NL8502524A - Closet. - Google Patents

Closet. Download PDF

Info

Publication number
NL8502524A
NL8502524A NL8502524A NL8502524A NL8502524A NL 8502524 A NL8502524 A NL 8502524A NL 8502524 A NL8502524 A NL 8502524A NL 8502524 A NL8502524 A NL 8502524A NL 8502524 A NL8502524 A NL 8502524A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
side walls
top plate
characterized
bottom plate
plate
Prior art date
Application number
NL8502524A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Albertus Van Den Bosch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Albertus Van Den Bosch filed Critical Albertus Van Den Bosch
Priority to NL8502524 priority Critical
Priority to NL8502524A priority patent/NL8502524A/en
Publication of NL8502524A publication Critical patent/NL8502524A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47BTABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
  • A47B47/00Cabinets, racks or shelf units, characterised by features related to dismountability or building-up from elements
  • A47B47/04Cabinets, racks or shelf units, characterised by features related to dismountability or building-up from elements made mainly of wood or plastics
  • A47B47/042Panels connected without frames

Abstract

The box comprises two sidewalls, a rear wall, a door and top and bottom plates, with means for securing them together. The side (2,3) and rear (12,13) walls are accommodated between the top and bottom (4) plates, to which they are secured by dowels (7) fitting in holes, while the rear wall fits in grooves (9,91) in the sidewalls and plates. The bottom and/or top plates can be wider than the sidewalls, while part of the top plate extends over the door when shut.

Description

? ? HP/AB/2 - 1 - ............v : ] HP / AB / 2-1 - ............ v:]

KAST CLOSET

De huidige uitvinding heeft betrekking op een kast, omvattende twee zijwanden, een achterwand, ten minste één deur, een bodemplaat en een bovenplaat, en middelen voor het onderling bevestigen van de kastelementen. The present invention relates to a cabinet, comprising two side walls, a rear wall, at least one door, a bottom plate and a top plate, and means for mutually securing the box elements.

5 Een dergelijke kast is bekend. 5 Such a cabinet is known.

De uitvinding beoogt een kast te verschaffen die in bijzonder korte tijd, bijvoorbeeld slechts 5 minuten, en zonder enig gereedschap is te monteren, terwijl de separate elementen zijn beperkt tot de voornoemde kastelementen uit-10 gebreid met afhankelijk van de inrichting van de kast één of meer schappen, schapdragers, een roede en roededragers. The invention aims to provide a cabinet which in a particularly short time, for example, only 5 minutes, and can be mounted without use of tools, while the separate elements are limited to the above-mentioned casing elements from-10 knitted with, depending on the of the cabinet device comprises one or more shelves, shelf supports, a rod and rod supports. Desondanks dient een stabiele kast te worden verschaft. Nevertheless, a stable box is to be provided.

Aan een kast die voordoet aan de voornoemde eisen bestaat in het bijzonder *in de sociale woningbouw behoefte, 15 omdat per woning tevens een aantal gemonteerde kasten moeten worden opgeleverd en de montagekosten zijn verdisconteerd in de reeds scherp gestelde stichtingskosten. To a cabinet that occurs at the above-mentioned requirements, in particular, consists * in the social housing need, 15, since each home must also be provided a number of fitted cupboards and the installation costs are taken into account in the already focused in construction costs.

Dit wordt overeenkomstig de uitvinding bereikt doordat de zijwanden en de achterwand zijn opgenomen tussen de bo-20 demplaat en de bovenplaat, dat de zijwanden, de bodemplaat en de bovenplaat onderling zijn bevestigd met behulp van deuvels/deuvelgaten, en dat de zijwanden, de bodemplaat en de bovenplaat elk zijn voorzien van een sleuf voor het daarin opnemen van de achterwand. This is achieved according to the invention in that the side walls and the rear wall are received between the bo-20 floor plate and the top plate, that the side walls, the bottom plate and the top plate are fixed to one another by means of dowels / dowel holes, and that the side walls, the bottom plate and the top plate are each provided with a slot for the accommodation therein of the rear wall.

25 Zodoende ontstaat een stabiel geheel. 25 is thus created a stable whole.

Indien de bodemplaat en/of de bovenplaat breder zijn/ is dan de zijwanden, en een deel van de bovenplaat en/of de bovenplaat zich uitstrekt tot over de in de gesloten stand zich bevindende deur, wordt de stabiliteit van de kast ver-30 hoogd alsmede een scheeftrekkende belasting vermeden. If the bottom plate and / or the top plate are wider / than the side walls, and a portion of the top plate and / or the top plate extends over the in the closed position, is standing door, the stability of the cabinet will be far-30 increased and avoids a warping tax. Immers het grootste deel van de tijd is de kastdeur gesloten en in deze gesloten stand rust de deur op de bodemplaat en is de voornoemde belasting geneutraliseerd. After all, the major part of the time the cabinet door is closed, and in this closed position, the door rests on the base plate and has been neutralized, the above-mentioned load.

35 2 2 52 4 * * * - 2 - 35 2 2 52 4 * * * - 2 -

Teneinde beschadiging te voorkomen, alsmede een ongewenst openen van de deur te vermijden, verdient het voorkeur dat tussen het uitstekende deel van de bodemplaat en/of de bodemplaat en de aangrenzende kant van de deur een glijele-5 ment aanwezig is. In order to prevent damage, as well as to avoid an undesired opening of the door, it is preferred that between the projecting part of the bottom plate and / or the bottom plate and the adjacent side of the door a glijele 5-element is present.

Aangezien de deuvels/deuvelgatbevestiging een belangrijk kenmerk voor het verkrijgen van een stabiele is, waarbij de deuvels relatief diep tot in de plaat door moeten dringen, verdient het voorkeur dat de bodemplaat en/of de 10 bovenplaat een sandwichstruktuur heeft, die bestaat uit twee bouwplaten en een er tussen opgenomen balkenraamwerk, en dat in het balkenraamwerk de deuvelgaten zijn aangebracht in de kopse einden van de zijwanden. Since the dowels / deuvelgatbevestiging an important feature in order to obtain a stable, whereby to penetrate the dowels relatively deep into the plate, it is preferable that the base plate and / or the 10 top plate has a sandwich structure, which consists of two building panels and there is included between the girder framework, and in that the dowel holes are provided in the beam-frame in the front ends of the side walls. Zodoende is het gebruik van spaanplaat vermeden, welk materiaal kan afbrokkelen bij de 15 deuvelgaten. Thus, it is avoided the use of particle board, which material can crumble from the dowel holes 15.

De achterwand kan snel en zeker in de sleuf van de diverse kastelementen worden geplaatst, indien bij voorkeur de sleuf is voorzien van ten minste één facet en/of bij voorkeur de achterwand is gedeeld en bestaat uit twee door een 20 buigzaam element scharnierend bijeengehouden platen, waarbij de deellijn tussen de platen zich evenwijdig uitstrekt aan de zijwanden. The rear wall can be quickly and surely inserted into the slot of the various housing elements, if in preference the slot is provided with at least one facet and / or, preferably, the rear wall is divided and consists of two through a 20 flexible member hingedly held together plates, wherein the dividing line between the plates extends parallel to the side walls.

Genoemde en andere kenmerken zullen aan de hand van een uïtvoeringsvoorbeeld van de kast overeenkomstig de uit-25 vinding worden verduidelijkt aan de hand van de bijgevoegde tekening. Mentioned and other characteristics will be elucidated on the basis of a uïtvoeringsvoorbeeld of the cabinet in accordance with the from-25 invention with reference to the appended drawing. In de tekening is: In the drawing:

Pig. Pig. 1 een perspektivisch vooraanzicht aan het begin van de montage van de kast? 1 shows a perspective front elevational view at the beginning of the mounting of the cabinet?

Fig. Fig. 2 een geëxplodeerd perspektivisch aanzicht van de 30 kast overeenkomstig de uitvinding; 2 is an exploded perspective view of the cabinet 30 in accordance with the invention;

Fig. Fig. 3 een met fig. 3 overeenkomend perspektivisch aanzicht van de kast waarbij de deuren worden ingehangen? 3 is a with fig. 3, corresponding perspective view of the cabinet in which the doors are suspended? en and

Fig. Fig. 4 een perspektivisch deels weggebroken detail IV uit fig. 1. 4 is a perspective, partly broken away the detail IV of fig. 1.

35 De kast 1 overeenkomstig de uitvinding omvat twee zij wanden 2 en 3, een bodemplaat 4, een bovenplaat 5 en middelen 6 voor het onderling bevestigen van de kastelementen 8502 52 4 - 3 - * f* 2-5. 35 The cabinet 1 according to the invention comprises two side walls 2 and 3, a bottom plate 4, a top plate 5, and means 6 for mutually securing the box elements 52 8502 4-3 - * f * 2-5. Deze bevestigingsmiddelen omvatten deuvels 7 en corresponderende deuvelgaten 8/ en in de zijwanden 2 en 3 en in de bodemplaat 4 en bovenplaat 5 aangebrachte sleuven 9 voor het daarin opnemen van de achterwand 10. These fixing means comprise dowels 7 and corresponding dowel holes 8 / and in the side walls 2 and 3 and in the bottom plate 4 and top plate 5 disposed slots 9 for receiving the rear wall 10 therein.

5 Fig. 5 Fig. 1 toont het begin van de montage van de kast 1 overeenkomstig de uitvinding. 1 shows the beginning of the mounting of the cabinet 1 according to the invention. De zijwanden 2 en 3 worden bevestigd aan de onderplaat 4 door het in de deuvelgaten 8 steken van de deuvels 7. Deze deuvel/deuvelgat-verbinding is zodanig/ dat de zijwanden kunnen worden losgelaten en worden 10 vastgehouden in een naar buiten toe hellende stand die een hoek maakt met de normaallijn. The side walls 2 and 3 are attached to the bottom plate 4 by the stabbing into the dowel holes 8 of the dowel 7. This dowel / dowel hole connection is such a manner / that the side walls can be released and 10 is retained in an outwardly inclined position which an angle with the normal line.

De achterwand 10 is gedeeld en bestaat uit twee platen 11 en 12 die scharnierend bijeen worden gehouden door een buigzaam element in de vorm van een strook plakband 13. The rear wall 10 is divided and consists of two plates 11 and 12 which are hingedly held together by a flexible member in the form of a strip of adhesive tape 13.

15 Doordat de zijwanden 3 die naar buiten toe hellen los staan op de bodemplaat 4, kan door één persoon de "V"-vormig gescharnierde achterwand 10 aan de ondereinden van de zijwanden 2 en 3 in de sleuf 9 worden gestoken. 15 Since, the side walls 3 which are inclined towards the outside are separate on the bottom plate 4, can be inserted by one person, the "V" -shaped rear wall 10 hinged to the lower ends of the side walls 2 and 3 in the slot 9. Het in de sleuf steken van de platen 11 en 12 gaat trefzeker en snel/ omdat 20 de sleuf 9 is voorzien van twee facetvlakken 14 en 15. The stabbing into the slot of the plates 11 and 12 are accurately and fast / 20 because of the slot 9 is provided with two facet surfaces 14 and 15.

Vervolgens worden de platen 11, 12 in één vlak gebracht en wordt de onderrand 16 gedrukt in de in de bodemplaat 4 aangebrachte sleuf 9'. Subsequently, the plates 11, 12 are brought into one plane, and the lower edge 16 is pressed into the slot 9 'arranged in the bottom plate 4. Vervolgens worden de zijwanden 2 en 3 naar elkaar toe bewogen en worden de zijranden 25 van de platen 1 en 12 opgenomen in de in de zijwanden 2 en 3 aangebrachte sleuven. Subsequently, the side walls 2 and 3 are moved towards each other and the side edges 25 of the plates 1 and 12 are included in the in the side walls 2 and 3 arranged slots.

In hoofdzaak wordt nu de kaststruktuur bereikt, doordat vervolgens de bovenplaat 5 wordt bevestigd op de zijwanden 2 en 3 en met zijn sleuf 9” op de achterwand 10. Substantially is now achieved the cabinet structure, in that then the top plate 5 is fixed to the side walls 2 and 3 and with its slot 9 "of the back wall 10.

30 De bodemplaat 4 en de bovenplaat 5 zijn een afstand a breder dan de zijwanden 2 en 3. Zodoende steekt een deel 17 resp. 30, the bottom plate 4 and the top plate 5 are a distance a is wider than the side walls 2 and 3. Thus, a portion 17, respectively. 18 van de bodemplaat 4 en de bovenplaat 5 naar voren toe uit. 18 of the bottom plate 4 and top plate 5 out to the front.

Met behulp van paumelles 19 worden de deuren 20 schar-35 nierend aan de zijwanden 2 en 3 gehangen. With the aid of hinges 19, the doors 20 dab-nierend 35 are hung on the side walls 2 and 3.

Overeenkomstig fig. 3, moeten daartoe de deur 20 ten opzichte van de gesloten stand naar buiten toe over 180* 8502 ^ 1 ο - 4 - worden gezwenkt. . In accordance with Figure 3, to that end, the door 20 relative to the closed position to the outside over 180 * 8502 ^ 1 ο - 4 - can be pivoted. Eerst dan komt de deur 20 onder de uitstekende delen 17 en 18 uit en kan de puntknoop 21 in de gat-knoop 22 van de paumelle 19 worden gestoken. First, then, the door 20 under the projections 17 and 18 comes from, and may be the point button 21 can be inserted into the hole-button 22 of the split hinge 19.

Op de bovenrand van de deur 20 en op de onderrand van 5 de deur 20 zijn glijelementen 23 uit kunststof aangebracht. On the upper edge of the door 20 and on the lower edge 5 of the door 20 are slide elements 23 are provided from plastic.

Fig. Fig. 4 toont meer in detail de opbouw van de bodemplaat 4. De bodemplaat heeft een sandwichstruktuur en bestaat uit twee hardboardplaten 24, 25 en een er tussen opgenomen uit balken 26 en 27 bestaand balkenvakwerk 28. In deze 10 balken zijn de deuvelgaten 8 en ook de sleuf 9 aangebracht. 4 shows in more detail the structure of the bottom plate 4. The bottom plate has a sandwich structure, and consists of two hardboard panels 24, 25 and one between absorbed from beams 26 and 27 existing beam truss 28. In the 10 beams, the dowel holes 8 and also the slot 9 are provided.

Verder wordt de stabiliteit van de kast verhoogd door tussen de zijwanden 2 en 3 een ruglat 29 met behulp van soortgelijke deuvels/deuvelgaten, aan te brengen door de zijwanden 2 en 3 tijdelijk uit elkaar te dringen. Furthermore, the stability of the cabinet is increased by between the side walls 2 and 3, a ruglat 29 by means of a similar dowel / dowel holes, to apply to penetrate the side walls 2 and 3 are temporarily separated.

15 Vervolgens wordt tussen de zijwanden 2 en 3 een leg plank 31 aangebracht met behulp van deuvels 32 en corresponderende voorgeboorde gaten 33. Then, 15 between the side walls 2 and 3, a lay shelf 31 is provided by means of dowels 32, and corresponding pre-drilled holes 33.

Vervolgens wordt de kast gecompleteerd door met behulp van niet getoonde roeddragers een roede 34 in te han-20 gen. Then, the cabinet is completed by using, not shown, a rod 34 in roeddragers to han-20 gene.

In plaats van een roede 34 kan tussen de zijwanden 2 en 3 een vertikale band worden opgesteld, waarna door het aanbrengen van schapdragers in de voorgeboorde gaten 30 tussen deze vertikale wand en de zijwand 2 schappen kunnen wor-25 den aangebracht. Instead of a rod 34 may be between the side walls 2 and 3 are disposed a vertical belt, after which by applying shelf carriers into the pre-drilled holes 30 between this vertical wall and the side wall 2 shelves can be sp-25 den provided.

Het zal duidelijk zijn dat voor de gehele montage van de kast overeenkomstig de uitvinding geen enkel gereedschap nodig is en het aantal losse elementen sterk is beperkt. It will be appreciated that does not require any tools for the entire mounting of the cabinet in accordance with the invention, and the number of separate elements is significantly reduced. De gehele montage is voltooid binnen 5 minuten. The entire assembly is completed within 5 minutes. Desondanks 30 wordt een stabiele kast van een relatief goede kwaliteit verschaft. Nevertheless, 30, there is provided a stable casing of a relatively good quality.

Opgemerkt wordt dat de onderplaat en bovenplaat door toepassing van een'vakwerk, enerzijds in hoofdzaak de hoogte van een plint hebben, zodat een plintlat kan worden ver-35 meden, en anderzijds in het bijzonder de bovenplaat kan worden gebruikt voor het aanbouwen van een op de kast 1 te plaatsen bovenkast die wederom is samengesteld en voorzien 8502 52 4 _ i . It should be noted that the bottom plate and top plate by the application of een'vakwerk, on the one hand have substantially the height of a skirting-board, so that a plintlat can be far-35 avoided, and on the other hand can be used, in particular, the top plate for the attachment of a placing the housing 1 upper cabinet which in turn is assembled and fitted 8502 52 i 4 _. 1 -5- van de hiervoor beschreven of equivalente elementen. 1 -5 of the above described or equivalent elements.

Het zal duidelijk zijn, dat door het in dwarsrichting verlengen van de bovenplaat en bodemplaat en het opnemen van ten minste één tussenwand, met behoud van de beschreven 5 voordelen een kastenwand en/of een keukenblok kan worden vervaardigd. It will be appreciated that by extending in the transverse direction of the top plate and bottom plate and the inclusion of at least one intermediate wall, while maintaining the described advantages 5 a cabinet wall, and / or with a kitchen unit can be manufactured.

8502524 i ___ 8502524 i ___

Claims (7)

1. Kast, omvattende twee zijwanden, een achterwand, ten minste één deur, een bodemplaat en een bovenplaat, en middelen voor het onderling bevestigen van de kastelementen, met het kenmerk dat de zijwanden en de achterwand zijn opge- 5 nomen tussen de bodemplaat en de bovenplaat, dat de zijwanden, de bodemplaat en de bovenplaat onderling zijn bevestigd met behulp van deuvels/deuvelgaten, en dat de zijwanden, de bodemplaat en de bovenplaat elk zijn voorzien van een sleuf voor het daarin opnemen van de achterwand. 1. Kast, comprising two side walls, a rear wall, at least one door, a bottom plate and a top plate, and means for the mutual fixing of the box elements, characterized in that the side walls and the rear wall are drawn 5 taken between the bottom plate and the top plate, that the side walls, the bottom plate and the top plate are fixed to one another by means of dowels / dowel holes, and that the side walls, the bottom plate and the top plate are each provided with a slot for the accommodation therein of the rear wall.
2. Kast volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de bodemplaat en/of de bovenplaat breder zijn/is dan de zijwanden, en een deel van de bovenplaat en/of de bovenplaat zich uitstrekt tot over de in de gesloten stand zich bevindende deur. 2. A cabinet according to claim 1, characterized in that the base plate and / or the top plate are wider / than the side walls, and a portion of the top plate and / or the top plate extends over the in the closed position is located door. 15 . 15.
3. Kast volgens conclusie 2, met het kenmerk dat tus sen het uitstekende deel van de bodemplaat en/of de bodemplaat en de aangrenzende kant van de deur een glijelement aanwezig is. 3. A cabinet according to claim 2, characterized in that brokering the projecting part of the bottom plate and / or the bottom plate and the adjacent side of the door there is provided a sliding element.
4. Kast volgens conclusie 3, met het kenmerk dat het 20 glijelement aan de deur is bevestigd. 4. A cabinet according to claim 3, characterized in that the slide element 20 is fixed to the door.
5. Kast volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de bodemplaat en/of de bovenplaat een sand-wichstruktuur heeft, die bestaat uit twee bouwplaten en een er tussen opgenomen balkenraamwerk, en dat in het balken- 25 raamwerk de deuvelgaten zijn aangebracht in de kopse einden van de zijwanden. 5. Cabinet according to any one of the preceding claims, characterized in that the base plate and / or the top plate has a sand-wichstruktuur, which consists of two building panels, and a there between recorded girder framework, and that, in the beamed 25 framework are the dowel holes arranged in the front ends of the side walls.
6. Kast volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de sleuf is voorzien van ten minste één facet. 6. Cabinet according to any one of the preceding claims, characterized in that the slot is provided with at least one facet.
7. Kast volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de achterwand is gedeeld en bestaat uit twee door een buigzaam element scharnierend bijeengehouden platen, waarbij de deellijn tussen de platen zich evenwijdig uitstrekt aan de zijwanden. 7. Cabinet according to any one of the preceding claims, characterized in that the rear wall is divided and consists of two by a flexible element hingedly held together plates, wherein the parting line between the plates extends parallel to the side walls. 8502524 35 8502524 35
NL8502524A 1985-09-16 1985-09-16 Closet. NL8502524A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8502524 1985-09-16
NL8502524A NL8502524A (en) 1985-09-16 1985-09-16 Closet.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8502524A NL8502524A (en) 1985-09-16 1985-09-16 Closet.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8502524A true NL8502524A (en) 1987-04-16

Family

ID=19846558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8502524A NL8502524A (en) 1985-09-16 1985-09-16 Closet.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8502524A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012131603A3 (en) * 2011-03-28 2013-01-03 Unilin, Bvba Composed element and rear wall construction applied herewith
US9175703B2 (en) 2008-12-17 2015-11-03 Unilin, Bvba Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
US9719542B2 (en) 2010-06-03 2017-08-01 Unilin, Bvba Composed element and corner connection applied herewith
US10293512B2 (en) 2011-06-29 2019-05-21 Unilin Bvba Drawer, drawer construction and method for manufacturing a drawer

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9175703B2 (en) 2008-12-17 2015-11-03 Unilin, Bvba Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
US9347470B2 (en) 2008-12-17 2016-05-24 Unilin, Bvba Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
US10323670B2 (en) 2008-12-17 2019-06-18 Unilin, Bvba Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
US9695856B2 (en) 2008-12-17 2017-07-04 Unilin, Bvba Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
US9797427B2 (en) 2008-12-17 2017-10-24 Unilin, Bvba Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
US9719542B2 (en) 2010-06-03 2017-08-01 Unilin, Bvba Composed element and corner connection applied herewith
BE1019891A5 (en) * 2011-03-28 2013-02-05 Unilin Bvba Composite element and rugwandconstructie applied here.
WO2012131603A3 (en) * 2011-03-28 2013-01-03 Unilin, Bvba Composed element and rear wall construction applied herewith
US9781997B2 (en) 2011-03-28 2017-10-10 Unilin Bvba Composed element and rear wall construction applied herewith
RU2600089C2 (en) * 2011-03-28 2016-10-20 Унилин, Бвба Composed element and rear wall construction applied herewith
US10293512B2 (en) 2011-06-29 2019-05-21 Unilin Bvba Drawer, drawer construction and method for manufacturing a drawer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3404931A (en) Cabinet structure
US3301619A (en) Utility box
US5024167A (en) Desk system
US4563040A (en) Furniture assembly
GB1277054A (en) Structural support system for mounting furniture or the like
US4713949A (en) Shelf system for appliance
US4761922A (en) Partition wall construction
US20070193124A1 (en) Modular room system and method
US4657317A (en) Storage assembly
JP3525943B2 (en) Cabinet assembly
US6105794A (en) Adjustable support bracket that slides and adjusts within a channel
US5662399A (en) Ready-to-assemble cabinet
US4821649A (en) Sheet metal shelving
US6467856B1 (en) Modular display case
US2991889A (en) Merchandise display assembly
US5139155A (en) Hinged panel storage system
US5205638A (en) Lighted merchandise shelves
US4077686A (en) Prefabricated metal storage cabinets
US5330063A (en) Organizer glide system
AU619473B2 (en) Partition wall, particularly for offices
US5577623A (en) Composite gravity feed shelf
US4928833A (en) Storage organizer system and means for installing the same
US3844231A (en) Sandwich panel structures for supporting shelves
US4817538A (en) Construction system for shelves
US5207037A (en) Wall partition units

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed