NL7908093A - Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method. - Google Patents

Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method. Download PDF

Info

Publication number
NL7908093A
NL7908093A NL7908093A NL7908093A NL7908093A NL 7908093 A NL7908093 A NL 7908093A NL 7908093 A NL7908093 A NL 7908093A NL 7908093 A NL7908093 A NL 7908093A NL 7908093 A NL7908093 A NL 7908093A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
partition wall
ceiling
floor
walls
characterized
Prior art date
Application number
NL7908093A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Bruynzeel Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bruynzeel Bv filed Critical Bruynzeel Bv
Priority to NL7908093A priority Critical patent/NL7908093A/en
Priority to NL7908093 priority
Publication of NL7908093A publication Critical patent/NL7908093A/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
  • E04B2/74Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge modular coordination
  • E04B2/7407Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge modular coordination assembled using frames with infill panels or coverings only; made-up of panels and a support structure incorporating posts
  • E04B2/7409Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge modular coordination assembled using frames with infill panels or coverings only; made-up of panels and a support structure incorporating posts special measures for sound or thermal insulation, including fire protection
  • E04B2/7411Details for fire protection

Abstract

The method produces a partition wall in a room with walls, ceiling and floor, a continuous beam being fixed against the enclosing surfaces. Columns are mounted between the beam portions on floor and ceiling, and the intervening spaces are filled with panels of foam material covered by plates on both sides. Fireproof material is used for the beam sections (1,2,3) and can be in two layers (4,5) with mineral filling (6) between, the covering layers being at right angles to the surfaces to which they are fixed. The columns can be secured by U-shaped brackets to ceiling and floor.

Description

*· t 70S 8386 * · T 70S 8386

Bruynzeel Β.Υ. Bruynzeel Β.Υ.

Zaandam Zaandam

Werkwijze voor het vervaardigen van een verplaatsbare scheidingswand en volgens deze werkwijze vervaardigde scheidingswand. Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een verplaatsbare scheidingswand in een door wanden of muren, plafond en een vloer begrensde ruimte, waarbij tegen de begrenzende vlakken een doorgaande regel wordt be-5 vestigd, tegen de regeldelen aan het plafond en de vloer een aantal stijlen wordt gemonteerd waarbij aan één zijde emafdekplaat wordt aangebracht, de ruimte tussen de stijlen voor het overige met schuimplaten, minerale wol of dergelijke wordt gevuld en tenslotte de andere zijde met een of meer dekplaten wordt bekleed. The present invention relates to a method for the manufacture of a movable partition wall in a through walls or walls, ceiling and a floor bounded space, wherein a continuous line will be-5 confirmed against the limiting surfaces, against the control portions on the ceiling and the floor a plurality of posts is mounted which is provided on one side emafdekplaat, the space between the posts with the remainder of the foam sheets, mineral wool or the like is filled and finally the other side is coated with one or more cover plates.

10 Tot nog toe was het gebruikelijk ter plaatse waar.de scheidingswand ópgetrokken moet worden houten regels op de vloer uit te leggen en te bevestigen. 10 Up to now, the usual on-site waar.de partition wall was constructed to be timber rules to lay the floor and out to confirm. De bevestiging geschiedt dan door middel van schroeven of dergelijke. The fastening is then effected by means of screws or the like. In het vlak waarin de scheidingswand vervaardigd moet worden, worden als volgende stap 15 tegen de vertikale muren of wanden en het plafond houten of metalen, bijvoorbeeld aluminiumregels bevestigd. In the plane in which the partition wall must be manufactured, as the next step 15 against the vertical walls or wall and ceiling wood or metal, for example, aluminum secured rules. Ook deze bevestiging kan plaatsvinden door middel van schroeven of soortgelijk bevestigingsmateriaal. Also this mounting can take place by means of screws or similar fasteners. Tussen de onder- en bovenregel worden vervolgens stijlen geplaatst welke telescoperend zijn uitgevoerd 20 en aldus aangepast kunnen worden aan de afstand tussen de regel op de vloer en het plafond. Between the upper and lower rows are then placed telescopically styles have been carried out 20 and thus can be adapted to the distance between the line on the floor and the ceiling. Deze stijlen dienen als frame waartegen bekledingsplaten bevestigd kunnen worden. These styles dienes, can be as a frame to which siding boards are confirmed. Deze platen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gipskarton en zij worden op kleine afstand van de vloer, het plafond en de wanden of muren tegen de stijlen, 25 respectievelijk de regels bevestigd. These plates can for instance consist of plasterboard, and they are at a small distance from the floor, the ceiling and the walls, or walls against the uprights, 25, respectively, attached to the rules.

In de aldus gevormde, doosvormige ruimte binnen het frame 7908093...... ...... In the thus-formed, box-shaped space inside the frame 7908093 ...... ......

-2- %.' -2%. " worden nu platen uit schuim of bijvoorbeeld een minerale wol aangebracht waarvan de dikte gelijk is aan die van de regels.Als laatste bewerking wordt de nog open zijde tenslotte wederom bekleed met platen gipskarton. are now sheets of foam or a mineral wool, for example, provided the thickness of which is equal to that of the regels.Als last operation becomes the currently open side finally again covered with sheets of plasterboard.

5 De aldus opgebouwde scheidingswand heeft goede geluidisolerende eigenschappen en ook de sterkte voldoet aan de geldende normen en eisen. 5 thus constructed partition has good sound insulation properties and the strength meets the applicable standards and requirements.

Doordat houten in metalen regels-worden toegepast is de scheidingswand niet voldoende brandwerend. Because wood in metal-lines are used, the partition is not enough fire.

10 Het doel van de uitvinding is dit bezwaar te ondervangen door dat als materiaal voor de doorlopende regel een brandwerende stof wordt gebruikt. 10 The object of the present invention, this drawback can be overcome by which material is used as a fire-resistant fabric for the continuous line.

Bij voorkeur wordt daartoe een produkt gebruikt dat bestaat uit een samenstel van twee deklagen, waartussen een minerale vul-15 massa is opgenomen, waarbij de deklagen haaks op het bevestigings-vlak worden gericht. Preferably, for this purpose, a product is used that consists of an assembly of two outer layers, between which a mineral filling mass 15 is accommodated, wherein the outer layers at right angles to be directed to the fastening plane.

Bij voorkeur worden de uit brandwerend materiaal bestaande regels door U-vormige beugels aan het bevestigingsvlak vastgezet, van welke beugels de breedte van de U overeenstemt met de afstand 20 tussen de deklagen van het regelmateriaal en de benen een lengte hebben, welke nagenoeg overeenstemt met de regeldikte. Preferably, the out of fire-resistant material, existing rules put by U-shaped brackets to the mounting surface, from which brackets the width of the U corresponds to the distance 20 between the cover layers of the regulating material and the legs are of a length which substantially corresponds to the line thickness.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een scheidingswand welke bestaat uit stijlen, dekplaten en een daartussen aanwezig frame, welke wand door tussenkomst van een over die delen lopende 25 regel daaraan is bevestigd, welke scheidingswand gekenmerkt is doordat de regels bestaan uit brandwerend materiaal gevormd door twee deklagen, waartussen een laag minerale vulmassa is opgenomen, waarbij de deklagen haaks op het bevestigingsvlak staan. The invention further relates to a partition wall which is made up of styles, cover plates and an intermediate present frame, which wall through the intermediary of an over those parts current 25, a rule is fixed thereto, said partition wall being characterized in that the lines consist of fire-resistant material constituted by two covering layers, between which is contained a layer of mineral filler, wherein the outer layers are perpendicular to the mounting surface.

Verdere bijzonderheden van de uitvinding worden onder ver-30 wijzing naar de tekening besproken. Further details of the invention are discussed by way of example 30, with reference to the accompanying drawings. Daarin is zeer schematisch in perspectief een bewerkingsfase bij het optrekken van een scheidingswand volgens de uitvinding weergegeven. It is very schematically shown in perspective a stage in the erection of a partition wall according to the invention.

Door 1 is een regel aangeduid welke op de vloer van een vertrek wordt bevestigd, door 2 een regel welke aan het plafon^· wordt 35 vastgezet en door 3 een regel welke aan een opstaande wand of muur 7908093 *·- Λ -3- is gemonteerd. By 1 is indicated a line which is attached to the floor of a room, through a line 2 to which the ceiling ^ · 35 is fixed, and put through a line 3 to which an upright wall or a wall 7908093 * · - Λ -3- is mounted. Uiteraard wordt aan de overliggende wand of muur een dienovereenkomstige regel bevestigd. Of course, a corresponding line is attached to the opposite wall or wall.

Elke regel bestaat uit twee deklagen 4 en 5 waartussen een brandwerende vulling, in bet bijzonder minerale wol 6 is aan-5 gebracht. Each line is made up of two cover layers 4 and 5 between which a fire resistant insert, in particular 'of mineral wool 6 is brought to-5. De regels kunnen bijvoorbeeld worden gesneden uit grote platen. For example, the rules can be cut from large sheets.

De bevestiging van de regels 1 en 2 aan de betreffende, overliggende vlakken geschiedt bijvoorbeeld door U-vormige beugels 7,8,9 en 10. Dergëijke beugels kunnen uiteraard ook worden 10 gebruikt om een opstaande regel 3 aan het overliggende bevesti-gingsvlak vast te zetten. The attachment of the lines 1 and 2 to the respective, opposed surfaces is effected, for example, by U-shaped brackets 7,8,9 and 10. Dergëijke brackets can, of course, also be 10 used to create a stand-up line 3 at the opposite fastening plane fixed to put.

De breedte van elke beugel stemt overeen met de afstand tussen de deklagen U en 5 van het regel materiaal·, terwijl elk been een lengte heeffc, die overeenstemt met de dikte van de regel. The width of each bracket corresponds to the distance between the cover layers, and 5 U of the control material, ·, while each leg has a length heeffc, which corresponds to the thickness of the line.

15 De bevestiging geschiedt door middel van schroeven of dergelijk bevestigingsmateriaal. The attachment 15 is effected by means of screws or similar fasteners. De beeneinden kunnen v>or een stevige grip op het bevestigingsvlak,' .... - geprofileerd zijn uitgevoerd. The leg ends may v> or a firm grip on the fastening surface, '.... - to be given a profiled form.

Door tussenkomst van de U-vormige beugels worden de optredende vertikale en horizontale krachten, onafhankelijk van de uit 20 brandwerend en geluidabsorberend materiaal bestaande regels op de bevestigingsvlakken overgebracht. Through the intermediary of the U-shaped brackets are the intervening vertical and horizontal forces, independent of the 20 out of fire-resistant and sound-absorbing material existing rules transmitted to the mounting surfaces.

Tussen over elkaar gelegen beugels worden stijlen 11 en 12 gemonteerd welke stijlen telescoperend uitgevoerd kunnen zijn. are posts 11 and 12 are mounted which styles may be telescopically carried out between mutually opposite brackets. net bovengedeelte 13, resp. just above section 13, respectively. 1½ kan worden uitgeschoven zodat de 25 hoogte van de stijl overeenstemt met de afstand tussen de boven elkaar liggende regels, respectievelijk beugels. 1½ can be extended so that the height 25 of the style corresponding to the distance between the superimposed lines, brackets, respectively. Op bekende wijze worden de stijlen dan op lengte gefixeerd. In known manner, the struts are then fixed in length. Een zijde van een aldus gevormd frame wordt dan bekleed met platen, meer in het bijzonder uit gipskarton» waarna de aan éên zijde dan afgesloten vakken 30 worden gevuld met platen uit bijvoorbeeld niet-brandbaar schuim of minerale wol. One side of a frame thus formed is then coated with plates, more particularly of gypsum paperboard »after which the then closed on one side compartments 30 will be filled with plates made of, for example, non-combustible foam or mineral wool. Tenslotte wordt dan ook de andere zijde van het frame met bedoelde gipskartonplaten bekleed en is de scheidingswand in hoofdzaak gereed. Finally, it is, therefore, the other side of the frame with the said cardboard-covered plaster plates coated and ready the partition wall substantially.

Door proefnemingen is gebleken dat de akoestische eigen-35 schappen van de wandaansluiting zonder toevoeging van additionele, 7908093 Experiments have shown that the acoustic properties of the own-35 wall connection without the addition of additional, 7,908,093

V V

-U- akoestisch afsluitende materialen volgens de uitvinding beter is dan wanneer zoals tot nog toe houten of eventueel aluminium-regels worden toegepast. -U- acoustic occluding materials according to the invention is better than if, as before, wood or possibly aluminum-rules are applied. De brandwerendheid voldoet aan de normen welke daarvoor zijn opgesteld. The fire meets the standards which have been prepared for it.

5 Het materiaal van de regels is licht en gemakkelijk han teerbaar, slecht warmtegeleidend,. 5 The material of the rules is light and easy han accessibility, poorly heat-conducting ,. in hoge mate geluidabsorberend, terwijl kromtrekken zoals bijvoorbeeld bij houten regels, niet mogelijk is. is highly sound absorbent, while warping, such as, for example, the case of wooden rules, is not possible. Ook van een verdere afwerking kan worden afgezien. Also, a further finish can be dispensed with. Het geheel is zeer eenvoudig van opbouw hetgeen uiteraard resul-10 teert in een kostenbesparing. The whole is very simple construction which is of course resul-10 itself in a saving in costs.

* 7ΤΙΓΒΤΓ5 ' * 7ΤΙΓΒΤΓ5 '

Claims (3)

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een scheidingswand in een door wanden of muren, plafond en een vloer "begrensde ruimte, waarbij tegen de "begrenzende vlakken een doorgaande regel wordt bevestigd, tegen de regeldelen aan het plafond en de vloer een 5 aantal stijlen wordt gemonteerd, waartegenaan aan een zijde een of meer afdekplaten worden aangebracht, de ruimte tussen de stijlen voor het overige met schuimplaten of dergelijke wordt gevuld en tenslotte de andere zijde met een of meer dekplaten wordt bekleed, met het kenmerk, dat als materiaal voor de door-10 lopende regel een brandwerende stof wordt gebruikt. 1. A process for the production of a partition wall in a through walls or walls, ceiling, and a floor "confined space, in which against the" a continuous line is fixed limiting surfaces, against the control parts to the ceiling and the floor a fifth number of styles is mounted, against which will be applied one or more cover plates on one side, the space between the uprights of the other with foam sheets or the like is filled and finally the other side is coated with one or more cover plates, characterized in that as material for the by -10 current line is used a fire-resistant substance.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het brandwerende· materiaal bestaat uit een samenstel van twee lagen, waartussen een minerale vulmassa is opgenomen waarbij de deklagen haaks op het bevestigingsvlak worden gericht. 2. A method according to claim 1, characterized in that the fire-resistant · material consists of an assembly of two layers, between which is contained a mineral filler wherein the outer layers at right angles to be directed to the mounting surface. 15 15
3. Werkwijze volgens conclusies 1-2, met het kenmerk, dat de stijlen door U-vormige beugels aan het bevestigingsvlak worden vastgezet, vahwelke beugels de breedte van de U overeenstemt met de afstand tussen de deklagen van het regelmateriaal en de benen een lengte hebben, welke nagenoeg overeenstemt met de regel-20 dikte. 3. A process according to claims 1-2, characterized in that the posts by U-shaped brackets are being put on the mounting surface, vahwelke brackets, the width of the U corresponds to the distance between the cover layers of the control material, and the legs have a length which substantially corresponds to the rule-20 thickness. k, Scheidingswand uit stijlen, dekplaten en een daartussen aanwezige vulling, welke wand bevestigd is aan overliggende muren, wanden, de vloer en het plafond, door tussenkomst van een over die delen lopende regel, met het kenmerk, dat de.'regels bestaan 25 "uit brandwerend materiaal, gevormd door twee deklagen, waartussen een laag minerale vulmassa is opgenomen, waarbij de deklagen haaks op het bevestigingsvlak staan. 7 9 0« 0 9 3 - ----------------------------- k, partition wall from styles, cover plates and a filling therebetween, said wall is fastened on opposite walls, walls, floor and ceiling, through the intermediary of an over those parts current line, characterized in that exist de.'regels 25 "of fire resisting material, formed by two outer layers, between which is contained a layer of mineral filler, wherein the outer layers are perpendicular to the fastening plane 9 7 0« 3 0 9 -. --------------- --------------
NL7908093A 1979-11-05 1979-11-05 Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method. NL7908093A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7908093A NL7908093A (en) 1979-11-05 1979-11-05 Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method.
NL7908093 1979-11-05

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7908093A NL7908093A (en) 1979-11-05 1979-11-05 Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7908093A true NL7908093A (en) 1981-06-01

Family

ID=19834118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7908093A NL7908093A (en) 1979-11-05 1979-11-05 Method for the production of a movable partition wall, and partition wall manufactured according to this method.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL7908093A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265389A (en) * 1991-09-16 1993-11-30 Epcore Panel Systems Inc. Composite building panel

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265389A (en) * 1991-09-16 1993-11-30 Epcore Panel Systems Inc. Composite building panel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3500596A (en) Building of prefabricated sections
US5522195A (en) Energy-efficient fire door
US4914880A (en) Internal partition wall for masonry structures
US4068434A (en) Composite wall panel assembly and method of production
RU2120002C1 (en) Building frame
JP2009513383A (en) Building material boards, etc.
CN1107150C (en) Folding telescopic prefabricated framing units for non-load-bearing walls
US3987600A (en) Fire resistant doors
US5740643A (en) Fireproof building
US4299059A (en) Thermally insulated, fire resistant attic door
US5070661A (en) Prefabricated dwelling unit
US3974607A (en) Fire-rated common area separation wall structure having break-away clips
TW410248B (en) Construction technique and structure resulting therefrom
US3017672A (en) Non-load bearing dry wall partition construction
FR2744473A3 (en) Telescopic amount for removable walls
US20070068101A1 (en) Panel system for reaction-to-fire test applications
GB1010812A (en) Improvements in or relating to prefabricated buildings
US5875596A (en) Lightweight panel structure
US20070175140A1 (en) Fire stop system for wallboard and metal fluted deck construction
US2423199A (en) Sound deadening panel
CN1596329A (en) Drywall backing apparatus and method of installing same
US5740635A (en) Enclosure fire-resistive for a predetermined time
DE69825846T2 (en) Acoustic building structure
US3343329A (en) Spacer-support clip for ceiling construction
US3065575A (en) Wall structure for buildings

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed