NL2005795C - Light Projector. - Google Patents

Light Projector. Download PDF

Info

Publication number
NL2005795C
NL2005795C NL2005795A NL2005795A NL2005795C NL 2005795 C NL2005795 C NL 2005795C NL 2005795 A NL2005795 A NL 2005795A NL 2005795 A NL2005795 A NL 2005795A NL 2005795 C NL2005795 C NL 2005795C
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
light projector
projector according
light source
light
rotation
Prior art date
Application number
NL2005795A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Herman Johan Achterhuis
Original Assignee
Hemsson B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F21V14/00Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements
  • F21V14/04Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by movement of reflectors
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
  • F21S10/00Lighting devices or systems producing a varying lighting effect
  • F21S10/06Lighting devices or systems producing a varying lighting effect flashing, e.g. with rotating reflector or light source
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F21V13/00Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
  • F21V13/02Combinations of only two kinds of elements
  • F21V13/04Combinations of only two kinds of elements the elements being reflectors and refractors
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
  • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
  • F21W2131/30Lighting for domestic or personal use
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
  • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
  • F21W2131/40Lighting for industrial, commercial, recreational or military use
  • F21W2131/406Lighting for industrial, commercial, recreational or military use for theatres, stages or film studios
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2113/00Combination of light sources
  • F21Y2113/10Combination of light sources of different colours
  • F21Y2113/13Combination of light sources of different colours comprising an assembly of point-like light sources
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
  • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Description

P93319NL00 P93319NL00

Titel: Lichteffectprojector Title: Light Projector

De uitvinding heeft betrekking op een lichteffectprojector. The present invention relates to a light projector. Een dergelijke lichteffectprojector is bijvoorbeeld beschreven in het Britse octrooi GB-2 435 090 B. De daarin beschreven projector heeft tot doel met licht een sneeuweffect op een muur, scherm of dergelijk object te projecteren. Such a light projector has been described, for example, in British Patent GB 2435090 B. The therein described projector is aimed to project light having a snow effect on a wall, screen or a similar object.

5 Alhoewel met de bekende inrichting een redelijk goed effect wordt bereikt, is dit vatbaar voor verbetering. 5, although with the known device is achieved in a fairly good effect, this leaves room for improvement. Ook het aantal effecten dat kan worden gerealiseerd is vatbaar voor verbetering. Also, the number of effects that can be achieved is open to improvement.

De uitvinding verschaft hiertoe een lichteffectprojector die is voorzien van: 10 · een frame; The invention provides for this purpose a light projector which is provided with: · a frame 10; • een reflectielichaam voorzien van een manteloppervlak dat is voorzien van een veelvoud van spiegelfacetten, waarbij het reflectielichaam is voorzien van een rotatie-as die roteerbaar is opgenomen in een frame van de lichteffectprojector; • a reflective body provided with a circumferential surface which is provided with a plurality of mirror facets, wherein the reflection member is provided with a rotation shaft which is received rotatably in a frame of the light projector; 15 · een aandrijfmotor voor het aandrijven van de rotatie-as; · 15, a drive motor for driving the rotary shaft; • een concave spiegel die is voorzien van een veelvoud van spiegelfacetten; • a concave mirror which is provided with a plurality of mirror facets; • een lens die is opgesteld tussen de concave spiegel en het reflectielichaam; • a lens which is disposed between the concave mirror and the reflective body; 20 · ten minste één lichtbron die is gericht op de concave spiegel, zodanig dat de diverse lichtstralen die worden gereflecteerd door de spiegelfactten van de concave spiegel via de lens op een reflectiezone van het reflectielichaam vallen en vanaf daar door de spiegelfacetten van het reflectielichaam worden gereflecteerd naar 25 een uitwendig object, zoals bijvoorbeeld een muur, waarbij, in gebruik, het reflectielichaam roteert rond de rotatie-as, waarbij de spiegelfacetten ter hoogte van een bepaalde dwarsdoorsnede van 2 het reflectielichaam de reflectiezone met een bepaalde baansnelheid passeren, en die wordt gekenmerkt doordat lichteffectprojector zodanig is uitgevoerd dat, in gebruik, de baansnelheden van althans een aantal opeenvolgende 5 spiegelfacetten in de genoemde dwarsdoorsnede die de reflectiezone passeren onderling verschillend zijn. 20 · at least one light source which is directed at the concave mirror, in such a way that the various light rays that are reflected by the spiegelfactten of the concave mirror fall through the lens on a reflection area of ​​the reflection member, and from there are reflected by the mirror facets of the reflective body to 25, an external object, such as for example a wall, wherein, in use, the reflective body rotates around the rotational axis, said mirror facets at the level of a certain cross-section of 2, the reflection member passing through the reflection area with a given web speed, and which is characterized in in that light projector is designed such that, in use, the web speeds of at least a number of consecutive mirror facets 5 in the said cross-section which passes through the reflection area are different from each other.

Als gevolg van het feit dat de baansnelheden van althans een aantal opeenvolgende spiegelfacetten die de reflectiezone passeren onderling verschillend zijn, wordt een natuurlijker projectie van sneeuw verkregen 10 doordat de geprojecteerde "vlokken" niet continu met dezelfde snelheid vallen maar, als gevolg van de wisselende baansnelheden van de passerende spiegelfacetten het ene moment iets sneller vallen en dan weer wat langzamer. As a result of the fact that the web speeds of at least a number of consecutive mirror facets that pass through the reflection area are different from each other, a more natural projection of snow is obtained 10 in that the projected "flakes" is not continuously at the same speed traps, but, as a result of the varying web speeds the mirror facets passing one moment falling slightly faster and then slower. Hierdoor wordt de impressie van echte sneeuw beter benaderd. This makes the impression of real snow is approximated better.

In een uitvoeringsvorm van de uitvinding kan de 15 lichteffectprojector zijn voorzien van een reflectielichaam waarvan manteloppervlak van het reflectielichaam zich concentrisch rond een hartlijn uitstrekt. In one embodiment of the invention, the light projector 15 can be provided with a reflecting body whose jacket surface of the reflection member extending concentrically around a central axis. Een dergelijk reflectielichaam kan in een uitvoering een walsvormig lichaam zijn, bijvoorbeeld een concaaf walsvormig lichaam. Such a reflection member may be a roller-shaped body, in an embodiment, for example, a concave roll-shaped body.

Een concaaf walsvormig lichaam heeft tot voordeel dat 20 geprojecteerd “vlokken” in verschillende richtingen naar beneden bewegen, hetgeen een positieve invloed heeft op de natuurgetrouwheid van de impressie van echte sneeuw. A concave-shaped roller body has the advantage that 20 projected "flakes" move downwards in different directions, which has a positive influence on the fidelity of the impression of real snow.

Bij een uitvoering met een rond een hartlijn concentrisch reflectielichaam kunnen de genoemde verschillende baansnelheden worden 25 gerealiseerd doordat de rotatie-as excentrisch ten opzichte van de hartlijn is opgesteld. In an embodiment with a realized around an axis concentric reflective body of the said different web speeds can be 25 because the axis of rotation eccentrically with respect to the axis is arranged. Bij een dergelijke uitvoering kan worden volstaan met een eenvoudige aandrijfmotor die de rotatie-as met continue rotatiesnelheid aandrijft. In such an embodiment, it is sufficient with a simple drive motor which drives the axis of rotation and continuous rotation speed. De excentriciteit veroorzaakt toch een wisselende baansnelheid van de spiegelfacetten die de reflectiezone passeren en daarmee een 30 variabele valsnelheid van de geprojecteerde “vlokken”. The eccentricity does cause a varying web speed of the mirror facets that pass through the reflection area 30, and thus a variable rate of fall of the projected "flakes".

3 3

In een alternatieve uitvoering kunnen de genoemde verschillende baansnelheden worden gerealiseerd doordat de aandrijfmotor een variabel toerental heeft en in gebruik het reflectielichaam met variabele rotatiesnelheid aandrijft. In an alternative embodiment, the said different web speeds can be realized in that the drive motor has a variable rotational speed, and drives in use the reflection member with a variable rotational speed. Zelfs bij een reflectielichaam met een 5 manteloppervlak dat zich concentrisch uitstrekt rond een hartlijn die samenvalt met een hartlijn van de rotatie-as kan dan toch nog de meer natuurgetrouwe impressie van vallende sneeuwvlokken met variabele valsnelheid worden verkregen. Even with a reflecting body having a jacket surface 5 which extends concentrically around a central axis which is coincident with a center line of the rotary shaft may then still be obtained, the more realistic impression of falling snow with a variable rate of fall.

Een dergelijke meer natuurlijke impressie kan in nog een andere 10 uitvoeringsvorm ook worden verkregen wanneer de genoemde verschillende baansnelheden worden gerealiseerd doordat een overbrenging tussen de aandrijfmotor en de rotatie-as is ingericht voor het met een variabele rotatiesnelheid roteren van de rotatie-as bij een vaste aandrijfsnelheid van de aandrijfmotor. Such a more natural impression can be in yet another 10 embodiment can also be obtained when the said different web speeds are realized in that a transmission between the drive motor and the axis of rotation is arranged to rotate at a variable rotational speed of the rotary shaft at a fixed drive speed of the drive motor.

15 In een uitvoeringsvorm van de uitvinding kan de lichteffectprojector zijn voorzien van een regeling die is ingericht voor het regelen van de rotatierichting van de aandrijfmotor. 15 In an embodiment of the invention, the light projector can be provided with a control which is arranged for controlling the direction of rotation of the drive motor.

De omkering van de rotatierichting verschaft aan de inrichting een tweede toepassingmogelijkheid, namelijk die van het realiseren van andere 20 lichteffecten dan vallende sneeuw. The reversal of the direction of rotation provided to the device, a second area of ​​use, namely that of realizing other effects than 20 light falling snow. Zo kan, zeker wanneer de kleur van het licht kan worden gevarieerd, een soort vuurwerkeffect worden gerealiseerd. Thus, especially when the color of the light can be varied, to realize a kind of fireworks effect.

De omkering van de rotatierichting van het reflectielichaam kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een eenvoudige tweestandenschakelaar die bewerkstelligt dat in een eerste stand van de 25 tweestandenschakelaar de motor in een eerste richting roteert en dat in een tweede stand van de tweestanden-schakelaar de motor in een tegengestelde richting roteert. The reversal of the direction of rotation of the reflective body can be realized, for example, with a simple two-position switch, which causes that in a first position of the 25 two-position switch, the motor rotates in a first direction and that in a second position of the two position switch, the motor in an opposite direction rotates. Wanneer de aandrijfmotor een gelijkstroommotor is kan de tweestandenschakelaar het ompolen van de aansluiting van de motor op een voeding, zoals een batterij bewerkstelligen. When the drive motor, effecting a direct-current motor is the two-position switch, the reversing the polarity of the connection of the motor to a power supply, such as a battery.

4 4

In een alternatieve uitvoering kan de regeling zijn uitgevoerd als een electronische besturing die het genoemde effect van omkering van de rotatierichting bewerkstelligd. In an alternative embodiment, the arrangement may be designed as an electronic controller which achieved the effect of said reversal of the direction of rotation.

In een uitvoeringsvorm kan de lichteffectprojector zijn voorzien van 5 een regeling die is ingericht voor het regelen van de rotatiesnelheid van de aandrijfmotor. In one embodiment, the light projector are provided with a fifth control can which is arranged for regulating the rotational speed of the drive motor.

Door regeling van de rotiesnelheid kan de valsnelheid van de "sneeuwvlokken" worden beïnvloed. By controlling the takeaway speed can be affected the falling speed of the "snowflakes". Echter, met name in de feestverlichtingstoepassing, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt kan 10 worden van verschillend gekleurde lichtbronnen en waarbij de rotatierichting kan worden gewisseld, zodat afwisselend omhoog en omlaag bewegende lichtprojecties worden verkregen, is de mogelijkheid om de rotatiesnelheid te variëren van bijzonder voordeel omdat hiermee de bewegingssnelheid van de lichtprojecties kan worden beïnvloed. However, in particular, made in the festive lighting application, using for example 10 can be of differently colored light sources, and wherein the direction of rotation can be rotated so that alternating up and are obtained downwardly moving light projections, is the ability to vary the speed of rotation of particularly advantageous because it the moving speed of the light projections can be influenced.

15 Een regeling voor het variëren van de rotatiesnelheid kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een eenvoudige potentiometer, die bijvoorbeeld in serie is geschakeld met de tweestandenschakelaar, een voeding en de aandrijfmotor. 15 An arrangement for varying the speed of rotation can for instance be realized with a simple potentiometer, for example, which is connected in series with the two-position switch, a power supply and the drive motor.

In een alternatieve uitvoering kan de regeling zijn uitgevoerd als 20 een electronische besturing die is ingericht voor het regelen van de rotatiesnelheid. In an alternative embodiment, the arrangement may be designed as an electronic controller 20 which is arranged for regulating the speed of rotation.

In een nadere uitwerking van de uitvinding kan de lichteffectprojector zijn voorzien van een lichtbrondrager die is voorzien van ten minste één eerste type lichtbron met een eerste kleur en ten minste één 25 tweede type lichtbron met ten minste één tweede kleur die afwijkt van de eerste kleur, waarbij de positie van de lichtbrondrager verstelbaar is, zodanig dat in een eerste stand de straling afkomstig van het eerste type lichtbron op de concave spiegel is gericht en waarbij in een tweede stand de straling afkomstig van het tweede type lichtbron op de concave spiegel is 30 gericht. In a further elaboration of the invention, the light projector can be provided with a light source carrier which is provided with at least one first-type light source having a first color and at least one 25 second-type light source having at least one second color that is different from the first color, wherein the position of the light source carrier is adjustable, such that in a first position is directed, the radiation coming from the first type of light source on the concave mirror, and wherein in a second position the radiation coming from the second type of light source 30 directed at the concave mirror .

5 5

Zoals hiervoor al betoogd, kan de lichteffectprojector door aanwezigheid van verschillende typen lichtbronnen, dat wil zeggen lichtbronnen van verschillend type kleur, naast het totstandbrengen van een impressie van sneeuw ook een impressie van vuurwerk, een verlichte 5 fontein of dergelijk meerkleurig lichteffect bewerkstelligen. As already argued above, the light projector can be done by the presence of different types of light sources, i.e. light sources of different type of color, in addition to the creation of an impression of snow also effect an impression of fireworks, an illuminated 5 fountain or the like, multi-colored lighting effect. Zeker wanneer deze andersgekleurde of meerkleurige lichtbronnen worden gecombineerd met de uitvoeringsvorm waarbij het reflectielichaam in twee richtingen roteerbaar is. Certainly when these differently colored or multi-colored light sources can be combined with the embodiment in which the reflective body is rotatable in two directions.

Nadere uitwerkingen zijn beschreven in de volgconclusies. Further elaborations are described in the dependent claims.

10 Thans zullen de uitvinding en de verdere uitwerkingen daarvan aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld, onder verwijzing naar de tekening, nader worden verduidelijkt. 10 will now to the invention and the further embodiments thereof with reference to an exemplary embodiment, with reference to the drawing, be explained in more detail.

Fig. Fig. 1 toont een vooraanzicht van een uitvoeringsvoorbeeld van de 15 inrichting; 1 shows a front view of an exemplary embodiment of the device 15;

Fig. Fig. 2 toont een doorsnede-aanzicht over lijn II-II uit Fig. 2 is a sectional view taken on the line II-II of Fig. 1; 1;

Fig. Fig. 3 toont een vooraanzicht van het uitvoeringsvoorbeeld onder weglating van de omkas ting; 3 shows a front view of the exemplary embodiment with the omission of the omkas device;

Fig. Fig. 4 toont een perspectief-aanzicht van het uitvoeringsvoorbeeld 20 onder weglating van de omkasting vanaf de achterzijde; 4 shows a perspective view of the exemplary embodiment 20 with the omission of the casing from the rear side;

Fig. Fig. 5 toont een zij-aanzicht van het uitvoeringsvoorbeeld onder weglating van zowel de omkasting als het frame; 5 shows a side view of the exemplary embodiment with the omission of both the casing and the frame; en and

Fig. Fig. 6 toont een perspectief-aanzicht van het uitvoeringsvoorbeeld onder weglating van zowel de omkasting als het frame vanaf de achterzijde. 6 shows a perspective view of the exemplary embodiment with the omission of both the casing and the frame from the rear. 25 25

Het uitvoeringsvoorbeeld van de lichteffectprojector 10 die is getoond in de figuren beschikt over de meeste van de in conclusies beschreven uitvoeringsvormen. The exemplary embodiment of the light projector 10, which is shown in the figures will have the most of the embodiments described in the claims. Het is duidelijk dat ook inrichtingen die slechts over de maatregelen van conclusie 1 beschikken worden geacht 30 binnen het raam van de uitvinding te vallen. It is clear that also devices which are considered to have only the features of claim 1 30, to fall within the scope of the invention.

6 6

Het getoonde uitvoeringsvoorbeeld van lichteffectprojector 10 is voorzien van een omkasting 12 met een een lichtdoorlaatvenster 14. In de omkasting 12 is een frame 16 opgenomen. The exemplary embodiment shown of light projector 10 is provided with a housing 12 with a light transmission window 14. In the casing 12 includes a frame 16. In het frame 16 is een reflectielichaam 18 aangebracht. In the frame 16 there is arranged a reflecting body 18. Het reflectielichaam 18 heeft een 5 manteloppervlak dat is voorzien van een veelvoud van spiegelfacetten 20. Deze spiegelfacetten 20 zijn bij voorkeur vlak uitgevoerd, maar kunnen ook bol of hol zijn uitgevoerd. The reflection member 18 has an outer surface 5 which is provided with a plurality of mirror facets 20. This mirror facets 20 are preferably planar, but may also be convex or concave have been carried out. Het reflectielichaam 18 is voorzien van een rotatie-as 22 die roteerbaar is opgenomen in het frame 16. Verder is de inrichting voorzien van een aandrijfmotor 24 voor het aandrijven van de 10 rotatie-as 22. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld strekt het manteloppervlak zich concentrisch rond een centrale hartlijn A uit. The reflection body 18 is provided with a rotating shaft 22 which is rotatably received in the frame 16. The device is furthermore provided with a drive motor 24 for driving the 10 axis of rotation 22. In the exemplary embodiment shown, the outer surface extends concentrically around a central axis a of. Elke doorsnede loodrecht op de rotatie-as 22 is in hoofdzaak cirkelvormig, zodanig dat het reflectielichaam 18 in hoofdzaak walsvormig is. Each cross-section perpendicular to the axis of rotation 22 is substantially circular in shape, such that the reflective body 18 is essentially roller-shaped. Het walsvormige lichaam kan concaaf zijn uitgevoerd, zoals getoond in de 15 figuren. The roller-shaped body can be made concave, as shown in the 15 figures. Dit heeft het voordeel dat de projecties van de lichtstrallen ofwel de geprojecteerde “vlokken” of “vonken” niet allemaal in dezelfde richting bewegen maar dat de banen daarvan onderling hoeken insluiten. This has the advantage that the projections of the lichtstrallen either the projected "flakes" or "spark" are not all move in the same direction but that the paths thereof enclose mutual angles. Om diezelfde reden kan het walsvormige lichaam ook convex zijn uitgevoerd. For the same reason, the roller-shaped body can also be designed convex. In plaats van een walsvormige uitvoering, dat wil zeggen een reflectielichaam 20 18 met cirkelvormige doorsneden, zijn ook andere uitvoeringen mogelijk. Instead of a roller-shaped construction, that is, a reflective body 18, 20 with circular cross-sections, other embodiments are also possible.

Daarbij kan gedacht worden aan polygone doorsneden met afgeronde hoeken of dergelijke varianten. Consideration may be given to polygonal cross-sections with rounded corners or the like variants.

De inrichting heeft tevens een concave spiegel 26 die is voorzien van een veelvoud van spiegelfacetten 28. Deze spiegelfacetten 28 zijn bij 25 voorkeur vlak uitgevoerd, maar kunnen ook hol of bol zijn uitgevoerd. The apparatus also has a concave mirror 26, which is provided with a plurality of mirror facets 28. This mirror facets 28 are at 25 preferably of flat design, but they can also be concave or convex are performed. Tussen de concave spiegel 26 en het reflectielichaam 18 is een lens 30 opgesteld. Between the concave mirror 26 and the reflective body 18 is a lens 30 is disposed. De inrichting is verder voorzien van ten minste één lichtbron 32a-32c, 34a-34c, 36a-36c,38a-38c die is gericht op de concave spiegel 26, zodanig dat de diverse lichtstralen R die worden gereflecteerd door de 30 spiegelfactten 28 van de concave spiegel 26 via de lens 30 op een 7 reflectiezone Z van het reflectielichaam 18 vallen. The apparatus is further provided with at least one light source 32a-32c, 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c which is directed to the concave mirror 26, in such a way that the various light beams R that are reflected from the 30 spiegelfactten 28 of the concave mirror 26 through the lens 30, fall onto a 7 reflection zone Z of the reflecting body 18. Vanaf daar worden de lichtstralen R door het veelvoud van vlakke spiegelfacetten 20, via het lichtdoorlaatvenster 14, gereflecteerd naar een uitwendig object, zoals bijvoorbeeld een muur of scherm. From there, the light rays are R by the plurality of planar facets mirror 20, via the light transmission window 14, is reflected to an external object, such as a wall or screen. Daarbij worden kleine puntvormige 5 lichtvlekken op het object gevormd. In addition, small point-like light spots 5 formed on the object. In gebruik roteert het reflectielichaam 18 rond de rotatie-as 22. De spiegelfacetten 20 uit een bepaalde dwarsdoorsnede van het reflectielichaam 18 - welke dwarsdoorsnede zich loodrecht op de rotatie-as 22 uitstrekt - passeren de reflectiezone Z met een bepaalde baansnelheid V. De lichteffectprojector 10 wordt gekenmerkt 10 doordat deze zodanig is uitgevoerd dat, in gebruik, de baansnelheden V van opeenvolgende spiegelfacetten 20 die de reflectiezone Z in de genoemde dwarsdoorsnede passeren onderling verschillend zijn. In use, rotates the reflective body 18 around the rotation axis 22. The mirror facets 20 of a certain cross-section of the reflective body 18 - which cross section perpendicular to the axis of rotation 22 extends - passing the reflection zone Z with a given web speed V. The light projector 10 10 is characterized in that it is carried out in such a way that, in use, the web speeds V from successive mirror facets 20 which passes through the reflection area Z in said cross-section are different from each other.

Als gevolg hiervan wordt een meer natuurlijke impressie van vallende sneeuwvlokken of uiteenspattend vuurwerk verkregen. As a result, a more natural impression of falling snow or bursts tend fireworks display is obtained.

15 In een uitvoeringsvorm, waarvan een voorbeeld is getoond in de figuren, kunnen de genoemde verschillende baansnelheden worden gerealiseerd doordat de rotatie-as 22 excentrisch ten opzichte van de hartlijn A van het reflectielichaam 18 is opgesteld. 15 In one embodiment, an example of which is shown in the figures, the said different web speeds can be realized in that the rotating shaft 22 eccentrically with respect to the center line A of the reflection body 18 is arranged. De genoemde excentriciteit E is het duidelijkst zichtbaar is in Fign. The above-mentioned eccentricity E is most clearly visible in Figs. 2 en 5. Om de 20 impressie van vallende sneeuwvlokken zo veel mogelijk te benaderen, kan de excentriciteit E tamelijk klein zijn. 2 and 5. In order to approximate the impression 20 of falling snow flakes as much as possible, the eccentricity E may be quite small. Bij een walsdiameter van bijvoorbeeld 60 mm ter hoogte van de taille van de wals kan worden volstaan met een excentriciteit in het bereik van 0,5-10 mm. With a roller diameter of, for example, 60 mm may be sufficient at the level of the waist of the roller with an eccentricity in the range of 0.5-10 mm. In nadere uitwerking kan de excentriciteit bijvoorbeeld liggen in het bereik van 1-3 mm en meer in het 25 bijzonder ca. 1,5 mm bedragen. In further elaboration, the eccentricity can be, for example, be in the range of 1-3 mm, and more in particular about 1.5 to 25 mm.

In een alternatieve uitvoeringsvorm kunnen de genoemde verschillende baansnelheden worden gerealiseerd doordat de aandrijfmotor 24 een variabel toerental heeft en in gebruik het reflectielichaam 18 met variabele rotatiesnelheid aandrijft. In an alternative embodiment, the said different web speeds can be realized in that the drive motor 24 has a variable speed and in use the reflection member 18 to drive with a variable rotational speed.

8 8

Ook bij een volledig rotatiesymmetrisch reflectielichaam waarvan de hartlijn A samenvalt met de hartlijn van de rotatie-as 22, kan dan de natuurlijker impressie van sneeuw worden gerealiseerd. Even with a fully rotational symmetrical reflective body of which the axis A is coincident with the center line of the axis of rotation 22, than can be realized, the more natural impression of snow.

In nog een alternatieve uitvoeringsvorm kunnen de genoemde 5 verschillende baansnelheden V worden gerealiseerd doordat een overbrenging tussen de aandrijfmotor 24 en de rotatie-as 22 is ingericht voor het met een variabele rotatiesnelheid roteren van de rotatie-as 22 bij een vaste aandrijfsnelheid van de aandrijfmotor 24. In yet an alternative embodiment, can be realized, the referred 5 different web speeds V in that a transmission between the drive motor 24 and the rotating shaft 22 is arranged to rotate at a variable rotational speed of the rotary shaft 22 at a fixed driving speed of the drive motor 24 .

In een eerste voorbeeld van een dergelijke uitvoeringsvorm kan de 10 overbrenging daartoe zijn voorzien van een aandrijfriem 52 en twee poelies 48, 50 waarvan een eerste is verbonden met de rotatie-as 22 en een tweede met een aandrijfas 54 van de aandrijfmotor 24. Wanneer althans één van de poelies 48, 50 ten opzichte van de daarmee verbonden aandrijfas 54, respectievelijk rotatie-as 22 over een niet rotatie-symmetrisch omloopvlak 15 beschikt, leidt dat tot een wisselende rotatiesnelheid van het reflectielichaam 18 en daarmee tot een wisselende baansnelheid V van de spiegelfacetten 20 in de reflectiezone Z. Daarbij dient de aandrijfriem 52 bij voorkeur over enige elasticiteit te beschikken, zodat de wisselende omtrekslengte van de aandrijfriem 52 kan worden opgevangen. In a first example of such an embodiment may be of 10 for this purpose transmission provided with a drive belt 52 and two pulleys 48, 50 of which a first is connected to the rotating shaft 22, and a second one with a drive shaft 54 ​​of the drive motor 24. When at least one of the pulleys 48, 50 with respect to the associated drive shaft 54, respectively, rotating shaft 22 has a non-rotationally-symmetrical circumferential plane 15 has, which leads to a varying rotation speed of the reflective body 18 and thereby to a varying web speed V of the mirror facets 20 in the reflection area Z. in addition, the drive belt 52 should preferably have some elasticity so that the varying circumferential length of the drive belt 52 can be collected.

20 In een tweede voorbeeld van een dergelijke uitvoeringsvorm met variable overbrengen, kan de overbrenging een stangenstelsel of een nokstelsel omvatten dat bij een vaste aandrijfsnelheid van de aandrijfmotor 24 een wisselende rotatiesnelheid van de rotatie-as 22 bewerkstelligt. 20 In a second example of such an embodiment with variable transmission, the transmission may comprise a linkage or a cam assembly that, when a fixed driving speed of the drive motor 24 is a variable speed of rotation of brings about the axis of rotation 22.

In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld is de aandrijfmotor 24 voorzien 25 van een aandrijfas 54 met een poelie 48 die een ten opzichte van de aandrijfas 54 concentrisch omloopvlak heeft. In the exemplary embodiment shown, the driving motor 24 is provided with 25 of a drive shaft 54 ​​having a pulley 48 which has a relative to the drive shaft 54 ​​concentrically orbital plane. Op de rotatie-as 22 van het reflectielichaam 18 is ook een poelie 50 aangebracht die een omloopvlak heeft dat concentrisch is met de rotatie-as 22. Beide poelies 48, 50 zijn werkzaam verbonden via een aandrijfriem 52. In een alternatieve uitvoering 30 zou de aandrijving via een tandwieloverbrenging, via een 9 kettingoverbrenging of via een directe koppeling tussen aandrijfmotor 24 en rotatie-as 22 tot stand kunnen worden gebracht. On the rotation axis 22 of the reflection member 18 is also a pulley 50 is provided which has an orbital plane which is concentric with the axis of rotation 22. Both pulleys 48, 50 are operatively connected via a drive belt 52. In an alternative embodiment 30 would be the drive via a gearing, via a chain transmission or 9, using a direct coupling between drive motor 24 and rotating shaft 22 can be accomplished.

In een uitvoeringsvorm, waarvan een voorbeeld is getoond in de tekeningen, kan de lichteffectprojector 10 zijn voorzien van een 5 lichtbrondrager 42 waarvan de positie of een eventuele afscherming daarop verstelbaar is. In one embodiment, an example of which is shown in the drawings, the light projector 10 may be provided with a fifth light source carrier 42 the position of which, or any partitioning thereon is adjustable. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld wordt de lichtbrondrager 42 gevormd door een roteerbaar in het frame 16 opgestelde balk. In the exemplary embodiment shown, the light source carrier 42 is formed by a rotatably in the frame 16 disposed beam. Het is echter ook denkbaar dat een ander type lichtbrondrager wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld een verschuifbare schijf of balk of een vaste 10 balk met een verschuifbare afscherming waarmee naar keuze de diverse type lichtbronnen kunnen worden afgeschermd en vrijgegeven. However, it is also conceivable that a different type of light source carrier is used, such as, for example, a sliding disc or beam or a fixed bar 10 with a sliding shield for selecting the different types of light sources can be screened off and released. De lichtbrondrager 42 is voorzien van ten minste één eerste type lichtbron 32a-32c met een eerste kleur. The light source carrier 42 is provided with at least one first type of light source 32a-32c with a first color. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld zijn dat drie witte LED's 32a-32c. In the exemplary embodiment shown, in that three white LEDs 32a-32c. Verder is de lichtbrondrager voorzien van ten minste 15 één tweede type lichtbron 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c met ten minste één tweede kleur die afwijkt van de eerste kleur. Further, the light source carrier is provided with at least one second type of light source 15, 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c with at least one second color which is different from the first color. De positie van de lichtbrondrager 42 is zodanig verstelbaar dat in een eerste stand de straling afkomstig van het eerste type lichtbron 32a-32c op de concave spiegel 26 is gericht. The position of the light source carrier 42 is adjustable such that in a first position, the radiation coming from the first type of light source 32a-32c is directed to the concave mirror 26. In een tweede stand van de lichtbrondrager 42 is de straling 20 afkomstig van het tweede type lichtbron 34a-34c op de concave spiegel 26 gericht. In a second position of the light source carrier 42, the radiation 20 coming from the second type of light source 34a-34c directed to the concave mirror 26. In een derde stand van de lichtbrondrager 42 is de straling afkomstig van het derde type lichtbron 36a-36c op de concave spiegel gericht en in een vierde stand van de lichtbrondrager 42 is de straling van een vierde type lichtbron 38a-38c op de concave spiegel 26 is gericht. In a third position of the light source carrier 42 is the radiation coming from the third type of light source 36a-36c directed to the concave mirror, and in a fourth position of the light source carrier 42 is the radiation of a fourth type of light source 38a-38c on the concave mirror 26, is directed. De stand 25 van de lichtbrondrager 42 kan worden versteld met draaiknop 44. Daarbij verdient het de voorkeur dat slecht dat type lichtbron ook daadwerkelijk brand waarvan de straling op de concave spiegel 24 is gericht en dat de overige typen lichtbronnen zijn uitgeschakeld. The position 25 of the light source carrier 42 can be adjusted by rotating the knob 44. In addition, it is preferred that badly that type of light source actually burning the radiation of which on the concave mirror 24 is directed, and that the other types of light sources are turned off. Dit om strooilichteffect te verhinderen. This is to prevent stray light effects. Voor sommige toepassing is het echter ook voorstelbaar dat 30 twee of meer typen lichtbronnen tegelijkertijd zijn ingeschakeld. For some purposes, however, it is also conceivable that two or more types of light sources 30 are turned on at the same time.

10 10

In een uitvoeringsvorm kan het eerste type lichtbron worden gevormd door ten minste twee witte LED's. In one embodiment, the first type of light source are formed by at least two white LEDs. In het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld zijn dat drie witte LED's 32a-32c. In the present exemplary embodiment in that three white LEDs 32a-32c. Het tweede, en indien aanwezig derde en vierde type lichtbron 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c 5 kan worden gevormd door ten minste twee niet-witte LED's van onderling verschillende kleuren. The second, and if present, third, and fourth type of light source 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c 5 may be formed by at least two non-white LEDs of mutually different colors. Hiermee kan een veelkleurig vuurwerkachtig of fonteinachtig effect worden gerealiseerd. This can be realized a multi-colored fireworks-like or fountain-like effect.

In een alternatieve uitvoeringsvorm kan het eerste type lichtbron worden gevormd door ten minste twee witte LED's. In an alternative embodiment, the first type of light source are formed by at least two white LEDs. In het onderhavige 10 uitvoeringsvoorbeeld zijn dat drie witte LED's 32a-32c. In the present exemplary embodiment, 10 in that three white LEDs 32a-32c. Het tweede, en indien aanwezig derde en vierde type lichtbron 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c kan worden gevormd door ten minste twee niet-witte LED's met gelijke kleur, bijvoorbeeld drie rode LED's 34a-34c voor het tweede type lichtbron, drie groene LED's 36a-36c voor het derde type lichtbron en drie gele LED's 15 38a-38c voor het vierde type lichtbron. The second, and if present, third, and fourth type of light source 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c can be formed by at least two non-white LEDs with the same color, e.g., three red LED's 34a-34c, for the second type of light source, three green LED's 36a-36c for the third type of light source and three yellow LEDs 15, 38a-38c for the fourth type of light source. Hiermee kan bijvoorbeeld een vuurwerk-, fontein- of sneeuweffect van een andere uniforme kleur worden gerealiseerd. With this example, a pyrotechnic, fontein- or snow effect of a different uniform color can be realized. De aanwezigheid van twee of meer puntlichtbronnen per type lichtbron 32, 34, 36, 38 vergroot verrassenderwijs de impressie van diepte of drie dimensies van de geprojecteerde lichtvlekken, hetgeen tot een 20 natuurlijker impressie van sneeuw, vuurwerk of verlichte fontein leidt dan bij gebruik van een enkele puntbron. The presence of two or more point light sources per type of light source 32, 34, 36, 38 increases, surprisingly, the impression of depth or three dimensions of the projected light spots, which leads to a 20 more natural impression of snow, fireworks or illuminated fountain result than when using a single point source.

In een uitvoeringsvorm kan de lichteffectprojector 10 zijn voorzien van een regeling 40 die is ingericht voor het regelen van de rotatierichting van de aandrijfmotor 24. Aldus kunnen niet alleen neerwaarts bewegende 25 lichtprojecties worden geproduceerd maar ook omhoog bewegende lichtprojecties. In one embodiment, the light projector 10 is provided with a control 40 which is arranged to control the direction of rotation of the drive motor 24. Thus, can be produced not only downwardly moving light projections 25 but also upwardly moving light projections. Voor de impressie van vuurwerk of een fontein is dit van groot belang. This is very important for the impression of fireworks or a fountain. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld is de lichteffectprojector 10 hiertoe voorzien van een potentiometer 40 die regelbaar is met een draaiknop 46. De potentiometer 40 van het getoonde uitvoeringsvoorbeeld 30 bevat tevens de mogelijkheid om de stroomrichting om te polen, zodat de 11 rotatierichting van de aandrijfmotor 24 omkeert. In the exemplary embodiment shown, the light projector 10 for this purpose is provided with a potentiometer 40 which is adjustable with a knob 46. The potentiometer 40 of the exemplary embodiment shown, 30 also includes the ability to control the flow direction in order to poles, so that the 11 direction of rotation of the drive motor 24 reverses . In het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld vormt de potentiometer 40 tevens een regeling die is ingericht voor het regelen van de rotatiesnelheid van de aandrijfmotor 24. In the present exemplary embodiment, the potentiometer 40 also forms an arrangement which is arranged for regulating the rotational speed of the drive motor 24.

In een alternatief uitvoeringsvoorbeeld kan de regeling ook worden 5 gevormd door een elektronische regeling met een CPU. In an alternative exemplary embodiment, the control may also be 5 formed by an electronic control with a CPU. In plaats van een enkele potentiometer 40 met ompoolfunctie kan ook gebruik worden gemaakt van een potentiemeter 40 die in serie is geschakeld met een ompoolschakelaar. Instead of using a single potentiometer 40 with ompoolfunctie, use can also be made of a potentiometer 40 which is connected in series with a pole-reversing switch.

In een alternatieve sterk vereenvoudigde uitvoeringsvorm van 10 lichteffectprojector 10 kan worden afgezien van de verstelbare lichtbrondrager 42. Een dergelijke eenvoudige uitvoeringsvorm kan beschikken over een vaste lichtbrondrager, waarbij de ten minste ene lichtbron wordt gevormd door ten minste twee en bij voorkeur drie witte LED's 32a-32c. In an alternative simplified embodiment of 10 light projector 10 can be apart from the adjustable light source carrier 42. Such a simple embodiment may have a solid light source support, wherein the at least one light source is formed by at least two, and preferably three white LED's 32a- 32c. Het eerder genoemde 3D-effect wordt hiermee tevens 15 bewerkstelligd en de excentriciteit draagt ook bij aan een meer natuurlijke impressie van vallende sneeuwvlokken. The above-mentioned 3-D effect is hereby also effected 15 and the eccentricity also contributes to a more natural impression of falling snowflakes.

Om de natuurlijke impressie van sneeuw, waarvan het vlokkenpatroon toch met name door onregelmatigheid wordt gekenmerkt, nog verder te benaderen, kunnen in een uitvoeringsvorm van de 20 lichtprojector 10 de spiegelfacetten 20 op het reflectielichaam 18 in wildverband (e. irregular bond) ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. To the natural impression of snow, of which the flakes pattern anyway, in particular, is characterized by irregular, to approach even further, can be included in an embodiment of the 20 light projector 10, the mirror facets 20 onto the reflective body 18 in wild-associated (e. Irregular bond) with respect to each other are positioned.

De natuurlijke impressie van sneeuwvlokken kan nog verder worden versterkt wanneer ook de spiegelfacetten 28 op de concave spiegel 26 in wildverband ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. The natural impression of snowflakes can be further enhanced if the number of mirror facets 28 on the concave mirror 26 are positioned in wild-relationship relative to each other. In het getoonde 25 uitvoeringsvoorbeeld is daar niet voor gekozen, daar is sprake van een eenvoudig tegelverband (e. stack bond). In the exemplary 25 embodiment, there is not chosen, there is question of a simple connection tile (e. Stack bond).

De uitvinding is niet beperkt tot het beschreven uitvoeringsvoorbeeld. The invention is not limited to the exemplary embodiment described. Diverse wijzigingen binnen de reikwijdte zoals gedefinieerd door de conclusies vallen binnen de mogelijkheden. Various modifications within the scope as defined by the claims fall within the possibilities. De diverse 30 uitvoeringsvormen die zijn beschreven, kunnen onafhankelijk van elkaar of 12 in combinatie met elkaar worden toegepast. 30 The various embodiments which have been described, can be independently of one another, or 12 can be used in combination with each other. De in de conclusies opgenomen verwijzigingscijfers beperken de conclusies niet. The reference numerals limit the claims are included in the claims do not.

Claims (18)

1. Lichteffectprojector voorzien van: • een frame (16); 1. Light projector comprising: • a frame (16); • een reflectielichaam (18) voorzien van manteloppervlak dat is voorzien van een veelvoud van spiegelfacetten (20), waarbij het 5 reflectielichaam (18) is voorzien van een rotatie-as (22) die roteerbaar is opgenomen in het frame (16) van de lichteffectprojector (10); • a reflecting body (18) provided with mantle surface which is provided with a plurality of mirror facets (20), wherein the fifth reflective body (18) is provided with a rotary shaft (22) which is rotatably received in the frame (16) of the light projector (10); • een aandrijfmotor (24) voor het aandrijven van de rotatie-as (22); • a drive motor (24) for driving the rotary shaft (22); • een concave spiegel (26) die is voorzien van een veelvoud van 10 spiegelfacetten (28); • a concave mirror (26) which is provided with a plurality of mirror facets 10 (28); • een lens (30) die is opgesteld tussen de concave spiegel (26) en het reflectielichaam (18); • a lens (30) which is arranged between the concave mirror (26) and the reflective body (18); • ten minste één lichtbron (32a-32c, 34a-34c, 36a-36c,38a-38c) die is gericht op de concave spiegel (26), zodanig dat de diverse 15 lichtstralen (R) die worden gereflecteerd door de spiegelfactten (28) van de concave spiegel (26) via de lens (30) op een reflectiezone (Z) van het reflectielichaam (18) vallen en vanaf daar door de spiegelfacetten (20) van het reflectielichaam (18) worden gereflecteerd naar een uitwendig object, zoals bijvoorbeeld een 20 muur, waarbij, in gebruik, het reflectielichaam (18) roteert rond de rotatie-as (22), waarbij de spiegelfacetten (20) ter hoogte van een bepaalde dwarsdoorsnede van het reflectielichaam (18) de reflectiezone (Z) met een bepaalde baansnelheid (V) passeren, gekenmerkt doordat lichteffectprojector (10) zodanig is uitgevoerd dat, in 25 gebruik, de baansnelheden (V) van althans een aantal opeenvolgende spiegelfacetten (20) in de genoemde dwarsdoorsnede die de reflectiezone (Z) passeren onderling verschillend zijn. • at least one light source (32a-32c, 34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) which is directed to the concave mirror (26), in such a way that the number of 15 light beams (R) that are reflected by the spiegelfactten (28 ) of the concave mirror (26) through the lens (30) on a reflecting zone (Z) of the reflective body (18) are covered, and from there are reflected by the mirror facets (20) of the reflective body (18) to an external object, such as for example, a 20 wall, wherein, in use, the reflective body (18) rotates about the axis of rotation (22), wherein the mirror facets (20) at the level of a certain cross-section of the reflective body (18), the reflection zone (Z) with a certain web speed (V) passing through, characterized in that light projector (10) is designed in such a manner that, in 25 use, the web speeds (V) of at least a number of consecutive mirror facets (20) in the said cross-section which passes through the reflection zone (Z) are mutually different .
2. De lichteffectprojector volgens conclusie 1, waarbij het 5 manteloppervlak van het reflectielichaam (18) zich concentrisch rond een hartlijn (A) uitstrekt. 2. The light projector according to claim 1, wherein the shell surface 5 of the reflection member (18) extending concentrically around a central axis (A).
3. De lichteffectprojector volgens conclusie 2, waarbij het reflectielichaam (18) een walsvormig lichaam is, bijvoorbeeld een concaaf 10 walsvormig lichaam. 3. The light projector according to claim 2, wherein the reflection body (18) is a roller-shaped body, for example, a concave 10 roller-shaped body.
4. De lichteffectprojector volgens conclusie 2 of 3, waarbij de genoemde verschillende baansnelheden (V) worden gerealiseerd doordat de rotatie-as (22) excentrisch ten opzichte van de hartlijn (A) is opgesteld. 4. The light projector according to claim 2 or 3, wherein are realized the said different web speeds (V), in that the rotation axis (22) eccentric with respect to the axis (A) is arranged. 15 15
5. De lichteffectprojector volgens één der conclusies 1-3, waarbij de genoemde verschillende baansnelheden (V) worden gerealiseerd doordat de aandrijfmotor (24) een variabel toerental heeft en in gebruik het reflectielichaam (18) met variabele rotatiesnelheid aandrijft. 5. The light projector according to any one of claims 1-3, wherein are realized the said different web speeds (V), in that the drive motor (24) has a variable speed and in use the reflection member (18) drives with variable speed of rotation. 20 20
6. De lichteffectprojector volgens één der conclusies 1-3, waarbij de genoemde verschillende baansnelheden (V) worden gerealiseerd doordat een overbrenging tussen de aandrijfmotor (24) en de rotatie-as (22) is ingericht voor het met een variabele rotatiesnelheid roteren van de rotatie-as (22) bij 25 een vaste aandrijfsnelheid van de aandrijfmotor (24). 6. The light projector according to any one of claims 1-3, wherein the can be realized said different web speeds (V), in that a transmission between the drive motor (24) and the axis of rotation (22) is adapted to rotate with a variable rotational speed of the axis of rotation (22), at 25 a fixed driving speed of the drive motor (24).
7. De lichteffectprojector volgens conclusie 6, waarbij de overbrenging is voorzien van een aandrijfriem (52) en twee poelies (48, 50) waarvan een eerste is verbonden met de rotatie-as (22) en een tweede met een aandrijfas 30 (54) van de aandrijfmotor (24), waarbij althans één van de poelies (48, 50) ten opzichte van de daarmee verbonden aandrijfas (54), respectievelijk rotatie-as (22) een niet rotatie-symmetrisch omloopvlak heeft, waarbij de aandrijfriem (52) over enige elasticiteit beschikt. 7. The light projector according to claim 6, wherein the transmission is provided with a drive belt (52) and two pulleys (48, 50) of which a first is connected to the axis of rotation (22) and a second one with a drive shaft 30 (54) of the drive motor (24), which at least has a non-rotationally-symmetrical circulation plane one of the pulleys (48, 50) with respect to the associated drive shaft (54), respectively, axis of rotation (22), wherein the drive belt (52) has some elasticity.
8. De lichteffectprojector volgens conclusie 6, waarbij de overbrenging een stangenstelsel of een nokstelsel omvat dat bij een vaste aandrijfsnelheid van de aandrijfmotor (24) een wisselende rotatiesnelheid van de rotatie-as (22) bewerkstelligt. 8. The light projector according to claim 6, wherein the transmission of a linkage or cam assembly includes a system which produces a varying rotational speed of the rotary shaft (22) at a fixed driving speed of the drive motor (24).
9. De lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de spiegelfacetten (20) van het reflectielichaam (18) vlak zijn uitgevoerd. 9. The light projector according to any one of the preceding claims, wherein the mirror facets (20) of the reflective body (18) of flat design.
10. De lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, 15 waarbij de spiegelfacetten (28) van de concave spiegel (26) vlak zijn uitgevoerd. 10. The light projector according to any one of the preceding claims, 15 wherein the mirror facets (28) of the concave mirror (26) of flat design.
11. Lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, voorzien van: 20. een regeling (40) die is ingericht voor het regelen van de rotatierichting van de aandrijfmotor (24). 11. Light projector according to any one of the preceding claims, comprising: 20. a control unit (40) which is arranged for controlling the direction of rotation of the drive motor (24).
12. Lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, voozien van: 25. een regeling (40) die is ingericht voor het regelen van de rotatiesnelheid van de aandrijfmotor (24). 12. Light projector according to any one of the preceding claims, provide with: 25. a control unit (40) which is arranged for regulating the rotational speed of the drive motor (24).
13. Lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ten minste ene lichtbron wordt gevormd door drie witte LED's (32a-32c). 13. Light projector according to any one of the preceding claims, wherein the at least one light source is formed by three white LEDs (32a-32c). 30 30
14. Lichteffect projector volgens één der voorgaande conclusies, voorzien van: • een lichtbrondrager (42) die is voorzien van o ten minste één eerste type lichtbron (32a-32c) met een eerste 5 kleur; 14. Light projector according to any one of the preceding claims, provided with: • a light source carrier (42) which is equipped with o at least one first type of light source (32a-32c) having a first color 5; en o ten minste één tweede type lichtbron (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) met ten minste één tweede kleur die afwijkt van de eerste kleur; and o at least one second type of light source (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) with at least one second color which is different from the first color; waarbij de positie van de lichtbrondrager (42) of een eventuele 10 afscherming daarop verstelbaar is, zodanig dat in een eerste stand de straling afkomstig van het eerste type lichtbron (32a-32c) op de concave spiegel (26) is gericht en waarbij in een tweede stand de straling afkomstig van het tweede type lichtbron (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) op de concave spiegel (26) is gericht. wherein the position of the light source carrier (42) or a possible 10 shield thereon is adjustable, such that in a first position, the radiation coming from the first type of light source (32a-32c) onto the concave mirror (26) is directed and which, in a second position, the radiation coming from the second type of light source (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) is directed to the concave mirror (26). 15 15
15. Lichteffectprojector volgens conclusie 14, waarbij het eerste type lichtbron (32a-32c) wordt gevormd door ten minste twee witte LED's en waarbij het tweede type lichtbron (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) wordt gevormd door ten minste twee niet-witte LED's van onderling verschillende 20 kleuren. 15. Light projector according to Claim 14, wherein the first type of light source (32a-32c) is formed by at least two white LEDs, and wherein the second type of light source (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) is formed by at least two non-white LEDs of differing colors 20.
16. Lichteffectprojector volgens conclusie 14, waarbij het eerste type lichtbron (32a-32c) wordt gevormd door ten minste twee witte LED's en waarbij het tweede type lichtbron (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) wordt 25 gevormd door ten minste twee niet-witte LED's met gelijke kleur. 16. Light projector according to Claim 14, wherein the first type of light source (32a-32c) is formed by at least two white LEDs, and wherein the second type of light source (34a-34c, 36a-36c, 38a-38c) 25 is formed by at least two non-white LEDs with the same color.
17. Lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de spiegelfacetten (20) op het refLectielichaam (18) in wildverband ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. 17. Light projector according to any one of the preceding claims, wherein the mirror facets (20) onto the reflective body (18) are positioned in wild relationship with respect to each other. 30 30
18. Lichteffectprojector volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de spiegelfacetten (28) op de concave spiegel (26) in wildverband ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. 18. Light projector according to any one of the preceding claims, wherein the mirror facets (28) onto the concave mirror (26) are positioned in wild relationship with respect to each other. 5 5
NL2005795A 2010-12-01 2010-12-01 Light Projector. NL2005795C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2005795 2010-12-01
NL2005795A NL2005795C (en) 2010-12-01 2010-12-01 Light Projector.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2005795A NL2005795C (en) 2010-12-01 2010-12-01 Light Projector.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2005795C true NL2005795C (en) 2012-06-04

Family

ID=44529341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2005795A NL2005795C (en) 2010-12-01 2010-12-01 Light Projector.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2005795C (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6220727B1 (en) * 1999-11-15 2001-04-24 Ming-Cheng Chang Reflective mechanism for a computer-controlled stage lamp
DE20113380U1 (en) * 2001-08-10 2001-11-29 Thieme Sport Gmbh Drive for mirror ball
US6361188B1 (en) * 2000-10-13 2002-03-26 Thomas A. Kuts Method and apparatus for generating three dimensional light patterns
US20060133098A1 (en) * 2004-12-20 2006-06-22 Ming-Kuei Lin Party lamp
GB2435090A (en) * 2006-02-09 2007-08-15 Lynne Levesley Snow effect lighting

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6220727B1 (en) * 1999-11-15 2001-04-24 Ming-Cheng Chang Reflective mechanism for a computer-controlled stage lamp
US6361188B1 (en) * 2000-10-13 2002-03-26 Thomas A. Kuts Method and apparatus for generating three dimensional light patterns
DE20113380U1 (en) * 2001-08-10 2001-11-29 Thieme Sport Gmbh Drive for mirror ball
US20060133098A1 (en) * 2004-12-20 2006-06-22 Ming-Kuei Lin Party lamp
GB2435090A (en) * 2006-02-09 2007-08-15 Lynne Levesley Snow effect lighting

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3538323A (en) Decorative light source
US6600600B2 (en) Projection screen and projection method
US4535394A (en) Variable color floodlight
US6781129B2 (en) Dual eye motion detector assembly
US5980066A (en) Lighting system with multiple beam shapes
US4196461A (en) Pattern generating entertainment device
US20020105729A1 (en) Projection display with full color saturation and variable luminosity
US4975811A (en) Method and apparatus for illumination of a liquid droplet fountain to produce rainbows
US3868501A (en) Light boxes with fresnel lenses
US5572375A (en) Method and apparatus for manipulating, projecting and displaying light in a volumetric format
US5402327A (en) Means and method for highly controllable lighting
US3215022A (en) Apparatus for projected light effects
US5665305A (en) Lighting system with multiple beam shapes
US6142652A (en) Color filter module for projected light
EP0611921A2 (en) Apparatus for simulating flames or a solid fuel fire
US5188452A (en) Color mixing lighting assembly
US3793755A (en) Illuminated display apparatus
US6502961B1 (en) Conical lens array to control projected light beam color, divergence, and shape
US6817737B2 (en) Light projector
US6048081A (en) Beam divergence and shape controlling module for projected light
US20020109821A1 (en) Projection display with multiply filtered light
EP1780462A1 (en) Process for modulated illumination of a road and headlamp using this process
US20070109813A1 (en) Directionally controllable night light
US5579163A (en) Method and apparatus for producing spectral displays
WO2005076602A1 (en) Display apparatus