NL7906691A - The medical device prior to the coupling of two intestinal sections, auxiliary device for use therein and operating procedure for the laying of a gut node with the aid of this device. - Google Patents

The medical device prior to the coupling of two intestinal sections, auxiliary device for use therein and operating procedure for the laying of a gut node with the aid of this device. Download PDF

Info

Publication number
NL7906691A
NL7906691A NL7906691A NL7906691A NL7906691A NL 7906691 A NL7906691 A NL 7906691A NL 7906691 A NL7906691 A NL 7906691A NL 7906691 A NL7906691 A NL 7906691A NL 7906691 A NL7906691 A NL 7906691A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
part
coupling
medical device
pin
Prior art date
Application number
NL7906691A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Jansen Anton
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jansen Anton filed Critical Jansen Anton
Priority to NL7906691A priority Critical patent/NL7906691A/en
Priority to NL7906691 priority
Publication of NL7906691A publication Critical patent/NL7906691A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/11Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for performing anastomosis; Buttons for anastomosis
  • A61B17/115Staplers for performing anastomosis in a single operation
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/11Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for performing anastomosis; Buttons for anastomosis
  • A61B17/1114Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for performing anastomosis; Buttons for anastomosis of the digestive tract, e.g. bowels or oesophagus
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B2017/00831Material properties
  • A61B2017/00876Material properties magnetic

Description

N/29.257-Fa/vdM ^ ^ N / A 29 257-Fa / VDM ^ ^

Anton Jansen te Amsterdam, Nederland. Anton Janssen in Amsterdam, Netherlands.

Medische inrichting voor het koppelen van twee darmgedeelten, hulpinrichting ten gebruike daarbij en werkwijze voor het leggen van een darmknoop met behulp van deze inrichting. The medical device for joining two intestinal sections, auxiliary device for use therein and a method for tying a knot intestine with the help of this apparatus.

De uitvinding heeft betrekking op een medische inrichting voor het koppelen van twee darmgedeelten, bestaande uit twee met elkaar te koppelen delen, die bestemd zijn voor inbreng in de respectievelijke uiteinden van de 5 twee darmgedeelten en waartussen deze darmuiteinden kunnen worden geklemd, welke te koppelen delen zijn voorzien van koppelorganen, omvattende een met het ene deel verbonden, naar buiten uitstekende pen, die past in een in het andere deel aangebrachte doorlopende centrale opening en vasthoud-10 organen, waardoor het tweede deel tegen het eerste deel kan worden gedrukt, alsmede op een hulpinrichting ten gebruike daarbij en op een werkwijze voor het leggen van een darmknoop met behulp van deze inrichting. The present invention relates to a medical device for coupling two sections of intestine, comprising two coupling parts with one another, which are intended for insertion into the respective ends of the fifth two-intestinal portions and between which these intestinal ends can be clamped, which parts to be coupled are provided with coupling means, comprising a connected to the one part, outwardly projecting pin, which fits into a in the other part arranged continuous central opening and retaining-10 means, whereby the second part against the first part can be pressed, as well as an auxiliary device for use therein and to a method for laying a bowel node with the aid of this device.

Een inrichting van de voorbeschreven soort is 15 bekend uit. A device of the kind described is known from 15. het Amerikaanse octrooischrift 2.434.030. U.S. Patent No. 2,434,030. Bij de in dit octrooischrift beschreven inrichting kan de verbinding tussen de beide delen van de darmknoop uitsluitend tot stand worden gebracht en in stand worden gehouden door manipulatie van het buiten het lichaam van de patient uitsteken-20 de gedeelte van ëên der delen. When placed, the connection between the two parts of the intestine node device described in this patent can only be achieved and be maintained by manipulation of the outside of the body of the patient 20, the projecting-portion of one of the parts. Hierdoor wordt de toepassing van deze bekende constructie beperkt tot de rectum-colon-anastomose. As a result, the application of this known construction is limited to the colon-rectal anastomosis. Voorts heeft deze inrichting het nadeel, dat delen van de inrichting gedurende reconvalescentie buiten het lichaam blijven uitsteken, waardoor gevaar bestaat voor 25 beschadigingen van het nog kwetsbare darmgedeelte. Furthermore, this device has the disadvantage that parts of the device continue to protrude outside the body during convalescence, causing a risk of damage to the more vulnerable 25 intestinal portion. Verder moet de inrichting op het gevoel af worden ingesteld en nageregeld. Furthermore, the device feel should be brought down and readjusted.

In het Nederlandse octrooischrift 82.213 wordt een verbetering voorgesteld van deze inrichting, waarmee ook 7906691 ; In the Dutch Patent Specification 82213 an improvement is proposed that this device, which also 7,906,691; "» 2 andere operaties dan rectum-colon-anastomosen kunnen worden verricht. In feite is echter de daar beschreven inrichting vooral geschikt voor koppelingen van darmgedeelten van de oesophagus, maar levert weinig voordeel op bij het leggen 5 van darmnaden bij rectum-colon-anastomose. " '2 operations other than rectum-colon anastomoses can be performed. In fact, however, the there-described device particularly suitable for couplings of intestinal portions of the esophagus, but provides little benefit on when laying 5 of intestinal seams in rectal-colon anastomotic .

De uitvinding heeft nu ten doel een universeel voor alle soorten darmnaden toepasbare darmknoop van de genoemde soort te verschaffen, die uiterst gemakkelijk is aan te brengen, die uiterst licht is en die gemakkelijk het li-10 chaam kan verlaten en voorts een goede genezing van de darm waarborgt. The invention now has for its object to provide a universal for all types of intestinal side seams applicable intestine node of the above-mentioned type, which is extremely easy to apply, which is extremely lightweight, and which can easily leave the li-10 body, and furthermore a good healing of the intestinal guarantees.

Dienovereenkomstig verschaft de uitvinding een medische inrichting van de aangegeven soort, met het kenmerk, dat de naar buiten uitstekende pen aan het ene deel inwendig 15 hol is met een inwendige afmeting, die tenminste 1/3 van de buitenafmeting van het ene deel bedraagt, deze holte doorloopt door het gehele deel heen en de pen een glijdende passing heeft op de centrale opening in het andere deel, terwijl de vasthoudorganen bestaan uit magneten in naar elkaar 20 toe te keren gedeelten van de koppeldelen, naast de naar buiten uitstekende pen in het ene en naast de centrale opening in het andere deel. Accordingly, the invention provides a medical device of the type specified, characterized in that the outwardly projecting pin on one part 15 internally hollow and has an internal dimension which is at least 1/3 of the outside dimension of the one part, this cavity extends through the entire part back and the pin has a sliding fit in the central opening in the other part, whereas the holding means consist of magnets in to return portions of the coupling parts to each other 20 increases, in addition to the outwardly projecting pin in the one and in addition to the central opening in the other part.

Hoewel door de plooibaarheid van de darmwand het doorsnedeprofiel van de koppeldelen niet essentiëel is, 25 is het evident van voordeel, zowel uit fabrikage-technisch als vanuit manipuleeroogpunt bezien, de koppeldelen rotatie-symmetrisch te maken. Although by the pliability of the intestinal wall, the cross-sectional profile of the coupling components is not essential, it is evident from 25, advantageously, viewed both from manufacturing-technical and the manipuleeroogpunt, to make the coupling parts are rotary-symmetrical. Meer in het bijzonder wordt het manipuleren van de beide koppeldelen in de darmuiteinden vergemakkelijkt, wanneer de beide koppeldelen ringen zijn met een 30 cylindrisch buitenoppervlak en dezelfde ringdiameter. More in particular, the manipulation of the two coupling parts is facilitated in the intestine ends, when the two coupling parts rings with a cylindrical outer surface 30 and the same ring diameter. Daar bij wordt de vervaardiging van de inrichting eenvoudig, wanneer de magneten in de koppeldelen ringmagneten zijn met een buitendiameter gelijk aan of kleiner dan de koppeldeel-manteldiameter en een binnendiameter groter dan de grootste 35 pendiameter. Since in the manufacture of the device becomes simple, if the magnets in the coupling parts are ring magnets having an outer diameter equal to or smaller than the coupling part-cladding diameter and an inner diameter 35 larger than the largest pin diameter.

7906691 * » 3 7906691 * »3

De dikte van de ringmagneten hoeft niet gelijk te zijn aan de dikte van de ring. The thickness of the ring magnets need not be equal to the thickness of the ring. Omdat de magneet voor het uitoefenen van zijn werking zo dicht mogelijk bij de naar elkaar toe te keren kopvlakken van de beide ringvormige kop-5 peldelen moet zijn, en alleen dat deel dat zich dicht bij het kopvlak bevindt, wezenlijk bijdraagt aan de sluitkracht van de inrichting, is de dikte van de koppeldelen groter dan de dikte van het van magneetmateriaal voorziene gebied. Because the magnet for exerting its operation must be as close as possible to the mutually reverse end faces of the two ring-shaped head-5 shell parts, and only that portion which is located close to the end face, substantially contributes to the closing force of the apparatus, the thickness of the coupling parts is greater than the thickness of the magnetic material provided area.

Om kantelen bij het manipuleren te voorkomen is 10 de manteldikte van de koppeldelen zelfs bij voorkeur aanzienlijk groter dan de dikte van de magneetring. In order to tilt when the manipulation is to prevent the jacket thickness 10 of the coupling parts, even preferably, substantially greater than the thickness of the magnetic ring. Om echter te voorkomen, dat zich tussen de darmwand en het mantelop-pervlak van de koppeldelen weefselresten, afvalstoffen en dergelijke zullen ophopen, is het van voordeel wanneer in 15 het van de kopvlakken afgekeerde, magneetvrije gedeelte van de mantel van de koppeldelen openingen zijn uitgespaard. In order to avoid, however, which is located between the intestinal wall and the mantelop surface of the coupling portions tissue debris, waste and the like will accumulate, it is advantageous when facing away in 15 of the end faces, magnet-free part of the shell of the coupling parts openings are recessed .

Bovendien dragen deze openingen nog bij tot gewichtsvermin-dering, hetgeen van belang is, omdat druk van het gewicht van het apparaat bij de reconvalescentie tot beschadiging 20 aanleiding kan geven (doorliggen). In addition, these openings bear yet contribute to reduced weight-coding, which is of importance, because pressure of the weight of the device at the convalescence to damage can give rise 20 (bed sores).

Voor het bevorderen van een goede wondgenezing kan het schadelijk zijn indien tordering van de darmknoop plaats kan vinden. To promote proper wound healing can be harmful if twisting of the intestine node can occur. Derhalve is in een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding de uitstekende pen aan de buitenzijde 25 van het ene koppeldeel voorzien van een zodanig profiel, dat deze pen kan worden opgenomen in de centrale opening van het andere koppeldeel en dit andere koppeldeel over de pen kan schuiven zonder draaiing om zijn as. Therefore, in a preferred embodiment of the invention, the projecting pin on the outer side 25 of the one coupling part is provided with a profile such that this pin can be received in the central opening of the other coupling part and said other coupling part about the pin can slide without rotation its axis. In het bijzonder heeft dan de buitenprofieldoorsnede van de uitstekende pen op het 30 .ene koppeldeel en de binnenprofieldoorsnede van de centrale opening in het andere koppeldeel de zeskantvorm, waarbij de eerste iets kleiner is dan de tweede. In particular, the outer profile cross-section of the projecting pin 30 on the .ene coupling portion and the inner profile cross-section of the central opening in the other coupling part, the hexagonal shape, in which the first is slightly smaller than the second. De zeskant heeft voordelen bij de vervaardiging, doch vormen van andere veelhoeken of gleuven, ribben en dergelijke zijn natuurlijk ook te 35 gebruiken, ofschoon ze in de regel wel bewerkelijker van 7906691 V * 4 aard zijn. The hexagon has advantages in the manufacture, but other types of polygons or slits, ribs and the like are of course also be used to be 35, although they are more laborious or of V 7906691 * 4 character within the line.

De beide koppeldelen dienen bij de operatie elk in een darmuiteinde te worden geschoven, waarna het' uiteinde van de darm met een chirurgische "beursnaad" tot op een com-5 municatie-opening na wordt gesloten. The two coupling parts are to be pushed in the operation, each end in a colon, and then the "end of the intestine using a surgical" fair seam "to a com munications-5-opening is closed after. Deze communicatie- opening moet groot genoeg zijn om de uitstekende pen door te laten. This communication gap must be large enough to allow the protruding pin. Voor het gedeelte dat voorzien is van de uitstekende pen wordt hierdoor tevens het kantelen van het koppeldeel werkzaam tegengegaan, doch voor het koppeldeel dat alleen de 10 centrale opening heeft, is kantelen na het aanbrengen van de "beursnaad" allerminst uitgesloten. For the part which is provided with the projecting pin is thus also counteracts the tilting of the coupling part operates, but prior to the coupling part which has only the 10 central opening, is tipping after application of the "stock market" seam by no means excluded. Derhalve worden in een andere voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding op geringe afstand van de omtrek, loodrecht in het kopvlak van het andere koppeldeel, gespitste pennen opgenomen met correspon-15 derende uitsparingen voor opname van de penpunten in het - kopvlak van het ene deel. Therefore, in another preferred embodiment of the invention, at a small distance from the periphery, at right angles to the end face of the other coupling part, straining pins received in correspondance-15 derende recesses for accommodating the pen nibs in the - end face of the one part. Ook in het ene deel kunnen dergelijke pennen worden aangebracht, die de onberispelijke sluiting van de naad bevorderen en het mogelijk maken na het sluiten van de koppelinrichting de twee darmuiteinden boven-20 dien nog met de hand te hechten. Also in one part can be made such pins, which promote the impeccable closure of the seam, and make it possible, after the closing of the coupling device to bond the two ends of the top-intestine 20 that still by hand.

Het lichaam van de koppeldelen kan vervaardigd zijn uit elke grondstof, die in het lichaam inert is en geen aanleiding geeft tot weefselreacties. The body of the coupling parts may be made of any raw material, which is inert in the body and does not cause tissue reactions. De koppeldelen zijn echter bedoeld om slechts tijdelijk in het lichaam te ver-25 blijven en na genezing van de wond (waarbij versterf van het tussen de ringen ingeklemde weefsel plaatsvindt) laat de koppelinrichting los van de darmwand en wordt langs natuurlijke weg met de faeces afgescheiden. The coupling parts are, however, designed to only temporarily to remain far-25 in the body after healing of the wound (place where versterf of the clamped tissue between the rings) shows the coupling device from the intestinal wall and is separated in a natural way with the faeces .

Een geschikt materiaal voor het lichaam van de 30 koppeldelen is een inerte kunststof, die extrudeerbaar is. A suitable material for the body of the coupling parts 30 is an inert plastic material which is extrudable.

Een geschikte kunststof is bijv. een polyesterpolyethyleen-tereftalaat. A suitable plastic material is e.g. a polyester, polyethylene terephthalate.

De magneten zijn bij voorkeur vervaardigd uit polymeer-gebonden zeldzame aarde-cobaltlegeringen, omdat 35 deze stoffen in niet gemagnetiseerde toestand eenvoudig 7906691 * * 5 machinaal bewerkt kunnen worden. The magnets are preferably made of polymer-bonded rare earth-cobalt alloys, since 35 these substances in non-magnetized state simply 7906691 * * 5 machining can be edited.

De inrichting volgens de uitvinding is door zijn eenvoud van bouw en door zijn lage gewicht uitermate geschikt voor het maken van feilloze darmnaden, waarbij bo-5 vendien het gevaar van post-operatieve complicaties aanmerkelijk is teruggedrongen. The device according to the invention is due to its simplicity of construction and its low weight extremely suitable for making intestine flawless seams, in which bo-5 vendien the risk of post-operative complications is reduced considerably. De inrichting kan worden toegepast op alle plaatsen in het menselijke lichaam, waar darmresec-ties noodzakelijk zijn, zoals in de oesophagus, de dunne darm, de dikke darm en het colon. The device can be used at all locations in the human body, where darmresec-ties are required, such as in the esophagus, the small intestine, the large intestine and the colon.

10 Colon-darmresecties behoren echter tot de moeilijkste ingrepen, omdat van het colon veelal slechts een korte stomp overblijft, die diep in de buikholte verscholen ligt. Colon 10-intestinal resections, however, are among the most difficult operations, because of the colon is often leaving only a short stub, which is deep within the abdominal cavity is hidden. Manipulatie daar ter plaatse is moeilijk. Manipulation that place is difficult. Voor dit soort operaties verschaft de uitvinding derhalve een 15 hulpinrichting, waardoor colon-anastomosen vergemakkelijkt kunnen worden. For this type of operation, the invention provides, therefore, an auxiliary device 15, which makes colon anastomoses can be facilitated. Deze hulpinrichting bestaat uit een opvoer-pen met aan het ene einde een handgreep en aan het andere einde een zittingknop, passend op het ondergedeelte van het slechts van een centrale opening voorziene koppeldeel, als-20 mede een aan de bovenzijde· afgeronde, eveneens op de mantel-omtrek van het koppeldeel aansluitende knop met bevestigingsmiddelen aan de zittingknop. This auxiliary device consists of a lifting pin having at one end a handle and at the other end a seating button, fits on the lower portion of it only with a central aperture provided with coupling parts, as-20 co-a on the upper side · rounded, also on the the sheath-circumference of the coupling member adjoining button with attachment means to the seat button.

Voor het uitvoeren van een colon-anastomose wordt de zittingknop op de opvoerpen met handgreep ge-25 schroefd, op de zitting van de knop wordt het onderste man- teldeel van het slechts van een centrale opening voorziene koppeldeel gestoken en het kopvlak van dit koppeldeel wordt afgesloten door de van boven afgeronde knop erop te zetten en te bevestigen aan de zittingknop. For carrying out a colonic anastomosis is the seat button on the opvoerpen with handle ge-25 screwed, on the seat of the knob, the lower male-counter portion of the just provided with coupling member with a central opening crossed and the end face of the coupling part is closed by the upper rounded knob on it to set and confirm the seat knob. Hierdoor ontstaat een 30 glad gevormd geheel, dat met de opvoerpen rectaal in de colonstomp wordt ingevoerd, totdat de afgeronde knop aan de buikzijde te voorschijn komt. This results in a smooth 30 formed integrally, which is introduced into the colon rectal stump with the opvoerpen, until the rounded button emerges on the ventral side. Dan wordt van buitenaf de koppeling tussen de afgeronde knop en de zittingknop losgemaakt en de afgeronde knop wordt verwijderd. Then, from the outside to the clutch disengaged between the rounded-off button and the button seat and the rounded button is removed. Bij voorkeur 35 wordt dan een verdere hulpinrichting, bestaande uit een ver- 7906691 ♦ » 6 lengstaaf voor de uitstekende pen op het ene koppeldeel met dezelfde buitenprofieldoorsnede, die insteekbaar is in de penopening met een arreteerinrichting voor het fixeren van de juiste stand van de profielen ten opzichte van elkaar, in 5 de vrijkomende centrale opening van het koppeldeel gestoken en van buitenaf vastgemaakt aan de zittingknop. Preferably, 35 is then a further auxiliary device, consisting from a comparison 7,906,691 ♦ '6 lengstaaf for the projecting pin at the one coupling member having the same outer profile cross-section, which is in the pin opening is insertable with a locking device for the fixation of the correct position of the profiles relative to each other, in the released 5 inserted central opening of the coupling part and fastened from the outside to the session key. Dan wordt de om het darmuiteinde aangelegde beursnaad aangetrokken, totdat het darmuiteinde aansluit aan de verlengstaaf, die nu naar boven uitsteekt in de buikholte. Then, the drawn purse seam applied to the intestine end, until the intestine end connects to the extension rod, which now protrudes upward into the abdominal cavity. Met de opvoerpen wordt 10 het koppeldeel nu omhoog gedrukt, waardoor het beter bereikbaar wordt voor de operateur, die nu het in het andere darmuiteinde reeds aangebrachte koppeldeel met de uitstekende pen met de hand naar het uitstekende uiteinde van de ver-lengstaaf brengt en in de juiste stand de uitstekende pen 15 steekt op de verlengstaaf. With the opvoerpen is 10 the coupling member is now pressed upward, thereby making it more accessible to the operator, now it is in the other casing end brings already arranged coupling member with the projecting pin by hand into the projecting end of the far-lengstaaf and in the correct position, the projecting pin 15 projecting on the extension rod. Terwijl de operateur nu met de ene hand het ene darmuiteinde en met de andere hand het andere darmuiteinde vasthoudt, trekt de assistent langzaam de opvoerpen met de eraan bevestigde zittingknop en de daaraan bevestigde verlengstaaf naar beneden en uit het lichaam van 20 de patient, waardoor de beide koppeldelen elkaar naderen zonder dat draaiing ten opzichte van elkaar mogelijk is. While the operator is now with one hand, the one casing end and with the other hand holding the other casing end, the assistant slowly pulls the opvoerpen with the attached seat button and the attached extension rod downwardly and out of the body of 20 of the patient, so that the the two coupling members approach one another, without rotation with respect to each other is possible. üiteindelijk blijven alleen de beide koppeldelen in het lichaam achter, met ertussen geklemd de ingesnoerde uiteinden van de darm. In the end, only keep the two coupling components in the body rear, with clamped in between the constricted ends of the intestine.

25 De uitvinding omvat tevens een werkwijze voor het leggen van een darmnaad met behulp van een inrichting volgens de uitvinding, met het kenmerk, dat na resectie van de darm de mucosa en submucosa worden gescheiden van de omhullende spierlaag, die wordt afgeprepareerd over enkele 30 millimeters, waarna de beide koppeldelen worden aangebracht in de darmuiteinden en slechts de mucosa en submucosalagen worden geklemd tussen de beide koppeldelen. 25 The invention also comprises a method for laying of an intestine seam with the aid of a device according to the invention, characterized in that to be separated from the envelope muscle layer, which is afgeprepareerd after resection of the intestine, the mucosa and submucosa about some 30 millimeters , after which the two coupling parts are mounted in the intestine ends and are clamped, only the mucosa and submucosalagen between the two coupling parts.

De uitvinding wordt thans nader toegelicht aan de hand van een in de bijgaande tekeningen weergegeven voor-35 keursuitvoeringsvorm van de uitvinding. The invention is now further elucidated on the basis of an illustrated in the accompanying drawings, for 35-preferred embodiment of the invention.

7906691 * '* 7 7906691 * "* 7

Figuur 1 is een perspectivisch aanzicht van de verenigde twee koppeldelen van deze uitvoeringsvorm. Figure 1 is a perspective view of the combined two coupling parts of this embodiment.

Figuur 2 is een bovenaanzicht van dezelfde verenigde koppeldelen. Figure 2 is a top plan view of the same coupling parts united.

5 Figuur 3 is een perspectivisch aanzicht op het kopvlak van de beide losgenomen naast elkaar opgestelde koppeldelen. 5 Figure 3 is a perspective view of the end face of the two coupling parts disconnected arranged side by side.

Figuur 4 is een bovenaanzicht van het hulpap-paraat met het erop aangebrachte koppeldeel met centrale 10 opening7 afgesloten met de afgeronde knop. Figure 4 is a top plan view of the hulpap-ready with a coupling part provided thereon with central 10 opening7 closed with the rounded button.

Figuur 5 is een bovenaanzicht van het hulpap-paraat van figuur 4 na verwijdering van de afgeronde knop en aanbrenging van de verlengstaaf. Figure 5 is a top view of the standby hulpap of Figure 4 after removal of the rounded-off button, and affixing of the extension rod.

Figuur 6 is een bovenaanzicht van het hulpap-15 paraat als in figuur 5 na opsteken van het koppeldeel met uitstekende pen op het in de pen passende uiteinde van de verlengstaaf. Figure 6 is a top plan view of the hulpap-15 prepared as in Figure 5, after inserting the coupling part with projecting pin on the pin in the appropriate end of the extension rod.

Figuur 7 is een bovenaanzicht van het hulpap-paraat als in figuur 6 na de aanvang van het terugtrekken 20 van het hulpapparaat. Figure 7 is a top plan view of the auxiliary device as shown in Figure 6, after the start of pulling back 20 of the auxiliary device.

Figuur 8 is een bovenaanzicht van het hulpapparaat als aangegeven in figuur 7 na beëindiging van de terugtrekkende beweging en figuren 9 t/m 16 geven fasen weer in het uit-25 voeren van een colonoperatie met behulp van de in de figuren 1 t/m 8 weergegeven inrichting. Figure 8 is a top plan view of the auxiliary device as shown in Figure 7, after the termination of the withdrawing movement, and Figures 9 t / m 16 show stages back into the out-of-25 conduct of a colon surgery with the help of the in the figures 1 t / m 8 illustrated apparatus.

De in de figuren 1-3 weergegeven darmknoop volgens de uitvinding bestaat uit een koppeldeel 1 met een uitstekende pen 2/ passend in een centrale opening 3 van het 30 andere koppeldeel 4. De geopende stand van de inrichting, weergegeven in figuur 3a en 3b, toont de ligging van de ringmagneten 5 en 6 aan de kopvlakken 7 en 8. Naast de mag-neetringen zijn in de kopvlakken 7 en 8 nog gespitste pennen 9, 10 en openingen 11, 12 aangebracht, waarbij de openingen 35 in het ene deel dienen voor opname van de uitstekende ge- 79 0 6 6 9 tr % 8 spitste pennen van het andere deel en omgekeerd. The in Figures 1-3 shown intestine button according to the invention consists of a coupling part 1 with a projecting pin 2 / fitting into a central opening 3 of the 30 other coupling part 4. The open position of the device, shown in figure 3a and 3b, shows the position of the annular magnets 5 and 6 at the end faces 7 and 8. in addition to the mag-nit rings are in the end faces 7 and 8 are pricked pins 9, 10 and openings 11, 12 are provided, in which the openings 35 serve in one part for receiving the projecting GE-79 0 6 6 9 8% tr pricked pins of the other part and vice versa. Figuur 3 toont verder duidelijk de zeskantvorm van de uitstekende pen 2 en de inwendige zeskantvorm van de centrale opening 3 van respectievelijk het ene en het andere koppeldeel. Figure 3 further shows clearly show the hexagonal shape of the projecting pin 2, and the internal hexagonal shape of the central opening 3, respectively, the one and the other coupling part. In het 5 deel van de mantel 13, 14 van de koppeldelen 1, 4, dat vrij is van magneetmateriaal, zijn openingen 15, 16 aangebracht, die een tweeledig doel hebben. In the fifth part of the jacket 13, 14 of the coupling parts 1, 4, which is free from magnetic material, are arranged openings 15, 16, which have a two-fold purpose. In de eerste plaats dienen ze voor afvoer van afvalmateriaal, dat zich tussen de darmwand en het apparaat kan bevinden en in de tweede plaats geven de 10 aangebrachte openingen een gewenste gewichtsbesparing. In the first place, they serve for the discharge of waste material, which is located between the intestinal wall and the device may be located, and in the second place to give the 10 apertures in a desired reduction in weight. Voor een goede genezing is het immers van groot belang dat zo weinig mogelijk druk wordt uitgeoefend op het genezende darmgedeelte. For proper healing is of great importance to minimize pressure on the healing intestinal area. Een bezwaar van de tot nog toe gebruikte darm-knopen was met name hun vrij aanzienlijk gewicht, dat veel-15 vuldig aanleiding gaf tot darmbeschadiging ten gevolge van doorliggen. A drawback of the hitherto used gut-knots was, in particular, their relatively considerable weight, that many-15 with diligence gave rise to damage to the intestine caused by bedsores. Het geringe gewicht van de magnetische sluitin-richting, gevoegd bij het aanbrengen van de zijdelingse openingen 15, 16 in de mantels 13, 14 van de koppeldelen 1, 4 verschaft een uiterst licht apparaat, dat uitstekend verdra-2 0 gen wordt. The low weight of the magnetic closures-direction, combined with the provision of the lateral openings 15, 16 in the casings 13, 14 of the coupling parts 1, 4 provides an extremely lightweight device, which is excellent twisted 0-2 gene.

Het hulpapparaat voor het aanbrengen van de darmknoop volgens de figuren 1-3 bij colon-anastomosen wordt weergegeven in de figuren 4 t/m 8. Figuur 4 geeft daarbij de opvoerpen 17 weer met de daarop vastgeschroefde zittingknop 25 18, die aan de bovenzijde de zitting 19 heeft (zie fig. 7 of 8), waarop het koppeldeel 4 met zijn magneetvrije manteldeel 14 rust. The auxiliary device for the application of the intestine node according to Figures 1-3 in colonic anastomoses is shown in Figures 4 t / m 8. Figure 4 now shows the opvoerpen 17 again with the subsequent screwed seat button 25, 18 which on the top side of the seat 19 has (see Fig. 7 or 8), on which the coupling part 4 with its magnet-free casing part 14 rests. Het kopvlak 8 (fig. 3a) met de pennen 10, is afgesloten door de afgeronde knop 20, die op de zittingknop 18 is vastgeschroefd. The end face 8 (Fig. 3a), with the pins 10, is closed by the rounded-off button 20, which is screwed onto the seat button 18.

30 Na inbreng in het lichaam van de patient wordt de knop 20 losgeschroefd en verwijderd. 30 after insertion into the body of the patient, the button 20 is unscrewed and removed. In de plaats daarvan wordt de verlengstaaf 21 met het van een schroefdraadpen voorziene uiteinde op de plaats van de afgeronde knop 20 geschroefd. Instead, the extension rod 21 is a threaded pin with the end provided with screwed on the location of the rounded knob 20. Dan is de toestand bereikt als aangegeven in fi-35 guur 5. Het vrije uiteinde 22 van de staaf 21 is rond en 7906691 9 heeft een diameter, die juist iets kleiner is dan de inwendige diameter van de boring door de uitstekende pen 2 van het ene koppeldeel 1. Bij de overgang van het ronde staaf-stuk 22 in het zeskante gedeelte van de staaf 21 is een ar-5 reteerstaaf 23 aangebracht, die past op corresponderende in het uitstekende einde van de pen 2 aangebrachte uitsparingen 24 (fig. 3b, 6). Then, the state is reached as shown in Figure 35-Figure 5. The free end 22 of the rod 21 is round and 7,906,691 9 has a diameter which is just slightly smaller than the internal diameter of the bore through the stud pin 2 of the one coupling part 1. in the transition from the round rod-piece 22 in the hexagonal portion of the rod 21 is disposed an ar-5 reteerstaaf 23, which fits on corresponding to the protruding end of the pin 2 of recesses 24 (FIG. 3b , 6).

Figuur 6 geeft de toestand weer, die bereikt wordt na het opsteken van de uitstekende pen 2 van het kop-10 peldeel 1 op het staafuiteinde 22. Door middel van>de verstelbare arreteerinrichting 23, 24 kan de juiste stand van het koppeldeel 1 worden ingesteld. Figure 6 shows the state, which is reached after the lighting of the projecting pin 2 of the header-10 peldeel 1 on the rod-end 22. By means of> the adjustable locking device 23, 24 can be set the correct position of the coupling part 1 . Vervolgens wordt door omlaag voeren van het koppeldeel 1 de pen 21 door de centrale opening 3 in het koppeldeel 4 weggeschoven (fig. 7), 15 waarna tenslotte het koppeldeel 4 de uitstekende pen 2 van het deel 1 bereikt en over deze pen glijdt tot koppeling van de beide delen door de magneetkracht is bereikt (fig. 8). Then, by downward run of the coupling part 1, the pin 21 through the central aperture 3 retracted into the coupling part 4 (fig. 7), 15, after which, finally the coupling member 4, the projecting pin 2 of the portion 1 reaches and slides over this pin to an interconnection of the two parts is achieved by the magnetic force (fig. 8).

De werkwijze voor het aanbrengen van de darm-knoop 1, 4 volgens de uitvinding, wordt nader toegelicht 20 door de figuren 9 t/m 16. The method of applying of the gut-button 1, 4 according to the invention is further illustrated by the Figures 9 20 t / m 16.

Figuur 9 geeft een doorsnede weer van het rectum 25 en het colon 26, waarin zich een woekering 27 heeft voorgedaan. Figure 9 is a sectional view of the rectum 25 and the colon 26, in which an overgrowth 27 has occurred. Op de plaatsen van de stippellijnen 28 en 29 wordt de darm doorgesneden. At the positions of the dotted lines 28 and 29, the bowel is cut. Het tussenliggende aangetaste 25 darmgedeelte 27 wordt verwijderd. The intermediate 25 affected bowel section 27 is removed. Van het uitstekende uiteinde 30 van de colonstomp wordt over een afstand van enkele millimeters de spierlaag losgemaakt en afgeprepareerd, zodat aan dat uiteinde 30 alleen de mucosaren submucosalagen 31 uitsteken. From the protruding end 30 of the stub colon is separated by a distance of a few millimeters and afgeprepareerd the muscle layer, so that only the end 30 muco submucosalagen spikes 31 protrude.

30 In figuur 10 wordt aangegeven hoe de opvoerpen 17 met zittingknop 18, koppeldeel 4 met op de zittingknop 18 aansluitend manteldeel 14 en afgeronde knop 20 (zie fig. 4) door middel van de handgreep 32 via het rectum naar het uiteinde 31 van de colonstomp wordt gebracht. 30 In Figure 10 is indicated how the opvoerpen 17 with seat button 18, a coupling part 4 with the seat button 18 adjacent shell portion 14 and rounded knob 20 (see FIG. 4) by means of the handle 32 through the rectum into the end 31 of the colon stub is being brought.

35 In figuur 11 is te zien hoe rond dit darmuit- 790669t 10 einde 31 van de colonstomp reeds van tevoren een chirurgische beursnaad is aangebracht. 35 In Figure 11 it can be seen how this darmuit- 790669t 10 around end 31 of the stub colon already in advance is provided a surgical purse seam. De afgeronde knop 20 wordt dan losgeschroefd en afgenomen, waardoor de in figuur 1 weergegeven situatie ontstaat. The rounded knob 20 is then unscrewed and removed, resulting in the situation shown in figure 1. .Nu wordt als aangegeven de verleng-5 staaf 21 met het van een schroefdraadpen voorziene uiteinde naar omlaag in de centrale opening 3 van het met zijn kop-vlak 8 openliggende koppeldeel 4 gestoken en wordt door draaien van de opvoerpen 17 vastgezet in de zittingknop 18. .Nu is as shown, the extension-5 bar to 21, of a threaded end provided with downwardly into the central opening 3 of this with its head-surface 8, open-faced engaging portion 4 inserted and is fixed put by rotation of the opvoerpen 17 in the seat button 18 .

Als aangegeven in figuur 12 wordt dan de beurs-10 naad 32 dichtgetrokken en wordt door middel van de afvoer- pen 17 het koppeldeel 4 op de zittingknop 18 omhoog gedrukt, zodat de pennen 10 door de mucosa- en submucosalagen worden gedrukt en de colonstomp strak omhoog wordt getrokken. As shown in Figure 12, then the fair-10 seam 32 close drawn and, by means of the drain pin 17 the coupling part 4 on the seat button 18 is pressed upwards, so that the pins 10 are pressed by the mucosal and submucosalagen and the colon stump tight is pulled upwardly. De verlengstaaf 21 wordt nu met zijn vrije uiteinde 22 een ge-15 makkelijk bereikbaar punt. The extension rod 21 is now with its free end 22, a ge-15 easily accessible point.

In het andere darmuiteinde 33 met de vrijgeprepareerde mucosa- en submucosalagen 34, voorzien van de beursnaad 35, wordt nu het koppeldeel 1 met de uitstekende pen 2 naar voren gestoken, waarna de beursnaad 35 wordt aan-20 gehaald en vastgezet. In the other gut end 33 with the dissected mucosa and submucosalagen 34, fitted with the exhibition seam 35, is now the coupling part 1, with the projecting pin 2 is pushed forward, whereupon the fair seam 35 is taken at-20 and fixed put. De pennen 11 steken dan door de mucosa-en submucosalagen heen. The pins 11 then stabbing through the mucosa and submucosalagen.

Vervolgens wordt, als aangegeven in figuur 13, de uitstekende pen 2 van het in de darm 33 ingebrachte koppeldeel 1 naar het uiteinde 22 van de verlengstaaf 21 toege-25 bracht en in de juiste stand erop geschoven. Subsequently, as shown in Figure 13, the projecting pin 2 of the released in the intestine 33 inserted coupling part 1 to the end 22 of the extension rod 21 and-25 illustrated in the right position pushed on. De arreteerin-richting 23, 24 zorgt ervoor dat .de eenmaal gekozen stand ten opzichte van het darmdeel 30 gehandhaafd blijft. The arreteerin-direction 23, 24 will ensure that .the once selected position is maintained relative to the casing section 30.

Dan wordt manuaal het darmuiteinde 33 naar omlaag gedrukt, terwijl tegelijkertijd de opvoerpen 17 met de eraan verbon-30 den delen 18 en 21 uit het lichaam wordt getrokken. Then, the intestine end 33 is manually pressed down, while at the same time the opvoerpen 17 with the out-Verbon 30, the parts 18 and 21 is pulled out of the body.

Als aangegeven in figuur 14 naderen de koppel-delen 1 en 4 met de over de kopvlakken gevouwen darmuitein-den 34, 31 elkaar. As shown in Figure 14 approaching the coupling-parts 1 and 4 with the folded over the end faces darmuitein-den 34, 31 to each other. Door de magnetische aantrekking sluit de inrichting dan vanzelf onder inklemming van de beide mucosa-35 uiteinden van de darm. Due to the magnetic attraction to the closing device then automatically while clamping the both mucosa-35 ends of the intestine. De druk van de magneetkracht zorgt 7906691 11 voor een water- en luchtdichte afsluiting. The pressure of the magnetic force causes 7906691 11 for a water and air tight seal.

Als aangegeven in figuur 15 wordt thans de kop 22 van de verlengstaaf 21 losgemaakt van de uitstekende pen 2 van het koppeldeel 1 r. As shown in Figure 15 is now released, the head 22 of the extension rod 21 of the projecting pin of the second coupling part 1 r. dat nu vast is verbonden met het 5 koppeldeel 4. De darmnaad kan nu worden voltooid met enkele hechtingen aan de buitenzijde, zoals aangegeven in figuren 15 en 16. which now is fixedly connected to the fifth coupling portion 4. The intestine seam can now be completed with a few stitches on the outer side, as shown in Figures 15 and 16.

Figuur 16 geeft de uiteindelijk voltooide darmnaad weer. Figure 16 shows the finally completed intestine seam again.

10 7906691 10 7906691

Claims (20)

1. Medische inrichting voor het koppelen van twee darmgedeelten, bestaande uit twee met elkaar te koppelen delen, die bestemd zijn voor inbreng in de respectieve- 5 lijke uiteinden van de twee darmgedeelten en waartussen deze darmuiteinden kunnen worden geklemd, welke te koppelen delen zijn voorzien van koppelorganen, omvattende een met het ene deel verbonden, naar buiten uitstekende pen, die past in een in het andere deel aangebrachte doorlopende centrale opening 10 en vasthoudorganen, waardoor het tweede deel tegen het eerste deel gedrukt kan worden, met het kenmerk, dat de naar buiten uitstekende pen 2 aan het ene deel 1 inwendig hol is met een inwendige afmeting, die tenminste 1/3 van de buitenafmeting van het ene deel 1 bedraagt, deze 15 holte doorloopt door het gehele deel heen en de pen 2 een glijdende passing heeft op de centrale opening 3 in het. 1. A medical device for joining two intestinal portions, to couple consisting of two interconnected parts, which are intended for insertion in the respective 5-call ends of the two casing portions, and between which these intestinal ends can be clamped, which parts are provided to be coupled of link members, comprising a one part connected, outwardly projecting pin, which fits into a in the other part arranged continuous central opening 10, and retaining means, whereby the second part can be pressed against the first part, characterized in that the outwardly projecting pin 2 on the one part 1 internally is hollow having an inner dimension, which is the 15-cavity by passing through the entire part is at least 1/3 of the outside dimension of the one member 1 and the pin 2 has a sliding fit in the central opening 3 in the. andere deel 4, terwij1 de vasthoudorganen bestaan uit magneten 5, 6 in naar elkaar toe te keren gedeelten van de koppelde-len 1, 4 naast de naar buiten uitstekende pen 2 in het ene 20 deel 1 en naast de centrale opening 3 in het andere deel 4. Another part 4, terwij1 said retaining means consist of magnets 5, 6 in towards each other to reverse portions of the coupled-len 1, 4 in addition to the outwardly projecting pin 2 in the one 20 Part 1, and in addition to the central opening 3 in the other part 4.
2. Medische inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de delen rotatie-symmetrisch zijn. 2. The medical device according to claim 1, characterized in that the parts are rotation-symmetrical.
3. Medische inrichting volgens conclusies 1 of 25 2, met het kenmerk, dat de beide koppel- delen 1, 4 ringen zijn met een cylindrisch buitenoppervlak 13, 14 en dezelfde ringdiameter. 3. Medical device according to claims 1 2 or 25, characterized in that the two coupling parts 1, 4 are rings with a cylindrical outer surface 13, 14 and the same ring diameter.
4. Medische inrichting volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de magneten 5, 6 ring- 30 magneten zijn met een buitendiameter gelijk aan of kleiner dan de koppeldeelmanteldiameter en binnendiameter groter dan de grootste pendiameter. 4. Medical device according to claims 1-3, characterized in that the magnets 5, 6 are ring magnets 30 with an outside diameter equal to or smaller than the interlock sleeve diameter and inside diameter larger than the largest pin diameter.
5. Medische inrichting volgens conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het magneetmateriaal 35 zich bevindt in of nabij de naar elkaar toe te keren kop- 79 0 66 9 f 0 * vlakken 7, 8 van de beide koppeldelen 1, 4 en de dikte van de koppeldelen 1,4 groter is dan de dikte van het van mag-neetmateriaal voorziene gebied. 5. The medical device of claims 1-4, characterized in that the magnetic material 35 is located in or close to be turned towards each other headers 79 0 66 0 * 9 f surfaces 7, 8 of the two coupling parts 1, 4, and the thickness of the coupling parts 1,4 is greater than the thickness of the mag-nit-applied area.
6. Medische inrichting volgens conclusies 1-5, 5 met het kenmerk, dat in het van de kopvlak- ken 7, 8 afgekeerde magneetvrije gedeelte 13, 14 van de mantel van de koppeldelen 1, 4 openingen 15, 16 zijn uitgespaard. 6. Medical device according to claims 1-5, 5, characterized in that in the ken of the end faces 7, 8 facing away magnet free part 13, 14 of the shell of the coupling parts 1, four apertures 15, 16 are recessed.
7. Medische inrichting volgens conclusies 1-6, 10 met het kenmerk, dat de naar buiten uitste kende pen 2 aan de buitenzijde is voorzien van een zodanig profiel, dat deze pen kan worden opgenomen in de centrale opening 3 van het andere koppeldeel 4 en dit andere koppel-deel 4 over de pen 2 kan schuiven zonder draaiing om zijn as. 7. The medical device of claims 1-6, 10, characterized in that the outwardly projecting knew pin 2 at the outer side is provided with a profile in such a manner that this pin can be received in the central opening 3 of the other coupling part 4, and this other coupling-part 4 can slide on the pin 2 without any rotation about its axis.
8. Medische inrichting volgens conclusies 1-7, met het kenmerk, dat de buitenprofieldoor-snede van de uitstekende pen 2 op het ene koppeldeel 1 en de binnenprofieldoorsnede van de centrale opening 3 in het andere koppeldeel 4 zeskanten zijn, de eerste iets kleiner dan 20 de tweede. 8. Medical device according to claims 1-7, characterized in that the outer profile cross-section of the projecting pin 2 on the one coupling part 1 and the inner profile cross-section of the central opening 3 in the other coupling part are 4 hexagons, the first slightly smaller than 20 the second.
9. Medische inrichting volgens conclusies 1-8, met het kenmerk, dat op geringe afstand van de omtrek, loodrecht in het kopvlak 8 van het andere koppeldeel 4 gespitste pennen 10 zijn opgenomen, met corresponde-25 rende uitsparingen 11 voor opname van de penpunten 10 in het kopvlak 7 van het ene deel 1. 9. The medical device of claims 1-8, characterized in that, at a small distance from the periphery, perpendicular to the end face 8 of the other coupling part 4 pricked pins 10 are contained, with corresponde-25 coding recesses 11 for accommodating the nibs 10 in the end face 7 of the one part 1.
10. Medische inrichting volgens conclusies 1-9, met het kenmerk, dat in beide koppeldelen 1, 4 zowel gespitste pennen 9, 10 als uitsparingen 11, 12 voor 30 opname van de penpunten 10, 9 zijn aangebracht. 10. The medical device of claims 1-9, characterized in that, in the two coupling parts 1, 4, straining both pins 9, 10 and recesses 11, 12 for intake of the nibs 30, 10, 9 are arranged.
11. Medische inrichting volgens conclusies 1-10, met het kenmerk, dat het lichaam van de koppeldelen 1, 4 bestaat uit een inerte kunststof, die extru-deerbaar is. 11. The medical device of claims 1-10, characterized in that the body of the coupling parts 1, 4 consists of an inert plastic material which is extrusion-deer ingot.
12. Medische inrichting volgens conclusie 11, 7906691 met het kenmerk, dat de kunststof polyester-polyethyleentereftalaat is. 12. The medical device of claim 11, 7,906,691, characterized in that the plastic is polyethylene terephthalate polyester.
13. Medische inrichting volgens conclusies 1-12, met het kenmerk, dat de magneten zijn ver- 5 vaardigd uit polymeer-gebonden zeldzame aarde-cobaltlege-ringen. 13. The medical device of claims 1-12, characterized in that the magnets are Treaties 5 manufactured from polymer-bonded rare earth-cobalt alloys.
14. Hulpinrichting ten gebruike bij een inrichting volgens een der conclusies 1-3, in rectum - colon-anas-tomosen, met het kenmerk, dat deze bestaat 10 uit een opvoerpen 17 met aan het ene einde een handgreep 32 en aan het andere einde een zittingknop 18, passend op het ondergedeelte 14 van het slechts van een centrale opening 3 voorziene koppeldeel 4, alsmede een aan de bovenzijde afgeronde, eveneens op de mantelomtrek 14 van het koppeldeel 4 15 aansluitende knop 20 met bevestigingsmiddelen aan de zittingknop 18. 14. An auxiliary device for use in a device according to any one of claims 1-3, in rectum - colon-Anas-tomosen, characterized in that it consists of a 10 opvoerpen 17 having at one end a handle 32 and at the other end a seat button 18, fits on the lower portion 14 of it only with a central opening 3 provided with a coupling part 4, as well as at the top rounded, also on the casing perimeter 14 of the coupling part 4 15 connecting knob 20 with attachment means to the seat knob 18.
15. Hulpinrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat deze omvat een verleng staaf 21 voor de uitstekende pen 2 op het ene koppeldeel 1 met de- 20 zelfde buitenprofieldoorsnede als de uitstekende pen 2 aan êên uiteinde 22, insteekbaar in de penopening met een arre-teerinrichting 23, 24 voor het fixeren van de juiste stand van de profielen ten opzichte van elkaar en aan het andere uiteinde voorzien van bevestigingsmiddelen aan de zitting-25 knop 18. 15. Auxiliary device as claimed in claim 14, characterized in that it comprises an extension rod 21 for the projecting pin 2 on the one coupling member 1 with the check 20 the same outer profile cross section as the stud pin 2 at one end 22, insertable into the pin aperture with a arre-tar device 23, 24 for the fixation of the correct position of the sections relative to each other and at the other end provided with attachment means to the seat-25, button 18.
16. Hulpinrichting volgens conclusie 14 of 15, met het kenmerk, dat de zittingknop 18 en de opvoerpen 17 aan het andere einde zijn voorzien van op elkaar passende schroefdraad. 16. Auxiliary device as claimed in claim 14 or 15, characterized in that the seat and the knob 18 opvoerpen 17 at the other end are provided with mating threads.
17. Hulpinrichting volgens conclusies 14-16, met het kenmerk, dat de zittingknop 18 een centrale boring met inwendige schroefdraad bezit en de van boven afgeronde knop 20, alsmede de verlengstaaf 21 voor de uitstekende pen 2, aan de onderzijde een centrale uitsteken-35 de staaf heeft met uitwendige schroefdraad, passend op de 7906691 * « 15 inwendige schroefdraad in de centrale boring van de zitting-knop 18. 17. The auxiliary device according to claims 14-16, characterized in that the seat button 18 has a central bore with internal screw thread and the top rounded knob 20, as well as the extension rod 21 for the projecting pin 2, a center on the lower side projecting-35 the rod has an external thread, fits on the 7906691 * «15 internal screw thread in the central bore of the seat-button 18.
18. Hulpinrichting volgens conclusies 15-17, met het kenmerk, dat de van boven afgeronde 5 knop 20 aan de onderzijde is voorzien van een concentrische groef in het kopvlak op geringe afstand van de omtreksrand, met een diepte die tenminste zo groot is als de uit het kopvlak 8 van het koppeldeel 4 stekende gespitste pennen 10. 18. Auxiliary device as claimed in claims 15-17, characterized in that the rounded top of 5 button 20 at the bottom side is provided with a concentric groove in the end face at a small distance from the peripheral edge, with a depth which is at least as large as the from the end face 8 of the coupling portion 4 projecting pins 10 pricked.
19. Werkwijze voor het leggen van een darmnaad 10 met behulp van een inrichting volgens een der conclusies 1- 18, met het kenmerk, dat na resectie van de darm de mucosa en submucosa worden gescheiden van de omhullende spierlaag, die wordt afgeprepareerd over enkele millimeters, waarna de koppeldelen 1, 4 worden aangebracht in de 15 darmuiteinden en slechts de mucosa- en submucosalagen worden geklemd tussen de beide koppeldelen 1, 4. 19. A method for laying of an intestine seam 10 by means of a device according to any one of claims 1 to 18, characterized in that, to be separated from the envelope muscle layer, which is afgeprepareerd after resection of the intestine, the mucosa and submucosa about a few millimeters , after which the coupling parts 1, 4 are arranged in the intestine 15 and only the ends mucosal and submucosalagen are clamped between the two coupling parts 1, 4.
20 7906691 20 7906691
NL7906691A 1979-09-07 1979-09-07 The medical device prior to the coupling of two intestinal sections, auxiliary device for use therein and operating procedure for the laying of a gut node with the aid of this device. NL7906691A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7906691A NL7906691A (en) 1979-09-07 1979-09-07 The medical device prior to the coupling of two intestinal sections, auxiliary device for use therein and operating procedure for the laying of a gut node with the aid of this device.
NL7906691 1979-09-07

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7906691A NL7906691A (en) 1979-09-07 1979-09-07 The medical device prior to the coupling of two intestinal sections, auxiliary device for use therein and operating procedure for the laying of a gut node with the aid of this device.
PCT/NL1980/000029 WO1981000668A1 (en) 1979-09-07 1980-09-05 Medical device for connecting two portions of the intestine,ancillary device for use therewith,and method for insertion of an intestinal button suture with the aid of this device
EP19800901697 EP0036861A1 (en) 1979-09-07 1981-03-23 Medical device for connecting two portions of the intestine, ancillary device for use therewith, and method for insertion of an intestinal button suture with the aid of this device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7906691A true NL7906691A (en) 1981-03-10

Family

ID=19833799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7906691A NL7906691A (en) 1979-09-07 1979-09-07 The medical device prior to the coupling of two intestinal sections, auxiliary device for use therein and operating procedure for the laying of a gut node with the aid of this device.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0036861A1 (en)
NL (1) NL7906691A (en)
WO (1) WO1981000668A1 (en)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE431609B (en) * 1982-06-24 1984-02-20 Unilink Ab Surgical instruments for astadkommande anastomosis and festive elements herfor
IT1173284B (en) * 1984-02-16 1987-06-18 Riccardo Rosati Machine circular stapler
EP0474748B1 (en) * 1989-05-31 1995-01-25 Baxter International Inc. Biological valvular prosthesis
US5609626A (en) * 1989-05-31 1997-03-11 Baxter International Inc. Stent devices and support/restrictor assemblies for use in conjunction with prosthetic vascular grafts
CH677728A5 (en) * 1989-10-17 1991-06-28 Bieffe Medital Sa
US5197649A (en) * 1991-10-29 1993-03-30 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Gastrointestinal endoscoptic stapler
US5346501A (en) * 1993-02-05 1994-09-13 Ethicon, Inc. Laparoscopic absorbable anastomosic fastener and means for applying
US6068637A (en) * 1995-10-03 2000-05-30 Cedar Sinai Medical Center Method and devices for performing vascular anastomosis
US5702412A (en) * 1995-10-03 1997-12-30 Cedars-Sinai Medical Center Method and devices for performing vascular anastomosis
US5942157A (en) * 1996-07-12 1999-08-24 Science Applications International Corporation Switchable volume hologram materials and devices
DE69841237D1 (en) 1997-06-27 2009-11-26 Univ Columbia Apparatus for repairing circuit flaps
FR2768324B1 (en) 1997-09-12 1999-12-10 Jacques Seguin A surgical instrument for percutaneously, fixing one to the other two zones of soft tissue, usually spaced apart
ES2218861T3 (en) * 1997-10-02 2004-11-16 Sherwood Services Ag Device for inserting a anastomosis ring through the anus.
US7563267B2 (en) 1999-04-09 2009-07-21 Evalve, Inc. Fixation device and methods for engaging tissue
CA2620783C (en) 1999-04-09 2011-04-05 Evalve, Inc. Methods and apparatus for cardiac valve repair
US20040044350A1 (en) 1999-04-09 2004-03-04 Evalve, Inc. Steerable access sheath and methods of use
US6752813B2 (en) 1999-04-09 2004-06-22 Evalve, Inc. Methods and devices for capturing and fixing leaflets in valve repair
US7811296B2 (en) 1999-04-09 2010-10-12 Evalve, Inc. Fixation devices for variation in engagement of tissue
JP3901421B2 (en) * 1999-08-19 2007-04-04 有限会社 パックス オプティカ ジャパン Organ anastomotic device
WO2002013698A1 (en) * 2000-08-12 2002-02-21 Ventrica, Inc. Processes for producing anastomotic components having magnetic properties
US7048754B2 (en) 2002-03-01 2006-05-23 Evalve, Inc. Suture fasteners and methods of use
US20070010837A1 (en) * 2005-07-07 2007-01-11 Don Tanaka Magnetic frame for connecting hollow bodies
US20070010833A1 (en) * 2005-07-07 2007-01-11 Don Tanaka Method for interconnecting hollow bodies
US20070142850A1 (en) 2005-12-15 2007-06-21 David Fowler Compression anastomosis device
JP5179507B2 (en) * 2006-11-10 2013-04-10 クック メディカル テクノロジーズ エルエルシーCook Medical Technologies Llc A surgical procedure for the ring magnet
JP5378386B2 (en) 2007-10-09 2013-12-25 クック メディカル テクノロジーズ エルエルシーCook Medical Technologies Llc Magnetic anastomosis instrument with improved feeding characteristics
US8685046B2 (en) 2008-08-05 2014-04-01 Covidien Lp Magnetic compression anastomosis device
US9402605B2 (en) 2009-04-16 2016-08-02 Covidien Lp Magnetically retained incision closure devices and methods of incision closure using same
EP3042615A1 (en) 2009-09-15 2016-07-13 Evalve, Inc. Methods, systems and devices for cardiac valve repair
US20110087252A1 (en) 2009-10-08 2011-04-14 Wilson-Cook Medical Inc. Biliary decompression and anastomosis stent
US8413872B2 (en) 2009-10-28 2013-04-09 Covidien Lp Surgical fastening apparatus
CN101862213B (en) * 2010-06-13 2011-12-07 西安交通大学 Magnetic biliary-enteric pressing anastomat
CN101884556B (en) * 2010-07-01 2012-04-18 西安交通大学 Magnetic device provided with support for cholangio-jejunostomy and end-to-side intestinal anastomosis
CN102525587B (en) * 2012-01-04 2014-02-19 史源 Discontinuous deformable surgical anastomosing magnetic ring
CN102551829B (en) * 2012-02-06 2013-12-11 徐忠法 Magnetic compression anastomosis ball
CN103393448B (en) * 2013-07-22 2015-09-09 杨少宏 One kind of circumcision device
CN104398281B (en) * 2014-11-27 2017-02-22 史源 One kind of picture-surgical anastomosis ring
US10188392B2 (en) 2014-12-19 2019-01-29 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Grasping for tissue repair
US10238494B2 (en) 2015-06-29 2019-03-26 Evalve, Inc. Self-aligning radiopaque ring
US10238495B2 (en) 2015-10-09 2019-03-26 Evalve, Inc. Delivery catheter handle and methods of use
CN105559844B (en) * 2016-02-26 2018-11-30 杭州越阡生物科技有限公司 Anastomosis ring
US10206682B2 (en) 2017-01-30 2019-02-19 Ethicon Llc Magnetic tissue compression device with backup mechanical latch

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH470170A (en) * 1968-02-02 1969-03-31 Vnii Khirurgicheskoi Apparatur Device for attaching Rundanastomosen
NL7400096A (en) * 1974-01-04 1975-07-08 Henk Kluvers Dr Intestine end surgical joining instrument - has magnetic rings of opposite polarity held in alignment

Also Published As

Publication number Publication date
EP0036861A1 (en) 1981-10-07
WO1981000668A1 (en) 1981-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fisher et al. Microvascular surgical techniques in research, with special reference to renal transplantation in the rat
US6588643B2 (en) Surgical stapling instrument and method thereof
US8011554B2 (en) Raised boss for staple guide
AU2004249287B2 (en) Surgical stapling device
EP1339347B1 (en) Sub-urethral supporting assembly for treating female stress urinary incontinence
EP0478949B1 (en) Implant assist apparatus
US5741271A (en) Surgical retrieval assembly and associated method
CN101460104B (en) Intraluminal prosthesis attachment systems
US8029519B2 (en) Eversion apparatus and methods
AU761192B2 (en) Sutureless anastomosis systems
US6602263B1 (en) Medical grafting methods and apparatus
US9375215B2 (en) Device for rapid repair of body conduits
AU2004259237B2 (en) Surgical stapling device with tissue tensioner
US7666197B2 (en) Method and apparatus for anastomosis
NL1010386C2 (en) Anastomotic device.
CN100396245C (en) Devices for percutaneous tissue retraction and surgery
JP3730257B2 (en) Trans-luminal device
US5997547A (en) Surgical retrieval assembly and associated method
US8377080B2 (en) Surgical connector systems and methods of use
EP1576927B1 (en) Surgical stapling device
EP0774237B1 (en) Apparatus for vascular hole closure
US6168610B1 (en) Method for endoluminally excluding an aortic aneurysm
JP4094268B2 (en) Knotless bioabsorbable suture anchor - System
EP1290989B1 (en) Apparatus for rotationally aligning a pair of indwelling stents
US6955679B1 (en) Everter and threadthrough system for attaching graft vessel to anastomosis device

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed