NL8402178A - A graft suitable for treatment by reconstructive surgery of damaged bone material. - Google Patents

A graft suitable for treatment by reconstructive surgery of damaged bone material. Download PDF

Info

Publication number
NL8402178A
NL8402178A NL8402178A NL8402178A NL8402178A NL 8402178 A NL8402178 A NL 8402178A NL 8402178 A NL8402178 A NL 8402178A NL 8402178 A NL8402178 A NL 8402178A NL 8402178 A NL8402178 A NL 8402178A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
poly
graft
characterized
fibers
lactide
Prior art date
Application number
NL8402178A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Rijksuniversiteit
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rijksuniversiteit filed Critical Rijksuniversiteit
Priority to NL8402178A priority Critical patent/NL8402178A/en
Priority to NL8402178 priority
Publication of NL8402178A publication Critical patent/NL8402178A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION, OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES
  • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
  • A61L27/40Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material
  • A61L27/44Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix

Description

«fc*. «Fc *. - si t VO 6461 Uitvinders:-Janwillem Leenslag • -Albert Johan Pennings * -René Pieter Hendrick Veth -ïïenricus Wilhelm Bernhard ________________________________Jansen. - si t VO 6461 Inventors: -Janwillem Leen Battle -Albert • Johan Pennings * -René Hendrick Peter Veth -ïïenricus Wilhelm Bernhard ________________________________Jansen.

Titel: Entstuk, geschikt voor behandeling door reconstructieve _chirurgie van beschadigingen van beenachtig materiaal. Title: A graft suitable for treatment by reconstructive _chirurgie of damage to bone material.

De uitvinding heeft betrekking op een entstuk, geschikt voor behandeling door reconstructieve chirurgie van beschadigingen aan beenachtig materiaal. The present invention relates to a graft suitable for the treatment by reconstructive surgery of damage to bone-like material.

Volgens huidige inzichten wordt de meniscus als 5 een belangrijke component van het kniegewicht gewaardeerd bij beschadigingen waarvan het herstel of de preservering van het niet-beschadigde deel voorkeur geniet boven de chirurgische verwijdering van de meniscus. According to current information, the meniscus 5 as an important component of the knee joint damage valued at whose restoration or preservation of the non-damaged part preferred to the surgical removal of the meniscus. In dit kader is ervaren dat genezing van een beschadigde, bijvoorbeeld 10 gescheurde, meniscus slechts mogelijk is indien vascularisatie van de beschadiging mogelijk is. In this context it is experienced that the healing of a damaged, for example, 10 torn meniscus is only possible if vascularity of the lesion is possible. Voorts is proefondervindelijk bij dieren gebleken, dat door reconstructieve chirurgie, van wigvormige en longitudinale kwetsuren van de meniscus genezing wordt bereikt met behulp van een synoviale flap 15 en na implantering van een entstuk uit koolstofvezels (Clin. Orthop. 181 (1983) 250-254). Furthermore, it is experimentally proved in animals, which is achieved by reconstructive surgery, of wedge-shaped, and longitudinal injuries of the meniscus healing using a synovial flap 15 and following implantation of a graft made of carbon fibers (Clin. Orthop. 181 (1983) 250-254 ). Hoewel implantering van koolstof-vezels een veel belovende behandelingswijze van beschadigde menisci is gebleken, zijn toch technische onvolkomenheden aan het daglicht getreden, in de meeste gevallen betrekking 20 hebbend op een neiging tot dislocatie van de bundel koolstof-vezels. While implantation of carbon fibers has been proven to be a promising method of treatment of damaged menisci are nevertheless entered technical imperfections in the daylight, in the majority of cases related to 20 having a tendency toward dislocation of the bundle of carbon fibers.

Doel van de uitvinding is een entstuk waarmede een oplossing wordt geboden voor bovengenoemd nadeel en een versnelling wordt verkregen van de ingroei van weefsel 25 en vaten. The aim of the invention is a graft whereby a solution is offered for the above drawback, and an acceleration is obtained from the ingrowth of tissue and vessels 25.

Volgens de uitvinding wordt daartoe een entstuk van de bovenvermelde soort verschaft die gekenmerkt is door een composiet uit al dan niet bio-afbreekbaar vezel-materiaal, opgenomen in een poreuze matrix van een bio-30 afbreekbaar organisch polymeer materiaal. According to the invention, there is provided for this purpose a graft of the above kind which is characterized by a composite of whether or not bio-degradable fiber-material, contained in a porous matrix of a bio-degradable organic polymer material 30.

Als het bio-afbreekbare organische polymeermateriaal -voor de matrix kan gebruik worden gemaakt van een polyurethan-materiaal, bijvoorbeeld een polyetherurethan, een polyester- 8402178 -2- ? If the bio-degradable organic polymer material may use-for the matrix are made of a polyurethane material, for example, a polyether urethane, a polyester-8402178 -2-? * urethan en een polyether-ureumurethan; * Urethane and a polyether-ureumurethan; een polylactidemateri-aal, .bijvoorbeeld een poly(L-lactide), een poly(D-lactide) en een poly(D,L-lactide) ; a polylactidemateri-ale, .For example, a poly (L-lactide), a poly (D-lactide) and a poly (D, L-lactide); een polyglycolidemateriaal, bijvoorbeeld een polyglycolzuur en copolymeren, samengesteld uit de 5 verschillende lactidematerialen, glycolidematerialen en andere hydroxycarbonzuren alsmede homo- en copolymeren van aminozuren. a polyglycolidemateriaal, for example, a polyglycolic acid, and copolymers composed of the 5 different lactidematerialen, glycol diazide materials, and other hydroxycarboxylic acids as well as homo- and copolymers of amino acids. Men kan de afzonderlijke polymeermaterialen of mengsels daarvan toepassen, eventueel met nog andere biologisch afbreekbare polymeermaterialen, bijvoorbeeld met een poreus 10 polyamidemateriaal. It is possible to apply the separate polymer materials, or mixtures thereof, possibly with still other biodegradable polymer materials, for example polyamide 10 with a porous material.

Het vezelmateriaal ter versterking van het composiet volgens de uitvinding kan in de vorm van de losse vezels in de matrix worden opgenomen, echter ook in de vorm van een weefsel, breisel of een andere samen-15 hangende combinatie van de vezels. The fibrous material to strengthen the composite of the invention may be in the form of the loose fibers are incorporated in the matrix, however, also in the form of a woven fabric, knitted fabric or some other co-pending combination 15 of the fibers. De volgens de uitvinding te gebruiken vezels kunnen al dan niet bio-afbreekbaar zijn en omvatten bijvoorbeeld koolstofvezels; The fibers to be used according to the invention may or may not be bio-degradable and include for example, carbon fibers; polyetheenvezels van voldoende sterkte? polyethylene fibers of sufficient strength? poly(L-lactidevezels), al dan niet met toevoegingen, bijvoorbeeld klein-moleculige 20 toevoegsels of biologisch afbreekbare homo- en/of copolymeren? poly (L-lactidevezels), with or without additives, for example, small molecule additives 20 or biodegradable homo- and / or copolymers? polyglycolidevezels; polyglycolidevezels; polyaramidevezels, bijvoorbeeld poly(p-aminobenzoëzuur)vezels ; polyaramid, such as poly (p-aminobenzoic acid) fibers; polyamidevezels, bijvoorbeeld Nylon vezels, of vezels van glycolidelactide copolymeren. polyamide fibers, such as Nylon fibers, or fibers of glycolidelactide copolymers.

In het composiet volgens de uitvinding kunnen 25 bijvoorbeeld ook materialen worden opgenomen die de bio-af-breekbaarheid van de matrix en de bio-afbreekbaarheid van de vezels kunnen versnellen, weefselingroeibevorderend zijn, een anti-bacteriele werking en/of pijnstillende werking kunnen bezitten. be included in the composite according to the invention may be 25, for example, also materials that can accelerate the biodegradability of the matrix and the bio-degradability of the fibers, are tissue ingrowth-promoting, can have an anti-bacterial effect and / or pain-relieving effect. Voorbeelden van dergelijke materialen 30 zijn citroenzuur, natriumcitraat, salicylzuur, aspirine, wijnsteenzuur, magnesiumchloride en calciumfosfaat. Examples of such materials 30 are citric acid, sodium citrate, salicylic acid, aspirin, tartaric acid, magnesium chloride and calcium phosphate.

Gebleken is, dat het composiet volgens de uitvinding een produkt is dat naast bio-afbreekbare en biocompatibele eigenschappen bovendien microporeus is 35 en daardoor bij uitstek geschikt is voor het doen plaats- 8402178 «Ο -3- vinden van vascularisatie resp. It has been found that the composite according to the invention, a product is that in addition, in addition to bio-degradable and biocompatible properties microporous is 35, and therefore is pre-eminently suitable for making site-8402178 «Ο -3- finding vascularization, respectively. weefselingroei zonder welke eigenschappen niet op een herstel van gescheurd beenmateriaal, 2oals het kraakbeenmateriaal van de meniscus, kan worden gerekend. tissue ingrowth characteristics without which not a recovery of torn bone material 2oals cartilage material of the meniscus can be counted. Door het versterkende vezelmateriaal 5 volgens de uitvinding in te bedden in een matrix uit het bioafbreekbare organische polymeermateriaal blijkt tijdens het genezingsproces geen verplaatsing van. Due to the reinforcing fiber material 5 to be embedded in accordance with the invention in a matrix is ​​clear from the biodegradable organic polymeric material during the healing process does not cause displacement of it. de vezels op te treden. the fibers to occur.

Hoewel in het voorgaande de eigenschappen 10 van het composiet volgens de uitvinding in het bijzonder aan de hand van de reconstructief-chirurgische behandeling van meniscusbeschadigingen is toegelicht, is de toepassing van het composiet niet daartoe beperkt. Though has been explained in the foregoing, the properties of the composite 10 according to the invention, in particular, on the basis of the reconstructive-surgical treatment of meniscal injuries, the application of the composite is not limited thereto.

• Een in de praktijk bruikbaar composiet 15 volgens de uitvinding voor herstel van grote wigvormige inscheuringen van de meniscus van honden is een entstuk gebleken uit een polyurethan-poly(L-lactide) organisch polymeermateriaal als de matrix in combinatie met. • A composite 15 useful in practice of the present invention for the recovery of large wedge-shaped lacerations of the meniscus of dogs showed a graft from a polyurethane-poly (L-lactide) organic polymer material as the matrix, in combination with. koolstofvezels. carbon fibers. Het hieruit gevormde composiet was 20 bioafbreekbaar en -compatibel en voorts microporeus. The formed from this composite was 20, and compliant biodegradable, and further microporous.

De uitvinding wordt aan de hand van het onderstaande voorbeeld nader toegelicht. The invention will be explained in more detail with reference to the example below.

Voorbeeld A. De ter bereiding van het composiet in dit voorbeeld 25 gebruikte materialen. Example A. The for producing the composite in this example 25, the materials used.

Er werd gebruik gemaakt van een gesegmenteerd poly(ether-urethan), in de handel verkrijgbaar onder de handelsnaam Estane 5714F1 (Goodrich, Co., Breckville, Use was made of a segmented poly (ether-urethane), commercially available under the tradename Estane 5714F1 (Goodrich, Co., Brecksville,

Ohio, USA). Ohio, USA).

30 Als polylactide werd poly(L-lactide) gebruikt (Mv= 3,5 x IQ5) , dat was gesynthetiseerd volgens een in de literatuur beschreven proces. 30 As a polylactide, poly (L-lactide) is used (Mv = 3.5 x IQ5), which had been synthesized according to a process described in the literature. (Polymer 2^3 (1982)1587) (Polymer 2 ^ 3 (1982) 1587)

Als versterkend materiaal werden in de handel verkrijgbare koolstofvezels gebruikt (Grafil EAS), 8402178 As a reinforcing material were used in the commercially-available carbon fibers (Grafil EAS), 8,402,178

Jl' <V Jl '<V

-4- (Courtaulds, Ltd, Coventry, England). -4- (Courtaulds, Ltd. of Coventry, England).

Voorts werd natriumcitraat (Merck) in een lage concentratie aan de hierna te bereiden polymeerop-lossingen toegevoegd. Furthermore, sodium citrate (Merck) was added in a low concentration of the solutions polymeerop-hereinafter to be prepared.

5 B. Het prepareren van de polymeeroplossingen en de koolstofvezels. 5 B. The preparation of the polymer solutions and of the carbon fibers.

Het polyurethan werd 5 keer herprecipiteerd (3 keer uit N,N-dimethylformamide (DMP), vervolgens 10 1 keer uit tetrahydrofuran (THF) en tenslotte weer 1 keer uit DMF;).Ais precipitant werd telkens gedemineraliseerd water gebruikt. The polyurethane was reprecipitated 5 times (3 times from N, N-dimethylformamide (DMP), then 10 1 times from tetrahydrofuran (THF), and finally again the first time from DMF;). Ais precipitant was used each time of deionized water. Het herprecipiteren werd bij kamertemperatuur uitgevoerd. The reprecipitation was carried out at room temperature. Het neergeslagen polyurethan werd met ethanol (96%) gewassen en 1 nacht aan de ~^ 15 lucht gedroogd, en daarna nog 1 uur in een vacuumstoof bij T=50°C. The polyurethane was beaten down with ethanol (96%), washed, and 1 night ^ 15 ~ air-dried, and then for 1 hour in a vacuum stove at T = 50 ° C.

Er werden aparte poly (L-lactide)- en poly- urethanoplossingen bereid, die steeds vlak voor gebruik aan elkaar werden toegevoegd. There were separate poly (L-lactide) - and poly urethanoplossingen prepared, which is becoming plane have been added for use to each other. Als oplosmiddel voor 20 beide polymeren werd een -mengsel van DMF en THF gebruikt (DMF:THF = 75:25% V/v ).De poly(L-lactide)-oplossing was verzadigd met natriumcitraat. As a solvent for both polymers was used a 20 -mixture of DMF and THF (DMF: THF = 75: 25% V / v) .The poly (L-lactide) solution was saturated with sodium citrate.

De totale polymeerconcentratie van de uiteindelijke w oplossing was 4% /v; The total polymer concentration of the final solution was 4% w / v; de beide polymeren waren in 25 een verhouding polyurethan:poly(L-lactide)-80:20% W/w gemengd. 25, the two polymers were in a ratio of polyurethane: poly (L-lactide) -80: 20% w / w mixed.

Het bij het in vivo onderzoek betrokken w composiet was bereid uit een 4% /v-oplossing. The in the in vivo study in question w composite was prepared from a 4% / v solution. (Voor toepassingen waarbij grotere porieën vereist waren, 30 kon dit worden bereikt door de polymeeroplossingen verder te verdunnen. Zo leverd"e een verdunning van w bijvoorbeeld 4% /v een gem. porie-grootte van ± 100 ^im en een verdunning van 3% W/v een gem. porie-grootte 8402178 -5- van ± 250 jum) . (For applications in which larger pores were required, 30, this could be achieved by further dilution of the polymer solutions. For example, delivered "e a dilution of w, for example 4% / v an avg. Pore-size of ± 100 ^ im and a dilution of 3 % W / v is an avg. pore-8402178 -5- size of ± 250 microns).

De koolstofvezels werden gedurende 24 uur bij kamertemperatuur geëxtraheerd met een aceton-THF mengsel (aceton:THF=50:50% V/v) en vervolgens aan 5 de lucht gedroogd. The carbon fibers were extracted at room temperature for 24 hours with an acetone-THF mixture (acetone: THF = 50: 50% v / v) and then dried in the air 5. Hierna werden de vezels op de gewenste lengte gesneden. Hereafter the fibers were cut to the desired length.

C. Bereiding van de poreuze polymeervellen. C. Preparation of the porous polymer sheets.

1. Zonder koolstofvezels. 1. Without carbon fibers.

10 (a) Een van een Teflon-laag voorziene buis werd gedurende 4 seconden in de uiteindelijke polymeer-oplossing gehouden (T=20°C)- (b) Vervolgens werd de buis gedurende 15- 20 seconden aan de lucht gedroogd, waarbij een roterende 15 beweging werd gemaakt. 10 (a) One of a Teflon-coated tube was held at the final polymer solution for 4 seconds (T = 20 ° C) - (b) Then, the tube was dried in air for 15 to 20 seconds, whereby a 15, rotary movement was made.

(c) Hierna werd de buis in een niet-oplosmiddel (water, T=45°C) gedompeld; (C) Next, the tube was in a non-solvent (water, T = 45 ° C), immersed; verblijftijd 2-3 minuten". residence time 2-3 minutes ".

(d) Daarna werd de buis in koud water, gezet (T=10°C, verblijftijd 2 minuten) en vervolgens in 20 ethanol (96%), (verblijftijd;2 minuten); (D) Then the tube in cold water, was put (T = 10 ° C, residence time 2 minutes) and then in 20 ethanol (96%), (residence time; 2 minutes); tenslotte werd de buis in water gedompeld (T=20°C, verblijftijd: 3 minuten). Finally, the tube was dipped in water (T = 20 ° C, residence time: 3 minutes).

(e) Hierna werd de buitenste polymeerlaag voorzichtig gedroogd met vloeipapier. (E) After that, the outer polymer layer was gently dried with blotting paper.

25 Aldus werd één poreuze polymeerlaag verkregen. 25 was thus obtained in a porous polymer layer.

Deze bewerking werd herhaald tot een poreus polymeervel van de gewenste dikte en zonder koolstofvezels was verkregen. This operation was repeated until a porous polymer sheet of the desired thickness was obtained, and without carbon fibers.

30 2. Met koolstofvezels. 30 2. With carbon fibers.

(a) Voor een bereidingswijze van een poreus polymeervel met koolstofvezels werden op de hierboven beschreven wijze 10 lagen van het polymeer op de buis aangebracht. (A) For a method of preparation of a porous polymeric sheet having carbon fibers were arranged in the manner 10 layers of the above-described polymer on the tube.

8402178 JP Λ- -6- (b) Vervolgens werden de koolstofvezels (2 lagen, kruislings over elkaar) op de buis bevestigd en het dompelbe-kledingsproces voortgezet met nog eens 10 polymeerlagen. 8402178 JP Λ- -6- (b) Then, the carbon fibers (2 layers, crosswise over each other) to the tube were attached and continued the dompelbe-coating process with an additional 10 polymer layers.

Volgens een andere methode werden 5 koólstofvezels in een laagje polymeeroplossing gelegd (2 lagen, kruislings over elkaar), waarna met een verstuiver het niet-oplosmiddel (water, T=45°C) werd toegevoegd. According to another method, 5 koólstofvezels laid in a layer of polymer solution (2 layers, crosswise over one another), and then with an atomizer, the non-solvent (water, T = 45 ° C) was added.

Na de hierboven beschreven behandeling, werd dit geheel nog 4 keer herhaald. After the treatment described above, the whole was repeated 4 more times. De koolstofvezels waren nu voldoende 10 gefiixeerd in de polymeermatrix om met dit matje het dompelbekledingsproces voort te zetten (zie C. (a)- (e)) -waarbij nu de opbouw aan beide kanten plaatsvond. The carbon fibers were now gefiixeerd 10 sufficiently in the polymer matrix in order with this mat to continue the dip coating process (see C. (a) - (e)) -in which now occurred, the build-up on both sides.

Het uiteindelijk.e composiet werd opgebouwd uit lagen van de poreuze vellen zoals verkregen onder 15 C. waarbij de polymeerveU^fcn met en zonder koolstofvezels beurtelings in het uiteindelijke composiet werden verwerkt. The uiteindelijk.e composite was composed of layers of the porous sheets as obtained under 15 C. wherein the polymeerveU ^ fcn with and without carbon fibers in turn were incorporated into the final composite. De hechting tussen de verschillende lagen w ' werd bewerkstelligd met een 1% /v-polymeeroplossing, waarbij het proces onder C. werd toegepast. The adhesion between the different layers of w 'was accomplished using a 1% / v polymer solution, wherein the process under C. was used. Zodoende 20 werd het composiet op de gewenste afmetingen gebracht, van waaruit de uiteindelijke meniscus-prothese op maat kon worden gesneden. Thus, the composite 20 has been brought to the desired dimensions, from which the final meniscus prosthesis could be cut to size.

Opgemerkt zij, dat behalve het genoemde mengsel DMF/THF 75:25% V/v, bijvoorbeeld ook DMF/1,4-25 dioxaan-mengsels (75:25% V/v) (of andere verhoudingen) kunnen worden toegepast. It should be noted that in addition to said mixture of DMF / THF 75: 25% v / v, for example, DMF / 1.4 to 25-dioxane mixtures (75: 25% v / v) (or other ratios) may be employed. De daaruit verkregen materialen krijgen hierdoor een wat andere poreuze struktuur, die voor, orthopedische, toepassingen bijzonder geschikt kunnen zijn. The thus obtained materials therefrom have a somewhat different porous structure, for which, orthopedic, applications may be particularly suitable. Geschikte oplosmiddelen zijn verder ook 30 nog dimethylacetamide en dimethylsulfoxyde. Suitable solvents are furthermore also still 30-dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide.

Op de hierboven aangegeven wijze en met behulp van de aangegeven uitgangsstoffen werd een 8402178 -7- «f -Λ composiet bereid op basis van een mengsel dat was samengesteld uit 95 gew% polyurethan en 5 gew% poly(L-lactide) onder toepassing van de in c. In the above-indicated manner and using the indicated starting materials became an -7-8402178 «f -Λ composite prepared on the basis of a mixture which was composed of 95 wt% polyurethane and 5% by weight of poly (L-lactide) using in the c. 2. a beschreven procedure. 2. a procedure described below. Het verkregen composiet was 5 microporeus met porie-afmetingen van 35-50 ^im. The resulting composite was 5 microporous having a pore size of 35-50 .mu.m.

Met het composiet werd een onderzoek verricht naar de genezingskansen van een ingescheurde meniscus, uitgevoerd aan een groep van 12 honden. The composite research was conducted on the chances of recovery from a torn meniscus, performed by a group of 12 dogs. Van elk van de honden was een meniscus chirurgisch voorzien van 10 een grote wigvormige insnijding, die ongeveer 30% van de meniscus besloeg. From each of the dogs were surgically provided with a meniscus 10, a large wedge-shaped incision, which covered about 30% of the meniscus.

Voor het herstel van de menisci werd het composiet dubbel gevouwen en vastgenaaid, vervolgens aangepast aan de feitelijke afmeting van de te behandelen 15 beschadigde meniscus en daarna in de. For the recovery of the meniscus, the composite was double-folded and sewn together, then adjusted to the actual dimensions of the to be treated damaged meniscus 15 and then into the. insnijding aangebracht en daarin vastgenaaid met 3-0 Dexon garen. incision provided therein, and sewn together with 3-0 Dexon yarn. De wond werd gesloten en de honden gelegenheid gegeven zo spoedig mogelijk weer te gaan lopen. The wound was closed and the dogs given an opportunity as soon as possible to start walking again.

Vier weken na de operatieve ingreep werd 20 °P de daarvoor medisch geëigende wijze arthroscopisch, morfologisch en histologisch de voortgang van het genezingsproces geëvalueerd. Four weeks after the surgical procedure is 20 ° P was the appropriate medical appropriate manner arthroscopically, morphological and histological evaluation of the progress of the healing process. Daarbij bleken op één" -geval na alle entstukken nog op hun plaats te zitten terwijl er over een aanmerkelijke afstand vanaf het 25 aanrakingsgebied van het entstuk met de omringende meniscus ingroei van vezelig fibro-kraakbeenachtig materiaal te hebben plaatsgevonden. In twee gevallen bleek reeds een volledige genezing van de meniscus te zijn opgetreden. It appeared on a "case after all grafts still in place while a substantial distance to have occurred from the 25 contact area of ​​the graft with the surrounding meniscus ingrowth of fibrous fibro-cartilaginous material. In two cases already proved complete healing of the meniscus to have occurred.

30 Na een periode van 14 tot 19 weken bleek het entstuk volledig in de meniscus te zijn opgenomen, 30 After a period of 14 to 19 weeks, the graft appeared to be fully incorporated into the meniscus,

In een combinatie van een wigvormige en een longitudinale scheur van een meniscus is bij konijnen gebleken dat het aanbrengen van het entstuk in de 8402178 -8- genoemde beschadigingen van de meniscus tot nagenoeg volledig herstel aanleiding te hebben gegeven. In a combination of a wedge-shaped and a longitudinal crack of a meniscus in rabbits has been shown that the application of the graft in the 8402178 -8--mentioned damage to the meniscus to almost complete recovery to have given rise.

Samenvattend blijkt het composiet volgens de uitvinding tengevolge van de toepassing van de 5 organische polymeermatrix gemakkelijk hanteerbaar en wegens de microporeusheid daarvan ingroei van weefsel en vaten te bevorderen. In summary, the composite according to the invention as a result of the application of the 5 organic polymer matrix easily handled and because of the micro-porosity thereof to encourage ingrowth of tissue and vessels. Deze laatstgenoemde eigenschappen zijn volgens SSArnockzy cs, "The. microvasculature of the meniscus and its response to surgery", Am. These latter characteristics are as SSArnockzy et al, "The. Microvasculature of the meniscus and its response to surgery," Am.

10 J. Sports med. 10 J. Sports Med. 198 3) 131 ; 198 3), 131; RPH Veth cs, Clin. RPH Veth et al, Clin. Orthop. Orthop. 175 (1983) 259 en Clin. 175 (1983) 259 and Clin. Orthop. Orthop. 181(1983)212 , nocdzakelijk om genezing van een beschadigde meniscus mogelijk te maken. 181 (1983) 212, nocdzakelijk to healing of a damaged meniscus possible.

- 34 0 2 1 7 8 - 34 0 2 1 7 8

Claims (10)

1. Entstuk, geschikt voor behandeling door reconstructieve chirurgie van beschadigingen aan beenachtig materiaal, gekenmerkt door een composiet uit al dan niet bio-afbreekbaar vezelmateriaal, opgenomen 5 in een poreuze matrix van een bio-afbreekbaar organisch polymeer materiaal. 1. A graft suitable for the treatment by reconstructive surgery of damage to bone-like material, characterized by a composite of whether or not bio-degradable fiber material, incorporated 5 in a porous matrix of a bio-degradable organic polymer material.
2. Entstuk volgens conclusie 1, met bet kenmerk, dat het bio-afbreekbare organische polymeermateriaal een polyurethan-, een polylactide-, 10 een polyglycolide-, een polyamide-, een polyester- en/of een copoly (^-aminozuur)materiaal is. 2. A graft as claimed in claim 1, bet, characterized in that the bio-degradable organic polymer material is a polyurethane, a polylactide, a polyglycolide 10, a polyamide resin, a polyester and / or a copoly (^ -amino acid) material is .
3. Entstuk volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het polyurethanmateriaal een polyetherurethan, een polyesterurethan en/of 15 een polyether-ureumurethan is. 3. A graft as claimed in claim 2, characterized in that the polyurethane is a polyether urethane, a polyester urethane and / or 15 is a polyether-ureumurethan.
4. Entstuk volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het polylactidemateriaal een poly(L-lactide), een poly(D-lactide) en/of een poly(D/L-lactide) is. 4. A graft as claimed in claim 2, characterized in that the polylactidemateriaal is a poly (L-lactide), a poly (D-lactide) and / or a poly (D / L-lactide).
5. Entstuk volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het polyglycolidemateriaal polyglycolzuur is. 5. A graft as claimed in claim 2, characterized in that the polyglycolidemateriaal is polyglycolic acid.
6. Entstuk volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het polyamidemateriaal . 6. A graft as claimed in claim 2, characterized in that the polyamide material. . . 25 een poreus polyamide is. 25 is a porous polyamide.
7. Entstuk volgens conclusie 1, met 34 02 1 7 8 «*· -10- het kenmerk, dat het het vezelmateriaal in de vorm van losse vezels en/of in de vorm van een samenhangende combinatie van vezels bevat en als het vezelmateriaal kool-stofvezels, polyetheenvezels, poly(L-lactide)vezels, poly-5 glycolidevezel's, polyaramidevezels, polyamidevezels en/of vezels van glycolide-lactide copolymeren als ook vezels van andere poly hydroxy-carbonzuren) , een poly (jï>-methy l-propiolactón) , poly (dioxanon) , polyglycine en andere poly (o4-aminozuren), polypropeen en polyesters toepasbaar zijn. 7. A graft as claimed in claim 1, 34 02 1 7 8 «* · -10-, characterized in that it contains the fibrous material in the form of loose fibers and / or in the form of a coherent combination of fibers, and as the fibrous material is carbon -stofvezels, polyethylene fibers, poly (L-lactide) fibers, poly-5 glycolidevezel's, polyaramid, polyamide fibers and / or fibers of glycolide-lactide copolymers, as well as fibers of other poly-hydroxy-carboxylic acids), a poly (ji> methyl-L- propiolactone), poly (dioxanone), polyglycine, and other poly (o4-amino acids), polypropylene, and polyesters can be used.
8. Entstuk volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de poly(L-lactide)vezels klein-moleculige toevoegsels en/of biologisch afbreekbare homo- en/of copolymeren bevat. 8. A graft as claimed in claim 7, characterized in that the poly (L-lactide) fibers, small molecule additives and / or biodegradable homo- and / or copolymers.
9. Entstuk volgens conclusie 1, met het 15 kenmerk, dat het organische materiaal bereid is uit een mengsel van een polyurethan, een poly(L-lactide) en een polyamide in verschillende verhoudingen. 9. A graft as claimed in claim 1, 15, characterized in that the organic material is prepared from a mixture of a polyurethane, a poly (L-lactide) and a polyamide in various proportions.
10. Entsuk volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat het organische materiaal bereid is 20 uit ongeveer 80-95% polyurethan en 20-5% poly(L-lactide). 10. Entsuk according to claim 9, characterized in that the organic material is prepared 20 from about 80-95% polyurethane, and 20-5% of poly (L-lactide). 8402178 8402178
NL8402178A 1984-07-10 1984-07-10 A graft suitable for treatment by reconstructive surgery of damaged bone material. NL8402178A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8402178A NL8402178A (en) 1984-07-10 1984-07-10 A graft suitable for treatment by reconstructive surgery of damaged bone material.
NL8402178 1984-07-10

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8402178A NL8402178A (en) 1984-07-10 1984-07-10 A graft suitable for treatment by reconstructive surgery of damaged bone material.
EP19850903404 EP0195012A1 (en) 1984-07-10 1985-07-10 Implant article and it's use
AU46078/85A AU4607885A (en) 1984-07-10 1985-07-10 An implant article for treatment in reconstructive surgery ofdamage caused to bony material
JP50301785A JPS62500981A (en) 1984-07-10 1985-07-10
PCT/NL1985/000027 WO1986000533A1 (en) 1984-07-10 1985-07-10 Bone implant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8402178A true NL8402178A (en) 1986-02-03

Family

ID=19844197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8402178A NL8402178A (en) 1984-07-10 1984-07-10 A graft suitable for treatment by reconstructive surgery of damaged bone material.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0195012A1 (en)
JP (1) JPS62500981A (en)
AU (1) AU4607885A (en)
NL (1) NL8402178A (en)
WO (1) WO1986000533A1 (en)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2181438B (en) * 1985-10-07 1989-10-11 South African Inventions Biocompatible material
GB2215209B (en) * 1988-03-14 1992-08-26 Osmed Inc Method and apparatus for biodegradable, osteogenic, bone graft substitute device
US5904717A (en) * 1986-01-28 1999-05-18 Thm Biomedical, Inc. Method and device for reconstruction of articular cartilage
US4781183A (en) * 1986-08-27 1988-11-01 American Cyanamid Company Surgical prosthesis
DE3644588C1 (en) * 1986-12-27 1988-03-10 Ethicon Gmbh Implant and method for its preparation
JPH0781204B2 (en) * 1987-04-21 1995-08-30 ダイセル化学工業株式会社 Polylactic acid fiber
JP2820415B2 (en) * 1988-03-14 1998-11-05 ティーエイチエム・バイオメディカル・インコーポレイテッド Bone graft substitute composition having biodegradability and osteogenic
CA1302140C (en) * 1988-03-23 1992-06-02 Melvin Bernard Herrin Method for assembling composite carton blanks
US5092884A (en) * 1988-03-24 1992-03-03 American Cyanamid Company Surgical composite structure having absorbable and nonabsorbable components
US5252642A (en) * 1989-03-01 1993-10-12 Biopak Technology, Ltd. Degradable impact modified polyactic acid
US5216050A (en) * 1988-08-08 1993-06-01 Biopak Technology, Ltd. Blends of polyactic acid
US5444113A (en) * 1988-08-08 1995-08-22 Ecopol, Llc End use applications of biodegradable polymers
US5502158A (en) * 1988-08-08 1996-03-26 Ecopol, Llc Degradable polymer composition
US6323307B1 (en) 1988-08-08 2001-11-27 Cargill Dow Polymers, Llc Degradation control of environmentally degradable disposable materials
JPH0623260B2 (en) * 1989-11-08 1994-03-30 工業技術院長 Microbial decay thermoplastic resin molded product and manufacturing method thereof
US5026589A (en) * 1989-12-28 1991-06-25 The Procter & Gamble Company Disposable sanitary articles
PH31064A (en) * 1990-09-07 1998-02-05 Nycomed As Of Nycoveten Polymers containing diester units.
WO1994006866A1 (en) * 1992-09-22 1994-03-31 Biopak Technology, Ltd. Degradation control of environmentally degradable disposable materials
BR9305661A (en) 1992-10-02 1996-11-26 Cargill Inc lactide polymer melt stable cloth and process for its manufacture
US6005019A (en) * 1993-07-21 1999-12-21 United States Surgical Corporation Plasticizers for fibers used to form surgical devices
US5736160A (en) * 1993-10-28 1998-04-07 Thm Biomedical, Inc. Process and device for treating and healing a bone void
US5981825A (en) 1994-05-13 1999-11-09 Thm Biomedical, Inc. Device and methods for in vivo culturing of diverse tissue cells
US5756651A (en) * 1996-07-17 1998-05-26 Chronopol, Inc. Impact modified polylactide
DE19701912C1 (en) * 1997-01-10 1998-05-14 Jenapharm Gmbh Implant for controlled drug release
US6179840B1 (en) 1999-07-23 2001-01-30 Ethicon, Inc. Graft fixation device and method
US6599323B2 (en) 2000-12-21 2003-07-29 Ethicon, Inc. Reinforced tissue implants and methods of manufacture and use
CA2365376C (en) 2000-12-21 2006-03-28 Ethicon, Inc. Use of reinforced foam implants with enhanced integrity for soft tissue repair and regeneration
US20040062753A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-01 Alireza Rezania Composite scaffolds seeded with mammalian cells
US20040078090A1 (en) 2002-10-18 2004-04-22 Francois Binette Biocompatible scaffolds with tissue fragments
CA2514336C (en) 2003-02-04 2013-05-14 Osteotech, Inc. Polyurethanes for osteoimplants
US8197837B2 (en) 2003-03-07 2012-06-12 Depuy Mitek, Inc. Method of preparation of bioabsorbable porous reinforced tissue implants and implants thereof
US20040197375A1 (en) 2003-04-02 2004-10-07 Alireza Rezania Composite scaffolds seeded with mammalian cells
US8226715B2 (en) 2003-06-30 2012-07-24 Depuy Mitek, Inc. Scaffold for connective tissue repair
US7931695B2 (en) 2003-07-15 2011-04-26 Kensey Nash Corporation Compliant osteosynthesis fixation plate
US7699879B2 (en) 2003-10-21 2010-04-20 Warsaw Orthopedic, Inc. Apparatus and method for providing dynamizable translations to orthopedic implants
US20050136764A1 (en) * 2003-12-18 2005-06-23 Sherman Michael C. Designed composite degradation for spinal implants
US7837913B2 (en) * 2004-08-11 2010-11-23 California Institute Of Technology High aspect ratio template and method for producing same
EP2391395A4 (en) * 2009-02-02 2014-04-09 Biomerix Corp Composite mesh devices and methods for soft tissue repair

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3739773A (en) * 1963-10-31 1973-06-19 American Cyanamid Co Polyglycolic acid prosthetic devices
US3463158A (en) * 1963-10-31 1969-08-26 American Cyanamid Co Polyglycolic acid prosthetic devices
AT352867B (en) * 1976-05-12 1979-10-10 Battelle Institut E V Bone replacement bone composite or prosthesis anchoring material-and process for its manufacture
FR2364644B1 (en) * 1976-09-20 1981-02-06 Inst Nat Sante Rech Med New bone prosthesis material and its application
US4164794A (en) * 1977-04-14 1979-08-21 Union Carbide Corporation Prosthetic devices having coatings of selected porous bioengineering thermoplastics
FR2439003B1 (en) * 1978-10-20 1982-12-17 Anvar
US4411027A (en) * 1979-04-27 1983-10-25 University Of Medicine And Dentistry Of New Jersey Bio-absorbable composite tissue scaffold
EP0050215B1 (en) * 1980-10-20 1987-11-19 American Cyanamid Company Modification of polyglycolic acid to achieve variable in-vivo physical properties
NL8202893A (en) * 1982-07-16 1984-02-16 Rijksuniversiteit Biological tolerated, antithrombogenic material for reconstructive surgery.

Also Published As

Publication number Publication date
AU4607885A (en) 1986-02-10
JPS62500981A (en) 1987-04-23
WO1986000533A1 (en) 1986-01-30
EP0195012A1 (en) 1986-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Piskin Biodegradable polymers as biomaterials
Ikada et al. Biodegradable polyesters for medical and ecological applications
Williams et al. PHA applications: addressing the price performance issue: I. Tissue engineering
US9579416B2 (en) High density fibrous polymers suitable for implant
US5795584A (en) Post-surgical anti-adhesion device
EP0566245B1 (en) Intraluminal stent
US9072814B2 (en) Biodegradable tissue compositions with biodegradable cross-linkers
US6306424B1 (en) Foam composite for the repair or regeneration of tissue
CN1646070B (en) Tissue repair matrix
US8637066B2 (en) Biocompatible scaffold for ligament or tendon repair
AU673769B2 (en) Absorbable structures for ligament and tendon repair
ES2277897T3 (en) Methods of making microstructured foams.
JP5855151B2 (en) Silk biomaterials and methods of use thereof
CA2475905C (en) Method and apparatus for resurfacing an articular surface
JP5031144B2 (en) Medical devices and medical applications of polyhydroxyalkanoate polymers
EP1443982B1 (en) Porous polymeric prostheses and methods for making same
US5512291A (en) Method of making resorbable vascular wound dressing
Aldini et al. Effectiveness of a bioabsorbable conduit in the repair of peripheral nerves
US9511171B2 (en) Biocompatible scaffolds with tissue fragments
Hu et al. Fabrication of poly (α‐hydroxy acid) foam scaffolds using multiple solvent systems
Li et al. Biodegradation of aliphatic polyesters
AU776878B2 (en) Cartilage tissue engineering
US5948020A (en) Implantable bioresorbable membrane and method for the preparation thereof
CN1158108C (en) Collagen material and process for producing the same
JP4846233B2 (en) Raw tissue repair implant and methods of use thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: BIOMAT. STICHTING -

BV The patent application has lapsed