NL9100249A - A process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids. - Google Patents

A process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids.

Info

Publication number
NL9100249A
NL9100249A NL9100249A NL9100249A NL9100249A NL 9100249 A NL9100249 A NL 9100249A NL 9100249 A NL9100249 A NL 9100249A NL 9100249 A NL9100249 A NL 9100249A NL 9100249 A NL9100249 A NL 9100249A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
water
starch
characterized
process
alkali
Prior art date
Application number
NL9100249A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Avebe Coop Verkoop Prod
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08BPOLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
  • C08B31/00Preparation of derivatives of starch
  • C08B31/003Crosslinking of starch
  • C08B31/006Crosslinking of derivatives of starch
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION, OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES
  • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
  • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
  • A61L15/42Use of materials characterised by their function or physical properties
  • A61L15/60Liquid-swellable gel-forming materials, e.g. super-absorbents

Abstract

An absorbent for aq. liqs. comprising mainly gelatinised, cross-linked carboxymethylated starch derivs. is prepd. by extruding a mixt. of starch, moisture, an alkali salt of monochloroacetic acid, and alkali, with 0.7-0.99 mols. of alkali w.r.t. 1 mol. of chloroacetic acid salt, in a twin-screw extruder.

Description

Titel: Werkwijze voor het bereiden van absorberende zetmeelderivaten, aldus bereide zetmeelderivaten en producten die ze bevatten, alsmede werkwijze voor het absorberen van water uit waterhoudende vloeistoffen. Title: Process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het bereiden van verstijfselde, verknoopte carboxymethylzetmeelethers, die toegepast kunnen worden als absorbeermiddel en verdikkingsmiddel voor waterhoudende vloeistoffen. The present invention relates to a process for the preparation of gelatinized, cross-linked carboxymethylzetmeelethers, which can be used as a wicking agent, and a thickening agent for aqueous liquids.

De bereiding van carboxymethylzetmeelethers is reeds veelvuldig in de literatuur beschreven. The preparation of carboxymethylzetmeelethers has frequently been described in the literature. Een overzicht van bekende methoden voor de carboxymethylering van zetmeel is vermeld op blz. 187-188 van het boek van OB Wurzburg (Ed.), Modified Starches: Properties and Uses, CRC Press, Boca Raton, Florida (1986). A review of known methods of carboxymethylation of starch stated on pages 187-188 of the book of OB Wurzburg (Ed.), Modified Starches:. Properties and Uses, CRC Press, Boca Raton, Florida (1986). Het is ook bekend om verknoopte carboxymethylzetmelen te vervaardigen, door het zetmeel vóór, tijdens en/of na de carboxymethylering chemisch te laten reageren met een bi- of polyfunctioneel verknopingsreagens. It is also known to manufacture cross-linked carboxymethylzetmelen, by the starch prior to, during and / or after the carboxymethylation to be chemically reacted with a bi- or polyfunctional cross-linking reagent. Hierbij worden dus 2 reagentia toegepast voor het bereiden van verknoopte carboxymethylzetmeelethers. It therefore two reagents are used for the preparation of cross-linked carboxymethylzetmeelethers.

Volgens de uitvinding worden absorberende, verknoopte carboxymethylzetmelen bereid zonder toepassing van de hiervoor vermelde verknopingsreagentia. According to the present invention are absorbent, cross-linked carboxymethylzetmelen prepared without using the cross-linking reagents listed above. Dit wordt gerealiseerd door een mengsel van zetmeel, vocht, een alkalizout van monochloorazijnzuur en alkali te bewerken in een dubbelschroefsextruder, waarbij een zodanige ondermaat aan alkali wordt toegepast, dat per mol alkalizout van monochloorazijnzuur 0,7 tot 0,99 mol alkali wordt gebruikt. This is achieved by a mixture of starch, moisture, to edit an alkali metal salt of monochloroacetic acid and alkali in a twin-screw extruder, wherein such deficiency is applied to alkali, in that per mol of alkali metal salt of monochloroacetic acid 0.7 to 0.99 moles of alkali is used. De verkregen zetmeelproducten bezitten een verrassend hoog waterbindend vermogen. The resulting starch products possess a surprisingly high water-binding capacity.

Tijdens het extruderen van zetmeel zal, tengevolge van sterke afschuifkrachten (shear) in de extruder, in het algemeen mechanische afbraak van het zetmeel plaatsvinden. During the extrusion of starch will, as a result of strong shear forces (shear) in the extruder, carried out, in general, mechanical degradation of the starch. Dit blijkt oa uit een lage viscositeit en een geringer waterbindend vermogen van de verkregen extrusieproducten. This appears among other things from a low viscosity and a lower water-binding capacity of the resulting extrusion products. Wanneer men nu verknopingsreagentia (crosslinkmiddelen) aan het te extruderen mengsel toevoegt, kan tijdens het extrusieproces chemische verknoping van de zetmeelmoleculen plaatsvinden. If, now, cross-linking reagents (crosslinking agents) are added to the mixture to be extruded, it can take place during the extrusion process, chemical cross-linking of the starch molecules. Dit leidt tot verhoging van de viscositeit van de reactiemassa in de extruder, waardoor echter ook de afschuifkrachten toenemen. This leads to increase in the viscosity of the reaction mass in the extruder, whereby, however, also increase the shear forces. Het beoogde effect van het verknopen, namelijk verhoging van de viscositeit en het waterbindend vermogen van het geëxtrudeerde zetmeelproduct, wordt door de sterkere inwerking van de afschuifkrachten grotendeels tenietgedaan. The intended effect of the crosslinking, namely, increase in the viscosity and the water binding capacity of the extruded starch product, is largely offset by the stronger action of the shearing forces.

Bij de werkwijze volgens de uitvinding, waarbij zetmeel tijdens het extrusieproces tevens gecarboxymethyleerd wordt onder toepassing van een ondermaat alkali, wordt een verknoopt carboxymethylzetmeel verkregen dat een verrrassend hoge viscositeit en waterbindend vermogen bezit. In the method according to the invention, in which starch has been carboxymethylated at the same time during the extrusion process is carried out using a deficiency of alkali, a cross-linked carboxymethyl starch is obtained which is a surprising high viscosity and water binding capability.

Een mogelijke verklaring van de verrassende resultaten, die bij de werkwijze volgens de uitvinding worden verkregen, is de volgende. A possible explanation of the surprising results which are obtained in the process according to the invention, is the following. In de extruder vindt in eerste instantie carboxymethylering van het zetmeel plaats onder alkalische omstandigheden. In the extruder, in the first instance carboxymethylation of the starch takes place under alkaline conditions. Hierbij wordt tevens het aanwezige alkali verbruikt. This section also consumes the alkali present. Na de carboxymethylering splitst de overmaat alkalizout van monochloorazijnzuur onder de toegepaste extrudeeromstandigheden (boven 120°C) zoutzuur af. After the carboxymethylation splits the excess alkali metal salt of monochloroacetic acid, in the used extrudeeromstandigheden (above 120 ° C) of hydrochloric acid off. Onder invloed van zure katalyse vindt vervolgens interne verknoping plaats van vrije carboxylgroepen van een gevormd carboxymethyl-zetmeelmolecuul met hydroxylgroepen van een ander zetmeelmolecuul. Under the influence of acid catalysis internal cross-linking then takes place of free carboxyl groups of a molded carboxymethyl-starch molecule with hydroxyl groups of a different starch molecule. Door deze verknoping worden carboxymethylesterbruggen tussen de zetmeelmoleculen aangelegd. Due to this cross-linking are carboxymethylesterbruggen applied between the starch molecules. Door een geschikte keuze van de ondermaat alkali kan men er voor zorgen dat de verknoping in hoofdzaak plaats vindt in het laatste gedeelte van het extrusieproces en/of nadat het extrudaat de extruder verlaten heeft. By a suitable choice of the less than stoichiometric amount of alkali, one can make sure that the cross-linking mainly takes place in the last part of the extrusion process and / or after the extrudate leaving the extruder. Hierdoor is de invloed van voornoemde afschuifkrachten gering, waardoor de positieve invloed van de verknoping op de viscositeit en het waterbindend vermogen van de geëxtrudeerde zetmeelprodukten grotendeels behouden blijft. As a result, the influence of the aforementioned shear forces low so that the positive impact of cross-linking on the viscosity and the water binding capacity of the most part is maintained, the extruded starch products. Met nadruk wordt gesteld dat de uitvinding op een enkele wijze is gebonden aan de hierboven gegeven mogelijke verklaring van de verkregen verrassende resultaten. It is stressed that the invention is in a single manner, is bound to the above-given possible explanation of the surprising results obtained.

Als uitgangsmateriaal voor de werkwijze volgens de uitvinding kunnen natieve zetmelen en gemodificeerde zetmeelproducten toegepast worden. As starting material for the process according to the invention may be native starches, and modified starch products can be used. Het zetmeel kan afkomstig zijn van diverse planten zoals aardappelen, maïs, kleefmaïs, tarwe, cassave, tapioca, sago en rijst. The starch may be derived from various plants such as potatoes, corn, waxy maize, wheat, cassava, tapioca, sago, and rice. Bij voorkeur wordt aardappelzetmeel toegepast. Preferably, potato starch is used.

In het te extruderen reactiemengsel dient vocht aanwezig te zijn. should moisture be present in the reaction mixture to be extruded. Volgens de utivinding is in het reactiemengsel bij voorkeur 10 tot 40 gewichtsprocent vocht aanwezig. According to the utivinding is in the reaction mixture is preferably from 10 to 40 percent by weight of moisture present. Liefst ligt het vochtgehalte tussen 15 en 30 gewichtsprocent van het totale reactiemengsel. Most preferably, the moisture content lies between 15 and 30 percent by weight of the total reaction mixture.

Als carboxymethyleringsreagens voor het zetmeel wordt een alkalizout van monochloorazijnzuur toegepast. If the starch carboxymethyleringsreagens for an alkali salt of mono chloro acetic acid is used. De hoeveelheid toe te passen alkalizout van monochloorazijnzuur is met name afhankelijk van de gewenste substitutiegraad van het te vervaardigen carboxymethylzetmeel. The amount to be applied alkali metal salt of monochloroacetic acid, in particular depend on the desired degree of substitution of the carboxymethyl starch to be produced. Bij voorkeur worden 20 tot 100 gewichtsdelen alkalizout van monochloorazijnzuur per 100 gewichtsdelen zetmeel toegepast (beide berekend als droge stof). Preferably, 20 to 100 parts by weight of used alkali metal salt of monochloroacetic acid per 100 parts by weight of starch (both calculated as dry matter). De substitutiegraad van het verkregen carboxymethylzetmeel ligt dan tussen 0,2 en 1,0. The degree of substitution of the carboxymethyl starch obtained is then between 0.2 and 1.0.

De voor de veretheringsreactie te gebruiken katalysator kan een willekeurige in water oplosbare alkalische verbinding zijn, bijvoorbeeld een alkalimetaalhydroxyde, een aardalkalimetaalhydroxyde en/of een organische base. The catalyst to be used for the etherification reaction may be any water-soluble alkaline compound, e.g., an alkali metal hydroxide, an alkaline earth metal hydroxide and / or an organic base. Volgens de uitvinding wordt een zodanige ondermaat aan alkali toegepast dat per mol alkalizout van monochloorazijnzuur 0,7 tot 0,99 mol alkali wordt gebruikt. According to the invention, there is such a substoichiometric amount of alkali employed per mole of alkali metal salt of monochloroacetic acid 0.7 to 0.99 moles of alkali is used. Bij voorkeur wordt 0,9 tot 0,98 mol alkali gebruikt. Preferably, from 0.9 to 0.98 moles of alkali used.

Volgens de uitvinding wordt het reactiemengsel in een dubbelschroefsextruder onderworpen aan intensieve mechanische krachten. According to the invention, the reaction mixture is subjected, in a twin-screw extruder to intense mechanical forces. In'de extruder vindt de carboxymethylering van het zetmeel plaats. In'De extruder finds the carboxymethylation of the starch occurs. In het laatste gedeelte van de extruder kan de verknopingsreactie plaatsvinden. the cross-linking reaction may take place in the last section of the extruder. De temperatuur die tijdens de reactie bereikt wordt ligt bij voorkeur tussen 120 en 190°C. The temperature which is reached during the reaction is preferably between 120 and 190 ° C.

Nadat het extrudaat de extruder verlaten heeft kan het verkregen product tot de gewenste deeltjesgrootte gemalen worden. After the extrudate has left the extruder, the product obtained may be ground to the desired particle size.

Een groot voordeel van de werkwijze volgens de uitvinding bestaat daarin, dat in de extruder zowel carboxymethylering als verknoping van de zetmeelmoleculen plaatsvindt. A great advantage of the process according to the invention consists therein, that takes place in the extruder as well as carboxymethylation cross-linking of the starch molecules. Hiervoor is slechts één reagens en slechts één bewerking nodig. For this is only one reagent, and requires only one operation. Tevens wordt het gebruik van gezondheidschadelijke conventionele verknopingsmiddelen, zoals epichloorhydrine, vermeden. Also, the use of conventional cross-linking agents are harmful to health, such as epichlorohydrin, is avoided.

De door extrusie verkregen zetmeelproducten kunnen als zodanig toegepast worden als waterabsorberende stoffen. The starch products obtained by extrusion may be used as such as water-absorbing substances. Het is volgens de uitvinding echter ook mogelijk om het waterabsorberend vermogen van deze producten verder te verhogen door uitwassing en/of door naverhitting. However, it is also possible according to the invention in order to further increase the water absorbing capacity of these products by scrubbing and / or by post-heating.

Het uitwassen kan gebeuren met behulp van verdunde zuren en/of organische oplosmiddelen en/of mengsels van water en organische oplosmiddelen. The washing can be done with the aid of dilute acids and / or organic solvents and / or mixtures of water and organic solvents. Door deze uitwassing worden de in de geëxtrudeerde zetmeelproducten aanwezige zouten, verwijderd, hetgeen resulteert in een aanzienlijke stijging van het waterabsorberend vermogen van de gezuiverde zetmeelproducten. By this elution, the salts present in the extruded starch products are removed, which results in a substantial increase in the water absorbing ability of the purified starch products.

Het waterabsorberend vermogen van de verkregen zetmeelproducten kan ook verhoogd worden door naverhitting. The water absorptivity of the obtained starch products may also be increased by post-heating. Hierbij kan additionele verknoping van de zetmeelmoleculen optreden, hetgeen resulteert in een toename van het waterbindend vermogen. This may occur, additional cross-linking of the starch molecules, which results in an increase in the water binding capacity. Deze naverhitting kan plaatsvinden door verhitting van het luchtdroge product bij bijvoorbeeld 70 tot 150°C. This post-heating can be effected by heating the air-dried product, for example, at 70 to 150 ° C.

De volgens de uitvinding verkregen zetmeelproducten kunnen gebruikt worden in toepassingen waarbij de absorptie van vloeistoffen gewenst is. The starch products according to the invention obtained can be used in applications wherein the absorption of liquids is desired. Absorberende producten zijn oa van belang in materialen die lichaamsvloeistoffen (urine, bloed, zweet) kunnen absorberen. Absorbent products are of interest in materials capable of absorbing body fluids (urine, blood, sweat). De absorbeermiddelen volgens de uitvinding zijn ook op andere gebieden bruikbaar, bijvoorbeeld als droogmiddel; The absorbers according to the invention are also useful in other areas, for example, as a drying agent; in nestmaterialen voor huisdieren; in nest materials for pets; in waterreservoirs voor land- en tuinbouw en als drager voor verschillende grondstoffen zoals parfums. in water reservoirs for agriculture and horticulture, and as a carrier for various raw materials such as perfumes. Een ander toepassingsgebied is het onttrekken van water aan waterhoudende emulsies. Another field of application is the removal of water from water-containing emulsions.

De in onderstaande voorbeelden vermelde waarden voor de vrije absorptie en het retentiegetal werden bepaald met behulp van synthetische urine met de volgende samenstelling; The values ​​given in the examples below for the free absorption and retention value were determined with the aid of synthetic urine having the following composition;

Component m er/q Component m er / q

Ureum 19,4 urea 19.4

Natriumchloride 8,0 Sodium chloride 8.0

Magnesiumsulfaat .ΊΈ.2Ο 1,1 Magnesium sulfate 1.1 .ΊΈ.2Ο

Calciumchloride 0,6 Calcium chloride 0.6

Gedestilleerd water 970,9 Distilled water 970.9

De vrije absorptie werd via capillaire opzuiging bepaald. The free absorbent was determined by capillary suction. Op het filter van een glazen filterkroes (filter Nr. 1; inhoud 30 cl) wordt 0,50 g absorberend zetmeelproduct gelijkmatig verdeeld. In the filter of a glass filter funnel (filter No. 1;. 30 cl content): 0.50 g absorbent starch product is evenly distributed. Daarna wordt de filterkroes zodanig in synthetische urine geplaatst dat het glasfilter zich geheel in de vloeistof bevindt. Thereafter, the crucible is placed in synthetic urine that the glass filter is located entirely in the liquid. Na een absorptietijd van 5 minuten wordt het kroesje afgedroogd. After an absorption time of 5 minutes, the better the crucible. Vervolgens wordt door verschilweging vastgesteld hoeveel gram synthetische urine geabsorbeerd is. It is then determined by differential weighing how many grams of synthetic urine is absorbed. De vrije absorptie wordt uitgedrukt als gram geabsorbeerde synthetische urine per gram zetmeelproduct. The free absorbent is expressed as grams of synthetic urine absorbed per gram of starch product.

De bepaling van de retentiewaarde volgt direct op de meting van de vrije absorptie. The determination of the retention value immediately following the measurement of free absorbent. Het glazen filterkroesje, dat 0,5 gram zetmeelproduct en de geabsorbeerde synthetische urine bevat (zie hiervoor), wordt met behulp van een rubberen manchet sluitend op een afzuigkolf geplaatst. The glass filterkroesje that 0.5 grams of starch product, and contains the absorbed synthetic urine (see above), with the aid of a rubber sleeve fitting on a vacuum flask placed. Daarna wordt gedurende 3 minuten afgezogen bij een constante druk die 5 cm kwik lager ligt dan de heersende atmosferische druk. Thereafter, suction-filtered for 3 minutes at a constant pressure of 5 cm of mercury is less than the prevailing atmospheric pressure. Daarna wordt het kroesje afgedroogd. Thereafter, the crucible is dried. Door verschilweging wordt vervolgens vastgesteld hoeveel synthetische urine vastgehouden wordt. By differential weighing it is then determined how many synthetic urine is retained. De retentiewaarde wordt uitgedrukt als gram vastgehouden vloeistof per gram zetmeelproduct. The retention value is expressed as grams of liquid retained per gram of starch product.

Voorbeeld 1 1000 gewichtsdelen natief aardappelzetmeel (vochtgehalte 20 gewichtsprocent) worden gemengd met 495 gewichtsdelen natriummonochlooracetaat. Example 1 1000 parts by weight of native potato starch (moisture content 20 weight percent) are mixed with 495 parts by weight of sodium monochloroacetate. Dit mengsel wordt met een doorzet van 10 kg/h toegevoerd aan een meedraaiende dubbelschroefsextruder (fabrikaat Werner & Pfleiderer; type Continua 37) met een lengte van 24 D. In de extruder worden op een afstand van 6 D, gerekend vanaf de dosering van bovengenoemd mengsel,0,92 mol-equivalenten (berekend ten opzichte van de hoeveelheid natriummonochlooracetaat) natriumhydroxyde (in de vorm van een waterige oplossing die 36 gewichtsprocent NaOH bevat) geïnjecteerd. This mixture is at a throughput of 10 kg / h supplied to a co-rotating twin-screw extruder (manufactured by Werner & Pfleiderer, model Continua 37) having a length of 24 D. In the extruder be at a distance of 6 D, calculated from the dose of the above-mentioned mixture, 0.92 mole equivalents (calculated relative to the amount of sodium mono chloroacetate) of sodium hydroxide (in the form of an aqueous solution containing 36 percent by weight of NaOH) was injected. De extruder wordt door middel van olie verwarmd tot een manteltemperatuur van 165°C. The extruder is by means of oil heated up to a jacket temperature of 165 ° C. Het toerental van de extruder is 50 tpm. The speed of the extruder was 50 rpm. Het vochtgehalte van de massastroom bedraagt 25 gewichtsprocent. The moisture content of the mass flow rate is 25 percent by weight.

In de extruder vinden verstijfseling, carboxymethylering en tenslotte ook verknoping van het zetmeel plaats. In the extruder find gelatinization, carboxymethylation and, finally, also cross-linking of the starch in place. Het product verlaat de extruder via een dubbele spuitmond met een diameter van 1,5 mm over een lengte van 2 mm. The product exits the extruder through a double nozzle with a diameter of 1.5 mm over a length of 2 mm. Het reactieproduct heeft een substitutiegraad aan carboxymethylgroepen van 0,62. The reaction product has a degree of substitution of carboxymethyl groups of 0.62. Het extrudaat wordt gemalen tot een deeltjesgrootte beneden 1 mm. The extrudate is ground to a particle size below 1 mm. De vrije absorptie van het verkregen zetmeelproduct bedraagt 15,4 g/g en de retentiewaarde 9,6 g/g. The free absorbent of the resulting starch product is 15.4 g / g, and the retention value 9.6 g / g.

Voorbeeld 2 Example 2

Dezelfde werkwijze als in voorbeeld 1 is beschreven wordt toegepast, waarbij echter in dit geval een massastroom van 13 kg/h wordt toegepast. The same procedure is used as described in Example 1, except that a mass flow of 13 kg / h, is used in this case. Verder worden in dit geval 582 gewichtsdelen natriummonochlooracetaat en 0,96 mol-equivalent NaOH toegepast. Further, in this case, 582 parts by weight of sodium monochloroacetate, and 0.96 mol equivalents of NaOH used. De substitutiegraad bedraagt in dit geval 0,75. The degree of substitution in this case is 0.75. De vrije absorptie van het verkregen zetmeelproduct bedraagt 16,6 en de retentiewaarde 12,3 g/g. The free absorbent starches of the obtained product amounts to 16.6 and the retention value of 12.3 g / g.

Voorbeeld 3 Example 3

Dezelfde werkwijze als in Voorbeeld 1 is beschreven wordt toegepast, waarbij echter in dit geval 700 gewichtsdelen natriummonochlooracetaat en 0,94 mol-equivalenten NaOH worden toegepast. The same procedure is used as described in Example 1, except that in this case 700 parts by weight of sodium monochloroacetate, and 0.94 mol equivalents of NaOH are used. De substitutiegraad bedraagt in dit geval 0,86. The degree of substitution in this case is 0.86. De vrije absorptie van het verkregen zetmeelproduct bedraagt 16,5 g/g en de retentiewaarde 12,4 g/g. The free absorbent of the resulting starch product is 16.5 g / g, and the retention value of 12.4 g / g.

Voorbeeld 4 Example 4

De producten verkregen volgens de Voorbeelden 1, 2 en 3 worden eerste gezuiverd door uitwassen van zouten met behulp van waterhoudende ethanol. The products obtained according to the Examples 1, 2 and 3 are first purified by washing of the salts with the aid of water-containing ethanol. Vervolgens worden de producten onderworpen aan een naverhitting bij 85°C. Then, the products are subjected to a post-heating at 85 ° C. In onderstaande tabel zijn de vrije absorptie (absorptie) en de rententiewaarde (retentie) van de aldus behandelde zetmeelproducten vermeld (alles in g/g). In the following table the free absorption (absorption) and the interest luminance value (retention) of the thus-treated starch products as indicated (all in g / g).

Naverhitting Naverhitting reheating reheating

0,5 uur bij 85°C 2 uur bij 85°C 0.5 hours at 85 ° C for 2 hours at 85 ° C

Absorptie Retentie Absorptie Retentie Absorption Absorption Retention Retention

Voorbeeld 1 22,2 16,2 23,8 15,8 Example 1 22.2 16.2 23.8 15.8

Voorbeeld 2 20,8 17, 6 26,2 17,6 Example 2 20,8 17, 6 26,2 17,6

Voorbeeld 3 22,4 18,7 26,0 18,4 Example 3 22.4 18.7 26.0 18.4

Uit de tabel blijkt dat de vrije absorptie en de retentiewaarde van de geëxtrudeerde zetmeelproducten verhoogd kunnen worden door uitwassen en naverhitten. The table shows that the free absorption and the retention value of the extruded starch product can be increased by washing, and post-heating.

Claims (9)

 1. 1. Werkwijze voor het bereiden van absorbeermiddelen voor waterhoudende vloeistoffen in hoofdzaak bestaande uit verstijfselde, verknoopte gecarboxymethyleerde zetmeelderivaten, met het kenmerk, dat men een mengsel van zetmeel, vocht, een alkalizout van monochloorazijnzuur en alkali extrudeert in een dubbelschroefsextruder, waarbij het te extruderen mengsel per mol alkalizout van monochloorazijnzuur 0,7 tot 0,99 mol alkali bevat. 1. A process for the production of absorbents for aqueous liquids consisting essentially of gelatinized, cross-linked carboxymethylated starch derivatives, characterized in that a mixture of starch, water, an alkali metal salt of monochloroacetic acid and alkali is extruded in a twin-screw extruder, wherein the mixture to be extruded per mol of alkali metal salt of monochloroacetic acid containing 0.7 to 0.99 moles of alkali.
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men 0,90 tot 0,98 mol alkali per mol alkalizout van monochloorazijnzuur toepast. 2. A method according to claim 1, characterized in that use is 0.90 to 0.98 moles of alkali per mole of alkali metal salt of monochloroacetic acid.
 3. 3. Werkwijze volgens conclusies 1 en 2, met het kenmerk, dat men een zetmeelderivaat bereidt waarvan de substitutiegraad aan carboxymethylgroepen ligt tussen 0,2 en 1,0. 3. A process as claimed in claims 1 and 2, characterized in that there is prepared a starch derivative in which the degree of substitution by carboxymethyl groups is between 0.2 and 1.0.
 4. 4. Werkwijze volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat men het geëxtrudeerde zetmeelderivaat uitwast en/of naverhit. 4. A process according to claims 1-3, characterized in that the extruded starch derivative is washed and / or postheated.
 5. 5. Werkwijze volgens conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het vochtgehalte van het te extruderen mengsel ligt tussen 10 en 40 gewichtsprocent. 5. A process according to claims 1-4, characterized in that the moisture content of the mixture to be extruded is between 10 and 40 weight percent.
 6. 6. Werkwijze volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de reactietemperatuur in de extruder ligt tussen 120 en 190°C. 6. A process according to claims 1-5, characterized in that the reaction temperature is in the extruder is between 120 and 190 ° C.
 7. 7. Waterabsorberend zetmeelderivaat verkregen volgens de werkwijze van conclusies 1-6. 7. Water-absorbing starch derivative obtained according to the method of claims 1-6.
 8. 8. Waterabsorberend product dat als absorbeermiddel een zetmeelderivaat bevat dat is bereid volgens de werkwijze van conclusies 1-6. 8. The water absorbent as an absorbent product that includes a starch derivative which has been prepared according to the method of claims 1-6.
 9. 9. Werkwijze voor het absorberen van water uit waterhoudende vloeistoffen, met het kenmerk, dat men als waterabsorberend middel een zetmeelderivaat toepast dat is bereid volgens de werkwijze van conclusies 1-6. 9. A process for the absorption of water from water-containing liquids, characterized in that a starch derivative such as water-absorbing agent is used which is prepared according to the method of claims 1-6.
NL9100249A 1991-02-13 1991-02-13 A process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids. NL9100249A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9100249 1991-02-13
NL9100249A NL9100249A (en) 1991-02-13 1991-02-13 A process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9100249A NL9100249A (en) 1991-02-13 1991-02-13 A process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9100249A true true NL9100249A (en) 1992-09-01

Family

ID=19858871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9100249A NL9100249A (en) 1991-02-13 1991-02-13 A process for the preparation of absorbent starch derivatives, starch derivatives thus prepared and products containing them, and method for the absorption of water from water-containing liquids.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9100249A (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0900807A1 (en) * 1997-09-05 1999-03-10 Instituut Voor Agrotechnologisch Onderzoek (Ato-Dlo) Absorbing material based on starch having improved absorbent properties and process for the preparation thereof
CN100408598C (en) 2004-04-23 2008-08-06 郝庆阳 Composite modified starch and its preparing method
EP2398509A2 (en) * 2009-02-20 2011-12-28 Archer-Daniels-Midland Company Acidic gas permeated carboxyalkyl starch particles, extrudates, and process for making the same
US8461129B2 (en) 2006-09-25 2013-06-11 Archer Daniels Midland Company Superabsorbent surface-treated carboxyalkylated polysaccharides and process for producing same
US8710212B2 (en) 2003-03-26 2014-04-29 Archer Daniels Midland Company Starch networks as absorbent or superabsorbent materials and their preparation by extrusion

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0900807A1 (en) * 1997-09-05 1999-03-10 Instituut Voor Agrotechnologisch Onderzoek (Ato-Dlo) Absorbing material based on starch having improved absorbent properties and process for the preparation thereof
US8710212B2 (en) 2003-03-26 2014-04-29 Archer Daniels Midland Company Starch networks as absorbent or superabsorbent materials and their preparation by extrusion
CN100408598C (en) 2004-04-23 2008-08-06 郝庆阳 Composite modified starch and its preparing method
US8461129B2 (en) 2006-09-25 2013-06-11 Archer Daniels Midland Company Superabsorbent surface-treated carboxyalkylated polysaccharides and process for producing same
EP2398509A2 (en) * 2009-02-20 2011-12-28 Archer-Daniels-Midland Company Acidic gas permeated carboxyalkyl starch particles, extrudates, and process for making the same
EP2398509A4 (en) * 2009-02-20 2015-04-22 Archer Daniels Midland Co Acidic gas permeated carboxyalkyl starch particles, extrudates, and process for making the same
US9107975B2 (en) 2009-02-20 2015-08-18 Archer Daniels Midland Co. Acidic gases permeated carboxyalkyl starch and alkaline starch extrudates and process for making the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3467647A (en) Cationic and anionic substituted polysaccharides and process for preparing same
Otey et al. Starch-based blown films. 2
US4017460A (en) Novel starch ethers
Kim et al. Characteristics of crosslinked potato starch and starch-filled linear low-density polyethylene films
Gaspar et al. Reducing water absorption in compostable starch-based plastics
US6828378B2 (en) Compound comprising crosslinked polyrotaxane
US4929722A (en) Acid decrystallization of aminopolysaccharides and derivatives thereof
US5473059A (en) Modified hydrophobic cationic thickening compositions
Nishi et al. Studies on chitin. I. Acetylation of chitin
US5095054A (en) Polymer compositions containing destructurized starch
Tharanathan Starch—value addition by modification
US5489674A (en) Guar gum composition and process for making it
US5599916A (en) Chitosan salts having improved absorbent properties and process for the preparation thereof
US5459258A (en) Polysaccharide based biodegradable thermoplastic materials
US20070179291A1 (en) Starch network as absorbent or superabsorbent materials and their preparation by extrusion
US6011092A (en) Thermoplasticized starch component and process for the preparation thereof
US5234977A (en) Starchy polymeric mixture particularly for the production of films and the like and a method for its production
US5532350A (en) Crosslinked polysaccharides useful as absorbent materials
EP0649870A1 (en) Gas barrier film and production thereof
US3767604A (en) Compatible mixtures of modified starch and polyvinyl alcohol
US4663448A (en) Aldehyde-containing heterpolysaccharides, a process for their preparation, and the use thereof
EP0327505A2 (en) Polymeric materials made from destructurized starch and at least one synthetic thermoplastic polymeric material
US3770472A (en) Process for preparing modified starch dispersions
US4920214A (en) Process for producing modified cyclodextrins
Lawton Effect of starch type on the properties of starch containing films

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed