NL8200417A - An apparatus for gasifying solid fuel and the herewith co-current gasifier to be used. - Google Patents

An apparatus for gasifying solid fuel and the herewith co-current gasifier to be used.

Info

Publication number
NL8200417A
NL8200417A NL8200417A NL8200417A NL8200417A NL 8200417 A NL8200417 A NL 8200417A NL 8200417 A NL8200417 A NL 8200417A NL 8200417 A NL8200417 A NL 8200417A NL 8200417 A NL8200417 A NL 8200417A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
characterized
gas
gasifier
fuel
zone
Prior art date
Application number
NL8200417A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Tab B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
  • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
  • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
  • C10J3/20Apparatus; Plants
  • C10J3/34Grates; Mechanical ash-removing devices
  • C10J3/36Fixed grates
  • C10J3/38Fixed grates with stirring beams
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
  • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
  • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
  • C10J3/20Apparatus; Plants
  • C10J3/22Arrangements or dispositions of valves or flues
  • C10J3/24Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed
  • C10J3/26Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed downwardly
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
  • C10J2200/00Details of gasification apparatus
  • C10J2200/15Details of feeding means
  • C10J2200/156Sluices, e.g. mechanical sluices for preventing escape of gas through the feed inlet
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
  • C10J2300/00Details of gasification processes
  • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
  • C10J2300/0913Carbonaceous raw material
  • C10J2300/0916Biomass
  • C10J2300/092Wood, cellulose
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
  • C10J2300/00Details of gasification processes
  • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
  • C10J2300/0953Gasifying agents
  • C10J2300/0956Air or oxygen enriched air

Abstract

The gas generator using solid fuel partic. wood, comprises a cylindrical housing contg. in downward succession, a fuel supply, drying zone, pyrolysis zone, combustion zone and reduction zone. It is provided with a supply of oxygen-containing combustion gas, an outlet for product gas, and a downward outlet for ash (below a grate). A rotatable central vertical tube carries a conical body to distribute the fuel in an annular constriction formed in the zone by the contour of a refractory perimeter wall. The body is vertically adjustable relative to this contour to adjust the cross-section of the annular feed passage in the combustion zone. Wood-burning gas generator produces gas for driving an i.c. engine coupled to an electric generator. The gas generator effectively handles a variety of fuels, e.g. waste wood, irrespective of fuel particle size and moisture content, and operates continuously and safely with high efficiency.

Description

.-1- 22 337/Vk/mb * i .-1-22337 / Vk / mb * i

Korte aanduiding: Inrichting voor het vergassen van vaste brandstof en de hierbij te gebruiken meestroom-vergasser. Short title: A device for the gasification of solid fuel, and the herewith co-current gasifier to be used.

De uitvinding heeft betrekking op een msestroora-verg^sser voor vaste 5 brandstof bestaande uit een cylindrisch vat dat van boven naar beneden een toevoerzone voor vaste brandstof, droogzone, pyrolysezone, verbran-dingszone en reductiezone omvat, een toevoer voor zuurstofhoudend verbrandingsgas, een afvoer voor produktgas en een asafvoer, een centraal gelegen as die ter hoogte van de verbrandingszone is voorzien van een ten 10 opzichte van de as uitstekend lichaam voor het verdelen van de brandstof en waarmee een vernauwing wordt bewerkstelligd in de verbrandingszone, . The present invention relates to comprises an msestroora-yellowing ^ sser for solid 5 fuel consisting of a cylindrical vessel that from the top down an inlet area for solid fuel, drying zone, pyrolysis zone, combustion zone and reduction zone, an inlet for oxygen-containing combustion gas, an outlet for product gas, and an ash outlet, a central shaft protruding body which at the level of the combustion zone is provided with an at 10 relative to the axis for the distribution of the fuel, and with which a constriction is achieved in the combustion zone. welke vernauwing tevens wordt bepaald door de in diameter toe of afnemende reactorwand, hetgeen eventueel wordt bereikt met de aangebrachte vuurvaste bekleding. said constriction is also determined by the increase in diameter or decreasing reactor wall, which is possibly achieved with the applied refractory lining. De uitvinding heeft verder betrekking op een inrichting· voor 15 hét vergassen van vaste brandstof en het nuttig gebruiken van het verkregen gasmengsel, bestaande uit een vergasser, warmtewisselaar, carbu-ratiesysteem, motor en generator. The invention further relates to an apparatus · 15 for the gasification of solid fuel, and the useful use of the gas mixture obtained, consisting of a gasifier, heat exchanger, carbu-repair system, engine and generator. De uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het zuiveren en afkoelen van het produktgas verkregen uit de vergasser en op een rooster dat aanwezig is in de 20 vergasser. The invention further relates to a process for the purification and cooling of the product gas obtained from the gasifier and at a grate which is present in the gasifier 20.

In de Nederlandse octrooiaanvrage 7903893 is een meestroom-glijdend-bed-vergasser beschreven waarin een vaste brandstof wordt verbrand en hieruit een produktgas wordt gevormd. In the Dutch Patent Application 7903893 there is disclosed a co-current moving-bed gasifier into which a solid fuel is burned and from this a product gas is formed. Met name is daaruit een vergasser bekend die is voorzien van een centrale as waarop een afgeknot 25 orgaan is aangebracht, zodat een keelvormige opening wordt bewerkstelligd tussen dit orgaan en de reactorwand waardoor de brandstof met de juiste snelheid door de keel zakt en het vereiste innige kontakt wordt bereikt tussen kooldioxyde en waterdamp met koolstof bij de hoge verbrandings-temperatuur. In particular, it is there, a gasifier is known which is provided with a central shaft on which a frusto-25, means is provided, so that a groove-shaped opening is realized between this body and the reactor wall through which drops the fuel at the proper speed through the throat and the requisite intimate contact is reached between carbon dioxide and water vapor with carbon at the high combustion temperature. Verder zijn in genoemde octrooiaanvrage in de voorbeelden 30 samenstellingen vermeld van het geproduceerde produktgas en van de hoeveelheden brandstof en lucht die in de vergasser met elkaar in reactie worden gebracht. Further, to be accommodated in said patent application, in the examples 30 mentioned compositions of the product gas produced, and the quantities of fuel and air which, in response to the gasifier with each other. Deze waarden zijn algemeen geldend, dus ook voor het onderhavige inrichting en werkwijze. These values ​​are generally applicable, also for the present apparatus and method.

Tot nu toe is echter nog geen complete inrichting bekend voor 35 het vergassen van vaste brandstoffen, waarmee het mogelijk is om de energie te winnen uit het produktgas zodat een dergelijke installatie in de parktijk kan worden toegepast en continu kan worden gebruikt. Up to now, however, is not a complete device 35 is known for the gasification of solid fuels, with which it is possible to recover the energy from the product gas so that such a plant can be used in the parktijk and can be used continuously. Voor een praktisch en continu gebruik is het noodzakelijk dat een dergelijke installatie ook effectief kan werken, indien minder vaste brandstof wordt 8200417 ü ' -2- 22337/Vk/rab toegevoerd dan gemiddeld in een dergelijke installatie wordt vergast en de installatie moet voor praktische doeleinden redelijk onafhankelijk zijn van de aard van de toegevoerde brandstof. For a practical and continuous use, it is necessary that such an installation can also work effectively, if less solid fuel is 8200417 ü '-2-22337 / Vk / rab supplied than average will be gasified in such an installation, and the installation must for practical purposes fairly independent of the nature of the fuel supplied. Wanneer een dergelijke installatie werkt op het vergassen van hout, bijvoorbeeld houtafval, dan 5 moet de vergasser optimaal kunnen werken onafhankelijk van de grootte van het toegevoerde houtafval. When such a system works on the gasification of wood, for example wood waste, then 5, the gasifier must be able to function optimally independent of the size of the fed wood waste.

Een van de doelstellingen volgens de uitvinding is om een continu werkende, veilige inrichting te verkrijgen op basis van een vergasser, waarmee het mogelijk is om een zodanige hoeveelheid energie te verkrijgen dat 10 men onafhankelijk is van de normale toevoer aan elektriciteit. One of the objectives of the present invention is to provide a continuously operating, secure device on the basis of a gasifier, by which it is possible to obtain such a quantity of energy that one is 10 independent of the normal supply of electricity. Hiertoe is bet vooral van belang dat de vergasser een bepaalde hoeveelheid produktgas geeft onafhankelijk van de grootte en de soort van de toegevoerde brandstof met name onafhankelijk van de grootte van de toegevoerde brokken of stukken hout en onafhankelijk van bijvoorbeeld het vochtgehalte van het 15 hout. To this end, bet particularly important that the gasifier a certain amount of product gas passes, independently of the size and the kind of the supplied fuel, in particular, independent of the size of the supplied chunks or pieces of wood, and regardless of, for example, the moisture content of the 15 timber.

De samenstelling van het verkregen produktgas, de temperatuur in de verbrandingszone en de verhouding brandstof tot verbrandingsgas zijn uit de literatuur, met name uit de Nederlandse octrooiaanvrage 7903893 bekend. The composition of the resulting product gas, the temperature in the combustion zone and the ratio of fuel to combustion gas from the literature, in particular, is known from the Dutch Patent Application 7903893. Door de inrichting en met name de vergasser,volgens de uitvinding, 20 is het mogelijk geworden om de thans verkregen inrichting en vergasser continu en veilig te laten werken en dit is bewerkstelligd met behulp van een vergasser volgens de uitvinding en deze wordt hierdoor gekenmerkt, dat een om de as aangebracht lichaam in hoogte instelbaar is, ten opzichte van de in diameter veranderende reactorwand,zodat een variabele doorvoer voor 25 de brandstof kan worden bewerkstelligd. Due to the apparatus and, in particular, the gasifier according to the invention, 20, it has become possible to use the present device obtained, and gasifier to proceed continuously and safely work and this is accomplished with the aid of a gasifier according to the invention, and it is characterized in that a body disposed about the shaft is adjustable in height, with respect to the reactor wall, changing in diameter, so that a variable feed-through 25 for the fuel can be accomplished.

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de onderstaande beschrijving, waarbij is verwezen naar de bijgevoegde tekening, waarbij fig. 1 schematisch een uitvoeringsvorm van de vergasser weer- 30 geeft en fig. 2 een blokschema is van de installatie waarin de vergasser is opgenomen. The invention will be explained in more detail with reference to the following description, wherein reference is made to the accompanying drawing, in which fig. 1 shows schematically an embodiment of the gasifier resistance 30, and FIG. 2 is a block diagram of the installation in which the gasifier is included .

In fig. 1 is de vergasser 1 weergegeven, bestaande uit een cylindervormige mantel 2 van een constructiestaal, aan de onderkant taps-35 vormig uitlopend in vorm 3 en aan de bovenkant afgesloten met een deksel 4. In Fig. 1, the gasifier 1 is shown, consisting of a cylindrical casing 2 of a structural steel, at the bottom 35 taper-shaped flared in shape 3 and closed at the top with a lid 4.

In het cylindrische gedeelte heeft de droging, pyrolyse en verbranding plaats van de toegevoerde brandstof, bij voorkeur hout in de achtereen- 8200417 . In the cylindrical portion, the drying, pyrolysis, and combustion takes place of the supplied fuel, preferably wood in the successive 8,200,417. r λ -3- 22337/Vk/mb volgende zones 5, 6 en 7 waarna een reductie plaatsheeft onder invloed van de gloeiende koolstof in de reductiezone 8. Hieruit wordt as en produkt-gas afgevoerd naar de verzamelzone 9. r λ -3- 22337 / Vk / mb following zones 5, 6 and 7 after which a reduction takes place under the influence of the glowing carbon in the reduction zone 8. From this axle, and product gas is discharged to the collecting zone 9.

Centraal in de vergasser is een as aangebracht die volgens een 5 voorkeursvorm hol is uitgevoerd en verder wordt aangegeven als leiding 10. Deze leiding 10 steekt aan de bovenkant door deksel 4 en aan de onderkant is op leiding 10 een plaat 34 bevestigd. Central to the gasifier is an axle is arranged which is carried out in accordance with a fifth preferred embodiment is hollow, and is further indicated as duct 10. This duct 10 extends fixed to the top by the cover 4 and at the bottom is on line 10, a plate 34. Leiding 10 doet dienst om hulpgas toe te voeren aan de vergasser via gastoevoer 15T welk hulpgas via spuitstuk 35 wordt toegevoerd aan een elektrisch ontstekingsorgaan 46. Pipe 10 serves to supply auxiliary gas to the gasifier via the gas supply 15T which assist gas over the nozzle 35 is supplied to an electric ignition member 46.

10 Dit hulpgas wordt met name gebruikt bij het starten van de vergasser. 10, this auxiliary gas is used in particular when starting of the gasifier.

Rond leiding 10 is buis 29 aangebracht door welke buis het zuur-stofhoudende verbrandingsgas wordt toegevoerd via toevoeropening 16. Around conduit 10 is pipe 29 are provided through which tube the oxygen-containing combustion gas is fed through inlet opening 16.

Naast buis 29 is op deksel 4 een toevoer 11 voor brandstof aangebracht, welke toevoer bij voorkeur is voorzien van een toevoersluis 43, 15 met een hierin roterend orgaan 45. Deze toevoersluis kan eventueel ook zijn voorzien van snij-organen om hout of andere brandstof tot de gewenste deeltjesvorm te verkleinen. In addition to tube 29 is an inlet 11 for fuel on the lid 4, which feed is preferably provided with an inlet lock 43, 15 having a herein rotary member 45. These supply lock may optionally also be provided with cutting members for wood or other fuel-to- to reduce the desired particle shape.

Om warmteverlies via de wand van de vergasser te voorkomen is deze voorzien van een warmte-isolerende mantel 12. Aan de binnenwand, 20 althans ter hoogte van de verbrandingszone is de vergasser 1 voorzien van een vuurvast materiaal 13, in een zodanige vorm dat deze vuurvaste bekleding ter hoogte van de verbrandingszone en eventueel van de reductiezone 8 en ter hoogte van het kegelvormig lichaam 30, dat is aangebracht op buis 29, een keel vormt in de verbrandingszone, zodat de doorgang van de brandstof 25 kan worden geregeld en een betere verbranding kan worden bereikt. In order to prevent heat loss through the wall of the gasifier is provided with a heat insulating jacket 12. To the inner wall, 20, at least at the height of the combustion zone is the gasifier 1 is provided with a refractory material 13, in a form such that this refractory coating at the level of the combustion zone and, optionally, of the reduction zone 8 and the height of the cone-shaped body 30, which is mounted on tube 29, a throat forming in the incineration zone, so that the passage of the fuel 25 can be controlled and improved combustion may are being reached. De toevoer van brandstof' heeft plaats zoals aangegeven door pijl 14, de verbrandingslucht die zuurstof bevat heeft plaats zoals aangegeven door pijl 16 en een hulpgas dat dienst kan doen om de verbranding te starten heeft plaats zoals aangegeven door pijl 15. The supply of fuel "takes place as indicated by arrow 14, the combustion air which has contained oxygen place as indicated by arrow 16, and in that an auxiliary gas may serve to start the combustion takes place as indicated by arrow 15.

30 De tot nu toe bekende apparatuur was niet of moeilijk regelbaar in afhankelijkheid van de toegevoerde vaste brandstof en gaf slechts een optimale vergassing indien de brandstof een bepaalde, binnen een klein traject, gelegen korrelgrootte had en een bepaald vochtgehalte. 30 The hitherto known equipment was not or difficult to control in dependence on the fed in solid fuel, and only gave an optimal gasification if the fuel has a certain, within a small range, had lain grain size and a certain moisture content. De onderhavige vergasser maakt het mogelijk om een grotere diversiteit aan brand-35 stoffen te verwerken, met name brandstoffen zoals hout in diverse afmetingen omdat de onderhavige vergasser makkelijker regelbaar is. The present gasifier makes it possible to process a greater variety of fire-35 substances, in particular fuels such as wood in a variety of dimensions since the present gasifier is more easily controllable. Dit is met name te danken aan het kegelvormige lichaam 30 dat is aangebracht op buis 29. Dit kegelvormige lichaam is aan de bovenkant voorzien van schoepen 8200417 * 5 -4- 22337/Vk/mb of ribben 36 waarmee een breking van de verhitte, zich vastzettende brandstof in de ruimte 7 kan worden bewerkstelligd. This is particularly due to the cone-shaped body 30, which is affixed to tube 29. This cone-shaped body is at the top provided with blades 8200417 * 5 -4-22337 / Vk / mb or ribs 36 with which a refraction of the heated, is securing fuel can be accomplished in the space 7. Van belang is vooral dat het kegelvormige lichaam 30 een instelbare diameter in de keelvorraige ruimte geeft die is gevormd tussen het vuurvaste materiaal 13 en het 5 uiteinde van het kegelvormige lichaam 30. Aan de onderzijde is het kegelvormige lichaam 30 mechanisch verbonden met as 44 door middel van . It is particularly important that the cone-shaped body 30 provides an adjustable diameter in the keelvorraige space which is formed between the refractory material 13 and the 5 'end of the cone-shaped body 30. On the underside, the cone-shaped body 30 is mechanically connected to shaft 44 by means from . strippen 32. De as 44 is gelagerd in lager 25 van het vaste gedeelte 21 van het roostersysteem. strips 32. The shaft 44 is journalled in bearing 25 of the fixed portion 21 of the schedule system.

Een verdere verbetering volgens de uitvinding is dat het toege-10 voerde zuurstofbevattende verbrandingsgas niet van de omtrek naar binnen wordt toegevoerd zoals is aangegeven in octrooiaanvrage 7903893» doch vanaf het centrale gedeelte van de vergasser 1, te weten vanuit buis 29, via opening 33 boven de plaat 34 in zone 7. Zodoende kan een aanjaag-effeot met behulp van de stroom verbrandingsgas worden bewerkstelligd 15 door de opening 33 in grootte te variëren met behulp van plaat 34 die in vertikale richting beweegbaar is zoals aangegeven door pijlen 27. Naast de vertikale verplaatsing van plaat 34 is ook een vertikale verplaatsing mogelijk van het kegelvormige lichaam 30, aangegeven door pijl 31. Bovendien kan het kegelvormige lichaam 30 worden geroteerd zoals aangegeven 20 door pijl 26. Op buis 29 zijn verdeelarmen 28 aangebracht waarmee de toegevoerde brandstof gelijkmatig kan worden verdeeld over de droogzone 5 en de pyrolysezone 6. A further improvement according to the invention is that the admitted-10 oxygen-containing combustion gas discharged out of the periphery is applied to the inside as shown in patent application 7903893 »but from the central portion of the gasifier 1, namely, from a tube 29, through opening 33 above the plate 34 in zone 7. Thus, a aanjaag-effeot with the aid of the flue-gas flow 15 can be accomplished by varying the opening 33 in size with the aid of plate 34 which is movable in the vertical direction as indicated by arrows 27. in addition to the vertical displacement of plate 34 is also a vertical displacement as possible of the conical body 30, as indicated by arrow 31. in addition, the conical body 30 can be rotated as indicated 20 by the arrow 26. on the pipe 29 are laterals 28, by means of which the supplied fuel can be uniformly divided between the drying zone 5 and zone 6 to the pyrolysis.

Met behulp van deze vergasser, met name de constructie van het kegelvormige lichaam zoals gemonteerd op buis 29 wordt de vaste brandstof 25 nagenoeg volledig vergast en wordt een minimale hoeveelheid niet ver-brandbare as verkregen die valt op het bovenste rooster 22, bestaande uit ringen of spijlen 24,die roteerbaar is ten opzichte van het hieronder gelegen vaste rooster 21. As 44 is gelagerd in lager 25 van het vaste rooster 21, bestaande uit ringvormige spijlen 23. De twee roosters 21 en 30 22 kunnen excentrisch ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en het bovenste rooster kan met tussenpozen of continu worden geroteerd. With the help of this gasifier, in particular the structure of the cone-shaped body, such as mounted on the tube 29, the solid fuel 25 is almost completely gasified, and a minimal amount of not far-combustible ash is obtained which is incident upon the upper grid 22, made up of rings or bars 24, which is rotatable relative to the fixed grid situated below 21. Shaft 44 is journalled in bearing 25 of the fixed grid 21, consisting of ring-shaped bars 23. the two grates 21 and 30, 22 may be disposed eccentrically with respect to each other and the top grating can be rotated intermittently or continuously. De spijlen 24 van het bovenrooster bewegen in de langsrichting door rotatie ten opzichte van de zich daartussen bevindende spijlen 23 van het onderrooster 21. De daardoor ontstane beweging veroorzaakt een verspreidende 35 werking voor het as en een draaiende, rollende beweging van de hete kool-stofdeeltjes, waardoor de gevormde as onmiddellijk en gelijkmatig van de vaste koolstofdeeltjes wordt afgescheiden. The bars 24 move the upper grid in the longitudinal direction by rotation with respect to the located between them bars 23 of the lower grid 21. The resulting movement causes a diffusive 35 function for the axle, and a rotating, rolling movement of the hot coal particles , whereby the ash formed is separated off immediately and evenly from the solid carbon particles. Zodoende wordt een optimale doorstroming verkregen van het produktgas via het rooster en wordt de as, 8200417 vc -* -5- 22337/Vk/mb na vergassing van de hete vaste koolstofdeeltjes gelijkmatig afgescheiden en afgevoerd zodat brugvorming van asdeeltjes wordt voorkomen. Thus is obtained an optimum through-flow of the product gas through the grate and the shaft, 8200417 vc - -5 * 22337 / Vk / mb evenly separated after gasification of the hot solid carbon particles and disposed so that bridging of ash particles is prevented.

Door de eventuele excentrische plaatsing van een van de roosters worden in de langsrichting en in de zijdelingse richting krachten uitge-5 oefend op de deeltjes die zich tussen de roosters van het roostersysteem bevinden. Due to the eccentric arrangement of any one of the gratings are in the longitudinal direction and in the lateral direction forces TURNED-5 exercised on the particles which are located between the grids of the grid system. De excentrische beweging veroorzaakt vernauwende en verwijdende openingen tussen de spijlen, waardoor brugvorming en/of vastknellen van koolstofdeeltjes wordt voorkomen. The eccentric movement causes widening and narrowing gaps between the bars, so that bridge formation and / or vastknellen of carbon particles is prevented.

Een goede doorstroming van het produktgas door het roostersysteem 10 is van belang omdat het cylindrische vat 2 aan de binnenkant is voorzien van een leiding 18 waardoor het produktgas naar boven toe wordt afgevoerd via leiding 19. Het voordeel van het afvoeren van het produktgas via leiding 18 en 19 aan de bovenkant van de vergasser is dat met het hete produktgas een warmte-uitwisseling wordt bewerkstelligd met de toegevoerde 15 brandstof zodat deze wordt voorverwarmd en met name wordt gedroogd in de droogzone 5. Hierdoor wordt het vochtgehalte van de toe te voeren brandstof op een nagenoeg constante en gewenste waarde gebracht, zonder dat hiervoor energie moet worden verbruikt buiten de vergasser. A proper flow of the product gas through the grid system 10 is important because the cylindrical vessel 2 to the inside is provided with a pipe 18 through which the product gas is discharged at the top via line 19. The advantage of the removal of the product gas via line 18, and 19 at the top of the gasifier is that effecting a heat exchange with the hot product gas with the feed 15 of fuel so that it is preheated and, in particular, is dried in the drying zone 5. As a result, the moisture content of the fuel to be fed is at placed a substantially constant and desired value, without the need to use for this energy outside the gasifier.

Om in de reductiezonë 8 koude plekken te voorkomen is een 20 cylindrische ring 42 aangebracht op de binnenwand van kanaal 18 zodat een ruimte 41 wordt gevormd tussen de reductiezone en de gasafvoer 18. Een ander voordeel van de sluitwand of ring 42 is dat door het roostersysteem as wordt afgevoerd op enige afstand van gasafvoer 18 zodat minder vliegas wordt meegevoerd met het produktgas, dan wanneer het rooster direct was 25 verbonden met de binnenwand van kanaal 18. In order to prevent, at the reductiezonë 8 cold spots is a 20 cylindrical ring 42 is provided on the inner wall of channel 18 so that a space 41 is formed between the reduction zone and the gas outlet 18. Another benefit of the closing wall or ring 42 is that due to the lattice system ash is discharged at some distance from gas outlet 18, so that less fly ash is entrained with the product gas, than if the grid 25 was directly connected to the inner wall of channel 18.

De totale installatie is in blokschema weergegeven in fig. 2, van welke installatie de vergasser 1, zoals weergegeven in fig. 1 het belangrijkste onderdeel is. The overall system is shown in block diagram in FIG. 2, from which the gasifier plant 1, as shown in FIG. 1 is the most important part.

In het blokschema van fig. 2 is de vergasser eveneens weergegeven 30 als 1 en hieraan worden toegevoerd via doseersluis 43, eventueel voorzien van een snij-inrichting, vaste brandstof met name houtafval via leiding 14. In the block diagram of FIG. 2, the gasifier 30 also shown as 1 and to this are supplied through rotary valve 43, possibly provided with a cutting device, solid fuel, in particular wood waste, via line 14.

De toevoer van brandstof is aangegeven met 50. Verder wordt aan vergasser 1 via leiding 16 verwarmd verbrandingsgas toegevoerd afkomstig uit warmtewisselaar 75, terwijl het verder mogelijk is om via leiding 15 vanuit voor-35 raadvat 52 een hulpgas toe te voeren, om de installatie te starten. The supply of fuel is indicated by 50. It is further to gasifier 1 via conduit 16, heated fuel gas is supplied originating from heat exchanger 75, while it is further possible to supply an assist gas through line 15 from the front 35 raadvat 52, to the installation start.

Aan de onderzijde van de vergasser 1 wordt via leiding 20 as afgevoerd en deze wordt opgevangen in asopvangorgaan 72 dat losneembaar is gekoppeld aan toevoerleiding 20. Zodoende wordt uit het procédé via as- 8200417 V 'k -6- 22337/Vk/mb opvangvat 72 as 58 afgevoerd. At the bottom of the gasifier 1 is discharged through line 20, and this shaft is collected in asopvangorgaan 72 which is releasably coupled to the supply line 20. Thus, from the process via axle 8200417 V 'k -6- 22337 / Vk / mb collecting vessel 72 ash 58 discharged. Verder wordt uit de vergasser via leiding 19 produktgas afgevoerd naar een cycloon of filter 74, waaruit aan de onderzijde as wordt afgevoerd naar asopvangorgaan 73, zodat uit het procédé as wordt verwijderd, aangegeven door 59. Further, out of the gasifier product gas discharged through line 19 to a cyclone or filter 74, from which it is discharged to asopvangorgaan 73, so that out of the process shaft is removed from the bottom shaft, indicated by 59.

5 Aan de bovenkant van de cycloon wordt via leiding 96 produktgas afgevoerd naar warmtewisselaar 75 waar het hete produktgas dient om het verbrandingsgas voor te verwarmen. 5 At the top of the cyclone is discharged via line 96 to the product gas heat exchanger 75 where the hot product gas is used to preheat the combustion gas. Het verbrandingsgas wordt uit voorraadvat 51 toegevoerd aan luchtfilter 78 en via leiding 80 toegevoerd aan warmtewisselaar 75 waar het via leiding 16 wordt toegevoerd aan vergasser 10 1. Uit warmtewisselaar 75 wordt afgekoeld produktgas afgevoerd via leiding 97 en toegevoerd aan een waterkolom 76, die dienst doet als filter waarin het produktgas verder wordt afgekoeld en hieruit worden de resterende teer- en vliegasresten gevangen. The combustion gas is removed from storage tank 51 is fed to the air filter 78 and supplied via line 80 to heat exchanger 75 where it is supplied to gasifier 10 1. From heat exchanger 75 is cooled product gas withdrawn through line 97 and fed to a water column 76 via line 16, which serves as a filter in which the product gas is further cooled and from this the residual tar and fly ash residues to be captured. Deze restdeeltjes worden opgevangen in teeropvangorgaan 77. These residual particles are collected in the tar collecting member 77.

15 Uit het waterfilter 76 wordt afgekoeld en gezuiverd produktgas afgevoerd via leiding 98 en toegevoerd aan een automaat 79. Via leiding 95 wordt condenswater onttrokken aan de onderkant van het waterfilter 76 en toegevoerd aan automaat 79, terwijl uit automaat 79 condenswater wordt afgevoerd, aangegeven met 61. Aan 20 de bovenkant van automaat 79 wordt gezuiverd produktgas afgevoerd via leiding 99 en toegevoerd aan het energie producerende gedeelte van de inrichting, aangegeven aan de rechter zijde van stippellijn 100. Aan de linkerzijde is het gasproducerende en gaszuiverende gedeelte weergegeven. 15, from the water filter 76 is cooled and purified product gas removed through line 98 and fed to an automatic transmission 79. Via line 95 water of condensation is extracted from the bottom of the water filter 76 and is supplied to dispenser 79, while out of dispenser 79 condensed water is discharged, indicated by 61. at 20 the upper side of machine 79 is purified product gas withdrawn through line 99 and fed to the energy-producing part of the device, indicated on the right-hand side of broken line 100. at the left-hand side is shown, the gas-producing and gaszuiverende portion.

Het belangrijkste gedeelte van het energie producerende gedeelte 25 is de verbrandingsmotor .114, waaraan via de carburator 112 een gasmengsel wordt toegevoerd van produktgas en lucht die vanuit bron 155 wordt toegevoerd via luchtfilter 111. Verder wordt aan de verbrandingsmotor diesel-brandstof toegevoerd uit bron 153 om de verbranding van het produktgas te onderhouden. The main part of the power generating portion 25 is .114, the internal combustion engine, to which a gas mixture is supplied through the carburetor 112 of product gas and air from source 155 is applied through air filter 111. Furthermore, it is supplied to the internal combustion engine of diesel fuel from source 153 to support combustion of the product gas. De verbrandingsmotor 114 is enerzijds verbonden met een warmte-30 wisselaar 113 voor het koelwater van de motor, welke warmtewisselaar warme lucht of vloeistof toevoert aan systeem 117, zodat via systeem 117 warmte wordt gewonnen uit het koelwatersysteem van motor 114. Anderzijds wordt uit de verbrandingsmotor 114 heet afgas afgevoerd dat wordt gekoeld met behulp van warmtewisselaar 115, waaraan systeem 118 is gekoppeld, waaraan koele 35 lucht of koele vloeistof wordt toegevoerd, zodat via systeem 118 de warmte wordt gewonnen uit de hete afgassen van motor 114. Ten slotte is verbran-dings motor 114 gekoppeld aan generator 116 waaruit de elektrische energie wordt verkregen aangegeven met 162. Met behulp van motor 114 wordt produkt- 8200417 ·' J*r -7- 22337/Vk/mb gas aangezogen uit vergasser 1. The internal combustion engine 114 is connected on one side with a heat 30 exchanger 113 for the cooling water of the engine, which heat exchanger hot air or liquid is supplied to system 117, so that, via system 117, heat is recovered from the cooling water system of the motor 114. On the other hand from the internal combustion engine 114 is called off-gas discharged which is cooled by means of heat exchanger 115, to which system 118 is coupled, to which cool air or cool liquid 35 is supplied, so that through system 118, the heat is recovered from the hot exhaust gases of motor 114. Finally, the combustion dings motor 114 coupled to generator 116 from which the electric energy is obtained indicated at 162. by means of motor 114 is product-8200417 · 'J * r -7-22337 / Vk / mb gas sucked from gasifier 1.

Samengevat kan dan ook worden gesteld dat aan het systeem wordt toegevoerd brandstof via bron 50 en verbrandingsgas via bron 51 en uit het systeem warmte wordt verkregen via 117 en 118 en elektrische energie, aan-5 gegeven door 162. Als hulpstoffen worden diesel toegevoerd vanuit 153 en een hulpgas vanuit 52. Summary, it can therefore be stated that the system is applied over the fuel source 50 and fuel gas from source 51 and from the system, heat is obtained by means of 117 and 118, and electric power, on-5 given by 162. If additives are supplied from diesel 153 and an secondary gas from 52.

Zodoende wordt met de installatie volgens de uitvinding een veilige inrichting verkregen waarmee het mogelijk is om op continue wijze energie te winnen door het vergassen van vaste brandstof, terwijl men 10 minder afhankelijk is dan tot nu toe werd aangenomen van de verdere bedrijf somstandi^ieden en van de toegevoerde brandstof. Thus, with the installation according to the invention is obtained a safe arrangement with which it is possible to recover in a continuous mode of energy by the gasification of solid fuel, while 10 is less dependent than had been assumed until now of the further operating somstandi ^ Ieden and of the supplied fuel.

-CONCLUSIES- 8200417 -CONCLUSIES- 8200417

Claims (19)

 1. 1. Vergasser voor vaste brandstof bestaande uit een oylindrisch vat dat van boven naar beneden een toevoerzone voor vaste brandstof, 5. droogzone, pyrolysezone, verbrandingszone en reductiezone omvat, een toevoer voor zuurstofhoudend verbrandingsgas, een afvoer voor produktgas en een asafvoer, een centraal gelegen as die, ter hoogte van de verbrandingszone is voorzien van een ten opzichte van de as uitstekend lichaam, voor het verdelen van de brandstof en waarmee een vernauwing wordt bewerk- 10 stelligd in de verbrandingszone, welke vernauwing tevens wordt bepaald door de in diameter toe of afnemende reactorwand, hetgeen eventueel wordt bereikt met de aangebrachte vuurvaste bekleding, met het kenmerk, dat een om de as aangebracht lichaam in hoogte instelbaar is ten opzichte van de • in diameter veranderende reactorwand,zodat een variabele doorvoer voor de 15 brandstof kan worden bewerkstelligd. 1. gasifier for solid fuel consisting of a oylindrisch vessel from the top down an inlet area for solid fuel, 5. drying zone, pyrolysis zone, combustion zone and reduction zone, an inlet for oxygen-containing combustion gas, an outlet for product gas, and an ash outlet, a centrally located axis, which allow, at the level of the combustion zone is provided with an with respect to the axis projecting body, for the distribution of the fuel, and with which a constriction is effected 10 stelligd in the combustion zone, said constriction is also determined by the diameter, or decreasing reactor wall, which is possibly achieved with the applied refractory lining, characterized in that one to the shaft disposed body is adjustable in height relative to the • in diameter changing reactor wall, so that a variable throughput can be achieved for the 15 fuel.
 2. 2. Vergasser volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de as buisvormig is en dienst kan doen als toevoer voor hulpgas. 2. The gasifier according to claim 1, characterized in that the shaft is tubular and can serve as an inlet for auxiliary gas.
 3. 3. Vergasser volgens conclusies 1-2, met het kenmerk, dat rond de leiding voor het toevoeren van hulpgas concentrisch een buis is aangebracht 20 voor het toevoeren van een zuurstofhoudend verbrandingsgas. 3. Evaporator according to claims 1-2, characterized in that around the pipe for the supply of auxiliary gas is arranged concentrically with a tube 20 for supplying an oxygen-containing combustion gas.
 4. 4. Vergasser volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat het kegelvormige uiteinde van de toevoer voor verbrandingsgas is voorzien van een plaat die in hoogte instelbaar is. 4. A gasifier according to claims 1-3, characterized in that the cone-shaped end of the inlet for the combustion gas is provided with a plate which is adjustable in height.
 5. 5. Vergasser volgens conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de 25 plaat de uitstroomopening gedeeltelijk kan afsluiten. 5. A gasifier according to claims 1-4, characterized in that the plate 25 can be partially shut off the outlet opening.
 6. 6. Vergasser volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de reductiezone aan de onderzijde is begrensd door een roostersysteem voor het afvoeren van as, welk roostersysteem bestaat uit vaste onderringen en rond een as op afstand van de onderringen roterende bovenringen. 6. A gasifier according to claims 1-5, characterized in that the reduction zone at the bottom side is bounded by a grid system for the discharge of ashes, which grid system consists of fixed lower rings and around an axis at a distance from the bottom rings slewing rings.
 7. 7. Vergasser volgens conclusies 1-6, met het kenmerk, dat het produktgas en as kan worden afgevoerd via het roostersysteem, de asafvoer is voorzien van een gesloten, losneembare bak, en voor de afvoer van het produktgas'een leiding is aangebracht nabij de mantel van het cylindrische, vat uitmondend in de gasafvoer, nabij de droogzone. 7. A gasifier according to claims 1-6, characterized in that the product gas and ash can be discharged via the grille system, the ash outlet is provided with a sealed, detachable container, and is provided for the discharge of the conduit near the produktgas'een mantle of the cylindrical, vessel leading to the gas outlet, adjacent to the drying zone.
 8. 8. Vergasser volgens conclusies 1-7, met het kenmerk, dat op het kegelvormige lichaam ribben zijn aangebracht voor het breken van de brandstof in de verbrandingsruimte. 8. A gasifier according to claims 1-7, characterized in that on the cone-shaped body, ribs are provided for breaking the fuel into the combustion space. 8200417 *- **» -9- 22337/Vk/rab 8200417 * - ** »-9 22337 / Uk / rab
 9. 9. Vergasser volgens conclusies 1-8, met het kenmerk, dat de buis boven het kegelvormigë lichaam is voorzien van armen voor het gelijkmatig verdelen van de toe te voeren brandstof. 9. A gasifier according to claims 1-8, characterized in that the tube above the kegelvormigë body is provided with arms for the uniform distribution of the supply fuel.
 10. 10. Vergasser volgens conclusies 1-9, met het kenmerk, dat de 5 reduetiezone is begrensd door een cylindrische ring op de binnenwand van de gasafvoerleiding ter vorming van een isolerende sluitwand rond de reduetiezone. 10. A gasifier according to claims 1-9, characterized in that the reduetiezone 5 is delimited by a cylindrical ring on the inner wall of the gas discharge line in order to form an insulating closing wall around the reduetiezone.
 11. 11. Rooster voor vergasser volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de onderste ringen aan de omtrek dragend zijn bevestigd aan de cylin- 10 drische ring of aan de cylindermantel, met een opening in het midden die dient als lager voor de as, en de bovenste ringen roteerbaar zijn, met behulp van de aS. 11. Grate for gasifier according to claim 6, characterized in that the lower rings at the periphery are load-bearing fixed to the cylin- 10-cylindrical ring or to the cylinder surface, with an opening in its center which serves as a bearing for the shaft, and the upper rings are rotatable, with the aid of the shaft.
 12. 12. Inrichting voor het winnen van energie door het vergassen van vaste brandstof bestaande uit een vergasser, warmtewisselaar, carburator, 15 motor en generator, met het kenmerk, dat een vergasser is toegepast zoals beschreven in conclusies 1-11. 12. An apparatus for recovering energy by gasifying solid fuel consisting of a gasifier, heat exchanger, carburetor, engine 15 and generator, characterized in that there is provided a gasifier as described in claims 1-11.
 13. 13. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat tussen de vergasser en de warmtewisselaar een cycloon is geplaatst voor het verwijderen van resterende asdeeltjes uit het produktgas. 13. An apparatus according to claim 11, characterized in that between the gasifier and the heat exchanger, a cyclone has been placed for the removal of residual ash particles from the product gas.
 14. 14. Inrichting volgens conclusies 12-13» met het kenmerk, dat de toevoer van verbrandingsgas aan de vergasser is verbonden met de afvoer van verwarmd gas uit de warmtewisselaar. 14. Apparatus according to claims 12-13 », characterized in that the supply of combustion gas to the gasifier is connected to the discharge of heated gas from the heat exchanger.
 15. 15. Inrichting volgens conclusies 12-14, met het kenmerk, dat de onderzijde van de warmtewisselaar is verbonden met een waterfilter, voor- 25 zien van een opvangvat voor teerresten. 15. A device according to claims 12-14, characterized in that the underside of the heat exchanger is connected with a water filter, front 25 view of a collecting vessel for tar residues.
 16. 16. Werkwijze voor het zuiveren en afkoelen van produktgas, verkregen uit de vergasser, zoals beschreven in conclusies 14 en 15, met het kenmerk, dat het toegevoerde verbrandingsgas wordt voorverwarmd in de warmtewisselaar, waar het verbrandingsgas in tegenstroom met het 30 produktgas wordt verwarmd en het produktgas wordt gekoeld. 16. A method for the purification and cooling of product gas obtained from the gasifier, as described in claims 14 and 15, characterized in that the supplied combustion gas is pre-heated in the heat exchanger, where the combustion gas is heated in counter-current with the 30 product gas, and the product gas is cooled.
 17. 17. Werkwijze volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat produktgas van de warmtewisselaar via een waterfilter wordt ontdaan van teer- en vliegasresten en na een condenswateropvangorgaan en een carburatiesysteem naar de motor wordt gevoerd. 17. The method according to claim 16, characterized in that product gas of the heat exchanger through a water filter is stripped of tar and fly ash residues, and, after a condensation water collecting means and a carburatiesysteem is fed to the motor.
 18. 18. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de motor een dieselmotor is die bij continu bedrijf van de generator naast het produktgas ook kan worden gevoed met brandstofdiesel. 18. An apparatus according to claim 12, characterized in that the engine is a diesel engine that can be also fed in continuous operation of the generator in addition to the product gas with diesel fuel. 8200417 -10- 22337/Vk/mb V* N 8200417 -10- 22337 / Vk / V mb * N
 19. 19. Inrichting volgens conclusies 12-15 en 18, met het kenmerk, dat aan het waterfilter een automaat is geplaatst voor het afvoeren van condenswater. 19. Apparatus according to claims 12-15 and 18, characterized in that a vending machine is disposed on the water filter for the removal of condensation water. Eindhoven, februari 1982 8200417 Eindhoven February 1982 8200417
NL8200417A 1982-02-04 1982-02-04 An apparatus for gasifying solid fuel and the herewith co-current gasifier to be used. NL8200417A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8200417 1982-02-04
NL8200417A NL8200417A (en) 1982-02-04 1982-02-04 An apparatus for gasifying solid fuel and the herewith co-current gasifier to be used.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8200417A NL8200417A (en) 1982-02-04 1982-02-04 An apparatus for gasifying solid fuel and the herewith co-current gasifier to be used.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8200417A true true NL8200417A (en) 1983-09-01

Family

ID=19839196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8200417A NL8200417A (en) 1982-02-04 1982-02-04 An apparatus for gasifying solid fuel and the herewith co-current gasifier to be used.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8200417A (en)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0159420A1 (en) * 1984-03-20 1985-10-30 JAMES HOWDEN & COMPANY LIMITED Reactor for gasifying solid fuel
US4655791A (en) * 1985-03-22 1987-04-07 Atwood Fayette G Apparatus and method to achieve gasification of bark and the like
EP2015859A2 (en) * 2006-05-05 2009-01-21 Plascoenergy IP Holdings, S.L., Bilbao A gas conditioning system
EP2029702A1 (en) * 2006-06-05 2009-03-04 PlascoEnergy IP Holdings, S.L., Bilbao A gasifier comprising vertically successive processing regions
US8128728B2 (en) 2006-05-05 2012-03-06 Plasco Energy Group, Inc. Gas homogenization system
US8306665B2 (en) 2006-05-05 2012-11-06 Plasco Energy Group Inc. Control system for the conversion of carbonaceous feedstock into gas
WO2012175657A1 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Xylowatt S.A. Gasifier for solid carbon fuel
EP2547751A2 (en) * 2010-03-15 2013-01-23 Power Waste Gasification LLC Method and apparatus for processing of carbon-containing feed stock into gasification gas
US8372169B2 (en) 2006-05-05 2013-02-12 Plasco Energy Group Inc. Low temperature gasification facility with a horizontally oriented gasifier
WO2013034608A1 (en) * 2011-09-05 2013-03-14 Xylowatt S.A. Gasifier for a solid carbon fuel
US8435315B2 (en) 2006-05-05 2013-05-07 Plasco Energy Group Inc. Horizontally-oriented gasifier with lateral transfer system
US8475551B2 (en) 2006-05-05 2013-07-02 Plasco Energy Group Inc. Gas reformulating system using plasma torch heat
WO2013098525A1 (en) 2011-12-29 2013-07-04 Cogebio Method and apparatus for fixed bed gasification
US8690975B2 (en) 2007-02-27 2014-04-08 Plasco Energy Group Inc. Gasification system with processed feedstock/char conversion and gas reformulation
WO2015039640A1 (en) * 2013-09-20 2015-03-26 Recom Patent & License Gmbh Three-zone gasifier and method for operating such a gasifier in order to thermally convert byproducts and waste materials
EP2883941A1 (en) * 2013-12-12 2015-06-17 RP Grupp Co-current gasifier
US9321640B2 (en) 2010-10-29 2016-04-26 Plasco Energy Group Inc. Gasification system with processed feedstock/char conversion and gas reformulation

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0159420A1 (en) * 1984-03-20 1985-10-30 JAMES HOWDEN & COMPANY LIMITED Reactor for gasifying solid fuel
US4655791A (en) * 1985-03-22 1987-04-07 Atwood Fayette G Apparatus and method to achieve gasification of bark and the like
US8372169B2 (en) 2006-05-05 2013-02-12 Plasco Energy Group Inc. Low temperature gasification facility with a horizontally oriented gasifier
EP2015859A2 (en) * 2006-05-05 2009-01-21 Plascoenergy IP Holdings, S.L., Bilbao A gas conditioning system
US8475551B2 (en) 2006-05-05 2013-07-02 Plasco Energy Group Inc. Gas reformulating system using plasma torch heat
EP2015859A4 (en) * 2006-05-05 2010-09-29 Plascoenergy Ip Holdings Slb A gas conditioning system
US8070863B2 (en) 2006-05-05 2011-12-06 Plasco Energy Group Inc. Gas conditioning system
US8128728B2 (en) 2006-05-05 2012-03-06 Plasco Energy Group, Inc. Gas homogenization system
US8306665B2 (en) 2006-05-05 2012-11-06 Plasco Energy Group Inc. Control system for the conversion of carbonaceous feedstock into gas
US8435315B2 (en) 2006-05-05 2013-05-07 Plasco Energy Group Inc. Horizontally-oriented gasifier with lateral transfer system
US9109172B2 (en) 2006-05-05 2015-08-18 Plasco Energy Group Inc. Low temperature gasification facility with a horizontally oriented gasifier
EP2029702A4 (en) * 2006-06-05 2010-08-25 Plascoenergy Ip Holdings Slb A gasifier comprising vertically successive processing regions
EP2029702A1 (en) * 2006-06-05 2009-03-04 PlascoEnergy IP Holdings, S.L., Bilbao A gasifier comprising vertically successive processing regions
US8690975B2 (en) 2007-02-27 2014-04-08 Plasco Energy Group Inc. Gasification system with processed feedstock/char conversion and gas reformulation
EP2547751A2 (en) * 2010-03-15 2013-01-23 Power Waste Gasification LLC Method and apparatus for processing of carbon-containing feed stock into gasification gas
EP2547751A4 (en) * 2010-03-15 2014-01-01 Power Waste Gasification Llc Method and apparatus for processing of carbon-containing feed stock into gasification gas
US9321640B2 (en) 2010-10-29 2016-04-26 Plasco Energy Group Inc. Gasification system with processed feedstock/char conversion and gas reformulation
WO2012175657A1 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Xylowatt S.A. Gasifier for solid carbon fuel
US9228143B2 (en) 2011-06-23 2016-01-05 Xylowatt S.A. Gasifier for solid carbon fuel
US9926500B2 (en) 2011-06-23 2018-03-27 Xylowatt S.A. Gasifier for solid carbon fuel with active transfer means
WO2013034608A1 (en) * 2011-09-05 2013-03-14 Xylowatt S.A. Gasifier for a solid carbon fuel
US9255231B2 (en) 2011-12-29 2016-02-09 Cogebio Method and apparatus for fixed bed gasification
FR2985265A1 (en) * 2011-12-29 2013-07-05 Cogebio Method and equipment for gasification in a fixed bed
WO2013098525A1 (en) 2011-12-29 2013-07-04 Cogebio Method and apparatus for fixed bed gasification
EP2716740A1 (en) 2012-10-02 2014-04-09 Giancarlo Baldi Continuous-type gasifier, in particular for biomasses and urban and industrial wastes
CN105765038B (en) * 2013-09-20 2018-06-12 雷科姆专利许可有限公司 The method of three-zone gasifier and operating means in the form of such waste products and waste gasifier for thermal conversion of
WO2015039640A1 (en) * 2013-09-20 2015-03-26 Recom Patent & License Gmbh Three-zone gasifier and method for operating such a gasifier in order to thermally convert byproducts and waste materials
CN105765038A (en) * 2013-09-20 2016-07-13 雷科姆专利许可有限公司 Device in the form of three-zone gasifier and method for operating such a gasifier in order to thermally convert byproducts and waste materials
JP2016538403A (en) * 2013-09-20 2016-12-08 レコム パテント アンド ライセンス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング The method for operating such a gasifier for thermal conversion apparatus, and waste products and waste in the form of a three-zone gasifier
US9944866B2 (en) 2013-09-20 2018-04-17 Recom Patent & License Gmbh Three-zone gasifier and method for operating such a gasifier in order to thermally convert byproducts and waste materials
EP2883941A1 (en) * 2013-12-12 2015-06-17 RP Grupp Co-current gasifier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3655518A (en) Retort system for oil shales and the like
US4069024A (en) Two-stage gasification system
US3729298A (en) Solid refuse disposal process and apparatus
US6112677A (en) Down-draft fixed bed gasifier system and use thereof
US6398921B1 (en) Process and system for wastewater solids gasification and vitrification
US4987115A (en) Method for producing generator gas and activated carbon from solid fuels
US4321150A (en) Process for wastewater treatment and wastewater sludge conversion into energy
US4274839A (en) Process for gasification of coal and organic solid wastes
US4583468A (en) Method and apparatus for combustion of diverse materials and heat utilization
US4344770A (en) Method and apparatus for converting solid organic material to fuel oil and gas
US4123332A (en) Process and apparatus for carbonizing a comminuted solid carbonizable material
US3920417A (en) Method of gasifying carbonaceous material
US4753181A (en) Incineration process
US5662052A (en) Method and system including a double rotary kiln pyrolysis or gasification of waste material
US3702039A (en) Production of usable products from waste material
US4321151A (en) Process for wastewater treatment and wastewater sludge conversion into energy
US4069107A (en) Continuous thermal reactor system and method
EP1312662A2 (en) Biomass gasification process, and apparatus, and their applications
US6647903B2 (en) Method and apparatus for generating and utilizing combustible gas
US2483728A (en) Method and apparatus for burning high moisture content fuel
US3841851A (en) Process and apparatus for the gasification of organic matter
US6615748B2 (en) Gasifier
US20070012229A1 (en) Method and apparatus for generating combustible synthesis gas
US6039774A (en) Pyrolytic conversion of organic feedstock and waste
US4454427A (en) Incinerator and fume separator system and apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed