NL9300171A - Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors. - Google Patents

Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors. Download PDF

Info

Publication number
NL9300171A
NL9300171A NL9300171A NL9300171A NL9300171A NL 9300171 A NL9300171 A NL 9300171A NL 9300171 A NL9300171 A NL 9300171A NL 9300171 A NL9300171 A NL 9300171A NL 9300171 A NL9300171 A NL 9300171A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
computer
invention
acceleration sensors
made
mouse
Prior art date
Application number
NL9300171A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Josephus Godefridus Wilhelmus
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josephus Godefridus Wilhelmus filed Critical Josephus Godefridus Wilhelmus
Priority to NL9300171A priority Critical patent/NL9300171A/en
Priority to NL9300171 priority
Publication of NL9300171A publication Critical patent/NL9300171A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
  • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
  • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
  • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
  • G06F3/0346Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of the device orientation or free movement in a 3D space, e.g. 3D mice, 6-DOF [six degrees of freedom] pointers using gyroscopes, accelerometers or tilt-sensors
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
  • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
  • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
  • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
  • G06F3/0354Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of 2D relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks
  • G06F3/03543Mice or pucks

Abstract

The invention relates to an input medium for computers (computer mouse), the signal from one or more electrical acceleration sensors disposed in the invention being used to detect movements, from which the output signals are processed by the invention in such a way that they can be interpreted by the connected computer as a product of the movement performed with the mouse. The invention enables both the use of a computer mouse without a work surface and the simple construction of a 3-dimensionally operating computer mouse.

Description

Computer-Muis gebaseerd op een daarin aangebracht stelsel van versnelling-opnemers. Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors.

De uitvinding heeft betrekking op een bij computers gebruikt besturings-hulpmiddel meestal aangeduid als een muis, gebruik makend van in dit apparaat geplaatste versnelling-opnemers, en een electronische schakeling die de door deze versnelling-opnemers gekonstateerde versnellingen/vertragingen omzet in door de aangesloten computer verwerkbare informatie ontrent met deze muis uitgevoerde bewegingen. The present invention relates to a usually referred control device used in computers as a mouse, using placed acceleration sensors in this device, and an electronic circuit that the accelerations / decelerations gekonstateerde by these acceleration sensors turnover by the connected computer processable information ontrent with this mouse movements performed.

Bij gebruikelijke muizen wordt meestal van een over het werkblad voortbewogen balletje gebruik gemaakt om de door de bedienende persoon gemaakte handbewegingen om te zetten in door de computer verwerkbare informatie (mechanische variant). In normal mice, is usually made of a propelled ball use the worksheet to hand movements made by the operator to use the computer processable information (mechanical version).

Ook is een uitvoering bekend waarbij van een optische methode gebruik wordt gemaakt om beweging ten opzichte van een speciaal geprepareerd werkblad waar te nemen (optische variant). Also, an embodiment is known in which use is made of an optical method to sense movement relative to a specially prepared worktop (optical variant).

Bij de mechanische variant is door vervuiling en slijtage van het mechanisme vaak sprake van onbetrouwbare werking van het apparaat, tevens wordt de nauwkeurigheid ervan door mechanische toleranties beperkt. In the mechanical variant, by contamination and wear of the mechanism often involve unreliable operation of the apparatus, at the same time is limited by the mechanical tolerances its accuracy.

Bij de mechanische variant dient altijd een glad en stabiel werkvlak aanwezig te zijn, bij de optische variant dient dat werkvlak tevens voor het doel geprepareerd te zijn. In the mechanical variant must always be present a smooth and stable work surface, in the optical variant must working surface which at the same time to be prepared for the purpose.

Bij geen van de twee varianten is het eenvoudig een driedimensionale versie van het systeem te construeren. None of the two variants is easy to construct a three-dimensional version of the system.

De uitvinding beoogt het vaststellen van beweging door middel van een twee-assig of drie-assig stelsel van versnelling-opnemers, hiervoor kunnen zowel opnemers gebaseerd op electro-magnetische principes alswel opnemers gebaseerd op piezo-electrische principes worden ingezet. The invention aims at the determination of movement by means of a two-axis or three-axis system of acceleration sensors, sensors for this purpose can be either based on electro-magnetic principles alswel sensors are deployed based on piezoelectric principles. In figuur (a) wordt een komplete principe-schakeling voortvloeiend uit EEN versnelling-opnemer uitgewerkt. In Figure (a) comprises a complete in-principle circuit is elaborated arising from an acceleration sensor. Per waar te nemen bewegings-as zal een dergelijke schakeling worden toegepast. As can be observed as motion will be applied to such a circuit.

De electrische signalen voortgebracht door de versnelling-opnemer(1) worden na eventueel noodzakelijke versterking door een versterker-schakeling(2) aangeboden aan een Integrator-schakeling(3), die de aangeboden signalen integreert volgens het patroon volgens figuur(b), als volgt: (de uitgevoerde beweging is het uit stilstand versnellen van de opnemer in de gevoelige richting, overgaan in onversneld voortbewegen en het tot stilstand brengen van de opnemer, curve(1) geeft het signaal op de ingang van de integrator (figuur(a), punt(5)) weer, curve(2) geeft het signaal op de uitgang van de integrator (figuur(a), punt(6) weer). The electrical signals generated by the acceleration sensor (1) are, after any necessary amplification by an amplifier circuit (2) is presented to an integrator circuit (3), which integrates the applied signals according to the pattern according to Figure (b), and follows: (the output motion is the acceleration from standstill of the sensing element in the sensitive direction, pass into onversneld advancing and bringing to a standstill of the sensor, curve (1) shows the signal at the input of the integrator (figure (a) , item (5)), again, curve (2) indicates the signal at the output of the integrator (figure (a), item (6) again).

Fase 1: versnelling van de opnemer, curve(1) is een representant van de ondervonden versnelling, curve(2) is een sommatie van de waargenomen ingangs-waarden van de integrator over de tijd waarop de versnelling plaatsvindt. Phase 1: acceleration of the sensor, curve (1) is a representative of the acceleration experienced, curve (2) is a summation of the detected input values ​​of the integrator on the time at which the acceleration takes place.

Fase 2: overgang naar onversnelde beweging, curve(1) gaat van een aktieve waarde via het nul-punt en een reeks negatieve waarden, waarvan de integraal gelijk is aan de in fase 1 berekende integraal van de versnelling-waarden. Phase 2: transition to dirt accelerated motion, curve (1) passes from an active value by the zero point and a range of negative values, the integral of which is equal to the integral of the acceleration values ​​calculated in stage 1. De uitgang van de integrator, curve(2), behoudt de waarde van de laatst berekende sommatie in fase 1. The output of the integrator, curve (2), and retains the last calculated value of the summation in phase 1.

Fase 3: overgang van onversnelde beweging naar stilstand, curve(1) is een representant van de ondervonden negatieve versnelling, de waarde op de uitgang van de integrator, curve(2), wordt afgebouwd als funktie van de sommatie van de waargenomen ingangs-waarden over de tijd waarop de vertraging plaatsvindt. Phase 3: transition of non-accelerated movement to a standstill, curve (1) is a representative of the perceived negative acceleration, the value on the output of the integrator, curve (2), is being phased out as a function of the summation of the sensed input values about the time when the delay occurs. Na het tot stilstand komen volgt eveneens een signaal waarvan de integraal gelijk is aan sommatie van de verragings-signalen, de uitgang van de integrator, curve(2) behoudt echter de waarde nul. After it has stopped is also apparent, a signal of which the integral is equal to the summation of verragings signals, the output of the integrator, curve (2), however, retains the value of zero.

De door de integrator-schakeling(3) afgegeven electrische waarde is hierdoor een representant van de op enig moment door de muis uitgevoerde beweging, deze waarde wordt aangeboden aan een schakeling(4), die deze electrische waarde omzet in door de aangesloten computer verwerkbare informatie over de door de Muis uitgevoerde beweging. The by the integrator circuit (3) is output electric value is therefore a representative of the offered by the mouse executed movement, this value at any given time in a circuit (4) that this electrical value into by the connected computer processable information the movement performed by the Mouse.

Aan de Integrator-schakeling(3) is een kontakt(7) verbonden, wat als funktie heeft het op nul stellen van de integrator-schakeling, en het (de-)aktiveren van de integrator-schakeling. To the integrator circuit (3) is a contact (7) is connected, which, as a function, the zeroing of the integrator circuit, and the (de-) activation of the integrator circuit.

Hiermede kan middels kontakt met een werkblad, of middels een handkontakt, het door de gebruiker willen aktiveren van de muis worden aangegeven. Herewith can be indicated by contact with a surface, or by hand contact, the mouse to activate the user.

Aan de schakeling (4) die de vertaling naar voor een computer verwerkbare gegevens verzorgt, zijn een of meerdere kontakten(8) verbonden die een door de computer te verrichten aktiviteit aangeven (zgn muistoetsen). On the circuit (4), which takes care of the translation into a computer-processable data, one or a plurality of contacts (8) connected to that indicate an activity to be performed by the computer (so-called mouse buttons).

Claims (1)

 1. Invoermedium (computermuis) met het kenmerk, dat voor het waarnemen van beweging van het invoermedium gébruik wordt gemaakt van een of meerdere versnelling-opnemers gebaseerd op piezo-electrische of electro-magnetische principes, waarbij de door een dergelijke opnemer opgewekte signalen worden aangeboden aan een in de vinding opgenomen integratie-schakeling, met het kenmerk, dat door de wijze waarop de integratie plaatsvindt op de uitgang van de integratie-schakeling een signaal wordt afgegeven waarvan de waarde op enig moment een ware weerspiegeling is van de op dat moment door de vinding uitgevoerde beweging. Feed Medium (computer), characterized in that are provided for sensing movement of the input medium use is made of one or more acceleration sensors is based on piezo-electric or electro-magnetic principles, in which the signals generated by such a sensor to a in the invention included integration circuit, characterized in that a signal is issued by the manner in which the integration takes place at the output of the integrating circuit the value of which at any time is a true reflection of the at that moment by the finding performed movement. Met het kenmerk, dat zowel door het verwijderen van de vinding van een werkvlak als door het bedienen van een handkontakt de integratie-schakeling op nul gesteld en gedeaktiveerd kan worden. With characterized in that, both made by the removal of the invention from a work surface as well as by the actuation of a hand contacting the integration circuit to zero and may be deactivated. Met het kenmerk, dat de vinding zowel in een uitvoering voor het waarnemen van beweging in het platte 2-dimensionale vlak als in een uitvoering voor het waarnemen in de 3-dimensionale ruimte kan worden gemaakt. With the characteristic, that the invention, both in an embodiment for detecting movement in the flat two-dimensional plane as in an embodiment for the detection can be made in the three-dimensional space.
NL9300171A 1993-01-28 1993-01-28 Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors. NL9300171A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300171A NL9300171A (en) 1993-01-28 1993-01-28 Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors.
NL9300171 1993-08-13

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300171A NL9300171A (en) 1993-01-28 1993-01-28 Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9300171A true NL9300171A (en) 1994-08-16

Family

ID=19861989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9300171A NL9300171A (en) 1993-01-28 1993-01-28 Computer-Mouse based on a therein mounted system of acceleration sensors.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9300171A (en)

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7716008B2 (en) 2007-01-19 2010-05-11 Nintendo Co., Ltd. Acceleration data processing program, and storage medium, and acceleration data processing apparatus for use with the same
US7774155B2 (en) 2006-03-10 2010-08-10 Nintendo Co., Ltd. Accelerometer-based controller
US7786976B2 (en) 2006-03-09 2010-08-31 Nintendo Co., Ltd. Coordinate calculating apparatus and coordinate calculating program
US7877224B2 (en) 2006-03-28 2011-01-25 Nintendo Co, Ltd. Inclination calculation apparatus and inclination calculation program, and game apparatus and game program
US7927216B2 (en) 2005-09-15 2011-04-19 Nintendo Co., Ltd. Video game system with wireless modular handheld controller
US7931535B2 (en) 2005-08-22 2011-04-26 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US7942745B2 (en) 2005-08-22 2011-05-17 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US8072424B2 (en) 2004-04-30 2011-12-06 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US8089458B2 (en) 2000-02-22 2012-01-03 Creative Kingdoms, Llc Toy devices and methods for providing an interactive play experience
US8157651B2 (en) 2005-09-12 2012-04-17 Nintendo Co., Ltd. Information processing program
US8226493B2 (en) 2002-08-01 2012-07-24 Creative Kingdoms, Llc Interactive play devices for water play attractions
US8267786B2 (en) 2005-08-24 2012-09-18 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8308563B2 (en) 2005-08-30 2012-11-13 Nintendo Co., Ltd. Game system and storage medium having game program stored thereon
US8313379B2 (en) 2005-08-22 2012-11-20 Nintendo Co., Ltd. Video game system with wireless modular handheld controller
US8409003B2 (en) 2005-08-24 2013-04-02 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8475275B2 (en) 2000-02-22 2013-07-02 Creative Kingdoms, Llc Interactive toys and games connecting physical and virtual play environments
US8608535B2 (en) 2002-04-05 2013-12-17 Mq Gaming, Llc Systems and methods for providing an interactive game
US8629836B2 (en) 2004-04-30 2014-01-14 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US8702515B2 (en) 2002-04-05 2014-04-22 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming system using RFID-tagged toys
US8708821B2 (en) 2000-02-22 2014-04-29 Creative Kingdoms, Llc Systems and methods for providing interactive game play
US8753165B2 (en) 2000-10-20 2014-06-17 Mq Gaming, Llc Wireless toy systems and methods for interactive entertainment
US8758136B2 (en) 1999-02-26 2014-06-24 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming systems and methods
US8913003B2 (en) 2006-07-17 2014-12-16 Thinkoptics, Inc. Free-space multi-dimensional absolute pointer using a projection marker system
US9176598B2 (en) 2007-05-08 2015-11-03 Thinkoptics, Inc. Free-space multi-dimensional absolute pointer with improved performance
US9261978B2 (en) 2004-04-30 2016-02-16 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices and methods
US9446319B2 (en) 2003-03-25 2016-09-20 Mq Gaming, Llc Interactive gaming toy
US10159897B2 (en) 2004-11-23 2018-12-25 Idhl Holdings, Inc. Semantic gaming and application transformation

Cited By (93)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9861887B1 (en) 1999-02-26 2018-01-09 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming systems and methods
US8758136B2 (en) 1999-02-26 2014-06-24 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming systems and methods
US9186585B2 (en) 1999-02-26 2015-11-17 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming systems and methods
US8888576B2 (en) 1999-02-26 2014-11-18 Mq Gaming, Llc Multi-media interactive play system
US9468854B2 (en) 1999-02-26 2016-10-18 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming systems and methods
US9731194B2 (en) 1999-02-26 2017-08-15 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming systems and methods
US8164567B1 (en) 2000-02-22 2012-04-24 Creative Kingdoms, Llc Motion-sensitive game controller with optional display screen
US8475275B2 (en) 2000-02-22 2013-07-02 Creative Kingdoms, Llc Interactive toys and games connecting physical and virtual play environments
US9474962B2 (en) 2000-02-22 2016-10-25 Mq Gaming, Llc Interactive entertainment system
US8089458B2 (en) 2000-02-22 2012-01-03 Creative Kingdoms, Llc Toy devices and methods for providing an interactive play experience
US8915785B2 (en) 2000-02-22 2014-12-23 Creative Kingdoms, Llc Interactive entertainment system
US8491389B2 (en) 2000-02-22 2013-07-23 Creative Kingdoms, Llc. Motion-sensitive input device and interactive gaming system
US8169406B2 (en) 2000-02-22 2012-05-01 Creative Kingdoms, Llc Motion-sensitive wand controller for a game
US8184097B1 (en) 2000-02-22 2012-05-22 Creative Kingdoms, Llc Interactive gaming system and method using motion-sensitive input device
US9149717B2 (en) 2000-02-22 2015-10-06 Mq Gaming, Llc Dual-range wireless interactive entertainment device
US8708821B2 (en) 2000-02-22 2014-04-29 Creative Kingdoms, Llc Systems and methods for providing interactive game play
US9814973B2 (en) 2000-02-22 2017-11-14 Mq Gaming, Llc Interactive entertainment system
US9579568B2 (en) 2000-02-22 2017-02-28 Mq Gaming, Llc Dual-range wireless interactive entertainment device
US8790180B2 (en) 2000-02-22 2014-07-29 Creative Kingdoms, Llc Interactive game and associated wireless toy
US8368648B2 (en) 2000-02-22 2013-02-05 Creative Kingdoms, Llc Portable interactive toy with radio frequency tracking device
US10188953B2 (en) 2000-02-22 2019-01-29 Mq Gaming, Llc Dual-range wireless interactive entertainment device
US9713766B2 (en) 2000-02-22 2017-07-25 Mq Gaming, Llc Dual-range wireless interactive entertainment device
US8686579B2 (en) 2000-02-22 2014-04-01 Creative Kingdoms, Llc Dual-range wireless controller
US8814688B2 (en) 2000-02-22 2014-08-26 Creative Kingdoms, Llc Customizable toy for playing a wireless interactive game having both physical and virtual elements
US9480929B2 (en) 2000-10-20 2016-11-01 Mq Gaming, Llc Toy incorporating RFID tag
US9931578B2 (en) 2000-10-20 2018-04-03 Mq Gaming, Llc Toy incorporating RFID tag
US8961260B2 (en) 2000-10-20 2015-02-24 Mq Gaming, Llc Toy incorporating RFID tracking device
US8753165B2 (en) 2000-10-20 2014-06-17 Mq Gaming, Llc Wireless toy systems and methods for interactive entertainment
US9320976B2 (en) 2000-10-20 2016-04-26 Mq Gaming, Llc Wireless toy systems and methods for interactive entertainment
US9737797B2 (en) 2001-02-22 2017-08-22 Mq Gaming, Llc Wireless entertainment device, system, and method
US8913011B2 (en) 2001-02-22 2014-12-16 Creative Kingdoms, Llc Wireless entertainment device, system, and method
US8711094B2 (en) 2001-02-22 2014-04-29 Creative Kingdoms, Llc Portable gaming device and gaming system combining both physical and virtual play elements
US9162148B2 (en) 2001-02-22 2015-10-20 Mq Gaming, Llc Wireless entertainment device, system, and method
US10179283B2 (en) 2001-02-22 2019-01-15 Mq Gaming, Llc Wireless entertainment device, system, and method
US8384668B2 (en) 2001-02-22 2013-02-26 Creative Kingdoms, Llc Portable gaming device and gaming system combining both physical and virtual play elements
US8248367B1 (en) 2001-02-22 2012-08-21 Creative Kingdoms, Llc Wireless gaming system combining both physical and virtual play elements
US9393491B2 (en) 2001-02-22 2016-07-19 Mq Gaming, Llc Wireless entertainment device, system, and method
US8702515B2 (en) 2002-04-05 2014-04-22 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming system using RFID-tagged toys
US8827810B2 (en) 2002-04-05 2014-09-09 Mq Gaming, Llc Methods for providing interactive entertainment
US10010790B2 (en) 2002-04-05 2018-07-03 Mq Gaming, Llc System and method for playing an interactive game
US9463380B2 (en) 2002-04-05 2016-10-11 Mq Gaming, Llc System and method for playing an interactive game
US9616334B2 (en) 2002-04-05 2017-04-11 Mq Gaming, Llc Multi-platform gaming system using RFID-tagged toys
US8608535B2 (en) 2002-04-05 2013-12-17 Mq Gaming, Llc Systems and methods for providing an interactive game
US9272206B2 (en) 2002-04-05 2016-03-01 Mq Gaming, Llc System and method for playing an interactive game
US8226493B2 (en) 2002-08-01 2012-07-24 Creative Kingdoms, Llc Interactive play devices for water play attractions
US9393500B2 (en) 2003-03-25 2016-07-19 Mq Gaming, Llc Wireless interactive game having both physical and virtual elements
US9993724B2 (en) 2003-03-25 2018-06-12 Mq Gaming, Llc Interactive gaming toy
US8961312B2 (en) 2003-03-25 2015-02-24 Creative Kingdoms, Llc Motion-sensitive controller and associated gaming applications
US9770652B2 (en) 2003-03-25 2017-09-26 Mq Gaming, Llc Wireless interactive game having both physical and virtual elements
US9039533B2 (en) 2003-03-25 2015-05-26 Creative Kingdoms, Llc Wireless interactive game having both physical and virtual elements
US8373659B2 (en) 2003-03-25 2013-02-12 Creative Kingdoms, Llc Wirelessly-powered toy for gaming
US10022624B2 (en) 2003-03-25 2018-07-17 Mq Gaming, Llc Wireless interactive game having both physical and virtual elements
US9707478B2 (en) 2003-03-25 2017-07-18 Mq Gaming, Llc Motion-sensitive controller and associated gaming applications
US9446319B2 (en) 2003-03-25 2016-09-20 Mq Gaming, Llc Interactive gaming toy
US8629836B2 (en) 2004-04-30 2014-01-14 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US8937594B2 (en) 2004-04-30 2015-01-20 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US9261978B2 (en) 2004-04-30 2016-02-16 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices and methods
US9946356B2 (en) 2004-04-30 2018-04-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US8072424B2 (en) 2004-04-30 2011-12-06 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US9298282B2 (en) 2004-04-30 2016-03-29 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices with orientation compensation and improved usability
US9575570B2 (en) 2004-04-30 2017-02-21 Hillcrest Laboratories, Inc. 3D pointing devices and methods
US9675878B2 (en) 2004-09-29 2017-06-13 Mq Gaming, Llc System and method for playing a virtual game by sensing physical movements
US10159897B2 (en) 2004-11-23 2018-12-25 Idhl Holdings, Inc. Semantic gaming and application transformation
US8313379B2 (en) 2005-08-22 2012-11-20 Nintendo Co., Ltd. Video game system with wireless modular handheld controller
US9700806B2 (en) 2005-08-22 2017-07-11 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US9011248B2 (en) 2005-08-22 2015-04-21 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US10155170B2 (en) 2005-08-22 2018-12-18 Nintendo Co., Ltd. Game operating device with holding portion detachably holding an electronic device
US10238978B2 (en) 2005-08-22 2019-03-26 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US9498728B2 (en) 2005-08-22 2016-11-22 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US7931535B2 (en) 2005-08-22 2011-04-26 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US7942745B2 (en) 2005-08-22 2011-05-17 Nintendo Co., Ltd. Game operating device
US9227138B2 (en) 2005-08-24 2016-01-05 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US9498709B2 (en) 2005-08-24 2016-11-22 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8870655B2 (en) 2005-08-24 2014-10-28 Nintendo Co., Ltd. Wireless game controllers
US9044671B2 (en) 2005-08-24 2015-06-02 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US10137365B2 (en) 2005-08-24 2018-11-27 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8267786B2 (en) 2005-08-24 2012-09-18 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8409003B2 (en) 2005-08-24 2013-04-02 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8834271B2 (en) 2005-08-24 2014-09-16 Nintendo Co., Ltd. Game controller and game system
US8308563B2 (en) 2005-08-30 2012-11-13 Nintendo Co., Ltd. Game system and storage medium having game program stored thereon
US8157651B2 (en) 2005-09-12 2012-04-17 Nintendo Co., Ltd. Information processing program
US8708824B2 (en) 2005-09-12 2014-04-29 Nintendo Co., Ltd. Information processing program
US8430753B2 (en) 2005-09-15 2013-04-30 Nintendo Co., Ltd. Video game system with wireless modular handheld controller
US7927216B2 (en) 2005-09-15 2011-04-19 Nintendo Co., Ltd. Video game system with wireless modular handheld controller
USRE45905E1 (en) 2005-09-15 2016-03-01 Nintendo Co., Ltd. Video game system with wireless modular handheld controller
US7786976B2 (en) 2006-03-09 2010-08-31 Nintendo Co., Ltd. Coordinate calculating apparatus and coordinate calculating program
US7774155B2 (en) 2006-03-10 2010-08-10 Nintendo Co., Ltd. Accelerometer-based controller
US7877224B2 (en) 2006-03-28 2011-01-25 Nintendo Co, Ltd. Inclination calculation apparatus and inclination calculation program, and game apparatus and game program
US8473245B2 (en) 2006-03-28 2013-06-25 Nintendo Co., Ltd. Inclination calculation apparatus and inclination calculation program, and game apparatus and game program
US8041536B2 (en) 2006-03-28 2011-10-18 Nintendo Co., Ltd. Inclination calculation apparatus and inclination calculation program, and game apparatus and game program
US8913003B2 (en) 2006-07-17 2014-12-16 Thinkoptics, Inc. Free-space multi-dimensional absolute pointer using a projection marker system
US7716008B2 (en) 2007-01-19 2010-05-11 Nintendo Co., Ltd. Acceleration data processing program, and storage medium, and acceleration data processing apparatus for use with the same
US9176598B2 (en) 2007-05-08 2015-11-03 Thinkoptics, Inc. Free-space multi-dimensional absolute pointer with improved performance

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7193607B2 (en) Flexure mechanism for interface device
EP1512989B1 (en) Method and system for optically tracking a target using a triangulation technique
EP2820519B1 (en) Force concentrator
US7212189B2 (en) Capacitive mouse
US6758615B2 (en) Pressure sensitive functionality for keyboard keys
US9720538B2 (en) System and method for measuring individual force in multi-object sensing
US9063577B2 (en) User input using proximity sensing
JP4149926B2 (en) A method and apparatus for providing a tactile sensation
US5159321A (en) Pen-type computer input device
US5296871A (en) Three-dimensional mouse with tactile feedback
JP3381344B2 (en) Coordinate input device
US6985138B2 (en) Input writing device
JP3501457B2 (en) Force sensing pointing device
US5874941A (en) Presentation supporting device
US4918262A (en) Touch sensing display screen signal processing apparatus and method
CN100409159C (en) Contactless human-computer interface
JP3850032B2 (en) Portable data processing apparatus gravity control sensor is provided for the screen and screen orientation
US5909210A (en) Keyboard-compatible optical determination of object's position
CA2272553C (en) Mouse interface device for providing force feedback
US20040012559A1 (en) Input device
US7447604B2 (en) Method and apparatus for compensating for position slip in interface devices
US6067077A (en) Position sensing for force feedback devices
US5508719A (en) Pressure-actuated pointing device
KR100681049B1 (en) Watch including a contactless control device for a computer cursor
US5274361A (en) Laser optical mouse