NL8301709A - Method for packing of flowers, in particular gerberas, as well as package for use in this method. - Google Patents

Method for packing of flowers, in particular gerberas, as well as package for use in this method. Download PDF

Info

Publication number
NL8301709A
NL8301709A NL8301709A NL8301709A NL8301709A NL 8301709 A NL8301709 A NL 8301709A NL 8301709 A NL8301709 A NL 8301709A NL 8301709 A NL8301709 A NL 8301709A NL 8301709 A NL8301709 A NL 8301709A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
package
flowers
characterized
diameter
funnel
Prior art date
Application number
NL8301709A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Cooepertieve Vereniging Vereni
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cooepertieve Vereniging Vereni filed Critical Cooepertieve Vereniging Vereni
Priority to NL8301709A priority Critical patent/NL8301709A/en
Priority to NL8301709 priority
Publication of NL8301709A publication Critical patent/NL8301709A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
  • B65B25/00Packaging other articles presenting special problems
  • B65B25/02Packaging agricultural or horticultural products
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
  • B65D85/50Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for living organisms, articles or materials sensitive to changes of environment or atmospheric conditions, e.g. land animals, birds, fish, water plants, non-aquatic plants, flower bulbs, cut flowers or foliage
  • B65D85/505Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for living organisms, articles or materials sensitive to changes of environment or atmospheric conditions, e.g. land animals, birds, fish, water plants, non-aquatic plants, flower bulbs, cut flowers or foliage for cut flowers

Abstract

A batch (1) of separate folded containers (2) which have a funnel shaped configuration, is moved between two parallel spaced guide rods (4), with the conical funnel part resting on the rods. The e.g. gerberas (8) are inserted when each individual package is unfolded. The method protects the flower stem (9) in the cylindrical section (7) whilst the flower petals (10) are completely in the funnel top section. After insertion the package may be slightly compacted when put into boxes, thus saving package space.

Description

* * * 1- * N/31,376-dV/kvn * * * 1- * N / 31.376-dV / kvn

Werkwijze voor het verpakken van bloemen, in het bijzonder gerbera's, alsmede verpakking voor toepassing bij deze werkwij ze. Method for packing of flowers, in particular gerberas, and also packaging for use in this method.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het verpakken van bloemen, in het bijzonder gerbera's, waarbij een aantal bloemen in een doos wordt aangebracht, alsmede op een verpakking voor toepassing bij de werkwijze. The present invention relates to a method for the packing of flowers, in particular gerberas, in which a number of flowers is placed in a box, as well as to a package for use in the method.

Bij een bekende werkwijze van deze soort wordt ge-5 bruik gemaakt van een verpakking, die bestaat uit een in hoofdzaak vlakke draagplaat, waarin een aantal openingen is aangebracht. In a known method of this type is ge-5 use is made of a packing, which consists of a substantially planar carrier plate, in which a number of openings is arranged. De bloemen worden hierbij elk met de steel door een opening gestoken, zodanig dat de bloem op de draagplaat komt te liggen en de steel hieronder verloopt. The flowers are hereby each having the stem inserted through an opening, in such a way that the flower on the support plate comes to lie, and the stem extends below. Aangezien in het 10 bijzonder bij gerbera's de bloem een betrekkelijk grote diameter heeft, kan slechts een gering aantal bloemen door de draagplaat worden ondersteund, zodat bij toepassing van de bekende werkwijze en verpakking in het relatief grote, door de doos bepaalde volume een klein aantal bloemen wordt verpakt. Since a relatively large diameter of the flower in the 10 particularly at gerberas, only a small number of flowers can be supported by the support plate, so that when using the known method and packaging in the relatively large, by the box-determined volume of a small number of flowers is packaged.

15 Hierdoor worden de transportkosten in het bijzonder bij transport per vliegtuig bijzonder hoog. 15 As a result, transport costs are, in particular, during transport by air is particularly high.

De uitvinding beoogt een werkwijze van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen, waarbij dit bezwaar op eenvoudige wijze is ondervangen. The invention aims to provide a method of the type mentioned in the preamble, wherein this disadvantage is obviated in a simple manner.

20 Hiertoe heeft de werkwijze volgens de uitvinding het kenmerk, dat elke bloem eerst met de steel in een trechtervormige koker wordt geschoven, totdat de bloembladen in de trechtervormige koker liggen, waarbij de diameter aan het smalle uiteinde van de koker aanmerkelijk kleiner is dan 25 de diameter van de te verpakken bloemen. 20 To this end, the method characterized in that each flower is first slid with the stem in a funnel-shaped duct according to the invention, until the petals lie in the funnel-shaped sleeve, wherein the diameter is considerably smaller at the narrow end of the sleeve than 25, the diameter of the flowers to be packed.

Op deze wijze wordt bereikt,dat de bloem door de trechtervormige koker althans gedeeltelijk wordt dichtgevouwen, zodat in een bepaald volume een aanmerkelijk groter aantal bloemen kan worden verpakt, waardoor de transportkosten aan-30 zienlijk worden gereduceerd. In this manner it is obtained that the flour is folded at least partly through the funnel-shaped sleeve, so that it can be packed, a considerably larger number of flowers in a given volume, so that the transport costs can be reduced considerably to-30. Bij proefnemingen in de praktijk is gebleken, dat twee tot drie maal zoveel bloemen in eenzelfde volume kunnen worden verpakt, zonder dat beschadiging van de bloem optreedt. In tests in practice it has been found, which can be packaged as many flowers in an equal volume of two to three times, without departing from the flower damage occurs. Een belangrijk voordeel van de werkwijze volgens de uitvinding is dan ook, dat de bloem volledig is be-35 schermd door de trechtervormige koker. An important advantage of the method according to the invention is, therefore, that the flour is fully be-35 protected by the funnel-shaped sleeve.

8301709 : - 2 - 8301709 - 2 -

De uitvinding verschaft tevens een verpakking, bestemd voor toepassing bij de beschreven werkwijze, welke verpakking volgens de uitvinding daardoor wordt gekenmerkt, dat de verpakking bestaat uit een platte, tot een trechtervorm 5 openvouwbare koker, die is vervaardigd uit een dun, soepel materiaal, waarbij de diameter aan het smalle uiteinde van de koker kleiner is dan de diameter van de te verpakken bloemen. The invention also provides a packaging intended for use in the disclosed method, said packaging being characterized in accordance with the invention, that the packaging consists of a flat, into a funnel shape 5 open foldable sleeve, which is made of a thin, flexible material, wherein the diameter at the small end of the sleeve is smaller than the diameter of the flowers to be packed.

Bij voorkeur bezit de trechtervormige koker aan het smalle uiteinde een cilindrisch verlengstuk. Preferably, the funnel-shaped sleeve, a cylindrical extension at the narrow end. Hierdoor wordt 10 een bijzonder goede bescherming van de bloem bereikt. This 10 is a particularly good protection of the flower.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin schematisch een perspectivisch aanzicht van een reeks met elkaar verbonden verpakkingen is weergegeven. The invention will be explained in more detail below with reference to the drawing, which diagrammatically shows a perspective view of a series of connected packages with each other.

15 Een pakket 1, dat bestaat uit een aantal losneembaar met elkaar verbonden verpakkingen 2, wordt ondersteund door een gedeeltelijk afgebeeld geleidingsorgaan 3, dat bij het weergegeven uitvoeringsvoorbeeld twee stangen 4 omvat. 15, a package 1, which consists of a number of detachably interconnected packages 2, is supported by a partially illustrated guide member 3, which at the embodiment shown comprises two bars 4. Elke verpakking 2 bestaat uit een plat gevouwen koker 5, die aan het 20 smalle uiteinde 6 een cilindrisch verlengstuk 7 bezit. Each pack 2 consists of a flat-folded tube 5, which is at the narrow end 6 20 7 has a cylindrical extension. De verpakking 2 is vervaardigd uit een dun, soepel en doorzichtig materiaal. The package 2 is made of a thin, flexible and transparent material. Zoals uit de tekening blijkt, kan de koker 5 gemakkelijk worden opengevouwen tot een ronde trechtervorm. As can be seen from the drawing, the sleeve 5 can easily be unfolded into a round funnel shape.

Voor het gebruik van de verpakkingen 2 worden de 25 verpakkingen achtereenvolgens opengevouwen, waarna een bloem 8, zoals bijvoorbeeld een gerbera, met de steel 9 in de koker 5 en door het cilindrische verlengstuk 7 wordt geschoven, totdat de bloembladen 10 van de bloem 8. geheel in de trechtervormige koker 5 liggen. after which a flower 8, such as, for example, a gerbera, with the stem 9 in the tube 5 and is pushed by the cylindrical extension 7, until the list of the flower petals 10 8 for the use of the packages 2, the 25 packages are successively unfolded. a whole are situated in the funnel-shaped duct 5. Aangezien de diameter aan het smalle uit-30 einde 6 van de koker 5 aanmerkelijk kleiner is dan de diameter van de onverpakte bloem 8, worden de bloembladen 10 samengevouwen, zodat de ruimte, die de bloem in beslag neemt aanzienlijk wordt gereduceerd. Since the diameter at the narrow out-30, end 6 of the sleeve 5 is considerably smaller than the diameter of the unpackaged flour 8, the petals 10 are folded together, so that the space, which takes the flour in batter is considerably reduced. Na het aanbrengen van bijvoorbeeld vijf bloemen in opeenvolgende,met elkaar verbonden kokers 5, worden 35 de gevulde kokers 5 van het pakket 1 losgenomen en worden de verpakte bloemen 8 in een niet-weergegeven doos gelegd. After the application of, for example, five flowers in consecutive, interconnected sleeves 5, are 35, the filled tubes 5 of the package 1 removed, and the packed flowers to 8 are placed in a box, not shown. In deze doos kunnen door toepassing van de verpakking relatief veel bloemen worden verpakt, waardoor de transportkosten aanmerkelijk worden verlaagd. In this box can be packed relatively large amount of flowers by the use of the package, thereby reducing the transportation costs significantly.

40 Bovendien worden de bloemen 8 door de verpakking 2 8301709 - 3 - r —, « op doelmatige wijze tegen, beschadiging beschermt. 40 In addition, the floral 8 through the package 2 are 8301709-3 - r -, "in an efficient manner against and damage protection.

Bij voorkeur is de diameter van de koker 5 aan het brede uiteinde 11 althans ongeveer gelijk aan de diameter van de te verpakken bloemen. Preferably, the diameter of the tube 5 at the wide end 11 at least approximately equal to the diameter of the flowers to be packed. Hierdoor wordt een gelijkmatig samen-5 vouwen van de bloembladen 10 bereikt, zonder dat beschadiging hiervan kan optreden. As a result, a uniformly together 5-fold of the petals 10 reach, without these being damaged may occur.

De uitvinding is niet beperkt tot het in het voorgaande beschreven uitvoeringsvoorbeeld, dat binnen het kader der uitvinding op verschillende manieren kan worden gevarieerd. The invention is not limited to the above-described embodiment, that within the scope of the invention can be varied in a number of ways.

8301709 8301709

Claims (7)

1. Werkwijze voor het verpakken van bloemen, in het bijzonder gerbera's, waarbij een aantal bloemen in een doos wordt aangebracht, met het kenmerk, dat elke bloem eerst met de steel in een trechtervormige koker wordt gescho- 5 ven, totdat de bloembladen in de trechtervormige koker .·. 1. Method for the packing of flowers, in particular gerberas, in which a number of flowers is placed in a box, characterized in that each flower is first slid with the stem in a funnel-shaped duct 5 ven, until the petals in the funnel-shaped sleeve. ·. liggen, waarbij de diameter aan het smalle uiteinde van de koker aanmerkelijk kleiner is dan de diameter van de te verpakken bloemen. lie, wherein the diameter at the narrow end of the sleeve is substantially smaller than the diameter of the flowers to be packed.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het 10 kenmerk, dat de.trechtervormige kokers in ongebruikte toestand plat zijn gevouwen en deel uitmaken van een pakket losneembaar met elkaar verbonden kokers, waarbij elke koker voor gebruik wordt opengevouwen en telkens na het aanbrengen van een gewenst aantal bloemen in opengevouwen kokers de ge-15 vulde kokers van het pakket worden losgenomen. 2. A method as claimed in claim 1, 10, characterized in that in the unused state de.trechtervormige sleeves are folded flat and form a part of a package of cartridges are detachably connected to each other, wherein each sleeve before use is unfolded and in each case after the application of a desired some flowers in the unfolded tubes ge-15-filled tubes are removed from the package.
3. Verpakking, bestemd voor toepassing bij de werkwijze volgens conclusie 1 of 2,met het kenmerk, dat de verpakking bestaat uit een platte, tot een trechtervorm openvouwbare koker, die is vervaardigd uit een dun, soepel 20 materiaal, waarbij de diameter aan het smalle uiteinde van de koker kleiner is dan de diameter van de te verpakken bloemen. 3. Packaging, intended for use in the method according to claim 1 or 2, characterized in that the package consists of a flat, into a funnel shape open foldable sleeve, which is made of a thin, flexible 20 material, wherein the diameter at the narrow end of the sleeve is smaller than the diameter of the flowers to be packed.
4. Verpakking volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de trechtervormige koker aan het smalle uiteinde een cilindrisch verlengstuk bezit. 4. A package according to claim 3, characterized in that the funnel-shaped sleeve has a cylindrical extension piece has at its narrow end.
5. Verpakking volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat de diameter van de trechtervormige koker aan het brede uiteinde althans ongeveer gelijk is aan de diameter van de te verpakken bloemen. 5. A package according to claim 3 or 4, characterized in that the diameter of the funnel-shaped tube at the wide end is at least approximately equal to the diameter of the flowers to be packed.
6. Verpakking volgens conclusie 3, 4 of 5, m e...t 30 het kenmerk, dat de verpakking uit een doorzichtig materiaal bestaat. 6. A package according to claim 3, 4 or 5, m e t ... 30, characterized in that the packaging consists of a transparent material.
7. Verpakking volgens conclusie 3,4, 5 of 6, met het kenmerk, dat de verpakking deel uitmaakt van een pakket losneembaar met elkaar verbonden verpakkingen. 7. A package according to claim 3,4, 5 or 6, characterized in that the package is part of a package of containers are detachably connected to each other. 8301709 8301709
NL8301709A 1983-05-13 1983-05-13 Method for packing of flowers, in particular gerberas, as well as package for use in this method. NL8301709A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8301709A NL8301709A (en) 1983-05-13 1983-05-13 Method for packing of flowers, in particular gerberas, as well as package for use in this method.
NL8301709 1983-05-13

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8301709A NL8301709A (en) 1983-05-13 1983-05-13 Method for packing of flowers, in particular gerberas, as well as package for use in this method.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8301709A true NL8301709A (en) 1984-12-03

Family

ID=19841851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8301709A NL8301709A (en) 1983-05-13 1983-05-13 Method for packing of flowers, in particular gerberas, as well as package for use in this method.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8301709A (en)

Cited By (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0428234A2 (en) * 1989-11-15 1991-05-22 Johanna Catharina Maria Naus Decorative collar for a flower
US5595045A (en) * 1988-09-26 1997-01-21 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a floral grouping with a sleeve
US5944187A (en) 1992-09-04 1999-08-31 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with detachable upper portion
US5996313A (en) 1993-07-21 1999-12-07 Southpac International, Inc. Floral grouping wrapped with a floral sleeve
US6000544A (en) 1993-07-21 1999-12-14 Southpac Trust International, Inc. Floral grouping wrapper having a detachable portion
US6006496A (en) 1994-03-31 1999-12-28 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve convertible into a decorative skirt
US6009664A (en) 1992-09-04 2000-01-04 Southpac Trust International, Inc. Plant cover and sleeve formed from two materials
US6023885A (en) 1998-04-27 2000-02-15 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6047524A (en) 1994-03-31 2000-04-11 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a sleeve to a pot
US6061959A (en) 1993-07-21 2000-05-16 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having tabs for closure
US6061958A (en) 1993-01-06 2000-05-16 Southpac International Trust Covering for flower pot and floral grouping
US6070390A (en) 1992-10-13 2000-06-06 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a floral grouping
US6076672A (en) 1994-05-03 2000-06-20 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with upper detachable portion
US6105310A (en) 1994-05-03 2000-08-22 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6115962A (en) 1994-03-31 2000-09-12 Southpac Trust International, Inc. Sleeve for covering a flower pot
US6123194A (en) 1993-07-21 2000-09-26 Southpac Trust International, Inc. Sleeve-type floral grouping wrapper
US6125578A (en) 1994-05-03 2000-10-03 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6145274A (en) 1994-03-31 2000-11-14 Southpac Trust Internaional, Inc. Floral sleeve having perforations
US6151830A (en) 1994-03-31 2000-11-28 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6176372B1 (en) 1993-07-21 2001-01-23 Southpack Trust International, Inc. Floral sleeve with staggered bonding material
US6182396B1 (en) 1992-09-04 2001-02-06 Southpac Trust Int'l, Inc. Plant cover and sleeve formed from two materials
US6185904B1 (en) 1996-02-26 2001-02-13 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a pot with a conformable sleeve
US6185903B1 (en) 1992-09-04 2001-02-13 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a flower pot with a sleeve
US6195937B1 (en) 1994-03-31 2001-03-06 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve convertible into a decorative skirt
US6202347B1 (en) 1994-03-31 2001-03-20 Southpac Trust International, Inc. Sleeve having a detachable upper portion and a skirt portion
US6230441B1 (en) 1996-02-26 2001-05-15 Southpac Trust International, Inc. Decorative flower pot sleeve
US6295760B1 (en) 1994-03-31 2001-10-02 Southpac Trust International, Inc. Plant sleeve having an expandable portion
US6305147B1 (en) 1994-03-31 2001-10-23 Southpac Trust Int'l, Inc. Method of containing a botanical item
US6321486B1 (en) 1999-12-17 2001-11-27 Southpac Trust International, Inc. Plant wrapper
US6321508B1 (en) 1994-03-31 2001-11-27 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item with a sleeve having an expandable portion
US6324813B1 (en) 1997-06-26 2001-12-04 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of a polymeric material having a cloth-appearing finish on a surface thereof
US6327817B1 (en) 1994-03-31 2001-12-11 Southpac Trust International, Inc. Plant cover and sleeve formed from two materials
US6339900B1 (en) 1994-03-31 2002-01-22 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6343456B2 (en) 1994-03-31 2002-02-05 Southpac Trust International, Inc. Method of securing a plant cover about a pot
US6345467B1 (en) 1998-04-27 2002-02-12 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6351912B1 (en) 1988-07-13 2002-03-05 Southpac Trust International, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6365251B1 (en) 1998-06-17 2002-04-02 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture and appearance assimilating the appearance of paper
US6387459B1 (en) 1994-01-07 2002-05-14 Southpac Trust International, Inc. Decorative ribbon materials and methods for producing same
US6385905B1 (en) 1996-02-26 2002-05-14 Southpac Trust International, Inc. Pot cover having an elastic portion
US6385906B2 (en) 1999-07-23 2002-05-14 Southpac Trust Int'l. Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6389749B1 (en) 1996-02-26 2002-05-21 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a trapezoidal lower end
US6401388B2 (en) 1999-07-23 2002-06-11 Southpac Trust Int'l. Inc. Method of containing a pot or floral grouping in a sleeve with expandable sidewalls
US6401430B2 (en) 1998-06-17 2002-06-11 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture or appearance simulating the texture or appearance of paper
US6425203B1 (en) 1996-02-26 2002-07-30 Southpac Trust International, Inc. Sleeve with rounded lower end
US6430869B1 (en) 1998-04-27 2002-08-13 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an arcuate upper end
US6430870B1 (en) 1994-05-03 2002-08-13 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a shrinkable element
US6438897B1 (en) 1996-02-26 2002-08-27 Southpac Trust International, Inc. Sleeve with trapezoidal lower end
US6438898B1 (en) 1994-03-31 2002-08-27 Southpac Trust International, Inc. Plant sleeve having an expandable portion
US6453611B1 (en) 1996-02-26 2002-09-24 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a biconcave lower end
US6463718B2 (en) 1994-03-31 2002-10-15 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a tubular sleeve to a pot
US6532698B2 (en) 1994-03-31 2003-03-18 Southpac Trust International, Inc. Plant package including growing medium and botanical item
US6539666B2 (en) 1996-02-26 2003-04-01 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a curvilinear lower end
US6546669B2 (en) 1996-02-26 2003-04-15 Southpac Trust International, Inc. Sleeve with a triangular lower end
US6560924B1 (en) 1996-02-26 2003-05-13 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a triangular lower end
US6565958B1 (en) 1997-06-26 2003-05-20 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve having a texture and/or appearance simulating the texture and/or appearance of cloth
US6574919B2 (en) 1994-05-03 2003-06-10 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a pot or floral grouping in a sleeve having expandable sidewalls
US6584729B2 (en) 1995-02-10 2003-07-01 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a potted plant with a sleeve having tabs
US6591549B2 (en) 1994-03-31 2003-07-15 Southpac Trust International, Inc. Method of using a conical floral sleeve
US6594953B2 (en) 2000-12-08 2003-07-22 Southpac Trust International Inc. Flower pot with attached sleeve and method of use
US6598340B1 (en) 2001-01-16 2003-07-29 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with a pleated skirt
US6598341B2 (en) 1996-02-26 2003-07-29 Southpac Trust International, Inc. Pot cover having an elastic portion
US6601367B1 (en) 2001-08-29 2003-08-05 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a concave lower end
US6647663B2 (en) 1997-01-27 2003-11-18 Southpac Trust International, Inc. Plant sleeve having an expandable portion
US6662496B2 (en) 1994-03-31 2003-12-16 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6702114B1 (en) 1993-07-21 2004-03-09 Southpac Trust International, Inc. Floral grouping wrapper having a detachable portion
US6705046B2 (en) 1998-04-27 2004-03-16 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6718741B1 (en) 2002-04-09 2004-04-13 Southpac Trust International, Inc. Method and apparatus for securing a decorative cover about a flower pot
US6735925B2 (en) 2002-02-14 2004-05-18 Southpac Trust International, Inc. Flat panel sleeve with folded portions and method of manufacturing
US6753074B1 (en) 1997-06-26 2004-06-22 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of a polymeric material having a texture or appearance simulating the texture of appearance of cloth
US6775949B2 (en) 2001-01-16 2004-08-17 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with a skirt
US6796104B1 (en) 1994-03-31 2004-09-28 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6938320B2 (en) 1992-08-05 2005-09-06 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method for covering a flower pot and floral grouping
US7906190B2 (en) 2001-08-21 2011-03-15 Wanda M. Weder and William F. Straeter, not individually but solely as Trustees of The Family Trust U/T/A dated December 8, 1995 Flexible packaging materials and methods of making and using same
US8015751B2 (en) 2005-01-18 2011-09-13 Wanda M. Weder & William F. Straeter Compressed packaged articles and methods of making, transporting, shipping and using same
US8091273B2 (en) 2006-07-20 2012-01-10 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method for wrapping a floral grouping
US8091274B2 (en) 2006-07-20 2012-01-10 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of wrapping a floral grouping
US8104225B2 (en) 1994-03-31 2012-01-31 Wanda M. Weder & William F. Straeter Method of covering a potted plant
US8205383B2 (en) 1996-02-26 2012-06-26 Wanda M. Weder And William F. Staeter Sleeve with angular arcuate lower end
US8434263B2 (en) 1998-04-27 2013-05-07 Wanda M. Weder & William F. Straeter Floral sleeve having a decorative pattern
US8726569B2 (en) 2001-10-05 2014-05-20 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of covering a pot with a floral sleeve
US9211974B2 (en) 2001-08-21 2015-12-15 Wanda M. Weder & William F. Straeter Container assemblies having collapsible and erectable containers containing a packaging material and methods of production and use thereof

Cited By (215)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6499250B2 (en) 1984-05-22 2002-12-31 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a skirt and detachable portion
US6192625B1 (en) 1988-07-13 2001-02-27 Southpac Trust International, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6351912B1 (en) 1988-07-13 2002-03-05 Southpac Trust International, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US5595048A (en) * 1988-09-26 1997-01-21 Southpac Trust International, Inc. Floral grouping wrapper having a detachable portion
US5640829A (en) * 1988-09-26 1997-06-24 Southpac Trust International, Inc. Method for wrapping a floral grouping
US5595045A (en) * 1988-09-26 1997-01-21 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a floral grouping with a sleeve
EP0428234A3 (en) * 1989-11-15 1991-11-21 Johanna Catharina Maria Naus Decorative collar for a flower
EP0428234A2 (en) * 1989-11-15 1991-05-22 Johanna Catharina Maria Naus Decorative collar for a flower
US6499253B2 (en) 1992-04-09 2002-12-31 Southpac Trust International, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6938320B2 (en) 1992-08-05 2005-09-06 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method for covering a flower pot and floral grouping
US6185903B1 (en) 1992-09-04 2001-02-13 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a flower pot with a sleeve
US6173553B1 (en) 1992-09-04 2001-01-16 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a flower pot with a cover having an expandable portion
US6457296B1 (en) 1992-09-04 2002-10-01 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6009664A (en) 1992-09-04 2000-01-04 Southpac Trust International, Inc. Plant cover and sleeve formed from two materials
US6594952B2 (en) 1992-09-04 2003-07-22 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6182396B1 (en) 1992-09-04 2001-02-06 Southpac Trust Int'l, Inc. Plant cover and sleeve formed from two materials
US5944187A (en) 1992-09-04 1999-08-31 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with detachable upper portion
US6152301A (en) 1992-09-04 2000-11-28 Soutpac Trust International, Inc. Floral sleeve with detachable upper portion
US6098377A (en) 1992-09-04 2000-08-08 Southpac Trust International, Inc., Method of wrapping a floral sleeve about a pot
US6578345B2 (en) 1992-09-04 2003-06-17 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a flower pot
US6135284A (en) 1992-09-04 2000-10-24 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with detachable upper portion
US6070390A (en) 1992-10-13 2000-06-06 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a floral grouping
US6418662B2 (en) 1993-01-06 2002-07-16 Southpac Trust International, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6393801B1 (en) 1993-01-06 2002-05-28 Southpac Trust Int'l. Inc. Method of wrapping a flower pot
US6061958A (en) 1993-01-06 2000-05-16 Southpac International Trust Covering for flower pot and floral grouping
US6148561A (en) 1993-01-06 2000-11-21 Southpac Trust Int'l, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6088961A (en) 1993-01-06 2000-07-18 Southpac Trust Int'l, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6192626B1 (en) 1993-01-06 2001-02-27 Southpac Trust Int'l, Inc. Covering for flower pot and floral grouping
US6123194A (en) 1993-07-21 2000-09-26 Southpac Trust International, Inc. Sleeve-type floral grouping wrapper
US6142299A (en) 1993-07-21 2000-11-07 Southpac Trust International Inc. Floral grouping wrapper having detachable portion
US6178689B1 (en) 1993-07-21 2001-01-30 Southpac Trust Int'l, Inc. Method of wrapping potted plant with sleeve having tabs
US6061959A (en) 1993-07-21 2000-05-16 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having tabs for closure
US6702114B1 (en) 1993-07-21 2004-03-09 Southpac Trust International, Inc. Floral grouping wrapper having a detachable portion
US6460291B1 (en) 1993-07-21 2002-10-08 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a potted plant with a sleeve having tabs
US6176372B1 (en) 1993-07-21 2001-01-23 Southpack Trust International, Inc. Floral sleeve with staggered bonding material
US6000544A (en) 1993-07-21 1999-12-14 Southpac Trust International, Inc. Floral grouping wrapper having a detachable portion
US5996313A (en) 1993-07-21 1999-12-07 Southpac International, Inc. Floral grouping wrapped with a floral sleeve
US6385904B1 (en) 1993-07-21 2002-05-14 Southpac Trust Int'l, Inc. Sleeve having tabs for wrapping potted plant
US6387459B1 (en) 1994-01-07 2002-05-14 Southpac Trust International, Inc. Decorative ribbon materials and methods for producing same
US6796104B1 (en) 1994-03-31 2004-09-28 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6189290B1 (en) 1994-03-31 2001-02-20 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6810638B2 (en) 1994-03-31 2004-11-02 The Family Trust Method for forming a cover about a flower pot
US6192657B1 (en) 1994-03-31 2001-02-27 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6195963B1 (en) 1994-03-31 2001-03-06 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6195937B1 (en) 1994-03-31 2001-03-06 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve convertible into a decorative skirt
US6151830A (en) 1994-03-31 2000-11-28 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6202347B1 (en) 1994-03-31 2001-03-20 Southpac Trust International, Inc. Sleeve having a detachable upper portion and a skirt portion
US6212856B1 (en) 1994-03-31 2001-04-10 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6789356B2 (en) 1994-03-31 2004-09-14 Southpac Trust International, Inc. Method for securing a cover about a flower pot
US6266920B1 (en) 1994-03-31 2001-07-31 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a skirt and detachable portion
US6789372B2 (en) 1994-03-31 2004-09-14 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item
US6279296B1 (en) 1994-03-31 2001-08-28 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6786004B2 (en) 1994-03-31 2004-09-07 Southpac Trust International, Inc. Plant package with tubular sleeve and pot cover
US6782658B2 (en) 1994-03-31 2004-08-31 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6295760B1 (en) 1994-03-31 2001-10-02 Southpac Trust International, Inc. Plant sleeve having an expandable portion
US6782657B2 (en) 1994-03-31 2004-08-31 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6298602B1 (en) 1994-03-31 2001-10-09 Southpac Trust International Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6301861B1 (en) 1994-03-31 2001-10-16 Southpac Trust International, Inc. Method of crimping a floral sleeve about a botanical item and growing medium
US6305147B1 (en) 1994-03-31 2001-10-23 Southpac Trust Int'l, Inc. Method of containing a botanical item
US6318050B1 (en) 1994-03-31 2001-11-20 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a sleeve to a pot
US6530193B2 (en) 1994-03-31 2003-03-11 Southpac Trust Int'l., Inc. Method of containing a botanical item
US6321508B1 (en) 1994-03-31 2001-11-27 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item with a sleeve having an expandable portion
US6739091B2 (en) 1994-03-31 2004-05-25 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6327817B1 (en) 1994-03-31 2001-12-11 Southpac Trust International, Inc. Plant cover and sleeve formed from two materials
US6339900B1 (en) 1994-03-31 2002-01-22 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6739090B2 (en) 1994-03-31 2004-05-25 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a tubular sleeve to a pot
US6343456B2 (en) 1994-03-31 2002-02-05 Southpac Trust International, Inc. Method of securing a plant cover about a pot
US6735904B2 (en) 1994-03-31 2004-05-18 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6345469B2 (en) 1994-03-31 2002-02-12 Southpac Trust International, Inc. Floral covering
US6347481B1 (en) 1994-03-31 2002-02-19 Southpac Trust Int'l, Inc. Sleeve having expandable portion
US6145274A (en) 1994-03-31 2000-11-14 Southpac Trust Internaional, Inc. Floral sleeve having perforations
US6354040B1 (en) * 1994-03-31 2002-03-12 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6357205B1 (en) 1994-03-31 2002-03-19 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item
US6725626B2 (en) 1994-03-31 2004-04-27 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6701667B2 (en) 1994-03-31 2004-03-09 Southpac Trust International, Inc. Method of securing a plant cover about a pot
US6769225B2 (en) 1994-03-31 2004-08-03 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a sleeve to a pot
US6367229B1 (en) 1994-03-31 2002-04-09 Southpac Trust Internation, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6115994A (en) 1994-03-31 2000-09-12 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a floral sleeve to a pot via bonding material
US6662496B2 (en) 1994-03-31 2003-12-16 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6637154B2 (en) 1994-03-31 2003-10-28 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6385907B2 (en) 1994-03-31 2002-05-14 Southpac Trust Int'l. Inc. Method of covering a flower pot with a sleeve
US6115962A (en) 1994-03-31 2000-09-12 Southpac Trust International, Inc. Sleeve for covering a flower pot
US6634137B2 (en) 1994-03-31 2003-10-21 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US7984588B2 (en) 1994-03-31 2011-07-26 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of containing a floral grouping or potted plant
US6397521B1 (en) 1994-03-31 2002-06-04 Southpac Trust International, Inc. Plant package having a botanical item and growing medium
US6629385B2 (en) 1994-03-31 2003-10-07 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6401431B2 (en) 1994-03-31 2002-06-11 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6625930B2 (en) 1994-03-31 2003-09-30 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6618992B2 (en) 1994-03-31 2003-09-16 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US8104225B2 (en) 1994-03-31 2012-01-31 Wanda M. Weder & William F. Straeter Method of covering a potted plant
US6618991B2 (en) 1994-03-31 2003-09-16 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a floral sleeve to a pot via bonding material
US6421958B2 (en) 1994-03-31 2002-07-23 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve convertible into a decorative skirt
US6606838B2 (en) 1994-03-31 2003-08-19 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item with a sleeve
US6604341B2 (en) 1994-03-31 2003-08-12 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6601344B2 (en) 1994-03-31 2003-08-05 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6598344B2 (en) 1994-03-31 2003-07-29 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6598343B2 (en) 1994-03-31 2003-07-29 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6047524A (en) 1994-03-31 2000-04-11 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a sleeve to a pot
US6438898B1 (en) 1994-03-31 2002-08-27 Southpac Trust International, Inc. Plant sleeve having an expandable portion
US6591549B2 (en) 1994-03-31 2003-07-15 Southpac Trust International, Inc. Method of using a conical floral sleeve
US6026631A (en) 1994-03-31 2000-02-22 Southpac Trust Int'l, Inc. Method of crimping a floral sleeve about a pot
US6026630A (en) 1994-03-31 2000-02-22 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US8341882B2 (en) 1994-03-31 2013-01-01 Wanda M. Weder & William F. Straeter Plant package having a decorative covering
US6463718B2 (en) 1994-03-31 2002-10-15 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a tubular sleeve to a pot
US6539668B2 (en) 1994-03-31 2003-04-01 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6467218B2 (en) 1994-03-31 2002-10-22 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6470624B2 (en) 1994-03-31 2002-10-29 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6286255B1 (en) 1994-03-31 2001-09-11 Southpac Trust International, Inc. Floral covering
US6484443B2 (en) 1994-03-31 2002-11-26 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6493989B2 (en) 1994-03-31 2002-12-17 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6016642A (en) 1994-03-31 2000-01-25 Southpac Trust Int'l, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6499252B2 (en) 1994-03-31 2002-12-31 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an extendable skirt and methods
US6006496A (en) 1994-03-31 1999-12-28 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve convertible into a decorative skirt
US6502351B2 (en) 1994-03-31 2003-01-07 Southpac Trust International, Inc. Method of attaching a floral sleeve to a pot via bonding material
US6510651B2 (en) 1994-03-31 2003-01-28 Southpac Trust International, Inc. Covering for a floral grouping or flower pot
US6510652B2 (en) 1994-03-31 2003-01-28 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a potted plant
US6513302B2 (en) 1994-03-31 2003-02-04 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a flower pot
US6519915B2 (en) 1994-03-31 2003-02-18 Southpac Trust Int'l. Inc. Method of covering a flower pot
US6536186B2 (en) 1994-03-31 2003-03-25 Southpac Trust International, Inc. Method for forming a cover about a flower pot
US6523327B2 (en) 1994-03-31 2003-02-25 Southpac Trust Int'l., Inc. Method of covering a flower pot
US6532698B2 (en) 1994-03-31 2003-03-18 Southpac Trust International, Inc. Plant package including growing medium and botanical item
US6691458B2 (en) 1994-03-31 2004-02-17 Southpac Trust International, Inc. Method of securing a plant cover about a pot
US6574919B2 (en) 1994-05-03 2003-06-10 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a pot or floral grouping in a sleeve having expandable sidewalls
US6119860A (en) 1994-05-03 2000-09-19 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with upper detachable portion
US6363657B1 (en) 1994-05-03 2002-04-02 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6779301B2 (en) 1994-05-03 2004-08-24 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a pot or floral grouping in a sleeve having expandable sidewalls
US6286256B1 (en) 1994-05-03 2001-09-11 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6430870B1 (en) 1994-05-03 2002-08-13 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a shrinkable element
US6125578A (en) 1994-05-03 2000-10-03 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6076672A (en) 1994-05-03 2000-06-20 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with upper detachable portion
US6105310A (en) 1994-05-03 2000-08-22 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6279264B1 (en) 1994-05-03 2001-08-28 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a pot or floral grouping in a sleeve with expandable sidewalls
US6571510B2 (en) 1994-05-03 2003-06-03 Donald E. Weder Floral sleeve having a shrinkable element
US6758011B2 (en) 1995-02-10 2004-07-06 Southpac Trust International, Inc. Potted plant package
US6584729B2 (en) 1995-02-10 2003-07-01 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a potted plant with a sleeve having tabs
US6438896B1 (en) 1996-02-26 2002-08-27 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a rounded lower end
US6453611B1 (en) 1996-02-26 2002-09-24 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a biconcave lower end
US6230441B1 (en) 1996-02-26 2001-05-15 Southpac Trust International, Inc. Decorative flower pot sleeve
US6807771B2 (en) 1996-02-26 2004-10-26 The Family Trust Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a curvilinear lower end
US6571536B2 (en) 1996-02-26 2003-06-03 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a pot with a conformable sleeve
US6185904B1 (en) 1996-02-26 2001-02-13 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a pot with a conformable sleeve
US6560924B1 (en) 1996-02-26 2003-05-13 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a triangular lower end
US6438897B1 (en) 1996-02-26 2002-08-27 Southpac Trust International, Inc. Sleeve with trapezoidal lower end
US6546669B2 (en) 1996-02-26 2003-04-15 Southpac Trust International, Inc. Sleeve with a triangular lower end
US8205383B2 (en) 1996-02-26 2012-06-26 Wanda M. Weder And William F. Staeter Sleeve with angular arcuate lower end
US6598341B2 (en) 1996-02-26 2003-07-29 Southpac Trust International, Inc. Pot cover having an elastic portion
US6298601B1 (en) 1996-02-26 2001-10-09 Southpac Trust Int'l, Inc. Flat sleeve convertible to a decorative container
US6539666B2 (en) 1996-02-26 2003-04-01 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a curvilinear lower end
US6341446B2 (en) 1996-02-26 2002-01-29 Southpac Trust International, Inc. Flat sleeve convertible to a decorative container
US6425203B1 (en) 1996-02-26 2002-07-30 Southpac Trust International, Inc. Sleeve with rounded lower end
US6360485B1 (en) 1996-02-26 2002-03-26 Southpac Trust Int'l. Inc. Decorative flower pot sleeve
US6418698B1 (en) 1996-02-26 2002-07-16 Southpac Trust International, Inc. Method of wrapping a pot with a conformable sleeve
US6523305B2 (en) 1996-02-26 2003-02-25 Southpac Trust International, Inc. Flat sleeve convertible to a decorative container
US8341883B2 (en) 1996-02-26 2013-01-01 Wanda M. Weder & William F. Straeter Sleeve with angular arcuate lower end
US6385905B1 (en) 1996-02-26 2002-05-14 Southpac Trust International, Inc. Pot cover having an elastic portion
US6389749B1 (en) 1996-02-26 2002-05-21 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a trapezoidal lower end
US6662495B2 (en) 1996-02-26 2003-12-16 Southpac Trust Internaitonal, Inc. Flat sleeve convertible to a decorative container
US6655086B2 (en) 1996-02-26 2003-12-02 Southpac Trust International, Inc. Flat sleeve convertible to a decorative container
US6477804B2 (en) 1996-02-26 2002-11-12 Southpac Trust International, Inc. Flat sleeve convertible to a decorative container
US6647663B2 (en) 1997-01-27 2003-11-18 Southpac Trust International, Inc. Plant sleeve having an expandable portion
US6753074B1 (en) 1997-06-26 2004-06-22 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of a polymeric material having a texture or appearance simulating the texture of appearance of cloth
US6579603B1 (en) 1997-06-26 2003-06-17 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of a polymeric material having a texture or appearance simulating the texture or appearance of cloth
US6463717B1 (en) 1997-06-26 2002-10-15 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of a polymeric material having a texture or appearance simulating the texture or appearance of cloth
US6720051B2 (en) 1997-06-26 2004-04-13 Southpac Trust International, Inc. Cloth-like decorative sleeve
US6715261B2 (en) 1997-06-26 2004-04-06 Southpac Trust International, Inc. Method for wrapping a flower pot with a sleeve having a texture or appearance simulating the texture or appearance of cloth
US6565958B1 (en) 1997-06-26 2003-05-20 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve having a texture and/or appearance simulating the texture and/or appearance of cloth
US6708464B2 (en) 1997-06-26 2004-03-23 Southpac Trust International, Inc. Method for providing a decorative cover having a cloth-appearing finish for a flower pot
US6706379B2 (en) 1997-06-26 2004-03-16 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of polymeric material having a texture or appearance simulating the texture or appearance of cloth
US6324813B1 (en) 1997-06-26 2001-12-04 Southpac Trust International, Inc. Decorative sleeve cover formed of a polymeric material having a cloth-appearing finish on a surface thereof
US6701668B2 (en) 1998-04-27 2004-03-09 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6023885A (en) 1998-04-27 2000-02-15 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6574920B1 (en) 1998-04-27 2003-06-10 Southpac Trust Int'l. Inc. Floral sleeve having an arcuate upper end
US6199320B1 (en) 1998-04-27 2001-03-13 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6345467B1 (en) 1998-04-27 2002-02-12 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6568129B2 (en) 1998-04-27 2003-05-27 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6430869B1 (en) 1998-04-27 2002-08-13 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having an arcuate upper end
US8434263B2 (en) 1998-04-27 2013-05-07 Wanda M. Weder & William F. Straeter Floral sleeve having a decorative pattern
US6412219B2 (en) * 1998-04-27 2002-07-02 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6705046B2 (en) 1998-04-27 2004-03-16 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6539667B2 (en) 1998-04-27 2003-04-01 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve having a decorative pattern
US6613409B2 (en) 1998-06-17 2003-09-02 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture or appearance simulating the texture or appearance of paper
US6521307B2 (en) 1998-06-17 2003-02-18 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture or appearance simulating the texture or appearance of paper
US6365251B1 (en) 1998-06-17 2002-04-02 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture and appearance assimilating the appearance of paper
US6401430B2 (en) 1998-06-17 2002-06-11 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture or appearance simulating the texture or appearance of paper
US6568128B2 (en) 1998-09-02 2003-05-27 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item and growing medium in a sleeve
US6735903B2 (en) 1998-09-02 2004-05-18 Southpac Trust International, Inc. Method of containing a botanical item and growing medium
US6425224B1 (en) 1998-09-14 2002-07-30 Southpac Trust International, Inc. Sleeves formed of polymeric materials having a texture or appearance simulating the texture or appearance of paper
US6385906B2 (en) 1999-07-23 2002-05-14 Southpac Trust Int'l. Inc. Floral sleeve having expandable sidewalls
US6401388B2 (en) 1999-07-23 2002-06-11 Southpac Trust Int'l. Inc. Method of containing a pot or floral grouping in a sleeve with expandable sidewalls
US6321486B1 (en) 1999-12-17 2001-11-27 Southpac Trust International, Inc. Plant wrapper
US6449900B1 (en) 1999-12-17 2002-09-17 Southpac Trust International, Inc. Plant wrapper
US6823625B2 (en) 1999-12-17 2004-11-30 The Family Trust U/T/A Flower pot wrapper
US6640492B2 (en) 1999-12-17 2003-11-04 Southpac Trust International, Inc. Flower pot wrapper
US6594953B2 (en) 2000-12-08 2003-07-22 Southpac Trust International Inc. Flower pot with attached sleeve and method of use
US6775949B2 (en) 2001-01-16 2004-08-17 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with a skirt
US6598340B1 (en) 2001-01-16 2003-07-29 Southpac Trust International, Inc. Floral sleeve with a pleated skirt
US9211974B2 (en) 2001-08-21 2015-12-15 Wanda M. Weder & William F. Straeter Container assemblies having collapsible and erectable containers containing a packaging material and methods of production and use thereof
US7906190B2 (en) 2001-08-21 2011-03-15 Wanda M. Weder and William F. Straeter, not individually but solely as Trustees of The Family Trust U/T/A dated December 8, 1995 Flexible packaging materials and methods of making and using same
US8968847B2 (en) 2001-08-21 2015-03-03 Wanda M. Weder & William F. Straeter Flexible packaging materials and methods of making and using same
US9611059B2 (en) 2001-08-21 2017-04-04 Wanda M. Weder & William F. Straeter Flexible packaging materials and methods of making and using same
US8728596B2 (en) 2001-08-21 2014-05-20 Wanda M. Weder & William F. Straeter Flexible packaging materials and methods of making and using same
US6601367B1 (en) 2001-08-29 2003-08-05 Southpac Trust International, Inc. Method of covering a pot or floral grouping with a sleeve having a concave lower end
US8726569B2 (en) 2001-10-05 2014-05-20 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of covering a pot with a floral sleeve
US6735925B2 (en) 2002-02-14 2004-05-18 Southpac Trust International, Inc. Flat panel sleeve with folded portions and method of manufacturing
US6718741B1 (en) 2002-04-09 2004-04-13 Southpac Trust International, Inc. Method and apparatus for securing a decorative cover about a flower pot
US8015751B2 (en) 2005-01-18 2011-09-13 Wanda M. Weder & William F. Straeter Compressed packaged articles and methods of making, transporting, shipping and using same
US8763307B2 (en) 2005-01-18 2014-07-01 Wanda M. Weder & William F. Straeter Compressed packaged articles and methods of making, transporting, shipping and using same
US8171670B2 (en) 2005-01-18 2012-05-08 Wanda M. Weder And William F. Straeter Compressed packaged articles and methods of making, transporting, shipping and using same
US8413375B2 (en) 2005-01-18 2013-04-09 Wanda M. Weder & William F. Straeter Compressed packaged articles and methods of making, transporting, shipping and using same
US8733016B2 (en) 2006-07-20 2014-05-27 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of wrapping a floral grouping
US8533994B2 (en) 2006-07-20 2013-09-17 Wanda M. Weder and Bill F. Straeter Method for wrapping a floral grouping
US8931212B2 (en) 2006-07-20 2015-01-13 Wanda M. Weder & William F. Straeter Method for wrapping a floral grouping
US8091273B2 (en) 2006-07-20 2012-01-10 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method for wrapping a floral grouping
US8397430B2 (en) 2006-07-20 2013-03-19 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of wrapping a floral grouping
US8091274B2 (en) 2006-07-20 2012-01-10 Wanda M. Weder And William F. Straeter Method of wrapping a floral grouping

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3385429A (en) Package construction and parts therefor or the like
AU2009233640B2 (en) Package for dispensing and retaining gum slabs with adhesive securement
JP3905558B2 (en) Carriers having end panels preformed
US4877137A (en) Display package module for promotional display use
US7000803B2 (en) Contoured carton with dispenser
US4608283A (en) Bag with bow
US8221812B2 (en) Gum slab package having insertable product retention member
FI96832C (en) Separated from the article carrier
US3111221A (en) Plural container package and method of making the same
NL192102C (en) A carrier for two rows of packaging a plurality of cylindrical containers.
AU2005243649B2 (en) Gum slab package with flap retention
US4504497A (en) Carton for packaging a semi-solid bulk form
US6776288B2 (en) Package for a consumable product or the like
US4508223A (en) Preformed pot cover package
EP0195426B1 (en) Easy-openable, individual unit dispensing package
US5086925A (en) Packaging made of card or similar material for packing a plurality of objects, a blank for making such packaging by folding, and a method of manufacturing the blank
CA2433924C (en) Machine for packing bottles in cardboard boxes
US4826016A (en) Subdividable carton for containerized products
US4330059A (en) Plant shipping and display container
JP2584715B2 (en) Packaging material, which is manufactured from a thin folded sheet
EP0975530B1 (en) Process for packaging containers in shipping cartons
US3999661A (en) Shipping container
CA2117172A1 (en) Process and machine for wrapping products with stretchable film, and wrapping formed by this process
US4014157A (en) Trash bagger
FI63910B (en) Foerpackningsask are particularly useful Foer frukter Science groensaker

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed