NL8301006A - Blends based on vinyl aromatic polymers. - Google Patents

Blends based on vinyl aromatic polymers.

Info

Publication number
NL8301006A
NL8301006A NL8301006A NL8301006A NL8301006A NL 8301006 A NL8301006 A NL 8301006A NL 8301006 A NL8301006 A NL 8301006A NL 8301006 A NL8301006 A NL 8301006A NL 8301006 A NL8301006 A NL 8301006A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
formula
ch
group
carbon atoms
polymer
Prior art date
Application number
NL8301006A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Montedison Spa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L55/00Compositions of homopolymers or copolymers, obtained by polymerisation reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, not provided for in groups C08L23/00 - C08L53/00
  • C08L55/02ABS [Acrylonitrile-Butadiene-Styrene] polymers
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L25/00Compositions of, homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Compositions of derivatives of such polymers
  • C08L25/02Homopolymers or copolymers of hydrocarbons
  • C08L25/04Homopolymers or copolymers of styrene
  • C08L25/08Copolymers of styrene
  • C08L25/12Copolymers of styrene with unsaturated nitriles
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
  • C08L67/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L69/00Compositions of polycarbonates; Compositions of derivatives of polycarbonates

Description

-fc Λ VO 4658 -fc Λ VO 4658

Mengsels op basis van vinyl aromatische polymeren. Blends based on vinyl aromatic polymers.

De uitvinding heeft betrekking op een nieuwe groep thermoplastische harsen, die geschikt zijn voor verwerken tot gevormde voorwerpen. The present invention relates to a new group of thermoplastic resins, that are suitable for processing into molded articles.

In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een mengsel, 5 dat een alkenyl-aromatische hars bevat en dat geschikt is om te verwerken tot gevormde voorwerpen door spuitgieten, extrusie of andere j bekende verwerkingsmethoden voor thermoplastische polymeren. In particular, the invention relates to a mixture, which contains a 5-alkenyl aromatic resin, and which is suitable to process into shaped articles by injection molding, extrusion, or other j-known processing methods for thermoplastic polymers.

Uit de Britse openbaargemaakte octrooiaanvrage 2.067.579 zijn vinylaromatische polymeren bekend met een verbeterde bestendigheid j 10 tegen barsten onder spanning, welke bijzonder geschikt zijn voor vormpersen of dieptrekken. From the British published patent application 2067579 are vinyl aromatic polymers are known having improved resistance to cracking under stress 10-j, which are particularly suitable for compression molding or deep drawing.

Deze met rubber gemodificeerde vinylaromatische polymeren zijn gekenmerkt, doordat ze 6 — 12.gew. This rubber modified vinyl aromatic polymers are characterized in that they 6 - 12.gew. % bevatten van een - ethenisch j onverzadigd nitril , zoals acrylonitriJ , gebonden aan het twee-fasen 15 stelsel van het polymeer, terwijl ze de volgende bijzondere combinatie van eigenschappen hebben: j al De gedispergeerde elastomere gelfase, die niet oplosbaar is in tolueen is tenminste 23 gew.%; % Of a - ethylenically j unsaturated nitrile, such as acrylonitriJ, bound to the two-phase 15-system of the polymer, whereas they have the following unusual combination of properties of: j all of the dispersed elastomeric gel phase, which is insoluble in toluene is, at least 23 wt.%; jb) de zwel index van de elastomere fase in tolueen is meer dan 10; jb) the swell index of the elastomeric phase in toluene is more than 10; 20 c} de smeltindex van het polymeer is ten minste 1,5 g/10 min.; 20 c}, the melt index of the polymer is at least 1.5 g / 10 min .; od) de buigmodulus van het polymeer is groter dan 15.000 kg/cm ; od), the flexural modulus of the polymer is greater than 15,000 kg / cm; 2 e) de torsiemodulus van het polymeer is groter dan 5500 kg/cm ? 2 e), the torsion modulus of the polymer is greater than 5500 kg / cm? f) de IZOD kerfslagsterkte bij 23°C van het polymeer is groter dan 7 kg. f) the IZOD notched impact strength at 23 ° C of the polymer is greater than 7 kg. cm/cm. cm / cm.

25 Voor de methoden, gebruikt om de bovengenoemde eigenschappen te meten wordt verwezen naar de tekst van de bovengenoemde octrooiaanvrage. 25 For the methods used to measure the aforementioned properties, reference is made to the text of the above-mentioned patent application.

De gemodificeerde vinyl-aromatische polymeren, beschreven in de bovengenoemde octrooiaanvrage, zijn bijzonder geschikt voor 30 toepassing bij de vervaardiging van zowel koelkastcellen en andere artikelen, verkregen door thermisch vervormen van de geëxtrudeerde vellen. The modified vinyl-aromatic polymers, described in the above mentioned patent application are particularly suitable for 30 use in the manufacture of both refrigerator cells and other articles, obtained by the thermal deformation of the extruded sheets.

Ze kunnen ook gemakkelijk worden verwerkt met andere methoden, die algemeen worden toegepast. They can also be easily processed by other methods that are commonly used. Bovendien hebben ze de bijzondere 35 eigenschap, dat ze verenigbaar zijn met zowel polystyreen of slagvast 8301006 Moreover, they have 35 special property that they are compatible with either polystyrene or impact-8301006

·' V · "V

-2- polystyreen of met ABS - harsen en met de copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN.). -2- polystyrene or ABS - resins and the copolymers of styrene and acrylonitrile (SAN.).

Toch hebben deze vinyl aromatische polymeren, die gemodificeerd zijn met een ethylenisch onverzadigd nitril samen met alle andere 5 vinylaromatische polymeren, het nadeel, dat ze een lage hitteverwarmings-temperatuur hebben, zodat de thermische bestendigheid niet geheel bevredigend is en niet voldoet aan de eisen voor sommige toepassingen, bijvoorbeeld voor toepassing in de automobielindustrie. However, these vinyl have aromatic polymers, which are modified with an ethylenically unsaturated nitrile together with all other 5-vinyl aromatic polymers, the disadvantage that they have a low heat heating temperature, so that the thermal resistance is not entirely satisfactory, and does not meet the requirements for some applications, for example for use in the automotive industry.

Doel van de uitvinding is de thermische bestendigheid van de 10 vinylaromatische polymeren, die gemodificeerd zijn met een ethylenisch onverzadigd nitril ., te verbeteren en tegelijk hun reeds aanwezige uitstekende fysisch chemische eigenschappen niet te veranderen en bij voorkeur die nog te verbeteren. The object of the invention is the thermal resistance of the 10-vinyl aromatic polymers, which are modified with an ethylenically unsaturated nitrile., Improving and at the same time not to change their existing excellent physico-chemical properties and, preferably, that improve yet.

Volgens de uitvinding wordt dit doel bereikt door toepassing 15 van een mengsel dat omvat: - 20-80 gew.%, berekend op het mengsel, van een gemodificeerd vinylaromatisch polymeer^ dat 5-15 gew.% bevat van een ethylenisch onverzadigd nitril en - 80-20 gew.%, berekend op het mengsel, van ten minste een hars, die aromatische groepen bevat en die gekozen is uit: 20 a) een aromatisch polycarbonaat dat structuureenheden bevat met formule 1 van het formuleblad, waarin elke R^, R^ R^, R^ een waterstofatoom of een alkylgroep met 1-3 koolstof atomen voorstelt, terwijl A een -0-, -CO-, -SO2-, een alkyleengroep met 1-10 koolstof atomen, een alkyl ideengroep met 1-10 koolstof atomen, een cycloalkyleen-25 groep met 5-15 kools tof atomen, een cycloalkylideengroep met 5-15 koolstofatomen of een groep met formule 2 voorstellen en, bi een kristaïlijne aromatische polyester, verkregen door polymeri-seren van een glycol met de algemene formule 3 waarin n een geheel getal is van 2-10 met een dicarbonzuur m According to the invention, this object is achieved by using 15 of a mixture comprising: -.. 20-80% by weight, based on the mixture, of a modified vinyl aromatic polymer ^ which contains 5-15% by weight of an ethylenically unsaturated nitrile and - 80-20% by weight, based on the mixture, of at least one resin containing aromatic groups, and which is selected from:. 20 a) an aromatic polycarbonate comprising structural units of the formula 1 of the formula sheet, wherein each R ^, R ^ R ^, R ^ is a hydrogen atom or an alkyl group having 1-3 carbon atoms, and a represents a -0-, -CO-, -SO2-, an alkylene group having 1-10 carbon atoms, an alkyl group having 1-10 idea carbon atoms, a cycloalkylene group having 5-15 carbon steel, st-25 tof atoms, a cycloalkylidene group having 5-15 carbon atoms or a group of formula 2, and, a bi kristaïlijne aromatic polyester, obtained by polymerize of a glycol having the general formula 3 in which n is an integer of from 2-10 with a dicarboxylic acid m et de formule 4 30 van het formuleblad, waarin R_ en R_ ieder een groep -(CH0) voor- 5o zm stellen, en m gelijk is aan nul of een geheel getal van 1-4 en B een tweewaardige aromatische groep is, voorgesteld door formule 5a of 5b waarin C voorstelt een der groepen: -«=2>p-> -«yp -03 - (°½1 p» 35 —(ch,) - o - (CH.) - o - (ca,! et 4 of the formula 30 of the formula sheet, in which R_ and R_ each represents a group - (CH0) are front 5o zm set, and m is equal to zero or an integer of 1-4, and B is a divalent aromatic group represented by formula 5a or 5b, in which C represents one of the groups: - «= 2> p-> -" yp -03 - (° ½1 p »35 - (cH,) - o - (cH) - o - (ca ,!. - o - jzpzpzq -<CB2>p - S - (CHjJp - , -S-(CH2) -S-! -S02-; 8301006 Sè a --3- of een groep met. formule 5c of 5d, terwijl p gelijk kan zijn aan nul o£ een geheel getal van 1-5 en g een geheel getal is van 1-5. - o - jzpzpzq - <CB2> p - S - (CHjJp -, -S- (CH 2) -S-, -S02-;! 8,301,006 Sè a --3- or a group of formula 5c or 5d, while p is equal. may be zero o £ is an integer of 1-5, and g is an integer of from 1-5.

De uitdrukking "vinyl-aromatisch. polymeer", zoals wordt gebruikt in deze beschrijving en conclusies omvat ieder vast thermoplastisch polymeer 5 of copolymeer, dat voor tenminste 50 gew.% bestaat uit een of meer chemisch gebonden vinylaromatische verbindingen met de algemene formule 6 van het formuleblad, waarin X een waterstofatoom of een alkylgroep met 1-4 koolstofatomen voorstelt, ΐ een waterstofatoom, een halogeen-atoom of een alkylgroep met 1-4 koolstofatomen en n gelijk is aan 0 10 of een geheel getal van 1-5. The term "vinyl-aromatic. Polymer", as used in this specification and claims includes any solid thermoplastic polymer is 5 or copolymer consisting for at least 50 wt.% Consists of one or more chemically-bonded vinyl aromatic compounds of the general formula 6 of the formula sheet, wherein X represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1-4 carbon atoms, ΐ is a hydrogen atom, a halogen atom or an alkyl group having 1-4 carbon atoms, and n is equal to 0 10, or an integer of 1-5.

Voorbeelden van vinylaromatische verbindingen met de bovengenoemde formule 6 zijn styreen, methylstyreen, mono-, di-, tri-,tetra-, pentachloorstyreen en de overeenkomstige alfa-methylstyrenen, styrenen, die in de kern zijn gealkyleerd en de overeenkomstige 15 alfa-methylstyrenen, zoals o- en p-methylstyrenen, o- en p-ethylstyrenen, o- en p-alfa-methylstyrenen en dergelijke. Examples of vinyl aromatic compounds having the above formula 6 are styrene, methyl styrene, mono-, di-, tri-, tetra-, penta-chlorostyrene and the corresponding alpha-methylstyrenes, styrenes which are alkylated in the nucleus and the corresponding 15-alpha-methylstyrenes, such as o- and p-methylstyrenes, o- and p-ethylstyrenes, ortho- and para-alpha-methylstyrenes, and the like.

Al deze monomeren kunnen op zichzelf worden gébruikt of in mengsels met elkaar. All of these monomers may be used on their own or in mixtures with each other.

Onder de uitdrukking "vinylaromatische polymeren" 20 worden ook verstaan de polystyrenen, die gemodificeerd zijn met rubbers zoals gewoonlijk worden gebruikt om de polymeren slagvast te maken. By the term "vinylaromatic polymers" 20 are also understood to mean the polystyrenes modified with rubbers such as are commonly used to make the polymers impact resistant.

De rubbers die gewoonlijk voor dit doel worden gebruikt zijn: polybutadieen, polyisopreen, copolymeren van butadieen en/of iscpreen met styreen of met andere monomeren, welke een glasovergangstemperatuur 25 (Tg)' hébben beneden -20°C; The rubbers which are usually used for this purpose, be used are: polybutadiene, polyisoprene, copolymers of butadiene and / or iscpreen with styrene or with other monomers, having a glass transition temperature 25 (Tg) 'have less than about -20 ° C; of de verzadigde rubbers, zoals etheen-propeen- rubbers, etheen-propeen-dieen terpolymeren, silicoon rubbers met onverzadigde groepen, enz. or the saturated rubbers such as ethylene-propylene rubbers, ethylene-propylene-diene terpolymers, silicone rubbers with unsaturated groups, etc.

Deze vinylaromatische polymeren bevatten 5-15 en bij voorkeur minder dan 10 gew.% van een eth^enisch onverzadigd nitril, zoals 30 acrylonitriljmethacrylonitril, enz. These vinyl aromatic polymers containing 5-15, and preferably less than 10 wt.% Of a eth ^ enisch unsaturated nitrile, such as 30 acrylonitriljmethacrylonitril, etc.

De aromatische polycarbonaten, welke de structuureenheden bevatten met formule 1 zijn algemeen bekend en in de han-del verkrijgbaar uit verschillende bronnen, zoals de General Electric Company, The aromatic polycarbonates, which contain the structural units of formula 1 are generally known and in the han-del obtainable from a variety of sources, such as the General Electric Company,

Pittsfield, Hass., OSA onder het handelsmerk "LEXAN"; Pittsfield, Hass, OSA under the trademark "LEXAN".; ANIC S. Donato 35 Milanese, te Milaan onder het handelsmerk SINVET, enz. ANIC S. Donato Milanese 35, the Milan under the trademark SINVET, etc.

In het algemeen kan ieder aromatisch polycarbonaat worden gebruikt, maar bijzondere voorkeur wordt gegeven aan die polycarbo- · naten, die zijn afgeleid van bisfenol A. De polycarbonaten, die worden 8301006 _^____ 1 -4- gëbruüct in de mengsels volgens de uitvinding hebben een gemiddeld molecuulgewicht van 10.000 tot 200.000 en bij voorkeur tussen 20.000 en 60.000. In general, it can be used any aromatic polycarbonate, but particular preference is given to those · poly-sulfonates, which are derived from bisphenol A. The polycarbonates, which are found 8301006 _ ^ ____ 1 -4- gëbruüct in the mixtures according to the invention an average molecular weight of 10,000 to 200,000 and preferably between 20,000 and 60,000.

De kristallijne polyesters zijn algemeen bekend en in de handel 5 verkrijgbaar van verschillende leveranties. The crystalline polyesters are well known and commercially 5 available from different supplies.

Representatieve voorbeelden van kristallijne polyesters, verkregen door polymeriseren' van een glycol met formule 3, met een dicafbonzuur met formule 4 zijn polyethyleentereftalaat, polybutyleentereftalaat en polyethyleen-2.2'-difenoxyeth.aan-4.4'-dicarbonzuuresters enz. Representative examples of crystalline polyesters, obtained by polymerizing "of a glycol of the formula 3, with a dicafbonzuur of formula 4 are polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate and polyethylene-2,2-difenoxyeth.aan-4,4'-dicarboxylic acid esters, etc.

10 Deze kristallijne polyesters hébben bij voorkeur een molecuul gewicht van 10.000 tot 60.000. 10 These crystalline polyesters preferably have a molecular weight of from 10,000 to 60,000.

De mengsels volgens de uitvinding kunnen op verschillende manieren worden bereid, bijvoorbeeld door extrusie met een enkele of met een dubbele worm gevolgd door granuleren of door masticeren in 15 een Banbury menger, gevolgd door vormen tot blokjes met behulp van een kalender enz. The mixtures according to the invention can be prepared in various ways, for example by extrusion with a single or with a twin-screw followed by granulation or by mastication in 15, a Banbury mixer, followed by molding into blocks with the aid of a calendar etc.

In de mengsels kan men desgewenst toevoegsels gebruiken, zoals antistatische middelen, vlamwerende middelen, glijmiddelen, kleurstoffen, fysische of chemische opblaasmiddelen, zoals freon, pentaan, azodicarbon- 20 amide enz. Men kan ook het mengsel versterken door toevoegen van glasvezels of synthetische vezels. In the mixtures can be used, if desired, additives, such as antistatic agents, flameproofing agents, lubricants, coloring agents, physical or chemical blowing agents, such as freon, pentane, azodicarbon- 20 amide, etc. One can also amplify the mixture by the addition of glass fibers or synthetic fibers.

De uitvinding wordt nader toegelicht met de volgende voorbeelden en zijn slechts bedoeld om de praktische uitvoering te illustreren maar moeten niet beperkend worden uitgelegd. The invention is further illustrated by the following examples and are only meant to illustrate the practical implementation but are not to be construed as limiting.

25 In alle voorbeelden zijn met delen bedoeld gewichtsdelen tenzij anders aangegeven. 25 In all of the examples are meant parts by weight unless otherwise indicated.

De eigenschappen van de mengsels volgens de uitvinding zijn bepaald aan. The properties of the mixtures according to the invention are determined. proefstukken verkregen door spuitgieten onder toepassing van de volgende methoden: 30 1. De hittevervormingstemperatuur (HDT). test pieces obtained by injection molding using the following methods: 1. 30 The heat distortion temperature (HDT). is bepaald volgens ASTM D 648 2 2 bij 4,62 kg/cm en bij 18,48 kg/cm . is determined according to ASTM D 648 2 2 to 4.62 kg / cm, and 18.48 kg / cm.

2. Het Vicat verwekingspunt A is bepaald volgens ASTM D 1525. 2. The Vicat softening point A is determined according to ASTM D 1525.

3. De IZOD slagsterkte is bepaald bij 23°C volgens ASTM D 256 met proefstukken van 1,26 x 0,32 cm. 3. The IZOD impact strength was determined at 23 ° C according to ASTM D 256 on specimens of 1.26 x 0.32 cm.

35 4. De bestendigheid tegen freon (ESC! zijn bepaald aan proefstukken, die blootgesteld werden aan kruip onder spanning, waarbij het centrale 8301006 -5- gedeelte over een afstand van 40 mm in aanraking werd gehouden met vloeibaar freon 11. Voor dit doel was een glazen houder/ welke freon 11 bevatte, met behulp van een rubber pakking bevestigd rondom het ondereinde van het vertikaal opgestelde proefstuk, 2 5 .Dit proefstuk werd daarna belast met 100 kg/cm en de tijd werd opgenomen die nodig was voor breken van het proefstuk. 35 4. The resistance to freon (ESC! Have been determined on test pieces, which were subjected to creep under stress, wherein the central 8,301,006 -5- portion was maintained in contact over a distance of 40 mm with liquid freon was 11. For this purpose, a glass container / the freon 11 containing, by means of a rubber gasket mounted around the lower end of the vertically arranged test piece, 2 5 .This test piece was then charged was taken up with 100 kg / cm, and the time required for breaking of the test piece.

VOORBEELDEN I-IV EXAMPLES I-IV

Met een extrusiepers met een worm van het type BANDERA TR 45, 10 met een verhouding lengte/middellijn = 30, werden onder ontgassen en bij de in tabel A gemelde temperatuur mengsels géértrudeerd welke bestonden uit: - een gemodificeerde vinylaromatische hars met de volgende samenstelling:. With an extruder having a screw of the type BANDERA TR 45, 10 with a ratio of length / diameter = 30, there were added while degassing, and in the in Table I reported temperature mixtures géértrudeerd which consisted of: - a modified vinyl aromatic resin having the following composition: . 72 gew.% styreen, 12 gew.% alfa-methylstyreen, 8 gew.% acrylonitril 15 en 8 gew.% rubber; 72% by weight of styrene, 12% by weight alpha-methyl styrene, 8% by weight of acrylonitrile, 15, and 8% by weight of rubber....; - een aromatisch polycafbonaat, zoals "SINVET 221", geleverd door ANIC van S. Donato Milanese te Milaan, in de hoeveelheden vermeld in tabel A; - an aromatic polycafbonaat, such as "SINVET 221", supplied by ANIC S. Donato Milanese, Milan, in the amounts shown in Table A; en - 0,05 gew.% van een sterisch gehinderde fenolische antiorydans, 20 zoals IRGANOX 1076. and - 0,05% by weight of a sterically hindered phenolic antiorydans, 20 such as IRGANOX 1076..

Door de uit de extrusiepers komende strengen te snijden werden granules verkregen die 2 uur werden gedroogd bij 90°C. Due to the cut strands coming granules were obtained from the extrusion press which is 2 hours were dried at 90 ° C. Deze granules werden door spuitgieten verwerkt bij een temperatuur 20°C hoger dan de laagste temperatuur, waarbij de vorm nog gevuld werd, 25 op een spuitgietpers van het type NEGRI & BOSSI V - 17 - 110 PA en zo werden proefstukken verkregen. These granules were injection molded at a temperature 20 ° C higher than the lowest temperature at which the mold was still filled, 25 on an injection molding press of the type NEGRI & BOSSI V - 17 to 110 PA and as test pieces were obtained.

De eigenschappen van de zo verkregen proefstukken zijn samengevat in onderstaande tabel A. The properties of the thus-obtained test pieces are summarized in the following table A.

830 1 00 6 -6- oooo in σι ooo O' > ro Γ» VO VD CN τ-t cf m σι r* (_j CN CN *“( TH *rJ mhooo O in w cn σι oohm in m *3< >«-io cn «-· omh cn cn *-i t-ι op oooo r- 10 ω co oohr» co in cm o σι *hom cm 1 830 00 6 -6-ooo oooo in σι O '> ro Γ »VO VD CN τ-t cf σι m r * (* _j CN CN" (TH * rJ O mhooo in w cn σι oohm in m * 3 < > «- io cn« - · omh cn cn * -i t-ι r 10 on oooo ω co oohr »in co cm o * σι hom cm

η CN CN '-i *-· *-i CN η CN CN '-i * - * · -i CN

oooor*· σι r- co o cn o *-· σι σι oo o cn t*- ^ Η «-> CN *-ι oooor * · σι r co cn o o * - · σι σι oo o cn t * - ^ Η «-> CN * -ι

PI PI

ω (5 «c ω (5 «c

Eh cc *—ï i—i Ό Ό C· • · «*“·» caa ,-. Eh cc * -i i i Ό Ό C · • · "*" · "caa -. ρ —. ρ -. — —- s <u S 5 α öu ou uu"vpo» Dl 0 30 0 0 O 0 £o 3 - - s <u S 5 α ou ou uu "vpo» Dl 0 30 0 0 O 0 £ o 3

n] r—i M <U n] r-i M <U

M o ia Φ ft 01 d) dl a> BC *H Ή M ia o ft Φ 01 d) dl a> BC * H Ή

gs CL) O) Η H gs CL) O) Η H

>1 H -pe 0 0 > 1 H -pe 0 0

Η Η H CN Η Η H CN

0 > P 3 -P CN E CC 0> P 3 -P CN E CC

ft SS ><U SO *WH Ή H 3 -C o \ ^ ^ ^ Λ w -P o ït. ft SS> <U * SO Ή WH 3 H -C o \ ^ ^ ^ Λ w -P o It. o> o> <uo = e *-ρ & ,g .* .* -pc tn p ·η m ^ •η +) <u ή S co *-< m P p o> o> <uo = e -ρ & *, g * * PCs tn p η m · ^ • η +) <u ή S co * -.. <m P p

4J (d ft <-( CN Of <UP 4J (d ft <- (CN or <UP

•0 id id S o S id *· -η ι-ι . • 0 id id id S o S * · -η ι-ι. -P. -P. Ή h BC o G> P *>co -w ra Ή h BC o G> P *> co -w ra

m OO +J 00 *3* -< ΛΛΟι C m OO + J 00 * 3 * - <ΛΛΟι C

ï P Λ ID S > . ï P Λ ID S>. id-P id-P

5 id P >H , T-ii-iri! 5 id P> H, T-ii-iri! H H

A i id w -P ® dd - ® · p H o 3 cn >n AA Ej _ o ° £ cc * δ o « > > £ w 3 > § > hw ' 8301006 « -7- A i id w -P dd ® - ® · p H o 3 cn> n AA E j _ o £ ° cc * δ o «>> £ w 3> §> hw '8301006« -7-

VOORBEKTiDKN V-VXII VOORBEKTiDKN V-VXII

Op dezelfde manier als in voorbeeld I werden een aantal proefstukken vervaardigd uitgaande van mengsels bestaande uit: - een gemodificeerd vinylaromatisch. In the same manner as in Example I, a number of test pieces prepared from mixtures consisting of: - a modified vinyl aromatic. polymeer, bestaande uit 84 gew. polymer consisting of 84 wt. % styreen, 8 gew.% acrylonitril en 8 gew.% rubber; % Of styrene, 8 wt% of acrylonitrile and 8% by weight of rubber..; en 5 - de in tabel B vermelde hoeveelheid van een polybutyleentereftalaat, zoals "PIBITER N 100" van aanvraagster. and 5 - the amount of a polybutylene terephthalate, such as "PIBITER N 100" of the present applicant set out in Table II.

De eigenschappen van de verkregen proefstukken zijn samengevat in Tabel B. The properties of the resulting samples are summarized in Table B.

-- ---a 8301006 6 -8- ΐ Μ - A --- 8301006 6 -8- ΐ Μ

Hin mo mm cm ιο mo η cm ρ* ί1 cm ο Γ"- cm mp·- > CM CM --1 H 1-4 HO oo o ^ ο o oo h in mm cm or·' o mm > CM CM 1—4 m mo m mm cm oo Hin mo mm cm ιο mo η ρ * cm cm ί1 ο Γ "- · cm mp -> CM CM --1 H 1-4 HO ^ ο oo o o oo h in mm or cm · 'o mm> CM CM 1 -4 mo m m mm oo cm

ΗΓ» CM CO Ο O 00 O rJ*CM ΗΓ »CM CO Ο rJ O O 00 * CM

> CM 1H > CM 1H

o oo m'M'rro σ »i o oo m'M'rro σ »i

ooo oo o GO ooo oo o GO

>1-4 CM 1-4 « 'h)------________---- > 1-4 CM 1-4 « 'h) ------________----

W W

mt*** <55 ^ Ό Ό Ο mt *** <55 ^ Ό Ό Ο

* * C * * C

s 5 ,-s Λ Λ g <U s 5, -s Λ Λ g <U

5 5 u uuu uu ^ p O OO 0 00 00 ΙΌ 3 . 5 5 to uu uuu ^ p O OO 0 00 00 ΙΌ 3.

(¾ ® y ^ 3 H 3 (¾ ® y ^ 3 H 3

® +J ® + J

H IB H IB

ft )-1 H ft) -1 H

- a; - a; a) p ft m <u a> a) p ft m <u a>

Q) JJ SO *P *H Q) SO JJ * P * H

Ο) (B <1>C «Ρ <P Ο), (B <1> C «Ρ <P

g id -P <1) 0 0 g id -P <1) 0 0

>t ri H g CM > Ri t H g cm

HlB -PSCM^gGG HLB -PSCM ^ GGG

0 +> 3 >Q)SO Ή *P ii ft ip 3 -PO "v, ί a) +) <u ,¾ \ o oo a) Λ p lö X -M &X XX -p 3 U 0) p tp 3 ,¾ X 0 a -P a> -Η p co nm pa) + 0> 3> Q) SO Ή * P ii ft ip 3 PO "v, ί a) +) <u, ¾ \ o o o a) o tin Λ X -M & XX X 3 -p U 0) p tp 3, -P ¾ X 0 a a> p -Η co nm pa)

•p C ft rp /3 cm «ί a) P • p C ft rp / 3 cm «ί a) P

4J 0) g (UOjco· ·η -ip +)Ή to a) a) oo -co -P η m 4J 0) g (UOjco · η · -ip +) Ή to a) a) -co oo -P η m

IQ S Ip 4J 0 t 1 Λ Λ OG IQ S Ip 4J 0 to 1 Λ Λ OG

H 0 >1 (U SP _ (dp. H 0> 1 (U SP _ (dp.

a) p +j -p 0) ip ip <C iP a) p + j -p 0) ip ip <C iP

Φ « 3= W PpG-PP , « · Λ Η ΛΟ 3 rn, Λ Λ fri p >1 >40 p op P* Q .' Φ «3 = W PpG-PP,« · Λ Η ΛΟ 3 rn, Λ Λ fri p> 1> 40 p on P * Q. " 0 C pp 4J (8 0 Eh UO w 0 C pp 4J (8 0 Eh UO w

·> > ft SK 5 £ ,® > w H ·>> Ft SK 5 £, ®> w H

8301006 8301006

Claims (7)

 1. 1. PolymeermengseIs welke bevatten: - 20-80 gew.%, berekend op het mengsel, van een gemodificeerd vinylaromatisch polymeer met 5-15 gew.% ethylenisch onverzadigd nitril; 1. Polymer Mixtures which contain: - 20-80% by weight, based on the mixture, of a modified vinyl aromatic polymer containing 5-15% by weight of ethylenically unsaturated nitrile;.. 5 - 80-20 gew.%, berekend op het mengsel van ten minste een hars •s. 5 -. 80-20% by weight, calculated on the mixture of at least one resin • s. welke aromatische groepen bevat ..en gekozen is uit: a) een aromatisch polycarbonaat met herhalende structuureenheden met de formule 1 van het formuleblad, waarin R^, R^, en R^ ieder een waterstofatoom of een alkylgroep 10 met 1-3 koolstof atomen voorstellen en A een -O-, -CO-, -SO2-, een alkyleengroep met 1-10 koolstofatomen, een alkylide^n* groep met 1-10 koolstofatomen, een cycloalkyleengroep met 5-15 koolstofatomen, een cycloalky 11 deengroep met 5-15 koolstofatomen of een groep met formule 2 van het 15 formuleblad voorstellen, en b) een kristallijne aromatische polyester, ver3cxegen door polymeriseren van een glycol met de algemene formule 3 van het formuleblad, waarin n een geheel getal is van 2-10, met een dicarbonzuur met de formule 4 van het 20 formuleblad, waarin R^ en Rg ieder een groep - voorstellen, terwijl m gelijk is aan 0 of een geheel getal van 1-4 en B een tweewaardige aromatische groep is, met de formule 5a of 5b van het formuleblad, waarin C een groep voorstelt met which aromatic groups is selected ..and from: a) an aromatic polycarbonate having repeating structural units represented by the formula 1 of the formula sheet, wherein R ^, R ^, and R ^ each represent a hydrogen atom or an alkyl group of 10 with 1-3 carbon atoms and a is -O-, -CO-, -SO2-, an alkylene group having 1-10 carbon atoms, a ^ n * alkylide group having 1-10 carbon atoms, a cycloalkylene group having 5-15 carbon atoms, a cycloalkyl group having 5 11 dane -15 carbon atoms, or represent a group of formula 2 of the 15 formula sheet, and b) a crystalline aromatic polyester, ver3cxegen by polymerizing a glycol of the general formula 3 of the formula sheet, wherein n is an integer from 2-10, a dicarboxylic acid of the formula 4 of the 20 formula sheet, wherein R ^ and Rg each represents a group - proposals, and m is equal to 0 or an integer of 1-4, and B is a divalent aromatic group, of the formula 5a or 5b of the formula sheet, in which C represents a radical of de formule: 25 — (CH,1 -; of the formula: 25 - (CH, 1 -; -(CHJ - CO - (CH,1 -? Z p Λ p . ί p -cs2!p - O - (CH^-, - 0 - (Ctt^ - O - -<CH2)p - S - (CH2lp-, -S02- of met de formule 5c of 5d van het formuleblad, 30 terwijl p gelijk is aan nul of een geheel getal van 1-5 en q een geheel getal an 1-5 is. - (CH - CO - (CH, 1 -? Z p Λ p ί p -cs2 p -., O - (CH ^ -, - 0 - (Ctt ^ - O - - <CH2) p - S - (CH2lp -, -S02- or of the formula 5c or 5d of the formula sheet, 30, while p is an integer of 1-5 on an is zero or an integer from 1-5 and q.
 2. 2. Polymeermengsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het gemodificeerde vinylaromatische polymeer ten minste 50 gew.% bevat van een of meer vinylaromatische verbindingen met de algemene formule 6 35 van het formuleblad, waarin X een waterstofatoom of een alkylgroep 8301006 -10- A ί me t 1-4 koolstofatomen; 2. A polymer mixture as claimed in claim 1, characterized in that the modified vinyl aromatic polymer comprises at least 50 wt.% Contains of one or more vinyl aromatic compounds having the general formula 6 35 of the formula sheet, wherein X represents a hydrogen atom or an alkyl group 8,301,006 -10- A ί me t 1-4 carbon atoms; γ een waterstof- of halogeenatoom of een alkylgroep met 1-4 koolstofatomen voorstellen en n gelijk is aan nul of een geheel getal van 1-5. γ is a hydrogen or halogen atom or an alkyl group having 1-4 carbon atoms, and n is equal to zero or an integer of 1-5.
 3. 3. Polymeermengsel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat 5 het vinylaromatische polymeer ruiter bevat om de slagvastheid te verbeteren. 3. A polymer mixture as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the vinyl aromatic polymer contains 5 rider in order to improve the impact resistance.
 4. 4. Polymeermengsel volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat het ethylenisch onverzadigde nitril acrylonitril is. 4. A polymer mixture as claimed in claims 1-3, characterized in that the ethylenically unsaturated nitrile is acrylonitrile.
 5. 5. Polymeermengsel volgens conclusies 1-4, met het kenmerk, dat 10 het gehalte aan ethylenisch onverzadigd nitril in het gemodificeerde vinylaromatische polymeer kleiner is dan 10 gew.%. 5. A polymer mixture as claimed in claims 1-4, characterized in that 10 the content of the ethylenically unsaturated nitrile in the modified vinyl aromatic polymer is less than 10 wt.%.
 6. 6. Polymeermengsel volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat het polycarbonaat is afgeleid van bisfenol. 6. A polymer mixture as claimed in claims 1-5, characterized in that said polycarbonate is derived from bisphenol.
 7. 7. Polymeermengsel volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, 15 dat de aromatische polyester bestaat uit polybutyleentereftalaat. 7. A polymer mixture as claimed in claims 1-5, characterized in 15 that the aromatic polyester is polybutylene terephthalate. 8301006 '*S. 8301006 '* S. / R - R \* _$3 ' O (1) ___G_A *“<^ 0-C--- R2 R4 CH„ I * CH3 (2)--<: ^ ^ CH3 H3 -OO—O- . / R - R \ * _ $ 3 "O (1) * ___G_A" <^ 0-C --- R2 R4 CH "I * CH3 (2) ->: ^ ^ CH3 H3 -OO-O-. (5a) (5b) -o-^Vo-i -(CH2)p - S - (ch2)p- ; (5a) (5b) -O- ^ Vo-i - (CH 2) p - S - (CH 2) p; ' N-' (5c) -S-(CH2)qS-ï -S02-; 'N-' (5c), -S- (CH 2) q S-ï -S02-; (5d) X , AC " CH2 (6) (ï>n-[- V MONTEDISON SpA 8301006 (5d) X, AC "CH 2 (6) (ï> n ​​- [- V Montedison SpA 8,301,006
NL8301006A 1982-03-24 1983-03-21 Blends based on vinyl aromatic polymers. NL8301006A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT2036282A IT1199981B (en) 1982-03-24 1982-03-24 Blends based on vinyl-aromatic polymers
IT2036282 1982-03-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8301006A true true NL8301006A (en) 1983-10-17

Family

ID=11166052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8301006A NL8301006A (en) 1982-03-24 1983-03-21 Blends based on vinyl aromatic polymers.

Country Status (5)

Country Link
DE (1) DE3310757A1 (en)
ES (1) ES8504886A1 (en)
FR (1) FR2523988B1 (en)
GB (1) GB2118194B (en)
NL (1) NL8301006A (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3344102A1 (en) * 1983-12-07 1985-06-13 Bayer Ag A method for producing and / or processing of polymer blends of
DE3344101A1 (en) * 1983-12-07 1985-06-13 Bayer Ag Use of halogen-free polycarbonates based on bis- (3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl) -methane in combination with polymers as flame retardants
FR2577230B1 (en) * 1985-02-08 1987-03-06 Charbonnages Ste Chimique New compositions of polymeric resins is based on acrylonitrile-butadiene-styrene IMPROVED PROPERTIES
DE102007006776A1 (en) 2007-02-12 2008-08-21 Dracowo Forschungs- Und Entwicklungs Gmbh Polymer network with adjustable gel time and good mechanical and thermal properties, is obtained by mixing unsaturated polyester and natural epoxy resins

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3130177A (en) * 1961-03-24 1964-04-21 Borg Warner Blends of polycarbonates with polybutadiene, styrene, acrylonitrile graft copolymers
JPS559435B2 (en) * 1972-08-30 1980-03-10
DE2322435C2 (en) * 1973-05-04 1982-06-03 Bayer Ag, 5090 Leverkusen, De
DE2329585C2 (en) * 1973-06-09 1984-01-05 Bayer Ag, 5090 Leverkusen, De
DE2329646A1 (en) * 1973-06-09 1975-01-09 Bayer Ag Transparent molding compounds
JPS5145306B2 (en) * 1973-10-13 1976-12-03
DE2653143C2 (en) * 1976-11-23 1985-01-31 Bayer Ag, 5090 Leverkusen, De
DE2653146A1 (en) * 1976-11-23 1978-05-24 Bayer Ag The thermoplastic molding compounds
DE2717165A1 (en) * 1977-04-19 1978-11-02 Bayer Ag Thermoplastic molding compositions of polycarbonates and ABS polymers
DE2927576A1 (en) * 1979-07-07 1981-01-15 Bayer Ag Hochschlagzaehes polybutylene terephthalate
DE3344102A1 (en) * 1983-12-07 1985-06-13 Bayer Ag A method for producing and / or processing of polymer blends of

Also Published As

Publication number Publication date Type
FR2523988A1 (en) 1983-09-30 application
ES8504886A1 (en) 1985-05-01 application
GB2118194B (en) 1986-04-03 grant
ES520894A0 (en) 1985-05-01 application
GB8308155D0 (en) 1983-05-05 grant
GB2118194A (en) 1983-10-26 application
DE3310757A1 (en) 1983-09-29 application
ES520894D0 (en) grant
FR2523988B1 (en) 1986-01-03 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3130177A (en) Blends of polycarbonates with polybutadiene, styrene, acrylonitrile graft copolymers
US4732928A (en) Highly elastic thermoplastic elastomer composition
US4657973A (en) Polycarbonate resin composition
US3655824A (en) Rubbery acrylic resin composition containing a resinous 4 4&#39;-dioxy diarylalkane polycarbonate
US3700754A (en) Compositions of polymers of methyl methacrylate and polymers of ethylene
US4097556A (en) PPO-Graft copolymer and process for producing the same
US3988389A (en) Moulding compositions contain polycarbonate and graft copolymer of a resin forming monomer on a rubber
US4397986A (en) Thermoplastic polyester blends
US4530965A (en) Polymeric molding composition containing styrenic copolymer, polycarbonate and MBS polymer
US4397988A (en) Blends of p-methylstyrene polymer and diene-styrene or diene-(p-methylstyrene) block copolymers
JP2001049072A (en) Thermoplastic resin composition
US3642946A (en) Graft copolymer-polycarbonate-polysulfone blends
EP1010725A2 (en) Thermoplastic polycarbonate composition
EP0771852A2 (en) Flame retardant thermoplastic composition containing aromatic polycarbonate resins and a rubber modified graft copolymer
WO1990005759A1 (en) Polymer compositions compatibilized with styrene block copolymers and articles produced therefrom
US4367310A (en) Blends of polycarbonate with rubber and monovinylidene aromatic copolymers
EP0755977A2 (en) Flame resistant compositions of polycarbonate and monovinylidene aromatic compounds
US5162423A (en) Thermoplastic molding materials having good low-temperature impact strength
US4218544A (en) Blends of polycarbonate with rubber and monovinylidene aromatic copolymers
US5969016A (en) Molded materials based on polycarbonates
WO1999057198A1 (en) Flame retardant polycarbonate/rubber-modified graft copolymer resin blends having a low fluorine content
US4496690A (en) Alloys of styrenic resins and polyamides
US4532282A (en) Blends of aromatic polycarbonate resin, olefin polymers or copolymers and acrylate- or methacrylate-copolymer resins
US4386176A (en) Thermoplastic resin composition having high heat resistance
EP0131188A1 (en) Polycarbonate composition

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed