NL7908690A - Ptc apparatus having oxygen barrier. - Google Patents

Ptc apparatus having oxygen barrier. Download PDF

Info

Publication number
NL7908690A
NL7908690A NL7908690A NL7908690A NL7908690A NL 7908690 A NL7908690 A NL 7908690A NL 7908690 A NL7908690 A NL 7908690A NL 7908690 A NL7908690 A NL 7908690A NL 7908690 A NL7908690 A NL 7908690A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
device
barrier
characterized
ptc
temperature
Prior art date
Application number
NL7908690A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Raychem Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to US96534578A priority Critical
Priority to US96534578 priority
Priority to US06/006,188 priority patent/US4242573A/en
Application filed by Raychem Corp filed Critical Raychem Corp
Publication of NL7908690A publication Critical patent/NL7908690A/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26675299&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL7908690(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority to US618879 priority

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01CRESISTORS
  • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
  • H01C7/02Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material having positive temperature coefficient
  • H01C7/027Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material having positive temperature coefficient consisting of conducting or semi-conducting material dispersed in a non-conductive organic material

Description

* Η.0.28.512 PTC-inrichting met zuurstofbarrière. * Η.0.28.512 PTC device with oxygen barrier.

De uitvinding heeft betrekking op elektrische inrichtingen die geleidende polymere PTC-elementen bevatten. The present invention relates to electrical devices comprising conductive polymer PTC elements.

Het is bekend,of het is beschreven in aanvraagsters vroegere octrooiaanvragen, dat geleidende polymere PTC-materialen (dat wil 5 zeggen materialen die een polymeer bevatten en daarin ge-dispergeer-de geleidende deeltjes en die een positieve temperatuurscoëfficiënt (PTC) bezitten) kunnen worden toegepast in een groot aantal soorten elektrische inrichtingen (zie bijvoorbeeld "J. Pol. Eng. and Sci", 14 (1974), bladzijde 706, de Amerikaanse octrooischriften 5*351.882, 10 3*858.144 en 3.914*383 en de Duitse ter inzage gelegde octrooi aanvragen 2.543*314*1j 2.755*077*2, 2.755*078.1, 2,821.799*4 en P2*903*442.2 en de tegelijkertijd met deze ingediende aanvragen overeenkomende met de Amerikaanse octrooiaanvragen 985*344 en 965*345)· Zulke inrichtingen bevatten dikwijls een mantel van een 15 polymeer materiaal dat de inrichting elektrisch isoleert en ook een fysische bescherming verschaft. It is known, or it is described in applicant's earlier patent applications in that conductive polymeric PTC-materials (that is, 5 to say materials containing a polymer and therein ge-dispersing the conductive particles and which have a positive temperature coefficient (PTC)) can be used in a large number of types of electrical devices (see, for example, "J. Pol. Eng. and Sci," 14 (1974), page 706, U.S. patents 5 * 351 882, 10 3 * 858,144, and 3914 * 383 and the German Offenlegungsschrift laid-Open patent applications 2 543 * 314 * 1j 2755 * 077 * 2 2.755 * 078.1, 2,821.799 * 4, and P 2 * 903 * 442.2 and at the same time with this submitted applications corresponding to U.S. patent applications 985 * 344 and 965 * 345) · such devices often contain a jacket 15 of a polymeric material that electrically isolates the device and also provides a physical protection.

Wij hebben nu gevonden, dat zulke inrichtingen een verbeterde elektrische stabiliteit bezitten als zuurstof slechts een beperkte toegang tot het PTC-element heeft. We have now found that such devices exhibit improved electrical stability as the oxygen has only a limited access to the PTC element.

20 Volgens een aspect van de uitvinding wordt een elektrische inrichting verschaft die bestaat uit 0) een PTC-element dat bestaat uit een materiaal dat een PTC-gedrag vertoont met een schakeltemperatuur T en dat een poly-* s meer bevat en daarin gedispergeerde geleidende deeltjes; 20 According to an aspect of the invention, there is provided an electrical device consisting of 0) a PTC element which is composed of a material that exhibits PTC behavior with a switching temperature T and which contains a polymer * s more, and conductive particles dispersed therein ; 25 (2) ten minste twee elektroden die kunnen worden verbonden met een bron van elektrische energie en die, indien ze zo zijn verbondai, een stroom laten vloeien door het PTC-element, en (3) een zuurstofbarrière die, als de inrichting zich in lucht bevindt bij standaard temperatuur en druk, de toegang van lucht tot 30 het PTC-element beperkt, zodat de snelheid waarmede het PTC-element -6 zuurstof absorbeert kleiner is dan 10” en bij voorkeur kleiner dan -7 -7 4 x 10 , en speciaal kleiner dan 3 x 10 en meer in het bijzonder kleiner dan 2 x 10**' cnr/sec/gram. 25 (2), an oxygen barrier which, when the device is in at least two electrodes which can be connected to a source of electrical power and which, if they are so verbondai, flowing a current through the PTC element, and (3) air are present at standard temperature and pressure, the air up to 30 accessing the PTC element is limited, so that the speed at which the PTC-element -6 absorbs oxygen is less than 10 "and preferably less than -7 -7 4 x 10 and especially less than 3 x 10, and more in particular smaller than 2 * 10 ** 'cnr / s / gram.

Speciaal als de inrichting behoort tot de soort waarvan wordt 35 verwacht dat deze zodanig werkt dat de barrière in stand blijft bij verhoogde temperaturen, verdient het de voorkeur dat de barrière een doeltreffende zuurstofbarrière blijft bij verhoogde temperaturen en zodoende verkomt dat de weerstand van de inrichting een grote 7908690 * * 2 verandering ondergaat. Especially if the device belongs to the species from which 35 is expected to be operated so, that the barrier is maintained at elevated temperatures, it is preferred that the barrier remains an effective oxygen barrier, at elevated temperatures and thus prevents the tone resistance of the device, a large 7908690 * * 2 undergoes change. Het'verdient daarom de voorkeur dat als de weerstand van de inrichting bij een temperatuur van T°CR^ bedraagt, en de weerstand van de inrichting bij dezelfde temperatuur na een actieve verouderingsbehandeling zoals hieronder zal worden beschre-5 ven, R^ bedraagt, dat dan R^ ligt tussen 0,5 R^ en 3^5 bij voorkeur tussen 0,5HT en 2R^, en dat ten minste één waarde van T ligt tussen (T -110)°0 en T en bij voorkeur tussen (T -6o)°C en T , meer speciaal bij alle waarden van T tussen (Tg-60)°0 en Tg, en meer in het bijzonder bij alle waarden van T tussen (Tg-110)°C en Tg. Het'verdient therefore, preferred that when the resistance of the device at a temperature of T ° is CR ^, and the resistance of the device at the same temperature after an active aging treatment as will be described ven-5, R ^ is below that then R ^ is between 0.5 and R ^ 3 ^ 5, preferably between 0,5HT and 2R ^, and in that at least one value of T is between (T -110) ° 0 and T, and preferably between (T - 6o) ° C, and T, more particularly for all values ​​of T between (Tg-60) ° 0 and Tg, and, more particularly, at all values ​​of T between (Tg-110) ° C and Tg. 10 De zo juist genoemde actieve verouderingsbehandeling bestaat uit het gedurende t uur laten vloeien van een stroom door de inrichting 2 waarbij de stroom zodanig is, dat de I R-verhitting van de inrichting het PTC-element op een temperatuur houdt gelegen tussen Tg en (T + 50)°C, waarbij t 100 uur is, bij voorkeur 250 uur, meer in s 15 het bijzonder 500 uur en meer speciaal 1000 uur. 10, the just mentioned active-aging treatment consists in flowing over t hour of a flow through the device 2 in which the current is such that the I R-heating of the apparatus, the PTC element maintains located at a temperature between Tg and ( T + 50) ° C, wherein t is 100 hours, preferably 250 hours, more in particular 15 s for 500 hours, and more particularly 1000 hours. Bij vele inrichtingen wordt aan al deze kriteria voor de verandering van de weerstand voldaan als R^ bij een temperatuur van T = 25°C ligt tussen 0,5R^-en 5Rrp en bij voorkeur tussen 0,5Rqj en 2R^. In many devices, to all of these criteria for the change of the resistance met when R ^ at a temperature of T = 25 ° C is between 0,5R ^ -en 5Rrp and preferably between 0,5Rqj and 2R ^.

De PTC-materialen die volgens de onderhavige uitvinding worden 20 gebruikt, kunnen alle geleidende PTC-polymeren zijn die zijn beschreven in aanvraagstsrs vroegere octrooiaanvragen en die behoren tot de stand van de techniek. The PTC materials which may be used 20 according to the present invention, all the PTC conductive polymers may be those described in earlier patent applications aanvraagstsrs and which belong to the state of the art. De geleidende deeltjes zijn bij voorkeur roetdeeltjes, maar ook andere geleidende deeltjes, bijvoorbeeld metaalpoeders, metaaloxiden, anorganische zouten en grafiet, kunnen -25 worden gebruikt. The conductive particles are preferably particles, but also other conductive particles, for example, metal powders, metal oxides, inorganic salts, and graphite, -25 can be used. De voorkeur verdienende materialen bevatten een organisch polymeer (de term polymeer omvat mede mengsels van polymeren) met ten minste 10 % en bij voorkeur ten minste 50 % kristallijn materiaal en bevatten erin gedispergeerd geleidend roet met een deeltjesgrootte van 20 tot 250 nm. Preferred materials include an organic polymer (the term co-polymer includes mixtures of polymers) having at least 10% and preferably at least 50% of crystalline material and containing dispersed therein conductive carbon black having a particle size of from 20 to 250 nm. Het PTC-materiaal kan voorts 30 een niet-geleidend anorganisch vulmateriaal bevatten, bijvoorbeeld zinkoxide, antimoontrioxide of klei, en/of een antioxidant (bijvoorbeeld een de oxydatie tegengaand fenol, zoals beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3*986.981 en dat wordt vervaardigd door Ciba Geigy onder de handelsnaam "Irganox"), of een ander toevoegsel 35 dat het materiaal stabiliseert tegen verslechtering van de eigenschappen door thermo-oxydatie, waarbij de hoeveelheid van zulk een toevoegsel in het algemeen ligt tussen 0,005 en 10 %, bijvoorbeeld tussen 0,01 en 6 ^ bij voorkeur tussen 0,5 en 4 %} zijnde dit gewichtsprocentaa gebaseerd op het gewicht van het polymeer. The PTC material can further contain 30, a non-conductive inorganic filler, for example zinc oxide, antimony trioxide, or clay, and / or an antioxidant (for example, an oxidation preventer phenol, as described in U.S. Patent 3 * 986,981, and which is manufactured by Ciba Geigy under the trade name of "Irganox"), or another additive 35 that the material is stabilized against degradation of the properties due to thermo-oxidation, in which the amount of such an additive is generally between 0.005 and 10%, for example between 0.01 and 6 ^, preferably between 0.5 and 4%} gewichtsprocentaa this being based on the weight of the polymer. Sommige 40 materialen die in het algemeen nuttig zijn als antioxydanten voor 79 0 8 5 9 0 . 40 Some of the materials that are useful, in general, as anti-oxidants for 79 0 8 5 9 0.

* ' 3 * j* polymeren, kunnen een ongewenste invloed op de elektrische stabiliteit hebben, maar geschikte antioxydanten kunnen gemakkelijk worden gekozen met een ''trial-and-error" methode. * '3 * j * polymers, may have an undesirable effect on the electrical stability, but suitable antioxidants can be readily selected to have a' 'trial-and-error "method.

In het algemeen zal de barrière zodanig zijn, dat als de in-5 richting in lucht wordt geplaatst, de enige zuurstof die met ten minste 95 % en bij voorkeur bijna 100 % van het oppervlak van het PTC-element in aanraking kan komen, zuurstof is die door de 'barrière heen is gegaan. In general, the barrier should be such that if the in-5 direction is located in air, the only oxygen that having at least 95% and preferably close to 100% of the surface area of ​​the PTC element can come into contact, oxygen- which has passed through the "barrier. De barrière bestaat bij voorkeur uit een materiaal met een doorlaatsnelheid voor zuurstof bij 25°C van minder dan 10 5x10 en meer in het bijzonder minder dan 10”%m^(aff)on^'mm/sec/cm Hg, gemeten volgens de ASTM D 1434-75. The barrier is preferably composed of a material having a transmission rate for oxygen at 25 ° C of less than 10 5x10, and more in particular less than 10 "% m ^ (aff) on ^ 'mm / sec / cm Hg, as measured by the ASTM D 1434-75. Als meer in het bijzonder de inrichting er één is waarvan wordt verwacht dat deze op een zodanige wijze zal werken dat de barrière op een verhoogde temperatuur wordt gehouden, zijn de fysische eigenschappen van de barrière, met in-15 begrip van de permeabiliteit voor zuurstof, bij verhoogde temperatuur bij voorkeur zodanig, dat de barrière zijn structurele eenheid behoudt en de inrichting zijn gewenste elektrische eigenschappen behoudt na een actieve veraudering zoals hierboven beschreven. As more in particular, the device is one which is expected that it will operate in such a way that the barrier is maintained at an elevated temperature, the physical properties of the barrier, with in-15 understanding of the permeability to oxygen, at elevated temperature, preferably in such a way that the barrier retains its structural unit, and the apparatus retains its desired electrical characteristics after an active veraudering as described above.

De dikte van de barrière moet voldoende zijn voor het beperken van 20 de toegang van lucht tot het PTC-element tot de gewenste waarde en voor het verhinderen van de vorming van speldeprikken, bijvoorbeeld van ten minste 1 micron. The thickness of the barrier must be sufficient to limit 20, the access of air to the PTC element to the desired value, and for preventing the formation of pinholes, for example from at least 1 micron. To or polymere materialen is de dikte ge-. To GE or polymeric materials is the thickness. woonlijk 0,0025 - 0,25 cm, bij voorkeur 0,013 - 0,13 cm en meer in het bijzonder 0,025 - 0,075 cm. living body from 0.0025 to 0.25 cm, preferably 0.013 to 0.13 cm and, more particularly, from 0.025 to 0.075 cm. De barrière beschermt de inrichting 25 bij voorkeur tegen mechanische beschadiging en is daarom bij voorkeur vervaardigd van een materiaal met een Young's modulus groter dan 7.000 kg/cm . The barrier protects the device 25 preferably against mechanical damage and therefore is preferably made of a material having a Young's modulus greater than 7,000 kg / cm. Als zulk een barrière wordt gebruikt verdient het de voorkeur, teneinde de kans te vermijden dat de barrière het PTC-element samendrukt en hierdoor het elektrische gedrag van de inrich-30 ting verandert, dat de barrière van het PTC-element is gescheiden door een luchtspleet of door een laag van een ander materiaal met een Young's modulus kleiner dan 7.000 kg/cm . If such is being used a barrier, it is preferable, in order to avoid the risk that the barrier compressing the PTC-element and thereby changes the electrical behavior of the décor and-30 device, the barrier of the PTC-element is separated by an air gap or by a layer of another material having a Young's modulus of less than 7,000 kg / cm.

Seschikte materialen voor de barrière zijn metalen en polymere materialen gebaseerd op bijvoorbeeld een of meer polymeren gekozen 35 uit polyvinylideenchloride, polyvinylfluoride, polyethyleenterefta-laat, rubber hydrochloride, polychloortrifluorethyleen, fenolformal-dehyde-harsen, polyamiden, epoxyharsen, styreen/acrylonitrile copo-lymeren, polycarbonaten, polystyreen, isobuteen/isopreen copolymeren, polyetheen, etheen/tetrafluoretheen copolymeren, vinylideenfluoride/ 40 hexafluorpropeen polymeren en gefluor^eerde etheen/propeen copoly- 7908690 * 4 · meren.' Seschikte materials for the barrier include metals and polymeric materials based on, for example, one or more polymers selected 35 of polyvinylidene chloride, polyvinyl fluoride, polyethylene terephthalate, rubber hydrochloride, polychlorotrifluoroethylene, fenolformal-aldehyde-resins, polyamides, epoxy resins, styrene / acrylonitrile copolymers, polycarbonates, polystyrene, isobutylene / isoprene copolymers, polyethylene, ethylene / tetrafluoroethylene copolymers, vinylidene fluoride / hexafluoropropylene polymers and 40 gefluor ^ most ethylene / propylene copolymer 7908690 * 4 · lakes. " De voortdurende oppervlakte-temperatuur van het polymeer moet hij voorkeur groter zijn dan de T van het PTC-element. The constant surface temperature of the polymer, it should preferably be greater than the T of the PTC element. Deze s polymere materialen kunnen conventionele toevoegsels bevatten, maar bevatten bij voorkeur geen materialen die in het PTC-element 5 zullen diffunderen en een ongewenste invloed op de eigenschappen van het element uitoefenen. S These polymeric materials can contain conventional additives, but preferably do not contain materials which will diffuse in the PTC-element 5, and exert an undesirable influence on the properties of the element.

Bij een voorkeursuitvoering van de uitvinding is de inrichting een inrichting voor het regelen van een schakeling en heeft de barrière de vorm van een zelfdragend vat door de wanden waarvan de 10 elektroden gaan (via geschikt afgedichte openingen) en waarin de rest van de inrichting wordt ondersteund of opgehangen zonder dat deze in aanraking komt met de wanden van het vat. In a preferred embodiment of the invention, the device is a device for controlling a circuit, and the barrier is in the form of a self-supporting vessel through the walls of which the go 10 electrodes (via suitable sealed apertures), and wherein the remainder of the device is supported or hung without that it comes in contact with the walls of the vessel. Het vat bevat bij voorkeur geen zuurstof; The vessel preferably contains no oxygen; het kan bijvoorbeeld zijn geëvacueerd of gevuld met een inert gas,· zoals argon of stikstof. for example it may be evacuated or filled with an inert gas, such as argon or nitrogen, ·. Eet vat wordt in 15 principe van metaal vervaardigd, waarbij de elektroden gaan door een wand die bestaat uit een keramisch materiaal of een stijve kunststof. Eat barrel 15 is manufactured in principle, made of metal, in which the electrodes pass through a wall that consists of a ceramic material or a rigid plastic. Bij een andere voorkeursuitvoering is de inrichting een regelinrichting voor een verhitter of een schakeling en heeft de barrière de vorm van een laag van een polymeerjaateriaal dat de rest 20 van de inrichting omgeeft, waarbij het door de laag ingesloten volume in hoofdzaak vrij is van lege ruimte. In another preferred embodiment the device is a control device for a heater or a circuit, and the barrier is in the form of a layer of a polymeerjaateriaal that the rest surrounds 20 of the device, wherein it is substantially free by the layer of trapped volume of empty space . De barrière kan zijn vervaardigd uit één enkel materiaal,of uit twee of meer materialen die met elkaar zijn vermengd of aanwezig zijn als aparte componenten van de barrière, bijvoorbeeld als een laminaat. The barrier may be made of a single material, or of two or more materials which have been mixed with each other or be present as separate components of the barrier, for example, as a laminate. Eén·of beide elektroden 25 kunnen een deel van de barrière vormen. · One or both of the electrodes 25 may form a part of the barrier. De barrière moet natuurlijk geen elektrische verbinding tussen de elektroden vormen. The barrier should, of course, forms no electrical connection between the electrodes.

De elektroden bestaan in het' 'algemeen uit metaal of uit een ander materiaal met een soortelijke weerstand kleiner dan 0,1 ohm.cm. The electrodes are in the '' generally of metal or of another material having a resistivity of less than 0.1 ohm.cm.

Elk van de elektroden kan in fysische aanraking zijn met het PTC- 30 element, dan wel geheel of gedeeltelijk ervan gescheiden zijn door een elektrisch geleidend materiaal, bijvoorbeeld een geleidend polymeerjmateriaal met een betrekkelijk constant wattage-gedrag, dat bijvoorbeeld geen PTC-gedrag vertoont bij temperaturen beneden de T van het PTC-element. Each of the electrodes may be in physical contact with the PTC element 30, or all or part of it are separated by an electrically conductive material, for example, a conductive polymeerjmateriaal with a relatively constant wattage-behavior, for example, that does not exhibit PTC behavior at temperatures below the T of the PTC element. Een andere mogelijkheid is dat de elek-s 35 troden als tussenlagen zijn aangebracht tussen het PTC-element en een geleidend polymeeijmateriaal met een betrekkelijk constant wattage. Another possibility is that the electrode-s 35 electrodes as intermediate layers are provided between the PTC element and a conductive polymeeijmateriaal with a relatively constant wattage. Bij voorkeur bestaat ten minste het buitenoppervlak van elke elektrode uit een metaal dat de ontaarding van het geleidende polymeer waarmede het in aanraking is, niet op katalytische wijze 40 bevordert. Preferably, at least, there is the outer surface of each electrode consists of a metal that promotes the degradation of the conductive polymer with which it is in contact, does not catalytically promotes 40. De elektroden bestaan bij voorkeur uit nikkel, tin, d 7908690 • . The electrodes are preferably made of nickel, tin, d • 7908690. * 5 · zilver of goud, of uit een van deze metalen die als een bekleding op koper of een ander metaal zijn aangebracht. * 5 · silver or gold, or from one of these metals which are applied as a coating on copper or another metal. Als een planaire elektrode wordt vereist verdienen elektroden van geëxpandeerd metaal of van draadgaas de voorkeur. When a planar electrode is required to earn electrodes of expanded metal or wire mesh is preferred. Andere elektroden die kunnen worden 5 gebruikt zijn massieve draden, draadstrengen en gevlochten linten. Other electrodes 5 which can be used are solid wires, wire strands, and woven ribbons. Als elektroden worden gebruikt van draadstrengen,of andere elektroden die lege ruimtm bevatten, moet men er voor zorgen, dat men er van verzekerd is dat deze lege ruimten geen doorgang vormen voor lucht die hierdoor in de inrichting kan komen, bijvoorbeeld door de 10 lege ruimten op te vullen of door blootliggende delen ervan af te sluiten. If electrodes are used of wire strands, or other electrodes that contain empty ruimtm, one must ensure that one of it is ensured that these voids do not constitute a passage for air which thus can come into the device, for example, by the 10 empty spaces filling or exposed parts of it to shut down. Bij de vervaardiging van de inrichting moet er op worden gelet dat de contactweerstand zo klein mogelijk is. In the manufacture of the device must be taken to ensure that the contact resistance is as small as possible.

De inrichtingen volgens de uitvinding omvatten inrichtingen voor het regelen van een schakeling, meer in het bijzonder van de 15 soort beschreven in de hierboven genoemde Amerikaanse octrooiaanvrage 965.344, en zelfbeperkende verhitters, met inbegrip van strook-vormige verhitters. The devices of the invention include devices for controlling a circuit, more particularly of the type 15 described in U.S. Patent Application 965,344 referred to above, and self-limiting heaters, including strip-shaped heaters.

Bij één klasse van inrichtingen volgens de uitvinding, meer in het algemeen inrichtingen voor het regelen van schakelingen, heeft 20 het PTC-element betrekkelijk kleine afmetingen en een volume dat 3 3 bijvoorbeeld kleiner is dan 20 cm , dikwijls zelfs minder dan 10 cm 3 3 of zelfs kleiner dan 5 cm of 1 cm , en de weerstand van de inrichting is bij 25°C.betrekkelijk klein, bijvoorbeeld minder dan 50 ohm, bij voorkeur minder dan 10 ohm, of zelfs minder dan 1 ohm of 0,5 ohm. In one class of devices according to the invention, more generally, devices for the regulation of circuits, it has 20, the PTC element of relatively small size and a volume which is 3 3, for example, is smaller than 20 cm, often even less than 10 cm 3 3 or even less than 5 cm, or 1 cm, and the resistance of the device is at 25 ° C.betrekkelijk small, for example less than 50 ohms, preferably less than 10 ohms, or even less than 1 ohm and 0.5 ohms. 25 Bij een andere klasse van inrichtingen volgens de uitvinding, in het algemeen verhitters, zoals uit een flexibele strook bestaande verhitters die in een vloeistof moeten worden ondergedompeld, bijvoorbeeld verhitters voor een waterbed, beperkt de barrière niet alleen de toegankelijkheid van zuurstof naar het PTC-element, maar 30 is de barrière ook in hoofdzaak niet doorlaatbaar voor water of een andere vloeistof waarin de inrichting moet worden ondergedompeld. 25 In another class of devices according to the invention, in general, heaters, such as from a flexible strip of existing heaters which are to be submerged in a liquid, for example, heaters for a water bed, limits the barrier not only the accessibility of oxygen to the PTC element, but also the barrier 30 is essentially non-permeable to water or another liquid in which the device is to be submerged.

Als de inrichting een buitenmantel bezit van een geplastificeerd polymeer, bijvoorbeeld polyvinylchloride, kan de barrière tevens dienen voor het voorkomen van diffusie van de plastificerende stof 35 van de mantel in het PTC-element. If the device holds an outer jacket of a plasticized polymer, for example polyvinyl chloride, the barrier may also serve to prevent diffusion of the plasticizer out of the casing 35 in the PTC element. Bij een strookvormige verhitter van deze soort,die moet worden ondergedompeld,bestaat de barrière bij voorkeur uit een laminaat met een metaallaag, bij voorkeur van » aluminium, bijvoorbeeld met een dikte van 0,0005 - 0,005 cm, aangebracht tussen en verbonden met twee vellen van polymeermateriaal, 40 bij voorkeur polyester, waarbij elk vel bijvoorbeeld een dikte heeft 7908690 ' 6 van 0,001 - 0,005 cm. In a strip-shaped heater of this type, which is to be immersed, the barrier preferably consists of a laminate with a metal layer, preferably from »aluminum, for instance having a thickness of from 0.0005 to 0.005 cm, placed between and connected to two sheets of polymeric material 40, preferably polyester, for example, in which each sheet has a thickness 7908690 '6 of 0.001 to 0.005 cm. Het laminaat kan om de andere onderdelen van de inrichting worden gewikkeld, zodat het een overlappend omhulsel hier omheen vormt en de overlappende delen kunnen met elkaar worden verbonden. The laminate may be wrapped around the apparatus, the other components, so that it forms an overlapping wrapping around it, and the overlapping portions may be joined to each other. Bij een de voorkeur verdienende werkwijze wordt een pro-5 gressief overlappend omhulsel aangebracht om een geïsoleerde strook-vormige verhitter^ met een bandvormig laminaat van de beschreven soort en met een bekleding op het inwendige oppervlak ervan bestaande uit een door warmte te activeren kleefstof, bij voorkeur een door verhitting smeltende kleefstof, waarna het geheel wordt verhit 10 teneinde de aan elkaar grenzende delen van de omhullende band aan elkaar en aan de strookvormige verhitter te hechten. In a preferred method, a pro-5 progressively overlapping sheath disposed about an insulated strip-shaped heater ^ with a band-shaped laminate of the type described and having a coating on its inner surface to be activated consisting of a heat-adhesive, for preferably, a heat-melt adhesive, after which the whole is heated to 10 so as the parts of the surrounding band adjacent to each other and to adhere to the strip-shaped heater. Als de strook-vormige verhitter is voorzien van een geaard element, bijvoorbeeld een lint, is het PTC-element bij voorkeur gescheiden van het lint door zowel een conventionele isolerende mantel, bijvoorbeeld van 15 polyurethan, als door de zuurstof- en vloeistofbarrière. If the strip-shaped heater is provided with a grounded element, such as a ribbon, it is the PTC element is preferably separated from the ribbon by both a conventional insulating sheath, for example of polyurethane 15, as well as by the oxygen and liquid barrier. Het lint kan worden aangebracht tussen de isolerende mantel en de zuurstof-en vloeistofbarrière, maar als een uit opgewikkeld band bestaande barrière wordt toegepast zoals hierboven is beschreven, kan lucht achterblijven in de tussenruimten in het lint en een nadelige in-20 vloed uitoefenen op het rendement van de verhitter. The ribbon may be provided between the insulating jacket and the oxygen-barrier and liquid barrier, but as a is used, consisting barrier of rolled up band, as described above, air may remain in the interstices exercising in the ribbon, and a negative in-20 tide on the efficiency of the heater. De uiteinden van de strookvormige verhitter moeten bij voorkeur worden afgesloten,, teneinde er van verzekerd te zijn dat geen water of andere vloeistof met het PTC-element in aanraking kan komen. The ends of the strip-shaped heater should preferably be closed ,, in order there to be ensured that no water or other liquid with the PTC element may come into contact.

De uitvinding zal nu nader worden toegelicht aan de hand van 25 de bijgevoegde tekening, waarin : de fig. 1-4 inrichtingen volgens de uitvinding weergeven, en fig. 5 de invloed aangeeft van actief verouderen op de weerstand bij 25°C van verschillende inrichtingen volgens de uitvinding. The invention will now be explained in more detail with reference to the 25 accompanying drawings, in which:.. Figures 1-4 show devices according to the invention, and Figure 5 shows the influence of aging on the active resistance at 25 ° C of various devices according to the invention. Pig. Pig. 1 geeft een inrichting weer voor het regelen van een scha-30 keling, bestaande uit een PTC-element 1 in de vorm van een ronde schijf met ronde elektroden 2 van gaas ingebed in de tegenover elkaar gelegen vlakken van de schijf, leidingen 4 die verbonden zijn met de elektroden 2 en een barrièrelaag 3 die het PTC-element 1 en de elektroden 2 inkapselt en waar de leidingen 4 doorheen gaan. 1 shows an apparatus for controlling a switching-30 circuit, consisting of a PTC element 1 in the form of a round disc with rounded electrodes 2 of wire mesh embedded in the disk surfaces located opposite each other, conduits 4 which is connected with the electrodes 2 and a barrier layer 3 which the PTC element 1 and the electrodes 2 encapsulates and, where the pipes 4 are going through.

35 Het tussenvlak tussen de barrièrelaag 3 en het PTC-element t en de elektroden 2 bevat geen lege ruimten. 35, the interface between the barrier layer 3 and the PTC element t, and the electrodes 2 contains no voids.

Pig. Pig. 2 geeft een strookvormige verhitter weer met een constante doorsnede, bestaande uit twee elektroden 2 van massief draad ingebed in het PTC-element 1 dat is omgeven door de barrièrelaag 3· De uit-40 einden van zulk een strookvormige verhitter worden bij voorkeur be- 7908690 Τ'.' 2 shows a strip-shaped heater again with a constant cross-section, consisting of two electrodes 2 of solid wires embedded in the PTC element 1, which is surrounded by the barrier layer 3 · The from-40 ends of such are a strip-shaped heater, preferably working 7,908,690 Τ '. " kleed door een zuurstofbarrière, maar het is belangrijk op-te merken dat, zelfs als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen, de afwezigheid van lege ruimten tussen.het PTC-element 1 en de barrière-laag 3 en in de elektroden 2 betekent, dat slechts een zeer klein 5 deel van het oppervlak van het PTC-element aan de lucht is blootgesteld. garment by an oxygen barrier, but it is important to-be notice that, even if this precaution is not taken, the absence of voids tussen.het PTC element 1 and the barrier layer 3, and means, in the electrodes 2, that only 5 a very small part of the surface of the PTC element is exposed to the air. Als daarentegen lege ruimten aanwezig zijn tussen de mantel en het PTC-element,of als elektroden worden toegepast die bestaan uit draadstrengen, en als de uiteinden van de verhitter niet zijn afgesloten, kan lucht in de lengterichting van het PTC-element 10 binnendringen en met een groot deel van het oppervlak ervan in aanraking komen, zelfs als de mantel hoofdzakelijk ondoordringbaar voor zuurstof is. In contrast, if empty spaces are present between the jacket and the PTC-element, or can be used as electrodes, which consist of wire strands, and if the ends of the heater are not sealed, air can penetrate in the longitudinal direction of the PTC element 10, and with a large part of its surface coming into contact even if the casing is substantially impermeable to oxygen.

Pig. Pig. 3 geeft een strookvormige verhitter weer met een constante doorsnede, die in water moet worden ondergedompeld en die elektroden 15 12 bevat die zijn ingebed in een PTC-element 14 dat een zodanige T 3 shows a strip-shaped heater again with a constant cross-section, which is to be immersed in water and which contains electrodes 15, 12 which are embedded in a PTC element 14, which in such a T

s bezit, dat de verhitter water waarin hij is ondergedompeld,op een geschikte verhoogde temperatuur houdt, bijvoorbeeld op 65°C. s, in that the water heater in which it is immersed, holding on to a suitable elevated temperature, for example at 65 ° C. De isolerende mantel 16, bijvoorbeeld van polyurethan, omgeeft het PTC-element 14 en is op zijn beurt omgeven door de zuurstof- en water-20 barrière 22 gevormd door progressief omwikkelen en hechten van een bandvormig laminaat van de hierboven beschreven soort. The insulating sheath 16, for example of polyurethane, surrounds the PTC element 14, and is in turn surrounded by the oxygen and water-20 barrier 22 is formed by progressively wrapping and adhering a band-shaped laminate of the type described above. Een geaard element 23 van geweven lint omgeeft de barrière 22 en is op zijn beurt omgeven door de buitenste isolerende mantel 24> bijvoorbeeld van geplastificeerd polyvinylchloride. A grounded element 23 of woven ribbon surrounds the barrier 22 and in turn is surrounded by the outer insulating sheath 24> for example, of plasticized polyvinyl chloride.

25 Pig. 25 Pig. 4 geeft een inrichting voor het regelen van een schakeling weer, waarbij de barrière wordt gevormd door een vat van in het algemeen rechthoekige doorsnede en met een metalen bovenkant 1 en een daaraan vastgehechte basis. 4 shows a device for controlling a circuit arrangement, in which the barrier is formed by a tank of generally rectangular cross-section and with a metal top 1, and a base attached thereto. Het vat is gevuld met stikstof. The vessel is filled with nitrogen. De basis bestaat uit een metalen ring 2 met een langs de omtrek lopende af-30 dichtgleuf waaraan de bovenkant 1 is gehecht, en een schijf 4 die aan de ring 2 is gehecht en die bestaat uit glas of een epoxyhars. The base consists of a metal ring 2 is attached to a circumferential off-slot 30, close to which the top 1, and a disc 4 which is adhered to the ring 2, and which consists of glass or an epoxy resin. Penvormige leidingen 3 gaan door de schijf 4 en ondersteunen en zijn verbonden met rechthoekige elektroden waartussen een PTC-element is aangebracht; Pin-shaped pipes 3 pass through the disk 4 and to support and are connected to rectangular electrodes between which a PTC element is disposed; de elektroden en hét PTC-element zijn (schetsmatig) aan-35 gegeven bij 5· the electrodes and the PTC element are (schematically) given to-35 at 5 ·

De uitvinding wordt toegelicht door de navolgende voorbeelden, waarbij de delen en de percentages gewichtsdelen en gewichtspercen-tages zijn, behalve als anders is aangegeven. The invention is illustrated by the following examples, wherein the parts and percentages are parts by weight and gewichtspercen-percentages, unless indicated as otherwise. In elk van de voorbeelden werden inrichtingen vervaardigd en beproefd met de hierboven 40 beschreven werkwijze. In each of the examples were prepared devices were made and tested with the above-described method 40. Een PTC-materiaal werd bereid door de in de 79Ü8690 . A PTC-material was prepared by the in the 79Ü8690. , · 8 tabel aangegeven ingrediënten te mengen (de gewichten zijn opgegeven in grammen); , · To mix table 8 indicated ingredients (the weights are given in grams); men merke op, dat de gebruikte polymeren in de handel verkrijgbare materialen zijn die een kleine hoeveelheid (ongeveer 0,5 gew.%) van een antioxydant bevatten. It will be noted that the polymers used available materials on the market are those containing a small amount (about 0.5 wt.%) of an antioxidant. Het mengen werd uitgevoerd 5 bij een vloeitemperatuur en gedurende 5 minuten in een met stoom verhitte Banbury menger met een door water gekoelde rotor. The mixing was performed 5 at a reflux temperature and for 5 minutes in a steam-heated Banbury mixer with a water-cooled rotor. Men verwijderde het mengsel uit de menger, liet het afkoelen tot kamertemperatuur en verdeelde het daarna in kleine stukjes. The mixture was removed from the mixer, allowed to cool to room temperature, and then divided into small pieces. Het verdeelde materiaal werd onder druk gegoten bij een temperatuur van 180°C en 10 een druk van ongeveer 700 U/cm gedurende 5 minuten,zodat een vel met een dikte van 0,2 cm werd verkregen. The divided material was pressure-molded at a temperature of 180 ° C, and 10 a pressure of about 700 U / cm for 5 minutes, so that a sheet was obtained having a thickness of 0.2 cm. Ronde schijven met een diameter van 1,9 cm werden uit het vel geponst. Round discs with a diameter of 1.9 cm were punched out of the sheet. Een elektrode werd op . An electrode was on. elke zijde van elke schijf aangebracht door ingieten van een schijf met een diameter van 1,9 cm uitgesneden uit gaas van geëxpandeerd 15 materiaal bestaande uit met nikkel bekleed koper. each side of each disc affixed by molding of a disk with a diameter of 1.9 cm cut out of gauze 15 of expanded material consisting of nickel-coated copper. Het monster werd tot 20 megarads bestraald om het PTC-materiaal te laten verknopen. The sample was irradiated up to 20 megarads in order to allow cross-linking the PTC material.

20 AWG draadvormige leidingen werden aan de elektroden gehecht. 20 AWG wire-like leads were attached to the electrodes.

Waar dit in de tabel is aangegeven werd de vervaardiging gecompleteerd door het monster te omgeven door een barrière van de in de 20 tabel aangegeven soort. Where indicated, the manufacture was completed in the table by surrounding the sample by a barrier of the type indicated in the table 20. In voorbeeld II werd het monster ondergedompeld in een epoxyharsverbinding die vervolgens gedurende 16 uur werd gehard bij 80°C. In Example II, the sample was immersed in an epoxy resin compound which was then cured at 80 ° C for 16 hours. In de voorbeelden III en Y werd het monster verhit tot 110°C en dan ondergedompeld in een gefluïdiseerd bed van epoxyhars, welke hars daarna gedurende 16 uur werd gehard bij 110°C. In Examples III and Y, the sample was heated to 110 ° C and then immersed in a fluidized bed of epoxy resin, which resin was then cured at 110 ° C for 16 hours. 25 In voorbeeld YI werd het monster ondergedompeld in siliconenhars, die vervolgens gedurende 16 uur werd gehard bij 20°C, In de voorbeelden II, III, Y en YI was de dikte van de barrierelaag 0,025 cm. In Example 25 YI, the sample was immersed in a silicone resin, which was then cured for 16 hours at 20 ° C, In the examples II, III, Y and YI was the thickness of the barrier layer is 0.025 cm.

De elektrische stabiliteit van de inrichtingen bij actief verouderen op de hierboven aangegeven wijze werd als volgt beproefd. The electrical stability of the devices by actively aging was tested as follows, in the manner indicated above.

50 De leidingen van de inrichting werden verbonden met een gelijkstroom-bron met een variabele spanning. The leads 50 of the device were connected to a DC-source with a variable voltage. De spanning van de bron werd op 120 volt gehouden, behalve als de inrichting voor het eerst of weer met de stroombron werd verbonden; The voltage of the source was maintained at 120 volts, except when the apparatus for the first time or again been connected to the power source; dan bedroeg de spanning 50-45 volt gedurende de eerste 30 seconden en werd daarna in een periode van 35 2 minuten verhoogd tot 120 volt. then, the voltage was 50-45 volts during the first 30 seconds, and was then raised over a period of 2 minutes, 35 to 120 volts. Gedurende de veroudering werd de inrichting periodiek van de stroombron losgekoppeld en in een half uur tot kamertemperatuur afgekoeld, waarna de weerstand bij kamertemperatuur werd gemeten. During the aging, the device was periodically disconnected from the power source and allowed to cool to room temperature in half an hour, after which the resistance was measured at room temperature.

De weerstand bij kamertemperatuur van de inrichtingen na de 40 hierboven beschreven veroudering is aangegeven in fig. 5· Men ziet, 7908690 / ” 9 dat de produkten van de voorbeelden I, IY, 71 en IX, die geen barrières volgens de uitvinding bevatten, een slechte elektrische stabiliteit bezitten, terwijl de produkten van de voorbeelden II, III, Y, 711 en Till, die zijn vervaardigd volgens de uitvinding, 5 een uitstekende stabiliteit hebben. The resistor contain at room temperature of the devices after the 40 above-aging described is shown in FIG. 5 · It can be seen, 7,908,690 / "9, that the products of Examples I, IY, 71, and IX, which are no barriers according to the invention, a possess poor electrical stability, while the products of examples II, III, Y, 711 and Till, which have been manufactured according to the invention, 5 have an excellent stability.

De aanwezigheid van de barrière in de inrichtingen volgens de uitvinding heeft bovendien het voordeel dat als de inrichting wordt onderworpen aan een elektrische belasting die het PT.C-materiaal vernietigt, de kans op explosie of een grote brand aanzienlijk kleiner 10 is. In addition, the presence of the barrier in the devices according to the invention has the advantage that when the device is subjected to an electrical load that destroys the PT.C-material, the chance of explosion or a large fire is considerably smaller 10.

7908690 10 7908690 10

t- ON LA LA t ON LA LA

Os rA r- OIIIII 3 ON £N On VO ts Os rA r OIIIII 3 ON £ N On VO ts

X VO 00 KN X VO 00 KN

H r- ro\ ia ir\ ·>«*·*·· H r ro \ ia ir \ ·> «* · * ··

HO' ΓΑ r- Ο IIII OS I HO 'ΓΑ R Ο OS I IIII

h ov a- on vo ό H VO 00 LA 3 b» r- 3 - p 60 r- ON LA LA ® h a- ov vo on ό H VO 00 LA 3 b »r 3 - r-p ON 60 ® LA LA

ON rA r- Ο III as II -P ON rA R Ο III axis II -P

I—I On IN On VO ,r9 OS On I-I IN On VO, r9 OS

M VO co KN O M VO co KN O

J> <r* -H J> <r * -H

P P

® ®

r- tfN IfN S r-IFN TFN S

·> ON · » N ·> ON · "N

on - v- OII as III Γ—i on - v- OII axis III-i Γ

ON KN ON vo *o O ON ON KN f * o O

H VO A- ΙΑ & > OO r- Φ Ό VO H & A- ΙΑ> OO R Φ Ό

A- H A-H

IA ·· © * IA co II OS 1 III Ό IA IA * ·· © co II III OS 1 Ό

V- (\l LfN ts XI V- (\ l LfN ts XI

-4" ON ΙΑ *rt > a- a 4) · 60 v IA IN _ <» -4 "ON ΙΑ * rt> a- a 4) · 60 v IA IN _ <»

v — S ON v - S ON

r- 1Λ CO 13 II 1111 .4- cm tA φ © vo r- 1Λ CO 13 II 1111 cm .4- tA φ © f

> IN on ΙΑ Φ CO > IN on ΙΑ Φ CO

H r- 60 -P ON H R 60 -P ON

Φ · a la Φ · a la

r- ON ΙΛ LA r ON ΙΛ LA

r «* » » -P r «*» »-P

ΟΝΙΑΓ- ο I αί IIII Η «Μ H ON EN On VO T9 ΟΉ ΟΝΙΑΓ- ο I αί IIII Η «Μ H AND ON On VO T9 ΟΉ

H NO OO KN 3 P H NO OO P KN 3

H t~ Φ .3 «HO Η Μ r- ON tA LA r*5 ·Η H t ~ .3 Φ «Η Μ HO r ON tA LA r * 5 · Η

·> # · ·* -PO ·> · * PO #

O' rA o 0$ IIII 1 3 O O 'o rA $ IIII 0 1 3 O

H ON IN ON VO τ» £lp H ON IN ON VO τ »£ lp

φ H VO CO IA * -P φ H VO CO IA * -P

P3 H r- f O P3 is H R f O

3 ρ o £i Φ r- On ΙΛ IA -P Φ 3 ρ o £ Φ i r- On ΙΛ IA -P Φ

mm + + ' I CD mm + 'I CD

ON IA r- O 3 1 t VO 3 ON IA r- O 3 1 to 3 VO

ON A- on vo Φ I OS ON A on vo Φ I OS

VO CO ΙΛ Φ ... H aJ VO ΙΛ Φ CO ... H aJ

H v- 60 >n A H v- 60> n is A

AH AH

3 -P Ρ Ο Φ Φ 6o aa 14 I < a ia 3 -P Ρ Ο Φ Φ 6o aa 14 I <a ia

VX +J VX + J

^ g -p Φ G ^ -p Φ

xN -4 3 Φ OA xN Φ -4 3 OA

a ia osa ή Ό3 o (0060,03 ia a osa ή Ό3 o (0060,03

•Η Φ IN «Η «Η \«h 3 Ό 3 Ο -H • Η Φ IN «Η« Η \ «H 3 Ό Ο 3 -H

Φ H ^ OQ *s} Ο ρ H *H *H H OQ Φ ^ * s} Ο ρ * H H * H

,3 Ο PO Pi -p -P -p 33,3 3 4» Ρ © Φ MB «3θω-ΡΙ>Φ'-ΡΦ ,3-ΡΦ OPPA· Ρ Φ Φ P< It* 0®g ·Η IN 3 /->3 r- 3 Ε60Ο -Φ 3 Ο PO Pi -p -P -p 33.3 3 4 »Ρ © Φ MB« 3θω-ΡΙ> Φ'-ΡΦ, 3-ΡΦ OPPA · Ρ Φ Φ P <* It 0®g · Η IN 3 / -> 3 R 3 Ε60Ο -Φ

•HOi^s > * vo 3 0 3 3 -4- P • Hi ^ s> * vo 3 0 3 3 -4-P

Ό Hx-n Ρ -P ON -4- « 3 N -Ρ-ΡΦ * A Ό Hx-n -P Ρ ON -4- «3 N -Ρ-ΡΦ * A

«ΟΗ Φ 3 Ο I 14 333-4-0 Φ P< Pi 3 W 3 14 <\1 P 3 Ρ > > -H ffl -p-rioo Ό WO r- O 60 Θ x"n OS© «ΟΗ Φ 3 Φ P 333-4-0 Ο I 14 <Pi W 3 3 14 <\ 1 P 3 Ρ>> -H ffl -p-rioo Ό O 60 WO r- Θ x" n © OS

Ο Η Ο ·Η >s >a WO IA O Η OON 3 3 H 3 A Ο Η Ο · Η> s> a WO IA Oon 3 Η O 3 H 3 A

PHIS -PM IA>xn >ï > I Φ Φ M > 60 ·Η Ρ Φ HO HONIAONWOiHH . PHIS -PM IA> xn> ï> I Φ Φ M> 60 · Η Ρ Φ HO HONIAONWOiHH. 03 03

Λ 3 3 OH O -PI -PI w +5 r- 3 3 -P Ρ H Λ 3 3 OH O -PI -PI w +5 r- 3 3 -P Ρ H

•P Pi 3 O w+» O -HO Pt -rl O -Η -Ρ-ΡΦ Φ 3 • ΗΦ^Ν 3 >a©rW©r-tQ®XOOS ΦΟ • P Pi 3 O + w »O -HO Pt -R-O -Η -Ρ ΡΦ Φ 3 • ΗΦ ^ Ν 3> a © © rW r-tQ®XOOS ΦΟ

03a HS tA 3 WP P5-P PP SB SN 03a HS tA WP P5 3 P-PP SB SN

33 IA >s O VO '-x-Hfl n_/ -H 3 3 ·Η O -PO 33 IA> s O VO "-x-Fl n_ / H 3 O 3 · Η -PO

•H3.0PP Α-Ό H 3 H3^HtA333 bO • H3.0PP Α-Ό H 3 H3 ^ HtA333 bO

ΤΙΡΦΟΟ'-' | ΤΙΡΦΟΟ'- '| 60 Μ -Η Ό O ·Η 3 3 ·Η ©Φ> -H-4" Η Φ Φ vo 3 S Φ Φ UAPA Φ.Ρ3-Ρ-Ρ Hl 60 Μ -Η Ό O 3 · 3 · Η Η © Φ> H-4 "Η vo Φ Φ 3 Φ Φ S UAPA Φ.Ρ3-Ρ-Hl Ρ

Φ -P \ IA 0P33P33PS33OO3 O IA Φ -P \ IA IA 0P33P33PS33OO3 O

Φ 3 -PX 3 tA X ί»χΦΛΦΦΛΦΦ ΟΦΌ ΗΗ Φ ,Ο ε 0) ® O Jtf- ®®.r)>sSfl>NSÖOa IQ ffl Η β ' 3 Ρ I >ϊΗ Φ I -Ρ 3 bop ΧΡ-Η ΧΡ·Η·ΗΡΡ Φ Φ 3 Φ 3 ΟΕΗΗΡ^<ΦΡΦΡΟΦΦΟΦΦΗΦΦ&060·Ρ W > ΟΟ Ο 3 -Ρ <4 Ο 3 Ο 3 PiftH ftftH ·Η Ρι Φ 'H Ή Φ >PiPiS©WPW+»m φ - λι φ Ν-χ ,χ θ'-'s 3 3 a * 7908S30 Φ 3 -PX 3 tA X ί »χΦΛΦΦΛΦΦ ΟΦΌ ΗΗ Φ, Ο ε 0) ® O Jtf- ®®.r)> sSfl> NSÖOa IQ ffl Η β '3 Ρ I> ϊΗ Φ I -Ρ 3-bop ΧΡ Η ΧΡ · Η · ΗΡΡ Φ Φ 3 Φ 3 ΟΕΗΗΡ ^ <ΦΡΦΡΟΦΦΟΦΦΗΦΦ & 060 · Ρ W> ΟΟ Ο 3 -Ρ <4 Ο 3 Ο 3 PiftH ftftH · Η Ρι Φ 'H Ή Φ> pipis © WPW + »m φ - λι φ Ν -χ, χ θ '-' s 3 3 a * 7908S30

Claims (15)

1. Elektrische inrichting "bestaande uit (O een PTC-element bestaande uit een materiaal dat een PTC- gedrag vertoont met een schakeltemperatuur I en dat bestaat uit s 5 een macromoleculair polymeer en daarin gedispergeerde geleidende deeltjes, en (2) ten minste twee elektroden die kunnen worden verbonden met een bron van elektrische energie en die indien ze zo zijn verbonden, een stroom door het PTC-element laten vloeien, 10. et het kenmerk, dat de inrichting tevens bevat (3) een zuurstofbarrière die, als de inrichting zich bij standaard temperatuur en druk in lucht bevindt, de toegang van lucht tot het PTC-element beperkt, zodat de snelheid waarmede het PTC-element zuurstof absorbeert kleiner is dan 10 ^ cm^/sec/gram. 1. An electrical device "consisting of: (R a PTC element composed of a material that exhibits PTC behavior with a switching temperature I, and which consists of s 5 a macromolecular polymer and conductive particles dispersed therein, and (2) at least two electrodes which can be connected to a source of electrical power and which, if they are so related, flowing a current through the PTC element, 10. et characterized in that the device also includes (3) an oxygen barrier that, when the device is situated at standard temperature and pressure is in air, the air access to the PTC-element is limited, so that the speed at which the PTC-element absorbs oxygen is smaller than 10 ^ cm ^ / sec / gram.
2. Inrichting volgens conclusie 1,met het ken merk, dat de snelheid waarmee het PTC-element zuurstof absorbeert kleiner is dan. 2. A device as claimed in claim 1, with the attribute, in that the speed at which the PTC element is less than absorbs oxygen. 4 x 10-^ cm^/sec/gram. 4 x 10 ^ cm ^ / sec / gram.
3· Inrichting volgens conclusie 1 of 2,met het kenmerk, dat de inrichting een verandering van de weerstand ver-20 toont bij ten minste een temperatuur tussen (T -110)°C en T , van -50 % tot +200 % nadat de inrichting onderworpen is geweest aan eeh verouderingsbehandeling die bestaat uit het gedurende 250 uur laten vloeien van„een stroom door de inrichting, 'waarbij de stroom 2 zodanig is dat I R-verhitting van de inrichting het PTC-element op 25 een temperatuur houdt tussen Tg en (Tg +50)°C. 3 · A device according to claim 1 or 2, characterized in that the device far-20 shows a change of the resistivity at at least one temperature between (T -110) ° C, and T, of -50% to + 200% after the device has been subject to EEH aging treatment that consists in over 250 hours of flow of "a current through the device," wherein the flow 2 is such that I R-heating of the device holds the PTC element 25, a temperature of between Tg and (Tg + 50) ° C.
4. Inrichting volgens conclusie 3» met het ken- me rk, dat deze een verandering van de weerstand vertoont bij alle temperaturen tussen T en (T -60)°C, van -50 % tot +100 % na ss de verouderingsbewerking. 4. A device as claimed in claim 3 »with the characteristics me rk in that it exhibits a change in the resistance at all temperatures between T and (T -60) ° C, from -50% to + 100% SS after the aging operation. 30 5· Inrichting volgens conclusie 5 oi 4? · 30 5 A device as claimed in claim 5 oi 4? ® e ^ het ken merk, dat deze een verandering van de weerstand vertoont bij ten minste een temperatuur tussen (T -110)°C en T , van -50 % tot +200 % ss nadat de inrichting onderworpen is geweest aan een verouderingsbewerking die bestaat uit het gedurende 500 uur laten vloeien van 2 35 een stroom door de inrichting, welke stroom zodanig is dat I R- verhitting van de inrichting het PTC-element op een temperatuur houdt tussen T en (T + 50)°C. ® e ^ to the attribute, in that it exhibits a change in resistance at least at a temperature between (T -110) ° C, and T, of -50% to + 200% SS after the device has been subject to an aging operation that comprises causing flow of the second 35, a current flows through the device, which current I is such that R-heating of the apparatus, the PTC element to a temperature is maintained between T and (T + 50) ° C for 500 hours. ss ss
6. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de barrière bestaat uit een materiaal 40 met een doorlaatsnelheid voor zuurstof· kleiner dan 5 x 10”%m\sTP)/ 7908690 2 ε cm /mm/see/cmHg. 6. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the barrier consists of a material 40 having a transmission rate for oxygen · less than 5 x 10 "% m \ STP) / 7908690 2 ε cm / mm / see / cmHg .
7. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de barrière bestaat uit een materiaal met een door-laatsnelheid voor zuurstof kleiner dan ΙΟ”7 cnr (SIP)/om /mm/sec/cmHg. 7. A device according to claim 6, characterized in that the barrier consists of a material with a through-transmission rate for oxygen of less than ΙΟ "7 cnr (SIP) / to / mm / sec / cmHg.
8. Inrichting volgens conclusie 6 of 7» met het ken merk, dat de barrière 0,0025 - 0,13 om dik is en ten minste één laag bevat van een elektrisch isolerend materiaal met ten minste één polymeer, 8. Apparatus according to claim 6 or 7 ", with the attribute, that the barrier from 0.0025 to 0.13 in order is thick and contains at least one layer of an electrically insulating material having at least one polymer,
9. Inrichting volgens conclusie 8,met het ken-10 merk, dat de barrière een polymeer bevat met een continue opper-vlakte-temperatuur hoger dan de Ts van het. 9. A device as claimed in claim 8, Ken-10 in that the barrier contains a polymer having a continuous surface-area-temperature higher than the Ts of the. PTC-element en gekozen uit polyvinylideenohloride, polyvinylfluoride, polyethyleenterefta-laat, rubber hydrochloride, polychloortrifluorethyleen, fenol-formaldehyde-harsen, polyamiden, epoxyharsen, styreen/acrylonitrile 15 copolymeren, oelluloseacetaat, butadieen/acrylonitrile copolymeren, polycarbonaten, polystyreen, isobuteen/isopreen copolymeren, poly-etheen, etheen/tetrafluoretheen copolymeren, vinylideenfluoride/hexa-fluorpropeen polymeren en gefluoreerde etheen/propeen copolymeren. PTC element and selected from polyvinylideenohloride, polyvinyl fluoride, polyethylene terephthalate, rubber hydrochloride, polychlorotrifluoroethylene, phenol-formaldehyde-resins, polyamides, epoxy resins, styrene / acrylonitrile 15 copolymer, oelluloseacetaat, butadiene / acrylonitrile copolymers, polycarbonates, polystyrene, isobutylene / isoprene copolymers , poly-ethylene, ethylene / tetrafluoroethylene copolymers, vinylidene fluoride / hexa-fluoro-propylene polymers and fluorinated ethylene / propylene copolymers.
10. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met 20 het kenmerk, dat de barrière een metaal bevat. 10. A device according to any one of the preceding claims, 20 characterized in that the barrier comprises a metal.
11. Inrichting volgens conclusie 10, welke een regelinrichting voor een schakeling is,met het kenmerk, dat de barrière bestaat uit een zelfdragend vat dat hoofdzakelijk,van metaal is vervaardigd, en dat de elektroden door een wand heengaan die 25 bestaat uit keramisch-materiaal of een stijve kunststof. 11. Apparatus according to claim 10, which is a control device for a circuit, characterized in that the barrier consists of a self-bearing vessel in essentially, is manufactured from metal, and in that the electrodes pass through a wall 25 is made of ceramic material, or a rigid plastic.
12. Inrichting volgens conclusie 10,met het kenmerk, dat ten minste één van de elektroden een deel van de barrière vormt. 12. An apparatus according to claim 10, characterized in that constitutes a part of the barrier, at least one of the electrodes.
15· Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met 30 het kenmerk, dat de barrière een hermetische afsluiting om het PTC-element vormt. 15 · A device according to any one of the preceding claims, 30 characterized in that the barrier is a hermetic seal forms around the PTC element.
14· Inrichting volgens één van de conclusies 1 - 10, welke inrichting een strookvormige verhitter is,met het kenmerk, dat de barrière ondoorlaatbaar is voor water. 14 · A device according to any one of claims 1 to 10, which device is a strip-shaped heater, characterized in that the barrier is impermeable to water. 35 15· Inrichting volgens één of meer van de conclusies 1 - 10 en 14> ffl et het kenmerk, dat de barrière wordt gevormd door een laminaat bestaande uit een metaallaag die is aangebracht tussen en gehecht aan twee vellen van een polymeer. 35 15 · A device according to one or more of claims 1 to 10 and 14> ffl et characterized in that the barrier is formed by a laminate consisting of a metal layer which is provided between and adhered to two sheets of a polymer.
16. Inrichting volgens één van de-voorgaande conclusies, met 40 het kenmerk, dat ten minste één van de elektroden geheel 16. Apparatus according to any one of the-preceding claims, 40 characterized in that a whole at least one of the electrodes
70 C 8 6 9 0 V of gedeeltelijk -van het PTC-element is gescheiden door een laag van een geleidend polymeermateriaal met een betrekkelijk constant wattage. C 70 8 6 9 0 V or in part -of the PTC-element is separated by a layer of a conductive polymer material having a relatively constant wattage. 7908Ö&0 7908Ö & 0
NL7908690A 1978-12-01 1979-11-30 Ptc apparatus having oxygen barrier. NL7908690A (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US96534578A true 1978-12-01 1978-12-01
US96534578 1978-12-01
US06/006,188 US4242573A (en) 1979-01-24 1979-01-24 Water immersible heater
US618879 2000-07-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7908690A true NL7908690A (en) 1980-06-03

Family

ID=26675299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7908690A NL7908690A (en) 1978-12-01 1979-11-30 Ptc apparatus having oxygen barrier.

Country Status (8)

Country Link
DE (1) DE2948349A1 (en)
FR (1) FR2443125B1 (en)
GB (1) GB2038549B (en)
HK (1) HK83289A (en)
IL (1) IL58837A (en)
IT (1) IT1126464B (en)
NL (1) NL7908690A (en)
SE (1) SE436528B (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4238812A (en) * 1978-12-01 1980-12-09 Raychem Corporation Circuit protection devices comprising PTC elements
US4255698A (en) * 1979-01-26 1981-03-10 Raychem Corporation Protection of batteries
US4398084A (en) * 1981-06-15 1983-08-09 Raychem Corporation End seal for strip heaters
GB2147478A (en) * 1983-09-27 1985-05-09 Isopad Ltd Flexible heating tapes
JPS62209803A (en) * 1986-03-10 1987-09-16 Nippon Mektron Kk Circuit device
GB2196818B (en) * 1986-10-13 1990-03-28 Herush Electrical Electrical heaters
GB2196215B (en) * 1986-10-15 1991-01-09 Ho Chien Han Structure of electric heater
GB9113888D0 (en) * 1991-06-27 1991-08-14 Raychem Sa Nv Circuit protection devices
ES2259216T3 (en) * 1997-12-08 2006-09-16 Acome Societe Cooperative De Travailleurs thin electric wire with insulation based on polybutylene terephthalate.
DE19842006A1 (en) * 1998-09-15 2000-03-16 Moeller Gmbh Contact structure, for PTC type conductive polymers used in electrical switching and protection devices, comprises a polymer sheet sandwiched between highly flexible metal contact electrodes
DE19842008A1 (en) * 1998-09-15 2000-03-16 Moeller Gmbh Contact structure, for PTC type conductive polymers used in electrical switching and protection devices, comprises coated copper contact electrodes heat treated to achieve low elasticity modulus
US9136195B2 (en) 2009-07-17 2015-09-15 Tyco Electronics Corporation Oxygen barrier compositions and related methods

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE660971C (en) * 1936-11-20 1938-06-08 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Widerstandskoerper positive temperature coefficient of resistance
US3435401A (en) * 1966-10-05 1969-03-25 Texas Instruments Inc Insulated electrical conductors
JPS5110892B2 (en) * 1972-04-06 1976-04-07
US3914363A (en) * 1972-09-08 1975-10-21 Raychem Corp Method of forming self-limiting conductive extrudates
US3824328A (en) * 1972-10-24 1974-07-16 Texas Instruments Inc Encapsulated ptc heater packages
US4074222A (en) * 1974-03-29 1978-02-14 Shin Kiyokawa Planar heating element
US3951871A (en) * 1974-05-16 1976-04-20 Union Carbide Corporation Deformation resistant shielding composition
FR2368127B1 (en) * 1976-10-15 1983-11-18 Raychem Corp

Also Published As

Publication number Publication date
FR2443125B1 (en) 1985-02-08
IL58837A (en) 1984-10-31
SE436528B (en) 1984-12-17
IT7927773D0 (en) 1979-11-30
DE2948349A1 (en) 1980-06-12
IL58837D0 (en) 1980-02-29
GB2038549B (en) 1983-05-11
SE7909911L (en) 1980-06-02
FR2443125A1 (en) 1980-06-27
IT1126464B (en) 1986-05-21
GB2038549A (en) 1980-07-23
HK83289A (en) 1989-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3412358A (en) Self-regulating heating element
US6570483B1 (en) Electrically resistive PTC devices containing conductive polymers
US5864280A (en) Electrical circuits with improved overcurrent protection
US4481498A (en) PTC Circuit protection device
JP4902093B2 (en) Semiconductive shield composition
US4967176A (en) Assemblies of PTC circuit protection devices
US4800253A (en) Electrical devices containing conductive polymers
US4041237A (en) Electric conductor adapted for use in process instrumentation
EP2123120B1 (en) Ptc resistor
US5770216A (en) Conductive polymers containing zinc oxide particles as additives
CA1237760A (en) Planar resistance heating element
KR940004366B1 (en) Electrical device for comprising cross-linked conduction polymers
US4444708A (en) Flexible production of heating elements
US5747147A (en) Conductive polymer composition and device
CA1236617A (en) Polymeric compositions
US5106538A (en) Conductive polymer composition
EP0038716B1 (en) A ptc circuit protection device
EP0108491B1 (en) Electric wire with flame retarded cladding
US4700054A (en) Electrical devices comprising fabrics
DE3707503C2 (en) PTC composition
US3858144A (en) Voltage stress-resistant conductive articles
US4314231A (en) Conductive polymer electrical devices
EP0376195B1 (en) Method of producing a self-temperature control flexible plane heater
US4980541A (en) Conductive polymer composition
EP0038717B1 (en) Electrical devices containing ptc elements

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: RAYCHEM CORPORATION (A DELAWARE CORPORATION)

BV The patent application has lapsed