New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL2001038C2 - Electronic scoreboard. - Google Patents

Electronic scoreboard. Download PDF

Info

Publication number
NL2001038C2
NL2001038C2 NL2001038A NL2001038A NL2001038C2 NL 2001038 C2 NL2001038 C2 NL 2001038C2 NL 2001038 A NL2001038 A NL 2001038A NL 2001038 A NL2001038 A NL 2001038A NL 2001038 C2 NL2001038 C2 NL 2001038C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
scoreboard
computer
game
according
means
Prior art date
Application number
NL2001038A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Barend Zuurmond
Lambertus Johannes Erades
Simon Hessel De Boer
Original Assignee
Barend Zuurmond
Lambertus Johannes Erades
Simon Hessel De Boer
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Barend Zuurmond, Lambertus Johannes Erades, Simon Hessel De Boer filed Critical Barend Zuurmond
Priority to NL2001038A priority Critical patent/NL2001038C2/en
Priority to NL2001038 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL2001038C2 publication Critical patent/NL2001038C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F41WEAPONS
  • F41JTARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS
  • F41J3/00Targets for arrows or darts, e.g. for sporting or amusement purposes
  • F41J3/02Indicators or score boards for arrow or dart games
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
  • A63B71/00Games or sports accessories not covered in groups A63B1/00 - A63B69/00
  • A63B71/06Indicating or scoring devices for games or players, or for other sports activities
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63FCARD, BOARD, OR ROULETTE GAMES; INDOOR GAMES USING SMALL MOVING PLAYING BODIES; VIDEO GAMES; GAMES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • A63F13/00Video games, i.e. games using an electronically generated display having two or more dimensions
  • A63F13/12Video games, i.e. games using an electronically generated display having two or more dimensions involving interaction between a plurality of game devices, e.g. transmisison or distribution systems
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
  • A63B2225/00Other characteristics of sports equipment
  • A63B2225/15Other characteristics of sports equipment with identification means that can be read by electronic means
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
  • A63B2225/00Other characteristics of sports equipment
  • A63B2225/20Other characteristics of sports equipment with means for remote communication, e.g. internet or the like
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
  • A63B2225/00Other characteristics of sports equipment
  • A63B2225/50Wireless data transmission, e.g. by radio transmitters or telemetry

Description

Sch/svk/Zuurmond-1 Sch / SVK / Zuurmond-1

Elektronisch scorebord electronic scoreboard

De uitvinding heeft betrekking op een scorebord voor het met handbediening registreren, bijhouden en weergeven van het door één of meer deelnemers aan een spel, bijvoorbeeld biljarten, snookeren, poolen, darten, 5 kaartspelen, zoals pokeren, of dobbelen, behaalde resultaat. The invention relates to a register scoreboard for hand controls, tracking and displaying the one or more participants in a game, such as billiards, snooker, pool, darts, five card games such as poker or dice, result.

Een dergelijk scorebord is in diverse uitvoeren bekend en wordt met de hand bediend voor bijvoorbeeld het noteren van het aantal caramboles bij biljarten. Such a scoreboard is known in various implement and is operated by hand, for example, the recording of the number of caroms in billiards. In een 10 dergelijk geval, waarin twee spelers tegen elkaar spelen, wordt de score van elk van beide spelers bijgehouden, hetzij door de spelers zelf of, in geval van officiële evenementen, door een scheidsrechter. In 10 such cases, in which two players play against each other, the score of each of the two players is maintained either by the players or, in case of official events by an arbitrator.

Bekend is verder een geheel geautomatiseerd 15 scorebord, dat in het bijzonder wordt gebruikt in bowling-gelegenheden. It is known further a fully automated scoreboard 15, which, in particular, is used in bowling occasions. Een dergelijk elektronisch scorebord ontvangt van sensoren gegevens met betrekking tot het aantal omgevallen kegels per beurt en per deelnemer. Such electronic scoreboard receive sensor data concerning the number of overturned cones per turn and per participant. De computer interpreteert deze gegevens en 20 presenteert niet alleen de score, maar ook andere relevante informatie, zoals de nog beschikbare tijd, bonuspunten, en dergelijke op het beeldscherm. The computer data and 20 not only presents interprets the score, but also other relevant information such as the remaining time, bonus points, and the like on the screen.

Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag, dat het gewenst is, een relatief kostbaar 25 systeem als een elektronisch scorebord op een bedrijfseconomisch aantrekkelijke wijze te exploiteren op basis van inkomsten die door belanghebbenden worden opgebracht. The invention is based on the insight, that it is desired, a relatively expensive system 25 as an electronic scoreboard to operate in an economically attractive manner on the basis of income that are applied by interested parties.

Tevens is het een doel van de uitvinding, 30 gebruikers van het scorebord en andere aanwezigen in de gelegenheid te stellen, kennis te nemen van voor hen 2 relevante informatie. It is also an object of the invention, 30 users of the scoreboard and other attendees to set up the opportunity to hear them two relevant information.

Met het oog op de genoemde doelstellingen verschaft de uitvinding een scorebord van het in de aanhef vermelde type, dat volgens de uitvinding is 5 gekenmerkt door een beeldscherm; In view of the above objectives, the invention provides a scoreboard of the type, which according to the invention mentioned in the opening paragraph is 5 characterized by a display screen; een daarmee gekoppelde computer met geheugen en een programma waarin informatie over een spel, bijvoorbeeld de spelregels is opgenomen; a computer with memory coupled thereto, and a program in which information about a game, for example, is received, the rules of the game; 10 met de computer gekoppelde hand-invoermiddelen voor het telkens successievelijk in de computer invoeren van het in een ronde of tijdens een beurt door elke deelnemer behaalde resultaat, zodanig, dat de computer dat resultaat, eventueel na verwerking daarvan op basis 15 van het programma, aan het beeldscherm toevoert voor visuele weergave; 10 with the computer joined hand-input means for, each time successively into the computer, entering it into a round or during a turn by each participant result obtained, so that the computer that result, possibly after their processing on the basis 15 of the program, supplies for visual display on the screen; koppelmiddelen voor het koppelen van de computer met internet; coupling means for connecting the computer to the Internet; en advertentiemiddelen voor het althans in de 20 rusttoestand, dat wil zeggen in een periode waarin het scorebord niet in gebruik is, op het beeldscherm presenteren van ten minste één advertentie van een abonnee, welke advertentie althans een deel van een website van die abonnee is. and ad means for at least in the 20 state of rest, that is to say at a time when the scoreboard is not in use, to present on the display screen of at least one ad from a subscriber, which ad is at least a portion of a web site of that subscriber.

25 Opgemerkt wordt, dat in deze specificatie het woord 'spel' wordt gebruikt. 25 Note that in this specification the word "game" is used. Dit begrip omvat tevens elke in aanmerking komende sport. It also includes any upcoming sport into consideration.

Het scorebord kan zodanig zijn ontworpen, dat het uitsluitend en specifiek bruikbaar is voor slechts 30 één spel, bijvoorbeeld darten of biljarten. The scoreboard can be designed such that it is solely and specifically useful for just 30 one game, for example darts or billiards. Ook kan het scorebord zodanig zijn uitgevoerd, dat de beheerder van het scorebord in de gelegenheid is, een keuze te maken tussen verschillende spellen. The scoreboard can be configured so that the administrator of the scoreboard is an opportunity to choose between different games. Dit kan bijvoorbeeld praktisch zijn in het geval van mobiele applicaties of 35 bijvoorbeeld in een ruimte, waarin verschillende spellen kunnen worden gespeeld, bijvoorbeeld poolen en darten. This might be practical in the case of mobile applications, or 35 for example, in a room where you can play different games, such as pool and darts.

Het scorebord kan zodanig zijn uitgevoerd, dat in het bijzonder tijdens het weergeven van één of meer 3 advertenties reclameteksten via een luidsprekersysteem worden uitgesproken en/of muziek wordt weergegeven. The scoreboard can be designed such that are particularly pronounced when displaying one or more third ads advertising texts via a speaker and / or music shows. Hierbij is het wenselijk, dat tijdens concentratie vergende spellen het weergeven van gesproken woord of 5 muziek beperkt zal blijven tot pauzes of omstandigheden, waarin er geen spel wordt gespeeld. It is desirable, which will continue until breaks or circumstances in which no game is played limited viewing spoken word or music five games while requiring concentration.

De hand-invoermiddelen kunnen van bekend type zijn en bijvoorbeeld een toetsenbord en/of een muis omvatten. The hand-feed means may be of known type and include, for example, a keyboard and / or a mouse.

10 Volgens de uitvinding wordt echter de voorkeur gegeven aan een uitvoering waarin het beeldscherm een touchscreen is en tevens de invoemiddelen omvat. 10 According to the invention preference is however given to an embodiment in which the display screen is a touch screen, and also includes the invoemiddelen.

Hiermee wordt het gebruik van losse onderdelen vermeden en leent het scorebord zich beter voor gebruik 15 in publieke ruimten. Allows the use of spare parts is avoided and lends itself better to use the scoreboard 15 in public places.

Van groot praktisch belang is een uitvoering, waarin het scorebord is ingericht om via internet samen te werken met ten minste één verder scorebord, zodanig dat deelnemers op afstand van elkaar samen een spel 20 kunnen spelen. Of great practical importance is an embodiment in which the scoreboard is designed to work over the Internet with at least one further scoreboard so that together participants from each play a 20 game. Hierbij wordt aangetekend, dat niet elk spel zich voor deze optie leent. It is noted that not every game lends itself to this option. Bijvoorbeeld een dart-toernooi kan met deelnemers op afstand in competitie vorm worden gespeeld, omdat de prestaties van de deelnemers volstrekt individueel zijn en er geen sprake is van 25 veranderende beginvoorwaarden, die afhankelijk zijn van de eerdere verrichtingen van een mede-deelnemer. For example, a dart tournament can be played with remote participants in formal competitions, because the performance of the participants are completely individual and there is no changing 25 initial conditions, which depend on the previous operations of a co-participant. Bijvoorbeeld bij biljarten is dat wel het geval. For example, in a game of billiards that is the case. In het geval, waarin een deelnemer een carambole mist, liggen de ballen in een eindpositie, die voor de volgende deelnemer 30 de beginpositie vormt. In the case, in which a participant is missing a Carom, the balls are located in an end position, which is for the next participant 30 to the starting position. Biljarten is dan ook een spel, dat door twee deelnemers op slechts één locatie kan worden gespeeld. Billiards is a game that can be played by two participants in one location.

In het bijzonder in het geval van een competitie of ander officieel evenement kan het scorebord 35 bij voorkeur omvatten: codemiddelen waarmee slechts ten minste één geautoriseerde persoon op de computer kan inloggen door een vooraf in het geheugen opgeslagen code via de invoermiddelen in te voeren. Particularly in the case of a competition or other official event the scoreboard 35 may preferably include: code means that only at least one authorized person at the computer can log in by entering a code previously stored in the memory via the input means. Een geautoriseerde 4 persoon kan bijvoorbeeld een ter plaatse aanwezige scheidsrechter zijn. An authorized person 4, for example, may be an existing on-site arbitrator. In een andere uitvoering kan ook een gebruiker, bijvoorbeeld iemand die een spel gespeeld heeft, met een hem toegewezen inlogcode via internet 5 verbinding maken met de computer en aldus toegang krijgen tot het geheugen, waarmee hij bijvoorbeeld zijn eigen score, maar ook eventueel de scores van andere personen kan ontvangen. In another embodiment, a user, for example, someone who has played a game with one allocated to him login code via the internet 5 connect to the computer and thus gain access to the memory, which he for example its own score, but it also scores other people can receive.

Van groot economisch belang voor een 10 bedrijfseconomisch zinvolle exploitatie van het scorebord volgens de uitvinding kan het scorebord de bijzonderheid vertonen, dat de ten minste ene advertentie producten en/of diensten betreft, die een relatie hebben met de "community", dat wil zeggen de deelnemers, toeschouwers 15 en verdere geïnteresseerden die tijdens het spelen van een spel in het algemeen aanwezig zijn, althans kunnen zijn. Of great economic importance for a 10 economically meaningful operation of the scoreboard according to the invention, the tie can also have the special feature that relates to the at least one advertising products and / or services, which have a relationship to the "community", that is to say the participants, spectators and 15 other interested parties present while playing a game in general, be at least. Op deze wijze wordt de relevante doelgroep door middel van "narrowcasting" op een buitengewone effectieve wijze bereikt. In this manner, the relevant audience, by means of "narrowcasting" is reached at an extraordinary effective manner. Zeker in het geval, waarin bepaalde 20 reclameboodschappen regelmatig worden herhaald, zal de boodschap een relatief groot effect sorteren. Especially in the case where certain advertising messages 20 are repeated frequently, the message will have a relatively large effect.

In het bijzonder kan de laatst beschreven uitvoering het kenmerk vertonen, dat advertenties producten betreffen, die gerelateerd zijn aan café's, 25 bars en dergelijke horeca-gelegenheden, bijvoorbeeld frisdranken, alcoholhoudende dranken, koffie, thee en daarmee samenhangende producten, en zoete en zoute versnaperingen. In particular, the latter described embodiment can have the feature that ads products concern, which are related to cafes, 25 bars and similar catering facilities, for example, soft drinks, alcoholic beverages, coffee, tea and related products, and sweet and salty snacks . Deze laatste uitvoering betreft een scorebord dat in een horeca-gelegenheid van een specifiek 30 type geplaatst is, namelijk daar waar in aanmerking komende spellen worden gespeeld. This latest version is a scoreboard placed in a catering of a specific type 30, which is where games are played next eligible.

Zoals eerder opgemerkt, kan het van belang zijn, een reclameboodschap met enige tussenpozen te herhalen. As noted earlier, it may be of interest, to repeat an advertising message with some intervals. In de praktijk blijkt dit de effectiviteit van 35 de reclameboodschappen sterk te verhogen. In practice, this appears to greatly increase the effectiveness of the 35 advertisements. In verband daarmee kan het scorebord de bijzonderheid vertonen dat de advertentiemiddelen ook tijdens gebruik van het scorebord intermitterend ten minste één advertentie op 5 het beeldscherm presenteren. In connection therewith, the tie can also have the special feature that the advertising means is also present during use of the scoreboard intermittently to at least one advertisement on the display screen 5. Het zal duidelijk zijn, dat het in perioden van concentratie van de speler of spelers op het spel en aandacht van het publiek niet gewenst is, dat er afleidende reclameboodschappen worden weergegeven 5 via het scherm en/of een luidsprekersysteem. It will be appreciated that in periods of concentration of the player or players in the game and public attention is not desirable, that distracting advertising displays 5 via the screen and / or a speaker. Om hiervoor adequaat zorg te dragen, kan het scorebord volgens de uitvinding zodanig zijn uitgevoerd, dat, nadat de scheidsrechter of andere het scorebordbedienende persoon een score heeft ingevoerd via de invoermiddelen, het 10 scorebord daarmee op de hoogte gesteld is van het feit, dat er sprake is van een spelpauze van een vooraf te bepalen duur of een door een bedienende persoon in te voeren duur. In order to bear this purpose adequate care, the scoreboard may according to the invention are carried out in such a way that, after the referee or other scoreboard operator has entered a score through the input means, the 10 scoreboard thereby on the has been informed of the fact, that there there is a game break of a predetermined duration or by entering an operator expensive. In deze spelpauze kunnen reclameboodschappen via het scherm en/of het luidsprekersysteem worden 15 gepresenteerd. In this break game advertising can be via the screen and / or the speaker 15 presented.

Volgens weer een ander aspect van de uitvinding vertoont het scorebord de bijzonderheid, dat een advertentie een link naar andere delen van de betreffende website of andere websites omvat. According to yet another aspect of the invention, the scoreboard has the special feature that includes an ad with a link to other parts of the website or other websites. Op deze wijze kan het 20 scorebord zeer effectief worden benut ora de aanwezigen nadere informatie over de aangeboden producten en/of diensten te verschaffen. In this way the 20 scoreboard can be very effectively used ora provide attendees further information on the products and / or services. Deze informatie zal een feitelijk en/of een commercieel karakter kunnen hebben en zal op zichzelf bekende wijze op een aantrekkelijke wijze 25 worden gepresenteerd. This information will be able to have a factual and / or commercial in nature and will be presented in a known manner in an attractive manner 25. Dit kan plaatsvinden met stationaire beelden, bewegende beelden, combinaties daarvan, al dan niet begeleid door geluid, al naar de wensen van de aanwezigen en in het bijzonder de beheerder van het systeem, bijvoorbeeld de eigenaar van de horeca-30 gelegenheid. This can occur with stationary images, moving images, combinations thereof, whether or not accompanied by sound, depending on the needs of the present and especially the manager of the system, for example, the owner of the catering 30 facilities.

Volgens weer een ander aspect van de uitvinding vertoont het scorebord de bijzonderheid, dat in het geheugen gegevens zijn opgeslagen met betrekking tot het mogelijke verloop van een spel, zodanig dat de computer 35 tevens de functie van spelcomputer kan vervullen. According to yet another aspect of the invention, the scoreboard has the special feature that data has been stored in the memory in relation to the possible course of a game, such that the computer 35 can also fulfill the function of game machine. Op deze wijze kan de computer de functie van tegenspeler vervullen. In this manner, the computer can perform the function of the opponent. Op op zichzelf bekende wijze, namelijk op de wijze van bijvoorbeeld schaakcomputers en computer-games, 6 kan het door de computer geleverde tegenspel zich op een aantal verschillende bekwaamheidsniveaus bevinden. In manner known per se, namely, in the manner of, for example, chess computers and computer games, 6 against the game provided by the computer may be located at a number of different levels of competence. Deze niveaus worden bij bekende spelcomputers aangeduid als niveau 1, niveau 2, ... enzovoorts. These levels are referred to in the prior art video game consoles as level 1, level 2, ... and so on. Bij spellen als 5 patience of dobbelen kan het tegenspel door de computer door een "random-generator" worden bestuurd. In games like Solitaire or 5 dice game against the computer can be controlled by a "random generator".

In een andere uitvoering kan het scorebord zodanig zijn uitgevoerd, dat de gegevens door de computer tijdens voorgaande spellen zijn verzameld. In another embodiment the tie may be designed in such a way that the data is collected by the computer during the preceding games. In dit geval 10 is de computer van het lerende type, waardoor het minder eenvoudig is om bekwaamheidsniveaus te onderscheiden. In this case, 10 is the computer of the learning type, which makes it less easy to distinguish levels of competence.

Tevens kan het scorebord zijn voorzien van een printermiddelen voor het afdrukken van een score. The scoreboard can also be equipped with a printer means for printing a score. Hiermee kunnen bijvoorbeeld, behalve de directe score van een 15 deelnemer, ook competitieresultaten worden uitgeprint en kunnen diploma's, oorkondes en certificaten, bijvoorbeeld in gekalligrafeerde vorm, rechtstreeks door de computer worden geprint. This may, for example, apart from the direct score of 15 participants, including competition results can be printed and diplomas, certificates and licenses, for example, in calligraphic form, directly be printed by the computer. Bijvoorbeeld in geval van een belangrijke abonnee, zoals een bierleverancier, kan een dergelijk 20 officieel ogend document een reclameopdruk van deze belangrijke abonnee bevatten. For example, in the case of a subscriber key, such as a beer supplier, such an official-looking document 20 may contain an advertisement print of this important subscriber.

Het zal duidelijk zijn, dat in geval van de eerder beschreven optie, dat het mogelijk is om ook op afstand in te loggen op het systeem en op een andere 25 plaats wedstrijdresultaten en scores uit te printen, de mogelijkheid kan bestaan om oorkondes en certificaten uit te printen. It will be obvious, that in case of the previously described option, that it is possible to also to log on to the system remotely and print it out on some other 25 site competition results and scores, the possibility may exist to charters and certificates from printing. Dit zou bijvoorbeeld voorbehouden kunnen zijn aan de beheerder van het systeem, een scheidsrechter of een bestuurslid van de betreffende vereniging. This could include reserved to the administrator of the system, an arbitrator or a board member of the club.

30 Het scorebord volgens de uitvinding kan voorzien zijn van middelen voor koppeling met een webcam. The scoreboard 30 of the present invention may be provided with means for coupling to a webcam.

In een ruimte met meerdere scoreborden kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een centrale server, bijvoorbeeld een mini-server, of een 35 gedistribueerde server-functie, waar meerdere pc's in samenwerken. In a room with a plurality of electronic markers may, for example, use can be made of a central server, for example, a mini-server, or a distributed server 35 function, where more than one PC at work together.

Verbinding met het net kan ook op alle mogelijke denkbare wijze plaatsvinden, namelijk met een 7 vaste verbinding, wifi of bluetooth. Connection to the grid can also be carried out in all possible conceivable manner, namely with a fixed connection 7, Wi-Fi or Bluetooth.

Een gebruiker of potentiële gebruiker, bijvoorbeeld een regelmatige cafébezoeker of speler van een in aanmerking komend spel kan volgens weer een ander 5 aspect lid worden van de "community" en daarvoor een abonnement afsluiten. A user or potential user, such as a regular café-goer or player from a qualifying game can be, according to still another aspect fifth member of the "community" and therefore a subscription. Op deze wijze kan de eigenaar van het scorebord of een aantal scoreborden verdere geldstromen genereren die het exploiteren van de scoreborden vergemakkelijken. In this way generate the owner of the scoreboard or several scoreboards further flows that facilitate the operation of the scoreboards.

10 Op het beeldscherm kunnen ook meer advertenties tegelijkertijd worden weergegeven. 10 can also be shown more ads on the screen.

***** *****

Claims (11)

1. Scorebord voor het met handbediening registreren, bijhouden en weergeven van het door één of meer deelnemers aan een spel, bijvoorbeeld biljarten, snookeren, poolen, darten, kaartspelen, zoals pokeren, of 5 dobbelen, behaalde resultaat, gekenmerkt door een beeldscherm; 1. Scoreboard for registering with manual operation, track and display of the one or more participants in a game, for example, billiards, snooker, pool, darts, card games, such as poker, craps, or 5, obtained result, characterized by a display screen; een daarmee gekoppelde computer met geheugen en een programma waarin informatie over een spel, 10 bijvoorbeeld de spelregels, is opgenomen; a computer with memory coupled thereto, and a program in which information about a game, 10, for example, the game rules, is included; met de computer gekoppelde hand-invoermiddelen voor het telkens successievelijk in de computer invoeren van het in een ronde of tijdens een beurt door elke deelnemer behaalde resultaat, zodanig, dat de computer 15 dat resultaat, eventueel na verwerking daarvan op basis van het programma, aan het beeldscherm toevoert voor visuele weergave; with the computer joined hand-input means for, each time successively in the computer entering it into a round or during a turn by each participant result obtained, in such a way that the computer 15, which results, optionally after processing thereof on the basis of the program, of display supplies visual display; koppelmiddelen voor het koppelen van de computer met internet; coupling means for connecting the computer to the Internet; en 20 advertentiemiddelen voor het althans in de rusttoestand, dat wil zeggen in een periode waarin het scorebord niet in gebruik is, op het beeldscherm presenteren van ten minste één advertentie van een abonnee, welke advertentie althans een deel van een 25 website van die abonnee is. and 20 ad means for at least in the quiescent state, that is to say at a time when the scoreboard is not in use, to present on the display screen of at least one ad from a subscriber, which ad is at least a part of a 25-site of that subscriber .
2. Scorebord volgens conclusie 1, waarin het beeldscherm een touchscreen is en tevens de invoermiddelen omvat. 2. Scoreboard according to claim 1, wherein the display screen is a touch screen, and also comprises the input means. 30 30
3. Scorebord volgens conclusie X, waarin het scorebord is ingericht om via internet samen te werken met ten minste één verder scorebord, zodanig dat deelnemers op afstand van elkaar samen een spel kunnen spelen. 3. Scoreboard claim X, where the scoreboard is designed to work over the Internet with at least one further scoreboard so that together participants spaced play a game. 5 5
4. Scorebord volgens conclusie 1, omvattende codemiddelen waarmee slechts ten minste één geautoriseerde persoon op de computer kan inloggen door een vooraf in het geheugen opgeslagen code via de 10 invoermiddelen in te voeren. 4. Scoreboard according to claim 1, comprising code means which only at least one authorized person on the computer can log in by entering a code pre-stored in the memory 10 via the input means.
5. Scorebord volgens conclusie 1, waarin de ten minste ene advertentie producten en/of diensten betreft, die een relatie hebben met de "community", dat wil zeggen 15 de deelnemers, toeschouwers en verdere geïnteresseerden die tijdens het spelen van een spel in het algemeen aanwezig zijn, althans kunnen zijn. 5. Scoreboard according to claim 1, wherein the at least one advertisement of products and / or services that have a relationship with the "community", ie 15 participants, spectators and other interested parties of a game while playing in the are generally present, may be at least.
6. Scorebord volgens conclusie 5, waarin de 20 advertenties producten betreffen, die gerelateerd zijn aan cafés, bars en dergelijke horeca-gelegenheden, bijvoorbeeld frisdranken, alcoholhoudende dranken, koffie, thee en daarmee samenhangende producten, en zoete en zoute versnaperingen. 6. Scoreboard according to claim 5, wherein the 20 ads products concern, related to cafes, bars and similar catering facilities, for example, soft drinks, alcoholic beverages, coffee, tea and related products, and sweet and salty snacks. 25 25
7. Scorebord volgens een der voorgaande conclusies, waarin de advertentiemiddelen ook tijdens gebruik van het scorebord intermitterend ten minste één advertentie op het beeldscherm presenteren. 7. Scoreboard according to any one of the preceding claims, wherein the advertisement means is also present intermittently, at least one advertisement on the display screen during use of the scoreboard. 30 30
8. Scorebord volgens een der voorgaande conclusies, waarin een advertentie een link naar andere delen van de betreffende website of andere websites omvat. 8. Scoreboard according to any one of the preceding claims, wherein an advertisement includes a link to other parts of the particular web site or other web sites. 35 35
9. Scorebord volgens een der voorgaande conclusies, waarin in het geheugen gegevens zijn opgeslagen met betrekking tot het mogelijke verloop van een spel, zodanig dat de computer tevens de functie van spelcomputer kan vervullen. 9. Scoreboard according to any one of the preceding claims, wherein in the memory data have been stored with regard to the possible course of a game, such that the computer can also perform the function of game machine.
10. Scorebord volgens conclusie 9, waarin de 5 gegevens door de computer tijdens voorgaande spellen zijn verzameld. 10. A scoreboard according to claim 9, wherein the fifth information by computer have been collected in previous games.
11. Scorebord volgens een der voorgaande conclusies, omvattende printermiddelen voor het afdrukken 10 van een score. 11. A scoreboard according to any one of the preceding claims, comprising printer means for printing 10 of a score. ***** *****
NL2001038A 2007-11-28 2007-11-28 Electronic scoreboard. NL2001038C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2001038A NL2001038C2 (en) 2007-11-28 2007-11-28 Electronic scoreboard.
NL2001038 2007-11-28

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2001038A NL2001038C2 (en) 2007-11-28 2007-11-28 Electronic scoreboard.
NL2002264A NL2002264C2 (en) 2007-11-28 2008-11-28 Digital scoreboard.
PCT/NL2008/050761 WO2009070026A2 (en) 2007-11-28 2008-11-28 Digital scoreboard

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2001038C2 true NL2001038C2 (en) 2009-06-02

Family

ID=39575679

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2001038A NL2001038C2 (en) 2007-11-28 2007-11-28 Electronic scoreboard.
NL2002264A NL2002264C2 (en) 2007-11-28 2008-11-28 Digital scoreboard.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2002264A NL2002264C2 (en) 2007-11-28 2008-11-28 Digital scoreboard.

Country Status (2)

Country Link
NL (2) NL2001038C2 (en)
WO (1) WO2009070026A2 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1025887A2 (en) * 1999-02-05 2000-08-09 Midway Amusement Games, LLC Amusement game including video displays not related to the game
WO2005016469A2 (en) * 2003-08-15 2005-02-24 Minard Timothy J Method and system for using skill-based gaming strategies with bowling

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4458634B2 (en) * 2000-07-19 2010-04-28 株式会社バンダイナムコゲームス Multi-player games for the information providing system and information storage medium

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1025887A2 (en) * 1999-02-05 2000-08-09 Midway Amusement Games, LLC Amusement game including video displays not related to the game
WO2005016469A2 (en) * 2003-08-15 2005-02-24 Minard Timothy J Method and system for using skill-based gaming strategies with bowling

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009070026A2 (en) 2009-06-04
NL2002264C2 (en) 2009-06-02
WO2009070026A3 (en) 2009-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Werbach et al. For the win: How game thinking can revolutionize your business
Beard The language of sport
Siedentop et al. Complete guide to sport education
Tygiel Past time: Baseball as history
Chaney et al. The effect of billboards within the gaming environment
Soper et al. Junk-time junkies: An emerging addiction among students
US20050113170A1 (en) Geography game show
US6296250B1 (en) Sports game of skill and chance
US20080275769A1 (en) Network-based interactive entertainment center
Nylund Beer, babes, and balls: Masculinity and sports talk radio
US5782470A (en) Sports game of skill and chance
Koppett Sports illusion, sports reality: A reporter's view of sports, journalism, and society
Walsh et al. Ethics, money and sport: This sporting mammon
Robson et al. Game on: Engaging customers and employees through gamification
Crompton Sponsorship of sport by tobacco and alcohol companies: a review of the issues
US20060046807A1 (en) Fantasy sports live
US20070293289A1 (en) Methods and systems for realistically simulating human sports activities
Miller Commodifying the male body, problematizing “hegemonic masculinity?”
Kerr Girls/Women Just Want to Have Fun-A Study of Adult Female Players of Digital Games.
Duncan et al. Liberal and radical sources of female empowerment in sport media
Grayson The dangers and opportunities of playful consumption
Russell Aggression in the sports world: A social psychological perspective
Kelly Is baseball a global sport? America's ‘national pastime’as global field and international sport
Randall Smith Disconnects between popular discourse and home advantage research: What can fans and media tell us about the home advantage phenomenon?
Miller et al. The over-production of US sports and the new international division of cultural labor

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120601