NL8901858A - Implant tool. - Google Patents

Implant tool. Download PDF

Info

Publication number
NL8901858A
NL8901858A NL8901858A NL8901858A NL8901858A NL 8901858 A NL8901858 A NL 8901858A NL 8901858 A NL8901858 A NL 8901858A NL 8901858 A NL8901858 A NL 8901858A NL 8901858 A NL8901858 A NL 8901858A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
needle
implant
tool
characterized
tool according
Prior art date
Application number
NL8901858A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Nedap Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nedap Nv filed Critical Nedap Nv
Priority to NL8901858 priority Critical
Priority to NL8901858A priority patent/NL8901858A/en
Publication of NL8901858A publication Critical patent/NL8901858A/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M37/00Other apparatus for introducing media into the body; Percutany, i.e. introducing medicines into the body by diffusion through the skin
    • A61M37/0069Devices for implanting pellets, e.g. markers or solid medicaments

Abstract

The instrument implants cylindrical items, typically containing electronic circuits for radio detection from a distance, in thee bodies of live creatures. The items are contained in a magazine. Each item consists of a hollow needle (4), which first punctures the magazine (3), taking the implant and disinfecting liquid with it in the process, before penetrating the body.

Description

Nedap NV Nedap NV

Implanteergereedschap Implant tool

De uitvinding betreft een gereedschap voor het in een levend wezenimplanteren van meestal cilindervormige voorwerpen, zogenaamde im¬plantaten, die bijv. een elektronische schakeling kunnen bevattenvoor radiografische detectie op afstand en welk gereedschap van eenmagazijn met één of meerdere implantaten kan worden voorzien en metals bijzonderheid, dat de als holle buis uitgevoerde implanteernaaldeerst het magazijn doorboort en daaruit een implantaat meeneemt,alvorens het lichaam van het levende wezen door te dringen. The invention relates to a tool for treating in a living being implantation of generally cylindrical objects, so-called im¬plantaten, which e.g. an electronic circuit may be provided include radiographic detection at a distance and which tool of eenmagazijn with one or a plurality of implants, and metals particularity, in that the hollow tube, implanteernaaldeerst pierces the depot therefrom, and take an implant, before penetrating through the body of the living being.

In de praktijk zijn implanteergereedschappen bekend, ook voorzienvan verwisselbare magazijnen met implantaten, maar bij deze be¬staande gereedschappen bevindt zich de implanteernaald als bij eeninjectiespuit vast gemonteerd op de voorzijde van het gereedschap.Deze implanteernaald dient eerst in het lichaam gestoken te worden,waarna via een extra aandrukstift het implantaat uit het magazijnwordt gedrukt en door de naald heen in het lichaam wordt gebracht.Vervolgens wordt de naald teruggetrokken door het gehele gereedschapterug te trekken. In practice, implant tool shelves is known, also voorzienvan removable magazines with implants, but in this be¬staande tools, there is the implantation needle as in eeninjectiespuit fixedly mounted on the front of the gereedschap.Deze implantation needle is to be first inserted into the body, after which, via an additional ejectors, the implant is pushed out of the magazine and through the needle is gebracht.Vervolgens the needle is retracted into the body by pulling back the entire tool. Om nu te voorkomen dat het implantaat in de naaldmee teruggetrokken wordt, is een speciale constructie nodig om deaandrukstift enigszins achter te laten blijven bij het uittrekkenvan het gereedschap. To prevent the implant is withdrawn in naaldmee now requires a special construction to remain slightly behind deaandrukstift in easy removal of the tool. Een belangrijk nadeel van deze bekende implan¬teergereedschappen is nu, dat de naald, welke ter bevordering van derepetitie-snelheid van het implanteren, veelal meerdere malen ge¬bruikt wordt zonder hem tussentijds uitwendig te ontsmetten. An important disadvantage of this known implan¬teergereedschappen now is, that the needle, which in order to promote more petition rate of the implant, often multiple times without having to disinfect it is ge¬bruikt interim externally.

De binnenzijde wordt meestal wel gedesinfecteerd doordat het im¬plantaat in het magazijn in het algemeen omgeven is door een ont¬smettende vloeistof, welke met het implantaat mee door de binnen¬zijde van de naald gedreven wordt. The inner side is usually disinfected in that the im¬plantaat in the magazine, in general, is surrounded by a ont¬smettende liquid, which is co-driven by the binnen¬zijde of the needle with the implant.

Door het niet uitwendig ontsmetten kunnen infecties ontstaan of vandier op dier worden overgebracht. By not disinfect external infections can occur, or vandier are transferred to animal.

Bij het implanteergereedschap volgens de uitvinding wordt eerst hetgereedschap tegen het lichaam gedrukt en wordt vervolgens, bijvoor¬beeld met handkracht, de implanteemaald door het magazijn gedrukt,daarbij een implantaat meenemende om daarna pas het lichaam binnente dringen. first hetgereedschap is pressed against the body to the implant tool according to the invention, and is then, bijvoor¬beeld with manual force, the implanteemaald pressed by the magazine, thereby entraining an implant to penetrate the body only then binnente. Bij de passage door het magazijn wordt de bij elk im¬plantaat aanwezige desinfecterende vloeistof of pasta, behalve aande binnenzijde, nu ook aan de buitenzijde van de naald aangebracht.Bovengenoemd nadeel van infectieoverdracht wordt daarmee tegenge¬gaan. When it passes through the magazine, the in each im¬plantaat present disinfectant fluid or paste, in addition to-going inside, now on the outside of the needle aangebracht.Bovengenoemd disadvantage of transmission of infection is thus tegenge¬gaan. Bijkomend voordeel is nog, dat de naald bij het implanteerge¬reedschap in rust zich geheel binnen dit gereedschap bevindt. An additional advantage is, that the needle with the implanteerge¬reedschap at rest is entirely within this tool. Descherpe naald kan aldus de bedienaar of het dier geen verwondingentoebrengen en ook de naald zelf kan door stoten, of iets dergelijks,niet worden beschadigd. Descherpe needle so the operator or any animal verwondingentoebrengen and the needle itself can by impact or the like, are not damaged. Bovendien is het in bepaalde kringen psy¬chologisch beter de injecteernaald niet zichtbaar te maken. Moreover, it is better to make it not visible to the psy¬chologisch injecteernaald in certain circles.

Enige uitvoeringsvoorbeelden van het implanteergereedschap volgensde uitvinding worden nu beschreven aan de hand van de figuren 1 en2. Some exemplary embodiments of the implant tool volgensde invention are now described with reference to Figures 1 and 2.

Het implanteergereedschap als geschetst in figuur 1 bestaat uit eenpistoolgreep 1 met een daaraan bevestigde magazijnhouder 2, waarineen magazijn 3 met bijvoorbeeld tien implantaten 4 kan worden ge¬schoven. The implant tool as depicted in Figure 1 consists of eenpistoolgreep 1 with a cartridge holder 2 attached thereto, which together with ge¬schoven magazine 3 can be, for example, 4 ten-implants. Het transport van het magazijn door de magazijnhouder,zodat telkens het volgende implantaat gereed is voor implantering,geschiedt op bekende, niet getekende, wijze gedurende bijvoorbeeldhet eerste deel van de slag van trekker 5. The transport of the magazine by the cartridge holder, so that in each case the next implant is ready for implantation, is carried out in a known, not shown manner during bijvoorbeeldhet first part of the stroke of trigger 5.

De implanteernaald 6 is aan de aangepunte zijde geleid door bus 7 enwordt aan de andere zijde bijv. met behulp van pen 8 gekoppeld metschuifstuk 9, dat via nokken geleid is in banen, welke uitgespaardzijn van de binnenzijde van pistoolgreep 1. Deze banen lopen even¬wijdig aan de asrichting van de naald. The implantation needle 6 is provided on the pointed side directed by bus 7 enwordt on the other side, e.g. with the aid of pin 8 coupled metschuifstuk 9, which is in strips, which uitgespaardzijn of the inner side of pistol grip 1. guided via projections These jobs run even¬ parallel to the axial direction of the needle. De naald 6 heeft bij voorkeurde vorm, welke vastgelegd is in octrooiaanvrage 8901281 van aan¬vraagster. The needle 6 has for this rejected form, which is recorded in patent application 8901281 of aan¬vraagster. Bedoelde naald heeft een spleet overlangs, welke spleetzich op de tekening aan de onderzijde bevindt. Did needle has a longitudinal slit, which slit is situated on the drawing on the lower side. De naald kan daardoorgemakkelijk worden verwijderd door deze volgens pijl 10 naar boven te trekken en bij loskomen van pen 8 van schuifstuk 9 in asrichtinguit geleiding 7 te trekken. The needle can therefore easily be removed by pulling it as according to arrow 10 upwards and loosen from pin 8 of the slider 9 in asrichtinguit guide 7 to withdraw. Een nieuwe naald kan in omgekeerde volg¬orde worden aangebracht. A new needle can be mounted in the reverse volg¬orde. De bovenzijde van het implanteergereedschapkan worden afgesloten door klep 11, draaiend om as 12. Naald 6 kanop een op zich bekende wijze in de richting van de punt axiaal wor¬den bewogen, daarbij gestuurd door schuifstuk 9. Een stangenstelsel 13 en 14 volgens tekening kan daarbij de beweging van trekker 5 viarol 15 overbrengen op schuifstuk 9. The upper side of the implanteergereedschapkan be closed off by valve 11, rotating about axis 12. Needle 6 kanop a per se known manner, is moved in the direction of the tip axially wor¬den, thereby guided by sliding piece 9. A linkage 13 and 14 according to the drawing may thereby, the movement of trigger 5 viarol 15 to transfer to the slider 9.

Het eerste deel 16 van de slag van trekker 5 is vrij en kan bijv.worden gebruikt voor de (niet getekende) opzet van magazijn 3 voorhet in implanteerpositie brengen van het volgende implantaat. The first part 16 of the stroke of trigger 5 is free and can be used for the bijv.worden (not shown) set-up of storage 3 Getting Started implant position in transferring the next implant. Daarnaraakt baan 17 van trekker 5 rol 15 en wordt arm 13 tegen de werkingvan veer 18 in bewogen. After that Touches path 17 of tractor 5, roller 15 and arm 13 is moved in against the spring 18 FUNCTIONING. De aan één zijde in de greep gelagerde arm 14 dient aan de andere zijde als draaipunt voor arm 13. The arm is mounted on one side in the grip 14 is on the other side as a pivot point for arm 13.

Bij verder bewegen van de trekker zal dus de naald 6 via het schuif¬stuk 9 steeds verder naar links worden bewogen. Upon further movement of the trigger so the needle 6 will always be moved further to the left through the schuif¬stuk 9. Eerst doorboort denaaldpunt daarbij een seal 19 van magazijn 3, schuift vervolgens omimplantaat 4 heen en doorboort dan seal 20 van magazijn 3. Tijdensde doorgang van de naald door de implantaatholte in het magazijnworden zowel het in- als uitwendige naaldoppervlak bevochtigd doorde zich in de implantaatholte bevindende vloeistof. First pierces denaaldpunt including a seal 19 of magazine 3, then slides omimplantaat 4 back and pierces than seal 20 of magazine 3. Tijdensde passage of the needle through the implant cavity in the magazine, both the internal and external needle surface wetted byThe part of the implant cavity contained liquid.

Na het doorboren van seal 20 bevindt het implantaat 4 zich geheel inde naald en wordt verder tijdens de implanteerslag optredendenaaldverplaatsing op die plaats gehouden door drukstift 21. Dezedrukstift heeft een diameter welke iets kleiner is dan de eerdergenoemde axiale spleet in de naald, zodat deze bij het aanbrengenover de drukstift aangebracht kan worden. After the piercing of seal 20 is the implant 4 is entirely end needle, and further during the implanteerslag optredendenaaldverplaatsing retained in that position by the pressure pin 21. The pressure pin has a diameter which is slightly smaller than the aforementioned axial slit in the needle, so that when the applicator on the pressure pin can be fitted. De drukstift wordt bij hetverwisselen van de naald niet vervangen en blijft achter in hetimplanteergereedschap. The pressure pin is not replaced at hetverwisselen from the needle and remains in hetimplanteergereedschap. De drukstift 21 wordt via een verdund ge¬deelte 22 axiaal gelagerd in schuifstuk 9. Het verdunde gedeelte 22eindigt in een kop 23. De vrije slag 24 tussen het dikke drukstift-deel 21 en de voorzijde van schuifstuk 9 is zo gekozen dat dit dediepte bestemt waarover implantaat 4 in de naald 6 kan schuiven. The pressure pin 21 is via a dilute ge¬deelte 22 is axially mounted in slide piece 9. The thinned portion 22eindigt is so selected in a cup 23. The free stroke 24 between the thick pressure pin portion 21 and the front side of the slider 9 that this curb drop destines which implant 4 can slide in the needle 6.

Wordt nu de trekker nog verder naar binnen bewogen dan beweegt naald6 door spanring 25, daarbij het implantaat meenemende, opgeduwd doordrukstift 21. Om te kunnen implanteren is het gereedschap vooraf metspanring 25 op de huid van het te implanteren lichaam gedrukt. If now the tractor even further to naald6 retracted then moves through clamping ring 25, thereby entraining the implant, pushed up by the pressure pin 21. In order to be able to implant, the tool is pre-metspanring 25 pressed onto the skin of the body to be implanted. Dehuid spant zich dan en laat zich gemakkelijk doorboren door de zichsteeds verder bewegende naald 6. Aan het eind van de trekkerslagbevindt de naald 6 met implantaat 4 zich op de gewenste diepte inhet lichaam. Dehuid endeavors than and is easy to pierce through the progressively moving needle 6. At the end of the trigger stroke is the needle 6 with implant 4 is located at the desired depth inthe body. Het implanteergereedschap dient nu tegen de huid aan¬gedrukt te blijven tijdens het nu volgende lossen van de trekker 5.Veer 18 zorgt nu voor het terugtrekken van de naald uit het lichaam.Om te voorkomen dat het implantaat mee teruggetrokken wordt, blijftdrukstift 21 tijdens een deel van de naaldslag achter, totdat hetimplantaat zich vrij in het lichaam bevindt. The implant tool should now against the skin aan¬gedrukt to remain during unloading is now following of the tractor 5.Veer 18 now takes care of retraction of the needle to prevent from the lichaam.Om that the implant is pulled back with it, continues to push rod 21 during an portion of the needle stroke behind, until hetimplantaat freely present in the body. Dit achterblijven wordtbewerkstelligd door pal 26 en veer 27. Heeft namelijk de naald 6 demaximale implanteerdiepte bereikt, dan valt de neus van pal 26 ach¬ter de dan daar aanwezige kop 23 van drukstift 21 en houdt dezelaatste tegen tot de pal 26 gelost wordt doordat nok 28 van schuif-stuk 9 tegen oploopkant 29 van pal 26 loopt. This lag wordtbewerkstelligd by the pawl 26 and the spring 27. Namely, to reach the needle 6 the Maximum implanteerdiepte, then falls to the nose of the detent 26 ach¬ter the then present there head 23 of locking pin 21 and holds the latter against the fact that cam is unloaded pawl 26 28 of slide-piece 9 against run-on side 29 of pawl 26 is running. De drukstift 21 wordtdan verder mee teruggenomen door schuifstuk 9. In de ruststand rustschuif stuk 9 via kop 23 tegen de aanslag 30 in de greep van hetimplanteergereedschap. The pressure pin 21 wordtdan further taken back by the slider 9. In the rest position resting over the slider 9 head 23 against the stop 30 in the grasp of hetimplanteergereedschap. Bij verder teruggaan van trekker 5 komt baan17 vrij van rol 15 en kan de transportbeweging van het magazijn 3plaatsvinden, zodat het implanteergereedschap weer gereed is vooreen volgende implanteerbehandeling. Upon further return of tractor 5 is baan17 free roller 15 and can transport movement of the magazine 3plaatsvinden so the implant tool is again ready vooreen following implant treatment.

Om het vinden van de juiste implanteerplek op het lichaam te verge¬makkelijken kan het implanteergereedschap voorzien zijn van eenpositioneerstuk 31, dat bevestigd is aan spanring 25. Dit positio-neerstuk 31 heeft de vorm van het lichaam ter plaatse. In order to find the correct implanteerplek on the body to verge¬makkelijken the implant tool may be provided with eenpositioneerstuk 31, which is attached to clamping ring 25. This positionable piece 31 has the shape of the body on the ground.

Een tweede uitvoeringsvoorbeeld is geschetst in figuur 2. Hierbijwordt geen gebruik gemaakt van een pistoolgreep met trekker, maarvan een verende telescoopconstructie. A second exemplary embodiment is illustrated in figure 2. In this case, no use is made of a pistol grip with tractor, maarvan a spring-loaded telescopic construction.

De buizen 1 en 2 kunnen in- en uit elkaar schuiven, maar zijn on¬derling tegen draaien geborgd. The tubes 1 and 2 can enter and slide out of each other but are locked against rotation on¬derling. Drukveer 3 houdt de buizen in de uitgeschoven stand, waarbij aanslag 4 de maximale stand bepaalt. A compression spring 3 holds the tubes in the extended position, wherein abutment 4 determines the maximum position. Aanbuis 2 is een handvat 5 bevestigd. Aanbuis 2 is mounted a handle 5. Over het einde van buis 1 kaneen, in dit voorbeeld cilindervormig, magazijn 6 worden geschoven,dat langs de omtrek een aantal holtes bevat, waarin zich elk eenimplantaat 7 met enige desinfecterende vloeistof bevindt. On the end of tube 1 kaneen, be slid in this example cylindrical, magazine 6 which contains a plurality of cavities along the circumference, in which each eenimplantaat 7 is with any disinfecting liquid. Het maga¬zijn 6 is aan beide zijden op bekende wijze dichtgeseald, zodat deimplantaten en de vloeistof opgesloten blijven. The maga¬zijn 6 is sealed on both sides in a known manner, so that deimplantaten and the liquid remain trapped. Verder is aan buis 1een neusstuk 8 bevestigd, dat deels geopend kan worden om verwisse¬len van magazijn toe te laten. Further, it is attached to nose piece tubular @ 1 is 8, which can be partly opened to allow verwisse¬len of storage.

Het neusstuk is evenals bij de vorige uitvoering voorzien van eenspanring 9. Ook nu is de implanteernaald 10 bij voorkeur voorzienvan een overlangse spleet, zodat hij gemakkelijk volgens pijl 11over pen 12 gedrukt kan worden en zo ook eenvoudig vervangen kanworden. The nose piece is, as in the previous embodiment is provided with eenspanring 9. Also, now it is the implantation needle 10 is preferably voorzienvan a longitudinal slit, so that it easily as according to arrow 11over pin 12 can be pressed and thus also easy to replace kanworden. De naald 10 wordt aan de puntzijde geleid in holte 13 vanhet neusstuk. The needle 10 is guided to the tip side in the cavity 13 ofthe nose piece. Binnen de naald bevindt zich weer een drukstift 14welke een verdund gedeelte 15 bezit, waarmee hij gelagerd is in hetaan het handvat 5 bevestigde deel 16. Het verdunde deel 15 eindigtin kop 17. Om het vinden van de juiste implanteerplek te vergemak¬kelijken, kan het gereedschap weer voorzien zijn van een positio-neerstuk 18, bevestigd aan neusstuk 8. Within the needle is again provided a locking pin 14welke a thinned portion 15 by means of which it is mounted in the handle 5 itwill grantto-attached portion 16. The thinned portion 15 eindigtin head 17. In order to vergemak¬kelijken finding the correct implanteerplek, it may be tools are again provided with a positionable piece 18, fixed to nosepiece 8.

De implanteerhandeling begint door het gereedschap op de juisteplaats tegen het lichaam te drukken, daarbij geholpen door posi-tioneerstuk 18. Ring 9 spant de huid, waardoor het doordringen vande naald 10 vergemakkelijkt wordt. The implant erhan division begins by pressing the tool against the body in the correct position, aided by posi-tioneerstuk 18. Ring 9 biases the skin, making it penetrate Vande needle 10 is facilitated. Via handvat 5 wordt de druk ver¬hoogd, zodat de telescoopbuis 2 in buis 1 schuift. Via handle 5 is ver¬hoogd the pressure, so that the telescopic tube 2 in the tube 1 extends. Veer 3 spant zichdaarbij verder. Spring 3 biases itself, thereby further. Naald 10 wordt via pen 12 meegenomen, doorboort deeerste seal van het magazijn, neemt een implantaat mee inclusiefdesinfectievloeistof, doorboort de tweede seal en vervolgens dehuid en het inwendige weefsel. Needle 10 is inserted through pin 12 pierces seal thefirst of the magazine, an implant takes with it including disinfecting liquid, pierces the second sealing, and then dehuid and the internal tissue. Drukstift 14 blijft eerst achter overafstand 19 (ongeveer implantaatlengte) en wordt dan meegenomen, hetimplantaat voor zich uit drijvend. Press pin 14 initially remains behind on distance 19 (approximately implant length), and is then taken along, hetimplantaat in front of him afloat. Aan het einde van de slag 20schiet veer 21 achter de dan op die plaats aangekomen kop 17. At the end of the stroke 20schiet spring 21 behind the head 17 then arrived at that location.

Bij terugtrekken van handvat 5 zorgt veer 3 ervoor, dat de neus van het implanteergereedschap tegen het lichaam gedrukt blijft, maarnaald 10 wordt mee teruggenomen. Upon retraction of handle 5 makes sure spring 3, which is pressed to the nose of the implant tool against the body remains, but needle 10 is taken back with it. Drukstift 14 blijft achter, tegen¬gehouden door veer 21 en houdt daarmee implantaat 7 op zijn plaatsin het lichaam. Press pin 14 remains behind, tegen¬gehouden by spring 21, and thus keeps implant 7 in its Location from the body. Is naald 10 ver genoeg teruggetrokken, dan drukt nok22, die deel uitmaakt van handvat 5, veer 21 los van kop 17, zodatdrukstift 14 mee teruggenomen kan worden totdat de aanslag 4 bereiktis en het gereedschap weer in de beginstand is gekomen en kan wordenweggenomen van de implanteerplek. Is needle 10 is retracted far enough, then press nok22, which forms part of handle 5, spring 21 is detached from head 17, so that locking pin 14 can be taken back, until the stop 4 bereiktis and the tool comes again into the initial position and can be removed from the implanteerplek. Aan het eind van de teruggaandebeweging kan magazijn 6 één plaats worden gedraaid, zodat het vol¬gende implantaat in de implanteerstand wordt gebracht. magazine 6 can be rotated in one place at the end of the return movement, so that the vol¬gende implant is introduced into the implant iron stand. De methodevan draaien van het magazijn is hier niet getekend; The method Evan rotation of the magazine is not shown here; het mechanismedaartoe kan bijv. in ruimte 23 worden aangebracht en worden voorge¬spannen via uitsteeksel 24 van buis 2 in de ingeschoven stand. the mechanism for this purpose may e.g. be fitted in the space 23 and are voorge¬spannen over the projection 24 of the tube 2 in the retracted position.

Claims (7)

1. Gereedschap voor het in een levend wezen implanteren van door¬gaans cilindervormige voorwerpen, zogenaamde implantaten, welkeimplantaten bijvoorbeeld een elektronische schakeling kunnenbevatten voor radiografische detectie op afstand, welk gereed¬schap van een magazijn met één of meerdere implantaten kan wordenvoorzien, met het kenmerk, dat de als holle buis uitgevoerdeimplanteernaald eerst het magazijn doorboort en daarbij een im¬plantaat en een desinfecterende vloeistof meeneemt, alvorens hetlichaam van het levende wezen door te dringen. 1. A tool for the implantation into a living being of door¬gaans cylindrical objects, so-called implants, which implants, for example, may contain an electronic circuit for remote detection at a distance, which gereed¬schap of a magazine may be provided with one or a plurality of implants, characterized in in that the hollow tube, uitgevoerdeimplanteernaald first pierces the magazine and thus carries along a im¬plantaat and a disinfecting liquid, before penetrating hetlichaam of the living being by.
2. Implanteergereedschap volgens conclusie 1, met het kenmerk, datde naald na het inbrengen weer geheel in het gereedschap wordtteruggetrokken en dat bij deze teruggaande beweging het implan¬taat door middel van een tijdelijk achterblijvende drukstift opzijn plaats in het lichaam wordt gehouden, waarna ook de druk¬stift zich geheel in het gereedschap terugtrekt. 2. The implant tool according to claim 1, characterized in thatthe needle after insertion again entirely within the tool is withdrawn, and that on this return movement, the implan¬taat by means of a temporary residual pressure pin opzijn is held in place in the body, after which the druk¬stift himself completely retracts into the tool.
3. Implanteergereedschap volgens één of meerdere der voorgaandeconclusies, met het kenmerk, dat het deel van het gereedschap datop de huid wordt gedrukt, ringvormig is, waardoor de huid zichspant op de plaats waar geïmplanteerd gaat worden. 3. implant tool according to one or more of the preceding claims, characterized in that the part of the tool is pressed datop the skin, is annular, so that the skin itself biases in the place where is to be implanted.
4. Implanteergereedschap volgens één of meer der voorgaande conclu¬sies, met het kenmerk, dat de voorzijde van het gereedschapvoorzien is van een positioneerstuk dat zich om de te implanterenplaats van het lichaam sluit, zodat de plaats van implanterennauwkeurig en gemakkelijk bepaald wordt. 4. The implant tool according to one or more of the preceding conclu¬sies, characterized in that the front side of the tool is provided with a positioning piece extending to the locking implant site of the body, so that the location of implantation accurately and easily determined.
5. Implanteergereedschap volgens één of meer der voorgaande conclu¬sies, met het kenmerk, dat de implanteernaald van een doorlopendeaxiale spleet is voorzien, waardoor de naald gemakkelijk verwis¬selbaar is. 5. The implant tool according to one or more of the preceding conclu¬sies, characterized in that the implantation needle from a continuous axial gap is provided, so that the needle is easily verwis¬selbaar.
6. Implanteergereedschap volgens één of meer der voorgaande conclu¬sies, met het kenmerk, dat het gereedschap van een pistoolgreepis voorzien en de naald wordt ingebracht door het samenknijpenvan de hand. 6. The implant tool according to one or more of the preceding conclu¬sies, characterized in that the tool provided with a pistoolgreepis and the needle is inserted through the samenknijpenvan hand.
7. Implanteergereedschap volgens één of meer der conclusies 1 t/m 5,met het kenmerk, dat het gereedschap is opgebouwd rond twee te¬lescopisch in elkaar schuivende buizen en de naald wordt ingé¬bracht door duwen met de handpalm. 7. The implant tool according to one or more of Claims 1 t / m 5, characterized in that the tool is constructed around two te¬lescopisch telescoping tubes, and the needle is ingé¬bracht by pushing with the palm of the hand.
NL8901858A 1989-07-19 1989-07-19 Implant tool. NL8901858A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8901858 1989-07-19
NL8901858A NL8901858A (en) 1989-07-19 1989-07-19 Implant tool.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8901858A NL8901858A (en) 1989-07-19 1989-07-19 Implant tool.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8901858A true NL8901858A (en) 1991-02-18

Family

ID=19855061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8901858A NL8901858A (en) 1989-07-19 1989-07-19 Implant tool.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8901858A (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0481566A1 (en) * 1990-10-11 1992-04-22 Texas Instruments Incorporated Kit for introducing a foreign body which is suitable for identifying an animal
US5273532A (en) * 1991-09-03 1993-12-28 Texas Instruments Incorporated Injector for hypodermically implanting an object in a living being
US5288291A (en) * 1992-08-12 1994-02-22 Datapet, Inc. Method and apparatus for simultaneously injecting a liquid and a transponder into an animal
EP0596161A1 (en) * 1992-11-06 1994-05-11 Texas Instruments Incorporated Apparatus for subcutaneous introduction of a needle
US5370611A (en) * 1991-07-08 1994-12-06 Texas Instruments Incorporated Injector

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0481566A1 (en) * 1990-10-11 1992-04-22 Texas Instruments Incorporated Kit for introducing a foreign body which is suitable for identifying an animal
US5251647A (en) * 1990-10-11 1993-10-12 Texas Instruments Incorporated Method for introducing a transponder together with a disinfectant
US5370611A (en) * 1991-07-08 1994-12-06 Texas Instruments Incorporated Injector
US5273532A (en) * 1991-09-03 1993-12-28 Texas Instruments Incorporated Injector for hypodermically implanting an object in a living being
US5288291A (en) * 1992-08-12 1994-02-22 Datapet, Inc. Method and apparatus for simultaneously injecting a liquid and a transponder into an animal
WO1994004217A1 (en) * 1992-08-12 1994-03-03 Datapet, Inc. Apparatus for simultaneous injection of a liquid and transponder
EP0596161A1 (en) * 1992-11-06 1994-05-11 Texas Instruments Incorporated Apparatus for subcutaneous introduction of a needle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3620216A (en) Implant trocar
US3590808A (en) Biopsy tool
US5102388A (en) Sequential delivery syringe
US4368731A (en) Pistol-type syringe
US5546957A (en) Biopsy needle
CA1136508A (en) Surgical tool
US5542432A (en) Endoscopic multiple sample bioptome
CA1082552A (en) Hemostatic clip applicator
EP1578280B1 (en) Sealant plug delivery system
US3402712A (en) Pellet implanter
EP1656962B1 (en) Cap operated retractable medical device
US4773420A (en) Purse string applicator
US5147295A (en) Retractable implanter
US7033343B2 (en) Retractable needle medical device for injecting fluid from a pre-filled cartridge
USRE34936E (en) Animal marker implanting system
US4616650A (en) Apparatus for applying surgical clips
US6960183B2 (en) Veterinary pill and capsule delivery device
DE60215598T2 (en) Transfer unit consisting of a flacon inie, an ampoule, and an apparatus for bidirectional transmission of a liquid contained in the flacon ampoule
AU2004206722B2 (en) Device for receiving a body of fluid for analysis
EP0243250A1 (en) Curved grippable tampon applicator
US5348022A (en) Single use automated soft tissue aspiration biopsy device
US4464171A (en) Intravascular insertion apparatus and method
DK172899B1 (en) Safety device for a hypodermic syringe
US4411653A (en) Cannula introducer
US5395319A (en) Needle for inserting an object into the body

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed