NL2011045C - System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor. - Google Patents

System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor. Download PDF

Info

Publication number
NL2011045C
NL2011045C NL2011045A NL2011045A NL2011045C NL 2011045 C NL2011045 C NL 2011045C NL 2011045 A NL2011045 A NL 2011045A NL 2011045 A NL2011045 A NL 2011045A NL 2011045 C NL2011045 C NL 2011045C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
concrete
leveling device
knife carriage
egaliseermes
concrete floor
Prior art date
Application number
NL2011045A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Franciscus Johannes Ardina Berlo
Original Assignee
Berlo Bedrijfsvloeren B V Van
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Berlo Bedrijfsvloeren B V Van filed Critical Berlo Bedrijfsvloeren B V Van
Priority to NL2011045A priority Critical patent/NL2011045C/en
Priority to NL2011045 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL2011045C publication Critical patent/NL2011045C/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR OTHER BUILDING AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
  • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
  • E04G21/02Conveying or working-up concrete or similar masses able to be heaped or cast
  • E04G21/10Devices for levelling, e.g. templates or boards
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F21/00Implements for finishing work on buildings
  • E04F21/20Implements for finishing work on buildings for laying flooring
  • E04F21/24Implements for finishing work on buildings for laying flooring of masses made in situ, e.g. smoothing tools
  • E04F21/241Elongated smoothing blades or plates, e.g. screed apparatus
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F21/00Implements for finishing work on buildings
  • E04F21/20Implements for finishing work on buildings for laying flooring
  • E04F21/24Implements for finishing work on buildings for laying flooring of masses made in situ, e.g. smoothing tools
  • E04F21/241Elongated smoothing blades or plates, e.g. screed apparatus
  • E04F21/244Elongated smoothing blades or plates, e.g. screed apparatus with means to adjust the working angle of the leveling blade or plate

Description

Systeem van betonvloer en betonvloeregaliseerinrichting, overeenkomstige betonvloeregaliseerinrichting, overeenkomstige werkwijze en betonvloer GEBIED VAN DE uitvinding System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor Field of the invention

De uitvinding heeft betrekking op een systeem van een betonvloer en een betonvloeregaliseerinrichting. The present invention relates to a system of a concrete floor and a concrete floor leveling apparatus. De betonvloer omvat een vloerbewapening met bewapeningsprofielen, waarbij de bewapeningsprofielen een onderlinge afstand hebben; The concrete floor comprises a floor armor with reinforcement profiles, whereby the reinforcement profiles are spaced apart; en over de vloerbewapening gestorte en nog vloeibare of viskeuze beton. and across the floor reinforcement paid-up and still liquid or viscous concrete. De betonvloeregaliseerinrichting omvat een meswagen geschikt om tijdens gebruik in een voortbewegingsrichting over de betonvloer te worden bewogen zodat de nog vloeibare of viskeuze beton achter de meswagen door de betonegaliseerinrichting wordt geëgaliseerd; The concrete-leveling device comprises a knife carriage adapted to be moved during use in a direction of forward movement of the concrete floor so that the still liquid or viscous concrete behind the knife carriage is equalized by the concrete-leveling device; en een egaliseermes zodanig gekoppeld met de meswagen dat het egaliseermes tijdens gebruik op een gedefinieerde hoogte op de betonvloer wordt gehouden waardoor de betonvloer door het egaliseermes wordt geëgaliseerd. and coupled in such a egaliseermes with the knife carriage egaliseermes that it is held during use at a defined height on the concrete floor so that the concrete floor is smoothed by the egaliseermes. ACHTERGROND VAN DE uitvinding Background of the invention

Een dergelijke betonvloer en betonvloeregaliseerinrichting zijn uit de praktij bekend. Such a concrete floor and concrete floor-leveling device are known from the PRACTICE. De meswagen met daaraan het egaliseermes wordt over de net gestorte betonvloer getrokken, waarbij de wielen van de meswagen in de praktijk niet over maar door de net gestorte beton zullen rijden. The knife carriage with the egaliseermes it is about just poured concrete floor pulled, the wheels of the knife carriage in practice but will not drive through just poured concrete. In de het beton zijn wapeningsprofielen aanwezig, bijvoorbeeld een vlechtwerk van betonijzer, waardoor de wielen feitelijk over deze wapeningprofielen zullen voortbewegen. In the concrete reinforcement profiles are present, such as a braid of reinforcing steel, so the wheels will actually run on the reinforcement profiles. Aangezien de wapeningsprofielen een onderlinge afstand hebben, zullen de wielen een op- en neergaande beweging maken wanneer deze respectievelijk op een wapeningsprofiel en tussen wapeningsprofielen komen. Since the reinforcement profiles are spaced apart, the wheels will make a reciprocating movement, respectively, when these come to a reinforcement profile, and between reinforcement profiles.

De ophanging van het mes ondervind derhalve ook een op- en neergaande beweging. The suspension of the knife experiencing, therefore, an up-and-down motion. Nu is het mogelijk om het egaliseermes met behulp van een instelbare hoogte en een regeling van deze hoogte naar een gewenst hoogteniveau te brengen. Now it is possible to bring the egaliseermes using an adjustable height and arrangement of this height to a desired height level. Echter, bij de aanzienlijke op- en neergaande beweging van de wielen van de meswagen zijn bekende regelingen niet in staat om het egaliseermes goed op een gedefinieerde hoogte te houden. However, with the substantial upward and downward movement of the wheels on the knife carriage are well-known arrangements are not able to keep the egaliseermes well at a defined height. Het gevolg is dat het oppervlak van de uitgeharde betonvloer niet mooi egaal verloop en hoogteverschillen vertoont. The result is that the surface of the cured concrete floor does not show nice uniform gradient and height.

Verder moet de betonvloeregaliseerinrichting bij de wanden van een ruimt waar de vloer eindigt worden gekeerd. Furthermore, the concrete-leveling device with the walls of a clears where the floor ends are turned. De bekende egaliseerinrichtingen zijn log, niet erg wendbaar en vertonen bij het keren derhalve problemen die zich ook weer laten zien in hoogtevariaties in de betonvloer bij de keerpunten. The known equalizers are cumbersome, not very agile and exhibit therefore turn problems also show again in height variations in the concrete floor at the turning points. SAMENVATTING VAN DE uitvinding Summary of the invention

Het is een doel van de uitvinding om te voorzien in een systeem van betonvloer en betonvloeregaliseerinrichting, een afzonderlijke betonvloeregaliseerinrichting en overeenkomstige werkwijze waarmee net gestorte betonvloeren tot een hoge vlakheid kunnen worden geëgaliseerd. It is an object of the invention to provide a system of concrete floor and concrete floor-leveling device, a separate concrete floor leveling apparatus, and corresponding method with which just poured concrete floors can be evened out to a high flatness.

Het is een ander of alternatief doel van de uitvinding om te voorzien in een betonvloeregaliseerinrichting die zeer wendbaar is. It is another or alternative object of the invention to provide a concrete floor-leveling device which is very manoeuvrable.

Het is een ander of alternatief doel om te voorzien in een betonvloeregaliseerinrichting waarvan de hoogte van het egaliseermes zeer nauwkeurig kan worden ingesteld en geregeld. It is another or alternative object to provide a concrete floor-leveling device of which the height of the egaliseermes can be adjusted very accurately and regulated. Eén of meer van voorgaande doelstellingen worden bereikt door middel van een systeem van een betonvloer en een betonvloeregaliseerinrichting, waarbij de betonvloer omvat - een vloerbewapening met bewapeningsprofielen, waarbij de bewapeningsprofielen een onderlinge afstand hebben; One or more of foregoing objects are achieved by means of a system of a concrete floor comprises a concrete floor and leveling device, in which the concrete floor - a floor armor with reinforcement profiles, whereby the reinforcement profiles are spaced apart; en - over de vloerbewapening gestorte en nog vloeibare of viskeuze beton, en de betonvloeregaliseerinrichting omvat - een meswagen geschikt om tijdens gebruik in een voortbewegingsrichting over de betonvloer te worden bewogen zodat de nog vloeibare of viskeuze beton achter de meswagen door de betonegaliseerinrichting wordt geëgaliseerd; and - on the floor reinforcement poured and yet comprises a liquid or viscous concrete, and the concrete floor-leveling device - a knife carriage adapted to be moved during use in a direction of forward movement of the concrete floor so that the still liquid or viscous concrete behind the knife carriage is equalized by the concrete-leveling device; en - een egaliseermes zodanig gekoppeld met de meswagen dat het egaliseermes tijdens gebruik op een gedefinieerde hoogte op de betonvloer wordt gehouden waardoor de betonvloer door het egaliseermes wordt geëgaliseerd, waarbij de meswagen is voorzien van ten minste één wielenset die elk een daarmee geassocieerd deel van de meswagen dragen, welke wielenset ten minste twee wielen omvat met elk een eigen rotatie-as, welke rotatie-assen ten opzichte van elkaar over een onderlinge afstand zijn verschoven in een richting dwars op de rotatie-assen en evenwijdig aan de voortbewegingsrichting van de betonegaliseerinrichting, waarbij de onderlinge afstand tussen de rotatie-assen ongelijk is aan de onderlinge afstand tussen de wapeningsprofielen of een veelvoud daarvan, zodanig dat onderzijden van de wielen een virtueel plat vlak evenwijdig aan de voortbewegingsrichting en de rotatie-assen raken en althans één van de wielen in de wielenset niet steunt op een wapeningsprofiel indien een rotati and - a egaliseermes in such a manner coupled to the knife carriage in that the egaliseermes is maintained, during use, at a defined height on the concrete floor so that the concrete floor is smoothed by the egaliseermes, in which the knife carriage is provided with at least one wheel set each of which an associated portion of the knife carriage carrying, which wheel set comprises at least two wheels, each with its own axis of rotation, which rotation axes relative to each other are offset by a mutual spacing in a direction transverse to the axes of rotation and parallel to the direction of movement of the concrete-leveling device, wherein the mutual distance between the rotation axes is not equal to the mutual distance between the reinforcement profiles or a multiple thereof, in such a manner that a virtual plane lower sides of the wheels parallel to the direction of movement and touch the rotational axes and at least one of the wheels in the wheelset does not rely on a reinforcing profile, if a rotati e-as van een ander wiel in de wielenset zicht recht boven een wapeningsprofiel bevindt, en in een afzonderlijke overeenkomstige betonvloeregaliseerinrichting. E-axis of another wheel in the wheelset view directly over a reinforcing profile, and in a separate corresponding concrete-leveling device.

Doordat de assen van de wielen in een wielenset een onderlinge afstand hebben, zullen niet alle wielen in de wielenset tegelijkertijd op de wapeningsprofielen in de net gestorte betonvloer steunen. Because the axes of the wheels in a wheel set have a mutual distance, not all the wheels in the wheel set will at the same time to the reinforcing profiles supporting the just-poured concrete floor. Merendeels zal één van de wielen op een wapeningsprofiel steunen en zal het andere wiel of zullen de overige wielen 'zweven' in de ruimte tussen wapeningprofielen. Mostly will support one of the wheels on a reinforcing profile, and the other wheel will or will "float" the other wheels in the space between the reinforcement profiles.

In een voorkeursuitvoeringsvorm is de meswagen voorzien van twee wielensets, een eerste wielenset geassocieerd met een rechterzijde en een tweede wielenset geassocieerd met een linkerzijde van de meswagen zoals gezien met betrekking tot de voortbewegingsrichting, waarmee een zeer goede stabiliteit van de meswagen wordt verkregen. In a preferred embodiment, the knife carriage is provided with two wheel sets, a first wheel set is associated with a right-hand side and a second wheel set is associated with a left-hand side of the knife carriage as seen with respect to the direction of advance, with which a very good stability of the knife carriage is obtained.

In een andere voorkeursuitvoeringsvorm komt de onderlinge afstand waarover de rotatie-assen van de wielen in een wielenset ten opzichte van elkaar zijn verschoven overeen met een fractie van een afstand tussen wapeningsprofielen in de betonvloer, of deze fractie plus één of meer malen de afstand tussen de wapeningsprofielen, waarmee een op- en neergaande beweging van de meswagen bij beweging over de wapeningsprofielen wordt tegengegaan. In another preferred embodiment, the relative distance over which the axes of rotation of the wheels are displaced in a wheel set relative to one another corresponds to a fraction of a distance between the reinforcement profiles in the concrete floor, or said fraction plus one or more times the distance between the reinforcement profiles, which allows an up and down movement of the knife carriage is prevented upon movement of the reinforcement profiles.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm wordt de fractie bepaald door één gedeeld door het aantal wielen in de wielenset, waarmee de op- en neergaande beweging op meest doelmatig wijze wordt geminimaliseerd. In a further preferred embodiment, the fraction is determined by one divided by the number of wheels in the wheel set, with which the up-and-down movement is minimized in most effective manner.

In nog een verdere uitvoeringsvorm is de afstand tussen de rotatie-assen van de wielen in de wielenset instelbaar, waarmee de egaliseerinrichting op eenvoudige wijze aanpasbaar is op verschillende onderlinge afstanden van de wapeningsprofielen. In yet a further embodiment, the distance between the axes of rotation of the wheels in the wheel set is adjustable, with which the equalizing device in a simple manner can be adapted to different spacings of the reinforcement profiles.

In nog een andere uitvoeringsvorm zijn de rotatie-assen star met de meswagen zijn verbonden, waarmee de posities van de onderzijdes van de wielen in een wielenset niet onderling zullen gaan variëren tijdens beweging van de meswagen over de wapeningsprofielen, hetgeen in een gelijkmatiger beweging van de meswagen resulteert. In yet another embodiment, the axes of rotation rigidly connected to the knife carriage are connected, by which the positions of the undersides of the wheels in one set of wheels will not go vary from each other during movement of the knife carriage on the reinforcement profiles, which, in a more even movement of the knife carriage results.

In nog een verdere uitvoeringsvorm hebben de wielen een breedte tussen 0,5 en 3 centimeter, waarmee door de wielen getrokken voren in de vloeibare of viskeuze beton smal zullen zijn en snel dicht zullen vloeien, zodat deze voren geen afbreuk kunnen doen aan het verkrijgen van een egale betonvloer. In yet a further embodiment, the wheels have a width of between 0.5 and 3 centimeters, which allows drawn through the front wheels will be narrow in the liquid or viscous concrete will flow and quickly close, so that they in advance can not undermine to obtain a smooth concrete floor. In een uitvoeringsvorm zijn de wielen gevormd uit metalen schijven, bij voorkeur uit aluminium. In one embodiment, the wheels are formed of metal discs, preferably of aluminum. Een metaal is slijtvast, en aluminium daarnaast ook nog eens licht. A metal is wear-resistant, and aluminum in addition, also an additional light.

In een andere uitvoeringsvorm omvat de meswagen een meswagenframe waaraan het egaliseermes is gekoppeld, welk meswagenframe is opgebouwd uit een vakwerk van buizen en/of profielen uit aluminium, in een uitvoeringsvorm uit truss aluminium, waarmee een zeer lichte en stevige meswagen kan worden verkregen. In another embodiment, the knife carriage comprises an meswagenframe to which the egaliseermes is coupled, which meswagenframe is built up from a lattice of tubes and / or profiles made of aluminum, in an embodiment of truss aluminum, with which a very light and rigid knife carriage can be obtained. Een lichtere meswagen laat zich beter hanteren. A lighter knife carriage allows better handling.

In een uitvoeringsvorm is het egaliseermes in de voortbewegingsrichting gezien aan de achterzijde van de betonegaliseerinrichting met de meswagen gekoppeld. In one embodiment, the egaliseermes in the advancing direction, connected to the rear side of the concrete-leveling device with the knife carriage.

In een andere uitvoeringsvorm is het egaliseermes gekoppeld met de meswagen door middel van ten minste één hydraulische cilinder, waarmee de gedefinieerde hoogte van het egaliseermes kan worden ingesteld. In another embodiment, the egaliseermes coupled to the knife carriage by means of at least one hydraulic cylinder, which can be set to the defined height of the egaliseermes. Op deze manier kan de hoogte van het egaliseermes eenvoudig worden ingesteld en aangepast. In this way, the height of the egaliseermes can be set and changed easily. Bij voorkeur zijn een linker- en rechterzijde van het egaliseermes zijn voorzien van een eigen geassocieerde hydraulische cilinder. Preferably, a left-hand and right-hand side of the egaliseermes be provided with its own associated hydraulic cylinder.

In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de betonegaliseerinrichting een hydraulische stuurinrichting die is ingericht om een gedefineerde hoogte van het egaliseermes te regelen met een PID-regeling van een druk in de hydraulische cilinder(s). In a preferred embodiment, the concrete-leveling device comprises a hydraulic control device which is adapted to control a defined height of the egaliseermes with a PID control of a pressure in the hydraulic cylinder (s). Hiermee kan een zeer nauwkeurige regeling van de hoogte van het egaliseermes worden bereikt. With this a very precise control of the height of the egaliseermes can be achieved.

In een uitvoeringsvorm is het egaliseermes gekoppeld met een meetvoorziening voor het bepalen van een hoogte van het egaliseermes met behulp van een lasermeetinrichting, waarmee direct de hoogte van het egaliseermes kan worden bepaald voor het bereiken van een nauwkeurig regeling van deze hoogte. In one embodiment, the egaliseermes coupled to a measuring arrangement for determining a height of the egaliseermes with the aid of a laser measuring device, which can be determined directly the height of the egaliseermes for achieving an accurate control of this height.

In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de betonvloeregaliseerinrichting een trekkerwagen, die is gekoppeld met de meswagen en ingericht voor het voortbewegen van de betonvloeregaliseerinrichting in de voortbewegingsrichting. In a preferred embodiment, the concrete floor-leveling device comprises a tractor vehicle, which is coupled to the knife carriage and arranged to propel the concrete floor leveling device in the direction of forward movement. Hiermee wordt een goede en wendbare besturing van de egaliseerinrichting bereikt, en kunnen verschillende voorziening op de trekkerwagen worden geplaatst om de meswagen zo licht mogelijk te houden. This achieves a good and flexible control of the equalizing device, and may have different device are placed on the tractor vehicle in order to keep as light as possible to the knife carriage.

In een voordelige uitvoeringsvorm is een hydraulisch systeem voor aansturen van de hydraulische cilinder(s) aangebracht op de trekkerwagen, waardoor de meswagen licht van gewicht kan worden gehouden. In an advantageous embodiment, a hydraulic system for driving the hydraulic cylinder (s) arranged on the tractor vehicle, so that the knife carriage view of weight can be taken into account.

In een voorkeursuitvoeringsvorm zijn de trekkerwagen en de meswagen onderling zijn gekoppeld met een koppelinrichting die een eerste en een tweede koppelstang omvat, welke koppelstangen in hoofdzaak horizontaal verlopen en boven elkaar zijn aangebracht, waarbij de eerste koppelstang aan een eerste uiteinde star met één van de meswagen en trekkerwagen is verbonden en aan een tweede uiteinde door middel van een kogelverbinding met de andere van de meswagen en trekkerwagen is verbonden, en waarbij de tweede koppelstang aan beide uiteinden door middel van een kogelverbinding met de meswagen en de trekkerwagen is verbonden. In a preferred embodiment, the tractor truck and the knife carriage are coupled to each other with a coupling device which comprises a first and a second coupling rod, which coupling rods run essentially horizontally and are arranged one above the other, wherein the first link at a first end rigidly connected to one of the knife carriage and the tractor vehicle is connected, and is connected at a second end by means of a ball joint is connected to the other of said knife carriage and the tractor vehicle, and wherein the second coupling rod at both ends by means of a ball joint with the knife carriage and the tractor vehicle. Door middel van een dergelijke koppeling kan de egaliseerinrichting niet knikken om een horizontale as dwars op een langsas van egaliseerinrichting, maar wel zwenken rond een verticale as en torderen rond de langsas. By means of such a coupling the leveling device can not twist about a horizontal axis transverse to a longitudinal axis of equalizing device, but rather pivot around a vertical axis and to twist about the longitudinal axis.

In een ander aspect voorziet de uitvinding in een werkwijze voor het leggen van een betonvloer uit het hierboven genoemde systeem en/of met behulp van een hierboven genoemde betonvloeregaliseerinrichting, omvattende - het aanbrengen van een vloerbewapening met bewapeningsprofielen, waarbij de bewapeningsprofielen een onderlinge afstand hebben zodanig dat de onderlinge afstand tussen de rotatie-assen van wielen in een wielenset van de betonvloeregaliseerinrichting ongelijk is aan de onderlinge afstand tussen de wapeningsprofielen of een veelvoud daarvan; In another aspect, the invention provides a method for laying a concrete floor out of the system mentioned above, and / or with the aid of an above-mentioned concrete floor-leveling device, comprising - the application of a floor armor with reinforcement profiles, whereby the reinforcement profiles a mutual spacing that is in such a way that the mutual distance between the axes of rotation of wheels in a wheel set of the concrete floor-leveling device is not equal to the mutual distance between the reinforcement profiles or a multiple thereof; - het storten van beton voor het vormen van de betonvloer; - pouring concrete to form the concrete floor; en - het egaliseren van de net gestorte betonvloer met de betonvloeregaliseerinrichting in een voortbewegingsrichting dwars op de bewapeningsprofielen. and - the leveling of the just-poured concrete floor with the concrete-leveling device in a direction of movement transversely to the reinforcement profiles.

In nog een ander aspect voorziet de uitvinding in een betonvloer volgens het hierboven genoemde systeem en/of vervaardigd met de hierboven genoemde werkwijze. In yet another aspect, the invention provides a concrete floor according to the system mentioned above, and / or made by the method mentioned above.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Verdere kenmerken en voordelen van de uitvindingen zullen duidelijk worden aan de hand van de onderstaande beschrijving door middel van niet-beperkende en niet-uitsluitende uitvoeringsvoorbeelden. Further characteristics and advantages of the inventions will become apparent with reference to the following description, by way of non-limiting and non-exclusive exemplary embodiments. De uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding worden beschreven onder verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin gelijke of gelijksoortige verwijzingssymbolen verwijzen naar gelijke, gelijksoortige of overeenkomstige onderdelen, en waarin figuur 1 een zijaanzicht toont van de betonvloeregaliseerinrichting volgens de uitvinding; The exemplary embodiments of the invention will be described with reference to the accompanying drawings, in which like or similar reference symbols refer to like, similar or corresponding parts, and in which: Figure 1 shows a side view of the concrete-leveling device according to the invention; figuur 2 een achteraanzicht toont van de betonvloeregaliseerinrichting van figuur 1; Figure 2 shows a rear view of the concrete floor-leveling device of figure 1; en figuur 3 een schematische weergave toont van een wielenset uit een betonvloeregaliseerinrichting. and Figure 3 shows a schematic representation of a wheel set of a concrete-leveling device.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN UITVOERINGSVORMEN DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

Een betonvloeregaliseerinrichting 1 is getoond in de figuren 1 en 2, en bestaat uit een meswagen 100 en een trekkerwagen 200 voor voorstuwing en besturing van de egaliseerinrichting in de, tijdens gebruik, voortbewegingsrichting R. Beide wagens 100, 200 zijn gekoppeld door middel van een koppeling 300 die zwenken rond een verticale as mogelijk maakt, waardoor de egaliseerinrichting zeer wendbaar is. A concrete floor-leveling device 1 is shown in Figures 1 and 2, and consists of a knife carriage 100 and a puller carriage 200 for propulsion and control of the equalizing device in the, in use, forward movement direction R. The two carriages 100, 200 are coupled by means of a coupling 300 which pivot about a vertical axis makes it possible, so that the leveling device is very manoeuvrable. De koppeling maakt eveneens torsie rond een langsas van de egaliseerinrichting mogelijk, maar verhinderd knikken rond een as dwars op deze langsas. The coupling also permits torsion around a longitudinal axis of the leveling device as possible, but prevented from kinking around an axis transverse to said longitudinal axis.

De meswagen 100 bestaat uit een meswagenframe 150 dat is voorzien van twee wielensets 110, 120 aan respectievelijk de rechter- en linkerzijde van meswagen zoals gezien in de voortbewegingsrichting R. Aan de achterzijde van de meswagen, zoals gezien in de voortbewegingsrichting R, is het meswagenframe voorzien van een mesframe 160 met aan de onderzijde daarvan een egaliseermes 10. Het mesframe 160 kan in bovenwaartse en neerwaartse richting worden bewogen ten opzichte van het meswagenframe 150 door middel van hydraulische cilinders 170 die op het meswagenframe 150 zijn gemonteerd. The knife carriage 100 is composed of a meswagenframe 150 which is provided with two wheel sets 110, 120 respectively to the right and left sides of knife carriage as seen in the advancing direction R. On the back of the knife carriage, as seen in the direction of travel R, is the meswagenframe is provided with a cutter frame 160 having a egaliseermes on the underside thereof 10. the cutter frame 160 can be moved relative to the meswagenframe 150 by means of hydraulic cylinders 170 which are mounted on the meswagenframe 150 in the upward and downward direction. De hydraulische cilinders worden via hydraulische leidingen 175 bekrachtigd door een hydraulische sturing 270 op de trekkerwagen 200. The hydraulic cylinders are via hydraulic lines 175 energized by a hydraulic control 270 on the tractor carriage 200.

Aan het mesframe 160 zijn voorts meetsensoren 180 bevestigd waarmee een hoogte van het mesframe en daarmee van het egaliseermes 10 kan worden bepaald. To the cutter frame 160 are further measuring sensors 180 attached to a height of the cutter frame and consequently can be determined from the egaliseermes 10. Hiertoe wordt een laserinrichting opgesteld in de ruimte waarin een betonvloer wordt gelegd en wordt een laserstraal vanuit deze inrichting dusdanig doorheen de ruimte geroteerd dat deze laserstraal een vlak evenwijdig aan het oppervlak van de te egaliseren betonvloer bepaald. For this purpose, a laser device is disposed in the space where a concrete floor is laid, and a laser beam is rotated in such a way through the space from this arrangement that the laser beam is defined a plane parallel to the surface of the concrete floor to be leveled. Deze laserstraal wordt met de meetsensoren gedetecteerd, en daarmee het referentievlak dat door de roterende laserstraal wordt bepaald. This laser beam is detected by the measuring sensors, and thereby the reference plane defined by the rotating laser beam. Een hoogteverandering van het mesframe 150 en dus het egaliseermes 10 kan daarmee worden gedetecteerd, en door middel van een signaalleiding 185 naar een regelinrichting 280 op de trekkerwagen 200 worden toegevoerd. A change in height of the cutter frame 150, and thus the egaliseermes 10 can thus be detected, and are supplied by means of a signal line 185 to a controller 280 on the tractor carriage 200.

Deze regelinrichting stuurt de hydraulische sturing aan, waarmee de cilinders 170 op hoogte worden ingesteld om het egaliseermes 10 of de gedefinieerde hoogte te brengen en te houden. This control device controls the hydraulic control, with which the cylinders 170 are set at a height to bring the egaliseermes 10, or the defined height and keep. De linker- en rechterzijde van het mesframe hebben elk hun eigen cilinder 170 en meetsensor 180, waardoor de hoogte van het egaliseermes 10 onafhankelijk van de positie van de het frame 150 op de gedefinieerde hoogte kan worden gehouden. The left and right-hand side of the cutter frame each have their own cylinder 170 and measurement sensor 180, whereby the height of the egaliseermes 10 independent of the position of the frame 150 may be maintained at the defined height.

In de figuren 1 en 2 is de gedefinieerde hoogte van het egaliseermes 10 aangeduid met Al. In Figures 1 and 2, the defined height of the egaliseermes 10 denoted by Al. Dit is eveneeens de hoogte van het bovenoppervlak van de geëgaliseerde betonvloer A en komt overeen met de hoogtepositie van de onderzijde van het egaliseermes 10. This is the same once the height of the upper surface of the leveled concrete floor A and corresponds to the height position of the bottom side of the egaliseermes 10.

De betonvloer A is een net gestorte betonvloer met daarin wapeningsprofielen in de vorm van een vlechtwerk van betonijzerprofielen B die haaks op elkaar staan. The concrete floor A is a net poured concrete floor containing reinforcement profiles in the form of a braid of reinforcing steel profiles B, which are perpendicular to each other. De wapeningsprofielen hebben een onderlinge afstand d2, zoals in figuur 3 is aangegeven. The reinforcement profiles have a mutual distance d2, as is shown in Figure 3. Als de betonvloer net is gestort dan is de beton nog vloeibaar of viskeus zodat de betonvloer met behulp van de egaliseerinrichting 1 kan worden geëgaliseerd. If the concrete floor just poured the concrete is still liquid or viscous so that the concrete can be leveled with the aid of the first equalizer. De egaliseerinrichting wordt daartoe in de voortbewegingsrichting R over de betonvloer A bewogen. The equalizing for this purpose is moved in the direction of movement R on the concrete floor A. Het egaliseermes 10 wordt op de hoogte Al gehouden en een overmaat aan beton wordt door het egaliseermes in de voortbewegingsrichting R geduwd. The egaliseermes 10 is kept up to date Al and excess concrete is forced through the egaliseermes in the direction of movement R. Achter het egaliseermes resulteert dan een glad egaal oppervlak van de betonvloer. Behind the egaliseermes then results in a smooth level surface of the concrete floor. In een nabewerking wordt een betonvloer vervolgens in het algemeen nog afgewerkt met behulp van zogeheten vlindermachines voordat de beton volledig is uitgehard. In a post-processing a concrete floor is then in general has finished with the aid of so-called butterfly machines before the concrete has fully cured.

Omdat de beton nog vloeibaar of viskeus is, zullen de wielen 210 van de trekkerwagen 200 en ook de wielen 111, 112, 211,212 van de meswagen niet zozeer over, maar door de betonvloer rijden. Because the concrete is still liquid or viscous, the wheels 210 of the vehicle will trigger 200 and the wheels 111, 112, 211.212 of the knife carriage is not so much about, but driving through the concrete floor. De wielen zullen steunen op de wapeningsprofielen B, waarvan de bovenzijden een wapeningsvlak BI bepalen. The wheels will rest on the reinforcement profiles B, the tops of which define a plane reinforcement BI. De wielen zullen dus een op- en neerwaartse beweging ondergaan op en onder dit wapeningsvlak BI vanwege de onderlinge afstand van de wapeningsprofielen. Thus, the wheels will undergo an up and downward movement at and below this plane BI reinforcement because of the mutual spacing of the reinforcement profiles. Om deze op- en neergaande beweging van de wielen van de meswagen 100, en daarmee van het mesframe 150 in hoge mate te beperken is de meswagen voorzien van twee wielensets met elk twee wielen. For this up and down movement of the wheels of the knife carriage 100, and hence of the cutter frame 150 to limit to a large extent, the knife carriage is provided with two wheel sets each with two wheels. Die twee wielen in elke wielenset hebben elk hun eigen rotatie-as dwars op de voortbewegingsrichting en evenwijdig aan het te egaliseren oppervlak. The two wheels in each wheel set each have their own axis of rotation transverse to the direction of advancement and parallel to the surface to be leveled. Dit is schematisch in meer detail getoond in figuur 3 voor de rechter wielenset 110, maar geldt op vergelijkbare wijze ook voor de linker wielenset 120. This is schematically shown in more detail in Figure 3 for the right-hand wheel set 110, but applies in a similar way also for the left-hand wheel set 120.

De assen 111.1 en 112.1 van respectievelijk de wielen 111 en 112 in de wielenset 110 zijn over een afstand dl verschoven in een richting dwars op de rotatie-asen en evenwijdig aan de voortbewegingsrichting en een langsas van de betonegaliseerinrichting 1. Figuur 3 toont dat rotatie-as 111.1 van het wiel 111 zich direct boven een wapeningsprofiel B bevindt. The axes 111.1 and 112.1 respectively, the wheels 111 and 112 in the wheel set 110 are offset by a distance d in a direction transverse to the rotation-ases and parallel to the direction of forward movement, and a longitudinal axis of the concrete-leveling device 1. Figure 3 shows that rotation 111.1 axis of the wheel 111 is located directly above a reinforcement profile B. De afstand naar het volgende wapeningsprofiel bedraagt een afstand d2. The distance to the next reinforcement profile is a distance d2. De onderzijden van de wielen raken nu aan een virtueel vlak BI dat ook over de bovenzijden van de wapeningsprofielen B verloopt. The undersides of the wheels are touching a virtual plane BI that runs over the upper sides of the reinforcement profiles B. Wanneer de wielen nu verder bewegen in de richting R dan zullen de wielen 111, 112 neerwaarts bewegen totdat wiel 112 in aanraking komt met het volgende wapeningsprofiel. When the wheels now move further in the direction R will then move the wheels 111, 112 downwardly until wheel 112 comes into contact with the following reinforcement profile. De beide wielen, en daarmee het frame 150 zullen dan weer opwaarts bewegen. The two wheels, and thus the frame 150 will then move upwards again. De onderzijde van wiel 111 volgt de curve PI in figuur 3. Indien wiel 112 afwezig zou zijn, dan zou wiel 111, en daarmee het mesframe, de veel diepere curve P2 volgen. The bottom of wheel 111 follows the curve PI in Figure 3. If the wheel 112 would be absent, then wheel 111, and hence the cutter frame, follow the much deeper curve P2. Het frame 150 zou dan dus een veel grotere op- en neergaande beweging ondergaan dan in de beschreven uitvoeringsvorm met twee wielen per wielset. The frame 150 so than would be a much larger upward and downward movement are then subjected to in the described embodiment with two wheels per wheel set. In de praktijk zal de curve PI nog minder diep en vloeiender verlopen als gevolg van de invloed van de enigszins viskeuze werking van de vloeibare betonvloer. In practice, the curve PI will be even less deep and more fluid gradients as a result of the influence of the slightly viscous effect of the liquid concrete floor. De constructie van de meswagen 100 is zodanig dat bij het volgen van het profiel PI door de onderzijden van de wielen raken deze wielen nog steeds raken aan een virtueel plat vlak dat (nagenoeg) evenwijdig verloopt met het vlak BI. The construction of the knife carriage 100 is such that when following the profile PI by the undersides of the wheels, these wheels are in contact is still touching a virtual flat surface which is (virtually) extends parallel with the plane BI. De afstand dl tussen de wielen is in de getoonde uitvoeringsvorm gekozen in overeenstemming met de afstand d2 tussen de wapeningsprofielen, namelijk als de helft van de afstand d2. The distance dl between the wheels is chosen in the illustrated embodiment in accordance with the distance d 2 between the reinforcement profiles, namely as one half of the distance d2. De afstand dl is daarmee een fractie van de afstand d2, waarbij deze fractie wordt gegeven door één gedeeld door het aantal wielen, in dit uitvoeringsvoorbeeld twee wielen. The distance dl is therefore a fraction of the distance d 2, whereby this fraction is given by one divided by the number of wheels, in this exemplary embodiment, two wheels.

In een alternatieve uitvoeringsvorm kan een wielenset zijn voorzien van drie (of zelfs meer) wielen, waarvan de assen een onderlinge afstand dl hebben gelijk aan (ongeveer) een derde van de afstand d2. In an alternative embodiment, one wheel set may be provided with three (or even more) wheels, the axes of which have a mutual distance dl equal to (about) one-third of the distance d2. De hoogtevariatie van de wielen en daarmee van het frame 150 kan aldus nog verder worden beperkt. The variation in height of the wheels and thus of the frame 150 can thus be limited even further.

In nog een alternatieve uitvoeringsvorm is de afstand dl tussen de wielrotatie-assen in een wielenset instelbaar in overeenstemming met de aftstand d2 tussen de wapeningsprofielen B en met het aantal wielen in een wielen set, zoals hierboven is uiteengezet. In yet an alternative embodiment, the distance dl between the wheel axes of rotation in an adjustable wheel set in accordance with the aftstand d2 between the reinforcement profiles B, and of the number of wheels in one set of wheels, as explained above put. Volgens nog een andere uitvoeringsvorm is de afstand dl tussen de wielrotatie-assen de hierboven genoemde fractie plus een geheel aantal malen de afstand d2 tussen de wapeningsprofielen, zolang de afstand tussen de rotatie-assen van wielen in een wielenset niet te groot wordt. According to yet another embodiment, the distance dl between the wheel axes of rotation of the above-mentioned fraction plus a whole number of times the distance d2 between the reinforcement profiles, as long as the distance between the axes of rotation of wheels in a wheel set is not too large. De meswagen zou dan kunnen gaan vervormen of kantelen bij voortbewegen over de wapeningsprofielen, hetgeen de nauwkeurigheid van de hoogte-instelling van het egaliseermes niet ten goede komt. The knife carriage could then deform, or tilting when moving forward over the reinforcement profiles, which is not beneficial to the accuracy of the height adjustment of the egaliseermes.

Het is ook mogelijk om de afstand d2 tussen de wapeningsprofielen te kiezen in overeenstemming met de afstand dl tussen de wielrotatie-assen en het aantal wielen in een wielenset in een overeenkomstige werkwijze voor het leggen en egaliseren van een betonvloer. It is also possible to choose the distance d 2 between the reinforcement profiles in accordance with the distance dl between the wheel axes of rotation and the number of wheels in a wheel set in a corresponding method for laying and leveling a concrete floor.

De wielen 111,112, 121, 122 in de wielensets 110, 120 zijn smal uitgevoerd. The wheels 111,112, 121, 122 are narrow executed in the wheel sets 110, 120. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld is de breedte van deze wielen 1 cm. In the exemplary embodiment shown, the width of these wheels 1 cm. De breedte ligt bij voorkeur in het bereik van 0,5 tot 3 centimeter. The width is preferably in the range of 0.5 to 3 centimeters. De door de wielen in de nog vloeibare of viskeuze beton getrokken voren of sporen zullen daarmee smal zijn en eenvoudig dichtvloeien. The drawn by the wheels in the still liquid or viscous concrete before or tracks will be narrow and therefore easy to close flow. Volgens de getoonde uitvoering zijn de wielen uitgevoerd in aluminium, in het bijzonder van een gesneden aluminium plaat. According to the illustrated embodiment, the wheels are made of aluminum, in particular of a cut sheet of aluminum. Wielen uit andere metalen of uit een kunststof zijn echter ook mogelijk. Wheels of other metals or plastic are also possible. De wielen zijn opgehangen in een wielophanging die star met het meswagenframe 150 is verbonden. The wheels are suspended in a suspension which is rigidly connected to the meswagenframe 150 is connected. De diameter van de wielen wordt bij voorkeur zo groot mogelijk gekozen, zodat de op- en neergaande beweging van de wielen en daarmee van de meswagen nog verder wordt beperkt. The diameter of the wheels is preferably chosen to be as large as possible, so that the upward and downward movement of the wheels and thus of the knife carriage is still further limited. Een grotere wiel diameter geeft een profiel PI, zoals getoond in figuur 3, met een geringere amplitudehoogte. A larger diameter provides a wheel profile PI, as shown in Figure 3, with a lower amplitude level. In de getoonde uitvoering is een wieldiameter van 60 cm gekozen. In the illustrated embodiment has been chosen a wheel diameter of 60 cm.

De meswagen 100 heeft een meswagenframe 150 dat is opgebouwd uit een vakwerk van aluminium profielen of buizen om dit frame en dus de meswagen zo licht mogelijk te houden. The knife carriage 100 has a meswagenframe 150 that is made up of a framework of aluminum profiles or tubes to be kept as light as possible this frame and therefore the knife carriage. Dergelijke frames zijn ook bekend als truss aluminium of truss systeem. Such frames are also known as aluminum truss or truss system. Op dit meswagenframe zijn aan de achterkant de hydraulische cilinders 170 verticaal aangebracht aan de linker en rechterzijde van het frame 150. Het mesframe 160 is gekoppeld met zuigerstangen van de cilinder. At this meswagenframe are at the back of the hydraulic cylinders 170 vertically mounted on the left-hand and right-hand side of the frame 150. The cutter frame 160 is coupled to piston rods of the cylinder. De zuigerstangen zijn respectievelijk aan onder- en bovenzijde van een zuiger verbonden. The piston rods are respectively connected to lower and upper sides of a piston. De zuiger is in een hydraulische cilinder aangebracht, en verdeelt deze cilinder 170 in twee kamers. The piston is arranged in a hydraulic cylinder and divides cylinder 170 into two chambers. Drukken in deze beide kamers kunnen afzonder geregeld worden via de hydraulische leidingen 175 voor het nauwkeurig op- en neer kunnen bewegen van het mesframe 160. Het egaliseermes 10 is aan de onderzijde aan het mesframe 160 bevestigd. Pressures in these can be separately controlled, both chambers through the hydraulic lines 175 for accurately be able to move up and down to the cutter frame 160. The egaliseermes 10 is attached to the underside of the cutter frame 160. Aan de bovenzijde van het mesframe 160 zijn aan weerszijden meetsensoren 180 bevestigd voor het bepalen van de hoogte van het mesframe en daarmee het egaliseermes 10 zoals hierboven beschreven. At the upper side of the cutter frame 160 are on opposite sides measuring sensors 180 attached for the determination of the height of the cutter frame, and thus the egaliseermes 10 as described above.

De signaalleidingen 185 en hydraulische leidingen 175 verlopen naar de trekkerwagen 200 die door middel van de koppeling 300 aan de voorzijde van de meswagen 100 is gekoppeld. The signal lines 185 and hydraulic lines 175 extend to the tractor vehicle 200 to 100 is coupled by means of the coupling 300 on the front side of the knife carriage. De hydraulische sturing 270 en de regeling 280 zijn op de trekkerwagen aangebracht. The hydraulic controller 270 and the control 280 are arranged on the tractor vehicle. Daarmee is het gewicht hiervan aanwezig op de trekkerwagen en niet op de meswagen, die aldus weer zo licht mogelijk wordt gehouden. That is, the weight thereof present on the tractor truck, and not on the knife carriage, which thus is held again as light as possible. Verder is op de trekkerwagen een actuator of motor aanwezig voor het aandrijven van de wielen 210 van de trekkerwagen, bijvoorbeeld een hydraulische actuator, en ook een energievoorziening in de vorm van bijvoorbeeld aan elektrische accu om de verschillende componenten van een elektrische voeding te voorzien. Further, on the tractor vehicle of an actuator or motor is provided for driving the wheels 210 of the tractor vehicle, for example a hydraulic actuator, and also an energy supply in the form of, for example, to electric batteries in order to provide the various components of an electrical power supply. De trekkerwagen heeft ten minste één wiel aan elke zijde, en mogelijk meer dan één wiel om het gewicht te verdelen. The tractor vehicle has at least one wheel on each side, and possibly more than one wheel in order to distribute the weight. Deze wielen 210 van de trekkerwagen zijn voorzien van brede luchtbanden of gevulkaniseerde banden om het gewicht te dragen. These wheels 210 of the tractor vehicle are fitted with wide tires and vulcanized tires to carry the weight. Gevulkaniseerde banden hebben veelal de voorkeur omdat deze niet kunnen lek rijden. Vulcanized tires are often preferred because they can not leak away.

De regeling 280 bepaalt een hoogteverschil uit de gedefinieerde hoogte en de gemeten hoogte. The control 280 determines a height difference from the defined height and the measured height. Dit verschil wordt ingevoerd in een PID-regelaar in de regeling 280, die vervolgens de hydraulische sturing aanstuurt om de cilinderkamers van de cilinders van een druk te voorzien. This difference is input to a PID-regulator in the control 280, which then controls the hydraulic control to provide for the cylinder chambers of the cylinders of a press. Door middel van het kiezen van waardes voor de proportionele, integrerende en differentiërende parameters in de PID-regelaar wordt een zeer nauwkeurige en vloeiende hoogte-instelling van het egaliseermes 10 verkregen. By means of choosing values ​​for the proportional, integrating and differentiating parameters in the PID-controller is a highly accurate and smooth height adjustment of the obtained egaliseermes 10.

De koppeling 300 en de beschreven vorm van de betonegaliseerinrichting 1 maakt deze egaliseerinrichting zeer wendbaar. The clutch 300, and the above-described shape of the concrete-leveling device 1 makes this equalizer very manoeuvrable. De wielen van de meswagen 100 liggen nagenoeg op een enkele (virtuele) aslijn, een ook de wielen van de trekkerwagen liggen op een enkele (virtuele) aslijn. The wheels of the knife carriage 100 are located substantially on a single (virtual) axis, as well as the wheels of the tractor vehicle are located on a single (virtual) axis. De koppeling 300 is zodanig vormgegeven dat deze knikken van de egaliseerinrichting rond een horizontale as dwars op een langsas van trekkerwagen en meswagen voorkomt, en zwenken rond een verticale as en torsie rond de langsas mogelijk maakt. The coupling 300 is designed such that this bending of the leveling device about a horizontal axis transverse to a longitudinal axis of the tractor prevents carriage and knife carriage, and pivot around a vertical axis and torque about the longitudinal axis is possible. Hiertoe omvat deze koppeling twee loodrecht boven elkaar gelegen koppelstangen 310, 320, die horizontaal verlopen en elk met zowel de meswagen als de trekkerwagen zijn verbonden, zoals figuur 1 toont. To this end, this coupling comprises two perpendicularly one above the other coupling rods 310, 320, which extend horizontally, and all with both the knife carriage when the tractor carriage are connected, as Figure 1 shows. Een eerste koppelstang 310 is met een eerste uiteinde 311 star met de trekkerwagen of de meswagen verbonden en met het tweede uiteinde 312 door middel van een kogelverbinding met de andere van de meswagen en trekkerwagen verbonden. A first coupling rod 310 is connected to a first end 311 rigidly connected to the tractor vehicle or the knife carriage and connected to the second end 312 by means of a ball connection to the other of said knife carriage and the tractor vehicle. De tweede koppelstang 320 is aan beide uiteinden 321, 322 door middel van een kogelverbinding met de meswagen en de trekkerwagen verbonden. The second coupling rod 320 is at both ends 321, 322 by means of a ball joint with the knife carriage and the tractor vehicle connected. Daarnaast is er nog een hydraulische stuurcilinder (niet getoond) aangebracht tussen trekkerwagen en meswagen, waarbij deze stuurcilinder in horizontale richting verschoven is aangebracht ten opzichte van de beide koppelstangen. In addition there is a hydraulic steering cylinder (not shown) disposed between the tractor vehicle and knife carriage, wherein the control cylinder is arranged shifted in the horizontal direction with respect to the two connecting rods. Aan beide uiteinden is de stuurcilinder door middel van een kogelverbinding met de meswagen en trekkerwagen verbonden. Both ends of the steering cylinder are connected by means of a ball joint with the knife carriage and the tractor vehicle. Door middel van bekrachtigen van de stuurcilinder wordt het samenstel van meswagen en trekkerwagen bestuurd. By means of actuation of the steering cylinder is driven, the assembly of knife carriage and the tractor vehicle.

De meswagen 100 en de trekkerwagen 200 zijn in een andere uitvoeringsvorm star verbonden, waarbij deze samen een gecombineerde meswagen en trekkerwagen vormen. The knife carriage 100 and the puller carriage 200 are connected in a star another embodiment, these together forming a combined knife carriage and the tractor vehicle. De voorste wielen kunnen in een dergelijke uitvoering zwenkbaar zijn uitgevoerd voor het kunnen besturen van de egaliseerinrichting. The front wheels may be pivotally carried out in such an embodiment, for being able to control the leveling means.

Claims (21)

1. Een systeem van een betonvloer (A) en een betonvloeregaliseerinrichting (1), waarbij de betonvloer omvat - een vloerbewapening met bewapeningsprofielen, waarbij de bewapeningsprofielen een onderlinge afstand (d2) hebben; 1. A system of a concrete floor (A) and a concrete floor-leveling device (1), wherein the concrete floor comprises - a floor armor with reinforcement profiles, wherein the reinforcement profiles, a mutual distance (d2); en - over de vloerbewapening gestorte en nog vloeibare of viskeuze beton, en de betonvloeregaliseerinrichting omvat - een meswagen (100) geschikt om tijdens gebruik in een voortbewegingsrichting (R) over de betonvloer (A) te worden bewogen zodat de nog vloeibare of viskeuze beton achter de meswagen door de betonegaliseerinrichting wordt geëgaliseerd; and - covers all over the floor reinforcement paid-up and still liquid or viscous concrete, and the concrete floor-leveling device - a knife carriage (100) adapted to be moved during use in a direction of movement (R) across the concrete slab (A), so that the still liquid or viscous concrete behind the knife carriage is smoothed by the concrete-leveling device; en - een egaliseermes (10) zodanig gekoppeld met de meswagen (100) dat het egaliseermes tijdens gebruik op een gedefinieerde hoogte (Al) op de betonvloer (A) wordt gehouden waardoor de betonvloer door het egaliseermes wordt geëgaliseerd, waarbij de meswagen (100) is voorzien van ten minste één wielenset (110) die elk een daarmee geassocieerd deel van de meswagen dragen, welke wielenset ten minste twee wielen (111, 112) omvat met elk een eigen rotatie-as (111.1, 112.1), welke rotatie-assen ten opzichte van elkaar over een onderlinge afstand (dl) zijn verschoven in een richting dwars op de rotatie-assen en evenwijdig aan de voortbewegingsrichting van de betonegaliseerinrichting, waarbij de onderlinge afstand (dl) tussen de rotatie-assen ongelijk is aan de onderlinge afstand (d2) tussen de wapeningsprofielen of een veelvoud daarvan, zodanig dat onderzijden van de wielen een virtueel plat vlak evenwijdig aan de voortbewegingsrichting en de rotatie-assen raken en althans één van de wie and - a egaliseermes (10) so coupled to the knife carriage (100) that the egaliseermes is maintained, during use, at a defined height (Al) on the concrete floor (A) through which the concrete floor is smoothed by the egaliseermes, in which the knife carriage (100) is provided with at least one wheel set (110), each carrying an associated part of the knife carriage, which wheel set comprises at least two wheels (111, 112) each with its own axis of rotation (111.1, 112.1), which rotation axes relative to each other about a mutual distance (dl) have been offset in a direction transverse to the axes of rotation and parallel to the direction of movement of the concrete-leveling device, wherein the mutual distance (d) is uneven between the axes of rotation to the mutual distance ( d2) between the reinforcement profiles or a multiple thereof, such that lower sides of the wheels touch a virtual flat plane parallel to the direction of movement and the rotational axes and at least one of whom len in de wielenset niet steunt op een wapeningsprofiel indien een rotatie-as van een ander wiel in de wielenset zicht recht boven een wapeningsprofiel bevindt. len in the wheel set is not supported by a reinforcing profile, if a rotation shaft of another wheel in the right wheel set view is above a reinforcement profile.
2. Een betonvloeregaliseerinrichting (1) voor gebruik in het systeem volgens conclusie 1, waarbij de betonvloeregaliseerinrichting omvat - een meswagen (100) geschikt om tijdens gebruik in een voortbewegingsrichting (R) over de betonvloer (A) te worden bewogen zodat de nog vloeibare of viskeuze beton achter de meswagen door de betonegaliseerinrichting wordt geëgaliseerd; 2. A concrete floor-leveling device (1) for use in the system as claimed in claim 1, wherein the concrete floor-leveling device - to be moved a knife carriage (100) adapted to, during use, in a direction of movement (R) across the concrete slab (A), so that the still liquid or viscous concrete behind the knife carriage is equalized by the concrete-leveling device; en - een egaliseermes (10) zodanig gekoppeld met de meswagen (100) dat het egaliseermes tijdens gebruik op een gedefinieerde hoogte (Al) op de betonvloer (A) wordt gehouden waardoor de betonvloer door het egaliseermes wordt geëgaliseerd, waarbij de meswagen (100) is voorzien van ten minste één wielenset (110) die elk een daarmee geassocieerd deel van de meswagen dragen, welke wielenset ten minste twee wielen (111, 112) omvat met elk een eigen rotatie-as (111.1, 112.1), welke rotatie-assen ten opzichte van elkaar over een onderlinge afstand (dl) zijn verschoven in een richting dwars op de rotatie-assen en evenwijdig aan de voortbewegingsrichting van de betonegaliseerinrichting, waarbij de onderlinge afstand (dl) tussen de rotatie-assen ongelijk is aan de onderlinge afstand (d2) tussen de wapeningsprofielen of een veelvoud daarvan, zodanig dat onderzijden van de wielen een virtueel plat vlak evenwijdig aan de voortbewegingsrichting en de rotatie-assen raken en althans één van de wie and - a egaliseermes (10) so coupled to the knife carriage (100) that the egaliseermes is maintained, during use, at a defined height (Al) on the concrete floor (A) through which the concrete floor is smoothed by the egaliseermes, in which the knife carriage (100) is provided with at least one wheel set (110), each carrying an associated part of the knife carriage, which wheel set comprises at least two wheels (111, 112) each with its own axis of rotation (111.1, 112.1), which rotation axes relative to each other about a mutual distance (dl) have been offset in a direction transverse to the axes of rotation and parallel to the direction of movement of the concrete-leveling device, wherein the mutual distance (d) is uneven between the axes of rotation to the mutual distance ( d2) between the reinforcement profiles or a multiple thereof, such that lower sides of the wheels touch a virtual flat plane parallel to the direction of movement and the rotational axes and at least one of whom len in de wielenset niet steunt op een wapeningsprofiel indien een rotatie-as van een ander wiel in de wielenset zicht recht boven een wapeningsprofiel bevindt. len in the wheel set is not supported by a reinforcing profile, if a rotation shaft of another wheel in the right wheel set view is above a reinforcement profile.
3. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij de meswagen (100) is voorzien van twee wielensets (110, 120), een eerste wielenset (110) geassocieerd met een rechterzijde en een tweede wielenset (120) geassocieerd met een linkerzijde van de meswagen zoals gezien met betrekking tot de voortbewegingsrichting (R). 3. The concrete-leveling device according to claim 1 or 2, wherein said knife carriage (100) is provided with two wheels sets (110, 120), a first wheel set (110) associated with a right-hand side and a second roller set (120) associated with a left-hand side of the knife carriage as seen with respect to the direction of advancement (R).
4. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij de onderlinge afstand (dl) waarover de rotatie-assen (111.1, 112.2) van de wielen in een wielenset (110) ten opzichte van elkaar zijn verschoven overeenkomt met een fractie van een afstand (d2) tussen wapeningsprofielen (B) in de betonvloer (A), of deze fractie plus één of meer malen de afstand (d2) tussen de wapeningsprofielen. 4. The concrete-leveling device according to claim 1, 2 or 3, wherein the mutual distance (d) over which the axes of rotation (111.1, 112.2) of the wheels in a wheel set (110) are displaced corresponding to each other with a fraction of a distance (d2) between the reinforcement profiles (B) in the concrete floor (A), or this fraction plus one or more times the distance (d2) between the reinforcement profiles.
5. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 4, waarbij de fractie wordt bepaald door één gedeeld door het aantal wielen in de wielenset. 5. The concrete-leveling device according to claim 4, wherein said fraction is determined by the number one divided by the number of wheels in the wheel set.
6. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de afstand (dl) tussen de rotatie-assen van de wielen in de wielenset instelbaar is. 6. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the distance (dl) between the axes of rotation of the wheels is adjustable in the wheel set.
7. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de rotatie-assen star met de meswagen (100) zijn verbonden. 7. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the axes of rotation rigidly connected to the knife carriage (100) are connected.
8. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de wielen (111, 112) een breedte hebben tussen 0,5 en 3 centimeter. 8. The concrete floor-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the wheels (111, 112) have a width of between 0.5 and 3 centimeters.
9. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de wielen (111, 112) zijn gevormd uit metalen schijven, bij voorkeur uit aluminium. 9. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the wheels (111, 112) are formed of metal discs, preferably of aluminum.
10. Een betonvloeregaliseerinrichting omvattende - een meswagen (100) geschikt om tijdens gebruik in een voortbewegingsrichting (R) over de betonvloer (A) te worden bewogen zodat de nog vloeibare of viskeuze beton achter de meswagen door de betonegaliseerinrichting wordt geëgaliseerd; 10. A concrete floor-leveling device comprising: - a knife carriage (100) adapted to be moved during use in a direction of movement (R) across the concrete slab (A), so that the still liquid or viscous concrete behind the knife carriage is equalized by the concrete-leveling device; en - een egaliseermes (10) zodanig gekoppeld met de meswagen (100) dat het egaliseermes tijdens gebruik op een gedefinieerde hoogte (Al) op de betonvloer (A) wordt gehouden waardoor de betonvloer door het egaliseermes wordt geëgaliseerd. and - a egaliseermes (10) so coupled to the knife carriage (100) that the egaliseermes, during use, at a defined height (Al) on the concrete floor (A) is maintained through which the concrete floor is smoothed by the egaliseermes.
11. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de meswagen (100) een meswagenframe (150) omvat waaraan het egaliseermes (10) is gekoppeld, welk meswagenframe is opgebouwd uit een vakwerk van buizen en/of profielen uit aluminium, in een uitvoeringsvorm uit truss aluminium. 11. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, in which the knife carriage (100) has a meswagenframe (150) to which the egaliseermes (10) is coupled, said meswagenframe is built up from a lattice of tubes and / or profiles made of aluminum, in one embodiment, from truss aluminum.
12. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het egaliseermes (10) in de voortbewegingsrichting (R) gezien aan een achterzijde van de betonegaliseerinrichting (1) met de meswagen (100) is gekoppeld. 12. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the egaliseermes (10) in the direction of movement (R) seen is coupled to a rear side of the concrete-leveling device (1) with the knife carriage (100).
13. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het egaliseermes (10) is gekoppeld met de meswagen (100) door middel van ten minste één hydraulische cilinder (170), waarmee de gedefinieerde hoogte (Al) van het egaliseermes kan worden ingesteld. 13. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the egaliseermes (10) is coupled to the knife carriage (100) by means of at least one hydraulic cylinder (170), with which the defined height (Al) of the egaliseermes can be set.
14. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 13, waarbij een linker- en rechterzijde van het egaliseermes (10) zijn voorzien van een eigen geassocieerde hydraulische cilinder (170). 14. The concrete-leveling device according to claim 13, wherein a left-hand and right-hand side of the egaliseermes (10) are provided with its own associated hydraulic cylinder (170).
15. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 13 of 14, waarbij de betonegaliseerinrichting een hydraulische stuurinrichting (270) omvat die is ingericht om een gedefineerde hoogte (al) van het egaliseermes (10) te regelen met een PID-regeling van een druk in de hydraulische cilinder(s) (170). 15. The concrete-leveling device according to claim 13 or 14, wherein the concrete-leveling device comprises a hydraulic control device (270) which is adapted to control a defined height (al) of the egaliseermes (10) with a PID control of a pressure in the hydraulic cylinder (s) (170).
16. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het egaliseermes (10) is gekoppeld met een meetvoorziening (180) voor het bepalen van een hoogte van het egaliseermes (10) met behulp van een lasermeetinrichting. 16. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the egaliseermes (10) is coupled to a measuring device (180) for determining a height of the egaliseermes (10) with the aid of a laser measuring device.
17. De betonvloeregaliseerinrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de betonvloeregaliseerinrichting een trekkerwagen (200) omvat, die is gekoppeld met de meswagen (100) en ingericht voor het voortbewegen van de betonvloeregaliseerinrichting in de voortbewegingsrichting (R). 17. The concrete-leveling device according to one or more of the preceding claims, wherein the concrete-leveling device, a tractor vehicle (200), which is coupled to the knife carriage (100) and arranged to propel the concrete floor leveling device in the direction of advancement (R).
18. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 17 en één of meer van de conclusies 13 - 15, waarbij een hydraulisch systeem (270) voor aansturen van de hydraulische cilinder(s) (170) is aangebracht op de trekkerwagen (200). 18. The concrete-leveling device according to claim 17 and one or more of claims 13-15, wherein a hydraulic system (270) is provided for controlling the hydraulic cylinder (s) (170) on the tractor carriage (200).
19. De betonvloeregaliseerinrichting volgens conclusie 17 of 18, waarbij de trekkerwagen (200) en de meswagen (100) onderling zijn gekoppeld met een koppelinrichting (300) die een eerste en een tweede koppelstang (310, 320) omvat, welke koppelstangen in hoofdzaak horizontaal verlopen en boven elkaar zijn aangebracht, waarbij de eerste koppelstang aan een eerste uiteinde (311) star met één van de meswagen en trekkerwagen is verbonden en aan een tweede uiteinde (312) door middel van een kogelverbinding met de andere van de meswagen en trekkerwagen is verbonden, en waarbij de tweede koppelstang (320) aan beide uiteinden (321, 322) door middel van een kogelverbinding met de meswagen en de trekkerwagen is verbonden. 19. The concrete-leveling device according to claim 17 or 18, wherein the tractor carriage (200) and the knife carriage (100) are mutually coupled by a coupling device (300) comprising a first and a second coupling rod (310, 320), which coupling rods are substantially horizontal are arranged gradients and one above the other, wherein the first coupling rod is connected at a first end (311) rigidly connected to one of the knife carriage and the tractor vehicle and is provided at a second end (312) by means of a ball connection to the other of said knife carriage and the tractor vehicle connected, and wherein the second coupling rod (320) at both ends (321, 322) is connected by means of a ball joint with the knife carriage and the tractor vehicle.
20. Werkwijze voor het leggen van een betonvloer (A) uit het systeem van conclusie 1 en/of met behulp van een betonvloeregaliseerinrichting (1) volgens één of meer van de voorgaande conclusies, omvattende - het aanbrengen van een vloerbewapening met bewapeningsprofielen (B), waarbij de bewapeningsprofielen een onderlinge afstand (d2) hebben zodanig dat de onderlinge afstand (dl) tussen de rotatie-assen (111.1, 112.2) van wielen (111, 112) in een wielenset (110) van de betonvloeregaliseerinrichting ongelijk is aan de onderlinge afstand (d2) tussen de wapeningsprofielen of een veelvoud daarvan; 20. A method for laying a concrete floor (A) from the system of claim 1 and / or with the aid of a concrete-leveling device (1) according to one or more of the preceding claims, comprising - the application of a floor armor with reinforcement profiles (B), , whereby the reinforcement profiles, a mutual distance (d2) are in such a way that the mutual distance (dl) between the axes of rotation (111.1, 112.2) of wheels (111, 112) in a wheel set (110) of the concrete-leveling device is not equal to the mutual distance (d2) between the reinforcement profiles or a multiple thereof; - het storten van beton voor het vormen van de betonvloer; - pouring concrete to form the concrete floor; en - het egaliseren van de net gestorte betonvloer met de betonvloeregaliseerinrichting in een voortbewegingsrichting dwars op de bewapeningsprofielen. and - the leveling of the just-poured concrete floor with the concrete-leveling device in a direction of movement transversely to the reinforcement profiles.
21. Betonvloer (A) volgens het systeem van conclusie 1 en/of vervaardigd met de werkwijze volgens conclusie X. 21. Concrete floor (A) according to the system of claim 1 and / or produced by the method according to Claim X.
NL2011045A 2013-06-27 2013-06-27 System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor. NL2011045C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2011045A NL2011045C (en) 2013-06-27 2013-06-27 System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor.
NL2011045 2013-06-27

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2011045A NL2011045C (en) 2013-06-27 2013-06-27 System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor.
EP14173570.4A EP2853638A3 (en) 2013-06-27 2014-06-24 System of concrete floor and concrete floor levelling device, corresponding concrete floor levelling device, corresponding method and concrete floor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2011045C true NL2011045C (en) 2015-01-05

Family

ID=49083728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2011045A NL2011045C (en) 2013-06-27 2013-06-27 System of concrete floor and concrete floor-leveling device, corresponding concrete floor leveling apparatus, and corresponding method concrete floor.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2853638A3 (en)
NL (1) NL2011045C (en)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999019568A1 (en) * 1997-10-15 1999-04-22 Munoz Armando G Apparatus and method for preparing a site and finishing poured concrete

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1325993A1 (en) * 2002-01-07 2003-07-09 Thomas Cincis Screeding apparatus and method of screeding
US7195423B2 (en) * 2004-07-26 2007-03-27 Somero Enterprises, Inc. Powered strike-off plow

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999019568A1 (en) * 1997-10-15 1999-04-22 Munoz Armando G Apparatus and method for preparing a site and finishing poured concrete

Also Published As

Publication number Publication date
EP2853638A3 (en) 2015-09-30
EP2853638A2 (en) 2015-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3704896A (en) Auxiliary steerable wheels for vehicles
EP0020835B1 (en) Ultra narrow enclosed motor vehicles
US6863288B2 (en) Tilting vehicle provided with steerable rear wheels
AU2008203038B2 (en) Lightweight apparatus for screeding and vibrating uncured concrete surfaces
KR100893889B1 (en) Melt flow compensation in an extrusion apparatus
US3400475A (en) Snow plow
US4645264A (en) Motorized dumping vehicle
US7491011B2 (en) Apparatus for screeding uncured concrete
US3015258A (en) Paving material spreader
AU595575B2 (en) Material spreader
RU2156201C2 (en) Self-stabilizing direction-controlled vehicle with at least three wheels
US3074574A (en) Truck frame and retractable truck bed
JPH08309864A (en) Apparatus for producing object using stereolithography
CN100587161C (en) Paving machine output monitoring system
US8568124B2 (en) Powder spreader
EP2558276B1 (en) Device for producing three-dimensional models
US7854565B2 (en) Method of establishing a desired grade of an uncured concrete surface
US1997001A (en) Bulldozer
US3710695A (en) Construction machine and controls therefor
US5643047A (en) Mobile floor grinding vehicle
US3936211A (en) Drainage ditch mule
CN1157513C (en) Pavement-vehicle convoy
WO2006040855A1 (en) Tire hil simulator
USRE33131E (en) Motorized dumping vehicle
US3966345A (en) Tandem road roller