NL8902957A - Supply line to a nozzle, such as a shower. - Google Patents

Supply line to a nozzle, such as a shower. Download PDF

Info

Publication number
NL8902957A
NL8902957A NL8902957A NL8902957A NL8902957A NL 8902957 A NL8902957 A NL 8902957A NL 8902957 A NL8902957 A NL 8902957A NL 8902957 A NL8902957 A NL 8902957A NL 8902957 A NL8902957 A NL 8902957A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
conduit
provided
supply line
supply
according
Prior art date
Application number
NL8902957A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Alexander Ter Schiphorst
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alexander Ter Schiphorst filed Critical Alexander Ter Schiphorst
Priority to NL8902957 priority Critical
Priority to NL8902957A priority patent/NL8902957A/en
Publication of NL8902957A publication Critical patent/NL8902957A/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
  • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
  • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
  • E03C1/025Water supply lines as such, e.g. shower hoses
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
  • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
  • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
  • E03C1/021Devices for positioning or connecting of water supply lines
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
  • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
  • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
  • E03C1/06Devices for suspending or supporting the supply pipe or supply hose of a shower-bath
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
  • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
  • F16L11/10Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with reinforcements not embedded in the wall
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
  • F16L11/14Hoses, i.e. flexible pipes made of rigid material, e.g. metal or hard plastics
  • F16L11/18Articulated hoses, e.g. composed of a series of rings
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
  • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
  • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
  • E03C1/04Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths
  • E03C2001/0415Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths having an extendable water outlet

Abstract

The feed pipe (1) is for a sprayer head, e.g. of a shower, having union nipples at the ends for connection to tap and head. It is semi-flexible, so that it can be bent in any direction, and sufficiently stiff to form a stable support for the head in any bent position. It can comprise two spiral profiled members wound one inside each other and pre-loaded against each other, forming a watertight joint and slide along each other.

Description

Toevoerleiding voor een sproeikop, zoals een douchekop. Supply line to a nozzle, such as a shower.

De uitvinding heeft betrekking op een toevoerleiding voor een sproeikop, zoals een douchekop of een uittrekbare uitloop, welke leiding aan beide einden aansluitnippels ter verbinding aan respectievelijk een tappunt respectievelijk de sproeikop. The present invention relates to a supply line for a spray nozzle, such as a shower head or a pull-out spout, said conduit connecting nipples at both ends for connection to a draw-off point, respectively, the spray head, respectively. Dergelijke toevoerleidingen zijn algemeen bekend. Such supply lines are generally known. Zij vormen een soepele verbinding tussen het tappunt en bijvoorbeeld de douchekop, zodanig dat de douchekop met de hand in verschillende posities gehouden kan worden bij het douchen. They form a smooth connection between the tapping point and for example, the shower head, such that the shower head can be held by hand in different positions when showering. Verder is de douchekop meestal zodanig uitgevoerd dat hij opgehangen kan worden aan een vast punt, waarbij de gebruiker onder de douchekop kan gaan staan. Further, the shower head is usually carried out in such a way that it can be suspended from a fixed point, whereby the user can stand under the shower head.

De mogelijkheid om de douchekop op verschillende wijze te gebruiken vormt een verbetering in vergelijking met de ook bekende, op één en dezelfde plaats opgehangen douchekoppen. The possibility of using the shower head in a different way is an improvement in comparison with the well-known, on one and the same place hung shower heads. Deze zijn slechts geschikt voor een bepaalde categorie personen met een zekere lengte. These are only suitable for a particular group of people with a certain length. Voor kleinere of grotere personen zijn zij daarentegen niet op comfortabele wijze te gebruiken. For smaller or larger people use it not, however, be comfortably. In dit verband is meestal voorzien dat de douchekop op verschillende hoogten opgehangen kan worden, door middel van een klem die op verschillende hoogte vastzetbaar is op een vertikale stang. In this regard, it is usually provided that the shower head can be suspended at different heights, by means of a clamp that can be secured at different heights on a vertical rod. Aldus kan rekening gehouden worden met personen van verschillende lengte. Thus, to take into account persons of different lengths.

In andere opzichten bezit echter ook deze uitvoering nog steeds nadelen. However, ownership in other ways, too this version still drawbacks. Eén van de nadelen wordt gevormd door het feit dat men de douchekop met de hand moet manipuleren wanneer men hem in een andere stand wil brengen dan die van waarin hij op een bepaalde hoogte opgehangen is. One of the disadvantages is constituted by the fact that the shower head must be manipulated by hand when it is desired to bring it into a position other than that from which it is suspended at a certain height. Daardoor blijft nog slechts één hand vrij. This leaves only one hand free. Een ander nadeel is dat bijvoorbeeld gehandicapte personen, die zittend van de douche gebruik maken, vrijwel altijd de douchekop in de hand moeten houden om hem op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Another disadvantage is that for example people with disabilities, which make sitting in the shower use, almost always have to keep in hand the shower to use it properly. Ook voor minder validen, die bijvoorbeeld slechts de beschikking hebben over één arm, is dit minder comfortabel. For disabled, for example, only have access to one arm, which is less comfortable.

Doel van de uitvinding is daarom deze nadelen op te heffen en de mogelijkheid te bieden om de sproeikop op comfortabeler en veelzij-diger wijze te hanteren. The object of the invention is therefore to overcome these disadvantages and to provide the ability to handle the spray head in more comfortable and veelzij-diger manner.

Dit wordt bereikt doordat de leiding semi-flexibel is zodanig dat hij verbuigbaar is in willekeurige richtingen, en voldoende stijf is om in een willekeurig gebogen stand de sproeikop stabiel te onder steunen. This is achieved in that the duct is semi-flexible, such that it is bendable in arbitrary directions, and is sufficiently rigid to be in a randomly bent position, the spray head support to be under stable. Door middel van de toevoerleiding volgens de uitvinding kan de douchekop nu op een willekeurige plaats en in een willekeurige stand gepositioneerd worden in de doucheruimte, zonder dat hij daarna met één van de handen behoeft te worden vastgehouden. By means of the supply pipe according to the invention, the shower head can now at an arbitrary place and in an arbitrary position to be positioned in the shower room, without that he then needs to be held in one of the hands. Dankzij de verbuigbaarheid van de toevoerleiding kan hij nog steeds ook met de hand gemanipuleerd worden, waarbij nu echter het voordeel is verkregen dat hij van tijd tot tijd even losgelaten kan worden zonder dat hij op de grond valt, dus zonder dat hij behoeft te worden opgehangen. Thanks to the verbuigbaarheid of the supply line, he still can also be manipulated by hand, in which now, however, the advantage is obtained that he is from time to time can be released even without falling to the ground, so without the need for it to be hanged . Ook voor gehandicapten die in zittende stand moeten douchen is dit een zeer aantrekkelijke oplossing. For disabled people who have a shower in a seated position, this is a very attractive solution.

De toevoerleiding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. The supply pipe may be carried out in various ways. Volgens een eerste mogelijkheid is voorzien dat de leiding uit twee spiraalvormig in elkaar gewikkelde soepele profielen bestaat, waarvan de windingen onder voorspanning tegen elkaar aanliggen zodanig dat de profielen op de plaatsen waar zij elkaar raken een waterdichte afsluiting vormen en langs elkaar verschuifbaar zijn. According to a first possibility is provided that the line of two spiral-shaped in is made each wound flexible profiles, the windings of which abut under bias against one another in such a way that the sections at the points where they touch each other form a water-tight seal and are slidable along each other. Een dergelijk omhulsel lijkt op de bekende ondersteuning voor bijvoorbeeld bureaulampen; Such a casing is similar to the well-known supports, for example, desk lamps; deze laatste behoeft echter niet waterdicht zijn. However, this latter need not be watertight.

Ter verzekering van de waterdichtheid is voorzien dat één van de profielen in doorsnede cirkelvormig is, en dat het andere profiel in doorsnede bij benadering trapeziumvormige is zodanig dat de smalle zijde van het trapezium naar het inwendige van de leiding is gekeerd. In order to ensure the water-tightness it is provided that one of the profiles is circular in cross-section, and in that the other profile in cross-section is approximately trapezoidal in such a way is that the narrow side of the trapezium facing towards the interior of the conduit. Bij deze uitvoering is steeds verzekerd dat de met elkaar samenwerkende oppervlakken van beide profielen afsluitend tegen elkaar aanliggen, aangezien de wigvorm van de in doorsnede trapeziumvormige profielen steeds zelf de juiste stand tussen de andere profielen zal zoeken. In this embodiment it is always ensured that the mutually co-operating surfaces of the two profiles abut sealingly against each other, since the wedge shape of the still itself will seek the correct position between the other profiles in cross-section trapezoidal profiles. Aan de holle zijde van een bocht wordt daarbij het trapeziumvormige profiel een weinig naar buiten gedrukt, terwijl aan de bolle zijde van een bocht een trapeziumvormig profiel juist meer naar binnen verschuift. On the concave side of a curve is thereby the trapezoidal profile pushed a little to the outside, while a trapezoidal profile on the convex side of a bend just shifts more to the inside.

Volgens een tweede mogelijkheid betaat de leiding uit geledingselementen die verdraaibaar rond althans twee scharnierassen loodrecht op de langsrichting van de leiding tov elkaar verdraaibaar zijn, waarbij bijvoorkeur de geledingselementen aan elkaar gekoppeld zijn door middel van bolscharnieren, waarvan de boloppervlakken wrijvend met elkaar samenwerken. According to a second possibility, betaat the goal with articulation elements which can be rotated around at least two pivot axes perpendicular to the longitudinal direction of the conduit are in relation to be rotatable each other, wherein, preferably, the articulation elements are coupled to each other by means of ball joints, of which the spherical surfaces frictionally cooperate with each other.

Aangezien volgens de uitvinding de leiding water moet kunnen transporteren, kan volgens een voorkeursuitvoeringsvorm voorzien zijn dat binnen het omhulsel een soepele watervoerende slang voorzien is. Since, according to the invention must be able to transport the water conduit, may be provided in accordance with a preferred embodiment, which is provided with a water-carrying flexible hose within the casing. In dat geval kan voor de soepele profielen van het omhulsel een willekeurig materiaal gekozen worden dat minder geschikt is om in aanraking te komen met water. In that case, for the flexible sections of the casing an arbitrary material may be selected such that it is less suitable to come into contact with water. Daarbij kan verder voorzien zijn dat de toevoerleiding uitwendig bekleed is met een soepel materiaal, zodanig dat de soepele profielen nooit met water of zeep in aanraking komen. It can further be provided that the supply conduit is externally coated with a flexible material, such that the flexible profiles never come into contact with water or soap.

De uitvinding heeft verder betrekking op een douche-inrichting voorzien van een toevoerleiding zoals hiervoor beschreven, een tappunt bevestigd aan een muur alsmede een douchekop, waarbij op de muur één of meer klemmen zijn voorzien waarin de toevoerleiding vastgeklikt kan worden danwel waaruit hij losgenomen kan worden. The invention further relates to a shower device is provided with a supply line as described above, a draw-off point fixed to a wall, as well as a shower head, which are provided on the wall, one or more terminals in which the supply line snapped may be Be it from which it can be detached . Bij een dergelijke douche-inrichting kan de toevoerleiding als een normale stijve leiding in een verticale stand langs de muur verlopend vastgezet worden. In such a shower device, the feed line can be used as a normal rigid pipe in a vertical position along the wall to be fixed put extending. Dat kan dan bijvoorbeeld de stand zijn wanneer de douche-inrichting niet gebruikt wordt. This can then be, for example, the position when the shower device is not used. Naar wens kan bij gebruik de douchekop met de toevoerleiding vervolgens van de muur afgetrokken worden, en in een voor de gebruiker gewenste positie gebracht worden. If desired, when using the shower head and the feed wire then be subtracted from the wall, and in a desired position to be brought to the user.

Zoals reeds genoemd kan de toevoerleiding ook toegepast worden bij een uittrekbare uitloop. As already mentioned, the feed line may also be used in a pull-out spout. Daartoe heeft de uitvinding ook betrekking op een wastafelkraan met uittrekbare uitloop, een toevoerleiding alsmede een kanaal waarin de toevoerleiding in langsrichting verschuifbaar is, waarbij het kanaal voorzien is van wrijvings-verminderende geleidingsmiddelen voor de toevoerleiding zoals rollen of een glijlaag. To this end, the invention also relates to a sink faucet with pull-out spout, a feed line as well as a channel in which the supply conduit is displaceable in the longitudinal direction, wherein the channel is provided with friction-reducing guide means for the supply line, such as rollers or a sliding layer. Bij deze toepassing kan de relatieve stijve leiding toch gemakkelijk naar buiten getrokken en ingeduwd worden, ook bij een gekromd verlopend kanaal. In this application, the relative rigid conduit can still easily pulled out and pushed in to be, even at a curved running channel. Door in de gewenste uitgetrokken positie de leiding op geschikte wijze te verbuigen, kan hij vervolgens in die stand geblokkeerd worden aangezien het kanaal te nauw is om een sterker gekromd deel van de leiding op te nemen. Due to bend the pipe in a suitable manner in the desired extended position, it can then be locked in that position since the channel is too narrow to include a more sharply curved portion of the conduit. Aldus kan de uitloop in een willekeurige positie gefixeerd worden, hetgeen comfortabel is bij het wassen van haren bijvoorbeeld. Thus, the spout can be fixed in an arbitrary position, which is comfortable in the washing of hair, for example.

Vervolgens zal de uitvinding aan de hand van een uitvoerings-voorbeeld nader toegelicht worden. Next, the invention on the basis of an embodiment example will be explained in more detail.

Figuur 1 toont een aanzicht van de toevoerleiding volgens de uitvinding. Figure 1 shows a view of the feed line according to the invention.

Figuur 2 toont een doorsnede door de hartlijn van de toevoerleiding volgens figuur 1, doch voorzien van een uitwendige bekleding. Figure 2 shows a cross-sectional view through the axis of the supply line according to Figure 1, but provided with an external coating.

Figuur 3 toont een variant van de toevoerleiding. Figure 3 shows a variant of the supply line.

Figuur 4 toont een eerste toepassingsvoorbeeld van de toevoerleiding volgens de uitvinding. Figure 4 shows a first example of application of the supply line according to the invention.

Figuur 5 toont een tweede toepassingsvoorbeeld van de toevoerleiding volgens de uitvinding. Figure 5 shows a second example of application of the supply line according to the invention.

De in figuur 1 weergegeven toevoerleiding bestaat uit een leiding 1, waaraan aansluitnippels 2 en 3 aangebracht zijn. The supply pipe shown in Figure 1 consists of a pipe 1, to which connection nipples 2 and 3 are arranged. Met behulp van deze aansluitnippels 2 en 3 kan de toevoerleiding verbonden worden aan een tappunt resp. With the aid of this connection nipples 2 and 3, the supply line can be connected to a draw-off point, respectively. een douchekop. a shower.

Zoals weergegeven in figuur 2, kan de leiding 1 uitgevoerd zijn met twee schroeflijnvormig in elkaar gewikkelde profielen 4, 5. Profiel 4 bezit daarbij een cirkelvormige dwarsdoorsnede, profiel 5 een trapeziumvormige. As shown in Figure 2, the pipe 1 can be designed with two helically wound together in sections 4, 5. Profile 4 additionally has a circular cross-section, profile 5, a trapezium-shaped. De profielen 4 en 5 zijn zodanig in elkaar gewikkeld dat zij onder voorspanning tegen elkaar aanliggen. The sections 4 and 5 are wound in such a way that they abut each other under pre-tension against each other. Daardoor vormen de raakvlakken tussen de profielen 4 en 5, dwz op de trapeziumzijde van de trapeziumvormige profielen 5, een waterdichte afsluiting. As a result, shapes of the interfaces between the sections 4 and 5, ie on the trapezium side of the trapezium-shaped profiles 5, a watertight seal. Het is daardoor in principe mogelijk om het water direkt te geleiden door de aldus gevormde leiding 1. Ten gevolge van de voorspanning en de vorm van de gebruikte profielen kan de leiding 1 in verschillende richtingen gebogen worden, waarbij dankzij de onderlinge wrijving tussen de profielen 4 en 5 de stand waarin de leiding 1 gebogen is, bewaard blijft nadat de buigkracht weggenomen is. It is, therefore, in principle, possible to guide the water directly through the thus-formed duct 1. As a result of the pre-tension and the shape of the used profiles, the conduit 1 can be bent in different directions, whereby due to the mutual friction between the profiles 4 5 and the position in which the pipe 1 has been bent, is maintained after the bending force has been removed.

Indien de profielen 4 en 5 van een materiaal zijn dat minder geschikt is om in aanraking met water te komen, kan zijn voorzien dat de leiding 1 inwendig voorzien is van een soepele watervoerende buis 6. Verder kan ook voorzien zijn dat het uitwendige van de leiding 1 bekleed is met een soepel materiaal 7, waardoor ook het uiterlijk van de leiding 1 verfraaid kan worden. If the sections 4 and 5 of a material that is less apt to come into contact with water, it can be envisaged that the conduit 1 is provided internally with a flexible water-carrying tube 6. Further, may also be provided to the exterior of the conduit 1 is coated with a flexible material 7, so that also the appearance of the pipe 1 can be embellished.

In de in de figuur 3 aangetoonde variant wordt de leiding gevormd door geledingselementen 12, die door middel van bolscharnieren bestaan uit enerzijds de bolkoppen 13 en anderzijds de bolvormige uitsparing 14 aan elkaar verbonden zijn. In the demonstrated the variant in Figure 3, the conduit is formed by linkage elements 12, which by means of ball joints consist of on the one hand the bolkoppen 13, and on the other hand, the spherical recess 14 are connected to each other. De bolkoppen 13 zijn onder voorspanning klemmend opgenomen in de uitsparingen 14, waardoor de leiding wel verbuigbaar is, doch de verkregen verbogen stand behoudt. The bolkoppen 13 are incorporated under tension for clampingly in the recesses 14, so that the conduit or is bendable, yet retains the bent state is obtained. Ook deze variant kan inwendig bekleed zijn met een watervoerende buis 15, alsmede een uitwendige bekleding 16. Also, this variant may be internally coated with a water-carrying tube 15, as well as an outer coating 16.

In figuur 4 is weergegeven hoe de toevoerleiding volgens de uitvinding gebruikt kan worden, met behulp van nippel 2 is de leiding bevestigd op een tappunt, zoals een mengkraan 8 die aangebracht is aan de wand van een doucheruimte. In figure 4 is shown how the supply line may be used according to the invention, with the aid of the second nipple, the conduit is mounted on a draw-off point, such as a mixing valve 8, which is arranged on the wall of a shower room. Met behulp van de nippel 3 is de douchekop 9 bevestigd aan het vrije eind van de toevoerleiding. With the aid of the nipple 3, the shower head 9 attached to the free end of the supply line. Verder zijn aan de wand van de doucheruimte klemmen 10 voorzien, welke een U-vorm bezitten zodanig dat de leiding 1 in de klemmen 10 geklikt kan worden, en daar ook weer uitgetrokken kan worden. Furthermore, are provided on the shower room wall of the clamps 10, which have a U-shape in such a way that the pipe 1 can be snapped into the terminals 10, and there can also be pulled out again. In figuur 3 is weergegeven hoe de douchekop in een bepaalde stand gebracht is, waarbij de leiding 1 een weinig verbogen is. In figure 3 it is shown how the shower head is brought into a predetermined position, wherein the conduit 1 is a little bent. De leiding 1 is daarbij uit de bovenste klem 11 getrokken, en een weinig afgebogen van de wand van de doucheruimte. The pipe 1 is thereby drawn out of the upper clamp 11, and a little deflected away from the wall of the shower room. Wel bevindt de leiding zich nog in de onderste klem 10, doch het is natuurlijk ook mogelijk om de leiding 1 daar uit te trekken zodat het de douchekop 9 op een grotere stand van de wand gebracht kan worden, danwel in een lagere positie geplaatst kan worden, zoals weergegeven is met onderbroken lijnen. However, the line is still in the lower clamp 10, but of course it is also possible to pull the pipe 1 from there so that it can be brought to the shower head 9 on a larger position of the wall, or it may be placed in a lower position , as is shown in broken lines. In al deze standen zorgt de leiding 1 ervoor dat de positie van de douchekop behouden blijft. In all of these positions makes the pipe 1 ensure that the position of the shower head is retained. Na gebruik kan de douchekop weer teruggeplaatst worden, waarbij dan eventueel de leiding 1 weer in de klemmen 10, 11 gedrukt kan worden. After use, the shower head can be placed back again, in which case possibly the pipe 1 again can be pressed into the clamps 10, 11.

Figuur 5 toont de toepassing van de leiding bij een uittrekbare uitloop. Figure 5 shows the application of the lead in a pull-out spout. De leiding 17 is nu op bekende wijze opgenomen in een wastafelkraan 18. Zijn ene uiteinde is verbonden met de uittrekbare uitloop 19, zijn andere einde is gekoppeld aan een niet getoond vast tappunt. The conduit 17 is now included in known manner in a sink faucet 18. Its one end is connected to the pull-out spout 19, its other end is linked to a fixed draw-off point, not shown. Het kanaal 20 in de wastafelkraan 18 bezit wrijvingsverminderende middelen zoals rollen of een glijlaag (niet getoond). The channel 20 in the valve basin 18 includes friction reducing means such as rolls or a sliding layer (not shown). Daardoor kan de leiding gemakkelijk naar binnen geduwd worden, waarbij eventuele kromming in de leiding vlak buiten de mond 21 via het kanaal 20 verbogen wordt, zal hij in die positie blijven staan aangezien het kanaal 20 te nauw is om de aldus gekromde leiding op te nemen. As a result, the pipe can be pushed easily to the inside, in which any bend in the duct just outside the mouth 21, 20 is deflected through the channel, it will remain in that position since the channel 20 is too narrow to insert the thus-curved pipe .

Claims (9)

1. Toevoerleiding voor een sproeikop, zoals een douchekop of een uittrekbare uitloop, welke leiding aan beide einden voorzien is van aansluitnippels ter verbinding aan resp. 1. Supply line for a spray nozzle, such as a shower head or a pull-out spout, which pipe is provided at both ends with connection nipples for connection to resp. een tappunt resp. a draw-off point, respectively. de sproeikop, met het kenmerk, dat de leiding semi-flexibel is zodanig dat hij verbuigbaar is in willekeurige richtingen, en voldoende stijf is om in een willekeurige verbogen stand de sproeikop stabiel te ondersteunen. the spray head, characterized in that the conduit is semi-flexible, such that it is bendable in arbitrary directions, and is sufficiently rigid in order to stably support the nozzle, in a random bent position.
2. Toevoerleiding volgens conclusie 1, waarbij hij bestaat uit twee spiraalvormig in elkaar gewikkelde profielen, waarvan de windingen onder voorspanning tegen elkaar aanliggen zodanig dat de profielen op de plaatsen waar zij elkaar raken een waterdichte afsluiting vormen en langs elkaar verschuifbaar zijn. 2. Supply lead according to claim 1, wherein it is composed of two spirally wound profiles into one another, the windings of which abut under bias against one another in such a way that the sections at the points where they touch each other forming a watertight seal, and are slidable along each other.
3. Toevoerleiding volgens conclusie 2, waarbij één van de profielen in doorsnede cirkelvormig is en dat het andere profiel in doorsnede bij benadering trapeziumvormig is zodanig dat de smalle zijde van het trapezium naar het inwendige van de leiding is gekeerd. 3. Supply pipe according to claim 2, wherein one of the profiles is circular in cross-section and in that the other profile is trapezoidal in cross-section is approximately in such a way that the narrow side of the trapezium facing towards the interior of the conduit.
4. Toevoerleiding volgens conclusie 1, waarbij hij bestaat uit geledingselementen die verdraaibaar rond althans twee scharnier-assen loodrecht op de langsrichting van de leiding tov elkaar verdraaibaar zijn. 4. A supply line according to claim 1, wherein it consists of articulation elements which can be rotated around at least two pivot axes perpendicular to the longitudinal direction of the pipe compared with its rotatable to each other.
5. Toevoerleiding volgens conclusie 4, waarbij de geledingselementen aan elkaar gekoppeld zijn door middel van bolscharnieren, waarvan de boloppervlakken wrijvend met elkaar samenwerken. 5. A supply line according to claim 4, in which the articulation elements are coupled to each other by means of ball joints, of which the spherical surfaces frictionally cooperate with each other.
6. Toevoerleiding volgens één der voorgaande conclusies waarbij binnen de leiding een soepele water voerende slang voorzien is. 6. Supply pipe according to any one of the preceding claims wherein there is provided a flexible water-carrying tube within the conduit.
7. Toevoerleiding volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de leiding uitwendig bekleed is met een soepel materiaal. 7. Supply pipe according to any one of the preceding claims, wherein the conduit is externally coated with a flexible material.
8. Douche-inrichting voorzien van een toevoerleiding volgens één der voorgaande conclusies, een tappunt bevestigd aan een muur alsmede een douchekop, waarbij op de muur één of meer klemmen zijn voorzien waarin de toevoerleiding vastgeklikt kan worden danwel waaruit hij losgenomen kan worden. 8. Shower device is provided with a feed line according to any one of the preceding claims, a tap mounted on a wall, as well as a shower head, in which are provided one or more clamps to the wall in which the supply line snapped may be Be it from which it can be detached.
9. Wastafelkraan met uittrekbare uitloop voorzien van een toevoerleiding volgens één der conclusies 1 t/m 7, alsmede een kanaal waarin de toevoerleiding in langsrichting verschuifbaar is, waarbij het kanaal voorzien is van wrijvings-verminderende geleidingsmiddelen voor de toevoerleiding zoals rollen of een glijlaag. 9. Wash basin faucet with pull-out spout is provided with a feed line according to any one of claims 1 / m 7, and a channel in which the supply conduit is displaceable in the longitudinal direction, wherein the channel is provided with friction-reducing guide means for the supply line, such as rollers or a sliding layer.
NL8902957A 1989-11-30 1989-11-30 Supply line to a nozzle, such as a shower. NL8902957A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8902957 1989-11-30
NL8902957A NL8902957A (en) 1989-11-30 1989-11-30 Supply line to a nozzle, such as a shower.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8902957A NL8902957A (en) 1989-11-30 1989-11-30 Supply line to a nozzle, such as a shower.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8902957A true NL8902957A (en) 1991-06-17

Family

ID=19855724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8902957A NL8902957A (en) 1989-11-30 1989-11-30 Supply line to a nozzle, such as a shower.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8902957A (en)

Cited By (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2708074A1 (en) * 1993-07-23 1995-01-27 Thomson Csf Device for limiting the curvature of a cable, especially for an underwater cable
EP0951363A1 (en) * 1997-01-10 1999-10-27 Teledyne Industries, Inc. doing business as Teledyne Water PIK Flexible shower arm assembly
US5997047A (en) * 1996-02-28 1999-12-07 Pimentel; Ralph High-pressure flexible self-supportive piping assembly
US6164570A (en) 1994-11-14 2000-12-26 Water Pik, Inc. Self-supporting reconfigurable hose
USD440641S1 (en) 1997-01-10 2001-04-17 Water Pik, Inc. Flexible shower arm
US6641057B2 (en) 2000-12-12 2003-11-04 Water Pik, Inc. Shower head assembly
EP1534111A1 (en) * 2002-06-11 2005-06-01 Ray King Bimodal flexible-rigid hose
USD616061S1 (en) 2008-09-29 2010-05-18 Water Pik, Inc. Showerhead assembly
USD618766S1 (en) 2008-05-01 2010-06-29 Water Pik, Inc. Showerhead arm
US7770822B2 (en) 2006-12-28 2010-08-10 Water Pik, Inc. Hand shower with an extendable handle
USD624156S1 (en) 2008-04-30 2010-09-21 Water Pik, Inc. Pivot ball attachment
USD625776S1 (en) 2009-10-05 2010-10-19 Water Pik, Inc. Showerhead
US7905429B2 (en) 2005-10-18 2011-03-15 Water Pik, Inc. Dispensing system and method for shower arm
US8020787B2 (en) 2006-11-29 2011-09-20 Water Pik, Inc. Showerhead system
US8020788B2 (en) 2002-12-10 2011-09-20 Water Pik, Inc. Showerhead with enhanced pause mode
US8024822B2 (en) 2004-06-14 2011-09-27 Water Pik, Inc. Articulating shower arm
US8028935B2 (en) 2007-05-04 2011-10-04 Water Pik, Inc. Low flow showerhead and method of making same
ITVI20100102A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-15 Ceadesign S R L Water dispenser for sanitary and spout for said water dispenser
US8109450B2 (en) 2006-11-29 2012-02-07 Water Pik, Inc. Connection structure for handheld showerhead
US8292200B2 (en) 2004-09-01 2012-10-23 Water Pik, Inc. Drenching showerhead
USD673649S1 (en) 2012-01-27 2013-01-01 Water Pik, Inc. Ring-shaped wall mount showerhead
US8348181B2 (en) 2008-09-15 2013-01-08 Water Pik, Inc. Shower assembly with radial mode changer
USD674050S1 (en) 2012-01-27 2013-01-08 Water Pik, Inc. Ring-shaped handheld showerhead
US8366024B2 (en) 2006-12-28 2013-02-05 Water Pik, Inc. Low speed pulsating showerhead
USD692111S1 (en) 2012-10-11 2013-10-22 Water Pik, Inc. Mounting bracket for water flosser
US8616470B2 (en) 2010-08-25 2013-12-31 Water Pik, Inc. Mode control valve in showerhead connector
US8794543B2 (en) 2006-12-28 2014-08-05 Water Pik, Inc. Low-speed pulsating showerhead
USD711505S1 (en) 2013-05-20 2014-08-19 Water Pik, Inc. Shower arm
USD711506S1 (en) 2013-05-20 2014-08-19 Water Pik, Inc. Showerhead with arm
USD744064S1 (en) 2014-06-13 2015-11-24 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD744066S1 (en) 2014-06-13 2015-11-24 Water Pik, Inc. Wall mount showerhead
USD744065S1 (en) 2014-06-13 2015-11-24 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD744611S1 (en) 2014-06-13 2015-12-01 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD744614S1 (en) 2014-06-13 2015-12-01 Water Pik, Inc. Wall mount showerhead
USD744612S1 (en) 2014-06-13 2015-12-01 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD745111S1 (en) 2014-06-13 2015-12-08 Water Pik, Inc. Wall mount showerhead
US9347208B2 (en) 2012-06-22 2016-05-24 Water Pik, Inc. Bracket for showerhead with integral flow control
US9404243B2 (en) 2013-06-13 2016-08-02 Water Pik, Inc. Showerhead with turbine driven shutter
US9700909B2 (en) 2006-10-09 2017-07-11 Water Pik, Inc. Shower arm attachment assembly
USD803981S1 (en) 2016-02-01 2017-11-28 Water Pik, Inc. Handheld spray nozzle
USD843549S1 (en) 2017-07-19 2019-03-19 Water Pik, Inc. Handheld spray nozzle
US10265710B2 (en) 2016-04-15 2019-04-23 Water Pik, Inc. Showerhead with dual oscillating massage

Cited By (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2708074A1 (en) * 1993-07-23 1995-01-27 Thomson Csf Device for limiting the curvature of a cable, especially for an underwater cable
US6164570A (en) 1994-11-14 2000-12-26 Water Pik, Inc. Self-supporting reconfigurable hose
US5997047A (en) * 1996-02-28 1999-12-07 Pimentel; Ralph High-pressure flexible self-supportive piping assembly
EP0951363A1 (en) * 1997-01-10 1999-10-27 Teledyne Industries, Inc. doing business as Teledyne Water PIK Flexible shower arm assembly
US6164569A (en) * 1997-01-10 2000-12-26 Teledyne Industries, Inc. Flexible shower arm assembly
USD440641S1 (en) 1997-01-10 2001-04-17 Water Pik, Inc. Flexible shower arm
US6629651B1 (en) * 1997-01-10 2003-10-07 Water Pik, Inc. Flexible shower arm assembly
EP0951363A4 (en) * 1997-01-10 2004-12-01 Water Pik Inc Flexible shower arm assembly
US6641057B2 (en) 2000-12-12 2003-11-04 Water Pik, Inc. Shower head assembly
EP1534111A1 (en) * 2002-06-11 2005-06-01 Ray King Bimodal flexible-rigid hose
EP1534111A4 (en) * 2002-06-11 2010-01-20 Handy Shower Ltd Bimodal flexible-rigid hose
US9795975B2 (en) 2002-12-10 2017-10-24 Water Pik, Inc. Dual turbine showerhead
US8020788B2 (en) 2002-12-10 2011-09-20 Water Pik, Inc. Showerhead with enhanced pause mode
US8905332B2 (en) 2002-12-10 2014-12-09 Water Pik, Inc. Dual turbine showerhead
US8024822B2 (en) 2004-06-14 2011-09-27 Water Pik, Inc. Articulating shower arm
US8621681B2 (en) 2004-06-14 2014-01-07 Water Pik, Inc. Articulating shower arm
US8292200B2 (en) 2004-09-01 2012-10-23 Water Pik, Inc. Drenching showerhead
US9157218B2 (en) 2005-10-18 2015-10-13 Water Pik, Inc. Dispensing system and method for shower arm
US7905429B2 (en) 2005-10-18 2011-03-15 Water Pik, Inc. Dispensing system and method for shower arm
US9700909B2 (en) 2006-10-09 2017-07-11 Water Pik, Inc. Shower arm attachment assembly
US10215309B2 (en) 2006-10-09 2019-02-26 Water Pik, Inc. Shower arm attachment assembly
US8020787B2 (en) 2006-11-29 2011-09-20 Water Pik, Inc. Showerhead system
US8132745B2 (en) 2006-11-29 2012-03-13 Water Pik, Inc. Showerhead with tube connectors
US8109450B2 (en) 2006-11-29 2012-02-07 Water Pik, Inc. Connection structure for handheld showerhead
US8366024B2 (en) 2006-12-28 2013-02-05 Water Pik, Inc. Low speed pulsating showerhead
US8794543B2 (en) 2006-12-28 2014-08-05 Water Pik, Inc. Low-speed pulsating showerhead
US7770822B2 (en) 2006-12-28 2010-08-10 Water Pik, Inc. Hand shower with an extendable handle
US8146838B2 (en) 2006-12-29 2012-04-03 Water Pik, Inc. Handheld showerhead with mode control in handle
US8584972B2 (en) 2006-12-29 2013-11-19 Water Pik, Inc. Handheld showerhead with fluid passageways
US9636694B2 (en) 2006-12-29 2017-05-02 Water Pik, Inc. Showerhead with movable control valve
US8967497B2 (en) 2006-12-29 2015-03-03 Water Pik, Inc. Handheld showerhead with mode selector in handle
US9623424B2 (en) 2006-12-29 2017-04-18 Water Pik, Inc. Handheld showerhead with mode selector in handle
US9623425B2 (en) 2006-12-29 2017-04-18 Water Pik, Inc. Showerhead with rotatable control valve
US8371618B2 (en) 2007-05-04 2013-02-12 Water Pik, Inc. Hidden pivot attachment for showers and method of making same
US8028935B2 (en) 2007-05-04 2011-10-04 Water Pik, Inc. Low flow showerhead and method of making same
US9127794B2 (en) 2007-05-04 2015-09-08 Water Pik, Inc. Pivot attachment for showerheads
US8789218B2 (en) 2007-05-04 2014-07-29 Water Pik, Inc. Molded arm for showerheads and method of making same
USD624156S1 (en) 2008-04-30 2010-09-21 Water Pik, Inc. Pivot ball attachment
USD618766S1 (en) 2008-05-01 2010-06-29 Water Pik, Inc. Showerhead arm
US8757517B2 (en) 2008-09-15 2014-06-24 Water Pik, Inc. Showerhead with flow directing plates and radial mode changer
US8348181B2 (en) 2008-09-15 2013-01-08 Water Pik, Inc. Shower assembly with radial mode changer
USD616061S1 (en) 2008-09-29 2010-05-18 Water Pik, Inc. Showerhead assembly
USD641831S1 (en) 2009-10-05 2011-07-19 Water Pik, Inc. Showerhead
USD625776S1 (en) 2009-10-05 2010-10-19 Water Pik, Inc. Showerhead
ITVI20100102A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-15 Ceadesign S R L Water dispenser for sanitary and spout for said water dispenser
US8616470B2 (en) 2010-08-25 2013-12-31 Water Pik, Inc. Mode control valve in showerhead connector
USD673649S1 (en) 2012-01-27 2013-01-01 Water Pik, Inc. Ring-shaped wall mount showerhead
USD674050S1 (en) 2012-01-27 2013-01-08 Water Pik, Inc. Ring-shaped handheld showerhead
USD678467S1 (en) 2012-01-27 2013-03-19 Water Pik, Inc. Ring-shaped handheld showerhead
USD678463S1 (en) 2012-01-27 2013-03-19 Water Pik, Inc. Ring-shaped wall mount showerhead
US10226777B2 (en) 2012-06-22 2019-03-12 Water Pik, Inc. Showerhead bracket
US9347208B2 (en) 2012-06-22 2016-05-24 Water Pik, Inc. Bracket for showerhead with integral flow control
USD692111S1 (en) 2012-10-11 2013-10-22 Water Pik, Inc. Mounting bracket for water flosser
USD711505S1 (en) 2013-05-20 2014-08-19 Water Pik, Inc. Shower arm
USD711506S1 (en) 2013-05-20 2014-08-19 Water Pik, Inc. Showerhead with arm
US9404243B2 (en) 2013-06-13 2016-08-02 Water Pik, Inc. Showerhead with turbine driven shutter
USD744611S1 (en) 2014-06-13 2015-12-01 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD744066S1 (en) 2014-06-13 2015-11-24 Water Pik, Inc. Wall mount showerhead
USD744064S1 (en) 2014-06-13 2015-11-24 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD745111S1 (en) 2014-06-13 2015-12-08 Water Pik, Inc. Wall mount showerhead
USD744612S1 (en) 2014-06-13 2015-12-01 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD744614S1 (en) 2014-06-13 2015-12-01 Water Pik, Inc. Wall mount showerhead
USD744065S1 (en) 2014-06-13 2015-11-24 Water Pik, Inc. Handheld showerhead
USD803981S1 (en) 2016-02-01 2017-11-28 Water Pik, Inc. Handheld spray nozzle
US10265710B2 (en) 2016-04-15 2019-04-23 Water Pik, Inc. Showerhead with dual oscillating massage
USD843549S1 (en) 2017-07-19 2019-03-19 Water Pik, Inc. Handheld spray nozzle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5865378A (en) Flexible shower arm assembly
US1724147A (en) Shower fixture
US4752975A (en) Shower head assembly having a secondary shower head
US5070552A (en) Personalized hand held shower head
US6338170B1 (en) Hand-held or fixed massage shower
US4724553A (en) Apparatus to carry out a continuous wrapping hydromassage over the whole body
US3404410A (en) Shower device
US3913839A (en) Dual shower attachment device
US4282612A (en) Adjustable shower and massage apparatus
FR2810860B1 (en) Device for applying a product to the eyelashes or the eyebrows
TWI277427B (en) Cleansing compositions
GB9214460D0 (en) Hand held shower adapted to provide pulsating or steady flow
EP0431235A1 (en) Double knuckle joint for a wide-ranged orientation of a liquid distributor with respect to the feeder pipe
CA2483465A1 (en) Fluid dispensing device with self-cleaning nozzle and cleaning method
MY126142A (en) Hose and wand assembly
FR2668958B1 (en) A spray or fluid dispenser, a suction of the fluid contained in the outlet channel at the end of actuation.
ES2134657T3 (en) Dishwasher.
US5997047A (en) High-pressure flexible self-supportive piping assembly
US2759765A (en) Flexible shower head
LU90496A2 (en) Broom provided with a regulator of the product flow for cleaning and soil treatment
GB9207070D0 (en) Anchored wavey conduit inside coiled tubing
CN1600208A (en) Electronic soap dispenser
US4809369A (en) Portable body shower
FR2722678B1 (en) The medical prosthesis has branch usable for the treatment of aneurysms, such device comprising a prosthesis
CA2351925A1 (en) Cleansing compositions

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed