NL1042938B1 - Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame - Google Patents

Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame Download PDF

Info

Publication number
NL1042938B1
NL1042938B1 NL1042938A NL1042938A NL1042938B1 NL 1042938 B1 NL1042938 B1 NL 1042938B1 NL 1042938 A NL1042938 A NL 1042938A NL 1042938 A NL1042938 A NL 1042938A NL 1042938 B1 NL1042938 B1 NL 1042938B1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
rotors
rotor
frame
respect
generating
Prior art date
Application number
NL1042938A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Theodorus Van Grinsven Henricus
Original Assignee
Theodorus Van Grinsven Henricus
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Theodorus Van Grinsven Henricus filed Critical Theodorus Van Grinsven Henricus
Priority to NL1042938A priority Critical patent/NL1042938B1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1042938B1 publication Critical patent/NL1042938B1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/005Machines with only rotors, e.g. counter-rotating rotors

Abstract

UITTREKSEL Inrichting voor het opwekken van elektriciteit, omvattende een ten opzichte van zijn omgeving stilstaand, vast frame, 5 alsmede één of meer rotorparen met elk ten minste twee ro- toren, waarvan de ene rotor is voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en de an- dere rotor van een of meer elektrische spoelen (S) die zijn verbonden met eerste contactmiddelen (C1) voor het naar 10 buiten doorvoeren van in de een of meer elektrische spoelen opgewekte elektrische stroom. De rotoren zijn ingericht om, rond een gemeenschappelijke virtuele rotatieas (A), coaxi- aal te kunnen roteren en waarbij beide rotoren worden aan- gedreven door aandrijfmiddelen die zijn ingericht om de ro- 15 toren aan te drijven in onderling tegengestelde richtingen (R,L). Beide rotoren zijn roteerbaar om een gemeenschappe- lijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas waaromheen beide rotoren roteerbaar gelagerd zijn. (FIG. 1) 20EXTRACTION Device for generating electricity, comprising a fixed frame stationary with respect to its environment and one or more rotor pairs with at least two rotors each, one rotor of which is provided with means (M) for generating one or more magnetic fields, and the other rotor of one or more electric coils (S) connected to first contact means (C1) for passing out electric current generated in the one or more electric coils. The rotors are adapted to coaxially rotate about a common virtual axis of rotation (A) and both rotors are driven by drive means adapted to drive the rotors in mutually opposite directions (R, L). Both rotors are rotatable about a common rigid bearing axis that is stationary with respect to the frame around which both rotors are rotatably mounted. (FIG. 1) 20

Description

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opwekken van elektriciteitThe invention relates to a device for generating electricity

Het is van algemene bekendheid om elektriciteit op te wekken door middel van een generator die een stator en een rotor bezit, waarvan de ene, de stator óf de rotor, is voorzien van middelen voor het opwekken van een of meer magneetvelden, bijvoorbeeld door middel van een of meer permanente magneten of door middel van een of meer elektromagneten, terwijl de andere, de rotor óf de stator, is voorzien van een of meer elektrische spoelen die zijn verbonden met middelen voor het naar buiten uitvoeren van in de een of meer elektrische spoelen opgewekte elektrische stroom resp. stromen. De rotor wordt aangedreven door aandrijfmiddelen, bijvoorbeeld een verbrandingsmotor (in een auto, schip of vliegtuig) of een stoomturbine (in een elektriciteitscentrale) . De onderhavige generator wordt geacht ook uitstekend dienst te kunnen doen in windturbines die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit (windenergie), bijvoorbeeld als direct drive generator, zie bijvoorbeeld nl.wikipedia.org/wiki/Horizontaleaswindturbine#Generator en nl.wikipedia.org/wiki/Pirect_Drive-turbine.It is generally known to generate electricity by means of a generator that has a stator and a rotor, one of which, the stator or the rotor, is provided with means for generating one or more magnetic fields, for example by means of one or more permanent magnets or by means of one or more electromagnets, while the other, the rotor or the stator, is provided with one or more electric coils which are connected to means for outputting in the one or more electric coils generated electric current resp. flow. The rotor is driven by drive means, for example a combustion engine (in a car, ship or aircraft) or a steam turbine (in a power plant). The present generator is also considered to be excellent for use in wind turbines used for the generation of electricity (wind energy), for example as a direct drive generator, see, for example, en.wikipedia.org/wiki/Horizontaleaswindturbine#Generator and en.wikipedia.org / wiki / Pirect_Drive turbine.

In een eerdere, inmiddels verleende octrooiaanvraag van de aanvrager van de onderhavige octrooiaanvrage, NL1042084, wordt een verbeterde configuratie voorgesteld van een elektriciteitsgenerator, omvattende twee rotoren, waarvan de ene is voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden en de andere van een of meer elektrische spoelen (S) die zijn verbonden met middelen (C) voor het naar buiten uitvoeren van in de een of meer elektrische spoelen opgewekte elektrische stroom (I). De rotoren zijn ingericht om, rond een gemeenschappelijke virtuele rotatie15 as (A), coaxiaal te kunnen roteren, waarbij beide rotoren worden aangedreven door aandrijfmiddelen die zijn ingericht om de rotoren aan te drijven in onderling tegengestelde richtingen (R,L).In an earlier, now granted patent application of the applicant of the present patent application, NL1042084, an improved configuration of an electricity generator is proposed, comprising two rotors, one of which is provided with means (M) for generating one or more magnetic fields and the others of one or more electric coils (S) connected to means (C) for outputting electric current (I) generated in the one or more electric coils. The rotors are adapted to be able to coaxially rotate about a common virtual axis of rotation (A), both rotors being driven by drive means adapted to drive the rotors in mutually opposite directions (R, L).

De onderhavige uitvinding beoogt een verbetering te verschaffen van de uit NL1042084 bekende generator, in het bijzonder een verbetering in de lagering ervan, ter verhoging van het rendement van de generator.The present invention has for its object to provide an improvement of the generator known from NL1042084, in particular an improvement in its bearing, in order to increase the efficiency of the generator.

Volgens de uitvinding wordt voorzien in een inrichting voor het opwekken van elektriciteit -korter gezegd, een elektriciteitsgenerator-, omvattende een ten opzichte van zijn omgeving stilstaand, vast frame, alsmede een (d.w.z. ten minste één) rotorpaar met twee rotoren, waarvan de ene rotor is voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, terwijl de andere rotor is voorzien van een of meer elektrische spoelen (S) die zijn verbonden met (eerste) contactmiddelen (Cl) voor het naar buiten doorvoe ren van in de een of meer elektrische spoelen opgewekte elektrische stroom, welke rotoren zijn ingericht om, rond een gemeenschappelijke virtuele rotatieas (A), coaxiaal te kunnen roteren en waarbij beide rotoren worden aangedreven door aandrijfmiddelen die zijn ingericht om de rotoren aan te drijven in onderling tegengestelde richtingen (R,L), waarbij volgens de onderhavige uitvinding beide rotoren roteerbaar zijn om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre, niet-(mee)roterende (draagof steun)as, waar beide rotoren omheen roteren en die daarom beide roteerbaar ten opzichte van die starre as gelagerd (moeten) zijn.According to the invention, there is provided a device for generating electricity - in short, an electricity generator -, comprising a fixed frame stationary with respect to its environment, as well as a (ie at least one) pair of rotors with two rotors, one of which is a rotor is provided with means (M) for generating one or more magnetic fields, while the other rotor is provided with one or more electric coils (S) which are connected to (first) contact means (C1) for passing out in the electric current generated by one or more electric coils, which rotors are adapted to be able to coaxially rotate around a common virtual axis of rotation (A) and wherein both rotors are driven by drive means adapted to drive the rotors in mutually opposite directions (R, L), wherein according to the present invention both rotors are rotatable about a common, relative to the fra a stationary, rigid, non-rotating (bearing or supporting) shaft, around which both rotors rotate and which therefore both must be rotatably mounted with respect to said rigid shaft.

Een voordeel van direct drive (zogenaamde ring)generatoren met een starre as ten opzichte van direct drive (zogenaamde ring) generatoren met een roterende as (namelijk meeroterend met de ene of -in tegengestelde richting- met de andere rotor) zoals bekend uit het eerdere octrooi NL1042084 van aanvrager, zijn onder andere:An advantage of direct drive (so-called ring) generators with a rigid axis over direct drive (so-called ring) generators with a rotating axis (namely, revolving with one rotor or in the opposite direction with the other rotor) as known from the earlier The applicant's patent NL1042084 includes:

1. Bij direct drive (ring)generatoren met een roterende as, draaien de binnenste en de buitenste lagerring ook in tegengestelde richten ten opzichte van elkaar waardoor er 100% meer weerstand of wrijving ontstaat in het lager zelf met als negatief neveneffect:1. With direct drive (ring) generators with a rotating shaft, the inner and outer bearing rings also rotate in opposite directions to each other, resulting in 100% more resistance or friction in the bearing itself with the negative side effect:

2. Meer weerstand in de lagers zelf bij een roterende as;2. More resistance in the bearings themselves with a rotating shaft;

3. Meer slijtage van de lagers bij een roterende as;3. More wear of the bearings with a rotating shaft;

4. Het onder 1 genoemde negatieve neveneffect wordt voorkomen met een starre as.4. The negative side effect mentioned under 1 is prevented with a rigid axis.

5. Een ander voordeel van direct drive (ring)generatoren met een starre as, ten opzichte van een direct drive (ring)generator met een (mee)roterende as, is dat er bij direct drive (ring)generatoren met een starre as geen extra energie hoeft te worden aangewend om de (starre) as in welke omvang dan ook te laten roteren. De starre as van de direct drive (ring)generator staat stil en dient als drager voor beide rotoren welke zijn voorzien van in tegengestelde draairichting aangedreven poelies waardoor beide rotoren onafhankelijk van elkander in tegengestelde richting om de starre as roteren.5. Another advantage of direct drive (ring) generators with a rigid axis, compared to a direct drive (ring) generator with a (co-) rotating axis, is that with direct drive (ring) generators with a rigid axis no extra energy has to be used to make the (rigid) axis rotate in whatever size. The rigid axis of the direct drive (ring) generator is stationary and serves as a carrier for both rotors which are provided with pulleys driven in opposite directions, whereby both rotors rotate in opposite directions about the rigid axis independently of one another.

De hierboven genoemde middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden kunnen, zoals op zich reeds uit NL1042084 bekend, een of meer permanente magneten omvatten of een of meer elektromagneten, waarbij in dat laatste geval is voorzien in tweede contactmiddelen (C2) voor het naar binnen de betreffende rotor doorvoeren van elektrische stroom naar de één of meer elektromagneten, waardoor aldus daarin de noodzakelijke magneetvelden worden opgewekt.The above-mentioned means (M) for generating one or more magnetic fields may, as per se already known from NL1042084, comprise one or more permanent magnets or one or more electromagnets, in which case second contact means (C2) is provided for passing electrical current inside the relevant rotor to the one or more electromagnets, thus generating the necessary magnetic fields therein.

De onderhavige uitvinding omvat tevens inrichtingen waarin niet één rotorpaar wordt toegepast, maar waarin -desgewenst- meerdere rotorparen, elk met twee of meer rotoren, kunnen worden toegepast. Aldus omvat de uitvinding ook een inrichting voor het opwekken van elektriciteit, omvattende een ten opzichte van zijn omgeving stilstaand, vast frame, alsmede ten minste één rotorpaar, elk rotorpaar omvattende ten minste twee rotoren, waarvan ten minste één eerste rotor is voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en waarvan ten minste één tweede rotor is voorzien van een of meer elektrische spoelen (S) die zijn verbonden met eerste contactmiddelen (Cl) die zijn ingericht voor het naar buiten doorvoeren van door de een of meer magneetvelden in de een of meer elektrische spoelen opgewekte elektrische stroom, waarbij de (eerste en tweede) rotoren van elk rotorpaar zijn ingericht om, rond een gemeenschappelijke virtuele rotatieas (A), coaxiaal te kunnen roteren en waarbij de (eerste en tweede) rotoren van elk rotorpaar worden aangedreven door aandrijfmiddelen die zijn ingericht om van elk rotorpaar de ten minste ene eerste rotor, voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en de tenminste tweede rotor, voorzien van een of meer elektrische spoelen (S), aan te drijven in onderling tegengestelde richtingen (R, L), waarbij de (eerste en tweede) rotoren van elk rotorpaar roteerbaar zijn gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.The present invention also includes devices in which not one rotor pair is used, but in which - if desired - multiple rotor pairs, each with two or more rotors, can be used. The invention thus also comprises a device for generating electricity, comprising a fixed frame stationary with respect to its environment, as well as at least one rotor pair, each rotor pair comprising at least two rotors, at least one first rotor of which is provided with means ( M) for generating one or more magnetic fields, and of which at least one second rotor is provided with one or more electric coils (S) which are connected to first contact means (C1) which are adapted to pass through the one or more magnetic fields in the electric current generated by one or more electric coils, the (first and second) rotors of each rotor pair being arranged to be able to coaxially rotate around a common virtual axis of rotation (A) and wherein the (first and second) rotors of each rotor pair are driven by drive means which are adapted to provide the at least one first rotor of each rotor pair with means and (M) for generating one or more magnetic fields, and driving the at least second rotor, provided with one or more electric coils (S), in mutually opposite directions (R, L), the (first and second) rotors of each rotor pair are rotatably mounted about a common rigid bearing axis that is stationary with respect to the frame.

M.a.w. kan de inrichting volgens de uitvinding ófwel één rotorpaar omvatten, waarvan de rotoren roteerbaar zijn gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas, ófwel meerdere rotorparen, waarbij ook in dat geval de rotoren van alle rotorparen roteerbaar zijn gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.M.a.w. the device according to the invention may comprise either one pair of rotors, the rotors of which are rotatably mounted about a common, rigid bearing axis which is stationary with respect to the frame, or a plurality of rotors, wherein also in that case the rotors of all rotors are rotatably mounted about a common rigid axle, stationary with respect to the frame.

Bij voorkeur zijn in alle voorgestelde uitvoeringen alle rotoren, d.w.z. de eerste rotor (en), voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en de tweede rotor (en), voorzien van een of meer elektrische spoelen (S), die worden aangedreven in onderling tegengestelde richtingen (R,L), gelagerd rondom één gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.In all proposed embodiments, preferably all rotors, ie the first rotor (s), are provided with means (M) for generating one or more magnetic fields, and the second rotor (s) are provided with one or more electric coils (S ), which are driven in mutually opposite directions (R, L), mounted around one common, rigid bearing shaft which is stationary relative to the frame.

De uitvinding zal thans nader worden besproken aan de hand van onderstaande figuurbeschrijving.The invention will now be further discussed with reference to the figure description below.

Figuur 1-10 toont een aantal, grotendeels met elkaar overeenkomende uitvoeringsvoorbeelden van een generator volgens de uitvinding.Figure 1-10 shows a number of largely exemplary embodiments of a generator according to the invention.

Voor een gedetailleerde beschrijving moge worden verwezen naar de beschrijving van de uitvoeringsvoorbeelden van de generator uit NL1042084, waarbij het wezenlijke verschil tussen de hier getoonde generatoren en die in NL1042084 is dat in de in de figuren 1-10 van deze octrooiaanvrage getoonde generatoren alle zijn voorzien van een starre gemeenschappelijke as waar beide rotoren omheen draaien en daartoe roteerbaar om die starre as gelagerd zijn.For a detailed description, reference may be made to the description of the exemplary embodiments of the generator from NL1042084, the essential difference between the generators shown here and that in NL1042084 being that all generators shown in Figures 1-10 of this patent application are all provided. of a rigid common axis around which both rotors rotate and for this purpose are rotatably mounted about that rigid axis.

De figuren 1-5 tonen in het bijzonder uitvoeringen van de inrichting volgens de uitvinding die is voorzien van één rotorpaar, de figuren 6-9 in een inrichting die is voorzien van meerdere rotorparen. In alle gevallen zijn alle rotoren, van elk rotorpaar, roteerbaar gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas. In de uitvoeringen van de figuren 1-5, die één rotorpaar omvatten, zijn de rotoren roteerbaar gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas. In de uitvoeringen van de figuren 6-9, omvattende meerdere rotorparen, zijn alle rotoren, van alle rotorparen, roteerbaar gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas. Figuur 10 toont een vooraanzicht van een de getoonde uitvoeringen.Figures 1-5 in particular show embodiments of the device according to the invention which is provided with one rotor pair, figures 6-9 in a device which is provided with a plurality of rotor pairs. In all cases, all rotors, of each rotor pair, are rotatably mounted about a common, rigid bearing axis that is stationary with respect to the frame. In the embodiments of figures 1-5, which comprise one rotor pair, the rotors are rotatably mounted about a common, rigid bearing shaft which is stationary relative to the frame. In the embodiments of Figs. 6-9, comprising a plurality of rotor pairs, all rotors, of all rotor pairs, are rotatably mounted about a common rigid bearing axis, which is stationary with respect to the frame. Figure 10 shows a front view of the embodiments shown.

Legenda voor de figuren 1-10Legend for figures 1-10

Eerste rotorFirst rotor

Tweede rotorSecond rotor

Eerste aandrijfpoelieFirst drive pulley

Tweede aandrijfpoelieSecond drive pulley

Draairichting eerste aandrijfpoelieDirection of first drive pulley

Draairichting tweede aandrijfpoelieRotation direction second drive pulley

Sleepring / sleepcontactSlip ring

Afvoer energieWaste energy

Niet gebruiktNot used

Dragende starre asBearing rigid axle

Voeding elektromagnetische spoelenSupply electromagnetic coils

Aandrijf poelie.Drive pulley.

Niet gebruiktNot used

DraagconstructieSupport construction

Waterkoeling aanvoerWater cooling supply

Waterkoeling afvoerWater cooling drain

Ten slotte hieronder nog een aantal opties voor de aandrijving van de generator volgens de uitvinding:Finally, a number of options for driving the generator according to the invention:

a. aandrijving met reductor:drive with gear unit:

a.l aandrijving met reductor waarvan de aandrijvingen voorzien van soft starters, ofa.l gear unit with gear unit, the drives of which are equipped with soft starters, or

a. 2 aandrijving met reductor waarvan de aandrijving voor- zien van frequentie regelaars, ofa. 2 gear unit with gear unit, the drive of which is equipped with frequency controllers, or

b. aandrijving met automatische versnellingsbak:b. drive with automatic gearbox:

b.l aandrijving met automatische versnellingsbak, waarvan de aandrijvingen voorzien van soft starters, ofb.l drive with automatic gearbox, the drives of which have soft starters, or

b. 2 aandrijving met automatische versnellingsbak, waarvan de aandrijving voorzien van frequentie regelaar, ofb. 2 drive with automatic gearbox, the drive with frequency controller, or

c. aandrijving met variomatic overbrenging:c. drive with variomatic transmission:

c.l aandrijving met variomatic overbrenging, waarvan de aandrijvingen voorzien van soft starters, ofc.l drive with variomatic transmission, the drives of which are provided with soft starters, or

c.2 aandrijving met variomatic overbrenging, waarvan de aandrijvingen voorzien van frequentieregelaars.c.2 drive with variomatic transmission, the drives of which are equipped with frequency converters.

Claims (6)

CONCLUSIESCONCLUSIONS 1. Inrichting voor het opwekken van elektriciteit, omvattende een ten opzichte van zijn omgeving stilstaand, vast frame, alsmede ten minste één rotorpaar, elk rotorpaar omvattende ten minste twee rotoren, waarvan ten minste één eerste rotor is voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en waarvan ten minste één tweede rotor is voorzien van een of meer elektrische spoelen (S) die zijn verbonden met eerste contactmiddelen (Cl) die zijn ingericht voor het naar buiten doorvoeren van door de een of meer magneetvelden in de een of meer elektrische spoelen opgewekte elektrische stroom, waarbij de rotoren van elk rotorpaar zijn ingericht om, rond een gemeenschappelijke virtuele rotatieas (A), coaxiaal te kunnen roteren en waarbij de rotoren van elk rotorpaar worden aangedreven door aandrijfmiddelen die zijn ingericht om van elk rotorpaar de ten minste ene eerste rotor, voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en de tenminste tweede rotor, voorzien van een of meer elektrische spoelen (S), aan te drijven in onderling tegengestelde richtingen (R,L), waarbij de rotoren van elk rotorpaar roteerbaar zijn gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.Device for generating electricity, comprising a fixed frame stationary with respect to its environment, as well as at least one rotor pair, each rotor pair comprising at least two rotors, at least one first rotor of which is provided with means (M) for generating one or more magnetic fields, and of which at least one second rotor is provided with one or more electric coils (S) which are connected to first contact means (C1) which are adapted to feed out through the one or more magnetic fields in the electric current generated by one or more electric coils, wherein the rotors of each rotor pair are adapted to be able to rotate coaxially around a common virtual axis of rotation (A) and wherein the rotors of each rotor pair are driven by drive means adapted to drive each rotor pair the at least one first rotor, provided with means (M) for generating one or more magnetic fields, and the ten the second rotor, provided with one or more electric coils (S), which can be driven in mutually opposite directions (R, L), the rotors of each rotor pair being rotatably mounted about a common rigid bearing axis stationary with respect to the frame . 2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de genoemde middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden van elk rotorpaar een of meer permanente magneten omvatten.Device according to claim 1, wherein said means (M) for generating one or more magnetic fields of each rotor pair comprise one or more permanent magnets. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij de genoemde middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden van elk rotorpaar een of meer elektromagneten omvatten, waarbij is voorzien in tweede contactmiddelen (C2) voor het naar binnen doorvoeren van elektrische stroom naar de één of meer elektromagneten.Device as claimed in claim 1 or 2, wherein said means (M) for generating one or more magnetic fields of each rotor pair comprise one or more electromagnets, wherein second contact means (C2) are provided for passing electrical current inwards to the one or more electromagnets. 4. Inrichting volgens een van de conclusies 1-3, omvattende één rotorpaar, waarvan de rotoren roteerbaar zijn gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.Device as claimed in any of the claims 1-3, comprising one rotor pair, the rotors of which are rotatably mounted about a common, rigid bearing axis which is stationary relative to the frame. 5. Inrichting volgens een van de conclusies 1-3, omvattende meerdere rotorparen, waarbij de rotoren van alle rotorparen roteerbaar zijn gelagerd om een gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.5. Device as claimed in any of the claims 1-3, comprising a plurality of rotor pairs, wherein the rotors of all rotor pairs are rotatably mounted about a common, rigid bearing axis that is stationary with respect to the frame. 6. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij alle rotoren, d.w.z. de eerste rotor(en), voorzien van middelen (M) voor het opwekken van een of meer magneetvelden, en de tweede rotor(en), voorzien van een of meer elektrische spoelen (S), die worden aangedreven in onderling tegengestelde richtingen (R,L), gelagerd zijn rondom één gemeenschappelijke, ten opzichte van het frame stilstaande, starre draagas.Device as claimed in any of the foregoing claims, wherein all rotors, ie the first rotor (s), provided with means (M) for generating one or more magnetic fields, and the second rotor (s), provided with one or more electric coils (S), which are driven in mutually opposite directions (R, L), are mounted around one common, rigid bearing shaft that is stationary with respect to the frame.
NL1042938A 2018-07-27 2018-07-27 Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame NL1042938B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1042938A NL1042938B1 (en) 2018-07-27 2018-07-27 Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1042938A NL1042938B1 (en) 2018-07-27 2018-07-27 Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1042938B1 true NL1042938B1 (en) 2020-01-31

Family

ID=63556380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1042938A NL1042938B1 (en) 2018-07-27 2018-07-27 Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1042938B1 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1530376A (en) * 1921-08-15 1925-03-17 Krawinkel Gunther High-frequency machine
WO2013063621A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Groenewald Felix Errol Generator

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1530376A (en) * 1921-08-15 1925-03-17 Krawinkel Gunther High-frequency machine
WO2013063621A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Groenewald Felix Errol Generator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102668340B (en) A hydroelectric turbine with coil cooling
US20130162066A1 (en) Electrical Machine for a Wind Energy Installation
AR037149A1 (en) WIND ENERGY PLANT FOR THE GENERATION OF A SINUSOIDAL AC CURRENT.
NL1042938B1 (en) Electricity generator with a frame and two rotors, one with magnets and one with coils, both rotors being rotatably mounted about a common rigid axis with respect to the frame
US20130088103A1 (en) Synchronic Wind Turbine Generator
US20140159373A1 (en) Compact wind and water turbine
NL1042084B1 (en) Device for generating electricity
KR200451776Y1 (en) An electric generator
CN108141102B (en) Electric machine
KR20170077719A (en) Power transmission device for small hydropower generators
KR20170140936A (en) generator
KR20160062919A (en) The doubly-fed induction generator including a rotating stator
CN202004588U (en) Power generation device using magnetism
JP6375980B2 (en) Eddy current heating device
KR101723712B1 (en) a generating apparatus motor using DC motor
JP6572421B2 (en) Axial type magnetic geared electric
CN103821660B (en) Power station of running water
Andrei et al. Alternative wind turbine drive train with power split and high-speed generators
CN110999048A (en) Generator for a wind energy installation and wind energy installation comprising a generator
WO2015125153A2 (en) A flexible torque transmitting means for wind turbine
JP3170852U (en) Rotation moment generator with flywheel
RU2254667C1 (en) Windmill-electric generating plant
CN111819361A (en) Wind power plant with a multistage magnetic drive
JP6372385B2 (en) Eddy current heating device
IL285523D0 (en) Apparatus and method for production of electrical energy