NL9300152A - Motion sensor and alarm system with such a motion sensor. - Google Patents

Motion sensor and alarm system with such a motion sensor.

Info

Publication number
NL9300152A
NL9300152A NL9300152A NL9300152A NL9300152A NL 9300152 A NL9300152 A NL 9300152A NL 9300152 A NL9300152 A NL 9300152A NL 9300152 A NL9300152 A NL 9300152A NL 9300152 A NL9300152 A NL 9300152A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
chamber
motion sensor
characterized
coils
alarm system
Prior art date
Application number
NL9300152A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Ricar Systems Nederland B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/02Mechanical actuation
  • G08B13/14Mechanical actuation by lifting or attempted removal of hand-portable articles
  • G08B13/1436Mechanical actuation by lifting or attempted removal of hand-portable articles with motion detection

Abstract

Motion sensor, particularly intended for an alarm system responding to movement, is provided with a housing which is made of electrically insulating material and comprises a chamber, and with three coils surrounding the chamber at different locations. Disposed within the chamber is a magnetically conducting element. The chamber is circular in at least one cross-sectional direction and is preferably spherical in shape. The magnetically conducting element likewise has a circular cross section in said cross-sectional direction and is preferably in the form of a sphere. Disposed in the chamber are means, preferably a viscous liquid, for damping the movement of the magnetic conducting element. The alarm system comprises a processing unit with an oscillator to which the coils of the motion sensor are connected. The oscillation frequency of the output signal of the oscillator is determined by the self-inductance of the coils. A monitoring element monitors the oscillation frequency and is able to derive an alarm signal from a variation in said oscillation frequency.

Description

Bewegingssensor, alsmede alarmsysteem met een dergelijke bewegingssensor Motion sensor and alarm system with such a motion sensor

De uitvinding heeft betrekking op een bewegingssensor, in het bijzonder bestemd voor een op beweging reagerend alarmsysteem, voorzien van een uit elektrisch isolerend materiaal vervaardigd huis met een kamer, tenminste een de kamer omgevende spoel en een in de kamer aangebracht magnetisch geleidend element, alsmede op een alarmsysteem met een dergelijke bewegingssensor. The present invention relates to a movement sensor, in particular for use in a motion-responsive alarm system, provided with an electrically insulating material made housing having a chamber, at least one of the chamber surrounding the spindle and one in the chamber is arranged a magnetically conductive element, as well as to an alarm system with such a motion sensor.

Een dergelijke bewegingssensor en alarmsysteem zijn bijvoorbeeld beschreven in de Nederlandse octrooiaanvrage 9100350 van aanvraagster. Such a motion sensor and alarm system are described in the Dutch patent application 9100350 of applicant.

De uitvinding beoogt in de eerste plaats een verbeterde bewegingssensor van deze soort te verschaffen. The invention aims in the first place to provide an improved motion sensor of this kind.

Hiertoe heeft de bewegingssensor volgens de uitvinding het kenmerk, dat de kamer in tenminste een doorsnederich-ting cirkelvormig is en het magnetisch geleidende element in die doorsnederichting eveneens een cirkelvormige doorsnede heeft, waarbij in de kamer middelen zijn aangebracht voor het dempen van de beweging van het magnetisch geleidende element. For this purpose, the motion sensor according to the invention is characterized in that the chamber is circular in at least one cross-sectional direction, and the magnetic conductive element in the cross-sectional direction likewise has a circular cross-section, wherein means are arranged in the chamber for damping the movement of the magnetically conductive element.

Op deze wijze wordt een bewegingssensor verkregen, die enerzijds ongevoelig is voor snelle maar kortdurende variaties, welke bijvoorbeeld worden veroorzaakt door wind of passerend verkeer, doordat de hierdoor veroorzaakte bewegingen door de dempingsmiddelen worden onderdrukt. In this manner is obtained a movement sensor, which on the one hand is insensitive to rapid but short-term variations, which are for instance caused by wind or passing traffic, in that the movements caused thereby can be suppressed by the damping means. Voorts is de werking van de bewegingssensor, althans in de genoemde doorsnederichting, onafhankelijk van de aanvangspositie en derhalve ook onafhankelijk van de stand bij montage. Furthermore, the operation of the motion sensor, at least in the said cross-sectional direction, independently of the initial position and, consequently, independent of the position during assembly. Hierdoor is het monteren van de bewegingssensor op een tegen diefstal te beschermen goed, zoals bijvoorbeeld een motorfiets, vereenvoudigd. This makes mounting the motion sensor on a good protection against theft, such as a motorcycle, simplified.

Bij voorkeur is volgens de uitvinding de kamer een bolvormige holte en het magnetisch geleidende element een kogel, waarvan de diameter kleiner is dan die van de bolvormige kamer. It is preferred according to the invention, the room a spherical cavity, and the magnetic conductive element is a ball, whose diameter is smaller than that of the spherical chamber. Op deze wijze wordt bereikt, dat de werking van de bewegingssensor volledig onafhankelijk is van de aanvangspositie en ook van de oriëntatie bij montage. In this manner it is obtained that the operation of the motion sensor is completely independent of the initial position and also the orientation during assembly.

Voorts verdient het de voorkeur, dat drie spoelen op verschillende plaatsen de kamer omgeven, waarbij bij voorkeur de drie spoelen in orthogonale richtingen om de kamer zijn geplaatst. Furthermore, it is preferable that three coils in different locations surrounding the chamber, in which are positioned, preferably, the three coils in orthogonal directions to the room. Hierdoor is de bewegingssensor gevoelig voor positie-veranderingen in een willekeurige richting. This motion sensor is sensitive to position changes in any direction.

Volgens een eenvoudige uitvoeringsvorm bestaan de dempingsmiddelen uit een viskeuze vloeistof. According to a simple embodiment, the damping means consist of a viscous liquid.

De uitvinding beoogt voorts een verbeterd alarmsysteem van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen. The invention further aims to provide an improved alarm system of the kind mentioned in the opening paragraph.

Hiertoe heeft het alarmsysteem, dat is voorzien van de bewegingssensor volgens de uitvinding en dat een verwer-kingseenheid omvat, die in afhankelijkheid van een signaal van de bewegingssensor een alarmsignaal kan afgeven, het kenmerk, dat de verwerkingseenheid is voorzien van een oscillator die een uitgangssignaal afgeeft, waarbij de spoelen van de bewegingssensor op de oscillator zijn aangesloten en de oscilla-tiefrequentie van het uitgangssignaal wordt bepaald door de zelfinductie van de spoelen, en van een bewakingsorgaan dat de oscillatiefrequentie bewaakt en uit een variatie van deze os-cillatiefrequentie het alarmsignaal kan afleiden. To this end, the alarm system, which is provided from the movement sensor according to the invention and which comprises a processing unit, which can emit an alarm signal in dependence on a signal from the movement sensor, characterized in that the processing unit is provided with an oscillator which provides an output signal issuing, in which the coils of the motion sensor are connected to the oscillator and the oscillation frequency of the output signal is determined by the inductance of the coils, and with a monitoring means that monitors the frequency of oscillation, and can be the alarm signal from a variation of this oscillation frequency distract.

Bij voorkeur is het bewakingsorgaan voorzien van een teller die het uitgangssignaal van de oscillator als tel-impulssignaal ontvangt en die gedurende opeenvolgende perioden optelt respectievelijk aftelt, en van een vergelijker die telkens na een optel- plus aftelperiode de telstand van de teller vergelijkt met een drempelwaarde, waarbij de vergelijker een alarmsignaal afgeeft indien de telstand de drempelwaarde overschrijdt. Preferably, the monitoring means includes a counter which receives the output signal of the oscillator as a counting pulse signal, and which adds up during successive periods of time counts down, respectively, and with a comparator that the count of the counter each time after an adder plus countdown period is compared with a threshold value , wherein the comparator emits an alarm signal if the count exceeds the threshold value. Hierdoor is het alarmsysteem in het bijzonder ongevoelig voor snelle, kortdurende variaties zoals deze worden veroorzaakt door wind of passerend verkeer, doordat voor zover de hierdoor veroorzaakte bewegingen onvoldoende door de dempingsmiddelen worden onderdrukt, de telstand van de teller die hiervan het gevolg is, beneden de drempelwaarde blijft. As a result, the alarm system, in particular insensitive to rapid, short-term variations such as are caused by wind or passing traffic, in that in so far as caused by this movement can not be sufficiently suppressed by the damping means, the count of the counter that this is due to, lower than the remains threshold.

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld schematisch is weergegeven. The invention will be explained in more detail with reference to the drawing, in which an embodiment is schematically shown.

Fig. Fig. 1 is een doorsnede van een uitvoeringsvorm van de bewegingssensor volgens de uitvinding. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of the motion sensor according to the present invention.

Fig. Fig. 2 is een zijaanzicht van de bewegingssensor uit fig. 1. 2 is a side view of the motion sensor of FIG. 1.

Fig. Fig. 3 is een sterk vereenvoudigd blokschema van een uitvoeringsvorm van het alarmsysteem volgens de uitvinding. 3 is a strongly simplified block diagram of an embodiment of the alarm system according to the invention.

De in de tekening weergegeven bewegingssensor is voorzien van een bolvormig huis 1 dat is vervaardigd uit een elektrisch isolerend materiaal. The motion sensor shown in the drawing is provided with a spherical housing 1 which is made of an electrically insulating material. Het bolvormige huis 1 heeft een eveneens bolvormige kamer 2, die gedeeltelijk is gevuld met een viskeuze vloeistof 3. Voorts bevindt zich in de kamer 2 een bolvormige kogel 4 van een magnetisch geleidend materiaal. The spherical housing 1 also has a spherical chamber 2, which is partially filled with a viscous liquid 3. Furthermore, there is in the chamber 2, a spherical ball 4 of a magnetic conductive material. De diameter van de kogel 4 is kleiner dan de diameter van de kamer 2. The diameter of the ball 4 is smaller than the diameter of the chamber 2.

Op het huis 1 zijn drie in fig. 2 schematisch aangeduide spoelen 5, 6 en 7 gewikkeld, die in orthogonale richtingen verlopen. In the housing 1 are three in Fig. 2 schematically indicated coils 5, 6 and 7 are wrapped, which extend in orthogonal directions. De aansluitingen van de spoelen 5-7 zijn eenvou-digheidshalve niet weergegeven. The connections of the coils 5-7 are the sake of simplicity not shown. Deze spoelen 5-7 vormen te za-men met de kogel 4 een zelfinductie. These coils 5-7 form a za-one with the ball 4, a self-inductance.

Wanneer de bewegingssensor zich in rust bevindt, liggen de vloeistof 3 en de kogel 4 op het diepste punt in de kamer 2. In deze stationaire toestand bezit het stelsel spoelen 5-7 met de kogel 4 een zekere zelfinductie L. Wanneer de oriëntatie van de bewegingssensor verandert, rolt de kogel 4 langs het binnenvlak van de kamer 2, waardoor de positie van de kogel 4 ten opzichte van de spoelen 5-7 verandert. When the motion sensor is at rest, the liquid 3 and the ball 4 are located at the deepest point in the chamber 2. In this steady state condition released to flush the system with 5-7 the ball 4 is a certain degree of self-induction L. When the orientation of the motion sensor changes, the ball 4 rolls along the inner surface of the chamber 2, whereby the position of the ball 4 relative to the coils changes 5-7. Hierdoor wordt een op bekende wijze meetbare verandering van de zelfinductie veroorzaakt. This causes in a known manner a measurable change of the inductance. Deze variatie kan bijvoorbeeld worden vastgesteld door de spoelen 5-7 in een resonantiekring op te nemen. This variation can be determined, for example, by incorporating the coils 5-7 in a resonant circuit.

De beschreven bewegingssensor is bijzonder geschikt voor toepassing bij een alarmsysteem dat op beweging moet reageren, bijvoorbeeld een alarmsysteem voor een motorfiets of ander tegen diefstal te beschermen goed. The described motion sensor is particularly suitable for use in an alarm system must react to movement, for example to protect an alarm system for a motorcycle theft or other property. In een dergelijke toepassing wordt de bewegingssensor op het te beschermen goed gemonteerd, zodat een verandering in de positie of oriëntatie van dit goed een verandering van de zelfinductie van het stelsel spoelen 5-7 veroorzaakt. In such an application, the movement sensor to protect it properly mounted, so that a change in the position or orientation of this well-coils 5-7 causes a change in the inductance of the system. De beschreven bewegingssensor heeft het belangrijke voordeel, dat de werking onafhankelijk is van de aanvangspositie en derhalve ook onafhankelijk van de oriëntatie bij de montage van de bewegingssensor. The described motion sensor has the important advantage that the operation is independent of the initial position and, consequently, independent of the orientation in the assembly of the motion sensor. Dit vergemakkelijkt de montage van de bewegingssensor aanmerkelijk. This facilitates the movement of the sensor mounting considerably. Bovendien is de bewegingssensor in de voorkeursuitvoering met drie orthogonaal gewikkelde spoelen 5-7 gevoelig voor positie-veranderingen in een willekeurige richting. In addition, the movement sensor in the preferred embodiment with three orthogonally-wound coils 5-7 sensitive to positional changes in an arbitrary direction. Bovendien is de bewegingssensor ongevoelig voor snelle, kortdurende variaties, doordat de viskeuze vloeistof de bewegingen van de kogel 4 dempt. In addition, the motion sensor is insensitive to rapid, short-term variations, in that the viscous liquid damps the movements of the ball 4. Hierdoor kan bijvoorbeeld wind of passerend verkeer geen vals alarm veroorzaken. This example wind or passing traffic does not cause false alarms.

De beschreven bewegingssensor volgens de uitvinding maakt het voorts mogelijk de gevoeligheid met elektronische middelen binnen ruime grenzen te variëren, waardoor de bewegingssensor geschikt is voor toepassing in alarmsystemen voor uiteenlopende goederen. The described motion sensor according to the invention also makes it possible to vary the sensitivity by electronic means within a wide range, so that the motion sensor is suitable for use in alarm systems for a variety of goods. De beschreven bewegingssensor is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor toepassing in een alarmsysteem voor een motorfiets. The described motion sensor for example, is particularly suitable for use in an alarm system for a motorcycle.

In fig. 3 is een uitvoeringsvorm van een bijzonder geschikt alarmsysteem als sterk vereenvoudigd blokschema weergegeven. In Fig. 3 is an embodiment of an alarm system particularly suited displayed as greatly simplified block diagram. De spoelen 5-7 zijn in serie aangesloten op een oscillator 8, waarbij de zelfinductie van de spoelen 5-7 de os-cillatiefrequentie van het uitgangssignaal van de oscillator 8. De oscillator 8 omvat een insteltrap 9, waarmee de oscilla-tiefrequentie bij stilstaande bewegingssensor op een gewenste vooraf bepaalde waarde kan worden ingesteld. The coils 5-7 are connected in series to an oscillator 8, wherein the self-induction of the coils 5-7, the ox-cillatiefrequentie of the output signal of the oscillator 8. The oscillator 8 comprises an adjustment stage 9, with which the oscillation tiefrequentie at a standstill motion sensor can be set to a desired predetermined value.

Het uitgangssignaal van de oscillator 8 wordt als telimpulssignaal geleverd aan een teller 10 die als opteller en afteller werkzaam kan zijn. The output signal of the oscillator 8 is supplied as telimpulssignaal to a counter 10 which can be operative as a down-counter and adder. De telrichting van de teller 10 wordt bepaald door het kloksignaal van een klokgenerator 11 die bijvoorbeeld een kloksignaal met een frequentie van 1 Hz afgeeft. The counting direction of the counter 10 is determined by the clock signal from a clock generator 11 which, for example, outputs a clock signal having a frequency of 1 Hz. Gedurende de eerste halve periode van het kloksignaal telt de teller 10 op en gedurende de tweede halve periode af. During the first half period of the clock signal, the counter 10 on and off during the second half period. Indien de bewegingssensor niet beweegt en de zelfinductie van spoelen 5-7 derhalve niet varieert, zal de telstand na elke volledige klokperiode 0 zijn. If the motion sensor does not move, and the inductance of coils 5-7, therefore, does not vary, the counting position after each complete clock cycle will be 0. De telstand van de teller 10 wordt door een niet nader weergegeven vergelijker na elke klokperiode van de klokgenerator 11 met een vooraf bepaalde drempelwaarde vergeleken en deze vergelijker geeft een alarmsignaal 12 af, indien de telstand de drempelwaarde overschrijdt. The count of the counter 10 is compared by a comparator not shown in detail, after each clock period of the clock generator 11 with a predetermined threshold value and this comparator 12 gives off an alarm signal if the count exceeds the threshold value. Dit alarmsignaal 12 kan bijvoorbeeld in een buffer-geheugen 13 worden vastgelegd. This alarm signal 12, for example, can be recorded in a buffer memory 13.

Door het toepassen van telkens opeenvolgende optelen aftelperioden kunnen kortdurende snelle variaties van de oscillatorfrequentie, die worden veroorzaakt door trillingen van de bewegingssensor tengevolge van wind, passerend verkeer en dergelijke, eenvoudig worden onderdrukt, aangezien derge- lijke variaties tot een telstand leiden, die beneden de ingestelde drempelwaarde liggen. By the use of each successive tally aftelperioden, short-time rapid variations of the oscillator frequency, which are caused by vibrations of the movement sensor, as a result of wind, passing traffic, and the like, can be suppressed easily, as such variations give rise to a counting position which is below the are set threshold value.

De uitvinding is niet beperkt tot het in het voorgaande beschreven uitvoeringsvoorbeeld, dat binnen het kader der conclusies op verschillende manieren kan worden gevarieerd. The invention is not limited to the above-described embodiment which can be varied in the claims in various ways within the framework.

Claims (8)

 1. 1. Bewegingssensor, in het bijzonder bestemd voor een op beweging reagerend alarmsysteem, voorzien van een uit elektrisch isolerend materiaal vervaardigd huis met een kamer, tenminste een de kamer omgevende spoel en een in de kamer aangebracht magnetisch geleidend element, met het kenmerk, dat de kamer in tenminste een doorsnederichting cirkelvormig is en het magnetisch geleidende element in die doorsnederichting eveneens een cirkelvormige doorsnede heeft, waarbij in de kamer middelen zijn aangebracht voor het dempen van de beweging van het magnetisch geleidende element. 1. Motion sensor, in particular for use in a motion-responsive alarm system, provided with an electrically insulating material made housing having a chamber, at least one of the chamber surrounding the coil and a disposed within the chamber magnetically conductive element, characterized in that the chamber in at least one cross-sectional direction is circular, and the magnetic conductive element in cross-sectional direction which likewise has a circular cross-section, wherein means are arranged in the chamber for damping the motion of the magnetically conductive element.
 2. 2. Bewegingssensor volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kamer een bolvormige holte is en dat het magnetisch geleidende element een kogel is, waarvan de diameter kleiner is dan die van de bolvormige kamer. 2. The motion sensor according to claim 1, characterized in that the chamber is a spherical cavity, and that the magnetically conductive element is a ball, whose diameter is smaller than that of the spherical chamber.
 3. 3. Bewegingssensor volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat drie spoelen op verschillende plaatsen de kamer omgeven. 3. Motion sensor according to claim 2, characterized in that three coils in different locations surrounding the chamber.
 4. 4. Bewegingssensor volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de drie spoelen in orthogonale richtingen om de kamer zijn geplaatst. 4. A motion sensor according to claim 3, characterized in that the three coils are arranged in orthogonal directions to the room.
 5. 5. Bewegingssensor volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de dempingsmiddelen bestaan uit een viskeuze vloeistof. 5. A motion sensor according to one of the preceding claims, characterized in that the damping means consist of a viscous liquid.
 6. 6. Alarmsysteem, voorzien van een bewegingssensor volgens een der voorgaande conclusies en een verwerkingseen-heid die in afhankelijkheid van een signaal van de bewegingssensor een alarmsignaal kan afgeven, met het kenmerk, dat de verwerkingseenheid is voorzien van een oscillator die een uitgangssignaal afgeeft, waarbij de spoelen van de bewegingssensor op de oscillator zijn aangesloten en de oscillatiefrequen-tie van het uitgangssignaal wordt bepaald door de zelfinductie van de spoelen, en van een bewakingsorgaan dat de oseiHatie-frequentie bewaakt en uit een variatie van deze oscillatiefre-quentie het alarmsignaal kan afleiden. 6. Alarm system, provided with a movement sensor according to any one of the preceding claims and a processing unit that can issue an alarm signal in dependence on a signal from the movement sensor, characterized in that the processing unit is provided with an oscillator which produces an output signal, wherein the coils of the motion sensor are connected to the oscillator and the oscillatiefrequen-tion of the output signal is determined by the inductance of the coils, and with a monitoring means which monitors the oseiHatie-frequency and can derive the alarm signal from a variation of this oscillatiefre acid sequence .
 7. 7. Alarmsysteem volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat het bewakingsorgaan is voorzien van een teller die het uitgangssignaal van de oscillator als telimpulssignaal ont vangt en die gedurende opeenvolgende perioden optelt respectievelijk aftelt, en van een vergelijker die telkens na een optel- plus aftelperiode de telstand van de teller vergelijkt met een drempelwaarde, waarbij de vergelijker een alarmsignaal afgeeft indien de telstand de drempelwaarde overschrijdt. 7. Alarm system according to claim 6, characterized in that the monitoring apparatus is provided with a counter counting the output signal of the oscillator as a telimpulssignaal ont captures and which counts down counts up during successive periods of time, respectively, and of a comparator which in each case after an addition-plus countdown the count of the counter is compared with a threshold value, wherein the comparator emits an alarm signal if the count exceeds the threshold value.
 8. 8. Alarmsysteem volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de optel- en aftelperioden onderling gelijk zijn. 8. Alarm system according to claim 7, characterized in that the adder and aftelperioden are mutually equal.
NL9300152A 1993-01-27 1993-01-27 Motion sensor and alarm system with such a motion sensor. NL9300152A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300152 1993-01-27
NL9300152A NL9300152A (en) 1993-01-27 1993-01-27 Motion sensor and alarm system with such a motion sensor.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300152A NL9300152A (en) 1993-01-27 1993-01-27 Motion sensor and alarm system with such a motion sensor.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9300152A true true NL9300152A (en) 1994-08-16

Family

ID=19861976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9300152A NL9300152A (en) 1993-01-27 1993-01-27 Motion sensor and alarm system with such a motion sensor.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9300152A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2765372A1 (en) * 1997-06-27 1998-12-31 Val Protect Sa Movement detector for use in security system.
US6148669A (en) * 1998-06-29 2000-11-21 U.S. Philips Corporation Acceleration sensor with a spherical inductance influencing member
WO2001043063A1 (en) * 1999-12-06 2001-06-14 Soundtouch Limited. Inputting data

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2765372A1 (en) * 1997-06-27 1998-12-31 Val Protect Sa Movement detector for use in security system.
US6148669A (en) * 1998-06-29 2000-11-21 U.S. Philips Corporation Acceleration sensor with a spherical inductance influencing member
WO2001043063A1 (en) * 1999-12-06 2001-06-14 Soundtouch Limited. Inputting data
US6891527B1 (en) 1999-12-06 2005-05-10 Soundtouch Limited Processing signals to determine spatial positions
US8436808B2 (en) 1999-12-06 2013-05-07 Elo Touch Solutions, Inc. Processing signals to determine spatial positions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5952835A (en) Non-contact proximity detector to detect the presence of an object
US4215342A (en) Merchandise tagging technique
US5243326A (en) Device for protecting components of security systems against obstruction
US5077548A (en) Dual technology intruder detection system with sensitivity adjustment after "default"
US3755803A (en) Electronic surveillance system
US6124787A (en) Tire pressure sensing system
US6970095B1 (en) Theft detection system and method
US6191687B1 (en) Wiegand effect energy generator
US4337462A (en) Theft detection system and method
US5436622A (en) Variable frequency vibratory alert method and structure
US6438393B1 (en) Integrated motion detector in a mobile communications device
US5637996A (en) Toy system with movable vehicles
US4700479A (en) Cant angle sensor assembly
US6362739B1 (en) Passive security device for detecting ferromagnetic objects
US6039345A (en) System and method for sensing vehicle door edge movement
US5027105A (en) Motion detectors and security devices incorporating same
US4381829A (en) Collision detection system with safety devices
US3790945A (en) Open-strip ferromagnetic marker and method and system for using same
US5434559A (en) Anti-theft alarm and method for protecting movable articles
US5589824A (en) Multi-sensor detection system
US5889469A (en) Fan pulse alarm using two stage comparator for speed detection
US3945459A (en) Collision sensing system for vehicles
US4972713A (en) Sensor of the theft and the like of automobiles
US6308554B1 (en) Electronic device having an acceleration-sensitive sensor
US5463371A (en) Window mounted automobile security alarm

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BN A decision not to publish the application has become irrevocable