NL8801995A - Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze. - Google Patents

Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze. Download PDF

Info

Publication number
NL8801995A
NL8801995A NL8801995A NL8801995A NL8801995A NL 8801995 A NL8801995 A NL 8801995A NL 8801995 A NL8801995 A NL 8801995A NL 8801995 A NL8801995 A NL 8801995A NL 8801995 A NL8801995 A NL 8801995A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
water
tank
mixing
stage
anaerobic purification
Prior art date
Application number
NL8801995A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Grontmij N V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Grontmij N V filed Critical Grontmij N V
Priority to NL8801995A priority Critical patent/NL8801995A/nl
Priority to NL8801995 priority
Publication of NL8801995A publication Critical patent/NL8801995A/nl

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F3/28Anaerobic digestion processes
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
  • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M21/00Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
  • C12M21/04Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses for producing gas, e.g. biogas
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M29/00Means for introduction, extraction or recirculation of materials, e.g. pumps
  • C12M29/02Percolation
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
  • C12M41/12Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of temperature
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
  • C12M41/26Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of pH
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
  • C02F2103/06Contaminated groundwater or leachate
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
  • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
  • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Description

Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater vanvuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren vaneen dergelijke werkwijze.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op eenwerkwijze voor de zuivering van percolatiewater vanvuilstortplaatsen, in het bijzonder zuur percolatiewaterafkomstig van relatief jonge stortplaatsen, waarbij hetpercolatiewater wordt verzameld en wordt toegevoerd naar eenanaërobe zuiveringstrap, en facultatief vervolgens naar eenhyper-filtratietrap. Verder heeft de onderhavige uitvindingbetrekking op een inrichting voor het uitvoeren van eendergelijke werkwijze, omvattende (een) percolatiewater-verzamel- en opslagruimte(n), een anaërobe zuiveringstrap en,facultatief, een hyper-filtratietrap.
Vast afval dat vrijkomt door de menselijke productieen consumptie wordt veelal opgeslagen op vuilstortplaatsen,waarbij de vaste afvalstoffen worden bedekt door een laaggrond, waarna men het aan de natuur overlaat om het vuil afte breken. Doordat regenwater op deze met grond bedektevuilstortplaatsen valt en enerzijds daarlangs afstroomt(afloopwater) en anderzijds langzaam daar doorheenpercoleert, raakt dit regenwater verontreinigd. Hetregenwater dat in een dergelijke vuilstortberg dringt endaardoor sijpelt en tenslotte in een drainage systeem wordtopgevangen noemt men percolatiewater. Met name ditpercolatiewater is sterk verontreinigd en vormt eenbedreiging voor het ontvangende waterstelsel (riolering danwel oppervlaktewater). Thans wordt in Nederland en veleandere landen, bij de aanleg van nieuwe vuilstortplaatseneerst een ondoorlaatbare laag aangebracht op de grond waaropvervolgens het vuil wordt gestort, om zo de verontreinigingvan bodem en grondwater te voorkomen. Evenwel blijft hetprobleem van verontreinigd percolatiewater en verontreinigdafloopwater bestaan, aangezien de vuilstortberg maar eenbepaalde buffercapaciteit heeft voor het percolatiewater.
Zeker nadat deze buffercapaciteit is bereikt dient het percolatiewater te worden afgevoerd.
De samenstelling van het percolatiewater uit eenvuilstortplaats hangt stérk af van de mate van stabiliseringvan de vuilstortplaats zelf. Een relatief jongei vuilstortplaats, waarbij het afval nog maar 1 tot 5 jaargeleden is gestort, heeft in het algemeen nog geen sterkzelfreinigend vermogen. Afhankelijk van de omstandigheden kaneen vuilstortplaats na een periode van 3 tot 5 jaar nastorting van het vuil.een zeker zelfreinigend vermogeni ontwikkelen dat het resultaat is van de ontwikkeling van eenanaërobe microbenpopulatie in het afval. Een dergelijkevuilstortplaats met een zelfreinigend vermogen noemt men ookwel een gestabiliseerde vuilstortplaats. De samenstelling vanhet percolatiewater van een vuilstortplaats hangt aldus sterkaf van de mate van stabilisering van de vuilstortplaats. Hetgehalte aan organische bestanddelen in het percolatiewaterkan variëren van laag moleculaire vluchtige vetzuren tot hoogmoleculaire humuszuren. In relatief jonge vuilstortplaatsenis het percolatiewater sterk verontreinigd met laagmoleculaire organische zuren. Dit zure percolatiewater uitrelatief jonge vuilstortplaatsen, dat in het algemeen een pHvan 5-7 en een chemisch zuurstofverbruik van 5.000-50.000mg/1 kan hebben, is goed bio-afbreekbaar. Dit zurepercolatiewater leent zich derhalve goed voor een anaërobezuivering. In de gestabiliseerde vuilstortplaatsen vindt deVorming van methaangas (stortgas) plaats. Dit percolatiewaterwordt derhalve ook wel aangeduid als methanogeenpercolatiewater. Aldus kunnen er drie waterstromen wordenverkregen bij een vuilstortplaats, t.w. het zurepercolatiewater, het methanogene percolatiewater en het langshet oppervlak aflopende water.
Het sterkst verontreinigde zure percolatiewaterbezit een aanzienlijk gehalte aan calcium en magnesium enzware metalen, doordat deze metalen tijdens de passage vanhet percolatiewater door de vui1stortberg worden uitgeloogddoor dit zure water. Dit zure percolatiewater wordt thansgezuiverd door een anaërobe zuivering. Afhankelijk van hetfeit of het aldus gezuiverde percolatiewater dient te worden geloosd op het oppervlaktewater of op een openbare riolering,dient het anaeroob-gezuiverde percolatiewater nog te wordenonderworpen aan een verdere zuivering (tot de vereiste kwali¬teit) met behulp van hyperfiltratie of reverse osmosis.Doordat de anaërobe zuivering de organische bestanddelenafbreekt tot ondermeer CO^, dat gedeeltelijk in het percola¬tiewater oplost, wordt een pH-verhoging verkregen van ditpercolatiewater, waardoor de daarin aanwezige calcium-,magnesium- en zware metaalionen neerslaan in de vorm vancarbonaten. Een dergelijke neerslagvorming in de anaërobezuiveringstrap geeft aanleiding tot sterke verstoppings- enaankoekingsproblemen in de anaërobe zuiveringstrap en tevensin de eventueel daarachter geschakelde hyperfiltratietrap.
Het is derhalve noodzakelijk om beide zuiveringstrappenregelmatig van deze neerslagen te bevrijden. Deze verwijde¬ring van neerslagen kan bestaan uit het doorvoeren vanchemicaliën die deze neerslagen oplossen en meenemen, hetgeentot 6 x per jaar dient te gebeuren. Bij te sterke vervuilingvan de anaërobe zuiveringstrap kan het zelfs noodzakelijkzijn om anaërobe slib geheel of gedeeltelijk te vervangen.
Het gevolg van dit alles is, dat de zuivering na verloop vantijd bij een toenemende verstopping en aankoeking aandoelmatigheid verliest. Een dergelijke conventioneleinrichting kan bij een grote inspanning enkele maandenoperationeel worden gehouden. Deze inspanning bestaat uitdagelijks doorspoelen van leidingen, warmtewisselaars etc. Naenkele maanden zal een verregaande demontage en mechanischereiniging van de onderdelen noodzakelijk zijn. Een operatievan 1 a 2 weken.
De onderhavige uitvinding beoogt thans te ver¬schaffen een werkwijze volgens de in de aanhef gegevenomschrijving, waarmee de hierboven geschetste problemenkunnen worden voorkomen. Daartoe verschaft de onderhavigeuitvinding een werkwijze, die wordt gekenmerkt doordat hetpercolatiewater voorafgaande aan de anaërobe zuiveringstrap,een chemische conditionering ondergaat ter verlaging van hetcalcium- en magnesiumgehalte en van het zware metalengehalteervan.
Op deze wijze kan een aanzienlijk gedeelte van hetgehalte aan calcium, magnesium en zware metalen van hetpercolatiewater worden verwijderd, waardoor een stabiele endoor weinig stilstandstijden gekenmerkte bedrijfsvoeringi wordt verkregen. Afhankelijk van de procesomstandigheid kaneen rendement tot 95 % bereikt worden. De chemischeconditionering heeft tevens tot gevolg, dat het chemischzuurstofverbruik (CZV-waarde) van het zure percolaat ingeringe mate daalt, d.w.z. tot ca. 10%. Wanneer methanogeen• percolaat wordt onderworpen aan de chemische conditioneringdan wordt het gehalte aan zware metalen en aan calcium enmagnesium tot ongeveer de helft teruggebracht. Bijgevolg ishet zuiveringsrendement voor methanogeen percolaat lager danvoor zuur percolaat. In verband met de lagere concentratiesi aan organische verontreinigingen in het methanogene percolaatzal het echter wel mogelijk zijn om grotere debieten teverwerken. Dit heeft echter wel consequenties voor de interneenergiehuishouding van hét systeem, in zoverre, dat deanaërobe reactor als energieproducent geleidelijk minderbelangrijk zal worden. .....
In een bijzondere uitvoering van de werkwijzevolgens de uitvinding omvat de chemische conditioneringstraphet verhogen van de pH van het percolatiewater tot tenminstepH 8, waardoor neerslagvorming van calcium, magnesium en dezware metalen tot stand wordt gebracht, het laten bezinkenvan de gevormde neerslagen, en het verlagen van de pH van hetzo van neerslagen bevrijde percolatiewater tot een waardebeneden 8.
Door verhoging van de pH van het percolatiewaterbij aanvang van de chemische conditioneringstrap wordenneerslagen gevormd van de in het percolatiewater aanwezigemetalen. Deze neerslagen laat men bezinken, waarna hetbovenstaande percolatiewater wordt verlaagd in pH teneinde inde daarop volgende anaërobe zuiveringstrap en eventuelehyper-filtratietrap geen last te hebben van neerslagvormingvan de in het percolatiewater achtergebleven metalen.
Het zal duidelijk zijn, dat voor het verhogen resp.verlagen van de pH talloze middelen ter beschikking staan, doch uit economische en procestechnische redenen verdient hetde voorkeur, dat voor het verhogen respectievelijk verlagenvan de pH natronloog of kalkmelk respectievelijk zoutzuurwordt gebruikt.
Het is gunstig dat in de werkwijze volgens de uit¬vinding de verhoging van de pH van het percolatiewater wordtuitgevoerd tot een waarde van 8,0 - 10,0. Op deze wijze wordteen efficiënte inleiding van de neerslagvorming tot standgebracht.
In de werkwijze volgens de uitvinding verdient hetbijzondere voorkeur, dat een vlokhulpmiddel wordt gebruiktter bevordering van de vlokvorming en de bezinkingseigen-schappen van de neerslagen. Er bestaan tallozevlokhulpmiddelen die geschikt zijn voor het bevorderen van debezinking van de genoemde metaalzouten. Het zal duidelijkzijn, dat de keuze wordt beperkt doordat de vlokmiddelenwerkzaam dienen te zijn in een neutraal tot zwak alkalischmilieu.
In de werkwijze volgens de uitvinding verdient hetde voorkeur, dat een anionogeen vlokhulpmiddel wordt gebruikt.
Voorbeelden van dergelijke anionogene vlokhulpmid¬delen zijn middelen op basis van polyacrylamide en op basisvan een copolymeer van acrylamide en natriumacrylaat.Dergelijke producten worden bijvoorbeeld op de markt wordengebracht onder de naam Synthofloc® door de firma SachtlebenChemie GmbH te Duisburg, West-Duitsland. De precieze wijzevan doseren is niet wezenlijk en kan zowel in poedervormalsook in emulsievorm plaatsvinden.
Bij voorkeur wordt de chemische conditionerings-trap in de onderhavige werkwijze uitgevoerd bij een
O
temperatuur van 30-40 C. Door bij verhoogde temperatuur tewerk te gaan kan een besparing aan chemicaliën wordenverkregen.
Zoals hierboven beschreven, wordt in de chemischeDonditioneringstrap een bezinking van calcium en magnesium enzware metalen bewerkstelligd, welke te zamen een slib vormen,ïet is nu gunstig in de onderhavige werkwijze, dat het in deshemische conditioneringstrap gevormde slib wordt afgevoerd en ingedikt . In verband met de veiligheid en om redenen vankostenbesparing kan het bij het indikken vrijkomende waterwórden teruggevoerd om opnieuw een chemische conditioneringte ondergaan. Het één en ander is het gevolg van eenhydraulisch verval over het systeem. Bij het indikken van hetslib komt namelijk water vrij dat veelal nog verontreinigdkan zijn door metalen die vanuit de neerslagen weer inoplossing gaan. Derhalve is het gunstig om dit bij hetindikken van het slib vrijkomende water weer terug te voerennaar de chemische conditioneringstrap, zodat dit water, tezamen met vers aangevoerd percolatiewater wederom eenzuivering kan ondergaan. Eveneens is het mogelijk om dit bijhet indikken van het slib vrijkomende water toe te voeren aande nageschakelde anaërobe zuiveringstrap, wanneer het gehalteaan metalen ervan niet te hoog is.
In de onderhavige werkwijze wordt aansluitend opde chemische conditionering een anaërobe zuiveringstraptoegepast. In wezen kan elke anaërobe zuivering wordentoegepast die in staat is de specifieke organische beladingvan het percolatiewater geheel of gedeeltelijk af te breken.In de werkwij ze volgens de uitvinding verdient het echter devoorkeur, dat als anaërobe zuiveringstrap een UpflowAnaerobic Sludge Bed (UASB)-reactor wordt gebruikt.
Het UASB-systeem is als anaërobe technologie hetmeest geschikt vanwege de goede slibretentie die hogevolumebelastingen mogelijk maakt. Daarbij neemt hetUASB-systeem slechts een minimale ruimte in beslag,produceert het minimale hoeveelheden slib en daarnaastenergie in de vorm van biogas, en is het een gesloten systeemzonder stankbezwaren.
De werkwijze volgens de uitvinding wordt met voor¬deel zodanig uitgevoerd, dat tenminste een deel van heteffluent uit de UASB-reactor wordt teruggevoerd en wordtgebruikt ter aanvulling van het uit de chemischeconditionering komende percolatiewater en zodoende eenstabiel influent debiet naar de UASB-reactor wordt verkregen.Op deze wijze kan bij een variërend aanbod vanpercolatiewater de hydraulische belasting van de UASB-reactor toch stabiel worden gehouden.
In een bijzondere uitvoering van de werkwijze vol¬gens de uitvinding wordt voor/tijdens de anaërobe zuiveringtenminste een gedeelte van het in de chemische conditione-ringstrap verwijderde fosfor aangevuld. Op deze wijze wordteen afdoende toevoer van voedingsstoffen aan de micro-organismenpopulatie in de UASB-reactor tot stand gebracht.
De anaërobe zuivering wordt bij voorkeur uitge¬voerd bij een temperatuur van 20-40°C. en in het bijzonder
O
bij 30-38 C. Bij dergelijke temperaturen werken de micro-organismen het meest efficiënt en wordt een optimalecombinatie van zuiveringsrendement en ontwerpbelasingverkregen.
Daar het de voorkeur verdient om zowel de che¬mische conditioneringstrap alsook de anaërobe zuiveringstrapbij verhoogde temperatuur uit te voeren, dient in eenbepaalde energieverschaffing te worden voorzien. Derhalveverdient het volgens de werkwijze van de uitvinding devoorkeur, dat voor de energievoorziening in de werkwijzegebruik wordt gemaakt van stortgas uit een gestabiliseerdevuilstortplaats, eventueel aangevuld met biogas uit deanaërobe zuiveringstrap. Een voordeel van het gebruikmakenvan stortgas als voornaamste energiebron is, dat dit stortgasin regelmatige, grote hoeveelheden wordt geproduceerd,terwijl de geproduceerde hoeveelheid biogas uit de anaërobezuiveringstrap afhankelijk is van de momentane belasting vanhet systeem terwijl de momentane energievraag van de nood¬zakelijke ketel gekenmerkt wordt door grote fluctuaties,zodat er derhalve een gasbuffer nodig zou zijn in gevalbiogas wordt gebruikt.
Zoals reeds eerder vermeld, kan ook percolatiewatervan gestabiliseerde secties van vuilstortplaatsen wordenbehandeld met de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding,doch dit levert in het algemeen minder voordelen in termenvan reductie op de lozingsheffing op dan de behandeling vanzuur percolatiewater. Dit geldt in nog sterkere mate voor hetafloopwater van vuilstortplaatsen, dat nog minder sterkverontreinigd is, In de werkwijze volgens de uitvinding is het evenwel met voordeel mogelijk, dat het uit de anaërobezuiveringstrap komende effluent desgewenst wordt vermengd metpercolatiewater van gestabiliseerde vuilstortplaatsen enwordt toegevoerd aan een hyper-filtratietrap. Dit kanbijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de diverse afvalwaterendirekt op het oppervlaktewater moeten worden geloosd, wegenshet niet voorhanden zijn van een rioleringsstelsel of wegenshet economisch niet aantrekkelijk zijn van lozen op eenrioleringsstelsel, aangezien dan ook het percolatiewater vangestabiliseerde secties van het vuilstort een zekerezuivering moet ondergaan. Gok kan op deze wijze, bij eentijdelijk verminderde aanvoer van zuur percolatiewater, debelasting van de eventueel nageschakelde hyperfiltratie-inrichting toch ongeveer gelijk worden gehouden, hetgeen deefficiëntie en de stabiele bedrijfsvoering van het procesbevordert. Ook kunnen op deze wijze mogelijke variaties in desamenstelling van het te verwerken percolatiewater wordenondervangen.
Uit de UASB-reactor komt een bepaalde hoeveelheidanaëroob slib vrij, welke hoeveelheid afhankelijk is van debelasting van de reactor. Dit vrijkomende anaërobe slib kanworden verwerkt op het stortfront en dit slib heeft eenpositieve invloed op het ontwikkelen van de anaërobemicroorganismenpopulatie welke zorgt voor het zelfreinigendvermogen van een stortplaats. Het slib dat vrijkomt bij dechemische conditionering kan op een op zichzelf bekende wijzeverder worden verwerkt of kan op een gestabiliseerd gedeeltevan de stort worden verwerkt, dit om hernieuwde uitlogingdoor het zure percolatiewater te voorkomen.
In de onderstaande tabel zijn de gehaltes aan Ca,
Mg en zware metalen in het percolaat vermeld vóór en na dechemische conditioneringstrap, na anaërobe zuivering (US AB)respectievelijk hyperfiltratie CHF.
TABEL A
Figure NL8801995AD00101
Volgens een verder aspect heeft de onderhavige uit¬vinding betrekking op de in de aanhef ontschreven inrichting1 voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen.Aan een dergelijke inrichting kleven de eerder beschrevenbezwaren. Teneinde deze bezwaren weg te nemen verschaft deonderhavige uitvinding een inrichting die wordt gekenmerktdoordat tussen de percolatiewaterverzamel- en opslagruimte(n)en de anaërobe zuiveringstrap een chemische conditionerings-trap is geschakeld, achtereenvolgens bestaande uit een-percolatiewateraanvoerleiding, verwarmingsorganen, een meng-tank voorzien van een doseerinrichting voor een pH-verhogendmiddel en eventueel een vlokhulpmiddel, een bezinkingstankvoorzien van slibafvoermiddelen, een doseerinrichting vooreen pH-verlagend middel en een naar de anaërobe zuiverings¬trap voerende afvoerleiding. Een dergelijke inrichting kanworden bedreven zonder wezenlijke stilstandstijden die hetgevolg zijn van aankoekingsproblemen en verstoppingsproblemengepaard gaande met het neerslaan van calcium-, magnesium- enzware metaalzouten.
In het bijzonder is de inrichting volgens de uit¬vinding zodanig uitgevoerd, dat de chemische conditione-ringstrap omvat een tank met een mengsectie, een bezinksectieen een overloopsectie, waarbij de aan een uiteinde van detank gelegen mengsectie is uitgerust met een invoer voorongezuiverd percolatiewater, een roerwerk en een doseer¬inrichting voor een pH-verhogend middel en eventueelvlokhulpmiddel, de mengsectie van de bezinkingssectie isgescheiden door een boven het vloeistofniveau in de tankuitstekende en zich over de gehele breedte van de tank en tot onderste rand van de wand en de tankwand een vloeistof-doorloop van de mengsectie naar de bezinkingssectie isgedefinieerd, terwijl de tussen de mengsectie enoverloopsectie gelegen bezinkingssectie bestaat uit een zichin benedenwaartse richting vernauwende ruimte waarvan hetonderste gedeelte bestemd is voor de opvang van slib en welkonderste gedeelte voorzien is van middelen voor het brekenvan slibkoek alsmede van een slibafvoer, terwijl aan hettegenover de mengsectie gelegen uiteinde van de tank zich deoverloopsectie bevindt die is uitgerust met een doseer-inrichting voor een pH-verlagend middel en met een afvoervoor het gedeeltelijk gezuiverde percolatiewater. Een zouitgevoerde chemische conditioneringstrap neemt een minimaleruimte in beslag en verwijdert op zeer efficiënte wijze debeoogde metalen. Doordat de mengsectie via een zich onder hetvloeistofoppervlak bevindende doorloop is verbonden met debezinkingssectie, waarbij het uit de mengsectie tredendepercolatiewater met daarin gevormde neerslagen direkt overhet onderste gedeelte van de bezinkingssectie wordt geleid,wordt een zo gering mogelijk contact verzekerd tussen de metneerslagen beladen stromen en de reeds geheel of gedeeltelijkvan de neerslagen ontdane stromen in de bezinkingssectie.Daardoor wórdt een menging en werveling van de genoemdestromen voorkomen, zodat enerzijds de bezinking van deneerslagen efficiënt verloopt en anderzijds weinig neerslagenin de overloopsectie terechtkomen, welke laatstgenoemdesectie zich bovenin de tank bevindt, tegenover de mengsectie.De tank van de chemische conditioneringstrap is met voordeelzodanig uitgevoerd, dat het oppervlak van een horizontaledoorsnede door de tank afneemt in benedenwaartse richting.Daardoor wordt het slib dat terechtkomt op de wanden van detank, door zijn eigen gewicht, eventueel onder toepassing vanmechanische hulpmiddelen naar beneden gedreven.
In een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichtingvolgens de uitvinding is de slibafvoer verbonden met eenslibindikkingstank en deze laatste met een op de chemischeconditioneringstrap aangesloten terugvoerleiding voor het bijde slibindikking vrijkomende water.
Zoals eerder werd besproken, kunnen diverse anaërobezuiveringstrappen worden toegepast volgens de uitvinding. Inde inrichting volgens de uitvinding verdient het echter devoorkeur, dat de anaërobe zuiveringstrap bestaat uit een opde uit de chemische conditioneringstrap komende afvoerleidingaangesloten mengtank, die in wezen bestaat uit eeninvoer/mengsectie, een daarvan door een boven het vloeistof¬niveau uitstekende en zich over de gehele breedte van demengtank uitstrekkende wand gescheiden en zich inbenedenwaartse richting vernauwende terugvoersectie en eenzich in de terugvoersectie bevindende overloopsectie, waarbij'de onderste rand van de scheidingswand en de mengtankwand eenvloeistofdoorloop definiëren, en de invoer/mengsectie kanzijn voorzien van een roerwerk, een fosfordoseringsinrichtingen een op een UASB-reactor aangesloten afvoerleiding, waarbijaan het bovenste gedeelte van de UASB-reactor eenterugvoerleiding zich bevindt welke is verbonden met deterugvoersectie van de mengtank, waarbij in de aanvoerleidingnaar de mengtank en in de afvoerleiding van deinvoer/mengsectie van de mengtank naar de UASB-reactor pompenzijn opgesteld die zodanig kunnen samenwerken dat vanuit deinvoer/mengsectie een constant vloeistofdebiet wordttoegevoerd aan de UASB-reactor, terwijl de in de mengtankaanwezige overloopsectie een afvoer bevat voor een deel vande UASB-reactor naar de terugvoersectie van de mengtank terug¬gevoerde en zo in de overloopsectie terechtkomende anaërobegezuiverde effluent. Door de anaërobe zuiveringstrap op dezewijze uit te voeren is een stabiele bedrijfsvoering mogelijk,hetgeen inhoudt, dat een deel van de effluentstroom uit deUASB-reactor wordt opgemengd met het aanbod van percolatie-water uit de chemische conditioneringstrap en in deze vormaan de reactor wordt toegediend. Zo wordt het mogelijk omvariaties in samenstelling en/of hoeveelheid van het teverwerken percolatiewater te ondervangen.
Voor een verdere gunstige energiehuishouding heeftde inrichting volgens de uitvinding bij voorkeur het kenmerk,dat de verwarmingsorganen van de chemische conditionerings¬trap en eventueel van de anaërobe zuiveringstrap zijn verbonden met een stortgasaansluiting en desgewenst met eenbiogas-terugvoerleiding uit de UASB-reactor.
Tenslotte kan de inrichting volgens de uitvindingtevens omvatten een afloopwaterverzameltank en/of eenverzameltank voor percolatiewater van gestabiliseerde vuil¬stortplaatsen, welke tank(s) verbonden is (zijn) vialeidingen met de effluentleiding van de anaërobe zuiverings-trap, welk samenstel van leidingen is aangesloten op deinvoer van een hyper-filtratie-inrichting dan wel deriolering.
De uitvinding zal hierna worden toegelicht aan dehand van de bijgevoegde tekening welke een slechts bij wijzevan toelichting gegeven uitvoeringsvoorbeeld van de werkwijzeen inrichting volgens de uitvinding weergeeft.
In het schematisch weergegeven uitvoeringsvoorbeeldvan de werkwijze respectievelijk inrichting volgens deuitvinding wordt zuur percolatiewater aangevoerd via verzamel-leiding 1. Deze leiding 1 kan, zoals eerder vermeld, ookmethanogeen percolatiewater aanvoeren. Het zal duidelijk zijn,dat er meerdere verzamelleidingen 1 aanwezig kunnen zijn. Hetvia de verzamelleiding 1 aangevoerde zure percolatiewaterkomt terecht in de percolatiewaterops1agruimte 2, van waaruithet via de percolatiewateraanvoerleiding 3 wordt geleid dooreen warmtewisselaar 4. De warmtewisselaar 4 is via een aan¬voer en afvoer leiding 5 respectievelijk 6 verbonden met eenniet weergegeven ketel. Deze ketel kan worden gestookt metbehulp van stortgas uit gestabiliseerde vuilstortplaatsen eneventueel door biogas dat afkomstig is uit de anaërobereactor. Het zo opgewarmde percolatiewater komt via detoevoerleiding 7 terecht in de chemische conditionerings-tank 8.
De chemische conditioneringstank 8 kan een grootaantal verschillende constructies hebben, waarvan de in defiguur schematisch weergegeven uitvoeringsvorm zeer doel¬matig is gebleken. De tank 8 bestaat uit een drietal secties,te weten een mengsectie 9, een bezinkingssectie 10 en eenoverloopsectie 11. De mengsectie 9 kan worden voorzien vaneen roerwerk 13, terwijl in de mengsectie 9 een tweetal doseerleidingen uitkomen, te weten een doseerleiding 14 vooreen pH-verhogend middel, dat wordt aangevoerd vanuit eenvoorraadvat 15, alsmede en doseerleiding 16 voor eenvlokhulpmiddel, dat wordt aangevoerd vanuit een voorraadvat> 17. Een dosering van het vlokhulpmiddel is niet, zoals eerderbeschreven, essentieel. De doseerleiding 16 voor hetvlokhulpmiddel zou eveneens uit kunnen komen in debezinkingssectie 10. De mengsectie 9 wordt aan drie zijdenbegrensd door de wand van de tank 8 en aan de vierde zijdeI door de scheidingswand 12, welke zich over de gehele breedtevan de tank uitstrekt en boven het vloeistofniveau uitsteekt.De onderste rand van de scheidingswand 12 definieert te zamenmet de wand van de tank 8 een vloeistofdoorloop 21 welkeuitkomt in het onderste gedeelte van de bezinkingssectie 10.Eën dergelijke constructie heeft als gevolg, dat het uit demengsectie 9 komende, met neerslagen beladen water direct inhet onderste gedeelte van de bezinkingssectie 10 terechtkomt, in de buurt van het met cijfer 19 aangeduidde niveauvan het bezonken slib tijdens bedrijf. De wanden van de tank8 zijn bij voorkeur schuin naar binnen hellend geplaatst. Inhet onderste gedeelte van de bezinkingssectie 10 bevindt zichhet slibverzamelgedeelte 18, waarin de eventueel gevormdeslibkoek kan worden gebroken door mechanische brekers. Tevensis de slibverzamelruimte 18 verbonden met een slibafvoer 24,waardoor het slib word toegevoerd naar een slibindikkingstank 25. De slibindikkingstank 25 is voorzien van een overloapgoot 26, waarin het bij het indikken vrijkomende water terechtkomt, dat via de terugvoerleiding 27 kan worden overgebrachtin de percolatie- wateropslagruimte 2, zodat het wederom eenzuivering kan ondergaan.
In de bezinkingssectie 10 van de conditionerings-tank 8 is aan het uiteinde tegenover de mengsectie 9 deoverloopsectie 11 geplaatst, welke in wezen bestaat uit eengoot, waarin water dat boven het aangegeven niveau 20 stijgtterecht komt. De overloopsectie 11 is voorzien van eendoseerleiding 22 voor een pH-verlagend middel, dat wordtaangevoerd vanuit een voorraadvat 23. Het in de overloop¬sectie 11 terecht komende percolatiewater wordt via de afvoer van de chemische conditioneringstrap 28 toegevoerd aan eenmengtank 30, welke deel uitmaakt van de anaërobe zuiverings-trap. De mengtank 30 bestaat uit een invoer/mengsectie 31,een terugvoersectie 32 en een overloopsectie 33. De invoer/mengsectie 31 en de terugvoersectie 32 zijn gescheiden dooreen wand 34 die zich uitstrekt over de gehele breedte van demengtank 30 en die uitsteekt boven het vloeistofniveau indeze tank. Tussen de onderste rand van de scheidingswand 34en de wand van de mengtank 30 is een doorloop gedefinieerd,waardoor menging van het aangevoerde percolatiewater met hetuit de anaërobe reactor 41 teruggevoerde water kan plaats¬vinden. De invoer/mengsectie 31 kan zijn voorzien van eenroerwerk 35 en van een fosfordoseerleiding 36, welke kan zijnaangesloten op een fosforvoorraadvat 37. De mengtank 30 kaneveneens voorzien zijn van middelen voor het opvangen enafvoeren van eventueel daarin gevormd slib, welke middelenechter niet zijn weergegeven. De pompen 29 en 39 die zichbevinden in de leidingen 28 respectievelijk 38 werken zodanigsamen, dat een nagenoeg constant vloeistofdebiet wordttoegevoerd aan de UASB-reactor 41 via de invoerleidingen 40.In deze reactor stroom het te zuiveren water van onder naarboven en het daarbij gevormde biogas wordt opgevangen onderde kappen 42 en vervolgens via leiding 43 afgevoerd. Ditbiogas kan worden gebruikt in de onderhavige werkwijze voorhet opwarmen van de diverse percolatiewaterstromen, of kaneen andere of geen toepassing vinden. Het van beneden naarboven in de UASB-reactor 41 stromende water loopt ten slotteover de overloop 44 en wordt vervolgens via de terugvoer-leiding 45 teruggevoerd in de terugvoersectie 32 van demengtank 30. De pompen 29 en 39 zijn daarbij zodanigafgesteld, dat er vanuit de terugvoersectie 32 slechtsanaëroob gezuiverd percolatiewater terecht kan komen in deinvoer/mengsectie 31, terwijl geen niet-anaëroob gezuiverdpercolatiewater vanuit de invoer/mengsectie 31 kan terechtkomen in de terugvoersectie 32. Vanuit de terugvoersectie 32komt het gezuiverde effluent uit de UASB-reactor 41 deelsterecht in de overloopsectie 33. Vanuit deze overloop 33wordt het aldus chemisch geconditoneerde en anaëroob gezuiverde percolatiewater via leiding 46 geloosd op eenopenbaar rioleringssysteem of het kan worden toegevoerd vialeiding 47 naar een daar achter geschakelde hyperfiltratie-trap (niet weergegeven). Teneinde aan deze hyperfiltratietrapeen nagenoeg constant debiet toe te voeren, kan ditgezuiverde (zure) percolatiewater worden opgemengd metmethanogeen percolatiewater, aangevoerd via leiding 48, en/ofafloopwater, aangevoerd via leiding 49.
In de leidingen 1, 3, 7, 28 en 45 gelden devolgende parameters:
TABEL B
Figure NL8801995AD00161
Het zal duidelijk zijn, dat op diverse plaatsen inde in de figuur getekende leidingen pompen en andere vloei¬stof- en slibtransporthulpmiddelen kunnen zijn aangebracht,doch het gaat buiten het kader van de onderhavige uitvindingom hierop dieper in te gaan. Verder wordt opgemerkt, dat defiguur slechts één van de talloze mogelijke uitvoeringsvormenvolgens de uitvinding weergeeft, waarvan op vele plaatsen kanworden afgeweken zonder buiten het kader van de uitvinding tetreden.

Claims (21)

1. Werkwijze voor de zuivering van percolatiewatervan vuilstortplaatsen, in het bijzonder zuur percolatiewaterafkomstig van relatief jonge stortplaatsen, waarbij hetpercolatiewater wordt verzameld en wordt toegevoerd naar een i anaërobe zuiveringstrap, en facultatief vervolgens naar eenhyper-filtratietrap, met het kenmerk,dat het percolatiewater voorafgaande aan de anaërobezuiveringstrap, een Chemische conditionering ondergaat terverlaging van het calcium- en magnesiumgehalte en van heti zware metalengehalte ervan.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, m e t hetkenmerk , dat de chemische conditioneringstrap omvathet verhogen van de pH van het percolatiewater tot tenminstepH 8, waardoor neerslagvorming van calcium, magnesium en dezware metalen tot stand wordt gebracht, het laten bezinkenvan de gevormde neerslagen, en het verlagen van de pH van hetzo van neerslagen bevrijde percolatiewater tot een waardebeneden 8.
3. Werkwijze volgens conclusie 2,. met hetk e n merk, dat voor het verhogen respectievelijkverlagen van de pH natronloog of kalkmelk respectievelij kzoutzuur wordt gebruikt.
4. Werkwijze volgens conclusies 2 en 3, m ethet kenmerk, dat de verhoging van de pH van hetpercolatiewater wordt uitgevoerd tot een waarde van 8,0/8,2 -10,0.
5. Werkwijze volgens conclusies 2-4, met het k e n m e r k , dat een vlokhulpmiddel wordt gebruiktter bevordering van de bezinking van de neerslagen.
6. Werkwijze volgens conclusie 5, m e t het k e n m e r k , dat een anionisch vlokhulpmiddel wordt ge¬bruikt .
7. Werkwijze volgens conclusies 2-6, met hetkenmerk , dat de chemische conditioneringstrap wordtbedreven bij een temperatuur van 30-40°C.
8. Werkwijze volgens conclusies 2-7, met hetk e n m e r k , dat het in de chemische conditioneringstrap gevormde slib wordt afgevoerd en ingedikt, waarbij het bijhet indikken vrijkomende water wordt teruggevoerd om opnieuween chemische conditionering te ondergaan.
9. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclu¬sies, met het kenmerk, dat als anaërobezuiveringstrap een Upflow Anaerobic Sludge Bed (UASB)-reactorwordt gebruikt.
10. Werkwijze volgens conclusie 9, m e t hetkenmerk , dat een deel van het effluent uit deUASB-reactor wordt teruggevoerd en wordt gebruikt teraanvulling van het uit de chemische conditionering komendepercolatiewater en zodoende een zo stabiel mogelijkebelasting aan influent naar de UASB-reactor wordt verkregen.
11. Werkwijze volgens conclusie 9 of 10, methet kenmerk, dat voor/tijdens de anaërobe zuiveringten minste een gedeelte van het in de chemischeconditioneringstrap verwijderde fosfor, wordt aangevuld.
12. Werkwijze volgens conclusies 9-11, met hetkenmerk , dat de anaërobe zuivering plaatsvindt bij20-40°C.
13. Werkwijze volgens conclusie 12, m e t hetkenmerk , dat de anaërobe zuivering wordt uitgevoerdbij 30-38°C.
14. Werkwijze volgens een der voorafgaandeconclusies, met het kenmerk, dat voor deenergievoorziening in de werkwijze gebruik wordt gemaakt vanstortgas uit een gestabiliseerde vuilstortplaats, eventueelaangevuld met biogas uit de anaërobe zuiveringstrap.
15. Werkwijze volgens een der voorafgaandeconclusies, met het kenmerk, dat het uit deanaërobe zuiveringstrap komende effluent desgewenst wordtvermengd met percolatiewater van gestabiliseerdevuilstortplaatsen en/of afloopwater van vuilstortplaatsen, enwordt toegevoerd aan een hyper-filtratietrap.
16. Inrichting voor de zuivering vanpercolatiewater van vuilstortplaatsen, in het bijzonder zuurpercolatiewater afkomstig van relatief jonge vuilstort¬plaatsen, omvattende (een) percolatiewaterverzamel- en opslagruimte(η), een anaërobe zuiveringstrap en, facultatief,een hyper-filtratietrap, gekenmerkt doordat tussende percolatiewaterverzamel- en opslagruimte(n) en de anaërobezuiveringstrap een chemische conditioneringstrap is gescha- i keld, achtereenvolgens bestaande uit een percolatiewater-aanvoerleiding, verwarmingsorganen een mengtank voorzien vaneen doseerinrichting voor een pH-verhogend middel en even¬tueel een vlokhulpmiddel, een bezinkingstank voorzien vanslibafvoermiddelen, een doseerinrichting voor een pH- I verlagend middel en een naar de anaërobe zuiveringstrapvoerende afvoerleiding.
17. Inrichting volgens conclusie 16, met hetkenmerk , dat de chemische conditioneringstrap omvateen tank met een mengsectie, een bezinkingssectie en een i overloopsectie, waarbij de aan een uiteinde van de tankgelegen mengsectie is uitgerust met een invoer voorongezuiverd percolatiewater, een roerwerk en een doseer¬inrichting voor een pH-verhogend middel en eventueelvlokhulpmiddel, de mengsectie van de bezinkingssectie isgescheiden door een boven het vloeistofniveau in de tankuitstekende en zich over de gehele breedte van de tank en totin de vloeistof uitstrekkende wand, waarbij tussen deonderste rand van de wand en de tankwand een vloeistof-doorloop van de mengsectie naar de bezinkingssectie isgedefinieerd, terwijl de tussen de mengsectie en overloop¬sectie gelegen bezinkingssectie bestaat uit een zich inbenedenwaartse richting vernauwende ruimte waarvan hetonderste gedeelte bestemd is voor de opvang van slib en welkonderste gedeelte voorzien is van middelen voor het brekenvan slibkoek alsmede van een slibafvoer, terwijl aan hettegenover de mengsectie gelegen uiteinde van de tank zich deoverloopsectie bevindt die is uitgerust met eendoseerinrichting voor een pH-verlagend middel en met eenafvoer voor het gedeeltelijk gezuiverde percolatiewater.
18. Inrichting volgens conclusies 17, met h e t ken m e r k , dat de slibafvoer is verbonden met eenslibindikkingstank en deze laatste met een op de chemischeconditioneringstrap aangesloten terugvoerléiding voor het bij de slibindikking vrijkomende water.
19. Inrichting volgens conclusies 16-18, methet kenmerk, dat de anaërobe zuiveringstrap bestaatuit een op de uit de chemische conditioneringstrap komendeafvoerleiding aangesloten mengtank, die in wezen bestaat uiteen invoer/mengsectie, een daarvan door een boven hetvloeistofniveau uitstekende en zich over de gehele breedtevan de mengtank uitstrekkende wand gescheiden en zich inbenedenwaartse richting vernauwende terugvoersectie en eenzich in de terugvoersectie bevindende overloopsectie, waarbijde onderste rand van de scheidingswand en de mengtankwand eenvloeistofdoorloop definiëren, en de invoer/mengsectieeventueel is voorzien van een roerwerk, eenfosfordoseringsinrichting en een op een UASB-reactoraangesloten afvoerleiding, waarbij aan het bovenste gedeeltevan de UASB-reactor een terugvoerleiding zich bevindt welkeis verbonden met de terugvoersectie van de mengtank, waarbijin de aanvoerleiding naar de mengtank en in de afvoerleidingvan de invoer/mengsectie van de mengtank naar de UASB-reactorpompen zijn opgesteld die zodanig kunnen samenwerken datvanuit de invoer/mengsectie een nagenoeg constantvloeistofdebiet wordt toegevoerd aan de UASB-reactor, terwijlde in de mengtank aanwezige overloopsectie een afvoer bevatvoor het uit de UASB-reactor naar de terugvoersectie van demengtank teruggevoerde en zo in de overloopsectieterechtkomende anaërobe gezuiverde effluent.
20. Inrichting volgens conclusies 16-19, methet kenmerk, dat de verwarmingsorganen van dechemische conditioneringstrap en eventueel van de anaërobezuiveringstrap zijn verbonden met een stortgas-verzameltank en desgewenst met een biogas-terugvoerleidinguit de UASB-reactor.
21. Inrichting volgens conclusies 16-20, methet kenmerk, dat de inrichting tevens omvat eenafloopwaterverzameltank en/of een verzameltank voorpercolatiewater van gestabiliseerde vuilstortplaatsen, welketank(s) verbonden is (zijn) via leidingen met deeffluentleiding van de anaërobe zuiveringstrap, welk samenstel van leidingen is aangesloten op de invoer van eenhyperfiltratie-inrichting.
NL8801995A 1988-08-10 1988-08-10 Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze. NL8801995A (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8801995A NL8801995A (nl) 1988-08-10 1988-08-10 Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze.
NL8801995 1988-08-10

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8801995A NL8801995A (nl) 1988-08-10 1988-08-10 Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8801995A true NL8801995A (nl) 1990-03-01

Family

ID=19852742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8801995A NL8801995A (nl) 1988-08-10 1988-08-10 Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8801995A (nl)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0426933A1 (en) * 1989-09-28 1991-05-15 FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.A. Method and plant for the treatment of leachate from sanitary landfills for municipal solid waste and similar wastes
WO1993006951A1 (en) * 1991-10-04 1993-04-15 Te Pas Milieutechniek B.V. Installation for decontaminating soil
EP0832855A2 (de) * 1996-09-26 1998-04-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. Verfahren zum Vergären von Klärschlamm
NL2002336C2 (nl) * 2008-12-17 2010-06-21 Hydrothane Stp B V Inrichting en werkwijze voor het zuiveren van water, en gebruik van biogas.
CN102826726A (zh) * 2012-09-25 2012-12-19 重庆三峰环境产业集团有限公司 垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺
CN107129104A (zh) * 2017-05-14 2017-09-05 安徽泛亚环保科技有限公司 一种含有重金属的废液的处理方法
CN108033637A (zh) * 2017-12-19 2018-05-15 浙江博世华环保科技有限公司 一种垃圾渗滤液的处理方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0426933A1 (en) * 1989-09-28 1991-05-15 FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.A. Method and plant for the treatment of leachate from sanitary landfills for municipal solid waste and similar wastes
WO1993006951A1 (en) * 1991-10-04 1993-04-15 Te Pas Milieutechniek B.V. Installation for decontaminating soil
EP0832855A2 (de) * 1996-09-26 1998-04-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. Verfahren zum Vergären von Klärschlamm
EP0832855A3 (de) * 1996-09-26 1998-12-09 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. Verfahren zum Vergären von Klärschlamm
NL2002336C2 (nl) * 2008-12-17 2010-06-21 Hydrothane Stp B V Inrichting en werkwijze voor het zuiveren van water, en gebruik van biogas.
CN102826726A (zh) * 2012-09-25 2012-12-19 重庆三峰环境产业集团有限公司 垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺
CN102826726B (zh) * 2012-09-25 2013-12-18 重庆三峰环境产业集团有限公司 垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺
CN107129104A (zh) * 2017-05-14 2017-09-05 安徽泛亚环保科技有限公司 一种含有重金属的废液的处理方法
CN108033637A (zh) * 2017-12-19 2018-05-15 浙江博世华环保科技有限公司 一种垃圾渗滤液的处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101830585A (zh) 酸性矿井水处理系统
CN204079728U (zh) 一种垃圾挤出液的处置系统
CN101223111A (zh) 处理烟气脱硫排污或类似液体的设备和方法
CN102351386B (zh) 薯类乙醇废水处理方法和系统
CN102134141A (zh) 一种处理垃圾渗滤液的方法
NL8801995A (nl) Werkwijze voor de zuivering van percolatiewater van vuilstortplaatsen, alsmede inrichting voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze.
CN102086078B (zh) 一种处理钢厂废水并回收利用的方法
CN103771666B (zh) 一种屠宰废水节能处理方法
Carter et al. 45 FIRST YEAR'S OPERATING PERFORMANCE OF THE OMEGA HILLS LANDFILL PRETREATMENT ANAEROBIC FILTER
JP3749617B2 (ja) 硫黄酸化細菌の馴養方法および硫黄酸化細菌を用いた排水からの窒素の除去方法
CN102408168A (zh) 污水预处理系统及污水预处理方法
CN105502730B (zh) 一种混合型化肥生产废水物化处理方法
CN109320012B (zh) 一种市政污水处理系统及方法
CN108947137A (zh) 一种餐厨垃圾渗沥液处理方法
CN105129982A (zh) 一种处理难降解有机废水的多级潮汐流湿地系统及方法
Young Water treatment plant sludge disposal practices in the United Kingdom
CN104355484A (zh) 一种垃圾挤出液的处置系统及方法
Iza et al. Waste water management in a sugar beet factory: a case study of comparison between anaerobic technologies
CN202346862U (zh) 一种薯类乙醇废水处理系统
CN204310899U (zh) 垃圾沥滤液总硬度去除处理系统
CN107686215A (zh) 一种洗毛废水处理方法
CN205473235U (zh) 处理牛仔布水洗废水的模块式污水处理设备
CN100375724C (zh) 一种折流板反应器及其处理污水的方法
CN109704507A (zh) 一种洗毛废水处理系统
Boake Recycled water—case study: Gerringong Gerroa

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed