NL9200335A - Gambling and gaming machines. - Google Patents

Gambling and gaming machines. Download PDF

Info

Publication number
NL9200335A
NL9200335A NL9200335A NL9200335A NL9200335A NL 9200335 A NL9200335 A NL 9200335A NL 9200335 A NL9200335 A NL 9200335A NL 9200335 A NL9200335 A NL 9200335A NL 9200335 A NL9200335 A NL 9200335A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
movable means
display
characterized
symbols
movable
Prior art date
Application number
NL9200335A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Bell Fruit Mfg Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to GB9104110 priority Critical
Priority to GB919104110A priority patent/GB9104110D0/en
Application filed by Bell Fruit Mfg Co Ltd filed Critical Bell Fruit Mfg Co Ltd
Publication of NL9200335A publication Critical patent/NL9200335A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/32Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for games, toys, sports or amusements, e.g. casino games, online gambling or betting
  • G07F17/3202Hardware aspects of a gaming system, e.g. components, construction, architecture thereof
  • G07F17/3204Player-machine interfaces
  • G07F17/3211Display means
  • G07F17/3213Details of moving display elements, e.g. spinning reels, tumbling members

Description

GOK- EN SPELMACHINES- GOK AND SPELMACHINES-

Deze uitvinding heeft betrekking op gok- of spelmachines met prijzen, van het soort dat algemeen bekend staat als 'fruitautomaten', waarbij gewoonlijk drie, of soms meer of minder rollen met symbolen in draaiing gebracht worden, die vervolgens om de beurt met toevallige intervallen tot stilstand komen en indien de resulterende symbolencombinatie op de drie rollen die op een zelfde regel in het afleesvenster, de "winlijn", verschijnen een combinatie is die is aangewezen als een winnende combinatie, ontvangt de speler een beloning of een tegoed. This invention relates to gaming or amusement machines with prices, of the kind generally known as 'fruit machines', in which usually three, or sometimes more or fewer rolls with symbols to be driven in rotation, which are then in turn with random intervals up stop coming and if the resulting combination of symbols on the three reels on the same line in the display, the 'payline', a combination appear is designated as a winning combination, the player receives a reward or credit. In plaats van feitelijke rollen, is het bekend de symbolen met andere middelen te tonen, die min of meer de draaiende rollen nabootsen, bijvoorbeeld met de Panascoop of een videoscherm waarop voorstellingen of de symbolen verschijnen. Instead of actual reels, it is known to display the symbols with other means, which more or less simulate the rotating rollers, for example, appear with the Panascoop, or a video screen on which representations of the symbols. Het is ook bekend, bijvoorbeeld bij sommige Duitse machines, roterende schijven te gebruiken, in plaats van feitelijke rollen. It is also known, for example, in German some machines, to use rotating discs, instead of actual reels. Naar dergelijke machines zal in het vervolg verwezen worden alsof zij tot het uiteengezette soort behoren. In such machines will be referred to in future as if they belong to the kind set forth.

Tegenwoordig bieden fruitautomaten vele speciale attracties, die het basisspel tot op zekere hoogte zelfs verdrongen hebben, doordat de meeste grotere winsten eerder worden behaald met de attracties, dan met het eerste resultaat dat verkregen wordt wanneer de rollen voor de eerste maal tot stilstand komen. Now offer slot machines many special attractions, which have the basic game to a certain extent even repressed, because most large profits are made before the rides, then the first result obtained when the reels come to a halt for the first time. Bij een zogenaamd 'ladder-' of 'padspel' kunnen treden in de ladder of het pad oplichten, als bepaalde symbolen, bijvoorbeeld symbolen die boven elkaar geplaatste cijfers dragen, op de winlijn verschijnen. In light up can occur in the ladder or trail a so called 'ladder' or 'pad performance, "as certain symbols, for example symbols which carry digits placed one above the other, appearing on the win line. Wanneer de 'ladder' of het 'pad' voltooid is, kan een jackpotprijs of een ander spel dat in een jackpotprijs kan resulteren, worden toegekend. When the 'ladder' or 'trail' is completed, a jackpot prize or another game may may result, be awarded a jackpot prize.

In sommige gevallen kan er na een niet gewonnen spel, willekeurig bepaald of wanneer er een bepaald symbool zoals een "?" In some cases there may not won after a game, randomly determined or when a particular symbol such as a "?" op de winlijn verschijnt, een zogenaamd 'behendigheidsstopspel' of 'pseudo-behendigheids-stopspel' worden gegeven om te helpen de ladder of het pad af te maken. appears on the payline, called a "skill stop" or "pseudo skill stop 'be given to help finish the ladder or path. Bij een 'behendigheidsstopspel' of een 'pseudo-behendigheidsstopspel', lichten treden in de 'ladder' of het 'pad', achtereenvolgens langs de 'ladder' of het 'pad' op of gedurende een kort moment op willekeurige posities in de 'ladder' of het 'pad' en de speler probeert het spel te stoppen door een 'behendigheidsstop'-handeling uit te voeren op het moment waarop de laatste trede van de 'ladder' of het 'pad' oplicht. With a 'skill stop' or 'pseudo skill stop', lights enter into the 'ladder' or 'trail', successively along the 'ladder' or 'trail' on or during a short moment at random positions in the 'ladder 'or' trail 'and the player tries to stop the game by a performing behendigheidsstop'-operation at the time of lifting the last rung of the' ladder 'or' trail '. Bij een 'pseudo-behendigheids-stopspel' bepaalt de machine zelf of de laatste trede van de 'ladder' of het 'pad' oplicht, hoewel de speler de indruk krijgt, dat het moment dat de 'behendigheidsstop' wordt uitgevoerd, bepaalt of het pad voltooid wordt of niet. In a pseudo-agility-stop 'machine decide whether lifting the last rung of the' ladder 'or' trail ', although the player gets the impression that when the "skill stop" is performed, determines whether the path is completed or not.

Onder de vele speciale attracties die fruitmachines tegenwoordig hebben, is een populaire attractie de zogenaamde 'stoot', waarbij de speler soms de gelegenheid wordt geboden aan het einde van een spel dat niet tot een gewonnen spel geleid heeft, een of meer rollen een stap, of soms verscheidene stappen, verder te bewegen om een nieuw symbool op de winlijn te brengen en daardoor wat een verliezende combinatie was in een winnende om te zetten. Among the many special attractions that have slot machines nowadays, is a popular attraction known as 'shock', where the player may be given the opportunity at the end of a game that has not resulted in a winning game, one or more roles a step or sometimes several steps further move to introduce a new symbol on the payline and thus what was a losing combination in a winning to convert. Deze 'stoot' kan schijnbaar willekeurig worden toegekend na een niet winnend spel, of er kan een aantal 'stoten' worden toegekend, dat op verschillende manieren bepaald kan worden, als een speciaal spel na het voltooien van een 'ladder' of een 'pad'. This' shock 'can be assigned seemingly randomly after a non-winning game, or can "bump" a number be assigned, which can be defined in different ways, as a special game after completing a' ladder 'or' trail .

Het is gebruikelijk de fruitsymbolen rond de omtrek van een draairol, meestal een trommelrol weer te geven. It is customary to provide the fruit symbols around the circumference of a turning roll, usually a roller drum again. De "attractie"-symbolen, zoals symbolen voor "de stoot", "het behendigheidsstopspel" en een "pad", nemen de plaats van enkele van de fruitsymbolen in of delen deze plaats aan de omtrek van de rol. The "type" symbols, such as symbols for the "burst", the "skill stop", and a "path", taking the place of some of the fruit symbols or parts in this location at the periphery of the roll.

De grootte waarin de symbolen op een rol kunnen worden afgebeeld en hun aantal, wordt beperkt door de afmeting van de roltrommel. The size in which the symbols can be mapped onto a roll, and their number is limited by the size of the reel drum. Voor sommige van de meer ingewikkelde spelen is een groter aantal symbolen nodig dan voor standaardspelen, waardoor speciale grote trommels nodig zijn die in speciale fruitmachineframes gebruikt moeten worden (wat vanuit economisch oogpunt niet wenselijk is) of de afzonderlijke symbolen kleiner dienen te zijn en op kortere afstand van elkaar liggen ten einde in een standaardrol te passen (dit kan ook onwenselijk zijn indien de symbolen zo klein worden dat zij aanzienlijk minder duidelijk te onderscheiden zijn dan gewone symbolen, en daardoor minder aantrekkelijk zijn voor de speler). Some of these include the more complex play is a larger number of symbols required than for standard play, making special large drums which have to be used in special fruit machine frames (which is not desirable from an economic point of view), or the individual symbols need to be smaller and shorter distance from each other are located so as to fit in a standard turd (this may also be undesirable if the symbols are so small that they are significantly less distinct than ordinary symbols, and thus are less attractive to the player).

Bij veel verschillende soorten typische fruitautomaten wordt een roltrommel met hoofdzakelijk dezelfde afmeting gebruikt en kan er een maximaal aantal symbolen op de omtrek van de roltrommel staan, dat in de orde van de 25 symbolen ligt. When many different types of slot machines, a typical rolling drum having substantially the same dimension used, and there may be a maximum number of symbols are on the circumference of the roller barrel, which lies in the order of the 25 symbols.

Een doel van de uitvinding is het vergroten van het aantal symbolen dat een rol van een gok- of spelmachine kan weergeven, zonder de symbool-grootte overmatig te verkleinen. An object of the invention is to increase the number of symbols which can display a part of a gaming or amusement machine, without excessively reducing the symbol size. Hierdoor kan de weergave van aantrekkelijk blijven, terwijl er tevens spellen gespeeld kunnen worden waarvoor veel symbolen nodig zijn. This display may remain attractive, while there are also play games which many symbols are necessary.

Volgens een eerste aspect omvat de uitvinding een gok- of spelmachine, welke een afleesruimte omvat en toonmiddelen die zijn voorzien van een aantal symbolen, waarvan een geselecteerd symbool kan worden zichtbaar gemaakt in de afleesruimte, en waarbij de toonmiddelen een eerste beweegbaar middel omvatten dat een aantal toongebieden omvat en bewogen kan worden ten opzichte van de afleesruimte, ten einde een geselecteerd gebied uit de toongebieden op één lijn te brengen met de afleesruimte, en een tweede beweegbaar middel dat door het eerste beweegbare middel gedragen wordt en een aantal symbolen omvat en beweegbaar is ten opzichte van het eerste beweegbare middel en de afleesruimte, zodat het een uit zijn symbolen geselecteerd symbool in de afleesruimte zichtbaar kan maken, waarbij het tweede beweegbare middel verschillende symbolen in de afleesruimte kan laten zien, terwijl het eerste beweegbare middel zich in één en dezelfde positie ten opzichte van de afleesruimte bevindt. According to a first aspect, the invention comprises a gaming or amusement machine, which comprises a display location and display means which are provided with a number of symbols, of which a selected symbol can be made visible in the display location, and wherein the display means comprise a first movable means that an plurality of display regions comprises and can be moved relative to the display location, in order to bring out the display regions on a single line a selected area with the display location, and second movable means carried by the first movable means and includes a plurality of symbols and being movable is relative to the first movable means and the display location, so that it can make visible one in the display location symbol selected out of his symbols, in which the second movable means different symbols can be shown in the display location, while the first movable means located in one and the the same position relative to the display location.

Hierdoor kan het totale symbooltonende vermogen van de machine worden vergroot door het extra aantal symbolen dat het tweede beweegbare middel kan tonen in de afleesruimte. Symbooltonende result, the total power of the machine can be increased by the added number of symbols which the second movable means can display in the display location.

Er kunnen symbolen zijn aangebracht in de andere toongebieden, of er kunnen tweede, derde of meer beweegbare tweede middelen zijn aangebracht bij sommige of alle toongebieden. There symbols may be provided in the other display regions, or there may be second, third or further second movable means are provided in some or all of the display regions. De tweede beweegbare middelen bevinden zich bij voorkeur om de omtrek van het eerste beweegbare middel. The second movable means are preferably located around the periphery of the first movable means. Bij voorkeur omvat het eerste beweegbare middel een rol. Preferably the first movable means comprises a roller.

Het eerste beweegbare middel kan een draagring omvatten dat een dwarse steun omvat waarop het tweede beweegbare middel is gemonteerd. The first movable means may comprise a support ring comprising a transverse support to which the second movable means is mounted. Een tweede draagring kan op een axiale afstand van de eerste draagring zijn aangebracht, waarbij het tweede beweegbare middel met elk van de draagringen is verbonden door de dwarse steunen. A second bearing ring may be disposed at an axial distance from the first support ring, whereby the second movable means with each of the support rings is connected by the transverse supports. De dwarse steunen kunnen een gemeenschappelijke as omvatten om welk het tweede beweegbare middel onder een hoek bewogen kan worden. The transverse supports may comprise a common axis about which the second movable means may be moved at an angle.

Het tweede beweegbare middel kan een meervlakslichaam omvatten, zoals een veelhoek, een cilinder, of een buis, en kan zelfs een tweezijdig vel of tweezijdige plaat omvatten. The second movable means may comprise a multi-surface body, such as a polygon, a cylinder, or a tube, and may even comprise a double-sheet or double-sided plate.

Bij voorkeur is het tweede beweegbare middel hol en het kan gemaakt zijn van een velmateriaal. Preferably, the second movable means is hollow and it may be made of a sheet material. Elk tweede beweegbare middel is bij voorkeur voorzien van een aangedreven middel, dat samenwerkt met een aandrijfmiddel dat het tweede beweegbare middel ten opzichte van het eerste beweegbare middel kan bewegen. Each second movable means is preferably provided with a driven means which co-operates with a drive means adapted to move the second movable means relative to the first movable means. Er kunnen sensoren zijn aangebracht om het een besturingseenheid van de machine mogelijk te maken te onderkennen welk toonge-bied, of -gebieden, zich naast de afleesruimte bevindt (bevinden) en welk symbool van het tweede beweegbare middel in de afleesruimte is getoond om te worden afgelezen. There may be sensors are provided in order to enable a control unit of the machine to recognize which toonge-region, or regions, is adjacent to the display (located) and what symbol of the second movable means in the display location has been shown to be read.

Bij voorkeur omvat het eerste beweegbare middel een draaibare rol die een aantal toongebieden aan zijn omtreksrand omvat en het tweede beweegbare middel kan draaibaar zijn om een as die is vastgemaakt aan het eerste beweegbare middel en over het algemeen evenwijdig is met de draaiingsas van de rol De "rol” en/of het tweede beweegbare middel kunnen een kegel omvatten. De as om welke het tweede beweegbare middel kan draaien, hoeft niet evenwijdig met de as van de rol te lopen. Preferably the first movable means comprises a rotatable roller which includes a plurality of display regions at its peripheral edge, and the second movable means may be rotatable about an axis which is fixed to the first movable means and generally parallel to the axis of rotation of the roller, the "roll" and / or the second movable means may comprise a cone. the axis about which the second movable means can rotate, does not have to run parallel with the axis of the roller.

Wanneer twee of meer tweede beweegbare middelen, met verscheidene facetten die vlak zijn, zoals kubussen, naast elkaar liggen, biedt de uitvinding de mogelijkheid bij de afleesruimte elk van de vlakke symbooldra-gende facetten in vlakken te tonen die in hoofdzaak evenwijdig met elkaar zijn, zodat het oppervlak dat het symbool draagt niet van de kijker wegbuigt . When two or more second movable means, with several facets that are flat, such as cubes, are located next to each other, the invention offers the possibility at the display to display each of the flat symbooldra-following facets in planes which are substantially parallel with each other, so that the surface that the symbol does not contribute curves away from the viewer.

Volgens een tweede aspect van de uitvinding, wordt er een rolsamenstel verschaft voor gebruik in een machine volgens het eerste aspect van de uitvinding. According to a second aspect of the invention, there is provided a roller assembly for use in a machine according to the first aspect of the invention.

Volgens een derde aspect omvat de uitvinding een werkwijze voor het vergroten van het aantal symbolen dat bij een afleesruimte van een gok- of spelmachine kan worden getoond, omvattende het zodanig uitvoeren van een eerste beweegbaar middel dat dit tweede beweegbare middelen draagt, het voorzien van een tweede beweegbaar middel van een aantal symbolen die beweegbaar zijn ten opzichte van het eerste beweegbare middel en de afleesruimte, waarbij het tweede beweegbare middel een uit een verscheidenheid aan verschillende symbolen gekozen symbool zodanig kan tonen dat dit in de afleesruimte zichtbaar is, wanneer het eerste beweegbare middel zich in een zodanige positie bevindt dat het tweede beweegbare middel op één lijn ligt met de afleesruimte. According to a third aspect, the invention comprises a method for increasing the number of symbols that can be displayed at a display location of a gaming or amusement machine comprising it in such a manner carrying out a first movable means carrying said second movable means, providing a second movable means of a number of symbols which are movable relative to the first movable means and the display location whereby the second movable means comprises a can display in such a manner from a variety selected symbol of different symbols that this is visible in the display location when the first movable means is in a position such that the second movable means is in alignment with the display location.

Navolgend zal alleen bij wijze van voorbeeld een uitvoeringsvorm van de uitvinding worden beschreven onder verwijzing naar de bijgaande tekeningen: Hereinafter will be described, by way of example, an embodiment of the invention with reference to the accompanying drawings:

Figuur 1 toont schematisch een bekende gok- of spelmachine; Figure 1 schematically shows a known gaming or amusement machine;

Figuur 2 is een schematische dwarsdoorsnede door de lijn II-II van Figure 2 is a schematic cross-section through the line II-II of

Figuur 1; Figure 1;

Figuur λ toont een schematische gok- of spelmachine volgens de onderhavige uitvinding; Figure λ shows a schematic gaming or amusement machine according to the present invention;

De Figuren 4a en kb zij andere schematische dwarsdoorsneden door de lijn IV-IV van Figuur 3; The Figures 4a and kb they another schematic cross-sections through the line IV-IV of Figure 3; en and

Figuur 5 illustreert schematisch details van de uitvoeringsvorm van Figure 5 illustrates schematically details of the embodiment of

Figuur 3 en toont het principe van de uitvinding. And Figure 3 shows the principle of the invention.

Een voorbeeld van een gok- of spelmachine (fruitautomaat) van de stand van de techniek is weergegeven in de figuren 1 en 2 en heeft een munt- of penninginwerppunt 1, een afleesscherm 2 waar drie rollen 3 zichtbaar zijn. An example of a gaming or amusement machine (fruit machine) of the prior art is shown in Figures 1 and 2, and has a coin or penninginwerppunt 1, a display screen 2 where three rollers 3 are visible. Te zien zijn een centrale winlijn en een bovenste en onderste horizontale regel die aan de winlijn grenzen. Shown are a central payline, and an upper and lower horizontal line to be added to the win line boundaries. Ook is er een uitbetaalbak 4 aangebracht waar het muntgeld of de penningen worden uitbetaald, als er een winnende symbolencombinatie op het afleesscherm 2 verschenen is. There is also a 4 uitbetaalbak applied where the coins or tokens paid, if a winning combination of symbols on the display screen 2 appears. Elke rol 3 heeft een aantal reeksen symbolen op zijn cilindrische gebogen omtreksrand staan. Each roller 3 has a number of sets of symbols on its cylindrical curved circumferential edge. Wanneer een gebruiker naar het afleesscherm 2 kijkt langs de kijklijn V (zoals in figuur 2 getoond) buigen de symbolen van de bovenste en onderste regels aan weerszijden van de winlijn van hem weg. When a user looks towards the display screen 2 along the line of sight V (as shown in Figure 2) bend the symbols of the upper and lower lines on either side of the payline away from him.

Het principe van de gok- of spelmachine 5 van figuur 3 kan het best worden weergegeven aan de hand van figuur 5· De machine 5 heeft een munt-of penninginwerpgleuf; The principle of the gaming or amusement machine 5 of Figure 3 can best be shown with reference to Figure 5, ·, the machine 5 has a coin-or penninginwerpgleuf; een afleesscherm of -ruimte 6, waar drie rollen 7 zichtbaar zijn; a display screen or space 6, in which three rollers 7 are visible; een elektronische besturingseenheid C, en een uitbetaalbak 8. Een winlijn 9 is zichtbaar in het midden van het scherm, waarbij de erboven en eronder liggende regels 10 en 11 ook zichtbaar zijn. an electronic control unit C, and a uitbetaalbak 8. A win line 9 is visible in the center of the screen, wherein the above and below horizontal lines 10 and 11 are also visible. De rollen 7 zijn aan elkaar gelijk en er zal slechts één rol gedetailleerd worden beschreven. The rollers 7 are equal to each other and there is only one role will be described in detail.

Elke rol 7 omvat een paar zich op een axiale afstand van elkaar bevindende ringen 12 die zijn verbonden met een as 13 door middel van radiale spaken 14. De as 13 wordt aangedreven door een stappenmotor 15. Een reeks holle kunststof blokjes 16 is draaibaar verbonden met de omtrek van de rol 7. op onder een hoek op een afstand van elkaar liggende toon- of primaire aanwijzingsgebieden 16', door middel van dwarsassen 17 waarmee de blokjes 16 op de ringen 12 zijn gemonteerd. Each part 7 includes a pair of standing rings 12 at an axial distance from each other which are connected to a shaft 13 by means of radial spokes 14. The shaft 13 is driven by a stepper motor 15. A set of hollow plastic cubes 16 is pivotally connected to the perimeter of the roll 7 at an angle at a distance from each other lying tone or primary indication areas 16 ', by means of transverse shafts 17 with which the blocks 16 are mounted on the rings 12. De assen 17 lopen over het algemeen evenwijdig met de as 13 en dragen een aangedreven onderdeel 18, zoals een tandwiel, dat samenwerkt met op de machine aangebracht aandrijf-middel 19. wanneer de blokjes 16 in het afleesvenster 6 zichtbaar zijn. The axes 17 run generally parallel to the axis 13 and carrying a driven member 18, such as a gear wheel, which cooperates with the machine-mounted drive means 19. When the blocks 16 in the display window 6 are visible. Er zijn drie tand-en-palaandrijfmiddelen 19 aangebracht: één bij respectievelijk de winlijn 9. de bovenste regel 10 en de onderste regel 11. Elk blokje 6 is voorzien van een sensor 20, zodat zijn oriëntatie ten opzichte van het afleesscherm 6 kan worden geregistreerd. There are three tooth-and-palaandrijfmiddelen 19 are provided: one at respectively the win line 9, the top line 10 and bottom line 11. Each block 6 is provided with a sensor 20, so that its orientation can be recorded with respect to the display screen 6 . Signalen van de sensor 20 worden naar de besturingseenheid C toegevoerd. Signals from the sensor 20 are fed to the control unit C. De draaiingspositie van de ringen 12 (en daardoor van de toongebieden 16') wordt geregistreerd door een sensor 21 en de signalen die deze positie aangeven, worden doorgegeven aan de besturingseenheid C. Elk blokje 16 heeft een onderdeel van de sensor 20 dat samenwerkt met een stationair sensoronderdeel dat op een vaste positie in het lichaam of het frame van de machine is aangebracht. The ring rotation position 12 (and thus of the display regions 16 ') is recorded by a sensor 21, and the signals which indicate this position, are passed on to the control unit C. Each block 16 has a component of the sensor 20 which cooperates with a stationary sensor part arranged at a fixed position in the body or the frame of the machine. Wanneer de rol 7 stopt, dan werken de twee sensoronderdelen 20 samen om de oriëntatie van het blokje 16 in de winlijn aan te geven. When the roller 7 stops, then work the two sensor elements 20 together to indicate the orientation of the block 16 in the win. De sensoren 21 omvatten eveneens een bewegend en een vaststaand deel, De sensoren 20 en 21 kunnen opto-elektri-sche sensoren of een ander geschikt soort sensoren zijn. The sensors 21 also include a moving and a stationary part, the sensors 20 and 21 may be opto-electrical c-Sensors or other suitable type of sensors.

De sensoren 20 zijn aangebracht voor de winlijn 9 en de bovenste en onderste regels 10 en 11, en de aandrijfmiddelen 19 zijn aangebracht voor de winlijn, de bovenste en onderste regel. The sensors 20 are provided for the win line 9 and the upper and lower lines 10 and 11, and the drive means 19 are provided for the win line, the upper and lower line. Alleen de winlijn en de daaronder liggende regel zijn in figuur 5 getoond. Only the payline, and the underlying rule are shown in Figure 5.

Elk van de blokjes 16 omvat een tweede beweegbaar middel, terwijl de ringen 12 en spaken 14 het eerste beweegbare middel omvatten. Each of the blocks 16 comprises movable means comprise a second, whereas the rings 12 and the spokes 14, the first movable means. De blokjes 16 dragen elk een symbool op elk van hun vier vlakken die kunnen worden getoond bij het afleesscherm 6. In het getoonde voorbeeld zijn de symbolen voorstellingen van speelkaarten, waarbij een in figuur 5 getoond blokje het harten-aas, de hartentwee, de hartendrie en de hartenvier heeft en het andere blokje de hartenzes, de hartenzeven en de hartenacht. The blocks 16 each carrying a symbol on each of their four faces that can be displayed at the display screen 6. In the example shown, the symbols are representations of playing cards, in which a in Figure 5 are shown block of the heart-ace, the heart two, the heart three- and the heart has four and the other block the hartenzes the heart seven and eight heart. De andere blokjes op de rol kunnen andere "hartenkaarten" dragen, of kunnen andere fruitsymbolen of andere spelkaartvoorstellingen dragen. The other blocks on the roll can carry other "heart cards", or bear other fruit symbols or other card game performances. Elke rol 7 kan een enkele kleur "kaarten" op zijn blokjes hebben staan, in welk geval vier rollen wenselijk kunnen zijn. Each roller 7, a single color "cards" have on his dice, in which case four coils can be desirable.

Wanneer de machine bediend wordt door een speler, draaien de rollen snel rond (de ringen 12 worden rondgedraaid door een motor 15) en komen zij vervolgens tot rust. When the machine is operated by a player, the rollers rotate rapidly around (the rings 12 are rotated by a motor 15), and then they come to rest. De blokjes 16 die dan in het afleesvenster 6 zichtbaar zijn, worden vervolgens door de aandrijfmiddelen 19 in draaiing gebracht en stoppen eventueel in eindposities die de uiteindelijke symbolencombinatie tonen die de gebruiker bereikt heeft. The blocks 16 which are then on the display window 6 are visible, are then driven in rotation by the drive means 19, and optionally to stop in the end positions that show the final combination of symbols which has reached the user. De uiteindelijk getoonde symbolencombinatie wordt bestuurd door de besturingseenheid C, die normaal zodanig is ingesteld dat hij de symbolen op een willekeurige of pseudo-willekeurige manier genereert, zoals op dat gebied gebruikelijk is. The final displayed combination of symbols is controlled by the control unit C, which is normally set so that it generates the symbols in a random or pseudo-random manner, as is customary in that field.

Men zal inzien dat eerst de blokjes 16 zouden kunnen draaien en dan de ringen 12, of dat als een ander aandrijfsysteem voor de blokjes gebruikt zou worden, beiden tegelijkertijd zouden kunnen draaien. It will be appreciated that firstly would be able to rotate the blocks 16 and then the rings 12, or that would be used if another drive system for the pieces, both of them could rotate at the same time.

In het in de figuren 3 tot en met 5 getoonde voorbeeld, heeft de machine 12 toongebieden, of primaire aanwijzingsgebieden, op de ringen 12 en vier symbooldragende vlakken op elk, secundaire, draaiende blokje, wat een totaal van zesendertig symbolen oplevert. In the in the figures 3 to 5 of example shown, the machine has 12-tone areas, or primary indication areas, on the rings 12 and four-symbol-bearing surfaces on each, secondary, rotating block, resulting in a total of thirty-six symbols. Een machine met vier rollen met een afzonderlijke kaartkleur op iedere rol, zou dan achtenveertig van de tweeënvijftig kaarten van een spel kaarten tonen. A machine with four rollers with a separate card color on each reel, then it would show forty-eight of the fifty-two cards of a deck of cards. Een rol met dertien primaire aanwijzingsposities (toongebieden) zou een heel spel kaarten kunnen tonen. A roll of thirteen primary indication positions (display regions) could show an entire deck of cards.

Figuur 4a toont een manier waarop de machine zijn symbolen bij het afleesscherm 6 kan tonen, waarbij elk van de "naar voren gerichte" symbolen zijn aangebracht op platte vlakken die in evenwijdige vlakken liggen. Figure 4a shows a way in which the machine there are symbols on the display screen 6 can be displayed, wherein each of the "forward-facing" symbols are arranged on planes which lie in parallel planes. Dit voorkomt de perspectivische verkorting die in de figuren 1 en 2 is weergegeven en kan worden uitgevoerd om een gebruiker ervan te weerhouden zich in te spannen om rond de bocht van een conventionele rol te kijken om te zien wat de op de bovenste en onderste rijen volgende symbolen zijn. This prevents the perspective foreshortening which is shown in Figures 1 and 2, and can be carried out in order to prevent a user to make an effort to look around the bend of a conventional scroll in order to see what the next one on the top and bottom rows are symbols. Als deze af leidende mogelijkheid uitgeschakeld is, kunnen de spelers het spel sneller spelen. If this off leading option is turned off, the players can play the game faster.

Aan de andere kant kan men het juist als een onderdeel van het vermaak dat de bestaande machines bieden, beschouwen de speler te kwellen door hem de mogelijkheid te geven een glimp op te vangen van de symbolen voorbij de bovenste en onderste regel en het kan wenselijk zijn deze eigenschap te handhaven. On the other hand, one may consider it as a part of the entertainment that the existing machines, consider to afflict the player by giving him the opportunity to catch a glimpse of the symbols beyond the top and bottom lines, and it may be desirable to maintain this property. Figuur 4b toont de "voor"-vlakken van de blokjes 16 die tangen-tieel ten opzichte van de cirkel zijn opgesteld waarop hun assen 17 liggen. Figure 4b shows the "before" planes of the blocks 16 which are arranged tangentially with respect to the circle on which their axes 17 lie. Het is mogelijk dat de machine kan omschakelen tussen de twee in de figuren 4a en 4b getoonde wijzen waarop de symbolen getoond worden. It is possible that the machine can switch between the two modes shown in the figures 4a and 4b on which the symbols are displayed.

Opgemerkt moet worden dat er een verschillende aantal primaire aanwij-zingsposities kunnen zijn, hoewel een aantal van 16 of 24 de voorkeur verdient; It should be noted that there may be a different number of primary designation sing-positions, although a number of 16 or 24 are preferred; de aandrijving voor de eerste en tweede beweegbare middelen kan een willekeurig geschikt middel zijn, zoals een overbrenging door wrijvings-wielen of een directe magnetische interactieve overbrenging; the drive for the first and second movable means may be any suitable means, such as a gear by friction wheels, or a direct interactive magnetic transmission; het volledige rolmechanismesamenstel zou uit een verschillend aantal afzonderlijke modulen kunnen bestaan die verticaal of horizontaal of in een willekeurige geschikte ruimtelijke opstelling gemonteerd zijn; the full rolmechanismesamenstel it can consist of a different number of individual modules which are vertically or horizontally or in any suitable spatial arrangement mounted; de symbolen die op de tweede beweegbare middelen worden getoond, zouden daarin zijn gedreven of als reliëf zijn aangebracht, zoals in onze octrooiaanvrage GB 8918448.5 is beschreven; the symbols to be shown on the second movable means, would be arranged therein to be driven, or as a relief, as described in our patent application GB 8918448.5; en er zouden middelen kunnen zijn aangebracht om de getoonde symbolen vanuit de binnenkant van het binnenste toonorgaan te verlichten, bijvoorbeeld door een stroom langs de centrale as 17 te voeren. and means could be provided to illuminate the symbols shown from the inside of the inner tone member, for example by passing a stream along the central axis 17. Een rol volgens de uitvinding kan een of meer platte panelen, als het of de tweede beweegbare middel(en) omvatten. A roll according to the invention may comprise one or more flat panels, or the like, the second movable means (s). Als er een draaibaar (of omklapbaar) plat paneel is aangebracht in elk toongebied, kan de rol twee volkomen gescheiden sets symbolen tonen, indien al de panelen tegelijkertijd worden omgeklapt. If there is a rotatable (or folded down) flat panel is provided in each tone area, the roller can completely separate two sets of symbols show, if all of the panels are folded down at the same time. Een dergelijke rol zou er op het eerste gezicht niet veel anders uitzien dan een conventionele rol Such a role would not look much different at first glance than a conventional role

De symbolen op verschillende vlakken van de tweede beweegbare lichamen kunnen worden gebruikt voor verschillende speciale spelelementen. The symbols on different surfaces of the second movable bodies may be used for different special game elements.

In een mogelijke andere uitvoeringsvorm is een set tweedimensionale tweede toonelementen aangebracht, die alle op beide zijden symbolen dragen en zijn aangebracht om de omtrek van ee "rol" door middel van secundaire assen. In another possible embodiment, a set of arranged two-dimensional second tone elements, which carry all the symbols on both sides and are arranged around the perimeter of a "role" by means of secondary shafts. Alle toonelementen van de set tweede toonelementen worden omgeklapt om een van beide zijden te tonen aan een kijkstation, door middel van één enkel, omklappend bedieningsmechanisme. All the tone elements be folded of the set of second tone elements to display one of the two sides to a viewing station, by means of one single, omklappend operating mechanism.

Claims (19)

1. Gok- of spelmachine omvattende een toongebied en toonmiddelen die zijn voorzien van een aantal symbolen waarvan een geselecteerd symbool kan worden getoond bij de afleesruimte, en waarbij de toonmiddelen een eerste beweegbaar middel omvatten dat een aantal toongebieden heeft en beweegbaar is ten opzichte van de afleesruimte, om een geselecteerd gebied van de toongebieden op één lijn te brengen met de afleesruimte, met het kenmerk, dat het tweede beweegbare middel wordt gedragen door het eerste beweegbare middel en een aantal symbolen heeft en zodanig beweegbaar is ten opzichte van het eerste beweegbare middel en de afleesruimte, dat het een geselecteerd symbool van zijn symbolen zichtbaar maakt bij de afleesruimte, waarbij het tweede beweegbare middel verschillende symbolen bij de afleesruimte kan tonen, terwijl het eerste beweegbare middel in één enkele positie ten opzichte van de afleesruimte staat. 1. A gaming or amusement machine, comprising a tone area, and display means which are provided with a number of symbols which can be displayed a selected symbol at the display location, and wherein the display means comprise a first movable means which has a plurality of display regions and is movable relative to the display location, in order to bring them into a selected area of ​​the display regions aligned with the display location, characterized in that the second movable means carried by the first movable means and having a plurality of symbols and being movable relative to the first movable means and the display location, which makes it visible to be a selected symbol of symbols at the display location, whereby the second movable means can display different symbols at the display location, while the first movable means in a single position relative to the display state.
2. Machine volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat symbolen zijn aangebracht in de andere toongebieden. 2. A machine according to claim 1, characterized in that symbols are arranged in the other display regions.
3· Machine volgens conclusie 1 of conclusie 2, met het kenmerk, dat tweede, derde of meer tweede beweegbare middelen zijn aangebracht in sommige of alle van de toongebieden. 3 · Machine according to claim 1 or claim 2, characterized in that the second, third or further second movable means are provided in some or all of the display regions.
4. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 4. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat de tweede beweegbare middelen zich aan de omtrek van het eerste beweegbare middel bevinden. in that the second movable means are located at the periphery of the first movable means.
5· Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 5 · Machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat het eerste beweegbare middel een rol omvat. in that the first movable means comprises a roller.
6. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 6. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat het eerste beweegbare middel een draagring omvat die een dwars-steun heeft waarop het tweede beweegbare middel beweegbaar gemonteerd is. in that the first movable means comprises a support ring having a transverse support to which the second movable means is movably mounted.
7· Machine volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat een tweede draagring op een axiale afstand van de eerste draagring is aangebracht, waarbij het tweede beweegbare middel is verbonden met elk van de draagringen door middel van dwarsteunen. 7 · Machine according to claim 6, characterized in that there is provided a second supporting ring at an axial distance from the first support ring, whereby the second movable means is connected to each of the support rings by means of dwarsteunen.
8. Machine volgens conclusie 7. met het kenmerk, dat de dwarssteunen een as omvatten om welke het tweede beweegbare middel onder een hoek verplaatsbaar is. 8. A machine according to claim 7, characterized in that the cross beams comprise an axis about which the second movable means is angularly displaceable.
9. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 9. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat het tweede beweegbare middel een lichaam met verscheidene vlakken omvat. in that the second movable means comprises a body with several planes.
10. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 10. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat het tweede beweegbare middel hol is en van een velvormig materiaal is gemaakt. in that the second movable means is hollow and is made of a sheet-like material.
11. Machine volgen een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 11. A machine monitor to one of the preceding claims, characterized in. dat het tweede beweegbare middel is voorzien van een aangedreven middel dat samenwerkt met een aandrijfmiddel dat het tweede beweegbare middel ten opzichte van het eerste beweegbare middel kan bewegen. in that the second movable means is provided with a driven means which co-operates with a drive means adapted to move the second movable means relative to the first movable means.
12. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 12. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat sensoren zijn aangebracht om het een besturingseenheid van de machine mogelijk te maken te weten welk toongebied, of-gebieden, naast de afleesruimte ligt (liggen), en welk symbool van het tweede beweegbare middel bij de afleesruimte getoond wordt. in that sensors are provided in order to enable a control unit of the machine to know which tone region, or regions, is adjacent to the display location (lying down), and what symbol of the second movable means with the display location is displayed.
13. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 13. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat het eerste beweegbare middel een draaibare rol omvat die een aantal toongebieden heeft aan zijn omtreksrand en het tweede beweegbare middel draaibaar is om een as die bevestigd is aan het eerste beweegbare middel en in hoofdzaak evenwijdig loopt met de draaiingsas van de rol. in that the first movable means comprises a rotatable roll having a plurality of display regions at its peripheral edge, and the second movable means is rotatable about an axis which is fixed to the first movable means and generally parallel to the axis of rotation of the roller.
14. Machine volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de rol en/of het tweede beweegbare middel een kegel omvatten. 14. A machine according to claim 13, characterized in that the roller and / or the second movable means comprise a cone.
15. Machine volgens conclusie 13 of conclusie 14, met het kenmerk, dat de as om welke het tweede beweegbare middel draait, niet evenwijdig loopt met de as van de rol. 15. A machine as claimed in claim 13 or claim 14, characterized in that the axis about which rotates the second movable means, is not parallel with the axis of the roller.
16. Machine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk. 16. A machine according to any one of the preceding claims, characterized in. dat de tweede beweegbare middelen lichamen omvatten met verscheidene facetten waarop symbolen staan. in that the second movable means comprise bodies, with several facets which are symbols.
17· Machine volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat twee of meer lichamen die in een toongebied van de machine zijn geplaatst, elk van de platte symbooldragende facetten tonen in vlakken die in hoofdzaak evenwijdig met elkaar zijn, zodat het oppervlak dat het symbool draagt niet van de kijker wegbuigt. 17 · Machine according to claim 16, characterized in that two or more bodies which are arranged in a tone area of ​​the machine, each showing of the flat symbol-carrying facets in planes which are substantially parallel with each other, so that the surface carrying the symbol no curves away from the viewer.
18. Rol voor een gok- of spelmachine volgens een van de conclusies 1 tot en met 17. waarbij de rol een eerste beweegbaar middel omvat dat een aantal toongebieden heeft en dat in gebruik beweegbaar is ten opzichte van een afleesruimte van de machine waarin hij bedoeld is gebruikt te worden, zodat een gekozen toongebied van de toongebieden op één lijn wordt gebracht met de afleesruimte, en een tweede beweegbaar middel dat door het eerste beweegbare middel wordt gedragen en een aantal symbolen heeft en zodanig beweegbaar is ten opzichte van het eerste beweegbare middel, dat het in gebruik een uit zijn symbolen gekozen symbool zichtbaar bij de afleesruimte toont, waarbij het tweede beweegbare middel verschillende symbolen kan tonen bij de afleesruimte, terwijl het eerste beweegbare middel in één enkele positie ten opzichte van de afleesruimte staat. 18. A roller for a gaming or amusement machine according to any one of claims 1 to 17. wherein said roller has a first movable means comprises a plurality of display regions, and which is movable in use relative to a display location of the machine which he referred to is to be used, so that a selected tone range of the tone regions is aligned with the display location, and second movable means carried by the first movable means and having a plurality of symbols and being movable relative to the first movable means , that it is in use displays a symbol selected out of its symbol visible at the display location, whereby the second movable means can display different symbols at the display location, while the first movable means in a single position relative to the display state.
19· Werkwijze voor het vergroten van het aantal symbolen dat getoond kan worden bij een afleesruimte van een gok- of spelmachine, omvattende het verschaffen van een eerste beweegbaar middel voor het dragen van tweede beweegbare middelen, het voorzien van de tweede beweegbare middelen van een aantal symbolen die beweegbaar zijn ten opzichte van het eerste beweegbare middel en de afleesruimte, waarbij het tweede beweegbare middel een gekozen symbool van een verscheidenheid aan verschillende symbolen zichtbaar bij de afleesruimte kan tonen, wanneer het eerste beweegbare middel zich in een zodanige positie bevindt dat dit het tweede beweegbare middel op één lijn met de afleesruimte heeft gebracht. 19 · The process for increasing the number of symbols that can be displayed at a display location of a gaming or amusement machine, comprising providing a first movable means to carry second movable means, providing the second movable means with a plurality of symbols that are movable relative to the first movable means and the display location whereby the second movable means is a selected symbol from a variety of different symbols visible at can display the display location when the first movable means is in a position such that it is the second movable means has been aligned with the display location.
NL9200335A 1991-02-27 1992-02-25 Gambling and gaming machines. NL9200335A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9104110 1991-02-27
GB919104110A GB9104110D0 (en) 1991-02-27 1991-02-27 Gaming and amusement machines

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9200335A true NL9200335A (en) 1992-09-16

Family

ID=10690664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9200335A NL9200335A (en) 1991-02-27 1992-02-25 Gambling and gaming machines.

Country Status (2)

Country Link
GB (2) GB9104110D0 (en)
NL (1) NL9200335A (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050113159A1 (en) * 2003-11-21 2005-05-26 Kelly Bryan M. Arcade game
US7766329B1 (en) 1992-10-02 2010-08-03 Sierra Design Group Wheel indicator and ticket dispenser apparatus
US7824252B1 (en) 1992-10-02 2010-11-02 Bally Gaming, Inc. Mechanical wheel indicator with sound effects
US7823883B1 (en) 2008-02-29 2010-11-02 Bally Gaming Inc. Wheel indicator and ticket dispenser apparatus
US7922175B1 (en) 1992-10-02 2011-04-12 Bally Gaming, Inc. Multi-mode wheel and pointer indicators
US7922176B1 (en) 1992-10-02 2011-04-12 Bally Gaming, Inc Wheel indicator and progressive bonus means

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU774429B2 (en) * 2000-08-22 2004-06-24 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited Gaming machine with multi-dimensional symbols
AUPQ958600A0 (en) * 2000-08-22 2000-09-14 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited Gaming machine with multi-dimensional symbols
US7128647B2 (en) * 2001-09-28 2006-10-31 Igt Methods and apparatus for three-dimensional gaming
US7258611B2 (en) 2002-02-28 2007-08-21 Igt Gaming device having free game bonus with a changing multiplier
GB0208533D0 (en) * 2002-04-13 2002-05-22 Igt Uk Ltd Entertainment machines
US7252591B2 (en) * 2002-07-31 2007-08-07 Igt Gaming device having symbol stacks
US7841944B2 (en) 2002-08-06 2010-11-30 Igt Gaming device having a three dimensional display device
US8715058B2 (en) 2002-08-06 2014-05-06 Igt Reel and video combination machine
US7666083B2 (en) 2002-09-11 2010-02-23 Igt Gaming device having a free spin game including an accumulated modifier
US6960134B2 (en) 2002-09-12 2005-11-01 Igt Alternative bonus games associated with slot machine
US20050037834A1 (en) 2003-08-11 2005-02-17 Stern Kenneth O. Apparatus and method for memorization poker
US7309284B2 (en) 2004-01-12 2007-12-18 Igt Method for using a light valve to reduce the visibility of an object within a gaming apparatus
US20080125212A1 (en) * 2006-10-06 2008-05-29 Amanda Jane Schofield Gaming system and method with multi-sided playing elements
US8137179B2 (en) 2006-11-08 2012-03-20 Igt Gaming device having expanding and rolling wild symbols
WO2008063969A2 (en) 2006-11-13 2008-05-29 Igt Single plane spanning mode across independently driven displays
US8142273B2 (en) 2006-11-13 2012-03-27 Igt Presentation of wheels on gaming machines having multi-layer displays
US8192281B2 (en) 2006-11-13 2012-06-05 Igt Simulated reel imperfections
US8360847B2 (en) 2006-11-13 2013-01-29 Igt Multimedia emulation of physical reel hardware in processor-based gaming machines
US8357033B2 (en) 2006-11-13 2013-01-22 Igt Realistic video reels
US8210922B2 (en) 2006-11-13 2012-07-03 Igt Separable game graphics on a gaming machine
US8408990B2 (en) 2008-11-14 2013-04-02 Igt Gaming system, gaming device, and method for providing benefit in a future play of a wagering game
US8425316B2 (en) 2010-08-03 2013-04-23 Igt Methods and systems for improving play of a bonus game on a gaming machine and improving security within a gaming establishment
US8298081B1 (en) 2011-06-16 2012-10-30 Igt Gaming system, gaming device and method for providing multiple display event indicators
US8605114B2 (en) 2012-02-17 2013-12-10 Igt Gaming system having reduced appearance of parallax artifacts on display devices including multiple display screens
US9293014B2 (en) 2012-03-12 2016-03-22 Igt Gaming device having persistently extending wild symbols
US9098847B2 (en) 2013-03-08 2015-08-04 Igt Gaming system and method for providing a game including roaming wild symbols
US9098973B2 (en) 2013-03-08 2015-08-04 Igt Gaming system and method for providing a game including roaming wild symbols

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8100401B1 (en) 1992-10-02 2012-01-24 Bally Gaming, Inc Multi-mode wheel and pointer indicators
US7766329B1 (en) 1992-10-02 2010-08-03 Sierra Design Group Wheel indicator and ticket dispenser apparatus
US8096554B1 (en) 1992-10-02 2012-01-17 Bally Gaming, Inc Wheel indicator and ticket dispenser apparatus
US7824252B1 (en) 1992-10-02 2010-11-02 Bally Gaming, Inc. Mechanical wheel indicator with sound effects
US8052148B1 (en) 1992-10-02 2011-11-08 Bally Gaming, Inc. Wheel indicator and progressive bonus means
US7832727B1 (en) 1992-10-02 2010-11-16 Bally Gaming Inc. Illuminated wheel indicators
US7878506B1 (en) 1992-10-02 2011-02-01 Bally Gaming, Inc. Wheel indicators
US7922175B1 (en) 1992-10-02 2011-04-12 Bally Gaming, Inc. Multi-mode wheel and pointer indicators
US7922176B1 (en) 1992-10-02 2011-04-12 Bally Gaming, Inc Wheel indicator and progressive bonus means
US7976022B1 (en) 1992-10-02 2011-07-12 Bally Gaming, Inc. Video wheel indicator
US8006977B1 (en) 1992-10-02 2011-08-30 Bally Gaming, Inc. Wheel indicator and progressive bonus apparatus
US7775870B2 (en) 2003-11-21 2010-08-17 Sierra Design Group Arcade game
US20050113159A1 (en) * 2003-11-21 2005-05-26 Kelly Bryan M. Arcade game
US7823883B1 (en) 2008-02-29 2010-11-02 Bally Gaming Inc. Wheel indicator and ticket dispenser apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
GB2253300A (en) 1992-09-02
GB9104110D0 (en) 1991-04-17
GB9203903D0 (en) 1992-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7553233B2 (en) Multiple wheel roulette game
US7396279B2 (en) Gaming using terminating roaming wild positions
US6089976A (en) Gaming apparatus and method including a player interactive bonus game
US7278635B2 (en) Game apparatus with rotary indicator and bonus multiplier
US6331143B1 (en) Video numbers game
US6312334B1 (en) Method of playing a multi-stage video wagering game
US5636838A (en) Apparatus and method of playing a roulette game using a roulette wheel having two independently rotatable plates and using two separate wagering area
US7850171B2 (en) Gaming system, device and method involving a plurality of rotors interchangeably operable in a decoupled mode and a coupled mode
JP5049986B2 (en) Game system
US8628407B2 (en) Community gaming system outcome indicators
US7465226B2 (en) Multi-station game machine
US6638165B2 (en) Virtual image/real image superimposing and displaying apparatus, and slot machine
AU2002301303B2 (en) Gaming Device Having a Mechanical Award Indicator
US6095921A (en) Electronic amusement device and method for operating a game offering continuous reels
US20100227665A1 (en) Rotor-based gaming device having a system for changing the quantity of potential game outcomes for subsequent plays
US6905405B2 (en) Method and apparatus for gaming using symbols movable in the plane of a display
EP0388076A1 (en) Gaming and amusement machines
US6875106B2 (en) Gaming device and method
US7331863B2 (en) Gaming device having related award component selection
US20020034976A1 (en) Game of chance using patterns of symbols having at least two defining criteria
US7604539B2 (en) Gaming device having a puzzle function operable to indicate information related to a game event
EP1039424A2 (en) Dividedly paying game machine
US6270409B1 (en) Method and apparatus for gaming
US20020082074A1 (en) Slot machine - with random line multiplier
US7862422B2 (en) Gaming device having a display device having multiple rotatable members