NL8802749A - Installation for controlling the thawing of a cooling member. - Google Patents

Installation for controlling the thawing of a cooling member. Download PDF

Info

Publication number
NL8802749A
NL8802749A NL8802749A NL8802749A NL8802749A NL 8802749 A NL8802749 A NL 8802749A NL 8802749 A NL8802749 A NL 8802749A NL 8802749 A NL8802749 A NL 8802749A NL 8802749 A NL8802749 A NL 8802749A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
defroster
defrosting
ice detector
ice
cooling member
Prior art date
Application number
NL8802749A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Contronics Holland
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Contronics Holland filed Critical Contronics Holland
Priority to NL8802749 priority Critical
Priority to NL8802749A priority patent/NL8802749A/en
Publication of NL8802749A publication Critical patent/NL8802749A/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
  • F25D21/002Defroster control
  • F25D21/008Defroster control by timer
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT-PUMP SYSTEMS
  • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
  • F25B2700/11Sensor to detect if defrost is necessary

Description

Korte Aanduiding: Installatie voor het regelen van het ontdooien van een koelorgaan. SPECIFICATION System for controlling defrosting of a cooling member.

De uitvinding heeft betrekking op een installatie voor het regelen van het ontdooien van een koelorgaan voorzien van een programmeerbare ontdooiklok met behulp waarvan met regelmatige tussenruimtes de ontdooi-middelen voor het ontdooien van het koelorgaan in werking kunnen worden gesteld. The present invention relates to an installation for controlling the defrosting of a cooling member provided with a programmable defroster with the aid of which at regular intervals, the defrosting means for defrosting the cooling member can be put into operation.

Bij de werking van koelorganen,zoals bijvoorbeeld gebruikt bij koeltoonbanken,diepvriescellen enz. vindt ijsafzetting op de koellichamen plaats. In the operation of cooling means, such as, for example, used in refrigerated counters, frozen cells, etc. will find ice deposition on the cooling bodies in place. De grootte van deze ijsafzetting hangt af van een aantal factoren en is dan ook 'gebruikelijk in de tijd niet constant. The size of the ice-deposition depends on a number of factors, and is, therefore, 'usually not constant in time. Bij de gebruikelijke inrichtingen worden echter desondanks met behulp van de programmeerbare ontdooiklok op vaste tijden middelen in werking gesteld voor het ontdooien van het op het koellichaam of op meerdere koellichamen afgezette ijs. In the conventional apparatuses, however, are nevertheless, with the help of the programmable defroster at fixed times means is operated for the defrosting of the cooling on the body or on a plurality of cooling bodies deposited ice.

Bij installaties,die een boven nul graden gelegen temperatuur moeten handhaven kan dit plaatsvinden door het uitschakelen van de koelmachine. In systems, which have to maintain a temperature above zero degrees, this can be effected by turning off of the chiller.

Een andere mogelijkheid is ,dat op het koelorgaan gloeidraden zijn aangebracht,die bij het in werking stellen van de koelmiddelen worden verhit om het ijs te ontdooien. Another possibility is that there are arranged on the cooling body filaments, which are heated in order to defrost the ice at the putting into operation of the cooling means.

Bij sommige koelsystemen is het ook mogelijk om de stroming in het koelsysteem om te keren,zodat dan warm gas door het koelorgaan stroomt in plaats van koude koelvloeistof. In some cooling systems, it is also possible to reverse the flow in the cooling system in order, so that, then warm gas flows through the cooling member instead of cold coolant.

In de praktijk kan het echter gewenst ,om de ontdooimiddelen meer in afhankelijkheid van het al dan niet aanwezig zijn van ijs in werking te kunnen stellen. In practice, it may be desirable, in order to be able to operate the defrosting means more in dependence on whether or not there is ice cream. Met de uitvinding wordt nu beoogd een installatie van bovengenoemde soort te verkrijgen,welke ook eenvoudig om te stellen is in een installatie waarbij de ontdooimiddelen slechts in werking treden indien een zekere hoeveelheid ijs op het koelorgaan (en) is afgezet. The invention has for its object to provide an installation of the above kind, which are also easy to set in a system in which the de-icing products only come into effect if a certain amount of ice on the cooling member (s) is deposited.

Volgens de uitvinding kan dit worden bereikt doordat een verdere ontdooiklok is aangebracht,welke op gezette tijden een impuls geeft voor het op gang brengen van de ontdooimiddelen,waarbij het op gang brengen van de ontdooimiddelen met behulp van de ontdooiklok slechts plaats vindt indien van een op het koelorgaan aangebrachte ijsdetector een signaal wordt ontvangen,dat ijs aanwezig is. According to the invention this can be achieved in that a further defroster is provided, which periodically provides an impulse for initiating the defrosting means, wherein the initiation of the defrosting with only takes place by means of the defroster in case of a the cooling means arranged ice detector a signal is received, that ice is present.

Door toepassing van de constructie volgens de uitvinding kan men de verdere ontdooiklok met verhoudingsgewijs korte tijdsintervallen een impuls laten afgeven,waarbij echter de ontdooimiddelen slechts in werking zullen worden gebracht indien ook van de ijsdetector een signaal wordt ontvangen. By using the construction according to the invention can be allowed to emit the further defroster a pulse having a relatively short time intervals, in which the defrosting means, however, will only be put into operation when is also received a signal from the ice detector.

Daarbij is het gunstig,dat indien de ijsdetector uitvalt met behulp van de programmeerbare ontdooiklok toch op regelmatige tijden een ontdooien van het koelorgaan zal worden bewerkstelligd. It is advantageous that, if the ice detector to switch off with the aid of the programmable defroster nevertheless a defrosting of the cooling element will be effected at regular intervals.

De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand van bijgaande figuur waarin een schema van de installatie volgens de uit-I vinding is weergegeven. The invention will be explained put in more detail below with reference to the accompanying figure in which one of the installation diagram is shown according to the invention out-I.

De in de figuur weergegeven installatie omvat een programmeerbare ontdooiklok 1,welke via een EN poort 2 en een flipflop 3 is aangesloten op feen OF poort 4 via welke een signaal kan worden toegevoerd naar op een koelorgaan inwerkende ontdooimiddelen. The installation shown in the Figure comprises a programmable defroster 1, which is connected via an AND gate 2, and a flip-flop 3 is connected to thiophene OR gate 4 by means of which can be fed a signal to a cooling member acting de-icing products.

Op de EN poort 2 is verder op gebruikelijke wijze een thermostaat 5 aangesloten,welke een signaal kan geven voor het beëindigen van de werking van de ontdooimiddelen. In the AND gate 2 is further a thermostat 5 is connected in a conventional manner, which can give a signal for the stopping of the operation of the defrosting means. Het gebruik van een dergelijke ontdooiklok met thermostaat is algemeen bekend. The use of such a defroster with a thermostat is generally known. Daarbij kan de prorgammeerbare ontdooiklok 1 ingesteld worden om met regelmatige tijdstussenruimtes de ontdooimiddelen in werking te stel lep. In addition, in order at regular time intervals, the defroster prorgammeerbare 1 can be adjusted to set lep in the defrosting operation.

Volgens de uitvinding is nu verder een ontdooiklok 6 aangebracht, die met regelmatige tussenruimtes van bijvoorbeeld anderhalf uur een impuls afgeeft aan een flipflop 7,welke eveneens op de OF poort 4 is aangesloten. According to the present invention is now further disposed a defroster 6, which outputs a pulse at regular intervals of, for example, one and a half hour, to a flip-flop 7, which is also on the OR gate 4 is connected.

Op de flipflop 7 is verder een ijsdetector 8 aangesloten.Deze ijsdetector kan bijvoorbeeld zijn opgebouwd zoals omschreven in het Europese octrooi EP-B-0135958. On the flip-flop 7 is further an ice detector 8 aangesloten.Deze ice detector can be constructed, for example, as described in the European patent EP-B-0135958.

De thermostaat 5 is via een EN poort 10 ook op de flipflop 7 aangesloten. The thermostat 5 is connected via an AND gate 10 is also connected to the flip-flop 7.

Behalve op de flipflop 7 is de ijsdetector 8 ook aangesloten op een vergelijker 9,die op de in het schema weergegeven wijze is geschakeld tussen de ijsdetector 8 en de beide ontdooi klokken 1 en 6. In addition to the flip-flop 7, the ice detector 8 is also connected to a comparator 9, which is connected in the manner shown in the diagram between the ice detector 8 and the two defrost clocks 1 and 6.

Het behulp van de vergelijker 9 wordt bewerkstelligd,dat indien de ijsdetector 8 niet op de verge lijker 9 is aangesloten het ontdooien wordt geregeld met behulp van de gebruikelijke programmeerbare ontdooiklok 1,terwijl indien de ijsdetector wel is aangesloten ,de werking van de ontdooimiddelen zal worden geregeld met behulp van de ontdooiklok 6. The means of the comparator 9 is achieved, that if the ice detector 8 are not on the verge lijker 9 is connected to the thawing is controlled by means of the conventional programmable defroster 1, while if the ice detector is plugged, the operation of the defrosting means will be controlled by means of the defroster 6.

Zoals vermeld zal daarbij de ontdooiklok 6 met regelmatige tussenruimtes een impuls afgeven aan de flipflop 7. Slechts indien aan de flipflop 7 ook vanaf de ijsdetector 8 een signaal wordt gegeven,dat ijs aanwezig is op het koelorgaan zullen via de flipflop 7· en de poort 4 de middelen voor het ontdooien in werking worden gesteld. As mentioned will thereby the defroster 6 at regular intervals to send a pulse to flip-flop 7. Only if the flip-flop 7 also from the ice detector 8 a signal is given, that ice is present on the refrigerating means will pass through the flip-flop 7 ·, and the gate 4 will be put, the means for defrosting effect.

De verschillende onderdelen 1- 4 ,6, 7$9 en 10 kunnen op doelmatige wijze in een unit worden ingebouwd ,en afhankelijk daarvan of al dan niet op het koelorgaan een ijsdetector zal worden aangebracht en aangesloten op de vergelijker 9 zullen de middelen voor het ontdooien in werking worden gesteld met behulp van de normale programmeerbare ontdooiklok 1 of met behulp van de ontdooiklok 6 in combinatie met de ijsdetector 8.Verder zal bij een eventuele storing in de ijsdetector 8 de regeling van het in werking stellen van de ontdooimiddelen kunnen worden overgenomen door de ontdooiklok l^zodat toch op gezette tijden een ontdooiing zal worden bewerkstelligd. The various parts of 1- 4, 6, 7 $ 9 and 10 can be efficiently incorporated into a unit, and depending on whether or not will be provided an ice detector to the cooling member, and connected to the comparator 9 will be the means for thawing be put into operation with the aid of the normal programmable defroster 1 or with the aid of the defroster 6 in combination with the ice detector 8.Verder will in case of a fault in the ice detector 8, the control of the operation of the defrosting means can be taken over by the defroster l ^, so that a defrost cycle is to be accomplished at regular intervals.

Claims (4)

1. Installatie voor het regelen van het ontdooien van een koelorgaan voorzien van een programmeerbare ontdooiklok niet behulp waarvan met regelmatige tussenruimtes de ontdooimiddelen voor het ontdooien van het koelorgaan in werking kunnen worden gesteld,met het kenmerk,dat een verdere ontdooiklok is aangebracht,welke op gezette tijden een impuls geeft voor het op gang brengen van de ontdooimiddelen,waarbij het op gang brengen van de ontdooimiddelen met behulp van de ontdooiklok slechts plaatsvindt indien van een op het koelorgaan aangebrachte ijsdetector een signaal wordt ontvangen,dat ijs aanwezig is. 1. Installation for controlling the defrosting of a cooling member provided with a programmable defroster not the aid of which can be put into operation, the defrosting means for defrosting the cooling member at regular intervals, characterized in that there is arranged a further defroster, which in periodically provides an impulse for initiating the defrosting means, in which the starting of the defrosting is carried out only with the aid of the defroster in case of a a signal is received on the cooling member arranged ice detector, that ice is present.
2. Installatie volgens conclusie 1,met het kenmerk,dat tussen de ijsdetector en de beide ontdooi klokken een vergelijker is geschakeld,welke afhankelijk van het al dan niet aangesloten zijn van de ijsdetector op de vergelijker de programmeerbare ontdooiklok of de met de ijsdetector samenwerkende ontdooiklok laat werken. 2. Installation according to claim 1, characterized in that a comparator is connected between the ice detector and the two defrost clocks, which, depending on whether or not connected to the ice detector of the comparator, the programmable defroster or the co-operating defroster with the ice detector working late.
3. Installatie volgens conclusie 1 en 2,met het kenmerk,dat de met de ijsdetector samenwerkende ontdooiklok en de ijsdetector via een flipflop en een OF poort zijn aangesloten op de ontdooimiddelen. 3. Installation according to claim 1 and 2, characterized in that the ice detector co-operating with the defroster and the ice detector via a flip-flop and an OR gate are connected to the defrosting means.
4. Installatie zoals hierboven omschreven en/of is afgebeeld in bij-jaande figuur. 4. Installation as described hereinabove and / or illustrated in the at-jaande Fig.
NL8802749A 1988-11-09 1988-11-09 Installation for controlling the thawing of a cooling member. NL8802749A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8802749 1988-11-09
NL8802749A NL8802749A (en) 1988-11-09 1988-11-09 Installation for controlling the thawing of a cooling member.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8802749A NL8802749A (en) 1988-11-09 1988-11-09 Installation for controlling the thawing of a cooling member.
EP89202714A EP0372595A1 (en) 1988-11-09 1989-10-27 Installation for controlling the defrosting of a refrigerating means

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8802749A true NL8802749A (en) 1990-06-01

Family

ID=19853192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8802749A NL8802749A (en) 1988-11-09 1988-11-09 Installation for controlling the thawing of a cooling member.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0372595A1 (en)
NL (1) NL8802749A (en)

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3320386A (en) * 1963-12-11 1967-05-16 Ranco Inc Automatic defrosting control mechanism for heat pumps and the like
US3273635A (en) * 1964-04-17 1966-09-20 Hupp Corp. Heat pump controls
US3992895A (en) * 1975-07-07 1976-11-23 Kramer Daniel E Defrost controls for refrigeration systems
US4206612A (en) * 1977-07-15 1980-06-10 Emhart Industries, Inc. Refrigeration system control method and apparatus
US4142374A (en) * 1977-09-16 1979-03-06 Wylain, Inc. Demand defrost time clock control circuit
US4680940A (en) * 1979-06-20 1987-07-21 Vaughn Eldon D Adaptive defrost control and method
DE3043459A1 (en) * 1980-11-18 1982-07-08 Linde Ag Defrost the kuehlmoebel
US4499738A (en) * 1982-06-30 1985-02-19 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Control device for a refrigerator
JPH0456234B2 (en) * 1984-10-05 1992-09-07 Tokyo Shibaura Electric Co
US4646529A (en) * 1986-01-24 1987-03-03 Thermo King Corporation Transport refrigeration unit defrost control system
US4745629A (en) * 1986-09-26 1988-05-17 United Technologies Corporation Duty cycle timer

Also Published As

Publication number Publication date
EP0372595A1 (en) 1990-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20030056526A1 (en) Refrigerator - electronics architecture
EP1540438B1 (en) System and method for temperature control in refrigeration systems and heating systems
AU724798B2 (en) Refrigeration system and method of control
US3491546A (en) Method of regulating the temperature of refrigerators
US20040050079A1 (en) Refrigerator system and software architecture
US5440891A (en) Fuzzy logic based controller for cooling and refrigerating systems
US6817195B2 (en) Reduced energy refrigerator defrost method and apparatus
US4877186A (en) Windshield washing system, especially for motor vehicles
KR900005982B1 (en) Method and control system for limiting compressor capacity in a refrigeration system upon a recycle start
CA2365747C (en) Deterministic refrigerator defrost method and apparatus
US4834169A (en) Apparatus for controlling a refrigerator in low ambient temperature conditions
US20120285942A1 (en) Refrigerator-oven combination for an aircraft galley food service system
US3922527A (en) Temperature control apparatus
US5426620A (en) Method for controlling and managing load demand
US4879879A (en) Apparatus for controlling a thermostatic expansion valve
TW376590B (en) Liquid circulation thermoelectric cooler/heater
KR19990014743A (en) Electrical load optimization device
US20030182957A1 (en) Sealed system multiple speed compressor and fan control
US4347709A (en) Demand defrost sensor
US4646528A (en) Temperature set point control for a refrigerator
KR920004169B1 (en) Temperature-based control for energy management system
US5127236A (en) System and apparatus for the manufacture of clear ice pieces and control system therefor
TW455670B (en) Refrigerator
RU2375652C1 (en) Refrigerator and method of its control
CA2025279A1 (en) Zone control system providing synchronization of system operation with the zone of greatest demand

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed