NL9002367A - Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage - Google Patents

Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage Download PDF

Info

Publication number
NL9002367A
NL9002367A NL9002367A NL9002367A NL9002367A NL 9002367 A NL9002367 A NL 9002367A NL 9002367 A NL9002367 A NL 9002367A NL 9002367 A NL9002367 A NL 9002367A NL 9002367 A NL9002367 A NL 9002367A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
mushrooms
leg
water
channel
legs
Prior art date
Application number
NL9002367A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Lubot & Wakker Engineering B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lubot & Wakker Engineering B V filed Critical Lubot & Wakker Engineering B V
Priority to NL9002367A priority Critical patent/NL9002367A/en
Publication of NL9002367A publication Critical patent/NL9002367A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23BPRESERVING, e.g. BY CANNING, MEAT, FISH, EGGS, FRUIT, VEGETABLES, EDIBLE SEEDS; CHEMICAL RIPENING OF FRUIT OR VEGETABLES; THE PRESERVED, RIPENED, OR CANNED PRODUCTS
  • A23B7/00Preservation or chemical ripening of fruit or vegetables
  • A23B7/14Preserving or ripening with chemicals not covered by groups A23B7/08 or A23B7/10
  • A23B7/153Preserving or ripening with chemicals not covered by groups A23B7/08 or A23B7/10 in the form of liquids or solids
  • A23B7/158Apparatus for preserving using liquids
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23BPRESERVING, e.g. BY CANNING, MEAT, FISH, EGGS, FRUIT, VEGETABLES, EDIBLE SEEDS; CHEMICAL RIPENING OF FRUIT OR VEGETABLES; THE PRESERVED, RIPENED, OR CANNED PRODUCTS
  • A23B7/00Preservation or chemical ripening of fruit or vegetables
  • A23B7/14Preserving or ripening with chemicals not covered by groups A23B7/08 or A23B7/10
  • A23B7/144Preserving or ripening with chemicals not covered by groups A23B7/08 or A23B7/10 in the form of gases, e.g. fumigation; Compositions or apparatus therefor
  • A23B7/148Preserving or ripening with chemicals not covered by groups A23B7/08 or A23B7/10 in the form of gases, e.g. fumigation; Compositions or apparatus therefor in a controlled atmosphere, e.g. partial vacuum, comprising only CO2, N2, O2 or H2O
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
  • A23L3/00Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
  • A23L3/015Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with pressure variation, shock, acceleration or shear stress or cavitation
  • A23L3/0155Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with pressure variation, shock, acceleration or shear stress or cavitation using sub- or super-atmospheric pressures, or pressure variations transmitted by a liquid or gas
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
  • A23L3/00Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
  • A23L3/34Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with chemicals
  • A23L3/3409Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with chemicals in the form of gases, e.g. fumigation; Compositions or apparatus therefor
  • A23L3/3445Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with chemicals in the form of gases, e.g. fumigation; Compositions or apparatus therefor in a controlled atmosphere comprising other gases in addition to CO2, N2, O2 or H2O
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23NMACHINES OR APPARATUS FOR TREATING HARVESTED FRUIT, VEGETABLES OR FLOWER BULBS IN BULK, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PEELING VEGETABLES OR FRUIT IN BULK; APPARATUS FOR PREPARING ANIMAL FEEDING- STUFFS
  • A23N15/00Machines or apparatus for other treatment of fruits or vegetables for human purposes; Machines or apparatus for topping or skinning flower bulbs
  • A23N15/04Devices for topping fruit or vegetables
  • A23N15/045Devices for topping mushrooms

Abstract

Mushrooms are evacuated and hydrated in a passage of inverted-U shape, whose arms are at least partly filled with water, while a vacuum is maintained in the portion connecting them. The mushrooms are fed in via one arm and discharged from the other. Water is delivered in the upwards direction into the first arm, while in the portion connecting it to the second arm means are provided to regulate the time spent by the mushrooms in it, typically a low-speed conveyor.

Description

Inrichting voor het evacueren en hydreren van champignonsDevice for the evacuation and hydration of mushrooms

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het evacueren en hydreren van champignons, met een omgekeerd U-vormig kanaal, waarvan de beide benen althans gedeeltelijk met water zijn gevuld en waarbij in het beide benen verbindende gedeelte van het kanaal een vacuüm heerst, en met middelen voor het via het ene been toevoeren en via het andere been afvoeren van de champignons.The invention relates to a device for the evacuation and hydration of mushrooms, with an inverted U-shaped channel, the two legs of which are at least partly filled with water and wherein a vacuum prevails in the part of the channel connecting both legs, and with means for feeding the mushrooms via one leg and discharging the mushrooms via the other leg.

Ter voorbereiding op bepaalde bewerkingsprocessen (zoals inmaken of invriezen) is het vereist om champignons aan een speciale voorbewerking te onderwerpen, die het evacueren (ontgassen) van de champignons en vervolgens het hydreren (verzadiging met water) omvat. Voor het uitvoeren van deze voorbewerking worden de champignons eerst in een vacuümruimte gebracht, waardoor de in de champignons aanwezige gassen ontwijken. Wanneer de champignons vervolgens in water worden ondergedompeld zullen ze dit water in grote hoeveelheden opnemen.In preparation for certain processing processes (such as pickling or freezing), it is required to subject mushrooms to a special pre-treatment, which includes evacuating (degassing) the mushrooms and then hydrating (saturation with water). To perform this pre-treatment, the mushrooms are first placed in a vacuum space, so that the gases present in the mushrooms escape. When the mushrooms are then immersed in water, they will absorb this water in large quantities.

Bij een bekende inrichting voor het evacueren en hydreren van champignons van het in de aanhef genoemde type wordt in het been, waaraan de champignons worden toegevoerd, aan de onderzijde lucht geïnjecteerd. De luchtbellen stijgen op en nemen in omvang toe en zorgen voor een verplaatsing van het in het been aanwezige water en champignons in bovenwaartse richting. Op deze wijze bereiken de champignons het de beide benen van het kanaal verbindende gedeelte, waar het vacuüm heerst. Na het passeren van dit verbindende gedeelte bereiken de champignons het andere been van het kanaal en worden hierdoor afgevoerd, terwijl ze water opnemen.In a known device for the evacuation and hydration of mushrooms of the type mentioned in the preamble, air is injected into the leg to which the mushrooms are supplied. The air bubbles rise and increase in size and cause the water and mushrooms in the leg to move upwards. In this way, the mushrooms reach the part connecting the two legs of the channel, where the vacuum prevails. After passing this connecting section, the mushrooms reach the other leg of the canal and are drained through it, while absorbing water.

Met behulp van de toegevoerde lucht wordt bij deze bekende inrichting de beweging van de te verwerken champignons door het U-vormige kanaal bewerkstelligd. Evenwel kleven hieraan een aantal nadelen. De geïnjecteerde lucht dient ter handhaving van het vacuüm in het de beide benen verbindende gedeelte van het kanaal te worden afgezogen. Hiertoe zijn zware en dure vacuümpompen vereist. De voor het bewerkstelligen van de beweging van het water en champignons vereiste luchthoeveelheid zorgt er daarnaast voor, dat de champignons het de beide benen verbindende gedeelte van het kanaal, alwaar de evacuatie van de champignons dient plaats te vinden, zeer snel passeren. Hierbij blijkt, dat de verblijftijd van de champignons in dit verbindende gedeelte nauwelijks voldoende is voor een goede evacuatie van de champignons.With the aid of the supplied air, the movement of the mushrooms to be processed through the U-shaped channel is effected in this known device. However, there are a number of drawbacks to this. The injected air must be extracted to maintain the vacuum in the part of the duct connecting the two legs. This requires heavy and expensive vacuum pumps. The amount of air required to effect the movement of the water and the mushrooms also ensures that the mushrooms pass very quickly through the part of the channel connecting the two legs, where the evacuation of the mushrooms must take place. It has been found that the residence time of the mushrooms in this connecting part is hardly sufficient for a good evacuation of the mushrooms.

De uitvinding beoogt een inrichting van het onderhavige type te verschaffen, waarmee de genoemde nadelen op eenvoudige, doch niettemin doeltreffende wijze kunnen worden opgeheven.The object of the invention is to provide a device of the present type with which the above-mentioned drawbacks can be overcome in a simple, yet effective manner.

Hiertoe bezit de inrichting volgens de uitvinding het kenmerk, dat in het ene been een in hoofdzaak omhooggerichte watertoevoer uitmondt, terwijl in het beide benen verbindende kanaalgedeelte middelen zijn toegepast voor het regelen van de verblijftijd van de champignons in dit kanaalgedeelte.To this end, the device according to the invention is characterized in that in the one leg a substantially upwardly directed water supply opens, while in the channel section connecting the two legs means are provided for regulating the residence time of the mushrooms in this channel section.

Door de omhooggerichte watertoevoer wordt water in het ene been geïnjecteerd, waardoor een stroming in de gewenste richting wordt veroorzaakt. Dit toegevoerde water verstoort het in het beide benen verbindende kanaalgedeelte aanwezige vacuüm niet. De toegepaste middelen voor het regelen van de verblijftijd van de champignons in dit kanaalgedeelte zorgen ervoor, dat de champignons voldoende lange tijd aan het vacuüm zijn blootgesteld om een goede evacuatie te verkrijgen.The upwardly directed water supply injects water into one leg, causing a flow in the desired direction. This supplied water does not disturb the vacuum present in the channel section connecting the two legs. The means used to control the residence time of the mushrooms in this channel section ensures that the mushrooms have been exposed to the vacuum for a sufficiently long time to obtain a good evacuation.

Overeenkomstig een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding geldt, dat in het beide benen verbindende kanaalgedeelte een de champignons met een lage snelheid voortbewegende transporteur is aangebracht. De voortbewegingssnelheid van de transporteur is hierbij zodanig, dat de champignons voldoende lange tijd aan het vacuüm zijn blootgesteld.According to a preferred embodiment of the device according to the invention, it holds that in the channel section connecting the two legs a conveyor moving the mushrooms at a low speed is arranged. The speed of travel of the conveyor is such that the mushrooms have been exposed to the vacuum for a sufficiently long time.

Een constructief de voorkeur genietende uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding bezit het kenmerk, dat de transporteur een schroeftransporteur omvat.A structurally preferred embodiment of the device according to the invention is characterized in that the conveyor comprises a screw conveyor.

Hierbij is het tevens mogelijk, dat de schroefwindingen van de schroeftransporteur zijn voorzien van waterdoorlaatopeningen. Het ten gevolge van de omhooggerichte watertoevoer aan de bovenzijde het ene been verlatende water kan thans op onbelemmerde wijze door het kanaalgedeelte naar het andere been stromen, terwijl de champignons echter op gecontroleerde wijze door dit kanaalgedeelte bewegen.It is also possible here that the screw windings of the screw conveyor are provided with water passage openings. The water leaving one leg as a result of the upwardly directed water supply at the top can now flow freely through the channel section to the other leg, while the mushrooms, however, move in a controlled manner through this channel section.

Wanneer bij de inrichting volgens de uitvinding op op zichzelf bekende wijze beide benen van het kanaal aan de onderzijde uitmonden in een met de omgeving in verbinding staand reservoir, is het mogelijk, dat de watertoevoer via een pomp is verbonden met het reservoir van het de champignons afvoerende been. Op deze wijze circuleert het water door de inrichting, zodat het watergebruik geminimaliseerd wordt.If, in the device according to the invention, both legs of the channel at the bottom end in a manner known per se in a reservoir communicating with the environment, it is possible that the water supply is connected via a pump to the reservoir of the mushrooms draining leg. In this way, the water circulates through the device, so that water use is minimized.

Ten slotte geniet het de voorkeur, wanneer beide reservoirs zijn verbonden door een overloopleiding. Met behulp van deze overloopleiding kan het waterniveau in beide reservoirs althans nagenoeg gelijk worden gehouden.Finally, it is preferable if both reservoirs are connected by an overflow pipe. With the aid of this overflow pipe, the water level in both reservoirs can be kept at least virtually the same.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de hand van de enige tekening, waarin een uitvoeringsvorm van de inrichting schematisch in zijaanzicht en gedeeltelijk opengewerkt is weergegeven.The invention is explained in more detail below with reference to the only drawing, in which an embodiment of the device is schematically shown in side view and partly cut away.

De in de figuur getoonde inrichting voor het evacueren en hydreren van champignons bestaat in hoofdzaak uit een omgekeerd U-vormig kanaal 1. Dit kanaal bezit een eerste verticaal been 2, een tweede verticaal been 3 en een deze beide benen verbindend gedeelte 4. De beide benen 2 en 3 zijn aan hun onderste uiteinde geopend. Het onderste uiteinde 5 van het eerste been 2 mondt uit in een reservoir 6, terwijl het onderste uiteinde 7 van het tweede been 3 uitmondt in een reservoir 8. Beide reservoirs 6 en 8 zijn gevuld met water met een zodanig niveau, dat de uiteinden 5 en 7 van de benen 2 resp. 3 onder de waterspiegel 9 liggen. Verder is zichtbaar, dat de beide reservoirs 6 en 8 zijn verbonden door een overloopleiding 10, zodat het waterniveau in beide reservoirs telkens gelijk is. Tevens is op het reservoir 8 een met een pomp 11 verbonden aanzuigleiding 12 aangesloten, terwijl een afvoerleiding 13 naar een in het onderste uiteinde van het eerste been 2 uitmondende watertoevoer 14 leidt.The device for evacuating and hydrating mushrooms shown in the figure mainly consists of an inverted U-shaped channel 1. This channel has a first vertical leg 2, a second vertical leg 3 and a section 4 connecting these two legs. legs 2 and 3 are opened at their lower end. The lower end 5 of the first leg 2 opens into a reservoir 6, while the lower end 7 of the second leg 3 opens into a reservoir 8. Both reservoirs 6 and 8 are filled with water at such a level that the ends 5 and 7 of the legs 2 resp. 3 below the water level 9. It is furthermore visible that the two reservoirs 6 and 8 are connected by an overflow pipe 10, so that the water level in both reservoirs is always the same. A suction pipe 12 connected to a pump 11 is also connected to the reservoir 8, while a discharge pipe 13 leads to a water supply 14 debouching in the lower end of the first leg 2.

Op het kanaalgedeelte 4, dat de beide benen 2 en 3 met elkaar verbindt is een vacuümpomp 15 aangesloten. Met behulp van deze vacuümpomp 15 wordt het kanaalgedeelte 4, wanneer de inrichting in bedrijf is, onder vacuüm gebracht. Tevens is zichtbaar, dat in het kanaalgedeelte 4 een, slechts schematisch aangeduide, transportschroef 16 is geplaatst, die door een motor 17 zodanig wordt aangedreven, dat de schroef-windingen van de transportschroef 16 een, in de tekening gezien, naar rechts gerichte transportfunctie uitoefenen.A vacuum pump 15 is connected to the channel section 4, which connects the two legs 2 and 3 together. With the aid of this vacuum pump 15, the channel section 4 is brought under vacuum when the device is in operation. It is also visible that in the channel section 4 a transport screw 16, which is only schematically indicated, is placed, which is driven by a motor 17 in such a way that the screw turns of the transport screw 16 perform a transport function, seen in the drawing, to the right .

De inrichting volgens de uitvinding werkt als volgt: Met behulp van de vacuümpomp 15 wordt het kanaalgedeelte 4 vacuüm gezogen. Door de tijdens het vacuümzuigen van het kanaalgedeelte 4 afnemende luchtdruk in dit kanaalgedeelte zal de waterspiegel in de beide benen 2 en 3 stijgen, totdat een waterkolomhoogte is verkregen, die correspondeert met de op de waterspiegel 9 van de reservoirs 6 en 8 werkende atmosferische druk. De in een dergelijk geval optredende waterkolomhoogte is in beide benen 2 en 3 gelijk, en aangeduid door de stippellijn 18.The device according to the invention works as follows: With the aid of the vacuum pump 15, the channel section 4 is sucked vacuum. Due to the air pressure in this channel section decreasing during the vacuum suction of the channel section 4, the water level in both legs 2 and 3 will rise until a water column height is obtained, which corresponds to the atmospheric pressure acting on the water level 9 of the reservoirs 6 and 8. The water column height occurring in such a case is the same in both legs 2 and 3, and is indicated by the dotted line 18.

Wanneer thans de pomp 11 wordt bekrachtigd en via de watertoevoer 14 een in hoofdzaak omhooggerichte waterstroom in het eerste been 2 wordt geïnjecteerd zal hierdoor het waterni-veau in het eerste been 1 stijgen, terwijl het waterniveau in het tweede been 3 op corresponderende wijze daalt. De door de watertoevoer 14 geïnjecteerde waterhoeveelheid wordt door regeling van de pomp 11 zodanig gekozen, dat het waterniveau in het eerste been 2 tenminste stijgt tot aan het horizontale kanaalgedeelte 4. Het water zal dan via dit kanaalgedeelte 4 in het tweede been 3 stromen.When the pump 11 is now energized and a substantially upwardly directed water flow is injected into the first leg 2 via the water supply 14, the water level in the first leg 1 will rise, while the water level in the second leg 3 decreases correspondingly. The amount of water injected by the water supply 14 is selected by controlling the pump 11 such that the water level in the first leg 2 rises at least up to the horizontal channel section 4. The water will then flow via this channel section 4 into the second leg 3.

De te bewerken champignons 19 worden met behulp van een geschikte aanvoertransporteur 20 in het reservoir 6 tot onder het open uiteinde 5 van het eerste been 2 gebracht. Deze champignons bezitten een soortelijk gewicht, dat lager is dan het soortelijk gewicht van water, zodat de champignons 19 door het eerste been 2 omhoog zullen stijgen. Deze omhooggerichte beweging van de champignons wordt versterkt door de waterstroming in het eerste been 2, die tengevolge van de waterinjectie door de watertoevoer 14 omhooggericht is.The mushrooms 19 to be processed are brought into the reservoir 6 under the open end 5 of the first leg 2 with the aid of a suitable feed conveyor 20. These mushrooms have a specific weight which is lower than the specific weight of water, so that the mushrooms 19 will rise upwards through the first leg 2. This upward movement of the mushrooms is enhanced by the water flow in the first leg 2, which is directed upwards due to the water injection through the water supply 14.

De champignons 19 bereiken samen met het water het horizontale kanaalgedeelte 4. De in het kanaalgedeelte 4 aangebrachte transportschroef 16 bezit (niet getoonde) water-doorlaatopeningen, zodat het water in hoofdzaak onbelemmerd naar het tweede been 3 kan stromen. De champignons echter kunnen niet sneller in de richting van het tweede been 3 bewegen dan door de transportsnelheid van de transportschroef 16 wordt toegestaan. Tijdens dit transport van de champignons 19 (in de figuur van links naar rechts) staan ze grotendeels bloot aan het in het kanaalgedeelte 4 aanwezige vacuüm. Hier door zullen in de champignons 19 aanwezige gassen uit de champignons ontwijken. Door een geschikte keuze van de snelheid van de motor 17 kan de verblijftijd van de champignons in het kanaalgedeelte 4 voldoende lang worden gekozen om het volledig ontwijken van de gassen mogelijk te maken.The mushrooms 19, together with the water, reach the horizontal channel section 4. The conveying screw 16 arranged in the channel section 4 has water passage openings (not shown), so that the water can flow to the second leg 3 substantially unobstructed. However, the mushrooms cannot move in the direction of the second leg 3 faster than is permitted by the transport speed of the transport screw 16. During this transport of the mushrooms 19 (from left to right in the figure) they are largely exposed to the vacuum present in the channel section 4. As a result, 19 gases present in the mushrooms will escape from the mushrooms. By a suitable choice of the speed of the motor 17, the residence time of the mushrooms in the channel section 4 can be chosen sufficiently long to allow complete escape of the gases.

Wanneer de champignons 19 het nabij het tweede been 3 van het kanaal 1 gelegen uiteinde van de transportschroef 16 hebben bereikt vallen ze omlaag door het tweede been 3 in het in dit tweede been aanwezige water. Aangezien dit water omlaag stroomt worden de champignons 19 meegenomen. Dit effect wordt versterkt door het feit, dat de omlaagvallende champignons een in zekere mate ondoordringbare massa zullen vormen, die als zuiger fungeert. Het hierop vallende water zal een dergelijk zuigervormig samenstel uit champignons omlaagdrukken. Tevens bezitten de champignons door het ontgassen een soortelijk gewicht, dat niet langer kleiner is dan het soortelijk gewicht van water, zodat de champignons zullen zinken.When the mushrooms 19 have reached the end of the conveyor screw 16 located near the second leg 3 of the channel 1, they fall down through the second leg 3 into the water present in this second leg. As this water flows down, the mushrooms 19 are taken along. This effect is enhanced by the fact that the falling mushrooms will form a somewhat impermeable mass, which acts as a piston. The water falling on it will push down such a piston-shaped assembly of mushrooms. The mushrooms also have a specific weight due to degassing, which is no longer less than the specific weight of water, so that the mushrooms will sink.

Tijdens het door het tweede been 3 omlaagbewegen van de champignons nemen deze water op. Uiteindelijk bereiken de champignons 19 in volgezogen toestand het onderste uiteinde 7 van het tweede been 3 en worden ze door een afvoertransporteur 21 afgevoerd.As the mushrooms move down through the second leg 3, they absorb water. Finally, the mushrooms 19 reach the lower end 7 of the second leg 3 in the vacuumed state and are discharged by a discharge conveyor 21.

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaande beschreven uitvoeringsvorm, die binnen het kader der uitvinding op velerlei wijze kan worden gevarieerd. In dit verband wordt opgemerkt, dat in plaats van een transportschroef 16 ook een ander type transporteur kan worden toegepast, zolang ervoor wordt gezorgd, dat de champignons 19 gedurende een voldoende lange tijd zijn blootgesteld aan het in het horizontale kanaalgedeelte 4 heersende vacuüm. Ook kan de watertoevoer in het eerste been 2 op verschillende wijzen worden gevarieerd. Er dient slechts voor te worden gezorgd, dat in het eerste been 2 een omhooggerichte stroming van water en daarin aanwezige champignons 19 plaatsvindt.The invention is not limited to the embodiment described above, which can be varied in many ways within the scope of the invention. In this connection it is noted that instead of a conveyor screw 16, another type of conveyor can also be used, as long as it is ensured that the mushrooms 19 are exposed for a sufficiently long time to the vacuum prevailing in the horizontal channel section 4. The water supply in the first leg 2 can also be varied in different ways. It is only necessary to ensure that an upward flow of water and mushrooms 19 present therein takes place in the first leg 2.

Claims (6)

1. Inrichting voor het evacueren en hydreren van champignons, met een omgekeerd U-vormig kanaal, waarvan de beide benen althans gedeeltelijk met water zijn gevuld en waarbij in het beide benen verbindende gedeelte van het kanaal een vacuüm heerst, en met middelen voor het via het ene been toevoeren en via het andere been afvoeren van de champignons, met het kenmerk, dat in het ene been (2) een in hoofdzaak omhooggerichte watertoevoer (14) uitmondt, terwijl in het beide benen (2, 3) verbindende kanaalgedeelte (4) middelen (16) zijn toegepast voor het regelen van de verblijftijd van de champignons (19) in dit kanaalgedeelte.1. Device for the evacuation and hydration of mushrooms, with an inverted U-shaped channel, the two legs of which are at least partly filled with water and wherein a vacuum prevails in the part of the channel connecting the two legs, and with means for passing via supplying one leg and discharging the mushrooms via the other leg, characterized in that in one leg (2) a substantially upwardly directed water supply (14) opens, while in the leg section connecting channel (2, 3) means (16) have been used to control the residence time of the mushrooms (19) in this channel section. 2. Inrichting volgens conclusie l, met het kenmerk, dat in het beide benen (2, 3) verbindende kanaalgedeelte (4) een de champignons (19) met een lage snelheid voortbewegende transporteur (16) is aangebracht.Device according to claim 1, characterized in that a conveyor (16) moving the mushrooms (19) at a low speed is arranged in the channel section (4) connecting the two legs (2, 3). 3. inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de transporteur een schroeftransporteur (16) omvat.Device according to claim 2, characterized in that the conveyor comprises a screw conveyor (16). 4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de schroefwindingen van de schroeftransporteur (16) zijn voorzien van waterdoorlaatopeningen.Device according to claim 3, characterized in that the screw windings of the screw conveyor (16) are provided with water passage openings. 5. Inrichting volgens een der conclusies 1-4, waarbij beide benen van het kanaal aan de onderzijde uitmonden in een met de omgeving in verbinding staand reservoir, met het kenmerk, dat de watertoevoer (14) via een pomp (11) is verbonden met het réservoir (8) van het de champignons afvoerende been (3).Device according to any one of claims 1-4, wherein both legs of the channel at the bottom open into a reservoir communicating with the environment, characterized in that the water supply (14) is connected via a pump (11) to the reservoir (8) of the leg discharging the mushrooms (3). 6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat beide reservoirs (6, 8) zijn verbonden door een overloop-leiding (10).Device according to claim 5, characterized in that both reservoirs (6, 8) are connected by an overflow pipe (10).
NL9002367A 1990-10-31 1990-10-31 Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage NL9002367A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002367A NL9002367A (en) 1990-10-31 1990-10-31 Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002367 1990-10-31
NL9002367A NL9002367A (en) 1990-10-31 1990-10-31 Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9002367A true NL9002367A (en) 1991-03-01

Family

ID=19857902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9002367A NL9002367A (en) 1990-10-31 1990-10-31 Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9002367A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2691881A1 (en) * 1992-06-05 1993-12-10 Cirad Sar Dehydration and impregnation of pieces of food - by gentle mixing by mechanical and hydraulic action, in hot soln. of sugar or salt
EP0965272A1 (en) * 1998-06-13 1999-12-22 Societe Des Produits Nestle S.A. A process for decreasing the discoloration of vegetables
EP2191728A1 (en) 2008-11-27 2010-06-02 Lenssen Vul- en Sluittechniek BV Method for treating mushrooms and a system for performing the same

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2691881A1 (en) * 1992-06-05 1993-12-10 Cirad Sar Dehydration and impregnation of pieces of food - by gentle mixing by mechanical and hydraulic action, in hot soln. of sugar or salt
EP0965272A1 (en) * 1998-06-13 1999-12-22 Societe Des Produits Nestle S.A. A process for decreasing the discoloration of vegetables
US6080440A (en) * 1998-06-13 2000-06-27 Nestec, S.A. Process for decreasing the discoloration of vegetables
EP2191728A1 (en) 2008-11-27 2010-06-02 Lenssen Vul- en Sluittechniek BV Method for treating mushrooms and a system for performing the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4797027A (en) Automatic level-regulating sluice
US4060181A (en) Method and apparatus for controlling the transfer of particulate material
US4286510A (en) Device for injecting a treating liquid into material to be treated
NL1005815C1 (en) Oven.
US5071666A (en) System for injecting brine and the like into meat items
US3602199A (en) Automatic livestock sprayer
US3470670A (en) Method of and apparatus for filling cases with fruit which can be floated
NL9002367A (en) Mushroom-evacuation and hydration equipment - delivers water upwards into inlet arm of inverted U=shaped passage
NL8502443A (en) Apparatus for shrinking a plastic wrapping film by means of heat.
EP3041745B1 (en) Filling device and method for filling a container with products floating and/or suspended in an aqueous liquid
NL2017087B1 (en) Gas separator
EP0062929A2 (en) Aseptic packaging method and apparatus
NL8200937A (en) AUTOMATIC WEIGHING MACHINE FOR FRUITS AND THE LIKE.
GB2069962A (en) Conveying glass containers
CN109362356B (en) Trellis type trichosanthes kirilowii Maxim picking machine
GB1571400A (en) Case filling device
US3138482A (en) Peanut flocontrol sprayer
US3063408A (en) Tail gluer
US3520279A (en) Continuous vacuum impregnator
RU1834645C (en) Way for filling and distributing of cheese mass in baths for tentative and complete moulding and plant for its implementation
US989622A (en) Wool-washing machine.
CN108741442A (en) It automates shoemaking and steams wet setting line and automation shoemaking steaming wet setting method
CN108477025A (en) A kind of poultry feeding apparatus
US1877817A (en) Submerger
NL9202110A (en) Water slide device and method for operating a water slide device.

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed