NL9200299A - A device for converting and / or integration of image signals. - Google Patents

A device for converting and / or integration of image signals.

Info

Publication number
NL9200299A
NL9200299A NL9200299A NL9200299A NL9200299A NL 9200299 A NL9200299 A NL 9200299A NL 9200299 A NL9200299 A NL 9200299A NL 9200299 A NL9200299 A NL 9200299A NL 9200299 A NL9200299 A NL 9200299A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
memory
connected
device
image signals
signals
Prior art date
Application number
NL9200299A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL194254C (en )
NL194254B (en )
Original Assignee
Evert Hans Van De Waal Sr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N5/00Details of television systems
  • H04N5/222Studio circuitry; Studio devices; Studio equipment ; Cameras comprising an electronic image sensor, e.g. digital cameras, video cameras, TV cameras, video cameras, camcorders, webcams, camera modules for embedding in other devices, e.g. mobile phones, computers or vehicles
  • H04N5/262Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects ; Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects
  • H04N5/278Subtitling
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
  • G06F3/14Digital output to display device; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units

Abstract

The present invention comprises a device for converting and/or integrating image signals, comprising: - two or more adapting elements for converting in accordance with a pre-selected standard in the device of analogue image signals of two or more respectively different signal formats; - switching means for the connection in each case of one of the aforementioned adapting elements; - an analogue/digital converter which is connected to the switching means; - a memory which is connected to the analogue/digital converter and in which the image signals are stored in digital format and/or are combined with image information previously stored in the memory, in which the memory is provided with a generating circuit to generate the memory addresses and in which this generating circuit is connected to the switching element to obtain synchronization signals which are derived from the respective analogue image signals; - an interface circuit which is connected to the memory and with which the image information stored in the video memory can be transferred to a device which is to be connected, such as a monitor or a second memory which has a higher capacity than the first memory.

Description

INRICHTING VOOR HET CONVERTEREN EN/OF INTEGREREN VAN BEELDSIGNALEN DEVICE FOR CONVERTING AND / OR INTEGRATION OF IMAGE SIGNALS

Bij het geautomatiseerd bewerken van visuele data voor het produceren van een beeld, doet zich het probleem voor dat het beeld niet met eenvoudige middelen van het ene naar het andere signaalformaat kan worden overgezet en het derhalve niet mogelijk is bepaalde opgeslagen beeldsignalen op modernere apparatuur zichtbaar te maken. In the automated processing of visual data to produce an image, the problem arises that the picture does not by simple means from the one to the other signal format can be transferred and it is therefore not possible to certain stored picture signals on more modern devices visible to to make. Dit met comptabiliteit samenhangende probleem veroorzaakt een groot obstakel voor archivering van beelden die vanwege dit probleem niet meer op een monitorscherm of op papier zichtbaar gemaakt kunnen worden. This compatibility with related problem caused a major obstacle for archiving of images that can be displayed not on a monitor screen or on paper because of this problem.

Op het terrein van televisiesignalen, dat wil zeggen bewegende videobeelden, zijn voorstellen gedaan om signaal-formaten in elkaar om te zetten zoals is beschreven in de Europese publicatie ΕΓ-Α-0 003 182, AP-A-0 136 770. Het betreft hier het in 'real time' omzetten van videobeelden. In the field of television, that is, moving video, been proposed to signal formats together to put as described in European publication ΕΓ-Α-0003182, AP-A-0 136 770. This concerns in real time converting video.

Voorts zijn voor videoredigeringsdoeleinden en dergelijke in EP-A-0 138 482, EP-A-0 344 972 en WO-88/07310 voorstellen gedaan om uit digitale geheugens verkregen signalen te bewerken en/of zichtbaar te maken. Furthermore, for videoredigeringsdoeleinden and the like in EP-A-0138482, EP-A-0344972 and WO-88/07310 proposals have been made to process signals obtained from digital memories, and / or to make visible. In al deze bovengenoemde publicaties gaat het om gecompliceerde apparatuur en/of programmatuur. In all of these above-mentioned publications involves complicated equipment and / or software.

Thans worden zogenoemde frame-grabbers aangeboden, die dienen voor het integreren van beelden. Now called frame grabbers are provided, which serve to integrate images. De onderhavige uitvinding is geboren vanuit het inzicht dat voor bepaalde toepassingen waar beelden van verschillende gegevensbronnen geïntegreerd moeten worden maar het niet van belang is om gegevensformaten aan elkaar aan te passen, maar dat het slechts gaat om integratie van de beelden die het resultaat zijn van de beeldsignalen. The present invention born from the insight that for certain applications where images from different data sources to be integrated, but it is important to adjust data formats together, but it only comes to the images integration resulting from the image signals.

De onderhavige uitvinding omvat een inrichting voor het converteren en/of integreren van beeldsignalen, omvattende : - twee of meer aanpassingselementen voor het naar een vooraf gekozen standaard in de inrichting omzetten van analoge beeldsignalen van twee of meer respectievelijk verschillende signaalformaten; The present invention includes a device for converting and / or integration of image signals, comprising: - two or more adjusting elements for it to a pre-selected standard in the device converting analog image signals of two or more different signal formats, respectively; - schakelmiddelen voor het aansluiten van telkens één van bovengenoemde aanpassingselementen - een analoog/digitaal omzetter die is aangesloten op de schakelmiddelen - een geheugen dat is aangesloten op de analoog/digitaal omzetter en waarin de beeldsignalen in digitaal formaat worden opgeslagen en/of worden gecombineerd met voorheen in het geheugen opgeslagen beeldinformatie, waarbij het geheugen voorzien is van een genereerschakeling voor het genereren van het geheugenadressen en waarbij deze genereerschakeling is gekoppeld met het schakelelement ter verkrijging van synchronisatiesignalen die zijn afgeleid van de respectievelijke analoge beeldsignalen; - switching means for the connection of in each case one of the abovementioned adapter elements - an analog / digital converter which is connected to the switching means - a memory that is connected are stored in the analog / digital converter and in which the image signals are in digital format, and / or be combined with previously stored in the memory image information, wherein the memory is provided with a generation circuit for generating the memory addresses and wherein said generating circuit is coupled to the switching element in order to obtain synchronization signals which are derived from the respective analogue image signals; - een interface-schakeling die is aangesloten op het geheugen en waarmede de in het video geheugen opgeslagen beeldinformatie overdraagbaar is naar een aan te sluiten apparaat, zoals een monitor of een tweede geheugen van grotere omvang dan het eerste geheugen. - an interface circuit which is connected to the memory and which is transferable to the image information stored in the video memory to a device to be connected, such as a monitor or a second memory of a larger size than the first memory.

De inrichting volgens de onderhavige uitvinding verschaft de mogelijkheid beeldgegevens van een computer of andere gegevensbron weer te geven of te integreren met beelden die van andere gegevensbronnen afkomstig zijn zonder dat comptabiliteit van de computersystemen van belang is. The device according to the present invention is provided to give or to the possibility of integrating image data from a computer or other data source again with images that are derived from other data sources, without the compatibility of the computer systems is also important. Beeldsignalen die met behulp van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding in een computersysteem zijn gebracht kunnen in dit systeem verder verwerkt worden. Image signals that can be further processed in this system are brought with the aid of the device according to the present invention in a computer system. Er wordt bij de onderhavige inrichting gebruik gemaakt van het feit dat beelden veelal langzaam, dat wil zeggen met een maximale snelheid van ongeveer tien beelden per seconde veranderen. Use is made in the present apparatus to the fact that images are often slow, that is to say to change at a maximum rate of approximately ten frames per second.

Verdere voordelen, kenmerken en details van de onderhavige uitvinding zullen duidelijk worden aan de hand van de beschrijving van de voorkeursuitvoeringsvorm daarvan waarbij wordt gerefereerd naar de bijgevoegde figuur. Further advantages, features and details of the present invention will become more apparent in the light of the description of the preferred embodiment thereof wherein reference is made to the attached figure.

De voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting voor beeldverwerking 1 volgens de onderhavige uitvinding omvat een ingangsaansluiting 2, 3, 4, 5 en 6 resp. The preferred embodiment of an image processing apparatus 1 according to the present invention comprises an input terminal 2, 3, 4, 5 and 6, respectively. voor aansluiting op EGA-signalen, monogrome VGA-signalen, videobeelden met een frequentie van 60 HZ, vervlochten (interla-ced) beelden met een bandbreedte van 70 Hz en vectorbeelden zoals die in het bijzonder in de cartografie voorkomen. for connection to EGA-signals, VGA-signals monogrome, video images with a frequency of 60 HZ, interleaved (interla-ced) images having a bandwidth of 70 Hz and vector images such as those occurring in particular in the cartography. De aansluitingen 2 en 5 zijn gekoppeld met aanpassingselementen 7, 8, 9 resp. The terminals 2 and 5 are coupled to the adjusting elements 7, 8, 9, respectively. 10 die ook zijn aangesloten op een schakelele-ment 11. De aanpassingselementen 7-10 dienen om de beelden aan te passen aan de interne standaard van de inrichting 1 met variabele- en lijnfrequenties en om synchronisatiesigna-len van de beeldsignalen af te scheiden. 10 that are also connected to a schakelele-ment 11. The adjustment elements 7-10 are used to separate off to adjust the images to the internal standard of the device 1 with variable and line frequencies, and to synchronization signals from the image signals. Het schakelelement 11 koppelt telkens één aanpassingselement met een A/D-omzet-ter 12. De door de A/D-omzetter 12 omgezette beelden worden opgeslagen in het videogeheugen 13 dat op deze A/D-omzetter is aangesloten. The switching element 11 engages in each case one adjustment element with an A / D converter 12. The stored by the A / D converter 12, converted images in the video memory 13 that, in this A / D converter is connected.

Bij voorkeur wordt het schakelelement 11 omgezet naar een volgend aanpassingselement, nadat het beeld van de eerste aanpassingselement geheel in digitale vorm is omgezet en is gecombineerd met eerder in het videogeheugen 13 ingelezen beelden. Preferably, the switching element 11 is converted to a next adjustment element, after the image of the first adjustment element is completely converted to digital form and is combined with earlier images are read into the video memory 13. Indien alle te combineren beelden zijn ingelezen kan het gecombineerde beeld via een interfacescha-keling 15 met een weergeef- of verwerkingseenheid 16, zoals de monitor van een Personal Computer, worden overgedragen. If all the combined images have been read in the combined image can be done via an interface circuitry 15 having a display or processing unit 16, such as the monitor of a personal computer, are transmitted. Hierna wordt het geheugen 13 gewist en kan er opnieuw gestart worden met het inlezen van beelden. After this, the memory 13 will be erased and can start again with the reading of images.

Bij voorkeur is het tweede schakelelement 14 bovendien via een D/A-omzetter 17 met een televisiemonitor 18 gekoppeld. Preferably, the second switching element 14, moreover, through a D / A converter 17 coupled to a television monitor 18.

De ingangsaansluiting 6 voor digitale vectorbeelden is bij voorkeur via een aanpassingselement 20 en een adresgenerator 21 met het geheugen 13 gekoppeld. The input terminal 6 for digital images vector is preferably through a matching element 20, and an address generator 21 coupled to the memory 13.

Zoals duidelijk moge zijn, kunnen bovenstaande aanpassings- en schakelelementen alsmede de A/D-omzetter en D/A-omzetter en het videogeheugen door een deskundige op dit vakgebied met behulp van algemeen toegepaste technieken vervaardigd worden. As may be appreciated, the above adjustment and switching elements as well as the A / D converter and D / A-converter and the video memory by a person skilled in the art using commonly employed techniques can be manufactured. Met de inrichting volgens het schakelschema uit de figuur kan men met relatief eenvoudige middelen allerlei beeldsignalen combineren en omzetten tot een vorm die verder bewerkt kan worden door op de inrichting aangesloten verwerkingseenheden. With the device according to the circuit diagram in the figure, it is possible with relatively simple means to combine a variety of image signals and convert it to a form that can be further processed by the processing units connected to the apparatus. Op deze manier kunnen de verwerkingsresultaten van verschillende computersystemen op een eenvoudige wijze op beeldniveau geïntegreerd worden. In this way, the processing results can be of different computer systems in a simple manner at the picture level are integrated.

Ook het probleem dat in digitale vorm opgeslagen beelden meestal alleen met apparatuur van het type waarmee het beeld vervaardigd is, verwerkt en zichtbaar gemaakt kunnen worden, en niet naar een ander computersysteem overgezet kunnen worden, kan door de onderhavige uitvinding ondervangen worden. Also, the problem that the pictures stored in digital form, usually only with equipment of the type with which the image has been made, can be processed and made visible, and can not be transferred to another computer system, can be obviated by the present invention. Op deze wijze is een oplossing gevonden voor de huidige problemen die zich bij het archiveren van beelden in digitale vorm voordoen. In this way a solution to the current problems in archiving images exist in digital form. Het is ook mogelijk beeldmateriaal dat volgens een bepaalde standaard geformatteerd is, met behulp van de onderhavige uitvinding naar een andere standaard om te zetten en/of op een ander medium op te slaan. It is also possible visual material that is formatted according to a certain standard, with the aid of the present invention to a different standard to convert and / or to store it in a different medium.

De onderhavige uitvinding is niet beperkt tot de getoonde beschreven uitvoeringsvorm waarop velerlei modificaties mogelijk zijn. The present invention is not limited to the exemplary embodiment described, in which many modifications are possible. De gevraagde rechten worden bepaald tot de navolgende conclusies. The rights sought are defined in the following claims.

Claims (6)

 1. 1. Inrichting voor het converteren en/of integreren van beeldsignalen, omvattende: - twee of meer aanpassingselementen voor het naar een vooraf gekozen standaard voor de inrichting ontzetten van analoge beeldsignalen van twee of meer resp. 1. A device for converting and / or integration of image signals, comprising: - two or more adjusting elements for the buckling to a pre-selected standard for the design of analog image signals of two or more, respectively. verschillende signaalformaten; different signal formats; - schakelmiddelen voor het aansluiten van telkens één van bovengenoemde aanpassingselementen; - switching means for the connection of in each case one of the abovementioned adapter elements; - een analoog/digitaal omzetter die is aangesloten op de schakelmiddelen; - an analog / digital converter which is connected to the switching means; - een geheugen dat is aangesloten op de analoog/digitaal omzetter en waarin de beeldsignalen in digitaal formaat worden opgeslagen en/of worden gecombineerd met voorheen in het geheugen opgeslagen beeldinformatie, waarbij het geheugen voorzien is van een genereerschakeling voor het genereren van het geheugenadressen en waarbij deze genereer-schakeling is gekoppeld met het schakelelement ter verkrijging van synchronisatiesignalen die zijn afgeleid van de resp. - a memory that is connected are stored in the analog / digital converter and in which the image signals are in digital format, and / or combined with previously stored in the memory image information, wherein the memory is provided with a generation circuit for generating the memory addresses, and wherein said generating circuit is coupled to the switching element in order to obtain synchronization signals are derived from the resp. analoge beeldsignalen. analog video signals. - een interface-schakeling die is aangesloten op het geheugen en waarmede de in het video geheugen opgeslagen beeldinformatie overdraagbaar is naar een aan te sluiten apparaat, zoals een monitor of een tweede geheugen van grotere omvang dan het eerste geheugen. - an interface circuit which is connected to the memory and which is transferable to the image information stored in the video memory to a device to be connected, such as a monitor or a second memory of a larger size than the first memory.
 2. 2. Inrichting volgens conclusie 1, voorzien van een aanpassingselement voor vectorbeelden en een op dat aanpas-singselement aangesloten orgaan voor adressering van het geheugen, dat de beeldsignalen van genoemd aanpassingselement direct aan het geheugen toevoert. 2. A device as claimed in claim 1, provided with an adjustment element for vector images, and that adjustment element connected to means for addressing the memory, in that the image signals from said adjustment element is directly fed to the memory.
 3. 3. Inrichting volgens conclusie 2, waarbij het adresseringsorgaan een microprocessor omvat. 3. A device as claimed in claim 2, wherein the addressing means comprises a microprocessor.
 4. 4. Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, voorzien van een eerste aanpassingselement voor bijvoorbeeld signalen van de EGA-standaard. 4. A device as claimed in claim 1, 2 or 3, provided with a first adjustment element for, for example, signals of the EAEC-standard.
 5. 5. Inrichting volgens een van de conclusies 1-4 voorzien van een tweede aanpassingselement voor beelden van de monochrome VGA-standaard. 5. A device according to any one of the claims 1-4 provided with a second adjustment element for images of the monochrome VGA standard.
 6. 6. Inrichting volgens een van de conclusies 1-5, voorzien van aanpassingselementen voor analoge videobeelden met een frequentie van 50 Hz, 60 Hz, en/of 70 Hz, al dan niet van het verweven (interlaced) type. 6. A device according to any one of the claims 1-5, provided with adjusting elements for analog video at a frequency of 50 Hz, 60 Hz, and / or 70 Hz, whether or not of woven (interlaced) type.
NL9200299A 1992-02-18 1992-02-18 A device for converting and / or integration of image signals. NL194254C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200299 1992-02-18
NL9200299A NL194254C (en) 1992-02-18 1992-02-18 A device for converting and / or integration of image signals.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200299A NL194254C (en) 1992-02-18 1992-02-18 A device for converting and / or integration of image signals.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9200299A true true NL9200299A (en) 1993-09-16
NL194254B true NL194254B (en) 2001-06-01
NL194254C NL194254C (en) 2001-10-02

Family

ID=19860452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9200299A NL194254C (en) 1992-02-18 1992-02-18 A device for converting and / or integration of image signals.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL194254C (en)

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4317114A (en) * 1980-05-12 1982-02-23 Cromemco Inc. Composite display device for combining image data and method
WO1984004832A1 (en) * 1983-05-25 1984-12-06 Ramtek Corp Vector attribute generating method and apparatus
US4730260A (en) * 1984-09-28 1988-03-08 Asahi Glass Company Ltd. Method for eyewear simulation and a device for its practice
EP0276800A2 (en) * 1987-01-26 1988-08-03 IBP Pietzsch GmbH Device for displaying a composite image
EP0352012A2 (en) * 1988-07-22 1990-01-24 International Business Machines Corporation Multiplane image mixing in a display window environment
US4907086A (en) * 1987-09-04 1990-03-06 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for overlaying a displayable image with a second image
EP0364177A2 (en) * 1988-10-11 1990-04-18 Canon Inc. Method and apparatus for displaying a plurality of graphic images
GB2223918A (en) * 1988-10-14 1990-04-18 Sun Microsystems Inc Method and apparatus for optimizing selected raster operations
EP0366871A2 (en) * 1988-11-02 1990-05-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Apparatus for processing video signal
EP0371488A2 (en) * 1988-11-29 1990-06-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. A dynamic video random access memory
EP0403122A2 (en) * 1989-06-16 1990-12-19 International Business Machines Corporation Processor controlled image overlay
EP0419814A2 (en) * 1989-09-29 1991-04-03 International Business Machines Corporation Pixel protection mechanism for mixed graphics/video display adaptors
EP0450602A2 (en) * 1990-04-03 1991-10-09 Canon Kabushiki Kaisha Video system having image combining function
EP0484981A2 (en) * 1990-11-09 1992-05-13 Fuji Photo Film Co., Ltd. Image data processing apparatus

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4317114A (en) * 1980-05-12 1982-02-23 Cromemco Inc. Composite display device for combining image data and method
WO1984004832A1 (en) * 1983-05-25 1984-12-06 Ramtek Corp Vector attribute generating method and apparatus
US4730260A (en) * 1984-09-28 1988-03-08 Asahi Glass Company Ltd. Method for eyewear simulation and a device for its practice
EP0276800A2 (en) * 1987-01-26 1988-08-03 IBP Pietzsch GmbH Device for displaying a composite image
US4907086A (en) * 1987-09-04 1990-03-06 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for overlaying a displayable image with a second image
EP0352012A2 (en) * 1988-07-22 1990-01-24 International Business Machines Corporation Multiplane image mixing in a display window environment
EP0364177A2 (en) * 1988-10-11 1990-04-18 Canon Inc. Method and apparatus for displaying a plurality of graphic images
GB2223918A (en) * 1988-10-14 1990-04-18 Sun Microsystems Inc Method and apparatus for optimizing selected raster operations
EP0366871A2 (en) * 1988-11-02 1990-05-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Apparatus for processing video signal
EP0371488A2 (en) * 1988-11-29 1990-06-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. A dynamic video random access memory
EP0403122A2 (en) * 1989-06-16 1990-12-19 International Business Machines Corporation Processor controlled image overlay
EP0419814A2 (en) * 1989-09-29 1991-04-03 International Business Machines Corporation Pixel protection mechanism for mixed graphics/video display adaptors
EP0450602A2 (en) * 1990-04-03 1991-10-09 Canon Kabushiki Kaisha Video system having image combining function
EP0484981A2 (en) * 1990-11-09 1992-05-13 Fuji Photo Film Co., Ltd. Image data processing apparatus

Also Published As

Publication number Publication date Type
NL194254C (en) 2001-10-02 grant
NL194254B (en) 2001-06-01 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5040067A (en) Method and device for processing multiple video signals
US5557342A (en) Video display apparatus for displaying a plurality of video signals having different scanning frequencies and a multi-screen display system using the video display apparatus
EP0479508A2 (en) Video display apparatus including display device having fixed two-dimensional pixel arrangement
US20060062490A1 (en) Apparatus and method of transforming multidimensional video format
GB2103455A (en) Method of transmitting an image and apparatus for carrying out the method
US7420598B1 (en) Apparatus and method for recording image data and reproducing zoomed images from the image data
JPH07298112A (en) Moving image pickup system
US6160788A (en) Data recording medium, recording and reproducing system and residual amount display method
US20020158895A1 (en) Method of and a system for distributing interactive audiovisual works in a server and client system
US20040083256A1 (en) System and method for real time image transmission monitoring
US6674467B1 (en) Digital still camera with image preview using a first and second memory and method for using the same
US6468217B1 (en) Method and apparatus for performing real-time storage of ultrasound video image information
US6477314B1 (en) Method of recording image data, and computer system capable of recording image data
JPH10108133A (en) Image pickup device and its control method
US5327264A (en) Image transmission apparatus for selectively changing an image display pixel number
US4958229A (en) Method and device for the area enlargement of a television picture
JPH066807A (en) Picture comparator
US5953068A (en) Reproducing decompressed audio-video data using an external video signal to produce clock signals
US5309233A (en) Apparatus for converting the scanning period of a video signal to a period not necessarily an integer times the original period
JPH0630369A (en) Delay picture data output video camera
JPH09147472A (en) Video and audio reproducing device
JP2000244849A (en) Representative image selecting arrangement and image reproducing device
US20060077201A1 (en) Synchronous image-switching device and method thereof
US5497204A (en) Picture memory system for video printer
US4901148A (en) Data processing device

Legal Events

Date Code Title Description
A1C A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20060901