NL8500488A - Data processing apparatus. - Google Patents

Data processing apparatus. Download PDF

Info

Publication number
NL8500488A
NL8500488A NL8500488A NL8500488A NL8500488A NL 8500488 A NL8500488 A NL 8500488A NL 8500488 A NL8500488 A NL 8500488A NL 8500488 A NL8500488 A NL 8500488A NL 8500488 A NL8500488 A NL 8500488A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
information
pupil
step
means
input
Prior art date
Application number
NL8500488A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL193294B (en
NL193294C (en
Original Assignee
Canon Kk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to JP2949384 priority Critical
Priority to JP2949384A priority patent/JPS60175075A/en
Application filed by Canon Kk filed Critical Canon Kk
Publication of NL8500488A publication Critical patent/NL8500488A/en
Publication of NL193294B publication Critical patent/NL193294B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL193294C publication Critical patent/NL193294C/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
  • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
  • G09B7/00Electrically-operated teaching apparatus or devices working with questions and answers
  • G09B7/02Electrically-operated teaching apparatus or devices working with questions and answers of the type wherein the student is expected to construct an answer to the question which is presented or wherein the machine gives an answer to the question presented by a student
  • G09B7/04Electrically-operated teaching apparatus or devices working with questions and answers of the type wherein the student is expected to construct an answer to the question which is presented or wherein the machine gives an answer to the question presented by a student characterised by modifying the teaching programme in response to a wrong answer, e.g. repeating the question, supplying a further explanation
  • GPHYSICS
  • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
  • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
  • G09B21/00Teaching, or communicating with, the blind, deaf or mute

Description

VO 7053 VO 7053

Informatie-verwerkende inrichting. Data processing apparatus.

De uitvinding heeft betrekking, op een informatie-verwerkende inrichting, die ingangsinformatie in verschillende kleuren kan leveren. The invention relates to an information-processing device, which can provide input information in different colors.

Normaliter wordt een CRT-weergave met een enkele kleur in het algemeen bij een dergelijk type informatie-verwerkende inrichting 5 gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij een interactieve inrichting waarin een zinsnede door middel van een toetsenbord wordt ingevoerd en op het weergeefscherm van de CRT-weergee finrichting wordt weergegeven en een cohversatie-oefening plaatsvindt door deze weergegeven zinsnede te lezen. Typically, a CRT-display with a single color is generally used in such a type of information-processing device 5, such as for example, in an interactive device in which a phrase by means of a keyboard is entered and displayed on the display screen of the CRT-weergee finrichting displays and cohversatie exercise carried out by reading these words appear. Interactieve vermogens van doof-stomme personen zijn onder ge-10 bruik van een dergelijke inrichting vergroot. Interactive capabilities of deaf-mute people are ge-10 use of such a device increases.

Er doet zich evenwel een bezwaar voor, dat in het geval, dat een leraar een conversatiezin van een leerling corrigeert of elimineert of een woord of woorden in een zin van een leerling bij de werkelijke oefening introduceert, de gecorrigeerde gedeelten na het verstrijken 15 van tijd vaag worden aangezien deze registraties niet op het scherm blijven. However, there arises a disadvantage, that in the case where a teacher corrects an conversatiezin of a pupil or eliminates or introduces a word or words in a sentence of a pupil in the real practice, the corrected portions after the passage 15, from time be vague since these records do not remain on the screen.

Een doel van de uitvinding is het elimineren van het boven- __ bedoelde bezwaar. An object of the invention is to eliminate the drawback referred to above __.

/ /

Een ander doel van de uitvinding is het verbeteren van een 20 informatie-verwerkende inrichting. It is another object of the invention is to improve a data processing apparatus 20.

Weer een ander oogmerk van de uitvinding is het verschaffen van een informatie-verwerkende inrichting, waarbij een kleur van ingangs informatie wordt gewijzigd en deze ingangsinformatie met verschillende kleuren wordt toegevoerd aan uitgangsorganen, waardoor het 25 herkenningsrendement van de informatie wordt verhoogd. Still another object of the invention is to provide an information-processing device, in which is changed a color of input information and the input information is applied to output members, thereby increasing the efficiency of the 25 recognition information with different colors.

Een verder doel van de uitvinding is het verschaffen van een informatie-verwerkende inrichting, waarin een kleur van ingangsinfor-matie is aangegeven en de ingangs informatie met de aangewezen kleur wordt toegevoerd aan uitgangsorganen, waardoor het herkenningsrende-30 ment van de informatie wordt verhoogd. A further object of the invention is to provide a data processing arrangement in which a color of input informs-mation is indicated, and the input data is supplied with the appropriate color to output means, thereby increasing the recognition ran-30 ment of the information.

De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder verwijzing naar de tekening. The invention will be explained below in more detail with reference to the drawing. Diaarbij toont: fig. 1 een perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een.informatie-verwerkende inrichting volgens de uitvinding? Diaarbij THE DRAWINGS FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of een.informatie-processing device according to the invention?

Bad ORIGINAL Bad ORIGINAL

8500488 -2- fig. 2 een blokschema van een uitvoeringsvorm van een infor-matie-verwerkende inrichting? 8500488 -2- FIG. 2 is a block diagram of an embodiment of a notify-mation processing apparatus? fig. 3A en 3B stroomdiagrammen, welke een voorbeeld van de werking van deze inrichting tonen; Figures 3A and 3B are flow diagrams showing an example of the operation of this device.; 5 fig. 4 een schema van een voorbeeld van een weergave ten aanzien van een vraag van een leraar en antwoorden van leerlingen op deze vraag wanneer de inrichting volgens de uitvinding wordt toegepast; 5 Figure 4 is a diagram of an example of a display in respect of a call from a teacher and student responses to the question when the device is used according to the invention, FIG. en fig. 5 een schema van een voorbeeld van een weergave in het 10 geval, dat de leraar de antwoorden van de leerlingen, aangegeven in fig. 4, corrigeert. and FIG. 5 is a diagram of an example of a display in the case 10, that the teacher replies of the pupils, shown in FIG. 4, the correction.

Thans zal een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding gedetailleerd onder verwijzing naar de tekening worden beschreven. Now, an embodiment according to the present invention will be described in detail with reference to the drawing.

Pig. Pig. 1 toont een uitwendig aanzicht vein een interactieve 15 inrichting als een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding. 1 shows an external view vein interactive device 15 as an embodiment of a device according to the invention.

Deze inrichting is zodanig opgebouwd, dat de zinsneden, die door een leraar en leerlingen door middel van één van de toetsenborden 4, 5, 6 en 7 in het schema worden ingevoerd, worden weergegeven in 20 een kleuren-CRT-weergeefinrichting (hierna afgekort als een CRT) 1, waarbij de conversatie geschiedt door deze zinsneden mut:ueel te lezen. This apparatus is constructed in such a way, that the phrases, which by a teacher and students by means of one of the keyboards 4, 5, 6 and 7 are entered in the diagram, are shown in 20 a color CRT display device (hereinafter, abbreviated as a CRT) 1, wherein the conversation is carried out by these phrases mut: ual to read. Het aantal CRTs kan afhankelijk van het aantal toetsenborden worden vergroot. The number of CRTs can be increased depending on the number of keyboards. Voorts worden de ingevoerde zinsneden gedrukt door een druk-inrichting 2. Een regelsectie 3 voert de totale regeling uit. Furthermore, the input phrases to be printed by a printing apparatus 2. A control section 3 executes the total scheme. (Bij de 25 uitvoeringsvorm zal een beschrijving worden gegeven ten aanzien van het geval, waarin vier toetsenborden worden gebruikt; de uitvinding is daartoe echter niet beperkt.) (In the 25th embodiment, a description will be given with respect to the case, in which four keyboards are used, the present invention is, however, not limited thereto.)

Fig. Fig. 2 is een blokschema van een detail van de regelsectie 3 van de in fig. 1 afgebeelde interactieve inrichting. 2 is a block diagram of a detail of the control section 3 of the in fig. 1 shown interactive device.

30 In het schema is 10 een toetsenkoppeleenheid voor de toetsen borden (4-7) en 11 een procesregelaar, gevormde door een centrale pro-cessoreenheid (hierna afgekort als een CPU) en een ROM voor het opslaan van een regelprogramma teneinde de CPU operatief te maken. 30 In the diagram, 10 is a key interface circuit for the keyboards (4-7) and 11, a process controller, formed by a central processor unit (hereinafter abbreviated as a CPU), and a ROM for storing a control program to the CPU surgically to make.

De gehele regeling geschiedt op basis van het ίη deze ROM opgeslagen 35 programma. The whole control is effected on the basis of the ίη this ROM 35 stored program. Met 12 is een zinsnedegeheugen aangegeven voor het opslaan van de zirisnede-informatie, welke via de toetsenborden (4-7) wordt in-BAD ORIGINAL With 12 is indicated a phrase memory for storing the zirisnede-information, which is transmitted via the keyboards (4-7) in-BAD ORIGINAL

85 0 0 A 8 8 -3- gevoerd; 85 0 0 A 8 8 -3-fed; 13 is een CRT-regelaar voor het uitvoeren van de weergeef-regeling van de CRT 1, welke in kleuren kan weergeven; 13 is a CRT controller for outputting the display control of the CRT 1, which is capable of displaying in color; en 15 is een drukkoppeleenheid voor het uitvoeren van de regeling van de druk-inrichting 2, welke in kleuren kan drukken. and 15, a printer interface unit to perform the control of the printing apparatus 2 which can print in colors. In het geval, dat het 5 uitgangssignaal naar de drukinrichting 2 noodzakelijk is, worden zinsneden of dergelijke, die in het zinsnedegeheugen 12 zijn opgeslagen, via de procesregelaar 11 naar de drukkoppeleenheid 15 overgedragen, zodat zij door de drukinrichting 2 worden afgedrukt. In the case that the fifth output signal to the printing device 2 is necessary, phrases, or the like, that are stored in the phrase memory 12, transmitted via the process controller 11 to the printer interface unit 15, so that they are printed by the printing device 2.

De werking van de interactieve inrichting bij deze uitvoerings-10 vorm zal thans onder verwijzing naar het stroomdiagram van fig. 3 worden beschreven. The operation of the interactive device in these embodiments form 10 will now be described with reference to the flow chart of Fig. 3. Dit stroomdiagram is het programma, dat in de ROM in de procesregelaar 11 is opgeslagen. This flow chart is the program, which is stored in the process controller 11 in the ROM.

Wanneer een voedingsbron wordt ingeschakeld, volgt stap 17 en wordt "leraar" in groen op het weergeefscherm van de CRT 1 weer-15 gegeven waarna stap 18 volgt. When a power source is turned on, follows step 17, and is "teacher" in green on the display screen of the CRT 1-15 is given again, after which step 18 follows. Bij stap 18 wacht de inrichting op een toetseningangssignaal uit het toetsenbord voor de leraar (aangenomen wordt, dat het toetsenbord 4 door de leraar wordt gebruikt). At step 18, the device waits for a key input signal from the keyboard to the teacher (it is assumed that the keyboard 4 is used by the teacher). Waarneer er een toets ingangssignaal uit het toetsenbord 4 voor de leraar aanwezig is, volgt stap 19 en vindt een controle plaats om na te gaan of 20 het toetsingangssignaal het correctie-ingangssignaal op een antwoord van een leerling op de vraag van de leraar is of niet./ Indien het geen correctie-ingangssignaal is, volgt stap 20 en vindt een controle plaats om na te gaan af het het leer lingkiestoets ingangs signaal voor het invoeren van het antwoord van de leerling is of niet. Where Neer there is a key input signal from the keyboard 4 is present in front of the teacher, follows step 19, and a check is made to determine whether 20, the key input signal to the correction input signal for a response from a student to the question of the teacher is or is not ./ If it is, no correction signal is input, step 20 follows and a check is made to ascertain the leather off the rail dial key input signal for inputting the answer of the student or not. Dit toetsingangssignaal 25 kan een vraag van de leerling zijn. This key input signal 25 may be a question of the pupil. Indien het- niet het leerlingkies-toets ingangssignaal is, is het het ingoings signaal van de vraag van de leraar. If it- is not the student pick-key input signal is the signal ingoings demand of the teacher. Derhalve volgt stap 21 en wanneer de vraag aan de leerling, bijvoorbeeld "Twee ai Drie is?" Therefore follows step 21 and if the question to the student, such as "ai Two Three is?" of dergelijke vanuit het toetsenbord 4 van de .leraar wordt ingevoerd, wordt dit in groen op de CRT 1 weergege-30 ven. or the like is entered from the keyboard 4 of the .leraar, this will be in green on the CRT 1 again gelatinized 30-ies. Daarna keert de procesroutine terug naar stap 18. Then, the process routine returns to step 18.

Bij stap 20, in het geval, dat het ingangssignaal uit het toetsenbord 4 .van de leraar het leerlingkiestoetsingangssignaal aangeeft, wordt het ingangssignaal van de vraag door de leraar beëindigd en wordt de vraag op de CRT 1 weergegeven en “Wordt het antwoord van de 35 leerling ingevoerd. At step 20, in the case that the input signal from the keyboard 4 .of the teacher shows the student dial key input signal, the demand input signal is terminated by the teacher and the demand on the CRT 1 is displayed, and "Is the answer of the 35 student input. Bij stap 23 vindt een controle plaats om na te gaan of een leerling 1 al dan niet is gekozen. In step 23, a check is made to determine whether a student one is or is not selected. In het geval, dat de BAD οβώιΛιί) 4 8 8 -4- leerling 1 is gekozen, volgt de stap 24 en wordt "leerling 1" in . In the case that the BAD οβώιΛιί) 4 8 8 -4- pupil 1 has been selected, it follows the step 24 and is "pupil 1" in it. blauw op de CRT 1 weergegeven. blue displayed on the CRT 1. Bij „stap 25 wacht de inrichting op het toetsingangssignaal uit het toetsenbord 5 van de leerling 1. Wanneer er een .toetsingangssignaal uit het toetsenbord 5 voor de leerling 1 5 aanwezig is, volgt stap· 26 en wordt de ingangsinformatie van de leerling 1 namelijk het antwoord in blauw op de CRT 1 weergegeven. At "step 25, the device waits for the key input signal from the keyboard 5 of the pupil 1. If there is a .toetsingangssignaal from the keyboard 5 for the pupil 1 5 is provided, the following step · 26, and the input information of the pupil 1, namely, answer appears in blue on the CRT 1.

Bij stap 27 vindt een controle plaats om na te gaan of er een onder-brekingsingangssignaal uit het toetsenbord 4 van de leraar is of niet. At step 27, a check is made to determine whether there is or not an interruption signal is input from the keyboard 4 of the teacher. Indien er geen onderbreking aanwezig is, keert de procesroutine terug 10. naar stap 25 en wacht de inrichting op het voltooien van het ingangssignaal vain het antwoord. If no break is present, the process routine returns to step 10. 25 and wait for the device to complete the vain input the answer. In het geval, dat geen ingangssignaal uit het toetsenbord 5 van de leerling 1 aanwezig is, evenals bij stap 25, volgt stap 27, Wanneer er een onderbreking door de leraar bij stap 27 plaatsvindt, keert de procesroutine terug naar stap 18. In the event that no input signal from the keyboard 5 of the pupil 1 is provided, as at step 25, following step 27, when there is an interruption by the teacher in step 27, the process routine returns to step 18.

15 In het geval, dat de student 1 bij stap 23 niet wordt gekozen, volgt stap 28 en vindt de controle plaats om na te gaan of de leerling 2 is gekozen of niet. 15 In the event that the student is 1 at step 23 is not chosen, the following step 28, and finds the check is made to determine whether the pupil 2 has been selected or not. In het geval, dat de leerling 2 wordt gekozen, volgt stap 29 en wordt "leerling 2" in wit op de CRT 1 weergegeven. In the case where the pupil 2 is selected, step 29 follows and is "pupil 2" is displayed in white on the CRT 1. Vervolgens gaat de procesroutine naar stap 30. In de stappen 30-32 20 worden dezelfde processen als die bij de voorafgaande stappen 25-27 uitgevoerd. Then, the process routine goes to step 30. In steps 30-32, 20 are the same processes as those carried out at the preceding steps 25-27. Het ingangssignaal uit het toetsenbord 6 van'de leerling 2 wordt evenwel in wit op de CRT 1 weergegeven. The input signal from the keyboard 6 van'de pupil 2, however, is displayed in white on the CRT 1.

Bij stap 28, wanneer de leerling 2 niet is gekozen, volgt stap 33 en vindt de controle plaats om nai te gaan of een leerling 3 is ge-25 kozen of niet. At step 28, when the pupil 2 is not selected, step 33 follows and takes the control site to go nai or a pupil 3 is GE-25 selected or not. In het geval, dat de leerling 3 is gekozen, volgt stap 34 en wordt "Beerling 3” in geel op de CRT 1 weergegeven. Daarna volgt stap 35. Bij de stappen 35-37 worden dezelfde processen uitgevoerd als die bij de stappen 25-27. Het ingangssignaal uit het toetsenbord 7 voor de leerling 3 wordt evenwel in geel op de CRT 1 weergegeven. In the case where the pupil 3 is selected, step 34 follows and is "Beer Ling 3" in yellow on the CRT 1 is shown. This is followed by step 35. When the same processes are carried out the steps 35-37 as those at the steps 25- 27. the input signal from the keyboard 7 in front of the pupil 3, however, is displayed in yellow on the CRT 1.

30 In het geval, dat de leerling 3 bij stap 33 niet is gekozen, wordt het ingangssignaal als ineffectief bepaald en keert de procesroutine terug na'ar stap 18 aangezien er bij de uitvoeringsvorm drie toetsenborden voor de leerlingen aanwezig zijn. 30, in the case, that the pupil 3, at step 33 has not been selected, the input signal is determined as ineffective, and returns to the process routine na'ar step 18 as there is in the embodiment shown three keyboards for the students are present. In het geval, dat nog een toetsenbord wordt toegevoegd en er vier of meer toetsenborden voor 35 de leerlingen aanwezig zijn, kam een leerling 4 of een daaropvolgende leerling-worden gekozen. In the case in which still is added a keyboard and there are four or more keyboards 35, the students are present, a pupil crest 4 or a subsequent pupil-be-selected. In een dergelijk geval kan de weergeefkleur BAD QfHQjN&l· leerling vrij worden gekozen in overeenstemming met de boven- In such a case, the display color BAD QfHQjN & l · pupil can be freely selected in accordance with the above

fi R n ft APQ R fi n ft APQ

-5- staande uitvoeringsvorm. -5-standing embodiment.

Pig. Pig. 4 toont een voorbeeld van een weergave, waarin de vraag uit het toetsenbord van de leraar en de antwoordingangssignalen van de leerlingen op deze vraag in dé CRT 1 worden weergegeven. 4 shows an example of a display in which the demand from the keyboard of the master and the reply input signals from the pupils to this question will be displayed on the CRT 1.

5 In dit voorbeeld wordt de vraag van de leraar in groen weer gegeven in de kolom van de leraar; 5 In this example, the request of the teacher in green is shown in the column of the teacher; de kolom van de leerling 1 wordt weergegeven in blauw; the column of the pupil 1 is displayed in blue; de kolom van de leerling 2 wordt weergegeven iri wit; the column of the pupil 2 is shown iri white; en de kolom van de leerling 3 wordt weergegeven in geel. and the column of the pupil 3 is displayed in yellow.

In het geval, dat het toetsingangssignaal van het toetsenbord 10 4 van de leraar een correctie-ingangssignaal op het antwoord van de leerling bij stap 19 is, volgt stap 38 en vindt de controle plaats om na te gaan of het correctie-ingangssignaal van de leraar het ingangssignaal voor het weergeefgebied voor de leerling 1 nl. voor de correctie van het antwoord van de leerling 1 is of niet. In the event that the key input signal from the keyboard 10 4 of the teacher is a correction input signal for the answer of the student at step 19 follows step 38 and finds the check is made to determine if the correction input signal from the teacher the input signal to the display region for the pupil 1 nl. for the correction of the response of the pupil is 1 or not. Indien het de cor-15 rectie voor het antwoord van de leerling 1 is, volgt stap 39 en wordt de ingangsweergeefinformatie (foutgedeelte) uit'het toetsenbord 5 voor de leerling 1, weergegeven op de correctieplaats, aangegeven door een loper of dergelijke vanuit het toetsenbord 4 van de leraar geëlimineerd. If it is the cor-15 correction for the response of the pupil 1, follows step 39, and the input display information (error portion) uit'het keyboard 5 for the pupil 1, shown on the correction takes place, indicated by a cursor or the like from the keyboard 4 is eliminated from the teacher. Vervolgens wordt bij stap 40 de ingangsinformatie (het juiste antwoord) 20 vanuit het toetsenbord 4 van de leraar in rood weergegeven en keert de procesroutine terug naar stap 18. 1 Next, at step 40, the input information (the right answer) 20 is shown in red from the keyboard 4 of the teacher and returns to the process routine goes to step 18. 1

Wanneer het correctie-ingangssignaal niet voor de leerling 1 bij stap 38 bestemd is, volgt stap- 41 en vindt een controle plaats om na te gaan of het het ingangssignaal voor de correctie van het antwoord van 25 de leerling 2 is. When the correction input signal is not intended for the pupil 1 at step 38, following step-41 and a check is made to ascertain whether it is the input signal for the correction of the response of the pupil is 25 2. Indien het de correctie voor de leerling 2 is, worden de stappen 42 en 43 op een soortgelijke wijze als de stappen 39 en 40 uitgevoerd en wordt het ingangssignaal (antwoord) van de leerling 2 gecorrigeerd. If it is the correction for the pupil 2, the steps 42 and 43 in a similar manner as the steps 39 and 40 is executed and the input signal (response) is corrected by the pupil 2. Daarna keert de procesroutine terug naar stap 18. Then, the process routine returns to step 18.

In het geval, dat de correctie niet bestemd is voor de leerling 30 2 bij stap 41, volgt stap 44 en vindt een controle plaats om na te gaan of het de correctie voor de leerling 3 is of niet. In the case where the correction is not intended for the pupil 30 2 at step 41, step 44 follows and a check is made to ascertain whether it is the correction for the pupil is 3 or not. In het geval van een correctie voor de leerling 3 worden de stappen 42 en 43 overeenkomstig de stappen 39 en 40 uitgevoerd en wordt het ingangssignaal (antwoord) van de leerling 3 gecorrigeerd. In the case of a correction for the pupil 3, the steps 42 and 43 in accordance with the steps 39 and 40 are performed, and the input signal (answer) of the corrected pupil 3. Diama keert de procesrou-35 tine terug naar stap 18. Pig. Diamond reverses the procesrou-tine 35 back to step 18. Pig. 5 toont een voorbeeld, waarbij de antwoorden van de leerlingen volgens fig. 4 zijn gecorrigeerd. 5 shows an example in which the responses of the pupils have been corrected as shown in FIG. 4. In dit BA9WI)^ 8 8 -6- diagram geeft 50 gecorrigeerde gedeelten aan, welke worden weergegeven in rood. In this BA9WI) ^ 8 8 -6- diagram shows corrected portions to 50, which are displayed in red.

Wanneer de correctie niet voor de leerling 3 bestemd is bij stap 44' geschiedt niets doch keert de procesroutine terug naar stap 18. If the correction is not suitable for the pupil 3, at step 44 'is carried out nothing but returns the process routine returns to step 18.

5 Dit omdat er drie leerlingtoetsenborden bij deze uitvoeringsvorm van de interactieve inrichting aanwezig zijn. 5 This is because there are three pupil keyboards are present in this embodiment of the interactive device. In het geval van vier of meer toetsenborden voor de leerlingen, worden de correcties voor de leerling 4 en de daaropvolgende leerlingen op een soortgelijke wijze als boven is beschreven uitgevoerd. In the case of four or more keyboards for the pupils, the corrections for the pupil 4, and the subsequent pupils are carried out in a similar manner as described above. Bij de correctie van de antwoorden van de leer-10 lingen als boven omschreven, blijft in het geval, dat het antwoord wordt geëlimineerd ook het resultaat van de eliminatie niet bestaan. When the correction of the responses of the leather-10 types as described above, remains in the event that the answer is eliminated as well not exist, the result of the elimination. Derhalve wordt op deze plaats een onderstreping of dergelijke toegevoegd, waardoor de plaats wordt aangegèven, waar de eliminatie is uitgevoerd. Therefore, it is an underline or the like is added at this point, a result of which the position is indicated, in which the elimination has been performed.

Zoals boven is beschreven wordt bij de uitvoeringsvorm een 15 kleuren-CRT-weergeefinrichting gebruikt, zodat de kleuren in de correc- tiegedeelten vrij overeenkomstig deze gedeelten kunnen worden gekozen. As has been described above is used a 15-color CRT display apparatus in the embodiment, so that the colors in the correction tiegedeelten can freely be selected in accordance with these portions.

Op deze wijze kunnen de foutieve gedeelten van de antwoorden van de leerlingen worden gecorrigeerd onder gebruik van andere kleuren, waardoor een doeltreffende interactieve oefeninrichting kan worden ver-20 kregen. In this way, the erroneous portions of the responses of the students can be corrected using other colors, which can be received far 20 effective interactive training device. j j

Bovendien wordt de correctie in rood weergegeven; Moreover, the correction is displayed in red; de correctie kan evenwel worden weergegeven in de kleur, welke wordt gebruikt door een persoon (leraar) die een correctie, eliminatie of introductie beoogt aan te brengen. The correction may, however, be displayed in the color, which is used by a person (teacher) which is intended to make a correction, elimination or introduction. Bij de uitvoeringsvorm worden de geëlimineerde 25: symbolen gecorrigeerd en worden de symbolen door verschillende kleuren weergegeven. In the embodiment of the phased-25 are: corrected symbols, and the symbols are represented by different colors. De kleur van de symbolen vöör correctie .en de kleur van de gecorrigeerde symbolen verschilt evenwel; However, the color of the symbols for correction .and the color of the corrected symbols is different; derhalve is het ook mogelijk de inrichting zodanig uit te voeren, dat de symbolen voor en na de correctie afwisselend worden weergegeven teneinde te begrijpen welke 30 symbolen onjuist waren en op welke wijze zij onjuist waren. Therefore, it is also possible, the device in such a manner, that the symbols are alternately displayed before and after the correction in order to understand the symbols 30 were incorrect, and the manner in which they were incorrect. Deze methode vergroot bij de interactieve oefeningsinrichting het conversatiever-mogen verder. This method increases the interactive exercise equipment the conversatiever-may continue.

Voorts zal een ander belangrijk effect_worden verkregen indien even veel CRTs als leerlingen aanwezig zijn. It will also achieved another important effect_worden if as many CRTs when students are present.

35 Ofschoon een voorbeeld van het weergeefuitgangssignaal ten aanzien van de kleuren CRT 1 boven is besproken, kan het weergeef- 35, although an example of the display output signal with respect to the color CRT 1 has been discussed above, the reproducing can

BAD ORIGINAL BAD ORIGINAL

8500488 -7- uitgangssignaal op het CRT-weergeefscherm ook door de kleurdrukinrich-ting 2 worden afgedrukt. 8500488 -7- output signal at the CRT display screen will also be printed by the kleurdrukinrich-ting 2.

Sr is een afdruk als een kopie van het weergeefscherm van de CRT 1 en de afdruk van de inhoud van het geheugen van het zinsnede-5 geheugen 12 mogelijk. Sr is a print when a copy of the display screen of the CRT 1 and the printing of the contents of the memory of the 5-phrase memory 12 is possible. In dit geval kan de kleurinformatie gelijktijdig i bij het opzamelen van de zinsnede-informatie in het zinsnedegèheugen 12 worden opgeslagen. In this case, the color information can at the same time i when the storage of the phrase information to be stored in the zinsnedegèheugen 12. Op deze wijze wordt door het permanent registreren van de inhoud van vragen, antwoorden en juiste antwoorden als visuele informatie door de drukinrichting 2, het studie-effect van de 10 leerlingen verder verbeterd. In this way further improved by permanently recording the content of questions, answers and correct answers as visual information through the printer 2, the study effect of 10 students.

Boven is een voorbeeld van de interactieve inrichting beschreven, welke geschikt is voor de opleiding van doof-stomme personen of dergelijke. Above is an example of the described interactive device which is suitable for the education of deaf-mute people or the like. De uitvinding kan evenwel ook worden toegepast in het geval van het weergeven van een uitgangssignaal, waarbij het nodig is 15 de nadruk te leggen op een deel van zinsneden of dergelijke voor het verschaffen van een sterke indruk of voor andere gevallen in plaats van te zijn beperkt tot de interactieve inrichting. However, the invention can also be applied in the case of displaying an output signal, wherein there is a need 15 to focus on a part of phrases or the like, to provide a strong impression or for other cases, instead of being limited the interactive device.

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt, dat volgens de uitvinding bij de informatie-verwerkende inrichting of dergelijke van het 20 interactieve type de ingangsinformatie van een vragensteller en ant- . It is apparent from the above description that, according to the invention in the information-processing apparatus 20 or the like of the interactive type of the input information of a questioner and Ant-.

! ! woordende personen in verschillende weergeef- of uitgangskleuren worden afgeleverd, of de door de vragensteller gecorrigeerde gedeelten van de foutieve antwoorden van degene die het antwoord geeft, in verschillende kleuren worden weergegeven of afgeleverd, waardoor het 25 mogelijk is, dat daarop de aandacht wordt gericht en de juiste antwoorden een sterke indruk maken. word upon persons in different playback or output colors are delivered, or give corrected portions of the wrong answers of the person who answers the questioner, displayed or delivered in different colors, making it 25 is possible that then the attention is focused and the right answers make a strong impression.

Bovendien kunnen volgens de uitvinding de ingangszinsneden van de beantwoordende personen worden weergegeven onder gebruik van de kleurerr, waarin deze personen dat wensen. In addition, the input can be represented by phrases, the answering person, according to the present invention using the kleurerr, in which these persons desire. Derhalve is het mogelijk een. Therefore, it is possible to a. 30 informatieverwerkende inrichting te verschaffen, welke de belangstelling of de wens tot het leren van de beantwoordende personen kan vergroten en tevens een zeer doeltreffende leiddraad verschaft bij de opvoeding of dergelijke van doof-stomme personen. 30 information processing to provide apparatus which can increase the interest or desire to learn the answering persons and also provides a very effective guide wire in the education or the like of deaf-mute people.

β8ιΑ)βκ9ϊΑι$ 8 35 . β8ιΑ) βκ9ϊΑι 8 $ 35. . .

Claims (4)

1. Informatie-verwerkende inrichting gekenmerkt door ten minste twee of meer informatie-invoerorganen, discriminatie-organen voor het discrimineren van typen informatie, die door de informatie-invoer-organen worden ingevoerd, en organen voor het uitvoereh van een kleur- 5 proces op de invoerinformatie overeenkomstig de typen informatie, welke door de discriminatie-organen worden gediscrimineerd. 1. Information-processing apparatus characterized by at least two or more information input means, discrimination means for discriminating types of information, which are input by the information input means, and means for uitvoereh of a coloring process on 5 the input information according to the types of information which are discriminated by the discrimination means.
2. Informatie-verwerkende inrichting volgens conclusie 1, gekenmerkt door weergeeforganen om de in kleur door de verwerkingsorganen 4 verwerkte informatie weer te geven. 2. Information-processing device according to claim 1, characterized by display means to display in color by the processing means 4 of processed information.
3. Informatie-verwerkende inrichting volgens conclusie 1, geken merkt door registratie-organen om de door de verwerkingsorganen in kleur verwerkte informatie te registreren. 3. An information-processing apparatus according to claim 1, characterized authenticated by the recording means to record the information processed by the processing means in color.
4. Informatie-verwerkende inrichting volgens conclusie 1, geken merkt door kleuraanwij sorganen, waarbij de verwerkingsorganen de in-15 gangsinformatie in de aangewezen kleuren afleveren. 4. Information processing apparatus according to claim 1, characterized authenticated by kleuraanwij sorganen, wherein the processing means of the delivery into the designated colors into 15-ahead information. / \ • * / \ • *
NL8500488A 1984-02-21 1985-02-21 Data-processing device. NL193294C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2949384 1984-02-21
JP2949384A JPS60175075A (en) 1984-02-21 1984-02-21 Information processor

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8500488A true NL8500488A (en) 1985-09-16
NL193294B NL193294B (en) 1999-01-04
NL193294C NL193294C (en) 1999-05-06

Family

ID=12277592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8500488A NL193294C (en) 1984-02-21 1985-02-21 Data-processing device.

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPS60175075A (en)
NL (1) NL193294C (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62192816A (en) * 1986-02-19 1987-08-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd Input device

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3922799A (en) * 1972-11-08 1975-12-02 Ise Electronics Corp Educational exercising apparatus
US4139862A (en) * 1977-09-08 1979-02-13 Nasa Interactive color display for multispectral imagery using correlation clustering
DE2853673A1 (en) * 1978-12-13 1980-07-03 Demolux Teaching apparatus with multiple listening positions and screen - uses logic control system with equalisers and memories for evaluator channels
GB2049253A (en) * 1978-09-19 1980-12-17 Skellings E Teaching system
US4342029A (en) * 1979-01-31 1982-07-27 Grumman Aerospace Corporation Color graphics display terminal
EP0124986A2 (en) * 1983-04-08 1984-11-14 Tektronix, Inc. Apparatus and method for generating multiple cursors in a raster scan display system
NL8401366A (en) * 1983-04-27 1984-11-16 Canon Kk Data processing apparatus.

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3922799A (en) * 1972-11-08 1975-12-02 Ise Electronics Corp Educational exercising apparatus
US4139862A (en) * 1977-09-08 1979-02-13 Nasa Interactive color display for multispectral imagery using correlation clustering
GB2049253A (en) * 1978-09-19 1980-12-17 Skellings E Teaching system
DE2853673A1 (en) * 1978-12-13 1980-07-03 Demolux Teaching apparatus with multiple listening positions and screen - uses logic control system with equalisers and memories for evaluator channels
US4342029A (en) * 1979-01-31 1982-07-27 Grumman Aerospace Corporation Color graphics display terminal
EP0124986A2 (en) * 1983-04-08 1984-11-14 Tektronix, Inc. Apparatus and method for generating multiple cursors in a raster scan display system
NL8401366A (en) * 1983-04-27 1984-11-16 Canon Kk Data processing apparatus.

Also Published As

Publication number Publication date
JPS60175075A (en) 1985-09-09
NL193294B (en) 1999-01-04
NL193294C (en) 1999-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Anisfeld et al. English pluralization rules of six-year-old children
Pressey Teaching machine (and learning theory) crisis.
Holland Research on programing variables
Swanborn et al. Impact of reading purpose on incidental word learning from context
Ardila et al. Neuropsychological evaluation of the Spanish speaker
Blachman et al. Developing phonological awareness and word recognition skills: A two-year intervention with low-income, inner-city children
Schmidt Attention and awareness in foreign language learning
VanPatten et al. Input processing and second language acquisition: A role for instruction
VanPatten et al. Explicit instruction and input processing
Rost et al. Learner use of strategies in interaction: Typology and teachability
Seron et al. Images of numbers, or “When 98 is upper left and 6 sky blue”
Rayner et al. How psychological science informs the teaching of reading
US5437553A (en) Method and apparatus for automated learning and performance evaluation
Hayes What triggers revision?
Beglar et al. The effect of pleasure reading on Japanese university EFL learners’ reading rates
Elley How in the world do students read? IEA study of reading literacy.
US7011526B2 (en) Method and system for short-to long-term memory bridge
Terrace Is problem-solving language? A review of Premack's Intelligence in Apes and Man
Juola et al. Visual search and reading of rapid serial presentations of letter strings, words, and text.
US20030224341A1 (en) Learning method and system based on questioning
US20030027112A1 (en) Methods and systems for multimedia education
US6511324B1 (en) Phonological awareness, phonological processing, and reading skill training system and method
US6626679B2 (en) Reflective analysis system
Bardovi-Harlig et al. Attainment of syntactic and morphological accuracy by advanced language learners
KR100582279B1 (en) Method of providing study data using the computer

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20050221