NL2001230C2 - A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system. - Google Patents

A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.

Info

Publication number
NL2001230C2
NL2001230C2 NL2001230A NL2001230A NL2001230C2 NL 2001230 C2 NL2001230 C2 NL 2001230C2 NL 2001230 A NL2001230 A NL 2001230A NL 2001230 A NL2001230 A NL 2001230A NL 2001230 C2 NL2001230 C2 NL 2001230C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
advertisement
caller
database
system
method
Prior art date
Application number
NL2001230A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Vincentius Johannes Leonardus Van Der Goes
Igor Alexander Rejna Hendriksen
Original Assignee
Adfortel B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/487Arrangements for providing information services, e.g. recorded voice services, time announcements
  • H04M3/4872Non-interactive information services
  • H04M3/4878Advertisement messages
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/42017Customized ring-back tones
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2201/00Electronic components, circuits, software, systems or apparatus used in telephone systems
  • H04M2201/14Delay circuits; Timers
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2203/00Aspects of automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M2203/20Aspects of automatic or semi-automatic exchanges related to features of supplementary services
  • H04M2203/2083Confirmation by serviced party

Description

Werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon, systeem voor het verschaffen van een advertentie als terugbeltoon, communicatiesysteem dat een dergelijk systeem omvat 5 Beschrijving A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system, such a system comprises from 5 Description

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon. The present invention relates to a method for playback of an advertisement as a ringback tone. Een dergelijke werkwijze is bijvoorbeeld bekend uit internationale octrooiaanvrage WOOO/49793. Such a method is known for example from international patent application WOOO / 49793.

In de in WOOO/49793 werkwijze kunnen mensen zich laten registreren in een 10 database om gebruik te maken van de door de werkwijze verschafte dienst. In the in WOOO / 49793 method people may be registered in a database 10 in order to make use of the service provided by the method. Indien, bij het opzetten van een telefoonverbinding tussen beller en ontvanger, zowel de ontvanger en beller zijn geregistreerd in de database, wordt een advertentie, welke is opgeslagen in een geheugen, als terugbeltoon naar de beller gezonden. If, when setting up a telephone connection between caller and recipient are registered both receiver and caller in the database, an advertisement, which is stored in a memory, as ringback tone transmitted to the caller. Indien de beller niet, maar de ontvanger wel is geregistreerd, krijgt de beller een normale terugbeltoon te horen bij 15 het opzetten van een verbinding. If the caller does not, but the receiver has been registered, the caller hears a normal ring back tone at 15 setting up a connection. De advertentie die wordt afgespeeld als terugbeltoon, is vooraf bepaald. The ad that plays as ringback is predetermined. Dat wil zeggen deze wordt geselecteerd uit een groep advertenties in een database op basis van persoonlijke informatie van de ontvanger. That is, it is selected from a group of advertisements in a database based on personal information of the recipient.

Het nadeel van de werkwijze als beschreven in WOOO/49793 is dat de advertenties worden afgespeeld niet aansluiten bij de belevingswereld van de beller. The disadvantage of the method is as described in WOOO / 49793 is that the advertisements are played back does not match the perception of the environment of the caller. De 20 wijze van advertentieselectie is zodanig dat de kans groot is dat de advertentie als ergerlijk wordt ervaren en derhalve niet effectief is. The 20th mode of ad selection is such that it's likely that the ad is perceived as annoying and therefore ineffective.

De uitvinding beoogt een werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon te verschaffen met een verbeterde advertentieselectie. The invention aims to provide a method for playback of an advertisement as having an improved ring back tone advertisement selection. Om dit te bereiken verschaft onderhavige uitvinding een werkwijze voor het afspelen van een advertentie 25 als terugbeltoon, waarbij de werkwijze omvat: detecteren van een inkomende oproep afkomstig van een beller; To achieve this, the present invention provides a method for playback of an advertisement 25 as a ring back tone, the method comprising: detecting an incoming call from a caller; controleren of een unieke identificatiecode, die representatief is voor de beller, geregistreerd staat in een eerste database; checking whether a unique identification code, which is representative of the caller is registered in a first database; en, indien dit het geval is, 30 - uit de eerste database uitlezen van een aan de beller gekoppelde advertentiereferentie; and, if this is the case, 30 - from the first database read-out of an on-line advertising reference to the caller; opzoeken van de advertentie in een tweede database op basis van de advertent i ereferentie; look up the ad in a second database based on the Poster Ad i Ereference; 2 afspelen van de advertentie op een geluidsinrichting waarbij de advertentie als terugbeltoon wordt verzonden naar de beller. 2 playing the ad on an audio device where the ad is sent as ring back tone to the caller.

Met behulp van bovenstaande werkwijze is het mogelijk om de advertentie te selecteren op basis van persoonlijke informatie, dat wil zeggen een profiel, van de 5 beller. Using the above method, it is possible to select ads based on personal information, ie a profile of five caller. Advertenties die op basis van deze werkwijze als terugbeltoon worden afgespeeld zullen effectiever zijn. Ads that will be more effective as a ringback tone to be played back on the basis of this method.

De uitvinding heeft verder betrekking op een computer leesbaar medium welke door een computer uitvoerbare code omvat, die, wanneer deze geladen wordt op een computerinrichting voorzien van een geheugen en een processor, de computerinrichting 10 in staat stelt om bovenstaande werkwijze uit te voeren. The invention further relates to a computer readable medium which comprises executable code by a computer, which, when it is loaded provided to a computer device with a memory and a processor, the computer apparatus 10 enables to carry out the above method.

De uitvinding heeft verder betrekking op een systeem voor het verschaffen van een advertentie als terugbeltoon op een telefoon van een beller, waarbij het systeem omvat: een eerste database ingericht voor het registreren van een unieke identificatiecode, welke representatief is voor een beller, en daarbij behorende 15 persoonlijk informatie; The invention further relates to a system for providing an advertisement as ring back tone to a telephone from a caller, the system comprising: a first database adapted to register a unique identification code, which is representative of a caller, and associated 15 personal information; een tweede database ingericht voor het registreren van opslag van een advertentie; a second database adapted for recording storage of an advertisement; en een geluidinrichting, die communicatief is gekoppeld met de eerste en de tweede database; and a sound device, which is communicatively coupled to the first and the second database; 20 waarbij het systeem is ingericht voor een met behulp van een advertentiereferentie koppelen van een advertentie aan een bij een beller behorende unieke identificatiecode op basis van de persoonlijke informatie. 20 wherein the system is adapted for a with the aid of an advertising reference linking an advertisement to a caller associated with a unique identification code on the basis of the personal information.

Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een communicatiesysteem omvattende: een schakelstation ingericht voor het opzetten van een telefoonverbinding 25 tussen een beller en een ontvanger; Finally, the invention relates to a communication system comprising: a switching station arranged to set up a telephone connection 25 between a caller and a receiver; - bovenstaand systeem, waarbij de geluidinrichting communicatief is verbonden met het schakelstation; - the above system, wherein the audio device is communicatively connected to the switching station; en een service besturingspunt ingericht voor het besturen van het schakelstation; and arranged a service control point for controlling the switching station; waarbij het schakelstation is ingericht om bij een inkomende oproep afkomstig van een 30 beller de volgende acties uit te voeren: vragen aan het service besturingspunt of de inkomende oproep doorverbonden dient te worden met de geluidinrichting of een beoogde ontvanger; wherein the switching station is arranged, when an incoming call is from a caller 30 to carry out the following actions: to ask the service control point whether the incoming call should be connected to the audio device or an intended recipient; 3 - ontvangen van een bericht van het service besturingspunt met daarin een instructie tot doorverbinding met een partij; 3 - receiving a message from the service control point containing an instruction by connecting to a party; doorverbinden met de in het bericht genoemde partij; through to the party named in the notice; waarbij, indien de partij de geluidinrichting is, het schakelstation verder is ingericht 5 een advertentie afkomstig van de geluidinrichting als terugbeltoon aan de beller door te geven. wherein if the party is the audio device, the switching station 5 is further adapted to transmit an advertisement from the audio device as ring back tone to the caller.

De uitvinding zal hierna verder bij wijze van voorbeeld uitgelegd worden aan de hand van de volgende figuren. The invention will now further be explained by way of example with reference to the following figures. De figuren zijn niet bedoeld ter beperking van de reikwijdte van de uitvinding, maar slechts ter illustratie daarvan. The figures are not intended to limit the scope of the invention, but merely to illustrate it.

10 10

Figuur 1 toont schematisch een communicatieopstelling een systeem voor het verschaffen van een advertentie als terugbeltoon overeenkomstig een uitvoeringsvorm van de uitvinding; Figure 1 schematically shows a communication arrangement, a system for providing an advertisement as ring back tone according to an embodiment of the invention;

Figuur 2 toont schematisch een werkwijze voor het afspelen van een advertentie 15 als terugbeltoon overeenkomstig een uitvoeringsvorm van de uitvinding; Figure 2 schematically shows a method for playback of an advertisement 15 as a ring back tone according to an embodiment of the invention;

Figuur 3 toont schematisch een uitvoeringsvorm van een computersysteem welke gebruikt kan worden als invoerinrichting in uitvoeringsvormen van het systeem volgens de uitvinding. Figure 3 shows schematically an embodiment of a computer system which can be used as an input device in embodiments of the system according to the invention.

20 Figuur 1 toont schematisch een communicatieopstelling I voor het verschaffen van een advertentie als terugbeltoon overeenkomstig een uitvoeringsvorm van de uitvinding. 20 Figure 1 schematically shows a communication arrangement I for the provision of an advertisement as ring back tone according to an embodiment of the invention. In de getoonde en beschreven communicatieopstelling wordt als voorbeeld een opstelling beschreven die geschikt is voor gebruik met een mobiel netwerk. In the illustrated and described communication arrangement is described as an example an arrangement that is suitable for use with a mobile network. Het moet begrepen worden dat uitvoeringsvormen van de uitvinding breder toepasbaar zijn, bijvoorbeeld 25 door gebruik te maken van een netwerk dat geschikt is voor Voice-over-IP (VOIP). It that embodiments of the invention should be understood to be more widely applicable, for example, 25 by making use of a network that is suitable for Voice-over-IP (VOIP).

De communicatieopstelling 1 omvat een eerste telefooninrichting 3, een tweede telefooninrichting 4, een mobiel schakelstation 6, een advertentiegenererende inrichting 7 en een service besturingspunt 8. The communication arrangement 1 comprises a first telephone device 3, a second telephone apparatus 4, a mobile switching station 6, an advertisement-generating device 7 and a service control point 8.

De eerste en tweede telefooninrichtingen 3, 4 zijn bij voorkeur mobiele telefoons. The first and second telephone devices 3, 4 are preferably mobile phones.

30 Het mobiele schakelstation 6, in het Engels vaak aangeduid als Mobile Switching 30 The mobile switching center 6, often referred to in English as Mobile Switching

Center (MSC), waarnaar verder verwezen zal worden als MSC 6, is ingericht voor het opzetten van een telefoonverbinding tussen de eerste telefooninrichting 3 en de tweede telefooninrichting 4. Center (MSC), to which will be further referred to as MSC 6, is arranged for setting up a telephone connection between the first telephone device 3 and the second telephone device 4.

4 4

Het service besturingspunt 8, in het Engels vaak aangeduid als Service Control Point (SCP), waarnaar verder verwezen zal worden als SCP 8, in ingericht voor het besturen van de MSC 6. De SCP 8 is derhalve communicatief verbonden met de MSC The service control point 8, often referred to in English as a Service Control Point (SCP), which will be further referred to as SCP 8 is configured to control the MSC 6. The SCP 8 is therefore communicatively connected to the MSC

6. 6.

5 De advertenliegenererende inrichting 7, in het Engels Sponsored Calling Engine (SCE), waarnaar verder verwezen zal worden als SCE 7, is communicatief verbonden met de MSC 6. De SCE 7 omvat een eerste database 11, een tweede database 12 en een geluidinrichting 13, waarbij de geluidinrichting 13 communicatief is verbonden met de eerste database 11 en de tweede database 12. De eerste database 11 en tweede database 10 12 kunnen zijn opgenomen in één enkele eenheid 15. Het begrip 'database' in deze beschrijving refereert naar een gegevensverzameling welke één of meerdere tabellen omvat. 5 The advertenliegenererende device 7, in English Sponsored Calling Engine (SCE), to which reference will continue to be referred to as SCE 7, is communicatively connected to the MSC 6. The SCE 7 comprises a first database 11, a second database 12 and a sound device 13 wherein the sound device 13 communicatively connected to the first database 11 and the second database 12. the first database 11 and the second database 10 12 may be integrated into a single unit 15. the term 'database' in this description refers to a data set which comprises one or more tables.

De eerste database 11 is ingericht voor het registreren van een unieke identificatiecode, die representatief is voor een beller, en bij de beller behorende 15 persoonlijke infomiatie. The first database 11 is arranged to record a unique identification code, which is representative of a caller, and 15 associated with the personal infomiatie caller. In deze beschrijving zal verder naar de eerste database 11 worden verwezen als SAM 11 (Subscriber Account Management system). In this description, will be further to the first database 11, referred to as a SAM 11 (Subscriber Account Management system). De unieke identificatiecode kan de vorm hebben van het telefoonnummer van de beller, bijvoorbeeld zijn MSISDN (Mobile Subscriber International ISDN Number zoals gedefinieerd volgens ITU-T-REC Q-1741-4 (10/2005)). The unique identification code can be in the form of the telephone number of the caller, such as his MSISDN (Mobile Subscriber International ISDN Number, as defined according to ITU-T REC-Q-1741-4 (10/2005)). De persoonlijke informatie 20 vormt een entiteit die ook wel wordt aangeduid met “profiel”. The personal information 20 is an entity which is also referred to as "profile". Voorbeelden van persoonlijke informatie die in een profiel kunnen zijn opgenomen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, persoongegevens, interesses, inkomen, uitgavenpatroon, etc. Daarnaast kunnen sleutelwoorden worden toegevoegd, welke bijvoorbeeld door een beller geselecteerd kunnen worden uit een lijst of verkregen kunnen worden door 25 beantwoording van één of meer meerkeuzevragen. Examples of personal information that may be incorporated include a profile, but are not limited to, personal data, interests, income, spending habits, etc. In addition, keywords can be added, which may for example be selected by a caller from a list or may be obtained 25 by replying to one or more multiple-choice questions.

De SAM 11 kan via een interfacekoppeling communicatief koppelbaar zijn met een invoerinrichting 21. In een uitvoeringsvorm daarvan is de interfacekoppeling ten minste geschikt voor koppeling met één van internet en intranet. The SAM 11 may be communicatively coupled via an interface with an input device 21. In one embodiment thereof, the interface coupler, at least suitable for coupling with one of the Internet and intranet. Een dergelijke invoerinrichting 21 welke met behulp van een interfacekoppeling is gekoppeld aan de 30 SAM 11, stelt gebruikers van mobiele telefoons in staat een profiel in de SAM te laten opnemen. Such an input device 21, which by means of a coupling interface is coupled to the SAM 30, 11, allows users of mobile phones in a position to to include a profile in the SAM. Het profiel van de beller omvat persoonlijke informatie die gebruikt kan worden in uitvoeringsvormen van de werkwijze volgens de uitvinding. The profile of the caller includes personal information that can be used in embodiments of the method according to the invention.

5 5

De tweede database 12 is ingericht voor het registreren van opslag van één of meer advertenties. The second database 12 is arranged to record by storing one or more ads. In deze beschrijving zal verder naar de tweede database 12 worden verwezen als DAM 12 (Digital Asset Manager). This description will proceed to the second database 12, referred to as 12 DAM (Digital Asset Manager).

De DAM 12 kan via een interfacekoppeling communicatief koppelbaar zijn met 5 één of meer externe terminals 22 met een geheugen waarin één of meer advertenties zijn opgeslagen. The dam 12 may be via an interface communicatively coupling can be coupled with 5 one or more external terminals 22 with a memory in which are stored one or more ads. Via een dergelijke terminal 22 kan een advertentie die daarin is opgeslagen in de DAM 12 worden geupload. By using such a terminal 22 may be an advertisement that is stored to be uploaded into the DAM 12 therein. De geuploade advertentie kan worden voorzien van een advertentiereferentie. The uploaded ad can be fitted with an advertising reference.

De geluidinrichting 13 is ingericht om een geluidbestand zodanig af te spelen dat 10 het geluidbestand bij afspelen als terugbeltoon gebruikt kan worden. The sound device 13 is configured to play such a sound file 10 audio file playback can be used as a ring tone. In uitvoeringsvormen van de uitvinding is het geluidbestand een advertentie. In embodiments of the invention, the sound file is an advertisement.

De hierboven beschreven SCE 7 maakt het mogelijk om advertenties te koppelen aan de belevingswereld van de beller. The above SCE 7 makes it possible to match ads to the world of the caller. Immers, in de SAM 11, of als kopie daarvan in het geheugen van de geluidinrichting 13, zijn profielen van bellers opgeslagen welke 15 informatie omvatten die representatief is voor de iedere respectievelijke beller. After all, in the SAM 11, or as a copy thereof in the memory of the sound device 13, are stored profiles of callers 15 which comprise information that is representative of the each respective caller. De advertenties, die zijn opgeslagen in de DAM 12 of als kopie zijn opgeslagen in het geheugen van de geluidinrichting 13, zijn gericht op een specifieke doelgroep. The ads, which are stored in the DAM 12 or copy stored in the memory of the sound device 13, are aimed at a specific audience. De SCE 7 is ingericht voor het koppelen van één of meer advertenties in de DAM 12 aan één of meer bellers in de SAM 11. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van een 20 advertentiereferentie. The SCE 7 is arranged for coupling one or more advertisements in the DAM 12 to one or more callers in the SAM 11. This can be achieved by the use of a 20 advertising reference. Als gevolg van deze koppeling is het mogelijk om de beller een advertentie als terugbeltoon aan te bieden die bij het interessegebied van de beller past. As a result of this link is possible to the caller to provide an ad as ringback tone that suits the field of interest of the caller. De beller is in een dergelijk geval ontvankelijker voor de advertentie dan het geval zou zijn als een willekeurige advertentie zou worden aangeboden, of een advertentie die is gebaseerd op het profiel van de ontvanger, zoals het geval is bij internationale 25 octrooiaanvrage WOOO/49793. The caller is in such a case, more receptive to the advertisement than would be the case if would be offered a random ad, or an ad that is based on the profile of the receiver, as is the case in international 25 patent application WOOO / 49793.

De koppeling tussen geluidinrichting 13 en SAM 11 en DAM 12 kan zijn gerealiseerd met behulp van een dienstpoort 17, in het Engels Service Gateway (SGW), waarnaar verder verwezen zal worden als SGW 17. In een dergelijke uitvoeringsvorm omvat de geluidinrichting 13 een geheugen welke is ingericht om een kopie van de 30 inhoud van de SAM 11 en de DAM 12 op te slaan. The coupling between the sound device 13 and SAM 11, and DAM 12 may be realized with the aid of a service port 17, in the English Service Gateway (SGW), to which reference will continue to be referred to as SGW 17. In such an embodiment, the audio device 13 comprises a memory which is adapted to store a copy of the contents 30 of the SAM 11 and the DAM 12. De SGW 17 is ingericht om de kopie van de inhoud van de SAM 11 en de DAM 12 in het geheugen van de geluidinrichting 13 te synchroniseren met de actuele inhoud van respectievelijk de SAM 11 en de DAM 12. Bijvoorbeeld, indien de beller zijn persoonlijke informatie 6 wijzigt, wordt een dergelijke wijziging via de SGW 17 in het geheugen van de geluidinrichting 13 doorgevoerd. The SGW 17 is adapted to receive the copy of the contents of the SAM 11 and the DAM 12 to synchronize the memory of the sound device 13 with the current contents of, respectively, the SAM 11 and the DAM 12. For example, if the caller's personal information, 6 changes, such a change is transmitted via the SGW 17 implemented in the memory of the sound device 13.

Er dient bij de uitvoeringsvorm met toepassing van de SGW 17 en het geheugen van de geluidinrichting 13 met daarin de kopie van de inhoud van de SAM 11 en DAM 5 12 het volgende te worden opgemerkt. It is necessary in the embodiment with application of the SGW 17 and the memory of the sound device 13 containing the copy of the contents of the SAM 11 and DAM 5 12 has to be noted the following. Indien er gesproken wordt over het uitlezen van een aan de unieke identificatiecode gekoppelde advertentiereferentie uit de SAM 11, wordt er bedoeld dat deze informatie uit het geheugen van de geluidinrichting 13 gehaald wordt waar een kopie van ten minste de relevante inhoud van de SAM 11 is opgeslagen. If reference is made to the read-out of one of the unique identification code associated ad reference from the SAM 11, it is intended that this extracted information from the memory of the audio device 13, where a copy of at least the relevant contents of the SAM 11 is stored . Hetzelfde geldt voor wat betreft het opzoeken van een advertentie in een 10 DAM 12 op basis van de advertentiereferentie. The same applies with regard to the look of an advertisement in a 10 DAM 12 based on the advertising reference. Bij deze uitvoeringsvorm vindt het opzoeken plaats in het geheugen van de geluidinrichting 13 waar een kopie van ten minste de relevante inhoud van de DAM 12 is opgeslagen. In this embodiment, the search location in the memory of the sound device 13 in which a copy of it is stored at least the relevant contents of the DAM 12.

De geluidinrichting 13, MSC 6 en SCP 8 zijn, eventueel tezamen met de SGW 17, opgenomen in een netwerk 19, bijvoorbeeld een GSM (Global System for Mobile 15 communications) netwerk. The sound device 13, MSC 6 and SCP 8, optionally together with the SGW 17, included in a network 19, for example a GSM (Global System for Mobile communications 15) network. Een dergelijk netwerk 19 wordt vaak beheerd door een mobiele netwerk operator, in het Engels Mobile Network Operator (MNO), waarnaar verder zal worden verwezen als MNO. Such a network 19 is often managed by a mobile network operator, in English Mobile Network Operator (MNO), which will be referred to further as MNO.

In een uitvoeringsvorm kan de SCE 7 communicatief verbindbaar zijn met een afrekeninrichting 24, bijvoorbeeld een externe computerinrichting voorzien van een 20 processor en een geheugen, De afrekeninrichting 24 kan zijn ingericht voor het berekenen van een prijs voor het afspelen van een advertentie en daarnaast kan deze de berekende prijs voor afrekendoeleinden opslaan. In one embodiment, the SCE 7 are communicatively connectable to a check-out device 24 can, for example, an external computer apparatus equipped with a 20 processor and a memory, the check-out device 24 may be adapted to calculate a price for the playback of an advertisement, and in addition, it may save that calculated for accounting purposes.

De MSC 6 kan zijn ingericht om bij een inkomende oproep afkomstig van een beller, bijvoorbeeld de eerste telefooninrichting 3 in Figuur 1, de volgende acties uit te 25 voeren. The MSC 6 may be arranged to carry out at 25 to an incoming call from a caller, e.g., the first telephone device 3 in Figure 1, the following actions. Eerst vraagt de MSC 6 aan de SCP 8 of de inkomende oproep doorverbonden dient te worden met de geluidinrichting 13 van de SCE 7 of met een beoogde ontvanger, bijvoorbeeld de tweede telefooninrichting 4 in Figuur 1. Vervolgens kan de MSC 6 ingericht zijn om een bericht van de SCP 8 met daarin een instructie tot doorverbinding met een partij te ontvangen om tenslotte de inkomende oproep met de 30 in het door de SCP 8 verstrekte bericht genoemde partij door te verbinden. First, the MSC 6 requests to the SCP 8 that the incoming call is to be connected to the audio device 13 of the SCE, 7, or with an intended recipient, for example the second telephone device 4 in Figure 1. Then, the MSC 6 may be arranged to form a message the SCP 8 comprising receiving an instruction by connecting to a party to finally transfer the incoming call to the 30 party named in the report submitted by the SCP 8. Hierbij is de MSC 6 verder ingericht om, indien de partij in het bericht de geluidinrichting 13 is, een advertentie afkomstig van de geluidinrichting 13 als terugbeltoon aan de beller door te geven. Here, the MSC 6 is further arranged to, if the party in the message is the audio device 13, to transmit an advertisement from the audio device 13 as a ring back tone to the caller.

7 7

In een uitvoeringsvorm is de MSC 6 verder ingericht om aan de SCP 8 te vragen of bij de inkomende oproep die doorverbonden dient te worden naar de geluidinrichting 13 gedurende deze doorverbinding ook een doorverbinding, dat wil zeggen een parallelle doorverbinding, naar de beoogde ontvanger gewenst is. In one embodiment, the MSC 6 further configured to ask the SCP 8, or when the incoming call which is to be connected to the audio device 13 during this through-connection is also a through-connection, i.e., a parallel through-connection, is desired to the intended recipient . Als alternatief kan 5 een dergelijke parallelle doorverbinding vertraagd worden. Alternatively, 5 can be slowed down by such a parallel connection. Na ontvangst van een bericht van de SCP 8 met daarin een instructie aangaande de parallelle doorverbinding zal de MSC 6 de instructie aangaande de parallelle doorverbinding uitvoeren. Upon receipt of a message from the SCP 8 comprising an instruction relating to the parallel connection by the MSC 6 will execute the instruction on the parallel through-connection. Dat wil zeggen, indien de parallelle doorverbinding gewenst is, zal deze worden uitgevoerd. That is to say, if the parallel through-connection is desired, this will be carried out. Indien een vertraging gewenst is, zal de parallelle doorverbinding pas plaatshebben als 10 een vooraf bepaalde tijd verstreken is. If a delay is desired, by the parallel connection will only take place if 10 a predetermined time has elapsed.

Tenslotte zijn er uitvoeringsvormen van de uitvinding mogelijk waarbij een dergelijke parallelle doorverbinding niet gewenst is. Finally, there are embodiments of the invention are possible in which such a parallel through-connection is not desired. In een dergelijke uitvoeringsvorm vindt doorverbinding naar de ontvanger pas plaats als de advertentie, die door de geluidinrichting als terugbeltoon wordt afgespeeld, is beëindigd. In such an embodiment, only be available for through-connection to the receiver site and the advertisement, which will be played back as a ring back tone through the audio device, is ended. Er is dan dus sprake 15 van seriële doorverbinding, dat wil zeggen eerst doorverbinding met de geluidinrichting en vervolgens, na beëindiging van deze doorverbinding, doorverbinding met de beoogde ontvanger. There is then question of 15 serial interconnection, that is, first by connection to the audio device, and then, after termination of this through-connection, by connection to the intended recipient.

De MSC 6 kan verder in het geval dat een parallelle doorverbinding heeft plaatsgevonden, zodanig zijn ingericht dat deze, indien deze een bericht ontvangt dat de 20 beoogde ontvanger opneemt, het afspelen van de advertentie als terugbeltoon afbreekt. The MSC 6 can continue in the event that there has been a parallel through-connection, are arranged in such a manner that it, if it receives a message 20 that receives the intended recipient, the playback of the advertisement breaks down as a ringback tone.

Figuur 2 toont schematisch een werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon overeenkomstig een uitvoeringsvorm van de uitvinding. Figure 2 schematically shows a method for playback of an advertisement as ring back tone according to an embodiment of the invention. De werkwijze kan worden uitgevoerd door de SCE 7 getoond in Figuur 1. The process may be carried out through the SCE type 7 shown in Figure 1.

25 Allereerst wordt, in actie 31, een inkomende oproep afkomstig van een beller gedetecteerd. 25 is First, in action 31, detects an incoming call from a caller. Vervolgens wordt in actie 33 gecontroleerd of een unieke identificatiecode, welke representatief is voor de beller, geregistreerd staat in de S AM 11. Subsequently, in action 33 is controlled, or a unique identification code, which is representative of the caller is registered in the S AM 11.

Indien de unieke identificatiecode in de SAM 11 geregistreerd staat wordt in actie 30 35 uit de SAM 11 een aan de unieke identificatiecode gekoppelde advertentiereferentie uitgelezen. If the unique identification code registered in the SAM 11 is, in action 30, 35 from the SAM 11 has a unique identification code associated with the advertising reference is read out. Vervolgens wordt, in actie 36, op basis van de advertentiereferentie de advertentie in de DAM 12 opgezocht. Subsequently, in action 36, based on the advertising reference retrieved ad in DAM 12. Tenslotte wordt, in actie 37, de advertentie op de 8 geluidsinrichting 13 afgcspeeld waarbij de advertentie als terugbeltoon naar de beller wordt verzonden. Finally, in action 37, the advertisement on the 8 audio device 13 afgcspeeld the ad as a ringback tone is sent to the caller.

In een uitvoeringsvorm is de SCE 7 verder ingericht om, indien de beller niet in de SAM 11 geregistreerd staat, een telefoonverbinding met een ontvanger waarvoor de 5 inkomende oproep bestemd is mogelijk te maken. In one embodiment, the SCE 7 is further arranged to, if the caller is not registered in the SAM 11 is, to make a telephone connection to a receiver 5 for which the incoming call is intended as possible. Zo kan, zoals weergegeven in actie 39, een signaal door de SCE 7 worden verzonden dat aangeeft dat de gewenste telefoonverbinding met een ontvanger tot stand kan worden gebracht, bijvoorbeeld door MSC 6. For example, as illustrated in action 39, a signal will be sent, indicating that can be brought to effect the desired telephone connection to a recipient by the SCE 7, for example, by MSC 6.

10 Figuur 3 toont schematisch een uitvoeringsvorm van een computerinrichting 100 welke gebruikt kan worden in of in samenspraak met de SCE 7 in uitvoeringsvormen van een werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon overeenkomstig uitvoeringsvormen van de uitvinding. 10 Figure 3 shows schematically an embodiment of a computing device 100 which may be used in or in conjunction with the SCE 7 in embodiments of a method for playback of an advertisement as ring back tone according to embodiments of the present invention. De computerinrichting 100 omvat een processor 101 en een geheugen 105. De computerinrichting 100 kan zijn ingericht voor het laden 15 van een computer leesbaar medium welke met een computer uitvoerbare code omvat. The computer device 100 includes a processor 101 and a memory 105. The computer device 100 may be adapted to load 15 from a computer readable medium which comprises executable code with a computer. Dit kan de computerinrichting 100 in staat stellen, wanneer de code uit het computer leesbare medium is geladen, uitvoeringsvormen van de hiervoor genoemde werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon. This can enable the computing device 100, when the code from the computer readable medium is loaded, embodiments of the aforementioned method for playback of an advertisement as a ringback tone.

Het geheugen 105, welke is verbonden met de processor 101, kan een aantal 20 geheugencomponenten omvatten, zoals een harde schijf 111, alleen-lezen geheugen (Read Only Memory, gewoonlijk afgekort met ROM) 112, elektrisch wisbaar en programmeerbaar alleen-lezen geheugen (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, gewoonlijk afgekort met EEPROM) 113 en willekeurig toegankelijk geheugen (Random Access Memory, gewoonlijk afgekort met RAM) 114. Niet alle 25 hiervoor genoemde geheugencomponenten hoeven aanwezig te zijn. The memory 105, which is connected to the processor 101, may include a plurality of 20 memory components, such as a hard disk drive 111, read-only memory (Read Only Memory, commonly abbreviated as ROM) 112, electrically erasable and programmable read-only memory ( Electrically Erasable Programmable Read Only memory, usually abbreviated as EEPROM) 113 and random access memory (random Access memory, usually abbreviated as RAM) 114. Not all the 25 aforementioned memory components need to be present. Verder is het niet essentieel dat de geheugencomponenten fysiek nabij de processor 101 of nabij elkaar zijn gelegen. Furthermore, it is not essential that the memory components are physically located close to the processor 101 or close to each other. Ze kunnen op afstand zijn geplaatst. They may be located remotely.

De processor 101 kan met een soort van gebruikersinterface, bijvoorbeeld een toetsenbord 115 of een muis 116, zijn verbonden om de invoer van instructies mogelijk 30 te maken. The processor 101 can with some kind of user interface, for instance a keyboard 115 or a mouse 116 are connected to allow for the input of instructions 30. Andere vormen van een gebruikersinterface die bekend zijn bij de vakman kunnen ook worden gebruikt. Other forms of a user interface that are known to those skilled in the art can also be used. Voorbeelden hiervan zijn een aanraakscherm (touch screen), track ball en spraakomzeteenheid. Examples include a touch screen (touch screen), trackball and speech converter.

9 9

De processor 101 kan ook zijn verbonden met een leeseenheid 117 om het invoeren van instructies mogelijk te maken. The processor 101 may also be connected to a reading unit 117 to allow for the input of instructions. De leeseenheid 117 is ingericht voor het lezen van data van en het onder omstandigheden opslaan van data op een computerleesbaar medium als gegevensdrager, bijvoorbeeld een floppy disk 118 of een 5 CDROM 119. Ook Dvd's of andere computer!eesbare media of gegevensdragers die bekend zijn bij de vakman kunnen worden gebruikt. The reading unit 117 is arranged to read data from and storing under conditions of data on a computer readable medium as a data carrier, eg a floppy disk 118, or a 5 CDROM 119. Also DVD's or other computer! Eesbare media or data carriers that are known to skilled in the art can be used.

De processor 101 kan ook zijn verbonden met een printer 120 om bijvoorbeeld instructies die zijn uitgevoerd uit te printen. The processor 101 may also be connected to a printer 120, for example, instructions that have been carried out to print out. Daarnaast kan de processor 101 verbonden zijn met een weergave-eenheid 121, bijvoorbeeld een monitor of een LCD-scherm of 10 enig ander type dat bekend is bij de vakman, om weer te geven welke instructies zijn ingevoerd en/of zijn uitgevoerd of uitgevoerd gaan worden. In addition, the processor 101 are connected to a display unit 121 may, for example, a monitor or an LCD screen or 10 any other type which is well known to the skilled person, in order to display which instructions have been entered and / or are carried out, or carried out go to become.

Zoals eerder beschreven, is de invoerinrichting 19 verbonden met de centrale besturingseenheid 1. In een uitvoeringsvorm hiervan is de processor 101 verbonden met een communicatienetwerk 122, bijvoorbeeld een publiek geschakeld 15 telefoonnetwerk (public switched telephone netwerk, gewoonlijk afgekort tot PSTN), een bedraad of draadloos lokaal netwerk (local area network, gewoonlijk afgekort tot LAN), een niet-lokaal network (wide area network, gewoonlijk afgekort tot WAN) etc. door middel van zenders/ontvangers 123 die verantwoordelijk zijn voor invoer/uitvoer (input/output, oftewel kortweg I/O). As described previously, the input device 19 is connected to the central control unit 1. In an embodiment of this is, the processor 101 is connected to a communication network 122, for example, a public switched 15 telephone network (public switched telephone network, generally abbreviated to PSTN), a wired or wireless local area network (LAN, usually abbreviated to LAN), a non-local network (wide area network, commonly abbreviated WAN) etc. by means of transmitters / receivers 123 responsible for input / output (input / output, in other words shortly I / O). De processor 101 kan zijn ingericht voor het 20 communiceren met andere communicatiesystemen via het communicatienetwerk 122. In een uitvoeringsvorm kunnen externe computers (niet getoond), bijvoorbeeld Pc's, inloggen in de processor via het communicatienetwerk 122. The processor 101 can be arranged to 20 to communicate with other communication systems via the communications network 122. In one embodiment, external computers (not shown), such as PCs, to log into the processor 122 via the communications network.

Bovenstaande beschrijving omschrijft slechts een aantal mogelijke uitvoeringsvormen 25 van de onderhavige uitvinding. The above description describes only a number of possible embodiments 25 of the present invention. Het is eenvoudig in te zien dat er vele alternatieve uitvoeringsvormen van de uitvinding bedacht kunnen worden, die alle onder de reikwijdte van de uitvinding vallen. It is easy to see that there can be devised many alternative embodiments of the invention, all of which fall under the scope of the invention. Deze wordt bepaald door de navolgende conclusies. This is determined by the following claims.

Claims (19)

 1. 1. Werkwijze voor het afspelen van een advertentie als terugbeltoon, waarbij de werkwijze omvat: 5. detecteren van een inkomende oproep afkomstig van een beller; 1. A method for playback of an advertisement as ring back tone, the method comprising: 5. detecting an incoming call from a caller; controleren of een unieke identificatiecode, die representatief is voor de beller, geregistreerd staat in een eerste database (11); checking whether a unique identification code, which is representative of the caller is registered in a first database (11); en, indien dit het geval is, uit de eerste database (11) uitlezen van een aan de beller gekoppelde 10 advertentiereferentie; and, if this is the case, from the first database (11), reading out an advertising reference 10 coupled to the caller; opzoeken van de advertentie in een tweede database (12) op basis van de advertentiereferentie; look up the ad in a second database (12) based on the advertising reference; afspelen van de advertentie op een geluidsinrichting (13) waarbij de advertentie als terugbeltoon wordt verzonden naar de beller. playing the ad on an audio device (13) in which the advertisement is sent as ring back tone to the caller. 15. registeren van werkelijke afspeelduur van de afgespeelde advertentie; 15. The registration of actual playback time of the played advertisement; vergelijken van de geregistreerde werkelijke afspeelduur van de afgespeelde advertentie met een afspeelduur van betreffende afgespeelde advertentie indien deze geheel wordt afgespeeld; comparing the detected actual playback time of the currently playing ad with a playback time of the relevant ad being played is being played if it is completely; berekenen van een prijs voor afspelen van ten minste een deel van de advertentie; calculating a price for playing back at least a portion of the ad; 20 opslaan van de berekende prijs voor afrekendoeleinden. 20 storing the calculated price for accounting purposes.
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de unieke identificatiecode het telefoonnummer van de beller omvat. 2. A method according to claim 1, wherein the unique identifier comprises the telephone number of the caller.
 3. 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de werkwijze, voorafgaand aan het detecteren, verder omvat een in de eerste database (11) invoeren een unieke identificatiecode, welke representatief is voor een beller, en daarbij behorende persoonlijke informatie. 3. A method as claimed in claim 1 or 2, wherein the method, before the detecting, further comprises a first database (11) to enter a unique identification code, which is representative of a caller, and the corresponding personal information.
 4. 4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de werkwijze voorafgaand aan het detecteren, 30 verder omvat: uploaden van een advertentie in de tweede database (12); 4. A method according to claim 3, wherein the method prior to the detection, 30 further comprises: uploading an advertisement in the second database (12); en de advertentie voorzien van een advertentiereferentie. and the ad features an ad reference.
 5. 5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarbij de werkwijze, voorafgaand aan het detecteren, verder omvat: koppelen van een advertentiereferentie behorend bij een advertentie in de tweede database (12) aan de unieke identificatiecode in de eerste database (11) op basis van 5 de bij deze unieke identificatiecode behorende persoonlijke informatie; 5. A method according to claim 4, wherein the method, before the detecting, further comprises: coupling an advertising reference associated with an advertisement to the unique identification code in the first database (11) on the basis of 5 in the second database (12), the with this unique identification code associated with personal information; en opslaan van de aan de unieke identificatiecode gekoppelde advertentiereferentie in de eerste database (11). and storing the unique identification code to the associated ad reference in the first database (11).
 6. 6. Werkwijze volgens één van conclusies 1-5, waarbij de werkwijze, gedurende het 10 afspelen van de advertentie, verder omvat mogelijk maken van een telefoonverbinding met een ontvanger waarvoor de inkomende oproep bestemd is. 6. A method according to any one of claims 1-5, wherein the method, during the playback of the advertisement 10, further comprising enabling a telephone connection to a receiver for which the incoming call is intended.
 7. 7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij de werkwijze na mogelijk maken van een telefoonverbinding met de ontvanger, verder omvat afbreken van afspelen van de advertentie 15 indien een signaal wordt ontvangen dat aangeeft dat de ontvanger heeft opgenomen. 7. A method according to claim 6, wherein the method, after allowing for a telephone connection with the receiver, further comprising aborting play of the advertisement 15 if a signal is received that indicates that has taken up the receiver.
 8. 8. Werkwijze volgens één van conclusies 1-5, waarbij de werkwijze, na het afspelen van de advertentie verder omvat mogelijk maken van een telefoonverbinding met een ontvanger waarvoor de inkomende oproep bestemd is. 8. A method according to any one of claims 1-5, wherein the method, after the playback of the advertisement further comprises enabling a telephone connection to a receiver for which the incoming call is intended. 20 20
 9. 9. Werkwijze volgens één van conclusies 1 - 8 , waarbij de werkwijze verder omvat berekenen van een prijs voor afspelen van de advertentie; 9. A method according to any one of claims 1-8, wherein the method further comprises calculating a price for the ad playback; opslaan van de berekende prijs voor afrekendoeleinden. storing the calculated price for accounting purposes.
 10. 10. Computer leesbaar medium welke door een computer uitvoerbare code omvat, die, wanneer deze geladen wordt op een computerinrichting (100) voorzien van een geheugen (105) en een processor (101), de computerinrichting (100) in staat stelt om de werkwijze volgens één van conclusies 1 - 10 uit te voeren. 10. A computer-readable medium which comprises executable code by a computer, which, when it is loaded on a computing device (100) provided with a memory (105) and a processor (101), the computer apparatus (100) enables the method according to any one of claims 1 - 10 to be carried out.
 11. 11. Systeem (7) voor het verschaffen van een advertentie als terugbeltoon op een telefoon van een beller, waarbij het systeem (7) omvat: een eerste database (11) ingericht voor het registreren van een unieke identificatiecode, welke representatief is voor een beller, en daarbij behorende persoonlijke informatie; 11. A system (7) for providing an advertisement as ring back tone to a telephone from a caller, wherein the system (7) comprises: arranged a first database (11) for recording a unique identification code, which is representative of a caller , and associated personal information; een tweede database (12) ingericht voor het registreren van opslag van een advertentie; a second database (12) configured to record storage of an advertisement; en een geluidinrichting (13), die communicatief is gekoppeld met de eerste en de tweede database (11,12); and a sound device (13), which is communicatively coupled to the first and the second database (11,12); 5 waarbij het systeem (7) is ingericht voor een met behulp van een advertentiereferentie koppelen van een advertentie aan een bij een beller behorende unieke identificatiecode op basis van de persoonlijke informatie. 5 wherein the system (7) is arranged for a with the aid of an advertising reference linking an advertisement to a caller associated with a unique identification code on the basis of the personal information.
 12. 12. Systeem (7) volgens conclusie 11, waarbij het systeem verder is ingericht voor: 10. detecteren van een inkomende oproep afkomstig van een beller en bepalen van de unieke identificatiecode van de beller; 12. A system (7) according to claim 11, wherein the system is further configured to: 10. A detection of an incoming call from a caller, and determining the unique identification code of the caller; controleren of de unieke identificatiecode geregistreerd staat in de eerste database (11); verify the unique identification code is registered in the first database (11); en, indien dit het geval is, 15. uit de eerste database (11) uitlezen van de aan de unieke identificatiecode gekoppelde advertentiereferentie; and, if this is the case, 15. from the first database (11), reading out the identification code unique to the associated item of reference; opzoeken van de advertentie in een tweede database (12) op basis van de advertentiereferentie; look up the ad in a second database (12) based on the advertising reference; afspelen van de advertentie op de geluidsinrichting (13) waarbij de advertentie als 20 terugbeltoon wordt verzonden naar de beller. playing the ad on the audio device (13) in which the advertisement is sent as 20 ring back tone to the caller.
 13. 13. Systeem (7) volgens conclusie 11 of 12, waarbij de eerste database (11) via een interfacekoppeling verder communicatief koppelbaar is met een invoerinrichting (21). 13. A system (7) according to claim 11 or 12, wherein the first database (11) via an interface link is further communicatively coupled to an input device (21).
 14. 14. Systeem volgens conclusie 13, waarbij de interfacekoppeling ten minste geschikt is voor koppeling met één van internet en intranet. 14. A system as claimed in claim 13, wherein the coupling interface is at least suitable for coupling with one of the Internet and intranet.
 15. 15. Systeem volgens één van conclusies 11-14, waarbij de communicatieve koppeling tussen geluidinrichting (13) en eerste en tweede database (11,12) is gerealiseerd met behulp 30 van een dienstpoort (17) en de geluidinrichting (13) verder is voorzien van een geheugen welke is ingericht voor het opslaan van een kopie van ten minste een relevante inhoud van de eerste en tweede database (11,12). 15. A system according to any one of claims 11-14, wherein the communicative coupling between sound device (13) and first and second databases (11,12) is realized is further provided with means 30 of a service port (17) and the sound device (13) a memory which is adapted to store a copy of at least a relevant contents of the first and second databases (11,12).
 16. 16. Communicatiesysteem (1) omvattende: - een schakelstation (6) ingericht voor het opzetten van een telefoonverbinding tussen een beller en een ontvanger; 16. A communication system (1) comprising: - a switching station (6) configured to set up a telephone connection between a caller and a receiver; - een systeem (7) volgens één van conclusies 12-16, waarbij de geluidinrichting (13) communicatief is verbonden met het schakelstation (6); - a system (7) according to any one of claims 12-16, wherein the audio device (13) is communicatively connected to the switching station (6); en 5. een service besturingspunt (8) ingericht voor het besturen van het schakelstation (6); and 5. a service control point (8) adapted to control the switching station (6); waarbij het schakelstation (6) is ingericht om bij een inkomende oproep afkomstig van een beller de volgende acties uit te voeren: - vragen aan het service besturingspunt (8) of de inkomende oproep doorverbonden dient te worden met de geluidinrichting (13) of een beoogde ontvanger; wherein the switching station (6) is arranged to originate from a caller when an incoming call to perform the following actions: - questions to the service control point (8) or the incoming call is to be connected to the audio device (13) or a proposed receiver; 10. ontvangen van een bericht van het service besturingspunt (8) met daarin een instructie tot doorverbinding met een partij; 10. receiving a message from the service control point (8) containing an instruction by connecting to a party; - doorverbinden met de in het bericht genoemde partij; - connect with the party named in the notice; waarbij, indien de partij de geluidinrichting (13) is, het schakelstation (6) verder is ingericht een advertentie afkomstig van de geluidinrichting (13) als terugbeltoon aan de 15 beller door te geven. wherein, if the party of the sound device (13) is, the switching station (6) is further configured as a ring back tone to transmit to the caller 15, an advertisement from the audio device (13).
 17. 17. Communicatiesysteem (1) volgens conclusie 16, waarbij het schakelstation (6) verder is ingericht om de volgende acties uit te voeren: - vragen aan het service besturingspunt (8) of by een inkomende oproep die 20 doorverbonden dient te worden naar de geluidinrichting (13) een parallelle doorverbinding naar de beoogde ontvanger gewenst is of dat een dergelijke parallelle doorverbinding vertraagd dient te worden; 17. A communication system (1) according to claim 16, wherein the switching station (6) is further adapted to perform the following actions: - questions to the service control point (8) or by an incoming call that is to be connected 20 to the sound device (13), a parallel through-connection to the intended recipient is desired, or that such a parallel through-connection is to be delayed; - ontvangen van een bericht van het service besturingspunt (8) met daarin een instructie aangaande de parallelle doorverbinding; - receiving a message from the service control point (8) having therein an instruction regarding a parallel through-connection; 25. uitvoeren van de instructie aangaande de parallelle doorverbinding. 25. The execution of the instruction on the parallel through-connection.
 18. 18. Communicatiesysteem (1) volgens één van conclusie 16 of 17, waarbij het schakelstation (6) verder is ingericht om, indien deze bericht ontvangt dat de beoogde ontvanger opneemt, het afspelen van de advertentie als terugbeltoon te beëindigen. 18. A communication system (1) according to any one of claim 16 or 17, wherein the switching station (6) is further arranged to, if this message receives that receives the intended recipient, to end the playback of the advertisement as a ringback tone. 30 30
 19. 19. Communicatiesysteem (6) volgens één van conclusies 16 - 18, waarbij het schakelstation (6) een mobiel schakelstation (6) is. 19. A communication system (6) according to any one of claims 16 to 18, wherein the switching station (6) is a mobile switching station (6).
NL2001230A 2008-01-29 2008-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system. NL2001230C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2001230 2008-01-29
NL2001230A NL2001230C2 (en) 2008-01-29 2008-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2001230A NL2001230C2 (en) 2008-01-29 2008-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.
PCT/IB2009/050363 WO2009095874A1 (en) 2008-01-29 2009-01-29 Method for playing an advertisement as ring-back tone, system for providing an advertisement as ring-back tone, communication system comprising such system
BRMU8903053U2 BRMU8903053U2 (en) 2008-01-29 2009-01-29 A method for playing a ringback tone to anéncio, a system for providing a ringback tone as anéncio, comunicaÇço system comprising such a system
AT90012009U AT11712U3 (en) 2008-01-29 2009-01-29 A method for playing a ring back tone as advertisement, advertising system for providing a ringback tone as, communication system, comprising such a system
DE200920017871 DE202009017871U1 (en) 2008-01-29 2009-01-29 A system for providing an advertisement as a ringback tone, and a communication system comprising such a system
NL2002463A NL2002463C2 (en) 2008-01-29 2009-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2001230C2 true NL2001230C2 (en) 2009-07-30

Family

ID=40547950

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2001230A NL2001230C2 (en) 2008-01-29 2008-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.
NL2002463A NL2002463C2 (en) 2008-01-29 2009-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2002463A NL2002463C2 (en) 2008-01-29 2009-01-29 A method for playback of an advertisement as ring back tone, system for providing an advertisement as ring back tone, communication system which includes such a system.

Country Status (3)

Country Link
DE (1) DE202009017871U1 (en)
NL (2) NL2001230C2 (en)
WO (1) WO2009095874A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120253898A1 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Nokia Corporation Method and apparatus for provding coupon information via ring-back signal

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998032271A1 (en) * 1997-01-15 1998-07-23 British Telecommunications Public Limited Company Telephone exchange
US20030002657A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-02 Karl Seelig Software algorithm and method enabling message presentation during a telephone ringing signal period
WO2004056140A1 (en) * 2002-12-17 2004-07-01 Hyun-Seung Oh System and method for providing an advertisement service using the call-connecting signal
WO2005004453A1 (en) * 2003-07-01 2005-01-13 Soft Teleware, Inc. Ring-back tone service system and the method
US20050163300A1 (en) * 2004-01-22 2005-07-28 Dwango Co., Ltd. Call control system, method for controlling call, and call control program
US20060245571A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-02 Radziewicz Clifford J Ringback blocking and replacement system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000030035A (en) 1999-02-18 2000-06-05 김강석 Advertising Method using Ring-Back Tone
US8135390B2 (en) * 2005-07-21 2012-03-13 Xcellasave, Inc. Method for advertising on digital cellular telephones and reducing costs to the end user
US20070005424A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-04 Arauz Nicolas A Computer implemented method for the purchase of an endorsed message transmission between associated individuals

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998032271A1 (en) * 1997-01-15 1998-07-23 British Telecommunications Public Limited Company Telephone exchange
US20030002657A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-02 Karl Seelig Software algorithm and method enabling message presentation during a telephone ringing signal period
WO2004056140A1 (en) * 2002-12-17 2004-07-01 Hyun-Seung Oh System and method for providing an advertisement service using the call-connecting signal
WO2005004453A1 (en) * 2003-07-01 2005-01-13 Soft Teleware, Inc. Ring-back tone service system and the method
US20050163300A1 (en) * 2004-01-22 2005-07-28 Dwango Co., Ltd. Call control system, method for controlling call, and call control program
US20060245571A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-02 Radziewicz Clifford J Ringback blocking and replacement system

Also Published As

Publication number Publication date Type
NL2002463C2 (en) 2009-07-30 grant
NL2002463A1 (en) 2009-06-16 application
WO2009095874A1 (en) 2009-08-06 application
DE202009017871U1 (en) 2010-08-19 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6097792A (en) Interactive method and apparatus for the generation of leads
US20060149630A1 (en) Opt-in delivery of advertisements on mobile devices
US8000455B1 (en) Methods and systems for call processing
US20090037255A1 (en) Behavior aggregation
US7006606B1 (en) Sponsored information distribution method and apparatus
US20020132612A1 (en) Data transmission-reception system and data transmission-reception method
US20050256941A1 (en) Method and system for providing rich media content over a computer network
US20090080635A1 (en) Systems and Methods to Connect Members of a Social Network for Real Time Communication
US7463898B2 (en) System and method for the distribution of advertising and associated coupons via mobile media platforms
US20070130014A1 (en) System and Method for Providing Advertisement
US20070106557A1 (en) Advertisements with Compensation for Attention
US20070112656A1 (en) Merchant powered click-to-call method
US8126133B1 (en) Results-based routing of electronic communications
US20080021783A1 (en) Affiliate Distribution of Advertisements with Compensation for Attention
US20070224979A1 (en) Opt-in data communication to wireless devices
US20070271139A1 (en) Method and apparatus for delivering advertisements to mobile users
US20090042545A1 (en) System and a method for unifying the social realities of the online internet and real world of the mobile phone
Constantiou et al. Exploring perceptions and use of mobile services: user differences in an advancing market
US7684790B2 (en) Advertising technique
US20120059709A1 (en) Method and system for tracking telephone calls
US20080313543A1 (en) Systems and Methods to Provide Communication References to Connect People for Real Time Communications
US20070263819A1 (en) System and method for anonymous telephone communication
US20060194572A1 (en) Wireless interactive property advertising system and methods
US20070140176A1 (en) Method for the transmission of additional information in a communication system exchange device, communication system and user station
US20070005431A1 (en) System of providing message content in a communication system ring-back space

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20140801