NL194475C - Closing plate assembly. - Google Patents

Closing plate assembly. Download PDF

Info

Publication number
NL194475C
NL194475C NL9400070A NL9400070A NL194475C NL 194475 C NL194475 C NL 194475C NL 9400070 A NL9400070 A NL 9400070A NL 9400070 A NL9400070 A NL 9400070A NL 194475 C NL194475 C NL 194475C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
closing plate
plate
closing
stop
frame
Prior art date
Application number
NL9400070A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL194475B (en
NL9400070A (en
Inventor
Johannes Adrianus Boumans
Original Assignee
Handelsmij Boumans Benschop B
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from NL9400070 external-priority
Application filed by Handelsmij Boumans Benschop B filed Critical Handelsmij Boumans Benschop B
Priority to NL9400070A priority Critical patent/NL194475C/en
Priority to EP95200061A priority patent/EP0663496A3/en
Publication of NL9400070A publication Critical patent/NL9400070A/en
Publication of NL194475B publication Critical patent/NL194475B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL194475C publication Critical patent/NL194475C/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • E05B15/024Striking-plates, keepers, staples adjustable
  • E05B15/025Striking-plates, keepers, staples adjustable the striker being movable by a screw/nut
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • E05B15/024Striking-plates, keepers, staples adjustable
  • E05B15/0245Movable elements held by friction, cooperating teeth, or the like

Description

1 1944751 194475

SluitplaatsamenstelClosing plate assembly

De uitvinding heeft betrekking op een sluitplaatsamenstel, bestemd voor inbouw in een deur- of raamkozijn, waarbij de sluitplaat is voorzien van een opening voor de dagschoot van een in een deur- of raamvleugel 5 opgenomen slot, waarbij de opening voor de dagschoot aan de vleugelzijde begrensd wordt door aanslag-middelen voor de dagschoot, welke aanslagmiddelen losmaakbaar verbonden zijn met de sluitplaat, waarbij de sluitplaat voorzien is van verstelmiddelen voor het op traploze wijze in zwaairichting van de vleugel verstellen van de plaats van de aanslagmiddelen ten opzichte van de sluitplaat, en voorts van middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de sluitplaat voorzien is van middelen 10 voor losmaakbare bevestiging van de aanslagmiddelen op de sluitplaat, die anders zijn dan de middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de verstelmiddelen een verstel-schroefbout omvatten die enerzijds aangrijpt op de aanslagmiddelen en anderzijds op een aan de van de dag van het kozijn afgekeerde zijde van de sluitplaat uitstekend en daarmee vast afzetmiddel voor de verstelschroefbout, waarbij de aanslagmiddelen een plat blokje omvatten, dat door de bevestigingsmiddelen 15 - na losmaken daarvan - op verschuifbare wijze bevestigd is aan de van de dag van het kozijn afgekeerde zijde van de sluitplaat, waarbij de bevestigingsmiddelen, ten minste een klemschroefbout en althans één zich in zwaairichting van de deur of het raam uitstrekkende sleuf omvatten, die bestemd is voor geleidende ontvangst van de schroefbout, die met zijn kopeind reikt in het naar de dag van het kozijn gekeerde oppervlak van de sluitplaat.The invention relates to a closing plate assembly intended for installation in a door or window frame, wherein the closing plate is provided with an opening for the latch bolt of a lock received in a door or window wing 5, the opening for the latch bolt on the wing side bounded by stop means for the latch bolt, which stop means are releasably connected to the closing plate, the closing plate being provided with adjusting means for continuously adjusting the position of the stop means relative to the closing plate in the swinging direction of the wing, and furthermore, means for securing the closing plate in the day of the frame, the closing plate being provided with means for releasably fastening the stop means on the closing plate, which are different from the means for fixing the closing plate in the day of the frame the frame, wherein the adjusting means comprise an adjusting screw bolt which on the one hand engages the stops bearing means and, on the other hand, on a side of the closing plate which protrudes from the day away from the frame and therefore fixation means for the adjusting screw bolt, wherein the stop means comprise a flat block which is fastened in a sliding manner by the fastening means 15 - after loosening thereof on the side of the closing plate remote from the day of the frame, wherein the fastening means comprise at least one clamping screw bolt and at least one slot extending in the swinging direction of the door or the window, which is intended for conductive reception of the screw bolt, which with its head end extends into the surface of the closing plate that faces the day of the frame.

20 Een dergelijk sluitplaatsamenstel is bekend uit het Brits octrooischrift 475.898. In het aanslagblokje steken verschroefbaar twee bevestigingsschroeven, die reiken door twee evenwijdige, zich in de zwaairichting uitstrekkende sleuven in de sluitplaat en waarvan de koppen in kanalen hierboven verzonken zijn geleid. Aan de achterzijde van de sluitplaat is een moer bevestigd, waarin de schacht van de verstelschroefbout reikt, die met het eind tegen het aanslagblokje steunt, waardoor het aanslagblokje van de 25 verstelschroef af kan bewegen. Met kopeind van de verstelschroefbout is moeilijk bereikbaar. De sluitplaat steekt met een gedeelte buiten het kozijn, tegen de zwaairichting in.Such a closing plate assembly is known from British Patent Specification 475,898. Two fixing screws are screwable into the stop block, which extend through two parallel slots extending in the direction of swing in the closing plate and the heads of which are guided in channels above sunk. A nut is fixed to the rear of the closing plate, into which the shank of the adjusting screw bolt extends, which end rests against the stop block, so that the stop block can move away from the adjusting screw. It is difficult to reach with the head end of the adjusting screw bolt. The closing plate protrudes with a part outside the frame, against the swinging direction.

Doel van de uitvinding is een sluitplaatsamenstel te verschaffen met een vergemakkelijkte en verbeterde verstelmogelijkheid.The object of the invention is to provide a closing plate assembly with an facilitated and improved adjustment possibility.

Hiertoe voorziet de uitvinding in een sluitplaatsamenstel van de in de aanhef omschreven soort, doordat 30 het afzetmiddel aan de sluitplaat gevormd is als een met de sluitrichting mee gerichte afsteunflens, die in een vlak met een kozijnoppervlak zal liggen, waarin de verstelschroefbout verdraaibaar en onverschuifbaar zit en met de kop verzonken opgenomen is in een gat in de afsteunflens en met de schacht voor schroef-aangrijping opgenomen is in een schroefgat in het plat blokje, en waarbij de althans ene sleuf aangebracht is in het plat blokje en de bijbehorende klemschroefbout met zijn kop verzonken is opgenomen in een gat in 35 de sluitplaat en met zijn schroefeind opgenomen is in een moer die verschuifbaar en onverdraaibaar opgenomen is in een geleidingskanaal achter de sleuf in het plat blokje.To this end, the invention provides a closing plate assembly of the type described in the preamble in that the depositing means is formed on the closing plate as a supporting flange directed with the closing direction, which flange will lie in a plane with a frame surface in which the adjusting screw bolt is rotatable and slidable and is recessed with the head countersunk in a hole in the support flange and with the shank for screw engagement being received in a screw hole in the flat block, and wherein the at least one slot is arranged in the flat block and the associated clamping screw bolt with its head countersunk is received in a hole in the closing plate and with its screw end is received in a nut which is slidably and rotatably received in a guide channel behind the slot in the flat block.

Het aanslagblokje wordt bij de verstelling betrouwbaar geleidt door zijn sleuf, respectievelijk het kanaal waarin de moer onverdraaibaar is geleid en waarin de voor verstelling losgemaakte verschroefbaar schroefbout reikt. De verstelschroefbout is goed bereikbaar, waarbij ter plaatse van het afsteunvlak 40 niettemin een vlakke aansluiting van de sluitplaat op het kozijn verkregen is. Doordat de verstelschroefbout reikt in het aanslagblokje neemt deze weinig ruimte in en wordt deze bovendien steeds recht gehouden.The stopper block is reliably guided during its adjustment through its slot or the channel into which the nut is rotatably guided and into which the screwable screw bolt released for adjustment extends. The adjusting screw bolt is easily accessible, whereby a flat connection of the closing plate to the frame is nevertheless obtained at the location of the supporting surface 40. Because the adjusting screw bolt extends into the stop block, it takes up little space and, moreover, it is always kept straight.

Opgemerkt wordt dat uit de Britse octrooiaanvrage 2.230.294 een sluitplaatsamenstel bekend is, waarbij de sluitplaat aan de binnenzijde voorzien is van een plaat met een omgebogen rand, die als schootaanslag dient, en met een omgezette rand met een opening voor een verder vrij reikende stelschroef. De sluitplaat is 45 zelf omgezet met een flens, waarin een gat aangebracht is waardoorheen de kop van een stelschroef bereikbaar is voor een schroevendraaier. De sluitplaat en de aanslagplaat zijn met dezelfde schroeven bevestigd aan het kozijn. Bij het verstellen van de van de schootaanslag voorziene plaat dient men de schroeven waarmee ook de sluitplaat in het kozijn bevestigd is los te maken. Dit losmaken zal over een relatief aanzienlijke afstand moeten plaatsvinden, om voldoende bewegingsruimte te verschaffen voor 50 verplaatsing van de aanslagplaat bij het verstellen daarvan. Kanteling is daarbij mogelijk. Het losmaken van de bevestigingsschroeven, noodzakelïjk voor het kunnen verstellen van de van de schootaanslag voorziene plaat, kan bemoeilijkt worden door een aangebrachte verflaag.It is noted that a closing plate assembly is known from British patent application 2,230,294, wherein the closing plate is provided on the inside with a plate with a bent edge, which serves as a bolt stop, and with a bent edge with an opening for a further freely set adjusting screw . The closing plate 45 is itself converted with a flange, in which a hole is provided through which the head of a set screw can be reached by a screwdriver. The closing plate and the stop plate are fixed to the frame with the same screws. When adjusting the plate provided with the bolt stop, loosen the screws with which the closing plate is also fixed in the frame. This loosening will have to take place over a relatively considerable distance, in order to provide sufficient room for movement for displacement of the stop plate during adjustment thereof. Tilting is thereby possible. Loosening the fixing screws, necessary for being able to adjust the plate provided with the bolt stop, can be made more difficult by an applied layer of paint.

Bij voorkeur zijn de naar elkaar toe gekeerde, en met elkaar samenwerkende vlakken van het geleidings-kanaal in het blokje en van de moer onderling complementair hellend ten opzichte van het vlak waarin het in 55 de dag van het kozijn gelegen gedeelte van de sluitplaat gelegen is, waarbij het hellende vlak van het blokje een component heeft die gericht is tegen de sluitrichting van de vleugel in. Hiermee wordt bereikt dat na het verstellen van het aanslagblokje in een richting van een dichtgaande zwaaibeweging van de deur een 194475 2 terugverschuiven van het aanslagblokje voorkomen wordt, omdat door de oplopende vormgeving van de samenwerkende vlakken de spanning op de betreffende bevestigingsmiddelen verhoogd wordt en beweging in die richting geblokkeerd wordt. Hierdoor wordt het bijkans uitgesloten dat men opnieuw verstellen moet.Preferably, the faces of the guide channel in the block and of the nut that face each other and interact with each other are mutually complementary inclined with respect to the plane in which the part of the closing plate located in the day of the frame is located. wherein the sloping surface of the block has a component that is directed against the closing direction of the wing. In this way it is achieved that after adjusting the stop block in a direction of a close swinging movement of the door, a 194475 2 sliding back of the stop block is prevented, because the increasing shape of the cooperating surfaces increases the tension on the relevant fastening means and movement in that direction is blocked. As a result, it is almost impossible that one has to adjust again.

Het heeft verder de voorkeur dat de verstelschroefbout voorzien is van een schouderring, die tegen de 5 binnenzijde van de afsteunflens aanligt. Hiermee wordt een praktische onverschuifbare legering voor een verstelschroefbout in de afsteunflens verkregen.It is further preferred that the adjusting screw bolt is provided with a shoulder ring which abuts against the inside of the support flange. Hereby a practical non-slidable alloy for an adjusting screw bolt in the support flange is obtained.

Bij voorkeur omvat het sluitplaatsamenstel volgens de uitvinding een sluitkom, die als een geheel met de sluitplaat gevormd is en een doorgang in zijn omtreksrand heeft voor het aanslagblokje.The closing plate assembly according to the invention preferably comprises a closing cup, which is integrally formed with the closing plate and has a passage in its peripheral edge for the stop block.

10 De uitvinding zal nu verduidelijkt worden aan de hand van drie in de begeleidende tekening weergegeven voorbeelduitvoeringen. Getoond wordt in: figuur 1 een gedeeltelijk weggebroken aanzicht op een eerste voorkeursuitvoering van de sluitplaat, gezien op de zijde daarvan die in de opening in het kozijn gelegen is; figuur 2 een aanzicht volgens pijl II van de sluitplaat van figuur 1; 15 figuur 3 een doorsnede volgens Ill-Ill van de sluitplaat van figuur 1; figuren 4 en 5 aanzichten zijn op een voorbeeld van een als één geheel met elkaar gevormde sluitkom en sluitplaat.The invention will now be elucidated on the basis of three exemplary embodiments shown in the accompanying drawing. The following is shown in: figure 1 a partly broken away view of a first preferred embodiment of the closing plate, seen on the side thereof which is situated in the opening in the frame; figure 2 shows a view according to arrow II of the closing plate of figure 1; Figure 3 shows a section according to Ill-Ill of the closing plate of figure 1; Figures 4 and 5 are views of an example of a closing cup and closing plate formed as a whole with each other.

De in figuur 1 weergegeven (gedeelte van) sluitplaat 2 is geplaatst in een kozijnpost 1 van een deur. Hierbij 20 moet men zich voorstellen dat de deurvleugel en de van de vrije rand van die deurvleugel uitstekende dagschoot om een verticale, evenwijdig met het vlak van tekening gelegen scharnieras van de open naar de stuitstand zwaait in een, op de tekening gezien, richting van rechts naar links. Voor ontvangst van de dagschoot bezit de sluitplaat een rechthoekige opening 3, die aan drie zijden begrensd wordt door randen 4a, 4b en 4c en aan de vierde zijde door een rand 4d. In het kozijn 1 zijn geschikte sparingen gefreesd voor 25 opname van de sluitplaat 2 en de daaraan bevestigde onderdelen, alsook een sparing voor de dagschoot, die toegankelijk is via de opening 3 in de sluitplaat 2.The (part of) closing plate 2 shown in Figure 1 is placed in a frame post 1 of a door. It must be imagined here that the door leaf and the latch bolt protruding from the free edge of said door leaf pivots about a vertical pivot axis, parallel to the plane of the drawing, from the open position to the stop position in a direction seen from the drawing, from the right to the left. For receiving the latch bolt, the closing plate has a rectangular opening 3, which is bounded on three sides by edges 4a, 4b and 4c and on the fourth side by an edge 4d. Suitable recesses are milled in the frame 1 for receiving the closing plate 2 and the parts attached thereto, as well as a recess for the latch bolt, which is accessible via the opening 3 in the closing plate 2.

De in figuur 1 waarneembare zijde van de sluitplaat 2 is de zijde die in de dag van het kozijn gelegen is. De sluitplaat 2 heeft gezien in de tekening een naar rechts, in het zwaaigebied van de dagschoot, uitstekend plaatgedeelte 16. De sluitplaat 2 heeft twee gaten 36 voor de verzonken opname van de koppen 30 11 van schroefbouten 10, die (zie figuur 2) met hun schroefdraad samenwerken met de schroefdraad 12 van moeren 13. Tussen de koppen 11, de sluitplaat 12 en de moeren 13 is een verstelbare aanslagplaat 5 in de vorm van een plat blokje geklemd. Deze aanslagplaat 5 is voorzien van twee, zich hier horizontaal uitstrekkende langgaten 6, die aan de van de sluitplaat 2 afgekeerde zijde uitmonden in horizontale kanalen 19. De langgaten 6 vormen een doorgang voor de schroefbouten 10, terwijl de kanalen 19 zodanig breed 35 zijn, dat de moeren 13 daarin niet roteren kunnen, doch daarin wel verschuiven kunnen. In het in figuur 1 weergegeven geval ligt de dagschoot-aanslagkant 18 van de aanslagplaat 5 in één, loodrecht op de vlak van tekening staand vlak met de rand 4d van de opening 3 in sluitplaat 2.The side of the closing plate 2 which can be observed in figure 1 is the side which is situated in the day of the frame. As seen in the drawing, the closing plate 2 has a plate part 16 protruding to the right, in the swing area of the latch bolt. The closing plate 2 has two holes 36 for the recessed receiving of the heads 11 of screw bolts 10 which (see Fig. 2) their threads co-operate with the threads 12 of nuts 13. Between the heads 11, the closing plate 12 and the nuts 13 an adjustable stop plate 5 in the form of a flat block is clamped. This stop plate 5 is provided with two longitudinal holes 6, which extend horizontally here and which open at the side remote from the closing plate 2 into horizontal channels 19. The longitudinal holes 6 form a passage for the screw bolts 10, while the channels 19 are so wide, that the nuts 13 cannot rotate therein, but can shift therein. In the case shown in Fig. 1, the latch stop edge 18 of the stop plate 5 lies in one plane perpendicular to the plane of the drawing with the edge 4d of the opening 3 in closing plate 2.

Het plaatgedeelte 16 is aan de openingszijde van het kozijn 1, dat wil zeggen, de zijde waarnaar de deur openzwaait, voorzien van een loodrecht omgebogen flens 17, die met zijn randen aansluit op de gefreesde 40 sparing in het kozijn 1. In de flens 17 is een gat 37 aangebracht waarin op verzonken wijze de kop 9 van stelschroef 8 opgenomen is. Deze stelschroef 8 is op schroefbare wijze opgenomen in schroefboring 7 die aangebracht is in aanslagplaat 5. De flens 17 vormt een stopvlak voor de dagschoot van de deur wanneer deze tegen het kozijn 1 aanklapt.The plate portion 16 is provided on the opening side of the frame 1, that is, the side to which the door swings open, with a perpendicularly bent flange 17, which connects with its edges to the milled recess in the frame 1. In the flange 17 a hole 37 is provided in which the head 9 of adjusting screw 8 is received in a sunken manner. This adjusting screw 8 is screwably received in screw bore 7 which is arranged in stop plate 5. The flange 17 forms a stop surface for the latch bolt of the door when it collapses against the frame 1.

De kop 9 van de stelschroef 8 is voorzien van een ringvormige schouder 20, die tegen de binnenzijde 45 van de flens 17 aanligt en in figuur 1 opgenomen is in een complementaire sparing 21 in aanslagplaat.The head 9 of the set screw 8 is provided with an annular shoulder 20 which rests against the inner side 45 of the flange 17 and is received in Figure 1 in a complementary recess 21 in the stop plate.

Wanneer het gewenst is om de bewegingsruimte bij gesloten deur van de dagschoot in de opening 3 in de sluitplaat 2 voldoende te beperken om klepperen van de deur te voorkomen, schroeft men de schroefbouten 10 enigszins los, hetgeen geschiedt bij open deur. Daarna kan men de deur toe doen, waarbij de dagschoot zich dan in de opening 3 zal bevinden. Vervolgens wordt kop 9 en daarmee de stelschroef 8 50 verdraaid, als gevolg waarvan de aanslagplaat 5 op traploze wijze in de richting A zal bewegen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt doordat de aanslagplaat 5 niet langer meer onbeweeglijk geklemd wordt gehouden tegen de sluitplaat 2. Als gevolg van de langgaten 6 belemmeren de schroefbouten 10 deze beweging van de aanslagplaat 5 niet. De eindbegrenzingen van de langgaten 6 voorkomen hierbij dat de aanslagplaat 5 te ver verschoven wordt. Als gevolg van deze verplaatsing in de richting A zal de aanslagkant 18 van de 55 aanslagplaat 5 naar links bewegen ten opzichte van de rand 4d van de opening 3 in de sluitplaat 2 en daarmee diens functie overnemen. Wanneer de installateur merkt dat de aanslagkant 18 tegen de vlakke zijde van de dagschoot aangekomen is, kan bij de stand van stelhout 8 met niet weergegeven middelenWhen it is desired to sufficiently limit the room of movement with the door bolt closed in the opening 3 in the closing plate 2 to prevent the door from chattering, the screw bolts 10 are slightly unscrewed, which is done with the door open. The door can then be closed, the latch then being located in the opening 3. Subsequently head 9 and therewith the adjusting screw 8 are rotated, as a result of which the stop plate 5 will move steplessly in the direction A, which is made possible because the stop plate 5 is no longer held immovably clamped against the closing plate 2. As a result of the longitudinal holes 6, the screw bolts 10 do not impede this movement of the stop plate 5. The end limits of the longitudinal holes 6 hereby prevent the stop plate 5 from being moved too far. As a result of this movement in the direction A, the stop side 18 of the stop plate 5 will move to the left with respect to the edge 4d of the opening 3 in the closing plate 2 and thereby take over its function. When the installer notices that the stop side 18 has come against the flat side of the latch bolt, at the position of adjusting wood 8 with means (not shown)

Claims (4)

1. Sluitplaatsamenstel, bestemd voor inbouw in een deur- of raamkozijn, waarbij de sluitplaat is voorzien van een opening voor de dagschoot van een in een deur- of raamvleugel opgenomen slot, waarbij de opening voor de dagschoot aan de vleugelzijde begrensd wordt door aanslagmiddelen voor de dagschoot, welke aanslagmiddelen losmaakbaar verbonden zijn met de sluitplaat, waarbij de sluitplaat voorzien is van verstelmiddelen voor het op traploze wijze in zwaairichting van de vleugel verstellen van de plaats van de 35 aanslagmiddelen ten opzichte van de sluitplaat, en voorts van middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de sluitplaat voorzien is van middelen voor losmaakbare bevestiging van de aanslagmiddelen op de sluitplaat, die anders zijn dan de middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de verstelmiddelen een verstelschroefbout omvatten die enerzijds aangrijpt op de aanslagmiddelen en anderzijds op een aan de van de dag van het kozijn 40 afgekeerde zijde van de sluitplaat uitstekend en daarmee vast afzetmiddel voor de verstelschroefbout, waarbij de aanslagmiddelen een plat blokje omvatten, dat door de bevestigingsmiddelen - na losmaken daarvan - op verschuifbare wijze bevestigd is aan de van de dag van het kozijn afgekeerde zijde van de sluitplaat, waarbij de bevestigingsmiddelen ten minste een klemschroefbout en althans een zich in zwaairichting van de deur of het raam uitstrekkende sleuf omvatten, die bestemd is voor geleidende 45 ontvangst van de schroefbout, die met zijn kopeind reikt in het naar de dag van het kozijn gekeerde oppervlak van de sluitplaat, met het kenmerk, dat het afzetmiddel aan de sluitplaat (2) gevormd is als een met de sluitrichting mee gerichte afsteunflens (17), die in een vlak met het kozijnoppervlak zal liggen, waarin de verstelschroefbout (8) verdraaibaar en onverschuifbaar zit en met de kop (9) verzonken opgenomen is in een gat (37) in de afsteunflens (17) en met de schacht voor schroefaangrijping opgenomen is in een 50 schroefgat (7) in het plat blokje (5), en waarbij de althans ene sleuf (6) aangebracht is in het plat blokje (5) en de bijbehorende klemschroefbout (10) met zijn kop (11) verzonken is opgenomen in een gat (36) in de sluitplaat (2) en met zijn schroefeind (12) opgenomen is in een moer (13) die verschroefbaar en onverdraai-baar opgenomen is in een geleidingskanaal (19) achter de sleuf (6) in het plat blokje (5).1. Locking plate assembly, intended for installation in a door or window frame, wherein the closing plate is provided with an opening for the latch bolt of a lock accommodated in a door or window wing, wherein the opening for the latch bolt on the wing side is limited by stop means for the latch bolt, which stop means are releasably connected to the closing plate, the closing plate being provided with adjusting means for steplessly adjusting the position of the stop means relative to the closing plate in the swinging direction of the wing, and furthermore with means for fixing of the closing plate in the day of the frame, wherein the closing plate is provided with means for releasably fastening the stop means on the closing plate, which are different from the means for fixing the closing plate in the day of the frame, wherein the adjusting means include adjusting screw bolt which on the one hand engages the stop means and on the other hand an projecting side of the closing plate remote from the day of the frame 40 and thus fixating means for the adjusting screw bolt, wherein the stop means comprise a flat block which is slidably fixed by the fastening means - after loosening it - to the side of the day of the closing screw side of the closing plate facing away from the closing plate, wherein the fastening means comprise at least one clamping screw bolt and at least one slot extending in the swinging direction of the door or the window, which slot is intended for conductive reception of the screw bolt, which extends with its head end into the the face of the closing plate facing the day of the frame, characterized in that the depositing means on the closing plate (2) is formed as a supporting flange (17) directed with the closing direction, which flange will lie in a plane with the frame surface in which the adjusting screw bolt (8) is rotatable and non-slidable and is received with the head (9) recessed in a hole (37) in the support flange (17) and with the shaft for screw engagement being received in a screw hole (7) in the flat block (5), and wherein the at least one slot (6) is arranged in the flat block (5) and the associated clamping screw bolt (10) with its head (11) is recessed in a hole (36) in the closing plate (2) and with its screw end (12) is received in a nut (13) which is screwed and rotatably received in a guide channel (19) behind the slot (6) in the flat block (5). 2. Sluitplaatsamenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de naar elkaar toegekeerde, en met 55 elkaar samenwerkende vlakken (14,15) van het geleidingskanaal (19) in het blokje (5) en van de moer (13) onderling complementair hellend zijn ten opzichte van het vlak waarin het in de dag van het kozijn gelegen gedeelte van de sluitplaat (2) gelegen is, waarbij het hellende vlak van het blokje een component heeft die 194475 4 gericht is tegen de sluitrichting van de vleugel in.Locking plate assembly according to claim 1, characterized in that the faces (14,15) of the guide channel (19) in the block (5) and of the nut (13) that are facing each other and mutually cooperate with respect to the plane in which the part of the closing plate (2) situated in the day of the frame is located, the inclined surface of the block having a component which is directed against the closing direction of the wing. 3. Sluitplaatsamenstel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de verstelschroefbout (8) voorzien is van een schouderring (20), die tegen de binnenzijde van de afsteunflens (17) aanligt.Locking plate assembly according to claim 1 or 2, characterized in that the adjusting screw bolt (8) is provided with a shoulder ring (20) which rests against the inside of the support flange (17). 3 194475 verzekeren en vervolgens de deur openen om de schroeven 10 weer vast te zetten, opdat, via de moeren 13, de aanslagplaat 5 weer tegen de onderzijde van de sluitplaat 2 geklemd wordt. Het is hierbij voordelig indien, zoals in figuur 3 weergegeven is, de naar elkaar toegekeerde vlakken 14, 15 van de bodems van de kanalen 19 en de moeren 13 complementair hellend zijn, en wel zodanig, dat 5 een beweging van de aanslagplaat 5 in de richting B ervoor zorgt dat de kop 11 van de schroefbout 10 als gevolg van wigwerking strakker tegen het plaatgedeelte 16 aangedrukt wordt, met als gevolg dat de aanslagplaat 5 nog steviger tegen het plaatgedeelte 16 geklemd wordt gehouden. In de in figuren 4 en 5 weergegeven alternatieve uitvoering vormt de sluitplaat 202 één geheel met een sluitkom 201. Deze sluitkom, gevormd door omtrekswand 238 en bodem 239, heeft een zodanige afmeting 10 dat deze geschikt is voor ontvangst van zowel een dagschoot als een nachtschoot. De opening 203 in de sluitplaat 202 is dienovereenkomstig verlengd ten opzichte van de opening 3 in de hierboven beschreven uitvoering van de sluitplaat. Het samenstel van sluitplaat 202 en sluitkom 201 is als één geheel gevormd door dieptrekken, waarna de schroefgaten 240, waarmee het samenstel van sluitkom en sluitplaat in een kozijn bevestigd kunnen 15 worden, de gaten 236 voor de schroeven met verzonken kop voor een niet weergegeven aanslagplaat (welke gaten 260 overeenkomstig gevormd zijn aan de gaten 36 van de hierboven besproken uitvoering van de sluitplaat. Zoals gezegd, de aanslagplaat is hier niet weergegeven, maar de bedoeling is dat aan de niet getoonde zijde van het plaatgedeelte 216 een aanslagplaat overeenkomstig de aanslagplaat 5 van de figuren 4~6 aangebracht kan zijn, met dezelfde bevestigingsmiddelen en dezelfde verstel- en verplaatsings-20 middelen. Om verplaatsing in de richting A van de (niet weergegeven) aanslagplaat met zijn linker kant tot voorbij de rand 204d van de opening 203 mogelijk te maken, is een rechthoekige opening 241 in de omtrekswand 238 van de sluitkom 201 aangebracht. Met de uitvoering van de figuren 7 en 8 worden niet alleen de verstellingswerkzaamheden voor de aanslagplaat voor de dagschoot verregaand vergemakkelijkt, doch ook de installatiewerkzaamheden voor 25 het in het kozijn opgenomen deel van een deur of raamsluiting.194475 and then open the door to re-tighten the screws 10, so that, via the nuts 13, the stop plate 5 is again clamped against the underside of the closing plate 2. It is advantageous here, as shown in Figure 3, that the faces 14, 15 of the bottoms of the channels 19 and the nuts 13 facing each other are inclined complementarily, such that a movement of the stop plate 5 in the direction B ensures that the head 11 of the screw bolt 10 is pressed more tightly against the plate part 16 as a result of wedging action, with the result that the stop plate 5 is held even more firmly against the plate part 16. In the alternative embodiment shown in Figs. 4 and 5, the closing plate 202 forms a whole with a closing cup 201. This closing cup, formed by circumferential wall 238 and bottom 239, has a size such that it is suitable for receiving both a latch bolt and a dead bolt. . The opening 203 in the closing plate 202 is accordingly extended relative to the opening 3 in the above-described embodiment of the closing plate. The assembly of closing plate 202 and closing cup 201 is integrally formed by deep-drawing, whereafter the screw holes 240, through which the assembly of closing cup and closing plate can be fixed in a frame, the holes 236 for the countersunk head screws for a stop plate (not shown) (which holes 260 are formed correspondingly to the holes 36 of the above-discussed embodiment of the closing plate. As stated, the stop plate is not shown here, but the intention is that on the side of the plate portion 216 not shown a stop plate corresponding to the stop plate 5 4 to 6, with the same fastening means and the same adjustment and displacement means, to allow movement in the direction A of the stop plate (not shown) with its left side beyond the edge 204d of the aperture 203 a rectangular opening 241 is provided in the circumferential wall 238 of the closing cup 201. With the embodiment of the Figures 7 and 8 not only greatly simplify the adjustment work for the stop plate for the latch bolt, but also the installation work for the part of a door or window closure included in the frame. 4. Sluitplaatsamenstel volgens een der voorgaande conclusies, gekenmerkt door een sluitkom (238), die als 5 een geheel met de sluitplaat (201) gevormd is en een doorgang (241) in zijn omtreksrand heeft voor het aanslagblokje. Hierbij 2 bladen tekening4. Closing plate assembly according to one of the preceding claims, characterized by a closing cup (238), which is integrally formed with the closing plate (201) and has a passage (241) in its peripheral edge for the stop block. Hereby 2 sheets of drawing
NL9400070A 1994-01-14 1994-01-14 Closing plate assembly. NL194475C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400070A NL194475C (en) 1994-01-14 1994-01-14 Closing plate assembly.
EP95200061A EP0663496A3 (en) 1994-01-14 1995-01-12 Strike plate assembly.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400070 1994-01-14
NL9400070A NL194475C (en) 1994-01-14 1994-01-14 Closing plate assembly.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9400070A NL9400070A (en) 1995-08-01
NL194475B NL194475B (en) 2002-01-02
NL194475C true NL194475C (en) 2002-05-03

Family

ID=19863708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9400070A NL194475C (en) 1994-01-14 1994-01-14 Closing plate assembly.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0663496A3 (en)
NL (1) NL194475C (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19646490C2 (en) * 1996-11-11 1999-01-21 Fuss Fritz Gmbh & Co Adjustable swivel latch for door openers
DE19701428C2 (en) * 1997-01-17 2001-10-11 Kirchmann Niederdrenk Kg Angled striking plate arranged in a recess in a door covering
NL1011153C2 (en) * 1999-01-27 2000-07-31 Handelsmaatschappij Boumans Be Closing bowl assembly.
EP1239103A3 (en) * 2001-01-12 2003-11-12 Hörmann Kg Amshausen Garage door or gate
AU2006200086B2 (en) * 2005-01-28 2010-12-09 Assa Abloy New Zealand Limited A Strike Assembly
WO2007006076A1 (en) * 2005-07-13 2007-01-18 Watts Hardware Manufacturing Pty Ltd Improvements in locks
FR3083559B1 (en) * 2018-07-05 2022-04-01 Polytech LOCK STRIKE IN WHICH THE PASSAGE SLOT FOR A BOLT HAS AN ADJUSTABLE SECTION, ASSOCIATED ADJUSTMENT METHOD, AND STRIKE ASSEMBLY METHOD

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE203235C (en) *
GB475898A (en) * 1936-05-29 1937-11-29 George Frederick Crane Improvements in or relating to latch or combined latch and lock fastenings for doors
US2884277A (en) * 1956-04-20 1959-04-28 Eileen N Hale Latch plate mounting
US3006677A (en) * 1959-11-27 1961-10-31 Royalty John Adjustable strike plates
AU421565B2 (en) * 1969-02-26 1972-02-14 Schlage Lock Company Improvements in or relating to settable strike mechanism
US4113293A (en) * 1977-03-17 1978-09-12 Rolland Paquette Adjustable door latch striker
AT368793B (en) * 1980-10-09 1982-11-10 Kunex Tuerenwerk LOCKING PLATE FOR DOOR LOCKS OD. DGL.
GB8907514D0 (en) * 1989-04-04 1989-05-17 Tonkin Roger G An adjustable striking plate
DE9113206U1 (en) * 1991-10-26 1992-02-20 Schuering Gmbh & Co Fenstertechnologie Kg, 5000 Koeln, De

Also Published As

Publication number Publication date
NL194475B (en) 2002-01-02
NL9400070A (en) 1995-08-01
EP0663496A3 (en) 1996-03-20
EP0663496A2 (en) 1995-07-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7350272B2 (en) Hinge device
US4070728A (en) Vertically adjustable door hinge assembly
US5472271A (en) Hinge for inset doors
US5603142A (en) Frame hinge
US5171050A (en) Adjustable strike for door-locking and door-latching mechanisms
RU2309234C2 (en) Hinge mechanism
AU625113B2 (en) Furniture article with a door slidable into door compartment
US4897889A (en) Shower-partition with pivoted door
US8413299B2 (en) Hinge for door or window
US10273730B2 (en) Adjustable door hinge
US11466493B2 (en) Hinge for an item of furniture
NL194475C (en) Closing plate assembly.
US20030213103A1 (en) Self-centering pivot door hinge system
US20120085035A1 (en) Adjustable spindle arrangement for door operating apparatus retrofit kit
US20190211597A1 (en) Furniture hinge
AU598549B2 (en) Furniture door
HU222684B1 (en) Device for fixing bracket of a hinge to a furniture panel
CA2102418A1 (en) Furniture hinge
US20080115327A1 (en) Mounting Plate for Adjustably Mounting Furniture Hinges on the Frame of Articles of Furniture
US4872717A (en) Strike plate reinforcing device
US5966778A (en) Door positioning hinge
EP1061219A1 (en) Hinge for casements
US4958868A (en) Door bar
NL1011153C2 (en) Closing bowl assembly.
GB2394506A (en) Multi-dimensionally adjustable hinge

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: HANDELSMAATSCHAPPIJ BOUMANS BENSCHOP B.V.

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20100801