van de klemkraag 22 afgékeerde einde een omtreksgroef 21a, waarin een in de tekening niet nader weergegeven nokelement grijpt, dat over een zekere booglengte radiaal uitsteekt van een blokje 25, dat door middel van een klemschroef 25a (zie ook fig. 3) op het (bovenste) kopse einde van het bovenste verankeringsblok 4 is bevestigd. The sparibus 21 has to be of the clamping collar 22 afgékeerde end, a circumferential groove 21a, into which a not shown in the drawing, cam element engages, which projects radially over a certain arc length of a small block 25 which, by means of a clamping screw 25a (see also FIG . 3) on the (upper) end face of the upper anchorage block 4 is attached.

Door draaien van de spanbus 21, waarbij het van het blokje 25 uitstékende nokelement in de omtreksgroef daarvan verschuift, kan het bovenste, niet op de staaf 3 vastgeklemd zittende botpen-verankerings-blok 4 naar het onderste, wel op de staaf 3 vastzittende blok 4 toe worden bewogen en daarmede de breuk onder (een geleidelijk grotere) druk worden geplaatst. By rotating the clamping bush 21, in which the shift in the circumferential groove thereof 25 projecting cam element of the block, the top, can not be on the rod 3 is clamped seated bone pin-anchoring block 4 to the bottom, or on the rod 3 stuck block 4 to be moved, and thus the fracture are placed under (a progressively greater) pressure. Omgekeerd kan door vergroting van de afstand tussen de blokken 4 een bot onder trekspanning worden geplaatst. Conversely, it can be placed by increasing the distance between the blocks 4 a bone under tension.

Claims (6)

1. Inrichting voor het onderling fixeren van botdelen, bestaande uit een opzij langs de te fixeren botdelen aan te leggen steunstaaf met tenminste twee daarover verschuifbare en erop vastzetbare botpen-verankeringsblokken, welke scharnierend verstelbare klembedden dragen, welke klembedden een aantal ligplaatsen voor botpennen hébben en samenwerken met een erop vastzetbaar en daarmede de botpennen in hun ligplaatsen vastklemmend klemdeel, met het kenmerk, dat de botpen-verankeringsblokken aan elk van twee overstaande zijden zijn voorzien van een uitstekend deel voor het bevestigen van een klembed, waarbij de beide klembedden zodanig ten opzichte van elkaar vastzetbaar zijn, dat hun oplegvlakken voor de botpennen een scherpe hoek met elkaar insluiten. 1. A device for mutually fixing bone parts, comprising a laterally along lay the fixing bone parts to support bar with at least two thereof slidable and out lockable bone pin-anchoring blocks, which bear pivotally adjustable clamp beds, which clamping beds a number of berths for bone pins have and cooperate with a like securable, and hence the bone pins in their moorings fixed clamping jaw, characterized in that the bone pin-anchoring blocks on each of two opposite sides are provided with a protruding portion for the attachment of a clamping bed, in which the two clamping beds in such a manner with respect to from each other are fixable, in that their supporting surfaces for the bone pins enclose an acute angle with each other.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het uitstekende deel een kogelvormig uitsteeksel is, terwijl het betreffende klembed een corresponderend half-bolvormige ligplaats voor het uitsteeksel heeft en met behulp van een klembeugel met half-bolvormige ligplaats op dit uitsteeksel vastzetbaar is onafhankelijk van het de botpennen in het klembed fixerende klemdeel. 2. A device according to claim 1, characterized in that the projection is a bullet-like projection, whereas the respective clamping bed has a corresponding semi-spherical recess to receive the projection, and with the aid of a clamping clip with semi-spherical berth on this projection is securable independent of the bone pins in the clamping bed fixing clamping part.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het kogelvormige uitsteeksel uit één stuk met het verankeringsblok is gevormd. 3. A device according to claim 2, characterized in that the ball-shaped projection is integrally formed with the anchor block.
4. Inrichting volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de klembedden in een middenpositie op het bijbehorende uitstekende deel, met hun oplegvlakken voor de botpennen een hoek insluiten. 4. A device according to claims 1-3, characterized in that the clamping beds in a middle position on the associated protruding portion, by their supporting faces enclose an angle for the bone pins.
5. Inrichting volgens conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de op-neemboring voor de steunstaaf excentrisch in het verankeringsblok is gelegen. 5. A device according to claims 1-4, characterized in that the take-up hole for the support rod eccentrically in the anchor block is situated.
6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat in tenminste één kqpvlak van het verankeringsblok een montageboring voor het bevestigen van een eindstandig kogelvormig uitsteeksel aanwezig is. 6. A device according to claim 5, characterized in that, in at least one kqpvlak of the anchor block attaching a mounting bore for receiving from a terminal ball-shaped protrusion is provided.
NL9301738A 1993-10-08 1993-10-08 Device for mutually fixing bone parts. NL9301738A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9301738A NL9301738A (en) 1993-10-08 1993-10-08 Device for mutually fixing bone parts.
NL9301738 1993-10-08

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9301738A NL9301738A (en) 1993-10-08 1993-10-08 Device for mutually fixing bone parts.
PCT/NL1994/000249 WO1995010240A1 (en) 1993-10-08 1994-10-10 A device for the mutual positioning of bone sections

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9301738A true NL9301738A (en) 1995-05-01

Family

ID=19862986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9301738A NL9301738A (en) 1993-10-08 1993-10-08 Device for mutually fixing bone parts.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL9301738A (en)
WO (1) WO1995010240A1 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1007426C1 (en) 1997-11-03 1999-05-04 Gerrit Johannes Termaten Device for mutually fixing bone parts.
US6458131B1 (en) * 2000-08-07 2002-10-01 Salut, Ltd. Apparatus and method for reducing spinal deformity
FR2823095B1 (en) * 2001-04-06 2004-02-06 Ldr Medical Rachis osteosynthesis device and placement method
FR2833151B1 (en) * 2001-12-12 2004-09-17 Ldr Medical Bone anchoring implant with polyaxial head
US8764806B2 (en) 2009-12-07 2014-07-01 Samy Abdou Devices and methods for minimally invasive spinal stabilization and instrumentation
WO2012072756A1 (en) * 2010-12-02 2012-06-07 Fondazione Centro San Raffaele Del Monte Tabor External bone fixator system
ITVR20130013A1 (en) 2013-01-21 2014-07-22 Tecres Spa external fixation device for the treatment of bone fractures
ES2683150T3 (en) * 2013-07-31 2018-09-25 Orthofix S.R.L. Device for blocking unicortical nails
US9918741B2 (en) * 2013-07-31 2018-03-20 Orthofiz S.R.L. Anchoring group for external fixator

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB538600A (en) * 1939-02-04 1941-08-11 Herbert Hodge Haynes Improvements in or relating to fracture apparatus
DE2718515A1 (en) * 1976-04-30 1977-11-10 Nat Res Dev orthopedic fixation
GB2077847A (en) * 1980-06-12 1981-12-23 Nat Res Dev Connector Assemblies
FR2536984A1 (en) * 1982-12-03 1984-06-08 Ortopedia Gmbh A device for external fixation of fragments of bone
SU1161100A1 (en) * 1983-03-04 1985-06-15 Sushko Gennadij S Apparatus for stretching short tubular bones
WO1985003449A1 (en) * 1984-02-08 1985-08-15 Ben Dov Meir Bone growth stimulator
EP0374093A1 (en) * 1988-12-15 1990-06-20 Jaquet Orthopedie S.A. Pin holder body
EP0377744A1 (en) * 1988-05-26 1990-07-18 Vsesojuzny Kurgansky Nauchny Tsentr "Vosstanovitelnaya Travmatologia I Ortopedia" Compression-traction apparatus for osteosynthesis

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB538600A (en) * 1939-02-04 1941-08-11 Herbert Hodge Haynes Improvements in or relating to fracture apparatus
DE2718515A1 (en) * 1976-04-30 1977-11-10 Nat Res Dev orthopedic fixation
GB2077847A (en) * 1980-06-12 1981-12-23 Nat Res Dev Connector Assemblies
FR2536984A1 (en) * 1982-12-03 1984-06-08 Ortopedia Gmbh A device for external fixation of fragments of bone
SU1161100A1 (en) * 1983-03-04 1985-06-15 Sushko Gennadij S Apparatus for stretching short tubular bones
WO1985003449A1 (en) * 1984-02-08 1985-08-15 Ben Dov Meir Bone growth stimulator
EP0377744A1 (en) * 1988-05-26 1990-07-18 Vsesojuzny Kurgansky Nauchny Tsentr "Vosstanovitelnaya Travmatologia I Ortopedia" Compression-traction apparatus for osteosynthesis
EP0374093A1 (en) * 1988-12-15 1990-06-20 Jaquet Orthopedie S.A. Pin holder body

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Week 8551, Derwent World Patents Index; AN 85-322346 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO1995010240A1 (en) 1995-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2306877T3 (en) Anchorage element to fix a bar or rod of a device that serves to adjust a human or animal vertebral column in a vertebra.
EP0374093B1 (en) Pin holder body
ES2232099T3 (en) Positioning and locking device, especially for external fixers.
JP4286130B2 (en) Anterior cervical plate system having a vertebral body engaging fixture and a connecting plate, and its installation method
EP1250101B1 (en) Intervertebral linking device with connecting bar for fixing a linking rod
JP3025265B1 (en) Wire - rod securing device
KR100773965B1 (en) Device for connecting a bone fixation element to a longitudinal rod
EP1765206B1 (en) Spinal rod system
US5067483A (en) Cervical traction device
US5324290A (en) Anterior thoracolumbar plate
US6019759A (en) Multi-Directional fasteners or attachment devices for spinal implant elements
ES2213166T3 (en) Apparatus to maintain vertebras in a related space position.
JP2934683B2 (en) Bone implant device
EP0783277B1 (en) Clamp jaw for a spinal fixation device
EP0159007B1 (en) Apparatus for the treatment of the spinal column
EP0705572B1 (en) Locking plate and bone screw
JP4153299B2 (en) Spinal implant coupling assembly
DE3219575C2 (en)
EP1042987B1 (en) Long bone fixation apparatus
JP2006087955A (en) Variable length and variable angle cross-link device
US6454773B1 (en) Multi-angle bone screw assembly using shape-memory technology
FI102721B (en) The device for the adjustable fastening selkärankaluupintojen yhdistämissauvojen
EP0553782B1 (en) Rachidial implant and reposition instrument
EP0955930B1 (en) Adjustable osteosynthetic system of the rachis and positioning tool
US20150305782A1 (en) Vertebral fixing system

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed