NL2011821C - A method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor. - Google Patents

A method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor.

Info

Publication number
NL2011821C
NL2011821C NL2011821A NL2011821A NL2011821C NL 2011821 C NL2011821 C NL 2011821C NL 2011821 A NL2011821 A NL 2011821A NL 2011821 A NL2011821 A NL 2011821A NL 2011821 C NL2011821 C NL 2011821C
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Application number
NL2011821A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Albertus Johannes Mouris
Original Assignee
Hobré Instr B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by the preceding groups
  • G01N33/22Fuels, explosives
  • G01N33/225Gaseous fuels, e.g. natural gas

Description

Korte aanduiding: Werkwijze voor het analyseren van een biogas, alsmede een inrichting daarvoor. Short title: Method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor.

Beschrijving Description

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het analyseren van een biogas, in het bijzonder voor het bepalen van de molfractie methaan van het biogas, omvattende de stappen van het verschaffen van een hoeveelheid biogas, alsmede het bepalen daarvan van de molfractie methaan. The present invention relates to a method for the analysis of a biogas, in particular for the determination of the mole fraction of methane in the biogas, comprising the steps of providing an amount of biogas, and the definition thereof, the mole fraction of methane. De uitvinding betreft verder een inrichting voor het analyseren van een biogas. The invention further relates to an apparatus for analyzing a biogas.

Een dergelijke werkwijze is bekend, en omvat volgens een bekende uitvoeringsvorm een infrarood-analyse van het biogas voor het bepalen van de molfractie methaan. Such a method is known, and comprises according to a known embodiment, an infrared analysis of the biogas to determine the mole fraction methane.

Het is een nadeel van de bekende werkwijze dat deze relatief onnauwkeurig is en relatief langzaam is. It is a disadvantage of the known method that it is relatively inaccurate and is relatively slow. Alternatieve technieken, zoals bijvoorbeeld de toepassing van een gaschromatograaf zijn duur, bijzonder langzaam en onderhoudsgevoelig. Alternative techniques, such as, for example, the use of a gas chromatograph are expensive, particularly slow, and maintenance-prone.

Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een werkwijze voor het analyseren van een biogas te verschaffen, waarmee op relatief goedkope wijze, en in het bijzonder op relatief snelle wijze, een biogas geanalyseerd kan worden, waarbij bij voorkeur op continue wijze metingen kunnen worden uitgevoerd, teneinde bijvoorbeeld kwaliteitsbewaking van het biogas te kunnen uitvoeren. It is an object of the present invention to provide a method for the analysis of a biogas, which allows a relatively inexpensive manner, and can be analyzed, in particular, in a relatively rapid manner, a biogas, wherein preferably in a continuous manner, measurements can be carried out, for example, in order to be able to carry out quality control of the biogas.

Met dit doel voor ogen verschaft de onderhavige uitvinding een werkwijze voor het analyseren van een biogas, omvattende de stappen van: a) het verschaffen van een hoeveelheid biogas; With this goal in mind, the present invention provides a method for the analysis of a biogas, comprising the steps of: a) providing a quantity of biogas; b) het bepalen van de Wobbe index (Wl) van het biogas; b) the determination of the Wobbe index (WI) of the biogas; c) het bepalen van de specifieke dichtheid (SG) van het biogas; c) determining the specific gravity (SG) of the biogas; d) Het op basis van de in stappen b) en c) verkregen gegevens voor de Wobbe index Wi) en de specifieke dichtheid (SG) bepalen van de molfractie methaan (Xcm)· d) The on the basis of the determination of the mole fraction of methane (Xcm) data obtained in steps b) and c) for the Wobbe index W i) and the specific gravity (SG) ·

Aan de uitvinding ligt ten grondslag de observatie dat het te analyseren biogas hoofdzakelijk bestaat uit methaan, kooldioxide en stikstof. The present invention is predicated on the observation that the biogas to be analyzed consists mainly of methane, carbon dioxide and nitrogen. Voor de Wobbe index geldt dat deze een functie is van de calorische waarde (H,) van alle componenten (i) van het biogas: For the Wobbe index it holds that this is a function of the calorific value (H,) of all components (i) from the biogas:

Figure NL2011821CD00031

Aangezien methaan (CH4) de enige brandbare component is, dat wil zeggen de calorische waarde H, voor C02 en N2 is gelijk aan 0, is de Wobbe index gelijk aan: Because methane (CH 4) is the only flammable component, that is to say the calorific value H, C02 and N2 is equal to 0, the Wobbe index is equal to:

Figure NL2011821CD00032

Met andere woorden, door meting van de Wobbe index (Wl) en de dichtheid van het biogas kan met een relatief hoge nauwkeurigheid, een korte responsietijd en relatief lage kosten, het biogas geanalyseerd worden. In other words, by measuring the Wobbe index (WI) and the density of the biogas can be analyzed with a relatively high accuracy, a short response time and a relatively low cost, the biogas.

De werkwijze volgens de uitvinding omvat in een uitvoeringsvorm het regelen van de druk. The method according to the invention comprises, in one embodiment, the control of the pressure. De druk wordt daarbij in hoofdzaak constant gehouden. The pressure is kept substantially constant. Daarbij is het denkbaar dat de druk op absolute wijze geregeld wordt. In addition, it is conceivable that the pressure is controlled in an absolute way. Dit maakt de hierboven beschreven werkwijze volgens de uitvinding nauwkeurig. This makes the above-described method according to the invention in detail.

Wanneer de druk en temperatuur van het gas(mengsel) constant wordt gehouden, dan is de gemeten dichtheid recht evenredig met de specifieke dichtheid. When the pressure and temperature of the gas (mixture) is held constant, then the measured density is directly proportional to the specific gravity. Ditzelfde geldt wanneer naar een referentiedruk en temperatuur wordt teruggerekend. The same is true when compared to a reference pressure and temperature is calculated back. Als daarbij de overdruk (ten opzichte van de atmosferische druk) wordt gebruikt dan ontstaat een meetfout ten gevolge van atmosferische drukschommelingen. As a thereby the overpressure (compared to atmospheric pressure) is used the result is a measurement error due to atmospheric pressure variations. Om die reden heeft het de voorkeur om de druk in hoofdzaak op absolute wijze te regelen. For this reason, it is preferable to control the pressure is substantially in an absolute way. Verder is gebleken dat een hogere druk leidt tot een nauwkeurigere meting, aangezien dan minder ruis op het signaal ontstaat. Further, it has been found that a higher pressure leads to a more precise measurement, since then there is less noise on the signal.

In een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze de verdere stappen van: e) het bepalen van het zuurstofgehalte (X02) van het biogas; In one embodiment, the method comprises the further steps of: e) determining the oxygen content (X02) of the biogas; f) het op basis van de in stappen d) en e) verkregen gegevens voor de molfractie methaan (XCH4) en het zuurstofgehalte (X02) van het biogas bepalen van de molfractie N2 (XN2) in het biogas. f) on the basis of the in steps d) and e) data obtained for the mole fraction of methane (XCH4) and the oxygen content (X02) of the biogas to determine the mole fraction of N2 (Xn 2) in the biogas.

Daarbij geldt dat de molfractie N2 (XN2) in het biogas te bepalen is aan de hand van: In addition, it holds that the mole fraction of N2 (Xn 2) to be determined in the biogas is on the basis of:

Figure NL2011821CD00033

Hierbij is gebruikgemaakt van het feit dat voor de specifieke dichtheid (SG) van het biogas geldt dat deze gelijk is aan de molfractie van elke component keer de dichtheid van die specifieke component. Use is made of the fact that, for the specific gravity (SG) of the biogas it holds that it is equal to the mole fraction of each component times the density of that particular component. In het geval dat het biogas bestaat uit CH4, C02, N2 en 02, herleidt dit tot: In the case where the biogas consists of CH4, C02, N2, and 02, this reduces to:

Figure NL2011821CD00041

Voor de molfracties (X) van de verschillende componenten geldt dat de som daarvan gelijk is aan 1: it holds that the sum thereof is equal to 1 for the mole fractions (X) of the various components:

Figure NL2011821CD00042

Met deze twee bovenstaande vergelijkingen met twee onbekenden (XN2 en XCo2) is de molfractie N2 te bepalen als hierboven gegeven. With these above two equations with two unknowns (Xn 2, and XCO2) is to determine the mole fraction of N 2 as given above.

Wanneer de molfractie N2 (XN2) bekend is, dan is daarmee tevens de molfractie C02 (Xco2) in het biogas te bepalen. When the mole fraction of N2 (Xn 2) is known, then it is thus also to determine the mole fraction of C02 (XCO2) in the biogas. In een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze dat ook de verdere stap van het bepalen van de molfractie C02 (XCo2) in het biogas. In one embodiment, the method comprises also the further step of determining the mole fraction of C02 (XCO2) in the biogas. Daarbij wordt gebruik gemaakt van: In addition, use is made of:

Figure NL2011821CD00043

In een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze de verdere stappen van: g) het verschaffen van een hoeveelheid zuurstofhoudend gas, in het bijzonder lucht; In one embodiment, the method comprises the further steps of: g) providing an amount of oxygen-containing gas, in particular air; h) het mengen van de hoeveelheid zuurstofhoudend gas met de hoeveelheid biogas, alsmede i) het verbranden van het in stap h verkregen mengsel; h) mixing the amount of oxygen-containing gas to the amount of biogas, and i) the combustion of the mixture obtained in step h; j) het na stap i bepalen van een maat voor de hoeveelheid restzuurstof in het rookgas; j) after step i of determining a measure of the amount of residual oxygen in the flue gas; k) het met behulp van de in stap j verkregen gegevens bepalen van de Wobbe index van het biogas. k) determining with the aid of the data obtained in step j of the Wobbe index of the biogas.

Hierbij wordt opgemerkt dat het bepalen van de Wobbe index (Wl) van het biogas verkregen wordt door de hoeveelheid restzuurstof in het rookgas, na verbranding van het biogas, te meten, waarmee de Wobbe index te bepalen is, hetgeen op zich voor de vakman bekend is. It is noted that the determination of measuring the Wobbe index (WI) of the biogas is obtained by the amount of residual oxygen in the flue gas, after combustion of the biogas, which allows to determine the Wobbe index is, which is known per se to the skilled person is. Verwezen wordt hierbij naar ASTM standaard ASTM D4891-89. Reference is made hereby to the ASTM standard ASTM D4891-89.

Bij voorkeur wordt instrumentenlucht verschaft als hoeveelheid zuurstof houdend gas, aangezien hiermee nauwkeurige en reproduceerbare resultaten verkrijgbaar zijn. Preferably, instrument air is provided as oxygen-containing gas, because these accurate and reproducible results can be obtained.

Aanvullend kan de werkwijze de stap omvatten van het door middel van een compressoreenheid verschaffen van de hoeveelheid zuurstofhoudend gas, in het bijzonder lucht. Additionally, the method may include the step of, by means of a compressor unit to provide the amount of oxygen-containing gas, in particular air. Daarbij heeft het de voorkeur wanneer deze door de compressoreenheid verschafte lucht gedroogd wordt, bijvoorbeeld door middel van silicageldroger, zodat de uiteindelijke meting geen hinder heeft van variaties in de relatieve luchtvochtigheid. In doing so, it is preferred when it is dried air supplied by the compressor unit, for example by means of silica gel dryer, so that the final measurement is not affected by variations in the relative humidity.

Het is denkbaar dat de werkwijze de stap omvat van het bepalen van de vlamstabiliteit van het biogas, bijvoorbeeld op basis van de gemeten en/of bepaalde molfracties, hetgeen op zich voor de vakman bekend is. It is conceivable that the method comprises the step of determining the flame stability of the biogas, for example, on the basis of the measured and / or specified mole fractions, which is known per se to the skilled person.

Het is gebleken dat de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding in het bijzonder beschikt is om in hoofdzaak continu te worden uitgevoerd, alhoewel een enkele, of periodieke analyse uiteraard ook denkbaar is. It has been found that the method according to the present invention is in particular has to be carried out substantially continuously, although a single, or periodic analysis is of course also conceivable. In een uitvoeringsvorm waarbij de werkwijze in hoofdzaak continu wordt uitgevoerd, wordt deze toegepast voor het monitoren van het biogas, in het bijzonder voor het monitoren van de kwaliteit van het biogas. In an embodiment in which the process is carried out in a substantially continuous manner, it is used for the monitoring of the biogas, in particular for monitoring the quality of the biogas.

Daarbij geldt dat, in een uitvoeringsvorm, de werkwijze de stap kan omvatten van het versturen van ten minste een van de gemeten en/of bepaalde parameters voor vergelijking van de gemeten en/of de bepaalde parameters met een gewenste waarde voor de parameters. In addition, it holds that, in one embodiment, the method may comprise the step of sending at least one of the measured and / or determined parameters for comparison of the measured and / or the determined parameter to a desired value for the parameters. Daarbij kan de gewenste waarde voor de parameters een bereik voor deze parameters zijn, zodat bijvoorbeeld wanneer de waarde buiten dit bereik is, een signaal verzonden kan worden. In addition, the desired value for the parameters may be a range of these parameters, so that, for example, when the value is outside this range, a signal can be transmitted.

In het bijzonder is de uitvinding geschikt voor het analyseren van naar aardgaskwaliteit opgewerkt biogas. In particular, the invention is suitable for the analysis of quality of natural gas to upgraded biogas. Daarmee wordt bedoeld biogas dat geschikt gemaakt is voor consumptief gebruik, voor het gasnet bijvoorbeeld. By this is meant biogas which has been made suitable for consumer use, in a gas network for example. De werkwijze is daarbij in het bijzonder geschikt voor het monitoren van een gewenste kwaliteit van het biogas. The method is therefore suitable in particular for monitoring a desired quality of the biogas.

In de hierboven toegelichte werkwijze wordt in een uitvoeringsvorm gebruikgemaakt van het feit dat voor de calorische waarde van methaan (CH4) geldt dat deze gelijk is aan HCh4 = 40 MJ/Nm3, in het bijzonder waarbij HCh4 = 39,816 MJ/Nm3. In the above explained method, in an embodiment use is made of the fact that for the calorific value of methane (CH4), it holds that it is equal to HCh4 = 40 MJ / Nm3, in particular wherein HCh4 = 39.816 MJ / Nm3. Met andere woorden, voor de calorische waarde wordt gebruik gemaakt van een vooraf ingestelde waarde. In other words, for the calorific value, use is made of a pre-set value. Dit betekent dat onder gebruikmaking van deze waarde, en het feit dat methaan de enige brandbare component is in het biogas, tevens de calorische waarde van het biogas te bepalen is. This means that by using this value, and the fact that methane is the only flammable component is in the biogas, also to determine the calorific value of the biogas is.

Volgens een aspect van de onderhavige uitvinding verschaft deze een inrichting waarmee het analyseren van een biogas nauwkeuriger, goedkoper en sneller plaats kan vinden. According to an aspect of the present invention there is provided an apparatus that allows the analysis of a biogas more accurate, faster and cheaper can take place. De inrichting volgens de onderhavige uitvinding omvat een toevoerleiding voor het te analyseren biogas; The device according to the present invention comprises a supply line for the biogas to be analyzed; een Wobbe index meeteenheid voor het bepalen van een maat voor de Wobbe index (Wl) van het biogas; a Wobbe index measuring unit for determining a measure of the Wobbe index (WI) of the biogas; een dichtheidsmeeteenheid voor het bepalen van een maat voor de specifieke dichtheid (SG) van het biogas; a density measuring unit for determining a measure for the specific gravity (SG) of the biogas; een met de Wobbe index meeteenheid en de dichtheidsmeeteenheid verbonden verwerkingseenheid voor het op basis van gegevens voor de Wobbe index (Wi) en de specifieke dichtheid (SG) bepalen van ten minste de molfractie methaan (Xcm)· one with the Wobbe index measurement unit, and the density measuring unit connected to the processing unit on the basis of data for the Wobbe index (Wi) and the specific gravity (SG) determining at least the mole fraction of methane (Xcm) ·

Met een dergelijke inrichting kan op basis van de Wobbe index en de specifieke dichtheid van het biogas de molfractie methaan bepaald worden, en eventueel naar wens gemonitord worden, om te kijken of deze molfractie op ongewenste wijze verandert. With such a device can be determined on the basis of the Wobbe index and the specific gravity of the biogas is the mole fraction of methane, and, optionally, be monitored as desired, to see if this molar fraction changed in an undesirable manner.

In een uitvoeringsvorm omvat de inrichting een drukregeleenheid voor het regelen van de druk van het biogas. In one embodiment, the device comprises a pressure control unit for controlling the pressure of the biogas. In een verdere uitvoeringsvorm kan deze drukregeleenheid zijn ingericht voor het regelen van de absolute druk van het biogas. In a further embodiment, this pressure control unit may be adapted to control the absolute pressure of the biogas. Hiermee wordt een nauwkeurige bepaling van de relatieve dichtheid en daarmee de molfractie methaan mogelijk. This is an accurate determination of the relative density and hence the mole fraction of methane as possible.

In een verdere uitvoeringsvorm omvat deze inrichting een zuurstofmeeteenheid voor het bepalen van het zuurstofgehalte (X02) van het biogas. In a further embodiment, this device comprises an oxygen measuring unit for determining the oxygen content (X02) of the biogas. De verwerkingseenheid kan daarbij ingericht zijn voor het bepalen van de molfractie N2 (Xn2) in het biogas. The processing unit may then be arranged to determine the mole fraction of N2 (Xn 2) in the biogas. Daarbij wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van de hierboven reeds toegelichte formule: In addition, use is preferably made of the above already-explained formula:

Figure NL2011821CD00061

Aanvullend kan de verwerkingseenheid zijn ingericht voor het bepalen van de molfractie C02 (Xco2) in het biogas, onder gebruikmaking van: In addition, the processing unit may be adapted to determine the mole fraction of C02 (XCO2) in the biogas, under use of:

Figure NL2011821CD00071

De Wobbe index kan in een uitvoeringsvorm bepaald worden door verbranding van het biogas. The Wobbe index can be determined in an embodiment by the combustion of the biogas. Hiertoe omvat de inrichting in een uitvoeringsvorm een toevoerleiding voor een zuurstofhoudend gas, alsmede een stroomafwaarts van de toevoerleiding voor zuurstofhoudend gas geplaatste, alsmede stroomafwaarts van de toevoerleiding voor biogas geplaatste mengeenheid voor het mengen van zuurstofhoudend gas met biogas, alsmede een stroomafwaarts van de mengeenheid geplaatste verbrandingseenheid voor het verbranden van het mengsel. For this purpose, the device comprises in one embodiment a feed line for an oxygen-containing gas, as well as a downstream of the feed line for oxygen-containing gas is placed, as well as downstream of the supply conduit for biogas arranged mixing unit for mixing the oxygen-containing gas with biogas, and in a downstream of the mixing unit arranged combustion unit for combusting the mixture.

Aanvullend omvat de inrichting een restzuurstofmeeteenheid voor het bepalen van een maat voor de hoeveelheid restzuurstof in het rookgas. Additionally, the apparatus comprises a residual oxygen measuring unit for determining a measure for the amount of residual oxygen in the flue gas.

Zoals reeds eerder toegelicht, wordt bij voorkeur instrumentenlucht gebruikt voor verbranding met het biogas. As explained previously, it is preferred instrument air used for combustion with the biogas. In een uitvoeringsvorm van de inrichting omvat deze dan ook een op de toevoerleiding voor zuurstofhoudend gas aangesloten houder voor instrumentenlucht. In an embodiment of the device, it also comprises a to the supply line for oxygen-containing gas container connected to instrument air.

Alternatief, of aanvullend, kan op de toevoerleiding voor zuurstofhoudend gas een compressoreenheid zijn aangesloten. Alternatively, or additionally, may be connected to a compressor unit to the supply line for oxygen-containing gas. Het heeft daarbij in het bijzonder de voorkeur wanneer een luchtdroogeenheid voorzien is die met de compressoreenheid verbonden is, voor het in hoofdzaak constant houden van de luchtvochtigheid van de door de compressoreenheid verschafte lucht. In this context it is particularly preferred when an air-drying unit is provided which is connected to the compressor unit, for keeping substantially constant the air humidity of the air supplied by the compressor unit.

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de hand van enkele de voorkeur hebbende uitvoeringsvormen daarvan. The invention will be explained in more detail with reference to some preferred embodiments thereof below. De uitvinding is echter niet beperkt tot deze navolgende Figuurbeschrijving. However, the invention is not limited to the following Description of the figures. In de Figuren tonen: In the Figures show:

Fig. Fig. 1 - een schematisch overzicht van een inrichting volgens de onderhavige uitvinding; 1 - a schematic view of a device according to the present invention;

Fig. Fig. 2 - een schematisch overzicht van een werkwijze volgens de onderhavige uitvinding; 2 - is a schematic overview of a method according to the present invention;

Fig. Fig. 1 toont schematisch een overzicht van een mogelijke inrichting 1 voor het analyseren van een biogas volgens de onderhavige uitvinding. 1 schematically shows an overview of a possible device 1 for the analysis of a biogas according to the present invention. De inrichting 1 omvat een toevoerleiding 11 voor het te analyseren biogas. The device 1 comprises a supply pipe 11 for biogas to be analyzed. De toevoerleiding 11 leidt stroomafwaarts naar een compressor 12 waarmee het biogas op druk gebracht kan worden. The supply pipe 11 leads downstream to a compressor 12 by which the biogas can be brought up to pressure. Verder stroomafwaarts is een drukregeleenheid 13 voorzien, waarmee de druk van het biogas regelbaar is. Further downstream is a pressure control unit 13 is provided, with which the pressure of the biogas is adjustable. De drukregeleenheid 13 is aangesloten op een verwerkingseenheid 31. Stroomafwaarts van de drukregeleenheid 13 is een biogasleiding 15 voorzien, waarop een aantal sensoreenheden 41, 42, 43 zijn aangesloten, waarmee metingen op het biogas kunnen worden uitgevoerd. The pressure control unit 13 is connected to a processing unit 31. Downstream of the pressure control unit 13, a biogas pipe 15 is provided, on which a number of sensor units 41, 42, 43 are connected, by which measurements can be carried out in the biogas. Deze sensoren zullen hieronder nader worden toegelicht. These sensors will be explained in more detail below. De leiding 15 voor biogas 15 eindigt verder stroomafwaarts is een mengeenheid 33. The line 15 for biogas 15 terminates further downstream, a mixing unit 33.

Parallel hieraan is een toevoerleiding 21 voor zuurstofhoudend gas, in het bijzonder voor lucht, voorzien. Parallel to this is a supply line 21 for oxygen-containing gas, in particular for air, comprising. De toevoerleiding 21 mondt uit op een behandelingseenheid 21a, in de getoonde uitvoeringsvorm een droogeenheid 21a. The supply pipe 21 opens out on a processing unit 21a, a drying unit 21a, in the shown embodiment. Stroomafwaarts is een compressoreenheid 22 voor het zuurstofhoudend gas voorzien. Downstream is a compressor unit 22 is provided for the oxygen-containing gas. Verder stroomafwaarts is een drukregeleenheid 23 voor het zuurstofhoudend gas voorzien, welke verbonden is met de verwerkingseenheid 31. Met de drukregeleenheid 23 is de druk van het zuurstofhoudend gas instelbaar. Further downstream is a pressure control unit 23 is provided for the oxygen-containing gas, which is connected to the processing unit 31. By the pressure control unit 23 is the pressure of the oxygen-containing gas can be adjusted. De drukregeleenheid 23 is verbonden door middel van zuurstofgasleiding 25 met de mengeenheid 33. The pressure control unit 23 is connected by means of oxygen-gas pipe 25 to the mixing unit 33.

In de mengeenheid 33 komt de leiding voor biogas 15 samen met de leiding voor zuurstofhoudend gas 25. De mengeenheid is ingericht voor het mengen van het zuurstofhoudend gas met het biogas. In the mixing unit 33, the conduit for biogas 15 together with the pipe for oxygen-containing gas 25. The mixing unit is adapted for mixing the oxygen-containing gas with the biogas. De mengeenheid 33 kan in een simpele uitvoering een samenkomst, zoals bijvoorbeeld een T-splitsing, van de zuurstofgasleiding 25 en de biogasleiding 15 omvatten. The mixing unit 33 may in a simple embodiment, a meeting, such as, for example, comprise a T-junction, of the oxygen gas pipe 25 and the biogas line 15. Vanuit de mengeenheid 33 loopt een menggasleiding 53 naar een verbrandingseenheid 35, om verder te gaan naar een uitlaat 61 waar het verbrande gas wordt afgevoerd. From the mixing unit 33, a gas mixture line 53 runs to a combustion unit 35, to move on to an outlet 61 where the burnt gas is discharged. Tussen de mengeenheid 33 en de verbrandingseenheid 35 is een verdere sensoreenheid 44 voorzien. Between the mixing unit 33 and the combustion unit 35 is a further sensor unit 44 is provided. Stroomafwaarts van de verbrandingseenheid 35 omvat de inrichting een Wobbe Index meeteenheid 2, omvattende een sensoreenheid 45 voor het meten van restzuurstof in het verbrande gas. Downstream of the combustion unit 35, the device comprises a Wobbe Index measurement unit 2, comprising a sensor unit 45 for measuring the residual oxygen in the burnt gas.

De sensoreenheden in de biogasleiding 41-43 omvatten in de getoonde uitvoeringsvorm een vochtsensor 41, in het bijzonder een sensor voor het meten van water, alsmede een dichtheidssensor 42 voor het meten van de dichtheid van het biogas, alsmede een zuurstofsensor 43 voor het meten van de hoeveelheid zuurstof in het biogas. The sensor units in the biogas line 41-43 comprise, in the illustrated embodiment, a moisture sensor 41, in particular a sensor for measuring water, and a density sensor 42 for measuring the density of the biogas, and an oxygen sensor 43 for measuring the amount of oxygen in the biogas. De sensoren 41-43 zijn aangesloten op de verwerkingseenheid 31, door middel van indicatief aangegeven sensordraadleidingen 57. The sensors 41-43 are connected to the processing unit 31, by means of sensor wire lines 57 indicative indicated.

In de menggasleiding 53 is, tussen de mengeenheid 33 en de verbrandingseenheid 35, een sensoreenheid 44 voor het meten van waterstofsulfide (H2S) voorzien. is In the mixing gas pipe 53, between the mixing unit 33, and the combustion unit 35, a sensor unit 44 for the measurement of hydrogen sulfide (H 2 S) are provided. Deze is verbonden met de verwerkingseenheid 31 door middel van sensordraadleiding 58. Verder is in de uitlaat 61 een zuurstofsensor 45 voorzien voor het meten van de hoeveelheid restzuurstof na verbranding. It is connected to the processing unit 31 by means of sensor wire conduit 58. Further, in the outlet 61 an oxygen sensor 45 is provided for measuring the amount of residual oxygen after combustion. De zuurstofsensor 45 is eveneens verbonden met de verwerkingseenheid 31. The oxygen sensor 45 is also connected to the processing unit 31.

Overigens wordt hierbij opgemerkt dat de verschillende sensoren 41-45, alsmede de twee drukregeleenheden 13, 23, in de getoonde uitvoeringsvorm allen verbonden zijn met de verwerkingseenheid 31. Het moge duidelijk zijn voor de vakman dat de verschillende sensoren 41-45 en drukregeleenheden 13, 23 niet per se op een zelfde verwerkingseenheid 31 hoeven te zijn aangesloten. It is otherwise noted that the various sensors 41-45, as well as the two printing control units 13, 23, in the embodiment shown are all connected to the processing unit 31. It will be apparent to those skilled in the art that the various sensors 41-45, and pressure control units 13, 23 are not necessarily on the same processing unit 31 need not be connected. Toepassing van een veelheid verwerkingseenheden 31, is bijvoorbeeld denkbaar. Use of a plurality of processing units 31, for example, is conceivable.

Verder wordt opgemerkt dat de verwerkingseenheid 31 tevens is ingericht als besturingseenheid 31, zodanig dat de verschillende daarmee verbonden onderdelen, zoals drukregeleenheden 13, 23 en sensoreneenheden 41-45 aanstuurbaar zijn, en daarmee dus de druk regelbaar is, en de gewenste parameters meetbaar zijn. It is further noted that the processing unit 31 is also designed as a control unit 31, in such a way that the various associated components, such as pressure control units 13, 23, and sensor units 41-45 can be controlled, and thus the pressure is adjustable, and the desired parameters can be measured.

De werking van de in Fig. The operation of the in Fig. 1 getoonde inrichting 1 zal navolgend worden toegelicht. 1 illustrated device 1 will be further elucidated hereinbelow. Het te analyseren biogas wordt toegevoerd in de toevoerleiding 11 voor biogas, en passeert de compressor, waarmee het gas op druk gebracht wordt. The biogas is fed to be analyzed in the supply pipe 11 for biogas, and passes through the compressor, at which the gas is pressurized. Stroomafwaarts passeert het gas de drukregeleenheid 13, waarmee het gas nauwkeurig op een gewenste druk brengbaar is. Downstream, the gas passes the pressure control unit 13, at which the gas is accurately be brought to a desired pressure. Na passering van de drukregeleenheid 13, stroomt het op de gewenste druk gebrachte biogas langs het aantal sensoren 41-43, die bijvoorbeeld zijn ingericht voor het nemen van monsters, of waar het gas eenvoudigweg langs stroomt, en het achtereenvolgens meten van de hoeveelheid vocht in het biogas met sensor 41, van de dichtheid van het biogas met sensor 42, en van de hoeveelheid zuurstof met sensor 43. Zuurstofhoudend gas wordt tegelijkertijd toegevoerd in de toevoerleiding 21 voor zuurstofhoudend gas, waarna het zuurstofhoudend gas, bij voorkeur lucht, gedroogd wordt in droogeenheid 21a. After ball ring of the pressure control unit 13, it flows biogas brought to the desired pressure by the plurality of sensors 41-43, which, for example, are arranged for the taking of samples, or where the gas simply flows along, and successively measuring the amount of moisture in the biogas with sensor 41, the density of the biogas with sensor 42, and the amount of oxygen sensor 43. oxygen containing gas is simultaneously fed into the feed line 21 for oxygen-containing gas, after which the oxygen-containing gas, is dried, preferably air, in drying unit 21a. Het zuurstofhoudend gas wordt op druk gebracht met compressoreenheid 22, en de gewenste druk wordt geregeld met drukregeleenheid 23. Daarna wordt het op druk gebrachte zuurstofhoudend gas toegevoerd aan de mengeenheid 33, alwaar het gemengd wordt met het op druk gebrachte biogas. The oxygen-containing gas is pressurized with a compressor unit 22, and the desired pressure is controlled by pressure control unit 23. Then, the pressurized oxygen-containing gas is fed to the mixing unit 33, where it is mixed with the pressurized biogas. Stroomafwaarts van de mengeenheid 33 wordt de hoeveelheid waterstofsulfide gemeten, met sensoreenheid 44. Daarna wordt het mengsel verbrand in verbrandingseenheid 35. Het rookgas verlaat de inrichting via uitlaat 61, waarbij tevens de Wobbe Index meeteenheid 2, in het bijzonder de zuurstofsensor 45 daarvan, gebruikt wordt voor het meten van de hoeveelheid restzuurstof in het uitlaatgas. Downstream of the mixing unit 33 is measured, the amount of hydrogen sulfide, with sensor unit 44. Then, burned the mixture in combustion unit 35. The flue gas to the device through outlet 61, which also will exit, in particular, the Wobbe Index of measurement unit 2, the oxygen sensor 45 thereof, is used is for measuring the amount of residual oxygen in the exhaust gas.

Volgens de uitvinding wordt derhalve een hoeveelheid biogas verschaft via toevoerleiding 11, waarbij door middel van de Wobbe Index meetmiddelen 2 de Wobbe Index van het biogas bepaald wordt, door middel van meting met restzuurstofsensoreenheid 45 van restzuurstof in het verbrande gas. According to the invention there is thus provided an amount of biogas through supply line 11, wherein it is determined by means of the Wobbe Index measuring means 2, the Wobbe of the biogas Index, by means of measurement with residual oxygen sensor unit 45 of residual oxygen in the burnt gas. Voor verbranding wordt de specifieke dichtheid gemeten met de dichtheidssensor 42. Met de Wobbe Index en de specifieke dichtheid (SG) kan nu volgens de uitvinding de molfractie methaan (XCH4) bepaald wordt. For combustion, the specific gravity is measured by the density sensor 42. In the Wobbe index and the specific gravity (SG) can now, according to the invention, the mole fraction of methane (XCH4) is determined.

Tijdens of voor het meten van de specifieke dichtheid heeft het de voorkeur wanneer de druk constant is, en bij voorkeur absoluut gezien constant is. During or for the measurement of the specific gravity, it is preferred if the pressure is constant, and preferably, in absolute terms is constant. Derhalve zorgt de compressoreenheid 12 met drukregeleenheid 13, die verbonden is met de besturingseenheid 31. Therefore, the compressor unit 12 makes with pressure control unit 13, which is connected to the control unit 31.

Met behulp van het door de zuurstofsensor 43 gemeten hoeveelheid zuurstof in het biogas, en de molfractie methaan, kan in de besturingseenheid 31 de molfractie N2 (XN2) in het biogas bepaald worden, en daarmee tevens de molfractie C02 (XCo2) in het biogas, met behulp van de hierboven reeds toegelichte vergelijkingen. With the aid of the quantity of oxygen measured by the oxygen sensor 43 in the biogas, and the mole fraction of methane, can be in the control unit 31, the mole fraction of N2 (Xn 2) are determined in the biogas, and thereby also the molar fraction of C02 (XCO2) in the biogas, with the aid of the already explained above equations.

In een vereenvoudigde uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding, wordt een hoeveelheid instrumentenlucht toegevoerd aan de luchttoevoerleiding 21. In dat geval kan de luchtdroogeenheid 21a weggelaten worden. In a simplified embodiment of the device according to the present invention, an amount is instrument air supplied to the air supply line 21. In this case, the air drying unit 21a may be omitted.

Met de in Fig. With the shown in Fig. 1 getoonde inrichting 1 is het mogelijk om in hoofdzaak continu te meten. 1 illustrated apparatus 1, it is possible to measure substantially continuous. Periodiek toevoeren van samples biogas is ook denkbaar. Periodically supplying samples biogas is also conceivable.

De inrichting 1 maakt het mogelijk om bepaalde gemeten en/of bepaalde/berekende parameters te monitoren, en te vergelijken met vooraf ingestelde waarden, of een bereik van waarden. The device 1 makes it possible to certain measured and / or determined / calculated parameters to be monitored, and to compare with pre-set values, or a range of values. Deze ingestelde waarden of het bereik kan opgeslagen zijn in de besturingseenheid 31. De besturingseenheid 31 kan ingericht zijn voor het verzenden of uitzenden van een signaal, bijvoorbeeld een signaal dat correspondeert met de gemeten en/of berekende parameters. These set values ​​or ranges may be stored in the control unit 31. The control unit 31 may be adapted for sending or transmitting a signal, for example, a signal which corresponds to the measured and / or calculated parameters. Ook kan de besturingseenheid zijn ingesteld om slechts een signaal te sturen wanneer de gemeten en/of bepaalde parameters de ingestelde parameters (of het bereik daarvan) overschrijdt. Also, the control unit may be configured to send only a signal when the measured and / or determined parameters exceeds the set parameters (or range thereof).

Fig. Fig. 2, tenslotte, toont schematisch een stroomdiagram van verschillende stappen in de werkwijze volgens een uitvoeringsvorm van de werkwijze. 2, finally, schematically shows a flow diagram of various steps in the method according to an embodiment of the method. In de blokken zijn (niet noodzakelijkerwijs op chronologische volgorde): In the blocks are (not necessarily in chronological order):

Blok I - Regeling van de absolute gas- en luchtdruk; Block I - Scheme of the absolute gas and air pressure;

Blok II - Mengen van biogas en zuurstofhoudend gas, zoals lucht; Block II - Mixing of biogas and oxygen-containing gas, such as air;

Blok III - Meting restzuurstof in rookgas na verbranding; Block III - Measurement of residual oxygen in the flue gas after combustion;

Blok IV - Meting relatieve dichtheid; Block IV - Measurement gravity;

Blok V - Berekenen Wobbe Index; Block V - Calculation Wobbe Index;

Blok VI - Berekenen van fractie methaan; Block VI - Calculation of fraction of methane; berekenen calorische waarde van het biogas; calculating calorific value of the biogas;

Blok VII - Berekenen van fractie stikstof; Block VII - Calculation of fraction nitrogen; berekenen van fractie koolstofdioxide; calculate fraction of carbon dioxide;

Blok VIII - Meting fractie zuurstof in biogas; Block VIII - Measurement fraction of oxygen in the biogas;

Blok IX - berekenen vlamstabiliteit. Block IX - calculating flame stability.

In bedrijf van de inrichting, wordt de absolute gas- en luchtdruk geregeld (blok I). In operation of the apparatus, the absolute gas and air pressure is regulated (block I). Van het biogas wordt de relatieve dichtheid gemeten (Blok IV). From the biogas, the relative density is measured (Block IV). Daarna wordt het gas en de lucht gemengd (Blok II), en vervolgens verbrand, waarna de hoeveelheid restzuurstof in het rookgas bepaald kan worden (Blok III). Thereafter, the gas and the air is mixed (Block II), and then burned, after which the amount of residual oxygen may be determined in the flue gas (Block III). Zoals hierboven reeds werd toegelicht, kan daarmee de Wobbe Index bepaald worden (Blok V). As has already been explained above, thus the Wobbe Index are determined (Block V). Samen met de relatieve dichtheid is nu ook de molfractie methaan, alsmede de calorische waarde van het biogas te bepalen (Blok VI). Along with the relative density is now also to determine the mole fraction of methane, as well as the calorific value of the biogas (Block VI).

Tijdens het toevoeren van het biogas wordt ook de fractie zuurstof in het biogas gemeten (Blok VIII). During the feeding of the biogas is also the fraction of oxygen in the biogas measured (Block VIII). In combinatie met de relatieve dichtheid (Blok IV) kan nu ook de fractie stikstof, en de fractie koolstofdioxide bepaald worden (VII). In combination with the relative density (Block IV), can now also the fraction of nitrogen, carbon dioxide, and the fraction to be determined (VII). Aansluitend is ook de vlamstabiliteit te bepalen (blok IX). Subsequently, it is also to determine the flame stability (block IX).

Het moge duidelijk zijn voor de vakman dat de uitvinding hierboven omschreven is aan de hand van enkele mogelijke uitvoeringsvormen, welke de voorkeur genieten. It will be clear to the skilled person that the invention above has been described with reference to a few possible embodiments, which are preferred. De uitvinding is echter niet beperkt tot deze uitvoeringsvormen. However, the invention is not limited to these embodiments. Binnen het kader van de uitvinding zijn vele modificaties denkbaar. Within the scope of the invention many modifications are conceivable. De gevraagde bescherming wordt bepaald door de aangehechte conclusies. The protection sought is defined by the appended claims.

Claims (25)

 1. 1. Werkwijze voor het analyseren van een biogas, omvattende de stappen van: a) het verschaffen van een hoeveelheid biogas; 1. A method for the analysis of a biogas, comprising the steps of: a) providing a quantity of biogas; b) het bepalen van de Wobbe index (Wl) van het biogas; b) the determination of the Wobbe index (WI) of the biogas; c) het bepalen van de specifieke dichtheid (SG) van het biogas; c) determining the specific gravity (SG) of the biogas; d) Het op basis van de in stappen b en c verkregen gegevens voor de Wobbe index Wi) en de specifieke dichtheid (SG) bepalen van de molfractie methaan (XcH4)· d) The on the basis of the Wobbe index W i) data obtained in steps b and c, and the specific gravity (SG) determining the mole fraction of methane (XcH4) ·
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de werkwijze de stap omvat van het regelen van de druk tijdens stap b. 2. A method according to claim 1, wherein the method comprises the step of controlling the pressure during step b.
 3. 3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de druk op absolute wijze geregeld wordt. 3. A method according to claim 2, wherein the pressure in an absolute way is controlled.
 4. 4. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, omvattende de verdere stappen van: e) het bepalen van het zuurstofgehalte (X02) van het biogas; 4. A method according to any one of the preceding claims, comprising the further steps of: e) determining the oxygen content (X02) of the biogas; f) het op basis van de in stappen d en e verkregen gegevens voor de molfractie methaan (Xcm) en het zuurstofgehalte (X02) van het biogas bepalen van de molfractie N2 (XN2) in het biogas. f) on the basis of the in steps d and e, obtained data for the mole fraction of methane (Xcm) and the oxygen content (X02) of the biogas to determine the mole fraction of N2 (Xn 2) in the biogas.
 5. 5. Werkwijze volgens conclusie 4, omvattende de verdere stap van het op basis van de in stap f verkregen molfractie N2 (XN2) bepalen van de molfractie C02 (XCo2) in het biogas. 5. A method according to claim 4, comprising the further step of, based on the mole fraction of N2 obtained in step f (Xn 2) determining the mole fraction of C02 (XCO2) in the biogas.
 6. 6. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze de verdere stappen omvat van: g) het verschaffen van een hoeveelheid zuurstofhoudend gas, in het bijzonder lucht; 6. A method according to any one of the preceding claims, wherein the method comprises the further steps of: g) providing an amount of oxygen-containing gas, in particular air; h) het mengen van de hoeveelheid zuurstofhoudend gas met de hoeveelheid biogas, alsmede i) het verbranden van het in stap h verkregen mengsel; h) mixing the amount of oxygen-containing gas to the amount of biogas, and i) the combustion of the mixture obtained in step h; j) het na stap i bepalen van een maat voor de hoeveelheid restzuurstof in het rookgas; j) after step i of determining a measure of the amount of residual oxygen in the flue gas; k) het met behulp van de in stap j verkregen gegevens bepalen van de Wobbe index van het biogas. k) determining with the aid of the data obtained in step j of the Wobbe index of the biogas.
 7. 7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij stap g omvat het verschaffen van een hoeveelheid instrumentenlucht. 7. A method according to claim 6, wherein step g comprises providing a quantity of instrument air.
 8. 8. Werkwijze volgens conclusie 7, waarbij stap g omvat het met een compressoreenheid verschaffen van de hoeveelheid lucht. 8. A method as claimed in claim 7, wherein step g comprises a compressor unit to provide the amount of air.
 9. 9. Werkwijze volgens conclusie 8, waarbij de hoeveelheid lucht gedroogd wordt. 9. A method according to claim 8, wherein the amount of air is dried.
 10. 10. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, omvattende de stap van het bepalen van de Calorische waarde van het biogas. 10. A method according to any one of the preceding claims, comprising the step of determining the calorific value of the biogas.
 11. 11. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, omvattende de stap van het bepalen van de vlamstabiliteit van het biogas. 11. A method according to any one of the preceding claims, comprising the step of determining the flame stability of the biogas.
 12. 12. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze in hoofdzaak continu wordt uitgevoerd, in het bijzonder voor het monitoren van het biogas. 12. A method according to any one of the preceding claims, wherein the process is performed substantially continuously, in particular for the monitoring of the biogas.
 13. 13. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze de stap omvat van het versturen van ten minste een van de gemeten en/of bepaalde parameters voor vergelijking van de gemeten en/of de bepaalde parameters met een gewenste waarde voor de parameters. 13. A method according to any one of the preceding claims, wherein the method comprises the step of transmitting at least one of the measured and / or determined parameters for comparison of the measured and / or the determined parameter to a desired value for the parameters.
 14. 14. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij stap a omvat het verschaffen van naar aardgaskwaliteit opgewerkt biogas. 14. A method according to any one of the preceding claims, wherein step a comprises providing to natural gas quality upgraded biogas.
 15. 15. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij gebruik gemaakt wordt van HCh4 = 40 MJ/Nm3, in het bijzonder waarbij HCh4 = 39,816 MJ/Nm3. 15. A method according to any one of the preceding claims, in which use is made of HCh4 = 40 MJ / Nm3, in particular wherein HCh4 = 39.816 MJ / Nm3.
 16. 16. Inrichting voor het analyseren van een biogas, omvattende: een toevoerleiding voor het te analyseren biogas; 16. An apparatus for analyzing a biogas, comprising: a supply line for the biogas to be analyzed; - een Wobbe index meeteenheid voor het bepalen van een maat voor de Wobbe index (Wl) van het biogas; - a Wobbe index measuring unit for determining a measure of the Wobbe index (WI) of the biogas; een dichtheidsmeeteenheid voor het bepalen van een maat voor de specifieke dichtheid (SG) van het biogas; a density measuring unit for determining a measure for the specific gravity (SG) of the biogas; Een met de Wobbe index meeteenheid en de dichtheidsmeeteenheid verbonden verwerkingseenheid voor het op basis van gegevens voor de Wobbe index Wi) en de specifieke dichtheid (SG) bepalen van ten minste de molfractie methaan (Xcm)· One with the Wobbe index measurement unit, and the density measuring unit connected to the processing unit on the basis of data for the Wobbe index W i) and the specific gravity (SG) determining at least the mole fraction of methane (Xcm) ·
 17. 17. Inrichting volgens conclusie 16, waarbij de inrichting een drukregeleenheid omvat voor het regelen van de druk van het biogas. 17. An apparatus as claimed in claim 16, wherein the device comprises a pressure control unit for controlling the pressure of the biogas.
 18. 18. Inrichting volgens conclusie 17, waarbij de drukregeleenheid is ingericht voor het regelen van de absolute druk van het biogas. 18. The apparatus of claim 17, wherein the pressure control unit is adapted to control the absolute pressure of the biogas.
 19. 19. Inrichting volgens een van de conclusies 16 - 18, waarbij de inrichting verder omvat: een zuurstofmeeteenheid voor het bepalen van het zuurstofgehalte (X02) van het biogas; 19. An apparatus according to any one of claims 16-18, wherein the apparatus further comprises: an oxygen measuring unit for determining the oxygen content (X02) of the biogas; waarbij de verwerkingseenheid is ingericht voor het bepalen van de molfractie N2 (XN2) in het biogas. wherein the processing unit is adapted to determine the mole fraction of N2 (Xn 2) in the biogas.
 20. 20. Inrichting volgens conclusie 19, waarbij de verwerkingseenheid tevens is ingericht voor het bepalen van de molfractie C02 (XCo2) in het biogas. 20. The apparatus of claim 19, wherein the processing unit is also adapted to determine the mole fraction of C02 (XCO2) in the biogas.
 21. 21. Inrichting volgens een van de conclusies 16 - 20, waarbij de inrichting een toevoerleiding voor een zuurstofhoudend gas omvat, alsmede een stroomafwaarts van de toevoerleiding voor zuurstofhoudend gas geplaatste, alsmede stroomafwaarts van de toevoerleiding voor biogas geplaatste mengeenheid voor het mengen van zuurstofhoudend gas met biogas, alsmede een stroomafwaarts van de mengeenheid geplaatste verbrandingseenheid voor het verbranden van het mengsel. 21. A device according to any one of claims 16-20, wherein the device comprises a feed line for an oxygen-containing gas comprises, as well as a downstream of the feed line for oxygen-containing gas is placed, as well as downstream of the supply conduit for biogas arranged mixing unit for mixing the oxygen-containing gas with biogas, and a mixing unit arranged downstream of the combustion unit for combusting the mixture.
 22. 22. Inrichting volgens conclusie 21, waarbij de inrichting een restzuurstofmeeteenheid omvat voor het bepalen van een maat voor de hoeveelheid restzuurstof in het rookgas. 22. An apparatus as claimed in claim 21, wherein the apparatus comprises a residual oxygen measuring unit for determining a measure for the amount of residual oxygen in the flue gas.
 23. 23. Inrichting volgens conclusie 21 of 22, omvattende een op de toevoerleiding voor zuurstofhoudend gas aangesloten houder voor instrumentenlucht. 23. An apparatus as claimed in claim 21 or 22, comprising a to the supply line for oxygen-containing gas container connected to instrument air.
 24. 24. Inrichting volgens conclusie 21 of 22, omvattende een op de toevoerleiding voor zuurstofhoudend gas aangesloten compressoreenheid. 24. An apparatus as claimed in claim 21 or 22, comprising a to the supply line for oxygen-containing gas connected to compressor unit.
 25. 25. Inrichting volgens conclusie 24, omvattende een met de compressoreenheid verbonden luchtdroogeenheid. 25. The apparatus of claim 24, comprising a compressor unit connected to the air-drying unit.
NL2011821A 2013-11-20 2013-11-20 A method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor. NL2011821C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2011821 2013-11-20
NL2011821A NL2011821C (en) 2013-11-20 2013-11-20 A method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2011821A NL2011821C (en) 2013-11-20 2013-11-20 A method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2011821C true NL2011821C (en) 2015-05-26

Family

ID=50190651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2011821A NL2011821C (en) 2013-11-20 2013-11-20 A method for the analysis of a biogas, and an apparatus therefor.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2011821C (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0939317A2 (en) * 1998-02-28 1999-09-01 N.V. Nederlandse Gasunie Method for determining the gas composition of fuel gas
US7091509B2 (en) * 2001-07-30 2006-08-15 Dalkia France Method for determining at least one energetic property of a gas fuel mixture by measuring physical properties of the gas mixture
EP2042850A2 (en) * 2007-09-26 2009-04-01 Air Products and Chemicals, Inc. Method for determining carbon content of a hydrocarbon-containing mixture

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0939317A2 (en) * 1998-02-28 1999-09-01 N.V. Nederlandse Gasunie Method for determining the gas composition of fuel gas
US7091509B2 (en) * 2001-07-30 2006-08-15 Dalkia France Method for determining at least one energetic property of a gas fuel mixture by measuring physical properties of the gas mixture
EP2042850A2 (en) * 2007-09-26 2009-04-01 Air Products and Chemicals, Inc. Method for determining carbon content of a hydrocarbon-containing mixture

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070114372A1 (en) Water detection and 3-phase fraction measurement systems
US3700333A (en) Method and apparatus for making an in-situ determination of the chemical properties of atmospheric aerosols
US20050236563A1 (en) Dispersive near-infrared spectrometer with automatic wavelength calibration
US6165347A (en) Method of identifying a gas
US20130036744A1 (en) Method for operating a gas turbine and gas turbine unit useful for carrying out the method
US20030149536A1 (en) Engine exhaust emissions measurement correction
US6941230B1 (en) Method of determining the gas quality
US5807749A (en) Method for determining the calorific value of a gas and/or the Wobbe index of a natural gas
US4380400A (en) Combustible gas analyzer
US7248357B2 (en) Method and apparatus for optically measuring the heating value of a multi-component fuel gas using nir absorption spectroscopy
US4062373A (en) Method and apparatus for mixing gases
US20040182133A1 (en) Oxygen analyzer with enhanced calibration and blow-back
US6553818B1 (en) Exhaust flow calibration apparatus and method
US20100326165A1 (en) Detector test device
US20050217351A1 (en) Sequencing and averaging multiple sample system
US5494826A (en) Microcalorimeter sensor for the measurement of heat content of natural gas
US4845976A (en) Method and apparatus of determining energy content of a diluted hydrocarbon gas
US6244097B1 (en) Method for measuring without combustion the heat value of fuel gas
US4169708A (en) Method and apparatus for gas analysis
US20020040590A1 (en) Method and device for determining the gas properties of a combustible gas
Bryant et al. The NIST 3 megawatt quantitative heat release rate facility
US7880133B2 (en) Optical multiphase flowmeter
US20040036023A1 (en) Method for determining the safety of gas mixtures
US20060174630A1 (en) Method for operating a gas turbine
CN201281705Y (en) Analyzer for grain products physical characteristics

Legal Events

Date Code Title Description
PLED Pledge established