NL194533C - Biopsy needle assembly. - Google Patents

Biopsy needle assembly. Download PDF

Info

Publication number
NL194533C
NL194533C NL9302140A NL9302140A NL194533C NL 194533 C NL194533 C NL 194533C NL 9302140 A NL9302140 A NL 9302140A NL 9302140 A NL9302140 A NL 9302140A NL 194533 C NL194533 C NL 194533C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
sleeve
biopsy needle
needle assembly
body
needle
Prior art date
Application number
NL9302140A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL9302140A (en
NL194533B (en
Inventor
Benedict Marie Doorschodt
Original Assignee
Benedict Marie Doorschodt
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Benedict Marie Doorschodt filed Critical Benedict Marie Doorschodt
Priority to NL9302140 priority Critical
Priority to NL9302140A priority patent/NL194533C/en
Publication of NL9302140A publication Critical patent/NL9302140A/en
Publication of NL194533B publication Critical patent/NL194533B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL194533C publication Critical patent/NL194533C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B10/00Other methods or instruments for diagnosis, e.g. instruments for taking a cell sample, for biopsy, for vaccination diagnosis; Sex determination; Ovulation-period determination; Throat striking implements
  • A61B10/02Instruments for taking cell samples or for biopsy
  • A61B10/0233Pointed or sharp biopsy instruments
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/0057Implements for plugging an opening in the wall of a hollow or tubular organ, e.g. for sealing a vessel puncture or closing a cardiac septal defect
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B46/00Surgical drapes
  • A61B46/10Surgical drapes specially adapted for instruments, e.g. microscopes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B46/00Surgical drapes
  • A61B46/10Surgical drapes specially adapted for instruments, e.g. microscopes
  • A61B46/13Surgical drapes specially adapted for instruments, e.g. microscopes the drapes entering the patient's body
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/34Trocars; Puncturing needles
  • A61B17/3417Details of tips or shafts, e.g. grooves, expandable, bendable; Multiple coaxial sliding cannulas, e.g. for dilating
  • A61B17/3421Cannulas
  • A61B17/3431Cannulas being collapsible, e.g. made of thin flexible material
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B2017/00004(bio)absorbable, (bio)resorbable, resorptive
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/00234Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for minimally invasive surgery
  • A61B2017/00287Bags for minimally invasive surgery

Description

— 1 194533 - 1 194533

Biopsienaaldsamenstel Biopsy needle assembly

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een biopsienaaldsamenstel omvattende een biopsienaald, die verschuifbaar is opgenomen in een bus, waar omheen een huls is aangebracht, van welke huls ten minste 5 het naar het lichaam te richten einde uit in het lichaam biologisch afbreekbaar materiaal vervaardigd is, waarbij die huls een zodanige lengte heeft, dat de naald in teruggetrokken positie binnen het vrije einde vein de huls ligt en in de uitgebrachte positie van de naald voldoende uitsteekt om een monster te kunnen nemen. The present invention relates to a biopsy needle assembly comprising a biopsy needle which is slidably received in a sleeve, which is disposed around which a sleeve, of which sleeve at least 5 from the focusing end to the body in the body is made of biodegradable material, wherein said sleeve has a length such that the needle is located within the sheath in retracted position, the free end vein and projects sufficiently into the extended position of the needle to be able to take a sample.

Een dergelijk biopsienaaldsamenstel is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 4.838.280. Such a biopsy needle assembly is known from United States Patent Specification 4,838,280. Daarbij 10 bestaat de huls uit twee delen. In addition, the sleeve 10 consists of two parts. Het voorste deel dat nabij het vrije uiteinde van de biopsienaald ligt is bedoeld om na het terugtrekken van het naaldsamenstel in het betreffende orgaan achter te blijven. The front part which is intended to remain after retraction of the needle assembly in the respective rear body near the free end of the biopsy needle. Dit bestaat uit een biologisch afbreekbaar materiaal en heeft een bloedstelpende functie. This consists of a biodegradable material and has a styptic function. Na het terugtrekken van de biopsienaald wordt het overige, grootste deel van het hulsvormige orgaan tevens uit het lichaam teruggetrokken. After withdrawal of the biopsy needle to the remaining, greater part of the sleeve-like member will also be withdrawn from the body.

15 Hoewel de bloedstelpende functie met een dergelijk hulshulpstuk op bevredigende wijze verwezenlijkt kan worden, is gebleken dat met name bij het nemen van monsters van tumoren en echinococcen cysten het gevaar bestaat dat bij het terugtrekken van het biopsienaaldsamenstel bestaande uit de naald en het uit het lichaam beweegbare deel van het hulsvormige orgaan besmetting van het overige lichaam plaatsvindt door aan het vrije uiteinde van het terug beweegbare hulsvormige orgaan hechtende cellen afkomstig van 20 het mogelijk of tumoren echinococcen bevattende orgaan (zg entmetastasering). 15 Although the haemostatic function with such a sleeve fitting in a satisfactory manner can be achieved, it has been found that, in particular when taking samples from tumors and echinococcus cysts is the danger that upon the withdrawal of the biopsy needle assembly comprising the needle and out of the body movable part of the sleeve-like member of contamination of the rest of the body is carried out by adding to the free end of the movable back sleeve-like member adherent cells derived from the 20 possible or tumors echinococcus-containing member (so-called entmetastasering). Gebleken is dat bij het nemen van monsters in kwaadaardige tumoren in meer dan 1% van de gevallen uitzaaiing plaatsvindt door plaatsing van het biopsienaaldsamenstel door het lichaam. It has been found that, when taking samples in malignant tumors in more than 1% of the cases, metastasis is effected by placement of the biopsy needle assembly into the body. De kans op uitzaaiing varieert tussen 0,5 en 20% al naar gelang van de aard van tumor en situering. The risk of metastasis varies between 0.5 and 20% depending on the type of tumor and positioning. Bijvoorbeeld pancreas carcinomen geven bij biopteren een kans van ± 15% op uitzaaiing waardoor in bepaalde ziekenhuizen geen biopties worden 25 genomen bij verdenking op pancreas tumoren. For example, pancreatic carcinomas give biopsy at a rate of ± 15% of metastasis by which in certain hospitals no biopsies are taken at 25, is suspected pancreatic tumors. Bij verdenking op Echinococcen cysten wordt niet overgegaan tot het nemen van een bioptie in bepaalde ziekenhuizen wat wel nodig is voor de definitieve diagnose. Suspected echinococcus cysts will not proceed to take a biopsy in certain hospitals which is necessary for definitive diagnosis.

Het doel van de onderhavige uitvinding is dit nadeel weg te nemen. The object of the present invention is to eliminate this disadvantage.

Dit doel wordt bij een hierboven beschreven biopsienaaldsamenstel verwezenlijkt doordat dat die bus een aanslag omvat, waartegen die huls ligt en de lengte van de huls in hoofdzaak gelijk is aan de lengte van die 30 bus. This object is achieved with a biopsy needle assembly described above in that said sleeve comprises a stop, which lies against which sleeve and the length of the sleeve is substantially equal to the length of the 30 bus.

Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag het buitenste deel van het biopsienaaldsamenstel zich volledig te laten uitstrekken vanaf de inbrengplaats in het lichaam tot aan de plaats waar het betreffende monster genomen wordt. The invention is based on the insight of the outer portion of the biopsy needle assembly is to fully extend from the insertion site in the body as far as the location where the relevant sample is taken. Bij het terugtrekken van de naald blijft de huls uit biologisch afbreekbaar materiaal in het lichaam achter. Upon retraction of the needle, the sleeve is made of biodegradable material in the body behind it. Daardoor wordt enerzijds de bloedstelpende werking zoals bekend uit het Ameri-35 kaanse octrooischrift 4.838.280 verkregen maar wordt anderzijds besmetting door verplaatsing van de buitenzijde van het biopsienaaldsamenstel in het inwendige van het lichaam voorkomen. As a result, on the one hand, the blood stopping operation as known from the Ameri-35 U.S. Patent No. 4,838,280 will be obtained, but on the other hand contamination by displacement of the outer side of the biopsy needle assembly into the interior of the body occur.

Om te voorkomen dat door de direct na het terugtrekken van de biopsienaald nog open staande huls fluïda kunnen stromen, welk gevaar eveneens bestaat bij de inrichting volgens het Amerikaans octrooischrift 438280, wordt volgens de uitvinding voorgesteld dat deze biologisch afbreekbare huls een zodanige sterkte 40 heeft, dat bij het terugtrekken van de naald uit het lichaam deze dadelijk ineenklapt In order to prevent the one represented by the right after the withdrawal of the biopsy needle is still able to flow open the used sheath fluid, the danger also exists in the apparatus according to the U.S. patent specification 438280, according to the invention that these biodegradable sleeve has such a strength 40, that these readily collapses upon retraction of the needle from the body

Om in staat te zijn zonder het herhaald inbrengen van het biopsiesamenstel een tweede monster te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat het eerste monster hetzij niet goed genomen is hetzij om andere reden niet volledig is, wordt volgens de uitvinding voorgesteld een bus aan te brengen tussen de naald en de huls. In order to be able, without to be able to take the repeated insertion of the biopsy assembly includes a second sample, for example because the first sample is either not taken properly or for some other reason is not complete, according to the invention proposed to provide a bushing between the needle and the sleeve.

Deze bus wordt samen met de naald uit de huls bewogen bij het definitief verlaten van het lichaam. This bus is moved together with the needle out of the sleeve at the final exit from the body. Echter 45 indien deze bus aanwezig blijft bij het terugtrekken van de naald is het mogelijk een verdere naald in te brengen of de naald herhaald in te brengen. However, if the bus 45 is still present on retraction of the needle it is possible to bring in a further needle, or to insert the needle repeated.

Bij een dergelijke uitvoering is het van belang dat de bus niet voorbij de huls beweegt. In such an embodiment, it is important that the bus is not moving past the sleeve. Daartoe zijn de uiteinden van de huls en de bus van samenwerkende aanslagmiddelen voorzien zoals een ringvormige versterkte vernauwing aan het einde van de huls. For this purpose, the ends of the sleeve and the bushing of cooperating stop means are provided such as a ring-shaped reinforced constriction at the end of the sleeve. Aan de bus hoeft geen aanslagmiddel te zitten; The coach does not sit sling; alleen aan 50 het uiteinde van de huls. 50 only at the end of the sleeve. Deze versterkte ring kan op beeldvormende technieken (Röntgen, Ultra-sound en MRI) tijdens het biopteren duidelijk aangeven waar zich het uiteinde van de naald bevindt. This reinforced ring may, on imaging techniques (X-ray, ultra-sound and magnetic resonance imaging) clearly indicate during the biopsy where is located the end of the needle. Groot voordeel voor de biopteur om de naald op de juiste, voorgenomen plaats te situeren. A big advantage for the biopteur to the needle in the correct, intended to situate place. Bij de uitvoering zonder bus moet de huls zodanige eigenschappen hebben dat snijden door het lichaam mogelijk is. In the embodiment without a sleeve, the sleeve must have such properties which cut through the body is possible.

Bij voorkeur omvat het materiaal van de huls materiaal op gelatinebasis. Preferably, the material of the sleeve material gelatin-based.

De uitvinding zal hieronder nader aan de hand van in de tekening afgebeelde uitvoeringsvoorbeelden verduidelijkt worden. The invention will now be described with reference to the drawing, in illustrated embodiments explained below. Daarbij tonen: 55 194533 2 figuren 1 en 2 een eerste uitvoering van het biopsienaaldsamenstel volgens de uitvinding; In the drawing: 55 194533 2 Figures 1 and 2 a first embodiment of the biopsy needle assembly according to the invention; en figuur 3 een tweede uitvoering van het biopsienaaldsamenstel volgens de uitvinding. and figure 3 shows a second embodiment of the biopsy needle assembly according to the invention.

De eerste uitvoering van het biopsienaaldsamenstel volgens de uitvinding is in figuren 1 en 2 met 1 5 aangegeven. The first embodiment of the biopsy needle assembly according to the invention is shown in Figures 1 and 2, with 1 5. Deze bestaat uit een huls 2 waarbinnen een naald 3 aangebracht is waarbij tussen naald 3 en huls 2 een bus 6 aangebracht is. This consists of a sleeve 2 within which a needle 3 is provided wherein between the needle 3 and sleeve 2 there is arranged a bush 6. Deze bus 6 is bij het van het lichaam afgekeerde einde voorzien van een aanslag 4. Huls 2 strekt zich uit vanaf deze aanslag 4 tot nabij het vrije uiteinde 5 van de bus 6. Op die plaats is huls 2 van een ringvormige mogelijk versterkte insnoering 7 voorzien. This bus 6 is in the case of the body facing away end provided with a stop 4. The sleeve 2 extends from the stopper 4 to the vicinity of the free end 5 of the bushing 6. At this location, the sleeve 2 of a ring-shaped possibly reinforced constriction 7 to provide. Naald 3 is voorzien van een handgreep 8 waarmee deze door het aangrijpen van aanslag 4 in en uit zowel huls 2 als bus 6 bewogen 10 kan worden. Needle 3 is provided with a handle 8 by which these by the engagement of stop 4 in and out of 10 can be moved both sheath 2 as the bus 6. Huls 2 bestaat uit een verhoudingsgewijs slap biologisch afbreekbaar materiaal zoals een materiaal op gelatinebasis. Sleeve 2 is composed of a relatively weak biodegradable material such as a material based on gelatine.

De hierboven beschreven inrichting werkt als volgt. The device described above operates as follows. Na het in het lichaam, inbrengen in het schematisch aangegeven orgaan 9 tot op de plaats waar zich mogelijk een tumor 13 bevindt, wordt met het vrije uiteinde van de naald 3 een monster genomen. After it is in the body, introducing into the schematically shown means 9 until at the place where a tumor 13 may be located, a sample is taken with the free end of the needle 3. Vervolgens kan uitsluitend de naald 3 door middel van bediening 15 van handgreep 8 teruggetrokken worden waarbij huls 2 en bus 6 op hun plaats blijven. Subsequently, only the needle 3 can be retracted by means of operation 15 of handle 8, in which sleeve 2 and bush 6 remain in place. Dit is met name van belang indien gecontroleerd moet worden of het genomen monster voldoet aan de eisen of indien later nog een monster op een dieper gelegen plaats genomen moet worden. This is particularly important if to be taken that the sample meets the requirements or if later a sample should be taken at a deeper location situated checked. Het is eveneens mogelijk door de bus middelen in te brengen voor chemotherapeutische behandeling, straling of endoscopie. It is also possible by inserting the bus means for chemotherapeutic treatment, radiation or endoscopy. Indien het monster nemen of andere handeling voltooid is, wordt de naald 3 samen met de bus 6 terugbewogen zoals uit figuur 20 2 blijkt. When taking the sample or other operation has been completed, the needle 3 together with the sleeve 6 is moved back as shown in Figure 20 2. Daarbij blijft de huls 2 in de oorspronkelijk ingebrachte positie. In addition, the sleeve 2 remains in the position originally inserted. Doordat deze uit een verhoudingsgewijs slap materiaal bestaat zal deze afgezien van het versterkte vooruiteinde bij ring 7 dadelijk inklappen waardoor stroming van lichaamsfluïda door het inwendige van huls 2 voorkomen wordt. In that it consists of a relatively limp material, will be that, apart from the reinforced front end at ring 7 immediately collapse allowing flow of bodily fluids is through the interior of the sleeve 2 is prevented. De sterktering 7 zal na verloop van tijd inklappen, maar belemmert in eerste instantie het terugbewegen van de huls met bus 6. Door het op deze wij ze terugtrekken van naald 3 en bus 6 wordt elk contact van de mogelijk besmette 25 naald of het uiteinde van bus 6 met overige lichaamsdelen voorkomen. The strength ring 7 will collapse over time, but is prejudicial in the first instance, the return movement of the sleeve with sleeve 6. By in this manner retraction of needle 3 and bushing 6 will be needle any contact of the potentially contaminated 25 or the outer end of bus 6 occur with the other parts of the body. Na het volledig uittrekken van naald 3 en bus 6 kan het nog uit het lichaam stekende deel van huls 2 eenvoudig afgeknipt worden. Following the complete withdrawal of needle 3 and sleeve 6, it may still out of the body protruding portion of sleeve 2 can easily be cut off. Vervolgens wordt het hulsvormige materiaal in het lichaam geabsorbeerd en heeft tot die tij d eveneens een bloedstelpende functie in het bij zonder voor de organen waardoor gepuncteerd wordt. Then, the sleeve-shaped material in the body is absorbed and has to those tide d also a styptic function, in particular for the bodies thereby being punctured. Door de aanwezigheid van een vreemd deel in het lichaam zoals de huls uit biologisch afbreekbaar materiaal zullen bepaalde cellen die 30 een dergelijk materiaal kunnen afbreken zich nabij de huls concentreren. 30, certain cells that may cause degradation of focus adjacent to the sleeve of such a material by the presence of a foreign object in the body such as the sleeve is made of biodegradable material. Deze ruimen waarschijnlijk eveneens de in het inwendige van de huls mogelijk nog aanwezige schadelijke cellen op. This is likely also eliminate the residual harmful cells as possible in the interior of the sleeve. Door spoelen van het kanaal met celdodende middelen kunnen de schadelijke cellen bovendien geëlimineerd worden. By flushing the channel with the cell-killing agents harmful cells can also be eliminated.

In figuur 3 is een variant van de inrichting volgens de uitvinding afgebeeld. In figure 3 is shown a variant of the device according to the invention. Deze is met name van belang indien het niet waarschijnlijk geacht wordt dat een tweede monster genomen moet worden. This is particularly important if it is not considered likely that a second sample should be taken. Dit biopsienaald-35 samenstel is in het geheel met 10 aangegeven. This biopsy needle 35 assembly is indicated in its entirety by 10. Daarbij is de huls met 12 aangegeven en deze grenst in tegenstelling tot de hierboven beschreven uitvoering direct aan de naald. In addition, the sleeve is indicated by 12, and it is adjacent, in contrast to the embodiment described above directly on the needle. Immers gebruik van een bus zoals hierboven beschreven is niet langer noodzakelijk. Indeed, use of a bus, as described above, it is no longer necessary. Bij deze uitvoering is huls 12 rechtstreeks verbonden met een aanslag 11. In this embodiment, sleeve 12 is directly connected to a stop 11.

De hierboven beschreven inrichting is bij zonder geschikt voor het uitvoeren van puncties van organen 40 zoals de lever, de nier en pancreas. The device described above is particularly suitable for carrying out punctures 40 of organs such as the liver, kidney, and pancreas. Voor degenen bekwaam in de stand der techniek zal het duidelijk zijn dat vele variaties mogelijk zijn van de hierboven beschreven onderdelen. For those skilled in the art it will be clear that many variations are possible of the components described above. Zo is het mogelijk de huls uitwendig van weerhaakmiddelen te voorzien zodat het in teruggaande zin meebewegen daarvan voorkomen wordt bij het terugtrekken van hetzij de naald hetzij de bus. Thus, it is possible to provide the sleeve with external barb means so as to prevent the move in the reverse sense thereof is at the retraction of either the needle or the bus. Deze werking komt naast het effect van de versterkte ring 7 die na gebruik minder snel zal inklappen en zo een weerhaak vormt. This effect is in addition to the effect of the reinforced ring 7, which will collapse less rapidly after use, and thus forms a barb. Bovendien is het 45 mogelijk de huls aan de binnenzijde van een desinfecterende bekleding te voorzien om eventueel aan de binnenzijde van de huls uitgestreken cellen onschadelijk te maken. Moreover, it is possible to provide the sleeve 45 on the inside of a spray coating to possibly make harmless to the inside of the sleeve cells plated. Als voorbeeld kan daarbij aan betajodine gedacht worden. As an example, consideration may be given to betajodine. Het is vanzelfsprekend dat alle andere in de stand der techniek bekende middelen toegepast kunnen worden, zoals het aan de buitenzijde bekleden met thrombine hetgeen een extra bloedstelpend effect geeft. It is self-evident that any other in the prior art can be used known means such as coating on the outside with thrombin, which gives an additional haemostatic effect.

50 Deze en andere uitvoeringsvarianten vallen binnen het bereik van de onderhavige aanvrage zoals in bijgaande conclusies beschreven. 50 These and other embodiments are within the scope of the present application as described in the appended claims.

Claims (5)

1. Biopsienaaldsamenstel omvattende een biopsienaald, die verschuifbaar is opgenomen in een bus, waaromheen een huls is aangebracht, van welke huls ten minste het naar het lichaam te richten einde uit in 5 het lichaam biologisch afbreekbaar materiaal vervaardigd is, waarbij die huls een zodanige lengte heeft, dat de naald in teruggetrokken positie binnen het vrije einde van de huls ligt en in de uitgebrachte positie van de naald voldoende uitsteekt om een monster te kunnen nemen, met het kenmerk, dat die bus (6) een aanslag (5) omvat, waartegen die huls (2) ligt en de lengte van de huls in hoofdzaak gelijk s aan de lengte van die bus. 1. A biopsy needle assembly comprising a biopsy needle which is slidably received in a sleeve, around which a sleeve is arranged, of which sleeve at least at the body to target end out into 5 the body biodegradable material is manufactured, wherein said sleeve of such a length has, that the needle is in a retracted position within the free end of the sleeve and protrudes sufficiently into the extended position of the needle to be able to take a sample, comprising characterized in that said bushing (6) has a stop (5), against which said sleeve (2) is situated, and the length of the sleeve is substantially equal to the length s of that bus.
2. Biopsienaaldsamenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de huls een zodanige sterkte heeft, dat bij het terugtrekken van een naald uit het lichaam deze dadelijk dichtklapt. 2. A biopsy needle assembly according to claim 1, characterized in that the sleeve has a strength such that upon withdrawal of a needle from the body closes this straight away.
3. Biopsienaaldsamenstel volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het vrije uiteinde van de huls en van de bus van samenwerkende aanslagmiddelen (7) voorzien zijn, die bewegen van de bus voorbij de huls voorkomen. 3. A biopsy needle assembly according to one of the preceding claims, characterized in that the free end of the sleeve and are provided with the bus of co-operating abutment means (7), which movement of the sleeve beyond prevent the sleeve.
3 194533 . 3 194 533. I I
4. Biopsienaaldsamenstel volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de huls materiaal op gelatinebasis omvat. 4. A biopsy needle assembly according to one of the preceding claims, characterized in that the sleeve material gelatin-based.
5. Biopsienaaldsamenstel volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat ten minste de huls aan ten minste de binnen- of buitenzijde van een medicatie is voorzien. 5. A biopsy needle assembly according to any one of the preceding claims, characterized in that the sleeve is provided at least on at least the inside or the outside of a medication. Hierbij 2 bladen tekening In this drawing sheets 2
NL9302140A 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly. NL194533C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9302140 1993-12-08
NL9302140A NL194533C (en) 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9302140A NL194533C (en) 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9302140A NL9302140A (en) 1995-07-03
NL194533B NL194533B (en) 2002-03-01
NL194533C true NL194533C (en) 2002-07-02

Family

ID=19863246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9302140A NL194533C (en) 1993-12-08 1993-12-08 Biopsy needle assembly.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL194533C (en)

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6251060B1 (en) 1999-07-23 2001-06-26 Nucletron B.V. Apparatus and method for temporarily inserting a radioactive source in an animal body
US9579091B2 (en) 2000-01-05 2017-02-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US6391048B1 (en) 2000-01-05 2002-05-21 Integrated Vascular Systems, Inc. Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant and methods of use
US6942674B2 (en) 2000-01-05 2005-09-13 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for delivering a closure device
US6461364B1 (en) 2000-01-05 2002-10-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Vascular sheath with bioabsorbable puncture site closure apparatus and methods of use
US7842068B2 (en) 2000-12-07 2010-11-30 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for providing tactile feedback while delivering a closure device
US8758400B2 (en) 2000-01-05 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
EP1294288B1 (en) 2000-09-08 2011-03-30 Abbott Vascular Inc. Surgical staple
US6626918B1 (en) 2000-10-06 2003-09-30 Medical Technology Group Apparatus and methods for positioning a vascular sheath
US7806904B2 (en) 2000-12-07 2010-10-05 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device
US7211101B2 (en) 2000-12-07 2007-05-01 Abbott Vascular Devices Methods for manufacturing a clip and clip
US8690910B2 (en) 2000-12-07 2014-04-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US6623510B2 (en) 2000-12-07 2003-09-23 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
IES20010547A2 (en) 2001-06-07 2002-12-11 Christy Cummins Surgical Staple
SE523902C2 (en) * 2001-09-07 2004-06-01 Jan Otto Solem Device for sealing a flat tire production in a body vessel
US6749621B2 (en) 2002-02-21 2004-06-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Sheath apparatus and methods for delivering a closure device
AU2003238642A1 (en) 2002-06-04 2003-12-19 Christy Cummins Blood vessel closure clip and delivery device
WO2004030733A1 (en) * 2002-10-07 2004-04-15 Maxwell Edmund Whisson Needle apparatus
AU2003266824B2 (en) * 2002-10-07 2008-03-20 Dean Brian Prestidge Needle apparatus
AU2002951827A0 (en) 2002-10-07 2002-10-24 Prestidge, Dean Brian Automatic sleeved needle
US7108710B2 (en) 2002-11-26 2006-09-19 Abbott Laboratories Multi-element biased suture clip
US7905900B2 (en) 2003-01-30 2011-03-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8202293B2 (en) 2003-01-30 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8398656B2 (en) 2003-01-30 2013-03-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US7857828B2 (en) 2003-01-30 2010-12-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
NL1023462C2 (en) * 2003-05-19 2004-11-24 Doorzand Trocar Protector B V Insertion sleeve assembly.
EP1588667A1 (en) * 2004-04-20 2005-10-26 Polyganics B.V. Devices for anastomosis
IES20040368A2 (en) 2004-05-25 2005-11-30 James E Coleman
US8926633B2 (en) 2005-06-24 2015-01-06 Abbott Laboratories Apparatus and method for delivering a closure element
USD611144S1 (en) 2006-06-28 2010-03-02 Abbott Laboratories Apparatus for delivering a closure element
US8313497B2 (en) 2005-07-01 2012-11-20 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US8920442B2 (en) 2005-08-24 2014-12-30 Abbott Vascular Inc. Vascular opening edge eversion methods and apparatuses
US9456811B2 (en) 2005-08-24 2016-10-04 Abbott Vascular Inc. Vascular closure methods and apparatuses
US8808310B2 (en) 2006-04-20 2014-08-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Resettable clip applier and reset tools
US8556930B2 (en) 2006-06-28 2013-10-15 Abbott Laboratories Vessel closure device
US8758398B2 (en) 2006-09-08 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and method for delivering a closure element
US8226681B2 (en) 2007-06-25 2012-07-24 Abbott Laboratories Methods, devices, and apparatus for managing access through tissue
US20090157101A1 (en) 2007-12-17 2009-06-18 Abbott Laboratories Tissue closure system and methods of use
US8893947B2 (en) 2007-12-17 2014-11-25 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US7841502B2 (en) 2007-12-18 2010-11-30 Abbott Laboratories Modular clip applier
US9282965B2 (en) 2008-05-16 2016-03-15 Abbott Laboratories Apparatus and methods for engaging tissue
US8398676B2 (en) 2008-10-30 2013-03-19 Abbott Vascular Inc. Closure device
US8323312B2 (en) 2008-12-22 2012-12-04 Abbott Laboratories Closure device
US8858594B2 (en) 2008-12-22 2014-10-14 Abbott Laboratories Curved closure device
US9414820B2 (en) 2009-01-09 2016-08-16 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9173644B2 (en) 2009-01-09 2015-11-03 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9486191B2 (en) 2009-01-09 2016-11-08 Abbott Vascular, Inc. Closure devices
US9089311B2 (en) 2009-01-09 2015-07-28 Abbott Vascular Inc. Vessel closure devices and methods
US20100179589A1 (en) 2009-01-09 2010-07-15 Abbott Vascular Inc. Rapidly eroding anchor
US20100185234A1 (en) 2009-01-16 2010-07-22 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US8905937B2 (en) 2009-02-26 2014-12-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods and apparatus for locating a surface of a body lumen
US20110054492A1 (en) 2009-08-26 2011-03-03 Abbott Laboratories Medical device for repairing a fistula
US8303624B2 (en) 2010-03-15 2012-11-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Bioabsorbable plug
US8758399B2 (en) 2010-08-02 2014-06-24 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Expandable bioabsorbable plug apparatus and method
US8603116B2 (en) 2010-08-04 2013-12-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Closure device with long tines
EP2455018B1 (en) * 2010-11-22 2014-05-21 Karl Storz GmbH & Co. KG Trocar sheath for insertion into a skin incision
US8821534B2 (en) 2010-12-06 2014-09-02 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier having improved hemostasis and methods of use
US8617184B2 (en) 2011-02-15 2013-12-31 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Vessel closure system
US9149276B2 (en) 2011-03-21 2015-10-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Clip and deployment apparatus for tissue closure
US9332976B2 (en) 2011-11-30 2016-05-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Tissue closure device
US9364209B2 (en) 2012-12-21 2016-06-14 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Articulating suturing device
DE102016110598A1 (en) * 2016-06-08 2017-12-14 Olympus Winter & Ibe Gmbh endoscopic trocar

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589356A (en) * 1969-09-04 1971-06-29 Daniel Silverman Method for everting and extraverting flexible tubing into a body cavity
US4324262A (en) * 1979-01-02 1982-04-13 University Of Virginia Alumni Patents Foundation Aspirating culture catheter and method of use
US4262677A (en) * 1979-03-26 1981-04-21 Bader Robert F Culture sampling device and method
US4838280A (en) * 1988-05-26 1989-06-13 Haaga John R Hemostatic sheath for a biopsy needle and method of use
DE4140156C2 (en) * 1991-12-05 1995-07-06 Guenter Dr Med Schaller Tools for laparoscopic surgery

Also Published As

Publication number Publication date
NL9302140A (en) 1995-07-03
NL194533B (en) 2002-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Matlaga et al. Computerized tomography guided access for percutaneous nephrostolithotomy
Brandt et al. CT-and US-guided biopsy of the pancreas.
Carpenter et al. Magnetic resonance angiography of peripheral runoff vessels
CA2397736C (en) Reaccessible medical needle safety devices and methods
Adler et al. The role of endoscopy in patients with chronic pancreatitis
US5830190A (en) Protected needle catheter placement device having needle placement visualization features and method for its use
Vilgrain et al. Prevalence of hepatic hemangioma in patients with focal nodular hyperplasia: MR imaging analysis
JP3174278B2 (en) Needle shield
JP3329464B2 (en) Balloon catheter having a variable stiffness
US5749888A (en) Method of using angioplasty apparatus facilitating rapid exchanges
US7048694B2 (en) Flexible tip medical instrument
US8231583B2 (en) Safety needle assembly with passive pivoting shield
CA1292652C (en) Endoscope with forceps locking mechanism
US4681110A (en) Catheter arrangement having a blood vessel liner, and method of using it
US4033331A (en) Cardiac catheter and method of using same
US9433433B2 (en) Connector for securing ultrasound catheter to transducer
EP1346748B1 (en) Dilatation catheter
CA2599943C (en) Needle shielding device
US8685078B2 (en) Rapid exchange stent delivery system and associated components
US4137920A (en) Endoscopes
US5059176A (en) Vascular system steerable guidewire with inflatable balloon
US5779681A (en) Vascular access sheath for interventional devices
EP1444002B1 (en) Catheter with formed guide wire ramp
US6866653B2 (en) Method and apparatus for sequential delivery of multiple injectable substances stored in a prefilled syringe
US6764499B2 (en) Medical device handle

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20090701