NL2010032C - Expansion. - Google Patents

Expansion.

Info

Publication number
NL2010032C
NL2010032C NL2010032A NL2010032A NL2010032C NL 2010032 C NL2010032 C NL 2010032C NL 2010032 A NL2010032 A NL 2010032A NL 2010032 A NL2010032 A NL 2010032A NL 2010032 C NL2010032 C NL 2010032C
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
rings
relatively
expansion tank
expansion
preceding
Prior art date
Application number
NL2010032A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Nico Meijburg
Robert George Nikkels
Original Assignee
Trelleborg Ede B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L51/00Expansion-compensation arrangements for pipe-lines
  • F16L51/02Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube
  • F16L51/024Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube non-metallic
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L51/00Expansion-compensation arrangements for pipe-lines
  • F16L51/02Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube
  • F16L51/025Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube with several corrugations
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L51/00Expansion-compensation arrangements for pipe-lines
  • F16L51/02Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube
  • F16L51/026Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube with interior reinforcement
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L51/00Expansion-compensation arrangements for pipe-lines
  • F16L51/02Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube
  • F16L51/027Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube with external reinforcement

Description

Expansievat expansion

De uitvinding heeft betrekking op een expansievat (Engels: "expansion barrel") voor het opvangen van krimp en 5 uitzetting in een pijpleiding. The invention relates to an expansion (English: "expansion barrel") to absorb shrinkage and fifth expansion in a pipeline.

Deze worden onder meer toegepast in de teerzandwinning en dienen om extreme uitzetting en krimp van stalen leidingen door temperatuurschommelingen op te vangen. They are used inter alia in the tar sands extraction and serve to compensate for temperature fluctuations extreme expansion and contraction of steel pipes. Het expansievat 10 is in hoofdzaak buisvormig en is zodanig geconstrueerd dat deze in lengte kan variëren. The expansion vessel 10 is substantially tubular and is constructed in such a way that it can vary in length. Het expansievat wordt door middel van flenzen aan beide uiteinden tussen twee stalen pijpen in de leiding gemonteerd. The expansion vessel is mounted by means of flanges at both ends between two steel pipes in the pipe.

15 Een bekend expansievat bestaat in hoofdzaak uit twee pijpvormige delen die telescopisch over elkaar heen schuiven. A well-known expansion vessel 15 consists substantially of two tubular portions which telescopically slide over each other. Problemen die kunnen optreden bij dergelijke expansievaten zijn onder meer slijtage, defecten en lekkages. Problems that can occur with such expansion vessels include wear, malfunctions and leaks. De uitvinding beoogt een expansievat dat deze 20 problemen vermindert. The invention contemplates an expansion tank 20 which reduces these problems.

Daartoe omvat het expansievat een veelheid aan relatief elastische ringen die zich rond een as uitstrekken, een veelheid aan relatief onelastische ringen die zich rond de 25 genoemde as uitstrekken, waarbij de relatief elastische ringen en de relatief onelastische ringen steeds om en om tegen elkaar zijn gerangschikt, en ten minste twee verzamelingen van relatief onelastische draden die tegen de buitenzijdes van de relatief elastische ringen zijn 30 bevestigd, waarbij de relatief onelastische ringen tussen de relatief elastische ringen over de relatief onelastische draden zijn aangebracht, waarbij de draden in beide verzamelingen zich parallel in tegenovergestelde helixen 2 over althans nagenoeg de gehele lengte van het expansievat uitstrekken. For this purpose, the expansion tank comprises a plurality of relatively elastic rings which extend about an axis, a plurality of relatively inelastic rings which extend around the 25 said axis, wherein the relatively elastic rings and the relatively inelastic rings are always alternately be arranged against each other , and at least two sets of relatively inelastic wires 30 attached against the outsides of the relatively elastic rings, wherein the relatively inelastic rings are provided between the relatively elastic rings about the relatively inelastic threads, wherein the threads in the two sets extending in parallel in opposite helices 2 over at least substantially the entire length of the expansion tank.

Door de grote verplaatsing die optreedt bij 5 temperatuurschommelingen is de vervorming van de elastische ringen groot, en de krachten die optreden door de vervorming van de ringen geeft lokaal zeer hoge reactiekrachten naast de ringen. Because of the large displacement which occurs at the fifth temperature variations, the deformation of the elastic rings large, and the forces which occur due to the deformation of the rings indicates locally very high reaction forces in addition to the rings. Deze krachten worden doorgeleid door de onelastische ringen. These forces are passed on by the inelastic rings. De onelastische draden die helixvormig 10 over de elastische ringen lopen geven het expansievat de mogelijkheid te verlengen, maar sluiten ook de elastische ringen op bij indrukking of verlenging wat de stabiliteit vergroot. The inelastic threads which run helically about the elastic rings 10 give the expansion tank, to extend the possibility, but also close the elastic rings on during compression or extension, which increases the stability. Zonder deze onelastische draden zou het expansievat instabiel wordt tijdens indrukking, daar het 15 systeem ongecontroleerd zou kunnen gaan buigen in een niet gewenste S-vorm door de grote verplaatsingen in het systeem. Without this inelastic yarns, the expansion tank would become unstable during compression, since it might be able to bend the uncontrolled system 15 in a non-desired S-form by the large movements in the system. De stabiliteit in het expansievat wordt verkregen uit een samenspel tussen de elastische ringen, bij voorkeur in combinatie met een dikke elastische binnenwand, de 20 onelastische draden over de elastische ringen en de tussenliggende onelastische ringen. The stability in the expansion vessel is obtained from an interplay between the elastic rings, preferably in combination with a thick elastic inner wall, 20 of the inelastic filaments around the elastic rings and the intermediate rings inelastic.

Bij voorkeur hebben de relatief elastische ringen een grotere dikte hebben dan de relatief onelastische ringen, 25 waarbij de binnendiameters van de ringen althans nagenoeg gelijk zijn. Preferably, the elastic rings have a relatively greater thickness than the relatively inelastic rings, 25, in which the inner diameters of the rings are at least substantially equal. Bij voorkeur hebben de relatief elastische ringen een dikte die ten minste twee maal zo groot, bij voorkeur ongeveer drie maal zo groot is als de dikte van de relatief onelastische ringen. Preferably, the relatively elastic rings a thickness which is as large as at least twice, is preferably as great as about three times the thickness of the relatively inelastic rings. De breedtes van de relatief 30 elastische ringen en de relatief onelastische ringen zijn bij voorkeur van de zelfde orde grootte, meer bij voorkeur ongeveer gelijk. The widths of the relatively elastic rings 30 and the relatively inelastic rings are preferably of the same order of magnitude, more preferably approximately the same. De buitenzijdes van de relatief elastische 3 ringen hebben bij voorkeur een althans nagenoeg halfcirkelvormige doorsnede. The outer sides of the relatively resilient three rings preferably have an at least substantially semi-circular cross-section.

Tegen de binnenzijdes van de ringen is bij voorkeur over 5 althans nagenoeg de gehele lengte van het expansievat een relatief elastische slijtlaag is aangebracht. is preferably about 5 at least substantially the entire length of the expansion vessel is a relatively resilient wear layer applied against the inner sides of the rings. De relatief elastische ringen en/of de relatief elastische slijtlaag zijn bij voorkeur van rubber vervaardigd. The relatively elastic rings and / or the relatively resilient wear layer are preferably made of rubber.

10 De gemiddelde helixhoek van de draden is bij voorkeur tussen 10° en 60°, meer bij voorkeur tussen 25° en 50°, nog meer bij voorkeur ongeveer 37,5°. 10, the average helix angle of the threads is preferably between 10 ° and 60 °, more preferably between 25 ° and 50 °, still more preferably about 37.5 °. De optimale helixhoek hangt af van de gebruikte materialen en de dimensies van de ringen. The optimal helix angle will depend on the materials used and the dimensions of the rings.

15 De uiteinden van het expansievat zijn bij voorkeur voorzien van stijve bevestigingsflenzen. The ends 15 of the expansion vessel are preferably equipped with rigid mounting flanges.

Het materiaal van de relatief elastische ringen heeft bij voorkeur een substantieel grotere elasticiteit dan het 20 materiaal van de relatief elastische slijtlaag. The material of the relatively elastic rings preferably has a substantially larger elasticity than the material 20 of the relatively resilient wear layer.

De relatief onelastische ringen zijn bij voorkeur van metaal zij vervaardigd. The relatively inelastic rings are preferably made of metal they are manufactured. De metalen ringen zijn bij voorkeur opgebouwd uit staaldraad. The metal rings are preferably made up of steel wire.

25 25

De draden zijn bij voorkeur vervaardigd van een materiaal dat is gekozen uit de groep bestaande uit: een ultra-hoog-moleculair-gewicht polyethyleen, bijvoorbeeld Dyneema™ of Spectra™, een aramide, bijvoorbeeld Twaron™ of Kevlar™, een 30 thermohardend vloeibaar kristallijn polyoxazol, bijvoorbeeld PBO™ of Zylon™, een thermotropisch vloeibaar kristal polymeer, bijvoorbeeld Vectran™ of Zenite™, koolstof, een polyester. The wires are preferably made of a material which is selected from the group consisting of: an ultra-high-molecular-weight polyethylene, for example, Dyneema ™ or Spectra ™, an aramid, for example, Twaron ™ and Kevlar ™, a 30 thermoset liquid crystalline polyoxazol, for example, PBO ™ or Zylon ™, a thermotropic liquid crystal polymer, such as Vectran ™ or Zenite ™, carbon, a polyester.

5 4 4 5

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van een in de tekeningen weergegeven uitvoeringsvoorbeelden, waarin: The invention will be explained in more detail with reference to an embodiments shown in the drawings, in which:

Figuur 1 een perspectiefaanzicht is van een expansievat dat is gemonteerd tussen twee stalen pijpdelen; Figure 1 is a perspective view of an expansion tank which is mounted between two steel pipe sections;

Figuur 2 een langsdoorsnedeaanzicht is van het expansievat 10 van figuur 1; Figure 2 is a longitudinal cross-sectional view of the expansion tank 10 of figure 1;

Figuur 3 een detail is van het langsdoorsnedeaanzicht van figuur 2 volgens pijl III nabij een uiteinde van het expansievat; Figure 3 is a detail of the longitudinal sectional view according to arrow III of figure 2 near one end of the expansion vessel; en 15 and 15

Figuur 4 een alternatieve uitvoeringsvorm laat zien van het uiteinde van het expansievat volgens pijl II in figuur 2. Figure 4 shows an alternative embodiment of the end of the expansion vessel according to arrow II in figure 2.

Volgens figuren 1, 2 en 3 toont een expansievat 1, van 3,3 m 20 lengte en een binnendiameter van 74 cm. According to Figures 1, 2 and 3 shows an expansion tank 1, from 3.3 20 m in length and an inner diameter of 74 cm. Het expansievat omvat over de gehele lengte een binnenste buisvormige slijtlaag 2 van elastisch rubber met een dikte van 50 mm. The expansion vessel includes over the entire length of an inner tube-shaped wear layer 2 made of elastic rubber having a thickness of 50 mm. Om deze slijtlaag 2 zijn op onderling gelijke afstanden rubberen ringen 3 aangebracht. For this wear layer 2 are at equal distances rubber rings 3 are arranged. De ringen 3 hebben in 25 doorsnede gezien aan de buitenzijde een halfcirkelvormige omtrek, en zijn 80 mm hoog en 80 mm breed. The rings 3 have in cross-section 25 seen from the outside, a semicircular periphery, and are 80 mm high and 80 mm wide. De afstand tussen de rubberen ringen 3 ook 80 mm. The distance between the rubber rings 80 is also 3 mm. Deze afmetingen zijn aangepast aan de diameter van het expansievat en de gewenste expansie-eigenschappen. These dimensions are adapted to the diameter of the expansion vessel and the desired expansion properties. De ringen 3 hebben een grotere 30 elasticiteit dan de slijtlaag 2. The three rings 30 have a greater elasticity than the wear layer 2.

Over de rubberen ringen 3 en de tussenliggende slijtlaag 2 zijn acht lagen 4 van parallelle aramidedraden aangebracht. Over the rubber rings 3 and the intermediate wear layer 2 are eight four layers of aramid threads arranged parallel.

5 5

In de even lagen aramidedraden strekken de parallelle, tegen elkaar aan liggende aramidedraden zich helixvormig rond en over vrijwel de hele lengte van het expansievat 1 uit, in de richting die een kurkentrekker maakt. In the even layers of the aramid threads extend parallel, abutting aramid threads helically around and along substantially the entire length of the expansion tank 1 extends, in the direction that makes a corkscrew. In de oneven lagen 5 aramidedraden strekken de parallelle, tegen elkaar aan liggende aramidedraden zich helixvormig rond en over vrijwel de hele lengte van het expansievat 1 uit, in de tegenovergestelde richting. In the odd-numbered layers of aramid threads 5 extend parallel, abutting aramid threads helically around and along substantially the entire length of the expansion tank 1 from, in the opposite direction. De beide gemiddelde helixhoeken van de draden zijn circa 37,5°. The two average helix angles of the wires are approximately 37.5 °. Door de uitstekende bolle 10 vorm van de ringen is de helixhoek op de ring circa 10°, terwijl die tussen de ringen circa 54° is, wat een gemiddelde over de hele lengte van het expansievat van circa 37,5° oplevert. Due to the excellent convex shape of the rings 10 is the helix angle of the washer is approximately 10 °, while it is approximately 54 ° between the rings, giving an average over the entire length of the expansion tank of approximately 37.5 °. De gemiddelde helixhoek is aangepast aan de gewenste expansie-eigenschappen van het expansievat. The average helix angle is adapted to the desired expansion properties of the expansion tank.

15 15

In de ruimte tussen elk paar rubberen ringen 3 worden over de lagen 4 van aramidedraden verenstaaldraad 5 gewikkeld en vastgemaakt. In the space between each pair of rubber rings 3 will be about 4, the layers of aramid threads wound spring steel wire 5 and fixed. Het staaldraadpakket 5 heeft een hoogte die substantieel kleiner is dan de hoogte van de rubberen ringen 20 3, zodat de rubberen ringen 3 buitenwaarts uitsteken. The steel wire package 5 has a height that is substantially smaller than the height of the rubber rings 20 3, so that the rubber rings 3 protrude outwardly.

Over de lagen 4 van aramidedraden is een buitenste rubberen beschermlaag 6 aangebracht. Over the layers of aramid threads 4 is a rubber outer protective layer 6 is provided.

25 Aan beide uiteinden van het expansievat 1 zijn over de slijtlaag 2 metalen pijpeinden 7 met metalen flenzen 8 aangebracht om het expansievat 1 aan beide uiteinden aan naastgelegen, eveneens van flenzen voorziene pijpdelen 9 te kunnen bevestigen. 25 are at both ends of the expansion tank 1 over the wear layer, two metal pipe ends 7 are provided with metal flanges 8 in order to be able to confirm the expansion tank 1 at both ends to adjoining, likewise flanged pipe sections 9. Het laatste staaldradenpakket is tussen 30 twee opgelaste ringvormige drempels 10, 11 op de pijpeinden 7 over de lagen 4 van aramidedraden gewikkeld, zodat een stevige verbinding wordt verkregen. The last packet of steel wires is between 30 has two welded-on annular barriers 10, 11 is wound on the leg ends 7 on the layers of aramid threads 4, so that a firm connection is obtained.

6 6

In figuur 4 worden enkele mogelijke alternatieve kenmerken van een expansievat 1 getoond. In Figure 4 are shown some of the possible alternative features of an expansion tank 1. Zo kunnen de staaldradenpakketten 5 worden vervangen door stalen ringen 12, en kunnen de aramidedraden aan hun uiteinden in een 5 gesloten zoom om het staaldraadpakket 5 worden bevestigd. For example, the steel wires packages 5 can be replaced by steel rings 12, and the aramid threads at their ends in a sealed 5 can zoom around the steel wire package 5 can be attached.

Figuur 1 toont dat, voor het aanbrengen van het expansievat 1 tussen twee pijpdelen 9, het expansievat 1 eerst door middel van hydraulische cilinders 13, die tussen de flenzen 10 8 zi jn bevestigd, op de juiste lengte wordt gebracht. Figure 1 shows that, for the application of the expansion tank 1 between two pipe parts 9, the expansion tank 1 by means of first hydraulic cylinders 13 which are secured between the flanges 10 8 zi jn, is brought to the correct length. Nadat het expansievat 1 is bevestigd worden de cilinders 13 verwijderd, zodat het expansievat kan worden ingedrukt en kan uitzetten. After the expansion tank 1 is attached to be removed, the cylinders 13 so that the expansion tank can be pressed down and can expand.

15 De uitvinding is aldus beschreven door middel van voorkeursuitvoeringen. 15 The invention has been thus described by way of preferred embodiments. Begrepen dient echter te worden dat deze beschrijving hoofdzakelijk illustratief is. However, it should be understood that this description is merely illustrative. Verschillende details van de structuur en functie werden gepresenteerd, maar veranderingen die daarin worden 20 aangebracht, en die ten volle worden uitgebreid door de algemene betekenis van de terminologie waarin de bijgevoegde conclusies zijn uitgedrukt, dienen te worden begrepen onder het principe van de onderhavige uitvinding te vallen. Various details were presented of the structure and function, but changes made 20 therein, and which are fully extended by the general meaning of the terms in which the appended claims are expressed, are to be understood under the principle of the present invention to fall. De beschrijving en tekeningen dienen te worden gebruikt om de 25 conclusies te interpreteren. The specification and drawings are to be used to interpret the claims 25. De conclusies dienen niet zodanig te worden geïnterpreteerd dat de omvang van de bescherming die wordt gevraagd moet worden begrepen als te zijn gedefinieerd door de strikte, letterlijke betekenis van de woorden die in conclusies worden gebruikt, waarbij de 30 beschrijving en de tekeningen alleen zouden worden gebruikt om een dubbelzinnigheid die is gevonden in de conclusies op te lossen. The claims are not to be interpreted in such a way that the extent of the protection that is sought is to be understood as to be defined by the strict, literal meaning of the words used in the claims, in which the 30 description and the drawings should only be used to an ambiguity which is found to dissolve in the claims. Om de omvang van de bescherming te bepalen die door middel van de conclusies wordt gevraagd dient elk 7 element in gepaste aanmerking te worden genomen dat equivalent is aan een element dat daarin is gespecificeerd. In order to determine the scope of the protection which is sought by means of the claims 7 should each element to be taken into due account the fact that is equivalent to an element that is specified therein.

Claims (12)

 1. 1. Expansievat voor het opvangen van krimp en uitzetting in een pijpleiding, omvattende een veelheid aan relatief 5 elastische ringen die zich rond een as uitstrekken, een veelheid aan relatief onelastische ringen die zich rond de genoemde as uitstrekken, waarbij de relatief elastische ringen en de relatief onelastische ringen steeds om en om tegen elkaar zijn gerangschikt, en ten minste twee 10 verzamelingen van relatief onelastische draden die tegen de buitenzijdes van de relatief elastische ringen zijn bevestigd, waarbij de relatief onelastische ringen tussen de relatief elastische ringen over de relatief onelastische draden zijn aangebracht, waarbij de draden in beide 15 verzamelingen zich parallel in tegenovergestelde helixen over althans nagenoeg de gehele lengte van het expansievat uitstrekken. 1. Expansion tank for the collection of shrinkage and expansion in a pipeline, comprising a plurality of relatively fifth elastic rings which extend about an axis, a plurality of relatively inelastic rings extending around said axis, wherein the relatively elastic rings, and relatively inelastic rings are always alternately be arranged against each other, and at least two 10 sets of relatively inelastic threads which are attached against the outsides of the relatively elastic rings, wherein the relatively inelastic rings between the relatively elastic rings over the relatively inelastic threads provided, wherein the yarns in both sets 15, extending in parallel in opposite helices along at least substantially the entire length of the expansion tank.
 2. 2. Expansievat volgens conclusie 1, waarbij de relatief 20 elastische ringen een grotere dikte hebben dan de relatief onelastische ringen, waarbij de binnendiameters van de ringen althans nagenoeg gelijk zijn. 2. Expansion tank according to claim 1, wherein the elastic rings 20 have a relatively greater thickness than the relatively inelastic rings, the inner diameters of the rings are at least substantially equal.
 3. 3. Expansievat volgens conclusie 2, waarbij de relatief 25 elastische ringen een dikte hebben die ten minste twee maal zo groot, bij voorkeur ongeveer drie maal zo groot is als de dikte van de relatief onelastische ringen. 3. Expansion tank according to claim 2, wherein the relatively elastic rings 25 which have a thickness as large as at least twice, is preferably as great as about three times the thickness of the relatively inelastic rings.
 4. 4. Expansievat volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij de 30 breedtes van de relatief elastische ringen en de relatief onelastische ringen van de zelfde orde grootte zijn, bij voorkeur ongeveer gelijk zijn. 4. Expansion tank according to claim 1, 2 or 3, wherein the widths 30 of the relatively elastic rings and the relatively inelastic rings are of the same order of magnitude, preferably are approximately equal.
 5. 5. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de buitenzijdes van de relatief elastische ringen een althans nagenoeg halfcirkelvormige doorsnede hebben. 5. Expansion tank according to any one of the preceding claims, wherein the outer sides of the relatively elastic rings have a substantially semi-circular cross-section.
 6. 6. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij tegen de binnenzijdes van de ringen over althans nagenoeg de gehele lengte van het expansievat een relatief elastische slijtlaag is aangebracht. 6. Expansion tank according to any one of the preceding claims, wherein a relatively resilient wear layer is applied against the inner sides of the rings along at least substantially the entire length of the expansion tank.
 7. 7. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de gemiddelde helixhoek van de draden tussen 10° en 60°, bij voorkeur tussen 25° en 50°, meer bij voorkeur ongeveer 37,5°. 7. Expansion tank according to any one of the preceding claims, wherein the average helix angle of the threads is between 10 ° and 60 °, preferably between 25 ° and 50 °, more preferably about 37.5 °.
 8. 8. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de uiteinden van het expansievat zijn voorzien van stijve bevestigingsflenzen. 8. Expansion tank according to any one of the preceding claims, wherein the ends of the expansion tank are provided with rigid mounting flanges.
 9. 9. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, 20 waarbij de relatief elastische ringen en/of de relatief elastische slijtlaag van rubber zijn vervaardigd. 9. Expansion vessel according to one of the preceding claims, wherein the relatively elastic rings 20 and / or the relatively resilient wear layer are made of rubber.
 10. 10. Expansievat volgens conclusie 2, waarbij het materiaal van de relatief elastische ringen een substantieel grotere 25 elasticiteit heeft dan het materiaal van de relatief elastische slijtlaag. 10. Expansion tank as claimed in claim 2, wherein the material of the relatively elastic rings 25 has a substantially larger elasticity than the material of the relatively resilient wear layer.
 11. 11. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de relatief onelastische ringen van metaal zijn 30 vervaardigd. 11. Expansion vessel according to one of the preceding claims, wherein the relatively inelastic rings 30 are made of metal. 1 Expansievat volgens conclusie 11, waarbij de metalen ringen zijn opgebouwd uit staaldraad. 1 Expansion vessel according to claim 11, wherein the metal rings are made up of steel wire.
 12. 13. Expansievat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de draden zijn vervaardigd van een materiaal dat is gekozen uit de groep bestaande uit: een ultra-hoog-5 moleculair-gewicht polyethyleen, bijvoorbeeld Dyneema™ of Spectra™, een aramide, bijvoorbeeld Twaron™ of Kevlar™, een thermohardend vloeibaar kristallijn polyoxazol, bijvoorbeeld PBO™ of Zylon™, een thermotropisch vloeibaar kristal polymeer, bijvoorbeeld Vectran™ of Zenite™, koolstof, een 10 polyester. 13. Expansion vessel according to one of the preceding claims, wherein the wires are made of a material which is selected from the group consisting of: an ultra-high-molecular-weight polyethylene 5, for example, Spectra ™ or Dyneema ™, an aramid, for example, Twaron ™ or Kevlar ™, a thermoset liquid crystalline polyoxazol, for example, PBO ™ or Zylon ™, a thermotropic liquid crystal polymer, such as Vectran ™ or Zenite ™, carbon, a 10 polyester.
NL2010032A 2012-12-20 2012-12-20 Expansion. NL2010032C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2010032A NL2010032C (en) 2012-12-20 2012-12-20 Expansion.
NL2010032 2012-12-20

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2010032A NL2010032C (en) 2012-12-20 2012-12-20 Expansion.
PCT/NL2013/050922 WO2014098592A1 (en) 2012-12-20 2013-12-19 Expansion barrel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2010032C true NL2010032C (en) 2014-06-23

Family

ID=47748730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2010032A NL2010032C (en) 2012-12-20 2012-12-20 Expansion.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL2010032C (en)
WO (1) WO2014098592A1 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1696435A (en) * 1923-05-08 1928-12-25 Revere Rubber Co Expansion joint
NL7013250A (en) * 1970-09-08 1972-03-10
GB2057779A (en) * 1979-08-16 1981-04-01 Cables De Lyon Geoffroy Delore A flexible tubular casing for electric cable
US6000434A (en) * 1989-09-11 1999-12-14 Dayco Products, Inc. Flexible hose construction and method of making the same
EP1156257A1 (en) * 2000-02-29 2001-11-21 Asahi Beer Engineering Ltd. Expansion joint device
US20040227343A1 (en) * 2003-02-12 2004-11-18 Yuji Takagi Metallic tubular hose having a rubber or resin hard material layer
EP1555474A1 (en) * 2002-09-03 2005-07-20 Nichirin Co., Ltd. Vibration absorbing pipe

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1696435A (en) * 1923-05-08 1928-12-25 Revere Rubber Co Expansion joint
NL7013250A (en) * 1970-09-08 1972-03-10
GB2057779A (en) * 1979-08-16 1981-04-01 Cables De Lyon Geoffroy Delore A flexible tubular casing for electric cable
US6000434A (en) * 1989-09-11 1999-12-14 Dayco Products, Inc. Flexible hose construction and method of making the same
EP1156257A1 (en) * 2000-02-29 2001-11-21 Asahi Beer Engineering Ltd. Expansion joint device
EP1555474A1 (en) * 2002-09-03 2005-07-20 Nichirin Co., Ltd. Vibration absorbing pipe
US20040227343A1 (en) * 2003-02-12 2004-11-18 Yuji Takagi Metallic tubular hose having a rubber or resin hard material layer

Also Published As

Publication number Publication date Type
WO2014098592A1 (en) 2014-06-26 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5669420A (en) Casing and flexible tubular conduit comprising such a casing and process for producing it
US6827109B2 (en) Flexible hose and method of manufacture
US5044722A (en) Self-supporting optical cable
US4836639A (en) Optical fiber cable having a neutral axis defining a zero stress
US7798234B2 (en) Umbilical assembly, subsea system, and methods of use
US4860798A (en) Reinforced flexible hose
WO2000070256A1 (en) A flexible lightweight composite pipe for high pressure oil and gas applications
US5645110A (en) Flexible high pressure pipe
FR2654795A1 (en) Flexible tubular pipe.
WO2006005689A1 (en) A flexible pipe, its manufacture and use
WO2009128725A1 (en) Sz-laid aluminium power umbilical
US5927344A (en) Subsea flexible pipe
US993934A (en) Metallic spiral hose.
US20140057103A1 (en) Line Systems and Methods and Chafe Jackets Therefor
US20100012342A1 (en) Umbilical
EP0436772A2 (en) Pipe component having the shape of a corrugated hose or a bellow
US8100150B2 (en) Flexible pipe for transporting hydrocarbons, which includes a tubular pipe carcass made of interlocked metal strip
US20040200538A1 (en) Reinforced pipe for a pressurised medium
WO1999066246A1 (en) A reinforced, flexible conduit and a method of manufacturing same
WO1998025063A1 (en) Flexible pipe with internal gasproof undulating metal tube
US20110100899A1 (en) Perforated hexagon-hole tube support for synthetic screen separator
GB2051297A (en) Flexible pipeline
US2857175A (en) Pipe fitting capable of absorbing torsional deflections
JP2000035167A (en) Kinking resistant high pressure hose structure having spirally wound composite extremely inside reinforcing layer
US20130081509A1 (en) Bicycle control cable