NL8901936A - Hemostatic wound dressing material. - Google Patents

Hemostatic wound dressing material. Download PDF

Info

Publication number
NL8901936A
NL8901936A NL8901936A NL8901936A NL8901936A NL 8901936 A NL8901936 A NL 8901936A NL 8901936 A NL8901936 A NL 8901936A NL 8901936 A NL8901936 A NL 8901936A NL 8901936 A NL8901936 A NL 8901936A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
alginate
wound dressing
dressing material
material according
coating
Prior art date
Application number
NL8901936A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Johnson & Johnson Patient Care
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to GB8818114 priority Critical
Priority to GB888818114A priority patent/GB8818114D0/en
Application filed by Johnson & Johnson Patient Care filed Critical Johnson & Johnson Patient Care
Publication of NL8901936A publication Critical patent/NL8901936A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION, OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES
  • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
  • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
  • A61L15/22Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons containing macromolecular materials
  • A61L15/28Polysaccharides or their derivatives

Description

Hemostatisch wondverbandaateriaal hemostatic wondverbandaateriaal

De uitvinding heeft betrekking op een hemostatisch materiaal voor het verbinden van wonden en meer in het bijzonder op een vezelachtig i wondverbandaateriaal dat aet een alginaat is bekleed. The present invention relates to a hemostatic material for the connection of wounds and, more particularly, to a fibrous i wondverbandaateriaal aet an alginate which is coated. De uitvinding biedt ook wondverbanden die deze materialen bevatten en werkwijzen voor de vervaardiging ervan. The present invention also provides wound dressings that contain these materials and methods for their manufacture.

Alginaten worden op grond van hun heaostatische eigenschappen al lange tijd als bruikbaar voor wondverbanden gezien. Alginates are under their heaostatische properties have long been used as seen for wound dressings. Zn het Amerikaanse 1 octrooischrift 2.512.614 wordt vermeld dat alginaten in verschillende fysische vormen voorkomen, maar dat vezelachtige vormen de voorkeur hebben bij gebruik in chirurgisch verband. 1 Zn U.S. Patent No. 2,512,614 it is mentioned that alginates in preventing a variety of physical forms, but in that fiber-like shapes are preferred for use in surgical dressings. Alginaten die tot een gaas of, net zoals in absorberende watten, in de vorm van losse plukken zijn geweven worden in het bijzonder als nuttig aangeduid. Alginates which a mesh or, as in absorbent cotton wool, in the form of loose picking are woven be referred to, in particular, as being useful.

Bét Britse octrooischrift 629.419 openbaart hemostatisch chirurgisch verband dat is verkregen door impregneren van een katoengaas of een ander vezelachtig materiaal met betrekkelijk grote hoeveelheden van een onoplosbaar alginaat. Bét British Patent Specification No. 629,419 discloses a haemostatic surgical dressing which has been obtained by impregnating a cotton gauze or other fibrous material with relatively large amounts of an insoluble alginate.

Ode uit het Brits octrooischrift 1.329-693 is een chirurgisch verband bekend dat een alginaat als hemostaticun bevat. Ode from the British Patent Specification No. 1329-693 is a surgical dressing is known which contains an alginate as a hemostaticun. In dit geval wordt het alginaat gecombineerd met een in water oplosbaar polymeer zoals een copolymeer van polyvinylacetaat en polyvinylpyrrolidine, natriumcarboxymethylcellulose, polyethyleenoxide, een polygalactose- sethacrylaat, een polygalactoseacrylaat, een copolymeer van methylvinylether en maleinezuuranhydride of allantoine- % polygalacturonzuur. In this case, the alginate is combined with a water-soluble polymer such as a copolymer of polyvinyl acetate and polyvinyl pyrrolidine, sodium carboxymethyl cellulose, polyethylene oxide, a polygalactose- sethacrylaat, a polygalactoseacrylaat, a copolymer of methyl vinyl ether and maleic anhydride or allantoine-% polygalacturonic acid. Een dergelijk in water oplosbaar polymeer wordt blijkbaar gebruikt om het alginaat door gieten of verspreiden de vorm van een film, folie of blok hemostatisch materiaal te geven. Such a water-soluble polymer is apparently used for the alginate by casting or spreading to display the form of a film, sheet or block of hemostatic material. Het voordeel hiervan zou zijn dat de film, de folie of het blok bij contact met een brandwond of andere wond langzaam oplost en het alginaat af geeft dat vervolgens zijn heaostatische eigenschappen kan uitoefenen. The advantage thereof would be that the film, the film or the block slowly dissolves on contact with a burn or other wound, and the alginate outputs which can then exert its heaostatische properties.

Het Britse octrooischrift 1.329-693 vermeld ook dat het mengsel van alginaat en in water oplosbaar polymeer op een PVC-folie kan worden gegoten of, in enkele voorbeelden, op een folie van Polyweb Net 909 (Smith & Nephew). British Patent Specification No. 1329-693 also mentioned that the mixture of alginate and can be poured into water-soluble polymer in a PVC-foil or, in some examples, on a foil of Polyweb Net 909 (Smith & Nephew). Dit laatste is een wondloslatende laag die veel in wondverbanden wordt gebruikt. The latter is a wondloslatende layer commonly used in wound dressings.

De velbanden die in de bovengenoemde Britse octrooischriften worden voorgesteld blijken niet in de handel verkrijgbaar te zijn. The velbanden proposed in the aforementioned British patents do not appear to be commercially available. Alginaten zijn op het ogenblik voor gebruik bij de behandeling van wonden beschikbaar in twee hoofdvormen, te weten vezelachtige watten en sproeipoeders. Alginates are currently for use in the treatment of wounds in two main forms, namely fibrous wadding and spray powders.

De in handel verkrijgbare alginaatvezelwatten verbruiken betrekkelijk grote hoeveelheden alginaten (gewoonlijk meer dan 100g/m2 nat gesponnen vezels) en zijn derhalve duur. The in commercially available alginates alginaatvezelwatten consume relatively large amounts (usually more than 100g / m 2 wet-spun fibers), and are therefore expensive. De prijs wordt verder verhoogd indien de watten ter verhoging van de integriteit op een naald zijn geprikt. The price is increased further if the cotton to increase the integrity of a needle to be pricked.

Sproeipoeders van alginaat zoals beschreven in het Brits octrooi-schrift 1.25*1.53*1 vormen een gemakkelijke middel om een hemostaticum snel op het oppervlak van een wond aan te brengen. Spray Powders of alginate, as described in British Patent Specification No. 1 * 1.25 * 1:53 form a convenient means for applying a hemostatic quickly on the surface of a wound. Toepassing van dergelijke poeders biedt echter geen bescherming aan een wond, en zij kunnen derhalve niet dienen als alternatief voor een conventioneel wondverband. However, the use of such powders provides no protection to a wound, and they can not therefore serve as an alternative for a conventional wound dressing.

Volgens de uitvinding wordt een materiaal voor wondverband verschaft dat een vezelachtig substraat bevat met op het oppervlak daarvan afgezet een discontinue bekleding van een farmaceutisch aanvaardbaar alginaat. According to the invention, a material for wound dressing is provided which comprises a fibrous substrate having on the surface thereof deposited a discontinuous coating of a pharmaceutically acceptable alginate.

Door rechtstreeks aanbrengen van de alginaatbekleding op het oppervlak van een vezelachtig substraat kan een zeer groot oppervlak aan alginaat ten opzichte van het gewicht worden bereikt. By directly applying the alginate coating on the surface of a fibrous substrate can be a very large surface area to be achieved with respect to the weight of alginate. Dit is een voordeel doordat, in tegenstelling tot de verbanden volgens het Britse octrooischrift 1.329*693* het alginaat snel in contact komt met bloed uit de wond waarop het verbandmateriaal is aangebracht en daarmee reageert. This is an advantage because, in contrast to the dressings according to the British patent specification 1 329 * 693 * the alginate quickly comes into contact with blood from the wound to which the dressing has been applied and reacts therewith. Doeltreffende hemostase kan daardoor met betrekkelijk kleine hoeveelheden alginaat worden bereikt. Effective hemostasis can thereby be achieved with relatively small quantities of alginate. Het alginaat (of de alginaatsamenstelling) is bij voorkeur op het substraat aangebracht in een hoeveelheid van 1 tot 30 g/m2 droog gewicht, met meer voorkeur van 5 tot 20 g/m2 en met de meeste voorkeur van 8 tot 12 g/m2. The alginate (if the alginate composition) is preferably applied to the substrate in an amount of 1 to 30 g / m 2 by dry weight, more preferably from 5 to 20 g / m2, and most preferably from 8 to 12 g / m 2.

Verrassenderwijs leveren deze hoeveelheden alginaat ook duidelijke wondloslatende eigenschappen, zodat een afzonderlijke wondloslatende laag (zoals een geperforeerde kunststof film of een kunststofnet van het gewoonlijk bij wondverband gebruikte type) niet nodig is. Surprisingly, supply these amounts of alginate is also clear wondloslatende properties, so that a separate wondloslatende layer (such as a perforated plastic film or a plastic net of the type commonly used in wound dressings) is not necessary.

Als substraat kan elk materiaal dat geschikt is als bij wondcontact absorberend middel worden gebruikt. As the substrate may be any material which is suitable as to be used in wound-contacting absorbent. Materialen die worden gebruikt als absorberende lagen met wondcontact kunnen geweven, gebreide, of niet-geweven structuren zijn en kunnen elke geschikte vezel omvatten. Materials which are used as the absorbent layers of wound contact can be woven, knitted, or non-woven structures, and may comprise any suitable fiber. Voorbeelden van geschikte vezeltypes zijn katoen-, kunstzijde-, acryl-, polypropeen- en polyestervezels en deze kunnen afzonderlijk of in mengsels worden gebruikt. Examples of suitable types of fibers are cotton, rayon, acrylic, polypropylene, and polyester fibers, and these may be used alone or in mixtures.

Het oppervlak van het vezelachtige substraat kan indien gewenst beter geschikt voor het vrijmaken van de wond worden gemaakt. The surface of the fibrous substrate may, if desired, be made more suitable for the release of the wound.

bijvoorbeeld door «rara kalanderen van de oppervlaktevezels, in het bijzonder met war· versmeitbare vezels. for example, by «rara calendering the surface fibers, and in particular with confused · versmeitbare fibers. Uiteraard dient zulk warm kalanderen niet zover te gaan dat het oppervlak van het substraat volledig zijn vezelachtige karakter verliest, i Het weefsel dat bij voorkeur in het materiaal voor wondverband volgens de uitvinding wordt gebruikt is 100# polyester Malifleece met een gewicht van 100 tot 200 g/m2 (Ledatec Limited). Of course, should such hot calendering does not going so far as to lose the surface of the substrate fully to be fiber-like character, i The tissue that is preferably used in the material for wound dressing according to the invention is 100 # polyester Malifleece having a weight of from 100 to 200 g / m2 (Ledatec Limited). Polyester is beter bestand tegen nat bezwijken dan kunstzijde en vormt derhalve een veerkrachtig kussen met een bepaalde mate van bescherming aan de wond biedt. Polyester is more resistant to collapse than wet rayon and is, therefore, provides a resilient pad having a certain degree of protection to the wound.

De alginaatbekleding kan elk farmaceutisch aanvaardbaar kationisch alginaat bevatten zoals natrium-, calcium-, kalium-, en ammonium-alginaten of mengsels daarvan. The alginate coating may contain any pharmaceutically acceptable cationic alginate, such as sodium, calcium, potassium, and ammonium alginates, or mixtures thereof. Natrium- en calciumalginaten en mengsels daarvan hebben de voorkeur. Sodium and calcium alginates, and mixtures thereof are preferred.

Het hemostatische effekt van bekledingen van 100# natriumalginaat kan worden verhoogd door een gedeelte van de natriumionen te vervangen door calciumionen. The hemostatic effect of coatings of # 100 sodium alginate can be increased by replacing part of the sodium ions by calcium ions. Voor een volledige vervanging van natrium door calcium is 7*2# calcium, gebaseerd op het gewicht van het natriumalginaat, nodig. For a complete replacement of sodium with calcium is 7 * 2 # calcium, based on the weight of the sodium needed. Er worden echter al geschikte gelen verkregen bij veel minder ionen-uitwisseling, bijvoorbeeld 1 tot 3 ge».# calcium ten opzichte van het alginaat en bij voorkeur 1,5 tot 2,5 gew.# calcium. all suitable gels, however, are obtained at much less ion exchange, for example, from 1 to 3 ge. »# calcium relative to the alginate, and preferably 1.5 to 2.5 wt. # calcium.

Omdat het niet gewenst is dat er een continue film van alginaat op het substraat wordt gevormd, is het niet nodig in de alginaatbekleding filmvormende, in water oplosbare polymeren op te nemen. Because it is not desirable that there be a continuous film of alginate is formed on the substrate, it is not necessary in the alginate film-forming, to incorporate the water-soluble polymers. Het verdient zelfs de voorkeur dat de alginaatbekleding minder dan 40 gew.# en met meer voorkeur minder dan 15 gew.# aan andere polymeren bevat. It is even preferable that the alginate coating contains less than 40 wt. #, And more preferably less than 15 wt. # Of other polymers. In het bijzonder heeft het de voorkeur dat er niet meer dan 5 gew.# aan andere polymeren in de alginaatbekleding is opgenomen, omdat hun aanwezigheid de hemostatische werking van het alginaat kan storen. In particular, it is preferred that there is contained no more than 5 wt. # Of other polymers in the alginate coating, because their presence may interfere with the hemostatic effect of the alginate.

Bij afwezigheid van belangrijke hoeveelheden filmvormend polymeer zijn alginaten nogal eens vrij bros en daarom bevat de alginaatbekleding in het wondverbandmateriaal volgaas de uitvinding bij voorkeur tevens een wedenaker zoals ethyleenglycol, propyleenglycol of hexyleenglycol of een alkylcitraat of een dienovereenkomstig mengsel. In the absence of significant amounts of film-forming polymer, alginates are often rather brittle and, therefore, contains the alginate into the wound dressing material volgaas the invention preferably also a wedenaker such as ethylene glycol, propylene glycol or hexylene glycol, or a alkylcitraat or a corresponding mixture. De weekmaker die de voorkeur heeft is glycerol (1,2,3-propaantriol). The plasticizer which is preferred is glycerin (1,2,3-propanetriol). De weekmaker kan 0 tot 80 gew.# en bij voorkeur 10 tot 70 gew.# van de bekleding uitmaken. The plasticizer can be 0 to 80 wt. #, And preferably from 10 to 70 wt. # Of the coating part. Het heeft bijzonder de voorkeur dat de weekmaker in een hoeveelheid tussen 30 en 60 gew.# in de bekleding aanwezig is. It is particularly preferred that the plasticizer in an amount of between 30 and 60 wt. # In the coating is present.

De alginaatbekleding kan eventueel verdere toevoegsels bevatten zoals antiseptics, analgetics of andere geneesmiddelen, bij voorkeur in hoeveelheden van minder dan 5 gew.%, met meer voorkeur minder dan 2 gew.% en in het bijzonder minder dan 1 gew.%. The alginate coating may optionally contain further additives such as antiseptics, analgetics or other medicaments, preferably in amounts of less than 5 wt.%, More preferably less than 2 wt.% And in particular less than 1 wt.%.

Ook andere toevoegsels kunnen wenselijk zijn als verwerkings-hulpmiddelen. Also other additives may be desirable as processing aids. Als er bijvoorbeeld een bekleding van natrium/calcium-' alginaat nodig is, kan worden voorkomen dat een visceuze oplossing van natriumalginaat in water een onmiddellijk gel vormt in de aanwezigheid van calciumionen, door opneming van pH-regelende stoffen zoals gluconolacton of adipinezuur/sequestreermiddel (bv natriumcitraat). For example, if necessary, a coating of sodium / calcium 'alginate, it can be prevented that forms a viscous solution of sodium alginate an immediate gel in water in the presence of calcium ions, by inclusion of pH-adjusting substances such as gluconolactone or adipic acid / sequestering agent ( eg sodium citrate). Dergelijke stoffen worden gewoonlijk gebruikt in hoeveelheden van 1 tot 1 10 gew.% en bij voorkeur van 2,5 tot 7.5 gew.%. Such substances are usually used in amounts of from 1 to 1 to 10 wt.%, And preferably from 2.5 to 7.5 wt.%. Ook kan een conserveermiddel worden toegevoegd om de weerstand van het alginaat tegen microbiële aantasting te verhogen. a preservative may also be added in order to increase the resistance of the alginate against microbial attack. Voorbeelden van geschikte conserveermiddelen zijn Methasol D3T (Merck), Parasept (methylparaben) (Kaloma Chemical) en Bronopol (2-broom-2-nitro-l,3~propaandiol) (Boots Ltd.). Examples of suitable preservatives are Methasol D3T (Merck), Para Sept (methyl paraben) (Kaloma Chemical), and Bronopol (2-bromo-2-nitro-l, 3 ~ propanediol) (Boots Ltd.). De hoeveelheid geneesmiddel ligt in het algemeen tussen 0,1 en 5.0 gew.%, en bij voorkeur tussen 0,25 tot 1,0 gew.%. The amount of drug is generally between 0.1 and 5.0 wt.%, And preferably between 0.25 to 1.0 wt.%.

Wanneer overeenkomstig de uitvinding een alginaatbekleding wordt aangebracht op een vezelachtig substraat worden de afzonderlijke vezels die dicht bij het oppervlak van het substraat liggen ten minste gedeeltelijk bekleed. When an alginate coating is applied in accordance with the invention on a fibrous substrate, the individual fibers that are close to the surface of the substrate at least partially coated. Ook kunnen tussen aangrenzende vezels bij kruisingspunten uiterst dunne alginaatfilms worden gevormd. Also, between adjacent fibers can be formed on the crossing points extremely thin alginaatfilms. Er wordt voor gezorgd dat er geen afzonderlijke film of laag alginaat op het oppervlak van het substraat aanwezig is, zodat de doorlatendheid van het substraat voor gassen (zoals lucht en waterdamp) niet verloren gaat. It is ensured that there is no separate film or layer of alginate is present on the surface of the substrate, so that a loss of the permeability of the substrate to gases (such as air and water vapor). Bekledingstechnieken die geschikt zijn voor het bereiken van een dergelijke verdeling zijn onder meer die met mes-op-rol, Meyer-staaf, zeefdrukken en omgekeerde rol. Coating Techniques suitable for the achievement of such a distribution include those with knife-to-roll, Meyer-rod, screen printing and reverse roll. Bekleding met omgekeerde rol is bijzonder geschikt omdat daarbij op een gegeven oppervlak van het substraat gereguleerde hoeveelheden materiaal kunnen worden opgebracht, zelfs bij substraten met wisselende en oneffen oppervlakken. Coating with reverse roller is particularly useful as they may be applied to controlled amounts of material onto a given surface of the substrate, even on substrates having varying and uneven surfaces.

Het alginaat wordt bij voorkeur als visceuze waterhoudende, of hoofdzakelijk waterhoudende vloeistof op het substraat aangebracht. The alginate is preferably as viscous aqueous, or substantially aqueous liquid applied to the substrate. De viscositeit van de suspensie van de alginaatsamenstelling in water kan worden aangepast aan de toegepaste bekledingstechniek, maar voor bekleding met omgekeerde rol zijn viscositeit in het gebied van 2000 tot 30.000 cp, en bij voorkeur van 3000 tot 8000 cp geschikt. The viscosity of the slurry of the alginate in water can be adapted to the applied coating technique, but for coating by reverse roll are viscosity in the range of from 2000 to 30,000 cp, and preferably from 3000 to 8000 cps are suitable. Regeling van de spleet en van de gietverhouding bepaalt de hoeveelheid bekledingsmateriaal die op het substraat wordt aangebracht zoals bij de bekledingstechniek bekend is. Control of the gap and of the casting ratio determines the amount of coating material which is applied to the substrate as is well known in the coating art.

Voor bekleding met omgekeerde rol ligt de spleet tussen de afneearol en de aanbrengrol gewoonlijk tussen 0,075 en 0,45 mm en bij voorkeur tussen 0,10 en 0,30 mm, bijvoorbeeld van 0,15 tot 0,20 mm. For coating with the reverse roller, the gap between the afneearol and the applicator roll usually between 0.075 and 0.45 mm and preferably between 0.10 and 0.30 mm, for example from 0.15 to 0.20 mm.

De gietverhouding (dwz de verhouding tussen de omtreksnelheid van de opbrengrol en de omtreksnelheid van de steunrol) ligt in het algemeen in het gebied van 0,8:1 tot 1,7:1, en bij voorkeur in het gebied van 1:1 tot 1,5:1, bv 1,2:1. The coating ratio (ie the ratio between the peripheral speed of the application roller and the peripheral speed of the backup roll) is generally in the range of from 0.8: 1 to 1.7: 1, and preferably in the range of from 1: 1 to 1.5: 1, eg 1.2: 1.

Verdamping van de waterfase kan worden bereikt met elk geschikt middel, bijvoorbeeld door doorleiden door ovens met temperatuurregeling. Evaporation of the aqueous phase can be achieved by any suitable means, for example, by passage through ovens with temperature control. De oven heeft daarbij een temperatuur van bijvoorbeeld 100 tot 150°C, bij voorkeur van 110 tot 140°C. In addition, the furnace has a temperature of for example 100 to 150 ° C, preferably from 110 to 140 ° C. Indien gewenst kan een geleidelijk oplopende oventemperatuur worden toegepast. If desired, a gradually increasing oven temperature may be used. Het drogen duurt doorgaans 1 tot 10 minuten en meestal 2 tot 5 minuten. The drying process takes typically 1 to 10 minutes and usually from 2 to 5 minutes.

Het met alginaat beklede wondverbandmateriaal volgens de uitvinding heeft bij voorkeur een doorlatendheid voor gas (zoals hierin wordt omschreven) die ten minste 505» bedraagt van de gasdoorlatendheid van het materiaal voorafgaand aan bekleding met het alginaat. The coated alginate wound dressing material according to the invention preferably has a permeability to gas (as defined herein) which is at least 505 »by weight of the gas permeability of the material prior to coating with the alginate. Het meer voorkeur is de gasdoorlatendheid van het beklede materiaal 60 tot 9&% van die van het niet-beklede materiaal en met de meeste voorkeur 75 tot 95%, bijvoorbeeld 85 tot 92,5*· It More preferably, the gas permeability of the coated material 60 to & 9% of that of the uncoated material, and most preferably from 75 to 95%, for example 85 to 92.5 * ·

Onder het begrip "gasdoorlatendheid" wordt verstaan de doorlatenheid van een wondverbandmateriaal voor cyclohexaandamp die (anders dan water) inert is ten opzichte van het alginaat en het alginaat niet doet zwellen. The term "gas permeability" refers to the permeability of a wound dressing material for cyclohexane vapor which (other than water) is inert in relation to the alginate and does not swell the alginate. De beproevingsmethode gaat als volgt: 10 ml cyclohexaan wordt in een cylindrische proefcel van 4 cm diameter i gebracht, deze wordt vervolgens afgesloten met een laag van het te onderzoeken materiaal. The test method is as follows: 10 ml of cyclohexane is placed in a cylindrical test cell with 4 cm diameter i, this is then sealed with a layer of the material to be tested. De cel wordt in een zuurkast bij 25°C geplaatst en de snelheid van het verdwijnen van cyclohexaan wordt gemeten door de cel gezetten tijden te wegen (bv ieder uur gedurende 5 uur). The cell is placed in a fume hood at 25 ° C, and the rate of disappearance of cyclohexane is measured by weighing the cell appointed time (for example, every hour for 5 hours). De doorlatendheid kan worden uitgedrukt in grammen af gegeven cyclohexaan per m2 per 24 uur. The permeability can be expressed in terms of grams of cyclohexane given off per m2 per 24 hours.

In het algemeen heeft het wondverbandmateriaal volgens de uitvinding een gasdoorlatendheid van 2.500 tot 20.000 g/m2/24 uur en bij voorkeur van 4000 tot 15000 g/«t2/24 uur. In general, the wound dressing material according to the invention has a gas permeability of 2,500 to 20,000 g / m2 / 24 hours, and preferably from 4000 to 15000 g / «t 2/24 hours. Bijzondere voorkeur heeft verbandmateriaal met een gasdoorlatendheid van 5.000 tot 10.000 g/m2/24 uur. Particularly preferred is linked material having a gas permeability of 5,000 to 10,000 g / m2 / 24 hours.

Het wondverbandmateriaal volgens de uitvinding is geschikt voor gebruik in verscheidene vormen. The wound dressing material according to the invention is suitable for use in various forms. Het kan bijvoorbeeld afzonderlijk worden gebruikt (waarbij het door verband, plakband of andere middelen op zijn plaats wordt gehouden), of het kan de vorm hebben van samengestelde verbanden. For example it may be used separately (in which it is held by dressing, adhesive tape, or other means in place), or it may be in the form of composite dressings. Het materiaal volgens de uitvinding kan met voordeel worden toegepast bij elk van de omstandigheden waarbij gemakshalve absorberende wondverbandkussentjes worden toegepast. The material can be advantageously used according to the invention at each of the conditions which are used for convenience, absorbent wound dressing pads. Het materiaal is in het bijzonder geschikt voor gebruik als post-operatieverband. The material is particularly suitable for use as a post-surgical dressings.

Samengesteld verband, waaronder het verbandmateriaal volgens de i uitvinding, omvat in het algemeen een vezelachtig kussentje met een alginaatbekleding op het oppervlak en een aan het tegenoverliggende oppervlak gehecht ondersteunend materiaal. Composite dressing, including the dressing material according to the i invention, generally comprises a fibrous pad having an alginate coating on the surface, and a supporting material attached to the opposite surface. Het ondersteunende materiaal kan al of niet poreus zijn, maar materialen die ondoorlatend voor water en doorlatend voor waterdamp zijn, hebben bijzondere voorkeur. The support material may or may not be porous, but materials which are impermeable to water and permeable to water vapor, are particularly preferred. Tot I dergelijke materialen horen bijvoorbeeld gegoten polyurethaanfilms. Until I hear such materials eg cast polyurethane films. In plaats daarvan kan het ondersteunende materiaal een geperforeerde kunststoffilm zijn zoals die welke bij eerste-hulpverbanden veel worden gebruikt. Instead, the supporting material may be a perforated plastic film, such as those commonly used in first-aid dressings.

Wondverband zoals het materiaal volgens de uitvinding wordt in het ; Wound dressing, such as the material according to the invention is in the; algemeen in steriele vorm, in een bacteriedicht omhulsel aangeboden. Generally, in sterile form, provided in a bacteria-proof envelope. Dergelijke omhulsels kunnen elke gangbare vorm hebben, zoals een zakje gevormd door twee opelkaarliggende lagen kunststoffilm die langs de omtrek door warmte verzegeld zijn. Such casings may be of any conventional form, such as a bag formed by two opel card superimposed layers of plastic film that are heat sealed along the periphery.

Sterilisatie kan op elke gebruikelijke wijze worden bereikt zoals met behulp van een autoklaaf, gamma-bestraling en behandeling met ethyleenoxide. Sterilization may be achieved in any conventional manner, such as by using an autoclave, gamma-irradiation, and treatment with ethylene oxide.

De uitvinding wordt verder geïllustreerd met de onderstaande voorbeelden. The invention is further illustrated by the examples below.

Voorbeeld I Example I

Een alginaatsamenstelling werd bereid door mengen van de onders taande bes tanddelen: #m/m An alginate composition was prepared by mixing the distingui waned berry tooth portions: # m / m

Natriumalginaat 1,96 sodium alginate 1.96

Calciumorthofosfaat 0,17 Calcium orthophosphate 0.17

Gluconolacton 0,17 gluconolactone 0.17

Glycerol 1,34 glycerol 1.34

Bronopol 0,02 Bronopol 0.02

Water 96,34 water 96.34

De verhouding van calciumionen tot natriumionen in deze samenstelling is als 46,6/53,4. The ratio of calcium ions to sodium ions in this composition is as 46.6 / 53.4.

De samenstelling werd met behulp van een omgekeerde rol op het oppervlak van Malifleece P/175/15 vezel, een 100/1» polyestervezel met een gewicht van 175 g/m2, aangebracht. The composition was by means of a reverse roll to the surface of Malifleece P / 175/15 fiber, a 100/1 »polyester fiber with a weight of 175 g / m2, applied. De bekledingsomstandigheden waren zodanig dat een bekledingsgewicht van 273 g/m2 werd verkregen wat na drogen in een oven gedurende 5 minuten bij een van 110°C tot 130°C oplopende temperatuur een droog bekledingsgewicht van 10 g/m2 opleverde. The coating conditions were such that a coating weight of 273 g / m2 was obtained which yielded after drying in an oven for 5 minutes at from 110 ° C to 130 ° C, temperature rising at a dry coating weight of 10 g / m 2.

> Met behulp van aftastende electronenmicroscopie werd aangetoond dat de alginaatbekleding uiterst dunne films tussen de afzonderlijke vezels had gevormd met een zeer gering effekt op de totale porositeit van dit weefsel. > With the aid of scanning electron microscopy it was demonstrated that the alginate coating extremely thin films between the individual fibers had been formed with a very small effect on the overall porosity of the fabric. Dit is duidelijk te zien in figuren 1,2 en 3* die microfoto's met vergrotingen van respectievelijk 13x, 31x, en 67x, I voorstellen. This is clearly seen in Figures 1,2 and 3 * which are micro photographs with magnifications of, respectively, 13x, 31x, and 67x, I.

Het beklede materiaal bleek uiterst werkzaam als wondverband. The coated material was found to be highly effective as a wound dressing.

Niet alleen bleek de geringe hoeveelheid alginaat een doeltreffende hemostases te geven, maar ook verbeterde deze het loslaten van het verband van de wond aanzienlijk, in vergelijking met niet-bekleed Malifleece weefsel. Not only the small amount of alginate was found to give an effective haemostasis, but also enhanced the release of the dressing from the wound significantly, compared to non-coated Malifleece tissue.

Voorbeeld II Example II

De samenstelling volgens voorbeeld I werd in een hoeveelheid van 10 g/m2 opgebracht op twee monsters van 150 g/m2 polyester - Malifleece weefsel. The composition of Example I was in an amount of 10 g / m2 applied on two samples of 150 g / m2 polyester - Malifleece tissue. In het eerste geval werd het alginaat op het gladde oppervlak van het weefsel aangebracht, terwijl in het tweede geval het alginaat op het tegenoverliggende, minder dichte oppervlak werd aangebracht. In the first case, the alginate was applied to the smooth surface of the fabric, while in the second case, the alginate was applied to the opposite, less dense surface. De gasdoorlatendheid van de twee monsters en van het niet-beklede Malifleece weefsel werd volgens de hierboven beschreven proef gemeten. The gas permeability of the two samples, and of the non-coated Malifleece fabric was measured according to the test described above.

De resultaten waren als volgt: __Monster_Gasdoorlatendheid The results were as follows: __Monster_Gasdoorlatendheid

Niet-bekleed weefsel 10400 g/m2/24 uur Non-coated fabric 10400 g / m2 / 24 hours

Op het gladde oppervlak bekleed weefsel 76ΟΟ g/m2/24 uur On the smooth surface-coated fabric 76ΟΟ g / m2 / 24 hours

Op het minder dichte oppervlak bekleed weefsel 7800 g/m2/24 uur On the less dense surface-coated fabric 7800 g / m2 / 24 hours

Voorbeeld III Example III

Voorbeeld II werd herhaald met een gebreid hydrofoob polyesterweefsel. Example II was repeated with a knitted hydrophobic polyester fabric. De bekledingsomstandigheden werden zodanig gekozen dat deze een bekledingshoeveelheid van 30 g/m2 op het gladde oppervlak leverden maar dezelfde bekledingsomstandigheden bij toepassing van het oneffen oppervlak een bekleding van 25 g/m2 gaven. The coating conditions were chosen such that they yielded coating amount of 30 g / m 2 on the smooth surface, but the same coating conditions with the use of the uneven surface gave a coating of 25 g / m 2. Verondersteld wordt dat de afwijkende structuur van het oneffen oppervlak leidt tot een geringere opname van de alginaatoplossing van de aanbrengrol. It is assumed that the different structure of the uneven surface results in a lower absorption of the alginate solution on the applicator roller.

__Monster_Gasdoorlatendheid __Monster_Gasdoorlatendheid

Niet-bekleed weefsel 9^00 g/m^/24 uur Non-coated fabric 9 ^ 00 g / m ^ / 24 hrs

Op het gladde oppervlak bekleed weefsel 5^00 g/m^/24 uur On the smooth surface-coated fabric 5 ^ 00 g / m ^ / 24 hrs

Op het oneffen oppervlak bekleed weefsel 4900 g/m^/24 uur On the uneven surface-coated fabric 4900 g / m ^ / 24 hrs

Dit voorbeeld illustreert dat een bekledingsgewicht van wel 30 g/m^ op een gebreid hydrofoob polyesterweefsel kan worden aangebracht terwijl toch 50# van de gasdoorlatendheid van het weefsel behouden blijft. This example illustrates that a coating weight of up to 30 g / m ^ can be applied on a knitted hydrophobic polyester fabric, while still maintaining 50 # of the gas permeability of the fabric.

Claims (10)

1. Wondverbandmateriaal dat een vezelachtig substraat net op het oppervlak daarvan een discontinue bekleding van een farmaceutisch aanvaardbaar alginaat bevat. 1. A wound dressing material which comprises a fibrous substrate, like on the surface thereof a discontinuous coating of a pharmaceutically acceptable alginate.
2. Wondverbandmateriaal volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het alginaat calcium*, natrium-, kalium* en/of «mnnniiimalginaat is. 2. A wound dressing material according to claim 1, characterized in that the alginate * calcium, sodium, potassium, * and / or «mnnniiimalginaat is.
3. Wondverbandmateriaal volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk. 3. A wound dressing material according to claim 1 or 2, characterized in. > dat het alginaat op het substraatoppervlak aanwezig is in een hoeveelheid van 5-20 g/·2· > In that the alginate is present on the substrate surface in an amount of 5-20 g / · 2 ·
4. Wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1*3, met het kenmerk, dat de bekleding tevens 10*70 gew.% van een weekmaker bevat. 4. A wound dressing material according to any one of claims 1 to 3 *, characterized in that the coating is also 10 * 70 wt.% Of a plasticizer.
5. Wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de bekleding tevens een antisepticum, een analgeticum en/of een pH-regulator bevat. 5. A wound dressing material according to any one of claims 1-4, characterized in that the coating also contains an antiseptic, an analgesic, and / or a pH regulator.
6. Wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1*5, met het kenmerk, dat het alginaat een mengsel van natrium- en calciumalginaten is met een verhouding tussen calciumionen en natriumionen van 1:4 tot 4:1. 6. A wound dressing material according to any one of Claims 1 * 5, characterized in, that the alginate is a mixture of sodium and calcium alginates with a ratio between calcium ions and sodium ions of 1: 4 to 4: 1.
7. Wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1-6, met het kenmerk, dat het substraat een geweven, gebreide of niet-geweven stof is. 7. A wound dressing material according to any one of claims 1-6, characterized in that the substrate is a woven, knitted or non-woven fabric.
8. Wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1-7, met het kenmerk, dat het substraat katoen-, kunstzijde-, acryl-, polypropeen-en/of polyestervezels bevat. 8. A wound dressing material according to any one of claims 1-7, characterized in that the substrate contains cotton, rayon, acrylic, polypropylene and / or polyester fibers.
9· Wondverband dat een wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1-8 bevat. 9 · A wound dressing comprising a wound dressing material according to any one of claims 1-8.
10. Werkwijze voor het bereiden van een wondverbandmateriaal volgens één der conclusies 1-8, waarbij men een vezelachtig substraat bekleed met een dispersie van een farmaceutisch aanvaardbaar alginaat in water en het beklede substraat vervolgens droogt. 10. A process for the preparation of a wound dressing material according to any one of claims 1-8, wherein a fibrous substrate coated with a dispersion of a pharmaceutically acceptable alginate in water and the coated substrate is then dried.
NL8901936A 1988-07-29 1989-07-26 Hemostatic wound dressing material. NL8901936A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8818114 1988-07-29
GB888818114A GB8818114D0 (en) 1988-07-29 1988-07-29 Haemostatic wound dressing material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8901936A true NL8901936A (en) 1990-02-16

Family

ID=10641332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8901936A NL8901936A (en) 1988-07-29 1989-07-26 Hemostatic wound dressing material.

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JPH039761A (en)
AU (1) AU634164B2 (en)
CA (1) CA1340750C (en)
GB (2) GB8818114D0 (en)
IE (1) IE63408B1 (en)
NL (1) NL8901936A (en)
ZA (1) ZA8905796B (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9102660D0 (en) * 1991-02-07 1991-03-27 Ultra Lab Ltd Wound dressing materials
GB2276819B (en) * 1993-03-23 1996-12-11 Johnson & Johnson Medical Aqueous wound treatment composition comprising a polysaccharide and hexylene glycol
GB9400994D0 (en) * 1994-01-20 1994-03-16 Squibb Bristol Myers Co Wound dressing
GB9421653D0 (en) 1994-10-27 1994-12-14 Innovative Tech Ltd Wound dressing
GB9609474D0 (en) * 1996-05-08 1996-07-10 Innovative Tech Ltd Hydrogels
GB9813529D0 (en) * 1998-06-23 1998-08-19 Courtaulds Plc Nonwoven fabrics and their manufacture and use
US20070009586A1 (en) * 2000-02-29 2007-01-11 Cohen Kelman I Wound dressings containing complexes of transition metals and alginate for elastase sequestering
GB2377177A (en) * 2001-07-05 2003-01-08 Acordis Speciality Fibres Ltd Wound dressing comprising gel forming and superabsorbent layers
AT344059T (en) * 2003-01-06 2006-11-15 Speciality Fibres And Material Alginate fabric and super absorption containing wound pattern
US7910130B2 (en) 2004-11-30 2011-03-22 Tissue Technologies Holdings, Llc Starch derivatives and other derivatives, production processes therefor, and wound healing applications therefor
FR2907330B1 (en) * 2006-10-20 2009-11-27 Gilles Touati Device for protecting incision banks.
US8349354B2 (en) * 2009-09-22 2013-01-08 Ethicon, Inc. Composite layered hemostasis device
CN104144712A (en) * 2011-11-25 2014-11-12 株式会社大塚制药工场 Pharmaceutical composition useful for adhesion prevention or hemostasis
CN110621354A (en) * 2017-07-21 2019-12-27 矿物快速护理有限公司 Novel wound dressing for hemostasis

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB629419A (en) * 1946-12-05 1949-09-20 Johnson & Johnson Great Britai Improvements in and relating to surgical dressings
DE2224700A1 (en) * 1971-05-20 1972-12-07
GB1394742A (en) * 1972-08-03 1975-05-21 Medical Alginates Ltd Surgical dressing material
JPS527050B2 (en) * 1972-06-22 1977-02-26
GB2004201A (en) * 1977-09-13 1979-03-28 Beghin Say Sa Coated absorbent structures
GB1583367A (en) * 1978-05-19 1981-01-28 Samways B Wound coverings
GB2134792A (en) * 1983-02-11 1984-08-22 Vernon Carus Ltd Bioactive composite dressing
EP0243069A2 (en) * 1986-04-17 1987-10-28 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC. Adhesive wound dressing

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1329693A (en) * 1969-09-27 1973-09-12 Wallace Cameron Co Ltd Haemostatic surgical dressing and a method of manaufacturing same
AT356285B (en) * 1977-06-30 1980-04-25 Bunzl & Biach Ag dressing
JPH0649065B2 (en) * 1986-05-30 1994-06-29 アルケア株式会社 Skin damage surface protective material

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB629419A (en) * 1946-12-05 1949-09-20 Johnson & Johnson Great Britai Improvements in and relating to surgical dressings
DE2224700A1 (en) * 1971-05-20 1972-12-07
JPS527050B2 (en) * 1972-06-22 1977-02-26
GB1394742A (en) * 1972-08-03 1975-05-21 Medical Alginates Ltd Surgical dressing material
GB2004201A (en) * 1977-09-13 1979-03-28 Beghin Say Sa Coated absorbent structures
GB1583367A (en) * 1978-05-19 1981-01-28 Samways B Wound coverings
GB2134792A (en) * 1983-02-11 1984-08-22 Vernon Carus Ltd Bioactive composite dressing
EP0243069A2 (en) * 1986-04-17 1987-10-28 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC. Adhesive wound dressing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 87, no. 18, 31 October 1977, Columbus, Ohio, US; abstract no. 141307, page 330; XP002036268 *

Also Published As

Publication number Publication date
CA1340750C (en) 1999-09-14
IE892466L (en) 1990-01-29
ZA8905796B (en) 1991-03-27
GB8917154D0 (en) 1989-09-13
AU634164B2 (en) 1993-02-18
AU3897389A (en) 1990-02-01
GB2221620B (en) 1991-09-04
JPH039761A (en) 1991-01-17
GB2221620A (en) 1990-02-14
GB8818114D0 (en) 1988-09-01
IE63408B1 (en) 1995-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3632740A (en) Topical device for the therapeutic management of dermatological lesions with steroids
EP1303239B1 (en) A dressing
JP3366994B2 (en) Fiber
US7456331B2 (en) Composition for cushions, wounds dressings and other skin-contacting products
CA2486654C (en) Delivery system for flowable medicinal or therapeutic substances
Corkhill et al. Synthetic hydrogels VI. Hydrogel composites as wound dressings and implant materials
US7803980B2 (en) Multi-layered wound dressing
ES2331302T3 (en) Hydrogel compositions.
EP0528091B1 (en) Wound dressing having a roll configuration
EP1539258B1 (en) Wound dressing compositions comprising chitosan and an oxidised cellulose
US5271943A (en) Wound gel compositions containing sodium chloride and method of using them
US6190689B1 (en) Hydrophilic pressure sensitive hot-melt adhesives
EP0724888B1 (en) Wound covering material and wound covering composition
EP0356060B1 (en) Wound filling compositions
EP2330152B1 (en) Highly absorbent composite compositions, absorbent sheets provided with the compositions, and process for producing the same
US4759354A (en) Wound dressing
CA1218954A (en) Hydrophilic, elastomeric, pressure-sensitive adhesive
US6139867A (en) Medical adhesive sheet
US5527536A (en) Active ingredient patch for low-melting and/or volatile active ingredients
AU666066B2 (en) Hydrocolloid dressing
EP0732108B1 (en) Structured occlusive dressings
RU2453339C2 (en) Haemostatic clay agents and delivery devices
FI77783B (en) Foer medicinska aendamaol avsedd vaetskeimpregnerad saordyna.
EP0714310B1 (en) A non-fibrous porous material, a wound dressing comprising such a material as well as a method of making the material
ES2279064T3 (en) Hemostatic banding for wounds and procedure for manufacturing.

Legal Events

Date Code Title Description
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed