NL9002652A - Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een roentgenonderzoekapparaat voorzien van een dergelijke inrichting. - Google Patents

Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een roentgenonderzoekapparaat voorzien van een dergelijke inrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL9002652A
NL9002652A NL9002652A NL9002652A NL9002652A NL 9002652 A NL9002652 A NL 9002652A NL 9002652 A NL9002652 A NL 9002652A NL 9002652 A NL9002652 A NL 9002652A NL 9002652 A NL9002652 A NL 9002652A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
reproducing apparatus
oscillator
clock
memory
image
Prior art date
Application number
NL9002652A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL9002652 priority Critical
Priority to NL9002652A priority patent/NL9002652A/nl
Publication of NL9002652A publication Critical patent/NL9002652A/nl

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N5/00Details of television systems
  • H04N5/76Television signal recording
  • H04N5/91Television signal processing therefor
  • H04N5/93Regeneration of the television signal or of selected parts thereof
  • H04N5/95Time-base error compensation
  • H04N5/956Time-base error compensation by using a digital memory with independent write-in and read-out clock generators

Description

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een beeld¬vormend systeem voorzien van een dergelijke inrichting.

De uitvinding heeft betrekking op een televisie opneem-en/of weergeefinrichting voorzien van een geheugen voor opslagvan een videosignaal en een met het geheugen verbonden klokvoor toevoer van inlees- of uitleesklokpulsen aan het geheu¬gen, welke klok met een klokingang is verbonden met een syn-chronisatiepulsgenerator.

Een dergelijke televisie opneem- en weergeefinrichtingis bekend uit de Europese octrooiaanvrage EP 0213912-A2.

In deze octrooiaanvrage is een televisie opneem- enweergeefinrichting beschreven, waarbij een videosignaal vaneen televisiebeeld met een aspektverhouding van 5:3 in detelevisie-opneeminrichting in een lijnrichting wordt gecompri¬meerd tot een videosignaal behorend bij een beeld met eenaspektverhouding van 4:3. Hiertoe wordt in de televisie op-neeminrichting het videosignaal ingelezen in een lijngeheugenmet een eerste klokfrekwentie die wordt gegenereerd door eeneerste klok. Deze klok omvat bijvoorbeeld een phase-lockedloop en genereert 1100 klokpulsen in een lijnperiode. Delijngeheugens worden uitgelezen door een tweede klok dieklokpulsen genereert met een tweede klokfrekwentie, bijvoor¬beeld 910 maal de lijnfrekwentie. Beide klokken worden ge¬stuurd door het lijnsynchronisatiesignaal. Doordat een uit hetlijngeheugen uitgelezen beeldlijn minder pixels omvat dan eenin het lijngeheugen ingelezen beeldlijn, treedt een beeldcom-pressie op. Wanneer het gecomprimeerde videosignaal wordtweergegeven op een beeldweergeefeenheid met een aspektver¬houding van 4:3 blijft het videosignaal in gecomprimeerdevorm. Wanneer het videosignaal wordt weergegeven op een beeld¬weergeef eenheid met een aspektverhouding van 5:3 wordt hetvideosignaal in de televisie weergeefinrichting opnieuw inge¬ lezen in een lijngeheugen met een frekwentie die voorafgaandaan de beeldcompressie de uitleesfrekwentie was. Door vervol¬gens het lijngeheugen uit te lezen met de frekwentie dievoorafgaand aan de beeldcompressie de inleesfrekwentie was,wordt de beeldcompressie opgeheven.

Het is een doel van de uitvinding te voorzien in eentelevisie opneem- en/of weergeefinrichting van de bovengenoem¬de soort waarvan een klokfrekwentie nauwkeurig instelbaar isen waarbij het kloksignaal een vaste fase heeft ten opzichtevan een referentiesignaal, in het bijzonder een lijnsynchroni-satiesignaal.

Hiertoe heeft een televisie opneem- en/of weergeefin¬richting volgens de uitvinding tot kenmerk, dat de klok eenoscillator omvat met een instelbare frekwentie, waarbij eenoscillatoruitgang een klokuitgang vormt en is verbonden meteen frekwentiedeler waarvan het uitgangssignaal wordt toege¬voerd aan een integrerende vergelijkschakeling, waarvan eenuitgangssignaal evenredig is met een verschil tussen eengemiddeld ingangssignaal en een voorbepaalde referentiespan-ning, waarbij de vergelijkschakeling is verbonden met eenfrekwentie-instelingang van de oscillator en waarbij de oscil¬lator is voorzien van een aktiveringsingang voor aan- enuitschakelen van de oscillator, welke aktiveringsingang deklokingang vormt.

Wanneer binnen een lijnperiode het geïntegreerde uit¬gangssignaal van de frekwentievermenigvuldiger gelijk is aande voorbepaalde referentiespanning, wordt de frekwentie van deoscillator constant. Doordat de oscillator wordt gestart doorde synchronisatiepulsgenerator, in het bijzonder de lijnsyn-chronisatiepulsgenerator, heeft de oscillator steeds de juistefase ten opzichte van het lijnsynchronisatiesignaal. Dit heeftonder meer als voordeel dat de uit het geheugen gelezen beeld¬informatie voor iedere beeldlijn op eenzelfde horizontalepositie op het beeldscherm van de beeldweergeefeenheid begint,zodat zogenaamde 'phase jitter' wordt voorkomen. Door aanpas¬sing van de referentiespanning van de vergelijkschakeling is de frekwentie van de klok eenvoudig in te stellen op eengeheel veelvoud van de lijnfrekwentie. Een ander voordeel vaneen dergelijke klok is, dat in tegenstelling tot de bekendephase locked loops, de fase van de oscillator ten opzichte vanhet lijnsynchronisatiesignaal niet uitsluitend voor één be¬paalde frekwentieverhouding nauwkeurig is bepaald en dat deklok ongevoelig is voor thermische drift en ruis. Verder kandoor instelling van de referentiespanning van de vergelijk-schakeling frekwentie van de oscillator met een grote nauwkeu¬righeid worden ingesteld op een vrij instelbaar veelvoud (datniet noodzakelijk een geheel veelvoud behoeft te zijn) van defrekwentie van het synchronisatiesignaal.

Bij voorkeur wordt de frekwentiedeler gevormd door eenteller die met een aktiveringsingang voor nulstelling isverbonden met de synchronisatiepulsgenerator. De oscillatoromvat bij voorkeur een spanningsgestuurde oscillator.

Een televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgensde uitvinding is toepasbaar in een beeldvormend systeem voor¬zien van een beeldopneerainrichting met een beeldopneemvlak,een optiek voor afbeelding van een cirkelvormig voorwerpsvlakals een ellips op het beeldopneemvlak, waarbij de beeldopneem-inrichting is verbonden met een geheugen van een televisieopneem- en/of weergeefinrichting volgens de uitvinding, welkgeheugen is verbonden met een beeldweergeefeenheid voor weer¬gave van een cirkelvormig voorwerpsvlak als een cirkelvormigbeeld.

In een beeldvormend systeem dat een röntgenonderzoekap-paraat omvat, wordt een cirkelvormig beeld van een uitgangs-scherm van een röntgenbeeldversterkerbuis door middel van deoptiek als een ellips afgebeeld op een rechthoekige CCD-sen-sor. Hierdoor wordt de horizontale resolutie van het opgenomenbeeld verhoogd in vergelijking met het geval dat een cirkel¬vormig beeld als een ingeschreven circel op de rechthoekigeCCD-sensor zou worden afgebeeld. Een dergelijk röntgenonder-zoekapparaat is beschreven in de Europese octrooi-aanvrage EP0295728-A1. Het van de CCD-sensor afkomstige videosignaal wordt opgeslagen in een beeldgeheugen met een bepaalde inlees-frekwentie. Bij uitlezing van het beeldgeheugen is de uit-leesklokfrekwentie hoger dan de inleesklokfrekwentie, zodateen beeldcompressie plaatsvindt waardoor het cirkelvormigebeeld van het uitgangsscherm van de röntgenbeeldversterkerbuiswederom als een circel op een beeldweergeefeenheid wordtafgebeeld.

Toepassing van een televisie opneem- en/of weergeefin-richting volgens de uitvinding is eveneens voordelig in beeld¬vormende systemen zoals endoscopen, microscopen en anderafbeeldende stelsels met een cirkelvormig voorwerpsvlak en eenrechthoekige beeldopneeminrichting, alsmede in systemen waarinbeeldtransformaties worden toegepast, bijvoorbeeld interactie¬ve beeldweergeefinrichtingen voorzien van een optische infor¬matiedrager zoals digitale of analoge optische beeldplaten.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de handvan bijgevoegde tekening. In de tekening toont:

Fig 1 een blokschema van een klok voor toepassing in eentelevisie opneem- en/of weergeefinrichting volgens de uitvin¬ding, en

Fig 2 een schematische weergave van de pulssekwenties ineen televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgens deuitvinding.

Figuur 1 toont een klok 1 met een spanningsgestuurdeoscillator (VCO) 2, een teller 3, vergelijkschakeling met eenversterker 5 en een condensator 6, een oscillator 7, eensynchronisatiepulsgenerator 9, een geheugen 11 , een beeldop¬neeminrichting 13 en een beeldweergeefeenheid 15. In de beeld¬opneeminrichting 13, bijvoorbeeld een CCD-camera, wordt eenbeeldopneemvlak onder controle van de synchronisatiepulsgene¬rator 9 lijnsgewijs uitgelezen. Het door de beeldopneemin¬richting 13 gegenereerde videosignaal wordt opgeslagen in hetgeheugen 11, dat bijvoorbeeld een lijngeheugen is. Een eerstekloksignaal met een inleesfrekwentie fl wordt door de oscilla¬tor 7 toegevoerd aan het geheugen 11. Bij weergave van het inhet geheugen 11 opgeslagen videosignaal op de beeldweergeef- eenheid 15 , wordt het videosignaal met een uitleesfrekwentief2 uitgelezen uit het geheugen 11. Het videosignaal moduleertde intensiteit van een elektronenbundel die onder controle vande synchronisatiepulsen in de beeldweergeefeenheid 15 raster-gewijs een beeldscherm aftast. Door de synchronisatiepulsgene-rator 9 worden lijnsynchronisatiepulsen toegevoerd aan eenaktiveringsingang 17 van de spanningsgestuurde oscillator 2met een pulssekwentie zoals getoond in figuur 2 bij het op¬schrift H-sync. Door de synchronisatiepuls H-sync wordt deteller 3, die in dit voorbeeld een 1024-teller is, gestart entelt het aantal positieve flanken van de aan zijn ingang 19verschijnende pulsen. Het ingangssignaal van de teller 3 metde inleesklokfrekwentie fl is weergegeven in figuur 2 bij hetopschrift f2. Aan de uitgang van de teller 3 verschijnt hetsignaal dat in figuur 2 is weergegeven bij het opschrift CNTR-Qio. De frekwentie van de spanningsgestuurde oscillator 2wordt constant indien de gemiddelde waarde van het uitgangs¬signaal van de teller 3 gelijk is aan de referentiespanningaVcc, waarbij de voedingsspanning Vcc wordt toegevoerd aan eenklem 4. De faktor a is gelijk aan : a = Rl/(Rrl+R2). Wanneerde frekwentie van de spanningsgestuurde oscillator 2 constantis geldt: (tQ/tH)Vcc = = Avcc. Hierin is Th de lijnperiode en

Tq de tijd dat de uitgang van de teller 3 hoog is. Voor delijnperiode Th geldt: Th = 856/fl en voor Tq geldt: Tq = 792/fl - 1024/f2. Hiermee wordt voor de verhouding tussen deinleesfrekwentie fl en de uitleesfrekwentie f2 gevonden: fl/f2= 0.773 - 0.836a. De verhouding van de inlees- en de uitlees¬frekwentie is onafhankelijk van de voedingsspanning Vcc en isdaarom vrij van ruis en drift. De faktor 0.773 in de uitdruk¬king voor de verhouding van de inlees- en uitleesfrekwentiesfl en f2, wordt geheel bepaald door de deeltallen van desynchronisatiefrekwentie en de teller 3, en is vrij van tole¬ranties. Deze faktor wordt bij voorkeur zo dicht mogelijk bijeen gewenste frekwentieverhouding gekozen, zodat door variatievan de tweede term, 0.836a, een fijnregeling kan plaatsvinden.Hiertoe kan een van de weerstanden R1 en R2 als een variabele weerstand zijn uitgevoerd, of kan de Voedingsspanning Vcc aande spanningsdelen Rl, R2 door een instelbare spanningsbronworden toegevoerd.

Claims (7)

1. Televisie opneem- en/of weergeefinrichting voorzien vaneen geheugen (11) voor opslag van een videosignaal en een methet geheugen (11) verbonden klok (1) voor toevoer van inlees-of uitleesklokpulsen aan het geheugen, welke klok (1) met eenklokingang is verbonden met een synchronisatiepulsgenerator(9), met het kenmerk, dat de klok een oscillator (2) omvat meteen instelbare frekwentie, waarbij een oscillatoruitgang eenklokuitgang vormt en is verbonden met een frekwentiedeler (3)waarvan het uitgangssignaal wordt toegevoerd aan een integre¬rende vergelijkschakeling (5, 6), waarvan een uitgangssignaalevenredig is met een verschil tussen een gemiddeld ingangssig¬naal en een voorbepaalde referentiespanning, waarbij de verge¬lijkschakeling is verbonden met een frekwentie-instelingang(18) van de oscillator (2) en waarbij de oscillator (2) isvoorzien van een aktiveringsingang (17) voor aan- en uitscha¬kelen van de oscillator, welke aktiveringsingang de klokingangvormt.
2. Televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgensconclusie 1, met het kenmerk, dat de frekwentiedeler (3) eenteller omvat.
3. Televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgensconclusie 2, met het kenmerk, dat de teller (3) een aktive¬ringsingang (20) omvat die is verbonden met de synchronisatie¬pulsgenerator (9) .
4. Televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgensconclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de oscillator (2)een spanningsgestuurde oscillator omvat.
5. Televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgensconclusie 1,2,3 of 4, met het kenmerk, dat de synchronisatie¬pulsgenerator (9) lijnsynchronisatiepulsen genereert.
6. Beeldvormend systeem voorzien van een beeldopneeminrich-ting (13) met een beeldopneemvlak, een optiek voor afbeeldingvan een cirkelvormig voorwerpsvlak als een ellips op hetbeeldopneemvlak, waarbij de beeldopneeminrichting (13) isverbonden met een geheugen van een televisie opneem- en/of weergeefinrichting volgens een der voorgaande conclusies, welkgeheugen is verbonden met een beeldweergeefeenheid (15) voorweergave van een cirkelvormig voorwerpsvlak als een cirkelvor¬mig beeld .
7. Beeldvormend systeem volgens conclusie 6 voorzien vaneen rontgenbron, een tegenover de röntgenbron geplaatsterontgenbeeldversterker met een uitgangsvenster, waarbij debeeldopneeminrichting tegenover het uitgangsvenster is ge¬plaatst en de optiek zich tussen het uitgangsvenster en debeeldopneeminrichting bevindt.
NL9002652A 1990-12-03 1990-12-03 Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een roentgenonderzoekapparaat voorzien van een dergelijke inrichting. NL9002652A (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002652 1990-12-03
NL9002652A NL9002652A (nl) 1990-12-03 1990-12-03 Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een roentgenonderzoekapparaat voorzien van een dergelijke inrichting.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002652A NL9002652A (nl) 1990-12-03 1990-12-03 Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een roentgenonderzoekapparaat voorzien van een dergelijke inrichting.
US07/795,422 US5255092A (en) 1990-12-03 1991-11-20 Pick-up and/or display device, and an imaging system comprising such a device
DE1991617148 DE69117148T2 (de) 1990-12-03 1991-11-27 Fernsehaufnahme- und/oder Fernsehwiedergabeanordnung sowie Bildformungsanlage mit einer derartigen Anordnung
DE1991617148 DE69117148D1 (de) 1990-12-03 1991-11-27 Fernsehaufnahme- und/oder Fernsehwiedergabeanordnung sowie Bildformungsanlage mit einer derartigen Anordnung
EP19910203102 EP0489460B1 (en) 1990-12-03 1991-11-27 Pick-up and/or display device, and an imaging system comprising such a device
JP3316180A JPH04314268A (en) 1990-12-03 1991-11-29 Image device consisting of image pickup device and/or display device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9002652A true NL9002652A (nl) 1992-07-01

Family

ID=19858081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9002652A NL9002652A (nl) 1990-12-03 1990-12-03 Televisie-opneem- en/of weergeefinrichting alsmede een roentgenonderzoekapparaat voorzien van een dergelijke inrichting.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5255092A (nl)
EP (1) EP0489460B1 (nl)
JP (1) JPH04314268A (nl)
DE (2) DE69117148T2 (nl)
NL (1) NL9002652A (nl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3884226B2 (ja) * 2000-10-10 2007-02-21 オリンパス株式会社 撮像システム
US7308341B2 (en) * 2003-10-14 2007-12-11 Donnelly Corporation Vehicle communication system
JP5784382B2 (ja) * 2011-06-20 2015-09-24 オリンパス株式会社 電子内視鏡装置
JP5767036B2 (ja) 2011-06-20 2015-08-19 オリンパス株式会社 電子内視鏡装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5915220B2 (nl) * 1976-12-29 1984-04-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd
DE3485007D1 (de) * 1983-10-14 1991-10-10 Hitachi Ltd Verfahren und geraet fuer die abtastung und verarbeitung eines videosignals.
JPH0419907Y2 (nl) * 1984-07-28 1992-05-07
JPS61139174A (en) * 1984-12-11 1986-06-26 Sony Corp Double speed converting device
US4754330A (en) * 1985-04-03 1988-06-28 Hazeltine Corporation Display deflection control loop
JPS6277770A (en) * 1985-10-01 1987-04-09 Seiko Instr & Electronics Ltd Sampling clock generating circuit for video signal
DE3626532C2 (nl) * 1986-08-06 1992-09-10 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
GB8701770D0 (en) * 1987-01-27 1987-03-04 Thorn Emi Home Electron Video processing
JP2578984B2 (ja) * 1989-07-06 1997-02-05 松下電器産業株式会社 映像信号変換回路

Also Published As

Publication number Publication date
DE69117148T2 (de) 1996-09-19
US5255092A (en) 1993-10-19
EP0489460B1 (en) 1996-02-14
JPH04314268A (en) 1992-11-05
DE69117148D1 (de) 1996-03-28
EP0489460A1 (en) 1992-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1041685C (zh) 采用/三维光学调制器的投影显示的彩色相位控制系统
EP0913053B1 (en) Synchronization of multiple video and graphic sources with a display using a slow pll approach
US5796392A (en) Method and apparatus for clock recovery in a digital display unit
US20020140513A1 (en) Phase-locked loop with composite feedback signal formed from phase-shifted variants of output signal
EP0497377B1 (en) Genlock frequency generator
US20090079870A1 (en) Signal processing device
US5359366A (en) Time base correction apparatus
US4999526A (en) Apparatus for synchronizing clock signals
US7405856B2 (en) Display system timing control method
US6018408A (en) Laser projection display apparatus
JP2691205B2 (ja) 光走査装置
US3935381A (en) Electronic solid state sensor image size control
US7339408B2 (en) Generating multi-phase clock signals using hierarchical delays
JP2557862B2 (ja) ビデオ画像収録装置
NL8301566A (nl) Inrichting voor het maken van een foto-, diarespektievelijk filmafbeelding van een televisiebeeld.
JPH0746833B2 (ja) 撮像装置
JPH09162730A (ja) Pll回路
EP0739132B1 (en) Video signal processing apparatus and picture adjusting method
US5657089A (en) Video signal processing device for sampling TV signals to produce digital data with interval control
US4780759A (en) Sampling clock generation circuit of video signal
KR100510499B1 (ko) 전자파 장해를 저감하는 액정 표시 장치를 구동하는스케일링 장치
JPH10505017A (ja) スポット走査電子プリンタの真のズーム能力
EP0138164A2 (en) Method and apparatus for sampling and processing a video signal
JPH1079905A (ja) ディジタルディスプレイ装置の画像サイズ調整方法及びその画像サイズ調整回路
US5898328A (en) PLL circuit having a switched charge pump for charging a loop filter up or down and signal processing apparatus using the same

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed