NL2002165C - Mattress bed base mounting. - Google Patents

Mattress bed base mounting. Download PDF

Info

Publication number
NL2002165C
NL2002165C NL2002165A NL2002165A NL2002165C NL 2002165 C NL2002165 C NL 2002165C NL 2002165 A NL2002165 A NL 2002165A NL 2002165 A NL2002165 A NL 2002165A NL 2002165 C NL2002165 C NL 2002165C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
system
mattress
bed base
bed
cover
Prior art date
Application number
NL2002165A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jan Willem Rollerman
Original Assignee
Kuperus B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kuperus B V filed Critical Kuperus B V
Priority to NL2002165A priority Critical patent/NL2002165C/en
Priority to NL2002165 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL2002165C publication Critical patent/NL2002165C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
  • A47C21/00Attachments for beds, e.g. sheet holders, bed-cover holders; Ventilating, cooling or heating means in connection with bedsteads or mattresses
  • A47C21/02Holders for loose bed elements, e.g. sheet holders; bed cover holders
  • A47C21/026Pillow holders; Mattress holders
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
  • A47C20/00Head -, foot -, or like rests for beds, sofas or the like
  • A47C20/04Head -, foot -, or like rests for beds, sofas or the like with adjustable inclination

Description

MATRAS-BEDBODEMBEVESTIGING MATTRESS-bed base CONFIRMATION

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een stelsel van een verstelbare bedbodem en een matras. The present invention relates to a system of an adjustable bed base and a mattress. Een voorbeeld van een bedbodem met matras is de 5 boxspring-combinatie, waarin de bedbodem verend is uitgevoerd en aangeduid wordt als box. An example of a bed base with mattress is the box spring combination 5, wherein the bed base is resilient and is referred to as a box.

In de praktijk zijn er vele soorten van dergelijke stelsels bekend. In practice, there are many types of such systems are known. Het is een trend op het vakgebied om de bekende stelsels vrijstaand te plaatsen. It is a trend in the art in order to place the free-standing prior art systems. De verstelbare bedbodem rust dan op een laag onderstel. The adjustable bed base then rests on a low gear. Bij uitvoeringen waarin wel een ledikant 10 aanwezig is, steekt de verstelbare bedbodem in verstelde positie boven de rand van het ledikant uit. In embodiments in which a bedstead or 10 is present, the adjustable bed base protrudes in the adjusted position above the edge of the bed from. Bij de bovengenoemde stelsels is het noodzakelijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat de matras van de bedbodem afschuift bij het verstellen ervan. In the above schemes, it is necessary to take measures to prevent the mattress sliding off the bed base during adjustment thereof.

Het is in de praktijk bekend om aan het voeteneinde van de bedbodem een 15 beugel te plaatsen om te zorgen dat de matras niet van de bedbodem afschuift bij het verstellen van de bedbodem. It is known in practice to place a bracket 15 at the foot end of the bed base in order to ensure that the mattress does not slide off the bed base during adjustment of the bed base. Een dergelijke beugel is ontsierend ondanks dat deze gestoffeerd kan worden uitgevoerd in de kleuren van het bed. Such a bracket is unsightly despite the fact that this can be carried out upholstered in the colors of the bed. De bekende beugel wordt bovendien als hinderlijk ervaren door gebruikers, die aan het voeteneinde op het bed willen kunnen zitten. The bracket is additionally known as a nuisance by users who want to sit on the bed at the foot end.

20 De uitvinding heeft tot doel om een stelsel van de aan het begin genoemde soort te verschaffen, dat deze nadelen opheft. 20 The invention has for its object to provide a system of the type mentioned at the beginning, which obviates these drawbacks. Het stelsel volgens de uitvinding heeft daartoe het kenmerk, dat het is voorzien van middelen voor het losneembaar bevestigen van de matras aan de bedbodem. The system according to the invention is for this purpose characterized in that it is provided with means for releasably fastening the mattress to the bed bottom.

Door daadwerkelijke bevestiging van de matras en de bedbodem aan elkaar 25 is de bekende beugel overbodig geworden. Through actual attachment of the mattress and the bed base to each other 25, the known bracket has become unnecessary.

In een eerste voorkeursuitvoeringsvorm zijn de bevestigingsmiddelen aan het voeteneinde aangebracht. In a first preferred embodiment, the fasteners to the foot end are arranged. Aanvraagster is van mening dat bevestiging uitsluitend aan het voeteneinde van het bed volstaat om de verschuiving van de matras ten opzichte van de bedbodem te voorkomen. The Applicant is of the opinion that attachment only at the foot end of the bed suffices to prevent shifting of the mattress relative to the bed base. Bij het verstellen ontstaan immers de 30 grootste schuifkrachten in het gebied van het voeteneinde van het bed. In fact adjust arise the 30 largest shear forces in the region of the foot end of the bed.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm strekken de bevestigingsmiddelen zich uit over een aanmerkelijk deel van de breedte van het stelsel. According to a further preferred embodiment, the fastening means extend over a considerable part of the width of the array. Door de bevestigingsmiddelen over de breedte van de bedbodem en de matras te laten aangrijpen kan op effectieve wijze een robuuste bevestiging worden 35 bewerkstelligd. Due to engage the attachment means across the width of the bed base and the mattress 35 may be accomplished a robust attachment in an effective manner.

2 2

In een nadere uitwerking omvatten de bevestigingsmiddelen een langwerpig element en bevestigingselementen voor losneembare bevestiging van het langwerpige element. In a further elaboration the fastening means comprise an elongate element and attaching elements for releasable attachment of the elongate element. Een langwerpig element bestrijkt op effectieve wijze een aanmerkelijk deel van de breedte van de bedbodem en de matras. An elongate element covers in an effective manner, a substantial part of the width of the bed base and the mattress.

5 In weer een nadere uitwerking omvatten de bevestigingsmiddelen een omslag voor opname van het langwerpige element. 5 In a yet further elaboration, the fastening means comprise a cover for receiving the elongate element. Een omslag is onopvallend te integreren in de bedbodem of de matras tegen relatief lage productiekosten. A cover is discreetly integrated into the bed frame or the mattress at relatively low production costs.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de omslag op de matras aangebracht en zijn de bevestigingselementen op de bedbodem aangebracht. In a further preferred embodiment, the cover is arranged on the mattress and the attaching elements mounted on the bed base.

10 In een praktische uitvoeringsvorm omvatten de bevestigingselementen klembeugels. 10 In a practical embodiment the attaching elements comprise clamping brackets. In weer een verder praktische uitvoeringsvorm is het langwerpige element staafvormig. In yet another practical embodiment the elongate element is rod-shaped. Door keuze voor een staaf, klembeugels en een omslag zijn de bevestigingsmiddelen uit het stelsel volgens de uitvinding tegen lage kosten te realiseren. By selection for a rod, clamping brackets and a cover are to realize the fastening means of the system according to the invention at low cost.

15 De uitvinding zal nu nader worden toegelicht aan de hand van de bijgevoegde figuren, waarin 15 The invention will now be explained in more detail with reference to the accompanying figures, in which

Figuur 1 een schematisch aanzicht toont van een voorkeursuitvoeringsvorm van het stelsel volgens de uitvinding; Figure 1 shows a schematic view of a preferred embodiment of the system according to the invention;

Figuur 2 het stelstel uit figuur 1 in explosieaanzicht toont; Figure 2 alternance of figure 1 in exploded view; 20 Figuur 3 een detail uit het stelsel uit figuur 1 in schematisch aanzicht toont en; 20 Figure 3 shows a detail of the system of figure 1 in schematic view;

Figuur 4 de bevestigingsmiddelen uit figuur 3 in meer detail toont. Figure 4 shows the attachment means of Figure 3 in more detail.

Figuur 1 toont een schematisch aanzicht van een stelsel 1 volgens de uitvinding. Figure 1 shows a schematic view of a system 1 according to the invention. Figuur 2 toont stelsel 1 in explosieaanzicht. Figure 2 shows assembly 1 in exploded view. Stelsel 1 omvat een bedbodem 2 met daarop een matras 3. De bedbodem 2 is verstelbaar, elektrisch dan 25 wel handmatig. System 1 comprises a bed base 2 with a mattress 3 thereon, the bed base 2 is adjustable, electrically than 25 or manually. Bedbodem 2 heeft een aanmerkelijke dikte, hetgeen een aanduiding is dat deze luxe is uitgevoerd, bijvoorbeeld verend. Bed base 2 has a considerable thickness, which is an indication that this luxury is carried out, for example, resiliently. Matras 3 heeft ook een aanmerkelijke dikte en is tevens luxe uitgevoerd. Mattress 3 also has a considerable thickness and is also carried out luxury. De combinatie van een verende bedbodem 2 met een luxe matras 3 is op het vakgebied bekend onder de term boxspring. The combination of a sprung bed base 2 with a luxurious mattress 3 is known in the field by the term box spring. Ter illustratie is de boxspring opgenomen in een ombouw of ledikant 10. By way of illustration the box spring is accommodated in a surround or bed 10.

30 Volgens de uitvinding zijn de matras 3 en de bedbodem 2 aan elkaar bevestigd op losneembare wijze. 30 According to the invention, the mattress 3 and the bed base 2 fixed to each other in releasable manner. In de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm is de matras 3 voorzien van een omslag 4. De omslag is ingenaaid en is bijvoorkeur vervaardigd van dezelfde stof als de matras 3. De omslag 4 is daarmee onopvallend geïntegreerd in de matras 3. In de omslag 4 is een langwerpig voorwerp 5 gestoken. the mattress 3 is In the shown preferred embodiment is provided with a cover 4. The cover is sewn, and is preferably made of the same material as the mattress 3. The cover 4 is thus integrated inconspicuously into the mattress 3. In the cover 4 has an elongate object 5 is inserted.

35 In de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm is het langwerpige voorwerp een staaf 5. De staaf 5 is losneembaar bevestigbaar aan de bedbodem 2. De bedbodem 2 is daartoe voorzien van twee klembeugels 6, waarin de staaf 5 kan worden opgenomen. 35 In the shown preferred embodiment the elongate object is a rod 5. The rod 5 is removably attachable to the bed base 2. Bed base 2 is provided for this purpose with two clamping brackets 6 in which rod 5 can be received. Als alternatief voor de klembeugels 6 kunnen ook andere op het 3 vakgebied geschikte bevestigingselementen voor het losneembaar bevestigen van de staaf 5 worden toegepast. As an alternative to the clamping brackets 6 may also be applied to the other third field of suitable fastening elements for the detachable attachment of the rod 5. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld bussen, waar het uiteinde van staaf 5 door heen gestoken kan worden. An example of this are, for example buses, where the end of rod 5 can be inserted through it.

Figuur 3 toont de bevestigingsmiddelen in meer detail opgenomen in het 5 voeteneinde van het stelsel volgens de uitvinding. Figure 3 shows the attachment means in greater detail included in the foot end 5 of the system according to the invention. Figuur 4 toont de bevestigingsmiddelen volgens de uitvinding in explosieaanzicht. Figure 4 shows the attachment means according to the invention in exploded view.

Volgens de uitvinding zijn de matras en de bedbodem losneembaar aan elkaar bevestigd om zo een ongewenste verschuiving van de matras ten opzichte van de bedbodem bij het verstellen van de bedbodem te voorkomen. According to the invention the mattress and the bed base are detachably fastened to each other so as to prevent an unwanted shifting of the mattress relative to the bed base during adjustment of the bed base. De 10 bevestigingsmiddelen volgens de uitvinding zijn onopvallend geïntegreerd in de matras en de bedbodem, zodat deze het ontwerp van het bed niet verstoren. The fixing means 10 according to the invention are integrated inconspicuously into the mattress and the bed base so that they do not disturb the design of the bed. Op elegante wijze zijn de bevestigingsmiddelen zo uitgevoerd dat deze desondanks een sterke bevestiging kunnen bieden. In an elegant manner, the fastening means in such a manner that they can nevertheless provide a strong attachment. De bevestigingsmiddelen zijn voorts bijzonder gebruiksvriendelijk, aangezien deze middels snelle handelingen op relatief 15 eenvoudige wijze zijn los te nemen. The attaching means are also particularly user-friendly, since they are to be disconnected by means of high-speed operations in a relatively simple manner 15. Het volstaat immers om de staaf uit de klembeugels te halen en de staaf eventueel uit de omslag te verwijderen. It is sufficient to remove the rod from the clamps and remove the rod from any folder. Het materiaal van de omslag kan voorts worden aangepast aan het materiaal van de matras of de bedbodem. The material of the cover can also be adapted to the material of the mattress or the bed base.

De uitvinding is uitdrukkelijk niet beperkt tot de getoonde en beschreven 20 voorkeursuitvoeringsvorm. The invention is expressly not limited to the shown and described preferred 20 embodiment. Er zijn diverse varianten denkbaar, voor een deskundige op het vakgebied na lezing van deze tekst. Several variants are conceivable to one skilled in the art upon reading of this text. De omslag kan bijvoorbeeld aan de bedbodem worden bevestigd en de klembeugels aan de matras. The cover can for instance be fixed to the bed base and the clamping brackets to the mattress. Voorts kan een beide kopse kanten van het stelsel, dat wil zeggen zowel aan het hoofdeinde als aan het voeteneinde, een omslag zijn aangebracht. Further, a both top ends of the system, that is to say, both are provided with a cover at the head end and the foot end. In plaats van één omslag kunnen er 25 ook twee of meer omslagen worden toegepast, die zich samen uitstrekken over een aanmerkelijk deel van de breedte van het stelsel. Instead of one cover 25, there may also be two or more envelopes are used, which together extend over a considerable part of the width of the array. Die twee of meer omslagen kunnen desgewenst beurtelings op de bedbodem en op de matras zijn aangebracht, zodat de omslagen een rijgsysteem of “scharnier” voor het langwerpige voorwerp vormen. These two or more covers can, if desired, in turn are mounted on the bed base and on the mattress, so that the covers form a rijgsysteem or "hinge" for the elongate object. Het is zelfs denkbaar om een ander type losneembare bevestigingsmiddelen toe te 30 passen. It is even conceivable to 30 use a different type of releasable fastening means. Enkele niet beperkende voorbeelden zijn: klittenband, een rits, een rijgsysteem met een koord en lussen of ogen et cetera of een combinatie daarvan. Some non-limiting examples: velcro, a zipper, a rijgsysteem with a cord and loops or eyes etc. or a combination thereof. De uitvinding strekt zich derhalve uit tot alle uitvoeringen die vallen binnen de bescherming van de bijgevoegde conclusies bezien in het licht van de beschrijving en de tekeningen. The invention therefore extends to all embodiments falling within the protection of the appended claims as seen in light of the description and the drawings.

35 35

Claims (9)

1. Stelsel van een verstelbare bedbodem en een matras, met het 5 kenmerk, dat het stelsel is voorzien van middelen voor het losneembaar bevestigen van de matras aan de bedbodem. 1. System of an adjustable bed base and a mattress, with the 5, characterized in that the system is provided with means for detachably attaching the mattress to the bed bottom.
2. Stelsel volgens conclusie 1, waarin de bevestigingsmiddelen aan het voeteneinde zijn aangebracht. 2. A system as claimed in claim 1, wherein the fastening means are arranged at the foot end.
3. Stelsel volgens conclusie 1 of 2, waarin de bevestigingsmiddelen zich 10 uitstrekken over een aanmerkelijk deel van de breedte van het stelsel. 3. A system according to claim 1 or 2, wherein the fastening means 10 extend over a considerable part of the width of the array.
4. Stelsel volgens conclusie 3, waarin de bevestigingsmiddelen een langwerpig element omvatten en bevestigingselementen voor losneembare bevestiging van het langwerpige element. 4. A system as claimed in claim 3, wherein the securing means comprises an elongate element and attaching elements for releasable attachment of the elongate element.
5. Stelsel volgens conclusie 4, waarin de bevestigingsmiddelen een 15 omslag omvatten voor opname van het langwerpige element. 5. A system as claimed in claim 4, wherein the fastening means comprise a cover 15 for receiving the elongate element.
6. Stelsel volgens conclusie 5, waarin de omslag op de matras is aangebracht en waarin de bevestigingselementen op de bedbodem zijn aangebracht. 6. A system as claimed in claim 5, wherein the cover is arranged on the mattress and wherein the attaching elements are arranged on the bed base.
7. Stelsel volgens conclusie 4, waarin de bevestigingselementen klembeugels omvatten. 7. A system as claimed in claim 4, wherein the attaching elements comprise clamping brackets.
8. Stelsel volgens conclusie 4, waarin het langwerpige element staafvormig is. 8. A system as claimed in claim 4, wherein the elongate element is rod-shaped.
9. Bed voorzien van een stelsel volgens één van de voorgaande conclusies. 9. Bed provided with a system according to any one of the preceding claims.
NL2002165A 2008-11-04 2008-11-04 Mattress bed base mounting. NL2002165C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2002165A NL2002165C (en) 2008-11-04 2008-11-04 Mattress bed base mounting.
NL2002165 2008-11-04

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2002165A NL2002165C (en) 2008-11-04 2008-11-04 Mattress bed base mounting.
EP09174893A EP2181624A3 (en) 2008-11-04 2009-11-03 Mattress-bedbase attachment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2002165C true NL2002165C (en) 2010-05-06

Family

ID=40688510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2002165A NL2002165C (en) 2008-11-04 2008-11-04 Mattress bed base mounting.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2181624A3 (en)
NL (1) NL2002165C (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9301622B2 (en) 2009-12-07 2016-04-05 Dreamwell, Ltd. Shell for mattress for adjustable bed
WO2014116790A2 (en) * 2013-01-24 2014-07-31 Ergomotion, Inc. Adjustable bed mattress retainer system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004028306A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-08 Dreamwell, Ltd. Mattress for adjustable bed

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4899404A (en) * 1985-11-25 1990-02-13 Galumbeck Michael H Elevation system for a bed assembly

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004028306A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-08 Dreamwell, Ltd. Mattress for adjustable bed

Also Published As

Publication number Publication date
EP2181624A3 (en) 2012-05-02
EP2181624A2 (en) 2010-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4709891A (en) Support bracket for signs and advertising displays
DE102005012583B4 (en) Jewelery Storage System
US5961184A (en) Frame-type chair
DE69934927T2 (en) cosmetic jar
US1598569A (en) Combined table and bookrest
US7055191B1 (en) Fixing device for bed cushion of playpen
EP1393659A1 (en) Adjustable headrest for a chair
US4899668A (en) Shelf divider
US4470571A (en) Book holder extender
DE202007006204U1 (en) carrying device
JP2002137714A (en) Buckle device
DE19856978A1 (en) Folding table
US6189527B1 (en) Adjustable grid assembly for a barbecue grill
KR20040096688A (en) Built-in storage
US20030198230A1 (en) Adjustable shelf
DE50111443D1 (en) Adjusting a reclining or seating furniture with at least one via a torsion bar pivotally held on reclining or seating furniture pivot member
US5351648A (en) Pet perch for attachment to a window sill
CA1169592A (en) Backrest arrangement
US5915709A (en) Modular cross member assembly for adjustable wheelchair
US7387151B1 (en) Cabinet door with changeable decorative panel
US6792876B2 (en) Tabletop suspension system
US20120080988A1 (en) Pull-out guide for drawers
US20020100395A1 (en) Computer desk and workstation
BE903459A (en) Flexible bedframe slat adjusting device - comprises small bracket plate with pins engaging in slat support holes to adjust height
JP2006526441A (en) For cushioning the seat furniture and / or bed furniture, modular system for assembling an adjustable support apparatus by a motor

Legal Events

Date Code Title Description
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20140601