NL2000082C2 - Injection device for intraocular lens and accessories. - Google Patents

Injection device for intraocular lens and accessories. Download PDF

Info

Publication number
NL2000082C2
NL2000082C2 NL2000082A NL2000082A NL2000082C2 NL 2000082 C2 NL2000082 C2 NL 2000082C2 NL 2000082 A NL2000082 A NL 2000082A NL 2000082 A NL2000082 A NL 2000082A NL 2000082 C2 NL2000082 C2 NL 2000082C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
conductor
apparatus according
intraocular lens
device according
Prior art date
Application number
NL2000082A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Michiel Christiaan Rombach
Original Assignee
Akkolens Int Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akkolens Int Bv filed Critical Akkolens Int Bv
Priority to NL2000082 priority Critical
Priority to NL2000082A priority patent/NL2000082C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2000082C2 publication Critical patent/NL2000082C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
  • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
  • A61F2/02Prostheses implantable into the body
  • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
  • A61F2/16Intraocular lenses
  • A61F2/1662Instruments for inserting intraocular lenses into the eye
  • A61F2/1664Instruments for inserting intraocular lenses into the eye for manual insertion during surgery, e.g. forceps-like instruments

Abstract

The device comprises an elongated guide (1) which can be gripped with the hand in order to place its distal end in the eye, and a driver (2) for moving the lens (4) along the guide towards an opening (9) in the distal end of the guide. The lens is passed through this opening in order to implant it in the eye. The guide has a channel shape with an oval cross-section. The driver is formed by a plunger.

Description

Injectie apparaat voor intraoculaire lens en toebehoren Injection device for intraocular lens and accessories

Intraoculaire kunstlenzen worden op grote schaal geïmplanteerd in ogen ter vervanging van de natuurlijke ooglens. Intraocular lenses are implanted art widely eye to replace the natural lens. Grijze staar is vrijwel altijd de indicatie voor deze operatie, 5 maar tegenwoordig vindt de operatie ook plaats ter correctie van lees-verziendheid (medische term: “presbyopie”). Cataract is almost always the indication for this operation, 5 but now also takes the surgical site to correct read-sightedness (medical term: "presbyopia").

Gedurende de operatie maakt de oogchirurg een snede (technische term: “incisie”) aan de zijkant van het oog, gevolgd door het verwijderen van een min of meer cirkelvormig 10 deel van het voorste deel van het lenskapsel. During the surgery, the eye surgeon makes a cut (technical term: "incision") on the side of the eye, followed by the removal of a more or less circular part 10 of the front portion of the lens capsule. Dit verschaft de chirurg toegang tot de ooglens zelf. This provides the surgeon access to the lens itself. Hierop past de chirurg zogenaamde phacoemulsificatie toe waarbij de natuurlijke ooglens wordt verpulverd en de brokstukken en andere ooglens massa worden weggezogen en er een lege kapsel zak achterblijft. At this so-called phacoemulsification, the surgeon applies where the natural crystalline lens is pulverized and the fragments are aspirated and other eye lens mass, and there remains an empty capsular bag. Vervolgens brengt de chirurg een polymere intraoculaire intraoculaire kunstlens aan in de lege kapselzak. Next, the surgeon inserts a polymeric intraocular artificial intraocular lens in the empty capsular bag. De snede 15 aan de zijkant van het oog wordt gehecht, maar vrijwel alleen bij snedes groter dan een 3-3.5mm. The cut 15 is attached to the side of the eye, but practically only to the cuts greater than a 3-3.5mm. Kleinere snedes behoeven geen hechtingen. Smaller incisions requiring no stitches. De snedes helen op geheel natuurlijk wijze en vrijwel altijd zonder complicaties. The incisions heal completely natural way and almost always without complications. Behalve de noodzaak van een of enkele hechtingen hebben grote snedes het risico dat de optische kwaliteit van het oog wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het veroorzaken van astygmatisme of een coma door 20 mechanische verstoring van de configuratie van het oog. In addition to the need for a suture or a few have large incisions, the risk that the optical quality of the eye is affected by, for example, the cause of, or a coma astygmatisme 20 by mechanical disruption of the configuration of the eye. Het dient te worden opgemerkt dat deze afwijkingen beneden de 5mm snede nauwelijks optreden indien de chirurg nauwkeurig werkt, terdege hecht en door zijn mechanische manipulaties de natuurlijk configuratie van het oog niet teveel verstoord. It is to be noted that these deviations hardly occur 5mm below the cutting edge when the surgeon to work accurately, due bonding and through mechanical manipulations are not too much disturbed, of course, the configuration of the eye. De snede dient altijd ruim voldoende te zijn voor inbrengen van de kunstlens. The cut should always be more than enough for inserting the artificial lens. Het uitscheuren van de snede kan wel significante 25 medische complicaties tot gevolg hebben zoals infecties en latere lekkages. The tearing of the cut may well have significant 25 medical complications due to such infections and subsequent leaks.

In het verleden waren intraoculaire kunstlenzen groot, tot zelfs 5-6 mm in diameter en van een star materiaal, meestal perspex (PMMA) vervaardigd. In the past, intraocular lenses art large, even up to 5-6 mm in diameter and of a rigid material, usually made of perspex (PMMA). Deze lenzen werden met behulp van pincetten en andere standaard chirurgische gereedschap geplaatst. These lenses were placed surgical tool using tweezers and other standard.

30 Tegenwoordig hebben de lenzen ongeveer dezelfde diameter maar zijn vervaardigd van zeer flexibel en zelfs oprolbaar materiaal zoals siliconen en verschillende acrylaat derivaten. Nowadays, the lenses 30 have approximately the same diameter, but be made of very flexible and can be rolled up, even materials such as silicones and various acrylate derivatives. Dit heeft onder andere het voordeel dat de lenzen door kleine snedes geplaatst kunnen worden dan de diameter van de lens zou aangeven. This has inter alia the advantage that the lenses can be inserted through small incisions than would indicate the diameter of the lens. Enkele huidige 2 modellen kunstlenzen kunnen zelfs door een snede van ongeveer 1.8-2mm worden ingébracht. Some of the current two models artificial lenses can even be inserted through an incision of approximately 1.8-2mm.

Het is duidelijk dat er bij deze kleine snedes weinig tot geen ruimte overblijft om lenzen 5 met pincetten in te brengen. It is clear that in these small incisions little left to no room to insert lenses 5 with tweezers. Daarom zijn er injectie apparaten (engels: “injectors”, verder benoemd met engelse termen als “injector” en “injecteren”) voor intraoculaire kunstlenzen ontwikkeld. Therefore, there are injection devices (English: "injectors", also named with English terms "injector" and "inject") developed for intraocular artificial lenses. Figuur 1 geeft een schematische illustratie van een algemeen injector concept waarin ook de belangrijkste onderdelen zijn aangegeven. Figure 1 shows a schematic illustration of a general injector concept which is also the most important components are indicated. De injector heeft een schacht, 1, wleke door de oogchirurg in he hand wordt gehouden. The injector has a shank, 1, wleke is held by the ophthalmic surgeon in huh hand. Bij de 10 meeste van deze injecteren wordt de intraoculaire kunstlens vaak in een polymere vlindervormige constructie geplaatst welke wordt dichtgevouwen en hiermee ook de intraoculaire kunstlens tot een kleine omvang dubbel of anderszins ineen vouwt Een zuiger, 2, (engels: “piston”) al of niet achter een prop of stopper (technisch engelse term: “bung”, welke term verder gebruikt zal worden), 3, duwt de lens, 4, vervolgens 15 via een inloopstuk, 5, en via een taps taps toelopend verloop, 6, door een opening in een uitloop, 7, (“uitloop; engels:”sprout” of “injector tip”). At the 10 most of these injection, the intraocular artificial lens is often in a polymeric butterfly-shaped structure disposed which is folded up and with it also the artificial intraocular lens into a small size, double, or otherwise collapsed folds A piston 2 (English: "piston"), all or not behind a plug or stopper (technical English term "bung", which term will be further used), 3, the lens pushes, 4, then 15 via an inlet piece, 5, and via a tapering tapered gradient, 6, by an opening in a discharge spout, 7, ( "run-out; in english:" sprout "or" injector tip "). De uitloop brengt de kunstlens in het oog. The outlet will bring the artificial lens in the eye. Bij een aantal ontwerpen heeft de uitloop van de lensinjector ook nog een vorm zodanig aangepast dat de lens verder wordt gevouwen tijdens het injectieproces. In some designs, the nozzle of the lens injector also has a shape adapted so that the lens is further folded during the injection process. Het uiteinde van de uitloop wordt in de lege kapselzak geplaatst. The end of the spout is placed in the empty capsular bag. De zuiger wordt door 20 de oogchirurg mechanisch bediend door bijvoorbeeld een schroef-, worm-, druk- of andere standaard mechanische constructie welke via de zuiger de kunstlens door het taps toelopend verloop en de uitloop voortstuwt. The piston 20 by the ophthalmic surgeon controlled mechanically by, for example, a screw, worm, printing or other standard mechanical structure to which the artificial lens through the tapered gradient and the run-through propels the piston. In Figuur 1 wordt het voorbeeld geillutreerd van een injector die met de duim bediend kan worden, 8. Na het verlaten van de uitloop door de uitloopopening, 9, vaak tangentieel afgesneden, ontvouwt zich 25 de kunstlens daar de meeste intraoculaire lensmaterialen zo gekozen zijn dat zij een goed geheugen hebben voor de oorspronkelijk vorm. In Figure 1, the example geillutreerd of an injector that can be operated with the thumb, 8. After exiting from the outlet through the outlet opening, 9, cut off often tangentially, unfolds 25, the artificial lens as most of the intraocular lens materials are chosen so that they have a good memory of the original shape. Opgemerkt moet worden dat het gehele proces zoals hierboven beschreven gesmeerd wordt met hyaluronzuur producten of derivaten of medische cellulose derivaten hiervan welke algemeen in de oogchirurgie gebruikt worden (engels: “viscoelastics”, verder afgekort tot vakterm “visco”). It should be noted that the whole process as above is smeared with hyaluronic acid or derivatives or products described medical cellulose derivatives thereof which are commonly used in eye surgery (English: "viscoelastics", further abbreviated to technical term "visco"). Vaak is 30 niet de zuiger of bung in direct contact met de kunstlens in de injector maar wordt de lens voortgestuwd door een volume visco wat zich tussen zuiger of bung en lens bevindt. Often it is 30 not the piston or bung in direct contact with the artificial lens in the injector, but the lens is propelled by a visco volume which is located between piston or bung and lens. Dit geldt echter zeker niet voor alle gangbare injector modellen. However, this is certainly not true for all conventional injector models. Vaak komt de zuiger in direct contact met een vaak klein oppervlak van de lens en stuwt deze zodoende voort. Often, the plunger is in direct contact with a surface of the lens often small and thus propels continue this. Beschadiging van de lens door mechanisch contact met de metalen 3 zuiger en ook het doorschieten van de zuiger langs de kunstlens is dan ook vaak evident. Damage to the lens by mechanical contact with the metal piston 3 and also the overshoot of the piston along the artificial lens is therefore often evident. In het laatste geval is de lens vrijwel zeker onherstelbaar beschadigd. In the latter case, the lens is almost certainly beyond repair. Deze bovenstaande technologiën zijn over het algemeen alleen geschikt voor injectie van moderne, enkelvoudige en dunne kunstlenzen. The above technologies are generally only suitable for injection of modern, single and thin artificial lenses. De meest gebruikte materialen voor 5 vervaardiging van bovenstaande injector in-, ver- en uitloop zijn polycarbonaat, perspex, polyethyleen en polypropyleen. The most commonly used materials for manufacture of the above injector 5 import, locking and spout are polycarbonate, Perspex, polyethylene, and polypropylene. De zuiger en de rest van de injectorconstructie zijn of van plastics indien voor veelal eenmalig gebruik of van metalen zoals aluminium indien voor herhaald gebruik. The piston and the rest of the injector structure to be of plastics or generally if, for one-time use, or of metals such as aluminum if for repeated use.

10 De onderhavige uitvinding verschaft dan ook een inrichting voor het tot in een oog plaatsen van een intraoculaire kunstlens, omvattende een langwerpige met de hand aangrijpbare geleider die met zijn distale einde tot in een oog kan worden geplaatst, waarbij het distale einde van de geleider van een opening is voorzien waardoorheen de intra-oculaire kunstlens tot in het oog kan worden geplaatst, en aandrijfmiddelen voor 15 het door de geleider heen naar de opening doen voortbewegen van de intraoculaire ooglens. 10, the present invention provides, therefore, places a device for laying in an eye of an artificial intraocular lens, comprising an elongated hand-engageable conductor, which can be placed with its distal end up into an eye, wherein the distal end of the conductor of an opening is provided through which the artificial intraocular lens to be inserted into the eye, and drive means 15 for the conductor through the through advancing toward the opening of the intraocular lens of the eye.

Echter, een aantal nieuwe kunstlenzen zijn in ontwikkeling voor het herstellen van niet alleen de refractie van het oog maar ook de accommodatie van het oog. However, a number of new artificial lenses have been developed to repair not only the refraction of the eye but also the accommodation of the eye. Deze lenzen 20 bestaan vaak uit meerdere, meestal twee, optische onderdelen welke in een samenvattende intraoculaire kunstlensconstructie verwerkt zijn. These lenses 20 often consist of several, usually two, optical parts which are incorporated into a synthetic intraocular artificial lens construction. Een schematisch voorbeeld van een dergelijke lens met dubele optiek is gegeven in Figuur 2. Hier zijn afgebeeld twee optieken, 10, 11, van verschillende dikte gevat in een mechanisch verende constructie, 12. Deze kunstlenzen hebben over het algemeen een wat dikkere 25 maatvoering en meer volume in vergelijking met de moderne dunnere enkelvoudige kunstlenzen. A schematic example of such a lens with dubele optics are given in Figure 2. Here are depicted two optics, 10, 11, of different thicknesses contained in a mechanically resilient construction, 12. These artificial lenses generally have a somewhat thicker dimensions 25 and more volume compared to modern art single thinner lenses. De huidige lensinjectoren ontworpen voor vouwbare enkele kunstlenzen met een optiek blijken over het algemeen niet geschikt voor implantatie van meer volumineuze of dubbele optieken. The current lens injectors designed for folding some artificial lenses with optics have generally not suitable for implantation of more bulky or double optics. Dit wordt veroorzaakt door de vouwwijze welke ongeschikt blijkt voor dubbele optieken als ook de maat van de uitloop welke over het 30 algemeen te nauw is voor volumineuze en dubbele optieken. This is caused by the folding manner in which it appears unsuitable for twin optics as well as the size of the outlet over which the 30 is generally too narrow for bulky and dual optics.

In dit patent worden een aantal ontwerpen voor injecteren beschreven welke geschikt zijn voor kunstlenzen met dubbele optieken en kunstlenzen met groter volume hebben dan moderne vouwbare lenzen en een aantal toebehoren voor dergelijke injecteren. In this patent, a number of designs for injecting described which are suitable for artificial lenses with double optics and artificial lenses with larger volume than modern foldable lenses and some accessories such injection.

4 4

Allereerst een uitvoeringsvorm van een inloop, taps toelopend verloop en uitloop van de injector waarbij de kunstlensconstructie niet of nauwelijks wordt gevouwen. First of all, an embodiment of a walk-in, tapered or gradient of the injector outlet artificial lens in which the structure is hardly creased. Een schematische weergave van een dergelijke constructie is gegeven in Figuur 3 A en B. A schematic representation of such a construction is given in Figure 3 A and B.

5 De kunstlensconstructie ligt in een goot met afgeronde hoeken, Figuur 3A, in dit voorbeeld ellipsvormig, welke al of niet is afgesloten door een inschuivende ovale deksel, Figuur 3B. 5, the artificial lens assembly is located in a channel with rounded corners, Figure 3A, in this embodiment elliptical in shape, which may or may not be closed by a telescoping oval lid, Figure 3B. Het dient hier direct te worden opgemerkt dat de vorm van de dwarsdoorsnede ook de verschillende vormen kan hebben welke in relatie tot het ontwerp van met name de uitloop van de injecteren die hieronder besproken gaan 10 worden. It is to be noted here directly that the shape of the cross-section also the various forms which may have in relation to the design of in particular the outlet of the injection which go 10 are discussed below. De deksel kan hierbij in de lengterichting van de goot uit het oog verwijderd worden, 13. Vervolgens wordt de kunstlensconstructie met standaard operatiegereedschap zoals bijvoorbeeld een operatienaald met een botte punt of pincet vanuit de goot in het oog geschoven. The cover can hereby be removed from the eye in the longitudinal direction of the chute 13. Subsequently, the artificial lens construction with standard surgical tool, such as, for example, is a surgical needle having a blunt tip or tweezers pushed from the gutter into the eye. De goot kan natuurlijk ook zonder deksel maar met standaard operatiegereedschap welke de kunstlensconstructie in de goot drukt 15 enkelvoudig worden toegepast. The gutter may, of course, also without a lid but with standard surgical tool to which the artificial lens structure, press 15 may be used alone in the gutter.

De wijze van vouwen voor dubbele optieken wordt nu besproken en schematisch weergegevn in Figuur 4 A,B. The manner of folding, for dual optics is now discussed and schematically weergegevn in Figure 4 A, B. Hierbij is de voorbeeld lens uit Figuur 2 wederom gebruikt ter illustratie. Here, the sample lens of Figure 2 is again used for illustrative purposes. Hierin wordt van de zijkant tegen de veerconstructie, 14, 20 aangekeken. Herein from the side is pressed against the spring construction, 14, 20 looked at. Over het algemeen zijn de optieken van deze lenzen niet eender en is er van een dunner, 15, en dikker optiek, 16, sprake. Generally, the optics of these lenses are not any and there is a thinner, 15, and thicker optics, 16 there. Deze twee optieken worden hier in de lengterichting gevouwen waarbij het dunnere optiek met de rand binnen het dikkere optiek gevouwen wordt, Figuur 4A. These two optical systems are folded here in the longitudinal direction in which the thinner optics with the edge folded inside the thicker optic, Figure 4A. Zodoende wordt er een kleine totale doorsnede van de gevouwen lens bereikt en wordt eveneens de spanning op de naar buiten gevouwen 25 zijde van het dikkere optiek tot het minimum teruggebracht daar deze het minst gevouwen wordt. In this way, there is achieved a small total cross-sectional view of the folded lens, and the voltage is also on the outwardly folded side 25 of the thicker optic reduced to a minimum since it is the least is folded.

Bij optieken van ongeveer gelijkwaardige dikte kunnen de beide optieken ook evenredig ineengevouwen worden zoals geïllustreerd in Figuur 4B. In the optics of about equal thickness, the two optics can be proportional folded as illustrated in Figure 4B.

30 Het uiteinde van de injector zoals schematisch weergegeven in Figuur 1 is in Figuur 5 nogmaals en wederom schematisch in detail weergegeven. 30 The end of the injector, as shown schematically in Figure 1 is shown in Figure 5 again and again schematically illustrated in detail. Dit uiteinde kan in de uiteindelijk uitvoering een flens of ander component bezitten voor een goede pasvorm in of aan de rest van de injectorconstructie. This end may have a flange or other component in the final execution for a good fit in or on the rest of the injector structure. De inloop, 17, heeft een wand, 18, is cylindrisch en start met de opening, 19, waardoor de visco, kunstlens en bung 5 ingebracht worden. The inlet, 17, has a wall, 18, is cylindrical, and with the opening, 19, through which the visco, artificial lens and bung 5 are inserted. Het taps toelopende verloop, 20, heeft een wand, 21, en de cylindrische uitloop, 22, heeft een wand, 23, en een uitloopopening, 24. De vorm van de dwarsdoorsnede van de uitloop en de vorm van de uitgangsopening van de uitloop zijn van cruciaal belang voor het verkleinen van de totale omtrek van de uitloop en daarmee 5 minimaliseren van de maat van de snede in het oog alswel het minimaliseren van krachten en spanningen op de kunstlens tijdens de voortstuwing door de uitloop. The tapered gradient, 20, has a wall, 21, and the cylindrical spout, 22, has a wall, 23, and an outlet opening, 24. The shape of the cross section of the spout and the shape of the exit orifice of the spout are of crucial importance for the reduction of the total circumference of the spout 5, and thus to minimize the size of the incision in the eye alswel minimizing of forces and stresses on the artificial lens during propulsion by the spout. Het is ons gebleken dat de, meest gangbare, ronde vorm, zoals ook schematisch in Figuur 5, 24, weergegeven voor deze doelen niet de meest optimale vorm is. It has been shown us that, most common, round shape, as is also diagrammatically illustrated in Figure 5, 24, shown for these purposes is not the most optimal form. De vorm van de dwarsdoorsnede van de gevouwen optiek en met name gevouwen dubbele optieken is 10 namelijk niet rond. The shape of the cross section of the folded optics and, in particular, double-folded optics 10 is namely not round. De werkelijke vorm kan wel met kracht in een ronde vorm geperst worden maar onevenredig grote spanningen zijn vaak een gevolg. The actual shape may well be pressed with force into a round shape, but disproportionately large stresses are often the result. In enkele bestaande ontwerpen van de uitloop van de injector is de vorm van een rechthoek met afgerond hoeken ingevoerd. is introduced in the form of a rectangle with rounded corners, in some existing designs of the outlet of the injector. Dit is zeker een verbetering op een ronde vorm, maar niet optimaal. This is certainly an improvement on a round shape, but not optimal.

15 15

Het dient hier ook te worden opgemerkt dat de binnenrand van de opening, 24, van de uitloop bij voorkeur afgerond en nauwkerig gepolijst dient de zijn. It should also be noted here that the inner edge of the opening, 24, of the spout is preferably rounded and polished nauwkerig should run. Bij het uitlopen uit de injector zelt de lens direct op en krassen op de kunstlens en scheuren van de kunstlens als wel als het aftonden van zorgvuldig haakse randen veroorzaakt door een 20 scherpe rand kunnen het gevolg zijn. Upon emergence from the injector zelt the lens directly onto the artificial lens and scratching and tearing of the IOL as well as the aftonden carefully angled edges caused by a sharp edge 20 may result.

Als eerste voorkeurs uitvoeringsvorm is een ellips, 25, onder een andere hoek, 27, als vorm van de diameter van de uitloop en uitgangsopening een verbetering over de ronde vorm zoals afgebeeld in Figuur 6A waarin alleen de uitloop, 26, staat afgebeeld. As a first preferred embodiment, is an ellipse, 25, under a different angle, 27, as a shape of the diameter of the spout and exit orifice an improvement over the round shape as shown in Figure 6A in which only the spout, 26, is depicted. Hierbij 25 behoeven de optieken minder sterk gevouwen te worden bij eenzelfde omtrek van de ellips ten opzichte van de cirkel zijnde de ronde vorm. Here, the optics 25 need be less strong folded at one and the same circumference of the ellipse with respect to the circle being the circular shape.

De tweede voorkeurs uitvoeringsvorm benaderd de vorm van de gevouwen dubbele optiek weer beter. The second preferred embodiment approximated the shape of the double-folded optics better. Deze vorm bestaat uit een samenstelling van twee halve ellipsen, 30 Figuur 6B, 27, resulterend uit een dwarsdoorsnede van hele ellipsen in de lengterichting waarvan de grootste doorsnede eender is maar de kleinste doorsnede verschilt. This form consists of a combination of two half ellipses, 30, 6B, 27, resulting from a cross-section of all the ellipses in the longitudinal direction of which the largest cross-section is any but the smallest cross-section is different. Bij deze samengestelde ellips, 27, dienen de twee plaatsen waar de ovale elkaar bereiken een ietwat afgeronde vorm te hebben. In this composite ellipse, 27, the two places where the oval should have each reached a slightly rounded shape. Deze samengestelde ellips benaderd de combinatie 6 van een dikkere en een dunnere optiek in een lensconstructie het beste en zal binnen de kunstlensconstructie de minste oneigenlijke spanningen opleveren. This composite ellipse approached the 6 combination of thicker and thinner optics in a lens construction and the best will yield the least improper tensions within the artificial construction.

De derde voorkeurs uitvoeringsvorm betreft een afwijkend concept schematisch 5 weergegeven in Figuur 7 waarbij de uitloop, 31, en de uitgangsopening van de uitloop, 30, een variabele vorm kunnen aannemen, in Figuur 7,30, schematisch als rond afgebeeld welke bepaald wordt door de druk uitgeoefend door de lensconstructie op verschillende delen van de uitloop tijdens de voortstuwing door de uitloop. The third preferred embodiment relates to a different concept schematically 5 is shown in Figure 7 in which the spout, 31, and the outlet opening of the spout, 30, can take a variable form, in Figure 7.30, is schematically shown as a round which is determined by the pressure is applied through the lens structure at different parts of the spout during the propulsion through the spout. Deze variabele vorm kan worden aangenomen zonder dat de snede grootte in het oog 10 noodzakelijk aangepast dient te worden daar zorg wordt gedragen dat de omtrek van de uitloop begrensd is. This variable shape can be adopted without the cut size is to be adjusted, if necessary in the eye 10 as care is taken that the circumference of the spout is bounded. Dit effect kan worden bereikt door de uitloop te fabriceren van een materiaal wat een snel oplopende mechanische weerstand tegen rek vertoond en dus een maximale omtrek. This effect can be achieved by fabricating the spout of a material which exhibits a rapid increase in mechanical resistance to elongation and thus a maximum circumference. Dit effect kan ook worden bereikt door de uitloop te vervaardigen van een rekbaar materiaal waarin een kous, 29, is verwerkt van een in de dwarsrichting 15 flexibel maar in de lengterichting van de vezels waaruit de kous in vervaardigd stijf materiaal. This effect can also be achieved by manufacturing the run-out of an elastic material in which a sleeve, 29, is processed from a 15 in the transverse direction but flexible in the longitudinal direction of the fibers from which the sleeve manufactured in rigid material. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitloop van flexibel silicone, 28, waarin een kous van vaste omtrek gemaakt van bijvoorbeeld polyester filament of PMMA (perspex) is verwerkt. Think for example of a discharge spout of flexible silicone, 28, wherein a tube of fixed circumferential made of, for example, polyester filament or PMMA (perspex) has been processed. Voor de kous zouden ook goed gekozen flexibele metalen in aanmerking kunnen komen om de uitloop ook in de lengterichting weer enige starheid 20 te verschaffen. For the stocking could also be properly chosen flexible metal into account in order to provide some rigidity to the outlet 20 is also in the longitudinal direction again. Een bijzonder flexibele kous zou namelijk de implantatie in het oog kunnen bemoeilijken daar de uitloop van buiten in de kapselzak ingebracht moet worden. A particularly flexible, sleeve would namely, the implantation may make it difficult in the eye since the spout from the outside to be inserted into the capsular bag.

De berekeningstechniek die wij voor de ontwerpen van de vorm van de diameter van de 25 uitloop en de uitloop van de uitloop hebben toegepast blijkt uitstekend aan te sluiten op experimentele waarnemingen. The calculation technique which we have applied for the design of the shape of the diameter of the spout 25 and the spout of the spout found to be extremely close to on experimental measurements. Voor onderstaande formukles wordt ook gerefereerd aan Figuur 8. Doel hierbij is het vinden van een vorm welke kan worden ingebracht met minimale snedegrootte, dus een maximaal oppervlak van de doorsnede maar ook een oppervlak van een vorm aangepast aan de vorm van de lensconstructie en een minimale 30 omtrek van de vorm. For the following formukles also referring to Figure 8. The aim here is to find a shape which can be inserted with minimal incision size, so a maximum surface area of ​​the cross section but also a surface of a shape adapted to the shape of the lens construction and a minimal 30, outline of the shape. Hierbij is de snedegrootte genomen als de helft van de omtrek van de desbetreffende vorm. Here, the cut size is taken to be the half of the circumference of the respective mold.

Cirkelvormige uitloop opening: 7 • Figuur 8, 32, diameter = D, • 33, omtrek = π *D, • 34, oppervlak = π * D2/4 • resulterend in een snedemaat in het oog = π *D/2. Circular lip opening: 7 • Figure 8, 32, diameter = D, • 33, circumference = π * D, • 34, surface area = π * D 2/4 • resulting in a cut size in the eye = π * D / 2.

5 5

Ellipsvormige uitloop opening: • diameter = A (lengte, 36) en B (breedte, 35), • factor m = (AB)/(A+B), 10 *33, omtrek = π *A / (1+m) * -^/(1 + 35/72 *m2 + 2/15*m4 (benadering elliptische integraalvergelijking), • 34, oppervlak = π*Α/2*Β/4, • resulterend in een snede maat in het oog = π *A / (1+m) * V(l + 35/72*m2+2/15*m4 /2 15 Elliptical outlet opening: • diameter = A (length, 36), and B (width, 35), • factor m = (AB) / (A + B), 10 * 33, circumference = π * A / (1 + m) * - ^ / (1 + 35/72 * m2 + 2/15 * m4 (approximately elliptic integral equation), • 34, surface area = π * Α / 2 * Β / 4, • resulting in a cut size in the eye = π * A / (1 + m) V * (l + 35/72 * m 2 + 2/15 * m 4/2 15

Samengestelde ellipsvormige uitloopopening: • diameter A (lengte, 37) en Bi en B2 (breedtes, 38, 39), • factor rti] = (A-Bi)/(A+Bi) en m2 = (A-B2)/(A+B2), 20 · 33, omtrek = (π *A / (1+im) * (^(1 + 35/72 * ml2 + 2/15 *ml4 / 2) + (π *A / (l+m2) * (V(l + 35/72*m22+2/15*m24 )/2) • 34, oppervlak = π*Α/2*Β|/2* B2/2 • resulterend in een snede maat in het oog = omtrek / 2. Composite ellipse-shaped outlet opening: • diameter A (length, 37), and Bi, and B2 (widths, 38, 39), • factor rti] = (A-Bi) / (A + Bi) and m2 = (A-B2) / ( A + B2), 20 · 33, perimeter = (π * A / (1 + im) * (^ (1 + 35/72 * 2/15 * ml4 ml2 + / 2) + (π * A / (l + m2) * (V (l + 35/72 * m22 + 2/15 * m24) / 2) • 34, surface area = π * Α / 2 * Β | / 2 * B 2/2 • resulting in a cut size in the eye = perimeter / 2.

25 De beste benadering voor de meest efficiënte vorm van de uitloop van de uitloop wordt gevonden door de breedte en hoogte van de samengevouwen optieken te verwerken in de formuleset voor samengestelde ellips waarbij de dikste optiek valt in de ellipsvorm met de grootste waarde B. Het is onze ervaring dat intraoculaire ooglenzen niet passen door openingen waarvan de totale oppervlakte niet voldoende is om de totale 30 oppervlakte van materiaal door te laten. 25 The best approach to the most efficient form of the of the outlet spout is found by processing the width and height of the folded optics in the formuleset for compound ellipse in which the thickest optics falls in the ellipse shape with the largest value B. It is in our experience, intraocular eye lenses do not fit through openings whose total area is not sufficient to allow the total area of ​​30 material. De lensmaterialen zijn zeer elastisch in richtingen van trekkrachten, maar nauwelijks tot niet samendrukbaar. The lens materials are very elastic in directions of tensile forces, but little or not compressible.

8 8

Een bijkomend voordeel van de ellipsvorm en met name de samengestelde ellipsvorm is dat de kunstlensconstructie niet meer kan draaien of torderen geduren de voortstuwing door het taps toelopend verloop en de uitloop. An additional advantage of the elliptical shape, and, in particular, the composite elliptical shape is that the artificial lens structure can not rotate more or twisting geduren the propulsion by the tapered gradient and the outlet. De meeste lenzen met dubbele optiek hebben namelijk een voorzijde en achterzijde en dienen dan ook zodanig in het oog te 5 worden gepositioneerd voor een juiste optische werking. Most lenses with dual optic namely, having a front side and back side, and they should be positioned in the eye to be 5 for a proper optical performance. Eenmaal in de uitloop van de injector en in het oog zijn de voorzijde en achterzijde vaak moeilijk uiteen te houden. Once in the outlet of the injector and eye are the front and rear is often difficult to keep apart. Dit effect van het voorkomen van draaiing is van groot belang voor de uiteindelijke werking van de kunstlens. This effect of the prevention of rotation is of great importance for the final performance of the artificial lens.

10 Uitloopopeningen van huidige op de markt verkrijgbare injectoren zijn vaak tangentieel afgesneden. 10 Openings of current injectors available on the market are often cut tangentially. Dit heeft als voordeel dat de kunstlens een optimale uitloopopening wordt verschaft. This has the advantage that the artificial lens, there is provided an optimum outlet opening. Nadeel hiervan is echter dat de kunstlens onder een hoek ongeveer gelijk aan de helft van de hoek van de uitloopopening de injector verlaat. The drawback hereof however is that the artificial lens at an angle approximately equal to half of the angle of the outlet opening leaves the injector. Het blijkt ons dat een recht afgesneden uitloopopening over het algemeen voordeliger is voor dubbele 15 optieken daar een uitloopp van de kunstlens in de richting van de as van het uitloopkanaal een betere positionering van de kunstlens in het oog mogelijk maakt. It appears to us that a straight cut spout opening is generally more advantageous for dual optics 15 as a uitloopp of the artificial lens in the direction of the axis of the outflow channel a better positioning of the artificial lens allows the eye.

De flexibele of starre bung, 3, welke zich tussen de lens, 4, en de zuiger, 2, in de inloop wordt ingebracht heeft twee belangrijke functies. The flexible or rigid bung, 3, which itself is inserted between the lens 4, and the piston 2, in the run-in has two important functions. Ten eerste verdeeld de bung de 20 krachten uitgeoefend door de zuiger over de gehele diameter van de opening van de inloop, taps toelopend verloop en uitloop en dus over de totale diameter van de zich daarin bevindende kunstlens. Firstly, the bung 20 divides the forces exerted by the piston over the entire diameter of the opening of the run-in, tapered gradient and run-out, and so on, the total diameter of the artificial lens is contained therein. Dit geldt uiteraard met name in de uitloop daar de kunstlens daar het krachtigst wordt samengedrukt en er dus de grootste krachten nodig zijn om de kunstlens voort te stuwen. This applies, of course, particularly in the spout since the artificial lens is compressed as the most powerful and thus the largest forces are required to propel the artificial lens. Dit voorkomt beschadiging van de lensconstructie 25 daar er overmatige krachten op kleine oppervlakken voorkomen worden, wellicht zelfs toegespitst op juist de delicate onderdelen van de kunstlensconstructie, zoals, in dit voorbeeld de veerconstructies, 12, welke zich vaak aan de randen van de kunstlens bevinden. This prevents damage to the lens structure 25 since there is excessive forces are to prevent minor surfaces, may even focus on the very delicate components of the artificial lens structure, such as, in this example, the spring assemblies 12, which are often located at the edges of the artificial lens. Ten tweede kan er tussen de bung en lensconstructie een volume visco worden aangebracht welke contact tussen bung en lensconstructie voorkomt en 30 voortstuwende krachten overdraagt. Second, there may be between the bung and the lens structure are provided with a visco volume which prevents contact between the bung and the lens assembly 30 and transmits propelling forces. Dit is de meest ideale situatie daar de krachten nu geheel evenredig over de lensconstructie en onderdelen daarvan verdeeld is en er geen mechanische contactpunten meer zijn. This is the most ideal situation since the forces are distributed proportionally over the entire lens structure and components, and there is no mechanical contact anymore. Dit volume visco bevindt zich in Figuur 1 tussen 3 en 4. This volume visco is located in Figure 1, between 3 and 4.

9 9

In de huidige techniek worden bungs voornamelijk uit flexibel silicone geproduceerd, maar andere materialen zijn denkbaar. In the current art bungs are mainly produced from flexible silicone, but other materials are conceivable. Ook een starre bung van een willekerig materiaal met afsluitende componenten zoals hieronder beschreven is denkbaar, maar wellicht niet praktisch. Also, a rigid bung of a material having willekerig seal components as described below is conceivable, but might not be practical.

5 5

Om een volume visco tussen bung en kunstlensconstructie te behouden tijdens voortstuwing is een efficiënte afsluiting tussen bung en de rand van de inloop noodzakelijk daar anders visco ontsnapt en de bung in direct contact met de lensconstructie komt. In order to maintain a volume visco between the bung and artificial lens structure during propulsion is an efficient seal between the bung and edge of the walk-essential, as otherwise visco escapes and the bung is in direct contact with the lens structure. Een aantal ontwerpen van de bung hebben hierbij de voorkeur. A number of designs of the bung are preferred here.

10 10

De vorm en maat van de bung bij het tapse taps toelopend verloop en de uitloop zijn van minder belang daar de bung daar per definitie behoorlijk samengeperst is en dus zonder extra componenten al voor een goede afsluiting zorgt. The shape and size of the bung at the tapered tapered gradient and the outlet are of less importance since the bung there is compressed properly by definition, and thus already provides a good seal without additional components.

15 De eerste voorkeurs uitvoering van de bung is een cylindrische bung van een dergelijke kleine dikte dat de combinatie van een zuiger met een kleinere oppervlakte dan de bung zorgt voor het omkrullen van de bung rond de rand van de top van de zuiger. 15, the first preferred embodiment of the bung, a cylindrical bung of such a small thickness that the combination of a piston with a smaller surface area than the bung provides for the curling of the bung around the edge of the top of the piston. Figuur 9 A,B geven deze situatie weer voor druk uitgeoefend door de zuiger, 9A en met druk van de zuiger, 40, op de cylindrische bung, 41, 9B. Figure 9 A, B depict this situation, again for pressure exerted by the piston, 9A and with pressure of the piston, 40, to the cylindrical bung, 41, 9B. De bung neemt hierdoor minimaal in 20 omtrek toe, kantelt aan de randen en krult enigszins om wat zorgt voor een goede afsluiting. The bung will increase as a minimum in the periphery 20, tilts curling at the edges and somewhat to ensuring a proper seal. Een goed gekozen afgeronde top van de zuiger kan dit effect vergroten. A well chosen rounded top of the piston may increase this effect. De top dient niet te scherp te worden uitgevoerd om de bung niet te beschadigen. The top should not be too sharp to be performed in order not to damage the bung.

De tweede uitvoeringsvorm van de bung is een cylindrisch bung, Figuur 9C van dikte 25 een fractie smaller dan de inloop maar welke bung is voorzien van een of meerdere flenzen, 42, welke zich aan het ene eind, andere eind, beide einden of op willekeurige plaatsen op de bung bevinden. The second embodiment of the bung has a cylindrical bung, Figure 9C of thickness 25, a fraction smaller than the inlet, but which bung is provided with one or a plurality of flanges 42, which are located on the one end, other end, both ends, or at random sites located on the bung. De flenzen worden tussen bung en oppervlak van de binnenzijde van de uitloop geperst en zorgen daarbij voor voldoende afdichting om ontsnapping van visco te voorkomen. The flanges are squeezed between the bung and surface area of ​​the inside of the spout and thereby provide sufficient sealing to prevent the escape of visco. In Figuur 9C is een bung met twee flenzen aan de 30 uiteinden genomen ter illustratie van dit principe. In Figure 9C is a bung having two flanges 30, taken at the ends for purposes of illustration of this principle.

De derde uitvoeringsvom betreft een konische flexibele bung waarvan het tapse eind een wat kleinere diameter heeft als de opening van de uitloop en het bredere eind een wat grotere diameter. The third uitvoeringsvom relates to a conical flexible bung of which the tapered end has a slightly smaller diameter as the opening of the spout and the wider end of a slightly larger diameter. Het bredere eind klemt zicht vast in de opening van de uitloop en 10 zorgt voor een goede afsluiting. The wider end clamps sight fixed in the opening of the spout 10 and provides a good seal. Figuur 9D geeft de situaties in rust en Figuur 9E de situatie onder druk van de zuiger, 40, weer. Figure 9D shows the situation at rest, and Figure 9E, the situation under the pressure of the piston, 40, again. Hierbij zorgt het laaste deel van het conische einde, 43, voor een afsluiting. This allows the last part of the conical end, 43, for a closure.

5 Indien gekozen wordt om te werken zonder hung kan de top van de zuiger zodanig worden aangepast dat de delicate uitstekende componenten, in onderhavige figuren bijvoorbeeld de veerconstructies, 14, van de kunstlens in uitsparingen van de zuigertop vallen waardoor overmatige druk op deze delicate componenten vermeden wordt. 5 If it is decided to work without hung the top of the piston can be adjusted in such a way that the delicate projecting components, are covered in the present figures, for example, the spring assemblies, 14, of the artificial lens in recesses of the piston top so that excessive pressure be avoided as this delicate components is becoming. Deze uitvoeringsvorm verdiend echter niet de voorkeur daar een slechte postionering van de 10 zuiger ten opzichte van de kunstlensconstructie juist het gevolg kan hebben dat de grootste druk op de delicate componenten wordt uitgeoefend waardor de kunstlens beschadigd raakt. This embodiment, however, gained not preferred since a bad positioning of the piston 10 relative to the artificial lens structure correct the result may be that the largest pressure is applied to the delicate components, the artificial lens system thus becomes damaged. Deze uitvoeringsvorm is daarom ook niet inde figuren opgenomen. This embodiment is, therefore, not included indene figures.

Lenzen worden over het algemeen door de uitloop voortgestuwd door manuele 15 handelingen van de oogchirurg. Lenses are generally the outflow driven by 15 manual operations of the ophthalmic surgeon. De meeste modellen van intraoculaire lens injecteren lijken op standaard medische injectiespuiten waarbij de zuiger via een verbindings stang door de duim van de chirurg voortgestuwd worden. Most models of injecting intraocular lens similar to standard medical syringes the piston are driven via a connecting rod through the thumb of the surgeon. Andere algemene ontwerpen hebben een schroef- of een worm constructie waarbij de zuiger bewogen worden door een draaibeweging en enkelvoudige of dubbele schroefdraad. Other general designs have a screw or a screw construction in which the piston are moved by a rotational movement, and single or double screw thread. Al deze ontwerpen 20 brengen een variabele kracht op de zuiger en dus lensconstructie over, afhankelijk van de desbetreffende chirurg, het type visco gebruikt en zelfs de temperatuur van de kunstlens en visco. All of these designs, 20 placing a variable force on the piston and thus on lens construction, depending on the particular surgeon, the type of visco and even the temperature of the artificial lens and visco. Dit heeft een ongelijkmatige verplaatsing van de kunstlens tot gevolg en een grote variatie in krachten daarop uitgeoefend. This has a non-uniform displacement of the artificial lens, and results in a large variation in forces applied thereto. Een beter gecontroleerde en gelijkmatiger overbrenging van krachten is te prefereren. A more controlled and uniform transmission of forces is preferable. Ook is de positionering van 25 het uitloopstuk in het oog wat moeizamer te controleren terwijl er met dezelfde hand forse krachten ontwikkeld moeten worden voor voortstuwing van de kunstlens in de uitloop van de injector. Also, the positioning of the lead-out piece 25 in the eye, while more difficult to control what should be developed with the same hand substantial forces for propulsion of the artificial lens in the outlet of the injector.

Een kleine actuator in het injectoromhulsel kan een gecontroleerde en gelijkmatige 30 kracht voortbrengen wen bovenstaande nadelen van manuele voortstuwing opheffen. A small actuator in the injector casing, a controlled and uniform 30 generate lift force wen the above disadvantages of manual propulsion. De eerste voorkeurs uitvoeringsvorm van zo een actuator is een servo (stepper) motor met een schroefconstructie zo dat de draaiende beweging van de motor een zuiger in beweging zet. The first preferred embodiment of such an actuator is a servo (stepper) motor with a screw construction, so that the rotating movement of the motor puts a piston in motion. Ook kan de zuiger in beweging worden gezet door hydrolische krachten waarbij de druk door een pomp geleverd wordt. Also, the piston can be put in motion by the hydraulic forces, wherein the pressure is provided by a pump. De hydroliek heeft als voordeel een nog 11 gelijkmatiger effect, maar heeft als nadeel een meer complexe constructie. The hydraulics has as an advantage a 11 more uniform effect, but has the disadvantage of a more complex structure. Ook kan de zuiger in beweging worden gezet door magnetische krachten via een solenoid constructie. Also, in the piston movement can be put by magnetic forces by means of a solenoid structure. Relatief simpele constructies van een mechanisch aangedreven injector met al deze technologiën zijn uitvoerbaar met bestaande technische componenten en bij 5 voorkeur in een maatvoering vergelijkbaar met bijvoorbeeld een potlood. Relatively simple constructions of a mechanically powered injector with all of these technologies are feasible with existing technical components and at 5, preferably in a dimension similar to, for example, a pencil. Een intraoculaire lens injector welke mechanisch wordt aangedreven is door ons reeds met succes toegepast. An intraocular lens injector, which is driven mechanically has already been used successfully by us.

Figuur 10 geeft een schematische weergave van een mechanisch aangedreven 10 intraoculaire lens injector met een maatvoering van bij voorkeur een schrijpen. Figure 10 shows a schematic view of a mechanically driven 10 intraocular lens injector having a dimension of, preferably, a schrijpen. Een batterij, 44, levert de energie voor een servo motor met schroefconstructie, 45, welke een zuiger, 46, in beweging zet welke de bung, 47 in de inloop, verloop en uitloop, gecombineerd in 48 verplaatst welke bung via een volume visco 49 de lens 50 voortstuwd. A battery 44, provides the energy for a servo-motor with screw structure 45, which is a piston, 46, sets in motion which the bung, 47 in the walk-in, gradient and run-out, are combined in 48 moves the bung via a volume visco 49 the lens 50 voortstuwd. Schakelaars 51 bedienen de constructie voor het uitduwen en terugtrekken 15 van de zuiger. Switches 51 operate the construction for pushing out and pulling back 15 of the piston.

Figuren. Figs. Voor aanduidingen en nummeringen zie tekst.: For indications and numbering see text .:

Figuur 1: Een schematische illustratie van een algemeen injector concept waarin ook de 20 belangrijkste onderdelen zijn aangegeven. Figure 1: A schematic illustration of a general injector concept which includes the 20 most important parts are indicated.

Figuur 2: Voorbeeld van een kunstlens met dubbele optiek en mechanische veerconstructies. Figure 2: Example of an artificial lens with dual optics and mechanical spring structures.

25 Figuur 3: Implantatie gereedschap, injector, met goot en deksel. 25 Figure 3: Implantation tool, injector, with trough and lid.

Figuur 4: Mogelijke wijzen van vouwen van een kunstlens met dubbele optiek. Figure 4: Possible ways of folding of an artificial lens with dual optics.

Figuur 5: Het laatste oderdeel van de injector met inloop, taps toelopende verloop en 30 uitloop in detail. Figure 5: The last oder part of the injector with walk, tapered gradient and spout 30 in more detail.

Figuur 6: Illustratie van ellipsoïde en samengestelde ellipsoïde kanalen en uitloopopening. Figure 6: Illustration of ellipsoid or ellipsoid composite channels and outlet opening.

12 12

Figuur 7: Flexibele uitloop, hier afgebeeld met ingebouwde kous voor omtrekbegrensing. Figure 7: Flexible spout, shown here with built-in socket for omtrekbegrensing.

Figuur 8: Verscheidene vormen van opening, ook ter illustratie ten behoeve van de 5 formules in de tekst. Figure 8: Several types of opening, also to illustrate the benefit of the 5 formulas in the text.

Figuur 9: Verschillende aanpassingen van de bung ten behoeve van afsluiting inloop, verloop en uitloop kanalen. Figure 9: Various modifications of the bung for the purpose of lead-sealing, gradient and run-out channels.

10 Figuur 10: Schematische weergave van een mechanisch aangedreven kunstlens injector, hier als voorbeeld de uitvoeringsvorm met de servo motor. 10 Figure 10: Schematic representation of a mechanically-driven injector artificial lens, as an example, the embodiment having the servo motor.

Claims (29)

1. Inrichting voor het tot in een oog plaatsen van een intraoculaire kunstlens, omvattende een langwerpige met de hand aangrijpbare geleider die met zijn distale 5 einde tot in een oog kan worden geplaatst, waarbij het distale einde van de geleider van een opening is voorzien waardoorheen de intra-oculaire kunstlens tot in het oog kan worden geplaatst, en aandrijfmiddelen voor het door de geleider heen naar de opening doen voortbewegen van de intraoculaire ooglens. 1. A device for placing into an eye of an artificial intraocular lens, comprising an elongated engaged by the hand guide to be placed with its distal 5 end up in an eye, wherein the distal end of the conductor of an opening is provided through which the artificial intraocular lens to be inserted into the eye, and drive means for passing the conductor through advancing toward the opening of the intraocular lens of the eye.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de geleider gootvormig is. 2. A device according to claim 1, characterized in that the conductor is channel-shaped.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat op de gootvormige geleider een deksel is geplaatst. 3. A device according to claim 2, characterized in that is disposed a lid on the trough-shaped guide. 15 15
4. Inrichting volgens conclusie 3 met het kenmerk, dat het deksel in de lengterichting van de gootvormige geleider afschuifbaar is. 4. A device according to claim 3, characterized in that the cover in the longitudinal direction of the gutter-shaped conductor is shearable.
5. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk dat de 20 doorsnede van de geleider een onronde vorm heeft. 5. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the cross-section of the conductor 20 has a non-round shape.
6. Inrichting volgens conclusie 5 met het kenmerk, dat de doorsnede van de geleider ellipsvormig is. 6. A device according to claim 5, characterized in that the cross-section of the conductor is elliptical.
7. Inrichting volgens conclusie 5 met het kenmerk, dat de doorsnede van goot en deksel een bolle vorm met verschillende boogstralen is. 7. A device as claimed in claim 5, characterized in that the cross-section of gutter and the cover has a convex shape with different radii of curvature.
8. Inrichting volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de geleider is ingericht voor het handhaven van een oriëntatie van een tot in de 30 inrichting geplaatste intraoculaire lens tijdens de bewging van de intraoculaire lens door de geleider heen. 8. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the conductor is adapted to maintain an orientation of one to the apparatus 30 placed intraocular lens during the bewging of the intraocular lens through the conductor to go.
9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de opening van de geleider is ingericht voor het handhaven van de oriëntatie van de intraoculaire lens tijdens de beweging van de lens door de opening heen. 9. A device according to claim 8, characterized in that the opening of the conductor is adapted to maintain the orientation of the intraocular lens during the movement of the lens through the opening.
10. Inrichting volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de opening van de geleider dezelfde vorm heeft als de doorsnede van de geleider. 10. A device according to claim 9, characterized in that the opening of the track has the same shape as the cross-section of the conductor.
11. Inrichting volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk, dat de omgeving van de opening van flexibel material is vervaardigd. 11. A device as claimed in claim 9 or 10, characterized in that the area of ​​the opening of a flexible material is manufactured. 10 10
12. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de flexibele uitloop vervaardigd is uit een materiaal met een snel toenemende constante voor rek. 12. An apparatus according to claim 11, characterized in that the flexible spout is made of a material having a rapidly increasing constant for rack.
13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk dat de flexibele uitloop 15 vervaardigd is uit een composiet van materialen waarvan een flexibele kous een component is. 13. An apparatus according to claim 12, characterized in that the flexible spout 15 is made of a composite of materials from which a flexible hose is a component.
14. Inrichting volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de aandrij fmiddelen een door de geleider heen beweegbare zuiger omvatten. 14. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the drive means comprise a through the conductor through movable piston. 20 20
15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat tussne de zuiger en de opening een flexibele afsluitprop (“bung”) is geplaatst. 15. A device according to claim 14, characterized in that it is placed a flexible closing-off stopper ( "bung") tussne the piston and the opening.
16. Inrichting volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de flexibele afsluitprop 25 is ingericht voor het door vervorming afsluiten van het inwendige van de geleider tussen de zuiger en de binnenzijde van de geleider. 16. An apparatus according to claim 15, characterized in that the flexible closing plug 25 is adapted to seal by deformation of the interior of the conduit between the piston and the inner side of the conductor.
17. Inrichting volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de flexibele afsluitprop de vorm heeft van een afgeknotte kegel en dat de grootste diameter groter is dan de 30 kleinste inwendige diameter van de geleider. 17. An apparatus according to claim 16, characterized in that the flexible closing plug has the shape of a truncated cone and in that the largest diameter is larger than 30, the smallest inner diameter of the conductor.
18. Inrichting volgens conclusie met het kenmerk, dat de zuiger is gekoppeld met een lineair aandrij forgaan. 18. A device according to claim, characterized in that the piston is coupled to a linear driving means.
19. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat het lineaire aan drij for gaan een voor aandrijving door middel van een schroefmechamsme gekoppelde elektromotor omvat. 19. An apparatus according to claim 18, characterized in that the linear engage for Drij comprises a front drive by means of an electric motor coupled schroefmechamsme.
20. Inrichting volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat de elektromotor een servomotor is. 20. An apparatus according to claim 19, characterized in that the electric motor is a servo motor.
21. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat het lineaire aandrijforgaan een hydraulisch aandrijfelement omvat. 21. An apparatus according to claim 18, characterized in that the linear actuator comprises a hydraulic drive element. 10 10
22. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat het lineaire aandrijforgaan een elektromagnetisch aandrijforgaan omvat. 22. An apparatus according to claim 18, characterized in that the linear actuator comprises an electromagnetic actuator.
23. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat het lineaire 15 aandrijforgaan los van de geleider is geplaatst en dat het lineaire aandrijforgaan door middel van een mechanische verbinding met de zuiger is verbonden. 23. The apparatus according to claim 18, characterized in that the linear drive member 15 apart from the conductor is disposed, and that the linear drive mechanism is connected by means of a mechanical connection with the piston.
24. Inrichting volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat het lineaire aandrijforgaan door een pedaal wordt gevormd. 24. An apparatus according to claim 23, characterized in that the linear actuator is formed by a pedal. 20 20
25. Inrichting volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de geleider is gedimensioneerd voor het geleiden van een flexibele intraoculaire lens in gevouwen toestand. 25. An apparatus according to any one of the preceding claims, characterized in that the guide is dimensioned for guiding a flexible intraocular lens into the folded state.
26. Inrichting volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de geleider is gedimensioneerd voor het geleiden van en tweevoudige intraoculaire lens in gevouwen toestand. 26. An apparatus according to any one of the preceding claims, characterized in that the guide is dimensioned for guiding and dual intraocular lens in the folded state.
27. Inrichting volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat de geleider is 30 gedimensioneerd voor het parallel aan elkaar geleiden van de tweevoudige intraoculaire lens. 27. The apparatus according to claim 26, characterized in that the conductor 30 is dimensioned for the parallel guiding to each other of the dual intraocular lens.
28. Inrichting volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat de geleider is gedimensioneerd voor het in tegenover elkaar tot in elkaar gevouwen geleiden van de tweevoudige intraoculaire lens. 28. The apparatus according to claim 26, characterized in that the guide is dimensioned to face each other in folded guiding to each other of the dual intraocular lens.
29. Combinatie van een inrichting volgens een van de conclusies 25-28 en een door de inrichting tot in het oog te plaatsen intraoculaire lens. 29. Combination of a device according to any one of claims 25-28, and an intraocular lens by placing the device into the eye.
NL2000082A 2006-05-24 2006-05-24 Injection device for intraocular lens and accessories. NL2000082C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000082 2006-05-24
NL2000082A NL2000082C2 (en) 2006-05-24 2006-05-24 Injection device for intraocular lens and accessories.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000082A NL2000082C2 (en) 2006-05-24 2006-05-24 Injection device for intraocular lens and accessories.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2000082C2 true NL2000082C2 (en) 2007-11-27

Family

ID=37686155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2000082A NL2000082C2 (en) 2006-05-24 2006-05-24 Injection device for intraocular lens and accessories.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2000082C2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4834094A (en) * 1987-10-07 1989-05-30 Patton Medical Technologies, Inc. "Canoe" apparatus for inserting intra-ocular lens into the eye
US4934363A (en) * 1987-12-15 1990-06-19 Iolab Corporation Lens insertion instrument
EP0477466A1 (en) * 1990-09-26 1992-04-01 Chiron Adatomed Pharmazeutische und Medizintechnische Gesellschaft mbH Device for implanting a folded intraocular lens of elastic rubber material particularly a silicone lens
WO2001039701A1 (en) * 1999-11-30 2001-06-07 Pharmacia Ab Intraocular lens implanter
EP1332731A1 (en) * 2002-01-23 2003-08-06 Canon-Staar Co., Inc. Insertion device for deformable intraocular lens

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4834094A (en) * 1987-10-07 1989-05-30 Patton Medical Technologies, Inc. "Canoe" apparatus for inserting intra-ocular lens into the eye
US4934363A (en) * 1987-12-15 1990-06-19 Iolab Corporation Lens insertion instrument
EP0477466A1 (en) * 1990-09-26 1992-04-01 Chiron Adatomed Pharmazeutische und Medizintechnische Gesellschaft mbH Device for implanting a folded intraocular lens of elastic rubber material particularly a silicone lens
WO2001039701A1 (en) * 1999-11-30 2001-06-07 Pharmacia Ab Intraocular lens implanter
EP1332731A1 (en) * 2002-01-23 2003-08-06 Canon-Staar Co., Inc. Insertion device for deformable intraocular lens

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2150239C (en) Ophthalmic lens removal apparatus
DE3348066C2 (en)
US5171319A (en) Foldable intraocular lens system
EP1370198B1 (en) Device for inserting an intraocular lens (IOL) in the eye
US6056757A (en) Implantation device with deformable nozzle tip for implanting a deformable intraocular lens
AU608548B2 (en) Tool for inserting compressible intraocular lenses into the eye and method
CN1172633C (en) Apparatus for inserting flexible membrane into eye
EP0667754B1 (en) Intraocular lens with improved cylindrical haptic
US5964776A (en) Internal keratome apparatus and method for using the same to form a pocket/flap between layers of a live cornea
US5304182A (en) Apparatus and method for curling and inserting flexible intraocular lenses
EP0591480B1 (en) Intraocular lens having haptic
DE69531636T2 (en) lenses microcartridge intraocular
CN103505305B (en) Lens delivery system
US6428545B2 (en) Intraocular lens implanting instrument
JP3556225B2 (en) Improved intraocular lens injector
DE60004190T2 (en) Asymmetrically shaped intraocular lens einführkassette
JP3655549B2 (en) Improved plunger
US7422604B2 (en) Preloaded IOL injector
US4702244A (en) Surgical device for implantation of a deformable intraocular lens
CN100469340C (en) Inserting implement of deformable intra-ocular insertion lens
US5676669A (en) Intraocular capsular shield
EP2404573B1 (en) Corneal implants
CN103313751B (en) The intraocular deployment splitter means
EP1481652A1 (en) Lens delivery system
CA2624036C (en) Lens injector lumen tip for wound assisted delivery

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up