New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1039217C - A method, sorting apparatus, and processing line for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish. - Google Patents

A method, sorting apparatus, and processing line for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish. Download PDF

Info

Publication number
NL1039217C
NL1039217C NL1039217A NL1039217A NL1039217C NL 1039217 C NL1039217 C NL 1039217C NL 1039217 A NL1039217 A NL 1039217A NL 1039217 A NL1039217 A NL 1039217A NL 1039217 C NL1039217 C NL 1039217C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
sorting
crustaceans
fish
molluscs
cooking
Prior art date
Application number
NL1039217A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Harry Wiel
Original Assignee
Innotec Systems B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Innotec Systems B V filed Critical Innotec Systems B V
Priority to NL1039217 priority Critical
Priority to NL1039217A priority patent/NL1039217C/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1039217C publication Critical patent/NL1039217C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C25/00Processing fish ; Curing of fish; Stunning of fish by electric current; Investigating fish by optical means
  • A22C25/04Sorting fish; Separating ice from fish packed in ice
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C29/00Processing shellfish or bivalves, e.g. oysters, lobsters; Devices therefor, e.g. claw locks, claw crushers, grading devices; Processing lines
  • A22C29/005Grading or classifying shellfish or bivalves
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C29/00Processing shellfish or bivalves, e.g. oysters, lobsters; Devices therefor, e.g. claw locks, claw crushers, grading devices; Processing lines
  • A22C29/02Processing shrimps, lobsters or the like ; Methods or machines for the shelling of shellfish
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A23B - A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
  • A23L17/00Food-from-the-sea products; Fish products; Fish meal; Fish-egg substitutes; Preparation or treatment thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A23B - A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
  • A23L17/00Food-from-the-sea products; Fish products; Fish meal; Fish-egg substitutes; Preparation or treatment thereof
  • A23L17/40Shell-fish
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A23B - A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
  • A23L17/00Food-from-the-sea products; Fish products; Fish meal; Fish-egg substitutes; Preparation or treatment thereof
  • A23L17/50Molluscs
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A23B - A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
  • A23L5/00Preparation or treatment of foods or foodstuffs, in general; Food or foodstuffs obtained thereby; Materials therefor
  • A23L5/10General methods of cooking foods, e.g. by roasting or frying
  • A23L5/13General methods of cooking foods, e.g. by roasting or frying using water or steam

Description

WERKWIJZE, SORTEERINRICHTING EN VERWERKINGSLIJN VOOR HET VERWERKEN VAN VIS, WEEK-, SCHAAL- EN SCHELPDIEREN METHOD, DEVICE AND SORTING PROCESSING LINE FOR PROCESSING OF FISH, MOLLUSCS, AND SEAFOOD

De uitvinding betreft een werkwijze voor het 5 verwerken van vis, week-, schaal- en schelpdieren. The invention relates to a method for 5 processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish. In het bijzonder heeft de werkwijze betrekking op het verwerken van garnalen. In particular, the method relates to the processing of shrimp.

Uit de praktijk is bekend om vis, week-, schaal-en schelpdieren, zoals garnalen, na de vangst in een aantal 10 groepen of klassen te verdelen. From practice it is known to distribute fish, molluscs, crustaceans and shellfish, such as shrimps, after the catch 10 into a plurality of groups or classes. Hierbij worden bijvoorbeeld garnalen rauw en ongekookt in ingevroren blokken in een koelcontainer bewaard en getransporteerd. Here, for example, raw and uncooked shrimp held in frozen blocks in a refrigerated container and transported. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een zogeheten 71/90 blok. In this example, use is made of a so-called 71/90 block. Dat wil zeggen dat 71 tot 90 garnalen per 0,454 kg aanwezig 15 zijn. That is to say 71 to 90 per 0,454 kg of shrimp 15 are present. Andere blokken hebben een aanduiding van bijvoorbeeld 100/200, 200/300 en 300/500 met soortgelijke betekenis. Other blocks having an indication of, for example, 100/200, 200/300, and 300/500 with similar meaning. In de huidige praktijk betekent een groter aantal garnalen per blok een kleinere maatvoering en daarmee veelal een lagere prijs. In current practice, a larger number of shrimp per block smaller dimensions and thus often a lower price. Uit gehanteerde maatvoeringen blijkt dat er een grote 20 spreiding is in de grootte van bijvoorbeeld garnalen. From used dimensions it appears that there is a large spread is 20 in the size of, for example, shrimp.

Tijdens de verwerking wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een kookproces. During processing, is, in practice, use is made of a cooking process. Hierbij is het bijvoorbeeld bekend om gebruik te maken van een schroef of vijzel die in warm water rond draait en waar de garnalen door worden 25 gevoerd. In this example, it is known to make use of a screw or auger which rotates in hot water and in which the shrimp are passed through 25. Aangezien het vereist is dat de kern van elke garnaal tijdens het proces ten minste op 62,8°C geweest moet zijn is de kooktijd van met name de relatief kleine garnalen veelal te lang. Since it is required that the core of each shrimp must have been in the process at least at 62.8 ° C, the cooking time of, in particular, the relatively small shrimp usually too long. Het probleem hierbij is dat de relatief kleine garnalen worden overkookt waarbij onder meer 30 gewichtsverlies optreedt doordat vocht verdwijnt uit de garnaal. The problem with this is that the relatively small shrimp are boils over which occurs, inter alia, 30 weight loss due to fluid disappears from the shrimp. Een verder probleem met dergelijke verwerkingsprocessen is de verblijftijdspreiding die optreedt. A further problem with such processes is the residence time distribution that occurs. Een probleem in de huidige praktijk is dan ook het 1039217 2 optreden van te grote kwaliteitsverschillen tussen de garnalen onderling na het verwerkingsproces. A problem in current practice, is therefore the 2 1039217 occurrence of too large differences in quality between the shrimp with each other after the treatment process.

Een doel van de onderhavige uitvinding is om de bovengenoemde problemen op te heffen of ten minste te 5 verminderen. An object of the present invention is to eliminate or at least reduce to 5 on the above-mentioned problems.

Dit doel wordt bereikt met de werkwijze voor het verwerken van vis, week-, schaal- en schelpdieren volgens de uitvinding, de werkwijze omvattende de stappen: het aanvoeren van de vis en week-, schaal- en 10 schelpdieren; This object is achieved with the method for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish, according to the invention, the method comprising the steps of: feeding the fish, molluscs, crustaceans and shellfish 10; het met een sorteerinrichting in-lijn sorteren van de aangevoerde vis, week- schaal-, en schelpdieren; Sorting a sorter in line of landed fish, molluscs, crustaceans and shellfish; het met een kookinrichting koken van de in-lijn 15 gesorteerde vis, week- schaal-, en schelpdieren; it with a cooking apparatus, cooking of the in-line 15-sorted fish, molluscs, crustaceans and shellfish; en het afvoeren van de gekookte vis, week- schaal-, en schelpdieren. and discharging the cooked fish, molluscs, crustaceans and shellfish.

Door het voorzien van een in-lijn sorteer-20 inrichting is het mogelijk de aangevoerde vis, week-, schaal- en schelpdieren in lijn te sorteren. By providing an in-line sorting device 20, it is possible, the landed fish, molluscs, crustaceans and shellfish in the sorting line. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een specifieke maatvoering van garnalen, bijvoorbeeld 71/90 in één keer te verwerken, waarbij in-lijn wordt gesorteerd, bij voorkeur op basis van 25 een maatverdeling. As a result, it is possible to, for example, to process a specific dimensioning of shrimp, 71/90, for example, at one time, wherein in-line is sorted, preferably 25 on the basis of a size distribution.

In een volgende processtap wordt met behulp van een kookinrichting een kookproces uitgevoerd van de in-lijn gesorteerde vis, week-, schaal- en schelpdieren. In a next process step with the aid of a cooking apparatus a cooking process carried out by the in-line sorted fish, molluscs, crustaceans and shellfish. Door het kookproces bij voorkeur uit te voeren op basis van de met de 30 sorteerinrichting gesorteerde garnalen kan elke subgroep of subklasse van deze garnaal worden behandeld onder de gewenste meest optimale condities tijdens het kookproces. Because of the cooking process is preferably to be carried out on the basis of the prawns sorted by the sorting apparatus 30 may be treated any sub-group or sub-class of this shrimp under the desired optimum conditions during the cooking process. Zo kunnen bijvoorbeeld te kleine garnalen relatief kort worden 3 behandeld terwijl de grote garnalen relatief lang worden behandeld om daarmee te voldoen aan de aan het product gestelde eisen. Thus, for example, be 3 treated small shrimp is relatively short while the major shrimp to be treated is relatively long in order to conform to the to the product requirements.

In een voordelige voorkeursuitvoeringsvorm wordt 5 het koken uitgevoerd met een bandkoker. In an advantageous preferred embodiment, 5 the cooking is performed with a tire tube.

Door gebruik te maken van een bandkoker wordt vermeden dat producten, bijvoorbeeld garnalen, te lang in de kookinrichting verblijven. By making use of a belt sleeve is avoided that the products, such as shrimp, to stay long in the cooking apparatus. Bij een bandkoker wordt gebruik gemaakt van een transportband zodanig dat wordt gegarandeerd 10 dat alle producten op basis van "first-in-first-out" worden verwerkt. When a tire tube of a conveyor belt in such a manner, use is made as to ensure that all the products 10 on the basis of the "first-in-first-out" may be handled. Bijkomend wordt schade optredend aan het product significant terug gedrongen. Additional damage occurring is significantly reduced back to the product. Uit de huidige praktijk is bekend dat schade aan 0,2% van de producten bij een vijzel-koker reeds tot afkeur van de partij kan leiden. The current practice is well known that damage to 0.2% of the products at a screw-sleeve can already result in rejection of the party. Door 15 gebruik van een bandkoker volgens de vinding wordt de afkeur significant gereduceerd. By using 15 of a tire tube according to the invention, the rejection is significantly reduced.

Bij voorkeur wordt het koken uitgevoerd op een aantal in hoofdzaak parallel naast elkaar voorziene sporen corresponderend met de maatverdeling die is gehanteerd door 20 de in-lijn sorteerinrichting. Preferably, the cooking carried out on a plurality of substantially parallel adjacent to each other provided with tracks corresponding to the size distribution which is used by 20 to the in-line sorting device. Op deze wijze kan een partij garnalen, bijvoorbeeld van het 71/90 type, in één procesgang op bij voorkeur continue wijze worden verwerkt, terwijl door de in-lijn sorteerinrichting een maatverdeling binnen deze groep gehanteerd kan worden. In this manner, a batch of shrimps may, for example of the 71/90 type, in one process run on a continuous manner, preferably are processed, while due to the in-line sorting device a size distribution can be used within this group. Door de op basis van deze 25 maatverdeling gesorteerde maatproducten vervolgens op een afzonderlijk spoor naar de kookinrichting te brengen, en aldaar op basis van de gehanteerde maatverdeling specifieke kooktrajecten aan te verbinden, kan de gehele partij gelijktijdig worden verwerkt zonder daarbij afbreuk te doen 30 aan de kwaliteit van de producten door een te lange verblijftijd in de kookinrichting. Because of the on the basis of these 25 measurement scale graded size products then placing on a separate track to the boiling apparatus, and there on to connect on the basis of the applied size distribution of specific boiling ranges, the entire batch can be processed simultaneously without detracting 30 at the product quality by too long residence time in the cooker.

Bij voorkeur wordt in gebruik de snelheid van een spoor bepaald op basis van de maatverdeling van de 4 gesorteerde vis, week-, schaal- en schelpdieren op dit spoor. Preferably, in use the speed of a rail determined based on the size distribution of the 4 sorted fish, molluscs, crustaceans and shellfish on this track. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk kleine producten op een relatief grote snelheid door de kookinrichting heen te voeren en de grotere producten op een relatief langzame 5 snelheid door de kookinrichting te voeren. For example, it is possible small products at a relatively high velocity by passing through the cooking apparatus, and to perform the larger products in 5 a relatively slow speed through the cooking apparatus. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat elk product in de kern de gewenste temperatuur bereikt terwijl gelijkertijd gegarandeerd kan worden dat er geen sprake is van overkoken en daarmee overmatig uitdrogen van het product. As a result, it can be guaranteed that every product in the core reaches the desired temperature, while at the same time, it can be guaranteed that there is no over-cooking, and thus excessive dryness of the product. Dit uitdrogen van het 10 product gaat gepaard met gewichtsverliezen en gaat daarmee gepaard met de opbrengsten van het product. This drying of the product 10 is associated with weight loss and thus involves the proceeds of the product. Hiermee wordt een optimaal verwerkingsproces met maximale opbrengsten bewerkstelligd. With this the optimum treatment process is effected with the maximum yields.

Door het kookproces voor een partij uit te voeren 15 op parallel naast elkaar voorziene sporen, waarbij deze sporen bij voorkeur corresponderen met een maatverdeling zoals doorgevoerd met de in-lijn sorteerinrichting, wordt bewerkstelligd dat in één procesgang een gehele partij kan worden verwerkt. Because of the cooking process for a batch to be exported 15 on parallel rails provided next to each other, wherein these tracks is preferably corresponding to a size distribution such as carried out with the in-line sorting device, it is achieved that can be processed a whole lot in one process run. Hiermee wordt vermeden dat een additioneel 20 mengproces nodig is om de partij, die anders in subgroepen verwerkt zou moeten worden, weer bijeen te brengen. This avoids an additional 20 mixing process is necessary to the party, which would otherwise have to be incorporated into sub-groups to gather again. Hiermee wordt een onhygiënisch en problematisch mengproces vermeden. Allows an unhygienic and problematic mixing process is avoided. Voorts vermijdt dit additionele procesinstallaties en daarmee gepaard gaande kosten, waaronder onderhoudskosten. Furthermore, avoids this additional process equipment and associated costs, including maintenance costs.

25 In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding wordt het koken uitgevoerd in twee of meer kookzones. 25 In a further preferred embodiment according to the present invention, the cooking is performed in two or more cooking zones.

Door het hanteren van kookzones in de kookinrichting kunnen tijdens het verblijf van de producten 30 in de kookinrichting de condities worden aangepast. By handling cooking zones are adjusted in the cooker can during the stay of the 30 products in the boiler conditions. Bij voorkeur worden ten minste twee, en met meer voorkeur ten minste drie kookzones voorzien in serie in de kookinrichting. Preferably, at least two, and more preferably at least three cooking zones are provided in series in the cooking apparatus. Hiermee wordt de kookinrichting derhalve 5 voorzien van een aantal sporen bij voorkeur corresponderend met de maatverdeling gehanteerd bij de sorteerinrichting, en daarnaast in lengterichting tijdens het kookproces voorzien van een aantal kookzones waarbij bijvoorbeeld speciale 5 temperaturen voorzien kunnen worden. This allows the cooking apparatus, is thus 5 is provided with a plurality of tracks, preferably corresponding to the gauge used in the sorting device, and in addition is provided with a plurality of cooking zones which can be, for example, provided with a special 5 temperatures in the longitudinal direction during the cooking process. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de eerste zone aan de ingang van de koker op een hogere temperatuur te voorzien en de temperatuur vervolgens af te laten lopen zodanig dat de kern nog wel wordt opgewarmd tot de gewenste, en vereiste, kerntemperatuur, en 10 gelijktijdig de buitenkant niet wordt overkookt. Thus, it is possible, for example the first zone on the entrance of the tube on a to provide higher temperature and the temperature then to let off run in such a way that the core is still be heated to the desired, and necessary, core temperature, and 10 at the same time the outside does not boil over.

Bij voorkeur wordt de bandkoker voorzien van een waterdoorlatende transportband en wordt het warme water van bovenaf toegevoerd. Preferably, the belt sleeve is provided with a water-permeable conveyor belt and is supplied to the hot water from above. Doordat de producten bij voorkeur in een dunne laag op een band zijn voorzien wordt een vrij homogene 15 temperatuurverdeling binnen de producten gerealiseerd. Because the products are preferably provided in a thin layer on a belt 15, a relatively uniform temperature distribution within the product achieved. Voor de toevoer van het warme water wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vernevelaar of een soort stortdouche. For the supply of the hot water is made, for example using a nebulizer or a kind of overhead shower. Desgewenst behoort het tot de mogelijkheden om de hoeveelheid warm water per zone afzonderlijk in te stellen, 20 naast de afzonderlijke temperatuurinstelling. If desired, it belongs to the possibilities to adjust the amount of hot water for each zone separately, 20 in addition to the individual temperature setting. Op deze wijze kan het kookproces verder worden geoptimaliseerd gedurende de verblijftijd van de producten in de kookinrichting. In this way, the cooking process can be further optimized during the residence time of the products in the boiling apparatus. Desgewenst is het ook mogelijk om gebruik te maken van een stoombad, met name in de zones verder gelegen in de 25 kookinrichting, dat wil zeggen dichter bij. If desired, it is also possible to make use of a steam bath, in particular, in the zones located further in the cooking apparatus 25, that is to say closer to. het einde van het kookproces. the end of the cooking process.

In een verdere voordelige voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding worden de in-lijn gesorteerde vis, week-, schaal- en schelpdieren via een in 30 gebruik met water gevulde transportgoot naar de kookinrichting getransporteerd, zodanig dat de buitenkant van de vis, week-, schaal- en schelpdieren in enige mate dicht is. In a further advantageous preferred embodiment according to the present invention, the in-line can be sorted fish, molluscs, crustaceans and shellfish transported by means of a 30-use water-filled trough conveyor for the cooking apparatus, in such a way that the outside of the fish, molluscs, crustaceans - and shellfish to some extent, is closed.

6 6

Door het met water, in het bijzonder warm water, transporteren van de producten naar de kookinrichting wordt bewerkstelligd dat met name aan de buitenkant van het product een coagulatie plaats vindt, zodat verlies aan 5 eiwitten en vocht uit het product tijdens het kookproces wordt tegengegaan. Because of it with water, in particular hot water, conveying the products is effected to the cooking device, in particular, be found on the outside of the product a coagulation takes place, so that loss of 5 protein and moisture from the product is prevented during the cooking process. Hiermee blijft de kwaliteit en kwantiteit tijdens het kookproces zo goed mogelijk behouden. This quality and quantity remains during cooking preserve as much as possible.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een sorteerinrichting voor het in-lijn sorteren van vis, week-, 10 schaal- en schelpdieren tijdens een verwerkingsproces, de sorteerinrichting omvattende: een gestel voorzien van een aanvoer; The invention further relates to a sorting apparatus for in-line sorting of fish, molluscs, crustaceans and shellfish 10 during a processing process, the sorting device comprising: a frame provided with an inlet; één of meer met het gestel verbonden sorteerplaten voor het sorteren op basis van een 15 maatverdeling; one or more plates connected to the frame sorting for sorting on the basis of a 15-size distribution; en één of meer werkzaam met de sorteerplaten verbonden afvoer. and one or more operatively connected to the sorting plates connected to drain.

Een dergelijke sorteerinrichting biedt dezelfde effecten en voordelen als voorgaand beschreven voor de 20 werkwijze. Such a sorting arrangement provides the same effects and advantages as previously described for the 20 method. In het bijzonder is de sorteerinrichting geschikt voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de vinding en meer in het bijzonder voor de sorteerstappen daarin. In particular, the sorting device is suitable for carrying out the method according to the invention, and more in particular for the sorting steps therein.

De sorteerinrichting volgens de uitvinding maakt in de momenteel geprefereerde voorkeursuitvoeringsvorm 25 gebruik van een aantal sorteerdekken die zijn gevormd als een plaat met uitsparingen van een specifieke maat. The sorting apparatus according to the invention enables in the presently preferred preferred embodiment 25, use of a number of sorting decks that are formed as a plate having recesses of a specific size. Door de garnalen achtereenvolgens over de afzonderlijke sorteerdekken te leiden wordt een maatsortering uitgevoerd met de sorteerinrichting. Because of the shrimps in succession to lead to the individual sorting cover a size sorting is carried out by the sorting device.

30 Bij voorkeur is de sorteerinrichting voorzien van één of meer instelkleppen voor het instellen van de maatverdeling. 30 Preferably, the sorting device is provided with one or more adjustment valves to adjust the size distribution. Door de door de sorteerdekken gesorteerde producten in subklassen te verdelen is een in-lijn sortering 7 mogelijk. By distributing the sorted products into sub-classes by sorting the cover is an in-line sorting 7 possible. Met behulp van de instelkleppen kan gekozen worden om één, twee of meer sorteerdekken samen te voegen tot één subklasse, afhankelijk van de wensen van de afnemer en/of de producten. Using the dampers can choose to join one, two or more sorting service to one subclass, depending on the wishes of the customer and / or the products. Hiermee wordt een flexibele sortering 5 bewerkstelligd. Allows a flexible sorting 5 is effected.

In een momenteel geprefereerde uitvoeringsvorm corresponderen de afvoeren uit de sorteerinrichting met de maatverdeling ingesteld bij de sorteerinrichting. In a currently preferred embodiment, correspond to the discharge from the sorter to the size distribution set up by the sorting device.

De uitvinding heeft voorts tevens betrekking op 10 een verwerkingslijn voor het verwerken van vis, week-, schaal- en schelpdieren, de verwerkingslijn omvattende: een aanvoersysteem; The invention further also relates to a processing line 10 for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish, the processing line comprising: a feed system; een werkzaam met het aanvoersysteem verbonden sorteerinrichting zoals boven beschreven; an operable with the delivery system associated sorting device as described above; en 15 - een werkzaam met de sorteerinrichting verbonden kookinrichting. and 15 - a device operably connected to the sorting cooking apparatus.

Een dergelijke verwerkingslijn biedt dezelfde voordelen en effecten als hiervoor beschreven voor de werkwijze en de sorteerinrichting. Such a processing line offers the same advantages and effects as described above for the method and the sorting apparatus.

20 Bij voorkeur is de kookinrichting voorzien van een vernevelaar om daarmee een zo optimaal mogelijk instelbaar kookproces te verkrijgen. 20 Preferably, the cooking apparatus is provided with a nebulizer in order to obtain an as optimum as possible adjustable cooking process. In een momenteel geprefereerde uitvoeringsvorm is de kookinrichting voorzien van twee of meer sporen. In a currently preferred embodiment, the cooking apparatus is provided with two or more tracks. Deze sporen lopen bij voorkeur in hoofdzaak 25 parallel aan elkaar. These tracks run preferably substantially 25 parallel to each other. Voorts is de kookinrichting bij voorkeur voorzien van twee of meer conditioneringszones, in het bijzonder voorzien in lengterichting van de kookband. Furthermore, the cooking device is preferably provided with two or more conditioning zones, in particular provided in the longitudinal direction of the cooking belt. Hiermee kan het kookproces verder worden geoptimaliseerd tijdens de gehele verblijftijd van de producten in de 30 kookinrichting. With this, the cooking process can be further optimized during the entire residence time of the products in the cooking apparatus 30. Tussen de sorteerinrichting en de kookinrichting is er bij voorkeur een aantal transportgoten voorzien die in gebruik met warm water zijn gevuld zodanig dat de buitenkant van de vis, week-, schaal- en schelpdieren 8 in enige mate dicht is door coagulatie. Between the sorting device and the cooking device, there is preferably a number of conveying channels are provided which in use are filled with hot water in such a way that the outside of the fish, molluscs, crustaceans and shellfish 8 to some extent is closed by coagulation. Hiermee wordt vochtverlies en kwaliteitsverlies vermeden tijdens het kookproces. This will prevent moisture loss and degradation during the cooking process.

Verdere voordelen, kenmerken en details van de 5 uitvinding worden toegelicht aan de hand van voorkeursuitvoeringsvormen daarvan, waarbij wordt verwezen naar de bijgevoegde tekeningen, waarin tonen: Further advantages, features and details of the fifth invention will be explained with reference to preferred embodiments thereof, wherein reference is made to the accompanying drawings, in which:

Figuur 1 een schematische weergave van een verwerkingslijn volgens de vinding; Figure 1 is a schematic representation of a processing line according to the invention; 10 - Figuur 2 een aanzicht van de sorteerinrichting uit figuur 1; 10 - Figure 2 is a plan view of the sorting device of figure 1;

Figuur 3 een aanzicht van een optionele detailuitvoering van de sorteerinrichting uit figuur 2; Figure 3 is a view of an optional implementation detail of the sorting device of figure 2; en 15 - Figuur 4A-C een aanzicht van de kookinrichting uit figuur 1. and 15 - Figure 4A-C is a view of the cooking device of figure 1.

In een verwerkingproces 2 (figuur 1) wordt een mengsel 4, met daarin garnalen 6, aangevoerd naar stortbak 8. Stortbak 8 is gevuld met water 10 en de afzonderlijke 20 garnalen 6 worden vervolgens via opvoerband 12 verder getransporteerd naar weegband 14. Weegband 14 is voorzien van een aantal weegsensoren 16. De gewogen garnalen komen vervolgens in een sorteerinrichting 18 terecht voor sortering in-lijn. In a processing process 2 (Figure 1), a mixture 4, which includes prawns 6, supplied to the hopper 8. The flush box 8 is filled with water 10, and the individual 20 shrimp 6 are then transported further via elevator belt 12 to the weigh belt 14. Weighing belt 14 is provided with a plurality of weighing sensors 16. The weighted shrimp then arrive in a sorting device 18 for sorting in-line. De met sorteerinrichting 18 in-lijn 25 gesorteerde garnalen worden vervolgens verder getransporteerd via transportgoten 20 naar kookband 22 van koker 24. Transportgoten 20 zijn voorzien van een separaat watercircuit 26 omvattende een opvang 28, waterbak 30 voorzien van een verwarmingselement 32, en een pomp 34 met 30 aanvoerleiding 36 voor het terugvoeren van water naar transportgoot 20. Na het koken in koker 24 worden de gekookte garnalen via transport 38 gekoeld in koeler 40 en vervolgens verder getransporteerd via transport 42 voor 9 verdere verwerking in eindverwerkingsstap 44. Deze eindverwerkingsstap 44 omvat het verder verpakken, behandelen en transporteren van de gekookte garnalen. The with sorting apparatus 18 in-line 25-sorted prawns are then further transported via transport channels 20 to the boiling in the band 22 of the sleeve 24. The trough conveyors 20 are provided with a separate water circuit 26 comprising a receptacle 28, tank 30 is provided with a heating element 32, and a pump 34, 30 supply line 36 for return of water to the conveyor groove 20. After cooking in tube 24, the cooked shrimp to be via conveyor 38 cooled in cooler 40 and then further transported via conveyor 42 to 9 further processing in the final processing step 44. This final processing step 44 comprises the further packaging, handling and transport of the cooked shrimp.

Sorteerinrichting 1 (figuur 2) krijgt aanvoer van 5 garnalen 6 via weegband 14. Garnalen 6 worden via glijgoot 46 gebracht op een eerste sorteerdek 48 en naar een tweede sorteerdek 50. Eerste sorteerdek 48 is voorzien van een eerste relatief kleine uitsparing 52 terwijl het tweede sorteerdek 50 is voorzien van een middelgrote uitsparing 54. 10 Schudder of triller 56 verzorgt het schudden van sorteerdekken 48, 50 zodanig dat garnalen 6, indien van de betreffende maat, door uitsparingen 52, 54 vallen en via geleider 58 terecht komen op een eerste band of ander sorteermiddel 60 voor een relatief kleine sortering, ofwel 15 op een tweede band of ander sorteermiddel 62 voor een middelgrote sortering. Sorting device 1 (Figure 2) receives supply of 5 shrimp 6 over the weighing belt 14. Shrimp 6 are placed over the chute 46 to a first sorting deck 48, and to a second sorting deck 50. First sorting deck 48 is provided with a first relatively small recess 52 while the second sorting deck 50 is provided with a medium-sized recess 54. 10 Schudder or vibrator 56 takes care of the shaking of sorting decks 48, 50 such that shrimps 6, if the respective size, by recesses 52, 54 are covered and arrive via wire 58 to a first band or other sorting means 60 for a relatively small sorting, or 15 on a second tape or other sorting means 62 for a medium-sized sorting. De producten die in de getoonde uitvoeringsvorm van sorteerinrichting 18 niet door uitsparingen 52, 54 komen worden verder getransporteerd naar band of ander sorteermiddel 64 voor een grote sortering. The products that do not pass through cut-outs 52, 54 in the shown embodiment of the sorting device 18 to be further transported to tape or other sorting means 64 for a large range.

20 Sorteerinrichting 18 is hierbij voorzien van een gestel 66, waarbinnen de genoemde componenten zijn verwerkt. 20 A sorting device 18 is provided with a frame 66 here, in which the said components have been processed.

In een alternatieve sorteerinrichting 68 (figuur 3) worden de garnalen weer aangevoerd vanaf weegband 14 via glijgoot 46 naar een eerste dek 70. Voorts is nog een 25 viertal andere dekken 72, 74, 76, 78 voorzien. In an alternative sorting device 68 (figure 3), the shrimp are again supplied from weighing belt 14 through chute 46 to a first deck 70. Further, it is still a 25 four other decks 72, 74, 76, 78 is provided. In deze getoonde uitvoeringsvorm is verder een tweetal kleppen 80, 82 voorzien, zodanig dat aan de uitgang van sorteerinrichting 68 een eerste deel 84 met kleine sorteermaat, een tweede deel 86 met gemiddelde sorteermaat, 30 en een derde groep 88 met grote sorteermaat wordt uitgevoerd. In this illustrated embodiment further includes a pair of valves 80, 82 are provided, such that is performed at the output of sorter 68, a first part 84 with small grading size, a second portion 86 having average grading size, 30, and a third group 88 having large sorting size. Door het instellen van kleppen 82 behoort de doorvoer door sorteerdek 76 bij respectievelijk de middelgrote sortering 86 of de grote sortering 88. Via klep 10 80 wordt de doorvoer door sorteerdek 72 gebracht naar de kleine sortering 84 of naar de middelgrote sortering 86. By adjusting valves 82 belonging to the bushing 76 by the sorting deck, respectively, at the middle-sized sorting the large range of 86 or 88. Via valve 10 the passage 80 by the sorting deck 72 is brought to the small sizing 84 or to the medium-sorting 86.

Een koker 24 (figuur 4A-C) krijgt via een aantal goten 20 garnalen aangeleverd op band 90. Het aantal goten 5 20 komt overeen met het aantal delen met verschillende sorteermaat in sorteerinrichting 18. Koker 24 is verder voorzien van een eerste zone 92, een tweede zone 94 en een derde zone 96. Via rollen 98, 100 wordt band 90 aangedreven. A sleeve 24 (Figure 4A-C) are delivered 20 shrimp by means of a number of channels on tape 90. The number of troughs 5 20 corresponds to the number of sections with different grading size in the sorting device 18. Sleeve 24 is further provided with a first zone 92, a second zone 94, and a third zone 96. Through rollers 98, 100 is driven belt 90. De afzonderlijke zones 92, 94, 96 zijn voorzien van 10 afzonderlijke daarmee corresponderende watercircuits 102, 104, 106. In de zones wordt gebruik gemaakt van een vernevelaar 108 voor het toevoeren van water. The individual zones 92, 94, 96 are provided with 10 separate corresponding water circuits 102, 104, 106. In the zones, use is made of an atomizer 108 for supplying water. In de getoonde uitvoeringsvorm is band 90 voorzien van een eerste sub-band 110, een tweede sub-band 112 en een derde sub-band 114 15 (figuur 4B). In the embodiment shown, belt 90 is provided with a first sub-band 110, a second sub-band 112, and a third sub-band 114 15 (Figure 4B). Sub-banden 110, 112, 114 corresponderen met de sorteringen 84, 86, 88 uit sorteerinrichting 68 en met de sorteringen 60, 62, 64 uit sorteerinrichting 18. Voorts is een draaibare afscherming 116 voorzien. Sub-bands 110, 112, 114 correspond to the sorts 84, 86, 88 from sorting device 68 and to the sorts 60, 62, 64 of sorting apparatus 18. Further, a rotating shield 116 is provided. Water wordt aangevoerd via vernevelaar 108 en vervolgens via 20 waterafvoerplaat 118 gebracht in waterbak 120. Via motor en pomp 122 en een wateraanvoer 124 wordt water gerecirculeerd in de richting van vernevelaar 108. In aanvoerleiding 124 bevindt zich nog een verdere bedieningsklep 126 voor de gebruiker van koker 24. In waterbak 120 is verder een filter 25 128 opgenomen. Water is supplied via nebulizer 108, and then introduced via 20 water drain plate 118 in the water container 120. With engine and pump 122, and a water supply 124, water is re-circulated in the direction of nebulizer 108. In the supply line 124 is still a further operating valve 126 for the user of duct 24. In the water basin 120 is further included a filter 25128. In de getoonde uitvoeringsvorm is koker 24 voorzien van een bordes 130 en een loopbordes 132 waarop een bedieningspaneel 134 ten behoeve van het watercircuit is aangebracht. In the embodiment shown, sleeve 24 is provided with a landing platform 130 and a loop 132 in which a control panel 134 is provided on behalf of the water circuit.

In geval van garnalen 6 worden deze bij voorkeur 30 eerst gepeld en vervolgens verder verwerkt. In the case of shrimps 6, these are preferably 30 is first peeled off, and then further processed. Een andere volgorde hierbij behoort eveneens tot de mogelijkheden. A different order hereby also belongs to the possibilities. In de praktijk worden de garnalen veelal aangevoerd in bevroren blokken die met een stortbak worden ontdooid voor verdere 11 verwerking. In practice, the prawns are often supplied in frozen blocks are thawed with a cistern 11 for further processing. Volgens de vinding wordt hierbij gebruik gemaakt van een sorteerinrichting voor het in-lijn sorteren en onderverdelen van een partij in subsorteringen. According to the invention is hereby used a sorting device for sorting in-line and dividing a party subsorteringen. De subsorteringen worden gelijktijdig verwerkt in koker 24 5 zodanig dat additionele mengers niet nodig zijn. The subsorteringen be processed simultaneously in sleeve 24 5 in such a way that additional mixers are not needed.

De onderhavige uitvinding is geenszins beperkt tot de bovenbeschreven voorkeursuitvoeringsvormen daarvan. The present invention is by no means limited to the above described preferred embodiments thereof. De gevraagde rechten worden bepaald door de navolgende conclusies binnen de strekking waarvan velerlei modificaties 10 denkbaar zijn. The rights sought are defined by the following claims, within the scope of which many modifications can 10 are conceivable. Zo behoort het bijvoorbeeld tot de mogelijkheden koker 24 toe te passen in een momenteel in de huidige praktijk gangbare verwerkingslijn, dat wil zeggen zonder de sorteerinrichting 18 toe te passen. For example, it is the potential to sleeve 24 to be applied in a currently common practice in the current processing, i.e., without having to apply the sorting device 18. Het voordeel van kookinrichting 24 is in dat geval bij voorkeur gericht 15 op het gebruik van de verschillende kookzones die reeds een verbetering biedt in bestaande verwerkingslijnen. The advantage of cooking apparatus 24 is in that case preferably 15 directed to the use of the different cooking zones which already provides an improvement in the existing processing lines. In de getoonde uitvoeringsvorm wordt de verwerking van garnalen 6 als een momenteel geprefereerd voorbeeld gebruikt. In the embodiment shown, the processing of shrimps 6 is used as a currently preferred example. Andere voorbeelden van vis, week-, schaal- en schelpdieren 20 betreffen kreeft en krab. Other examples of fish, molluscs, crustaceans and molluscs 20 relate to lobster and crab.

1039217 1039217

Claims (15)

1. Werkwijze voor het verwerken van vis, week- schaal-, en 5 schelpdieren, omvattende de stappen: het aanvoeren van de vis en week-, schaal- en schelpdieren; 1. A method for processing fish, molluscs, crustaceans, shellfish and 5, comprising the steps: feeding of the fish, molluscs, crustaceans and shellfish; het met een sorteerinrichting in-lijn sorteren van de aangevoerde vis, week- schaal-, en 10 schelpdieren; Sorting a sorter in line of landed fish, molluscs, crustaceans, shellfish and 10; het met een kookinrichting koken van de in-lijn gesorteerde vis, week- schaal-, en schelpdieren; it with a cooking apparatus, cooking of the in-line sorted fish, molluscs, crustaceans and shellfish; en het afvoeren van de gekookte vis, week- schaal-, 15 en schelpdieren. and discharging the cooked fish, molluscs, crustaceans, and molluscs 15.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het in-lijn sorteren het sorteren op een maatverdeling omvat. 2. A method as claimed in claim 1, wherein the in-line sorting comprises sorting a size distribution.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het koken met een bandkoker wordt uitgevoerd. 3. A method according to claim 1 or 2, wherein the cooking is performed with a tire tube.
4. Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij het koken wordt uitgevoerd op een aantal in hoofdzaak 25 parallel naast elkaar voorziene sporen corresponderend met de maatverdeling. 4. A method as claimed in claim 1, 2 or 3, in which the cooking is performed in a plurality of substantially parallel tracks 25 provided next to each other corresponding to the size distribution.
5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarbij in gebruik de snelheid van een spoor wordt bepaald op basis van de 30 maatverdeling van de gesorteerde vis, week- schaal-, en schelpdieren op dit spoor. 5. A method according to claim 4, wherein in use the velocity of a trace is determined on the basis of the size distribution 30 of the sorted fish, molluscs, crustaceans, shellfish, and on this track. 1039217 1039217
6. Werkwijze volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het koken wordt uitgevoerd in twee of meer kookzones, bij voorkeur drie kookzones. 6. A process as claimed in one or more of the preceding claims, in which the cooking is performed in two or more cooking zones, preferably three cooking zones.
7. Werkwijze volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de in-lijn gesorteerde vis, week-schaal-, en schelpdieren via een in gebruik met water gevulde transportgoot naar de kookinrichting worden getransporteerd zodanig dat een buitenkant van de vis, 10 week- schaal-, en schelpdieren in enige mate dicht is. 7. A process as claimed in one or more of the preceding claims, wherein the in-line sorted fish, molluscs, crustaceans and shellfish via an in use with water-filled trough conveyor for the cooking apparatus to be transported in such a manner that an outer side of the fish, 10 week - crustaceans, shellfish, and to some extent, is closed.
8. Sorteerinrichting voor het in-lijn sorteren van vis, week- schaal-, en schelpdieren tijdens een verwerkingsproces, omvattende: 15. een gestel voorzien van een aanvoer; 8. A sorting apparatus for in-line sorting of fish, molluscs, crustaceans, shellfish, and during a treatment process, comprising: 15. a frame provided with an inlet; één of meer met het gestel verbonden sorteerplaten voor het sorteren op basis van een maatverdeling; one or more plates connected to the frame sorting for sorting on the basis of a size distribution; en één of meer werkzaam met de sorteerplaten 20 verbonden afvoer. and one or more operatively connected to the sorting plates 20 connected to drain.
9. Sorteerinrichting volgens conclusie 8, waarin één of meer instelkleppen zijn voorzien voor het instellen van de maatverdeling. 9. A sorting device according to claim 8, wherein one or more dampers are provided for adjusting the size distribution. 25 25
10. Sorteerinrichting volgens conclusie 9, waarbij de afvoeren corresponderen met de maatverdeling. 10. A sorting device according to claim 9, wherein the drains correspond to the size distribution.
11. Verwerkingslijn voor het verwerken van vis, week-schaal-, en schelpdieren, omvattende: een aanvoersysteem; 11. A processing line for processing fish, crustaceans-week, and shellfish, comprising: a feed system; een werkzaam met het aanvoersysteem verbonden 5 sorteerinrichting volgens één of meer van de conclusies 8-10; an operable with the delivery system connected to the fifth sorting device according to one or more of the claims 8-10; en een werkzaam met de sorteerinrichting verbonden kookinrichting. and operatively connected to the sorting device connected cooking apparatus.
12. Verwerkingslijn volgens conclusie 11, waarbij de kookinrichting is voorzien van een vernevelaar. 12. The processing line according to claim 11, wherein the cooking apparatus is provided with a nebulizer.
13. Verwerkingslijn volgens conclusie 11 of 12, waarbij de kookinrichting is voorzien van twee of meer sporen. 13. The processing line according to claim 11 or 12, wherein the cooking apparatus is provided with two or more tracks. 15 15
14. Verwerkingslijn volgens conclusie 11, 12 of 13, waarbij de kookinrichting is voorzien van twee of meer conditioneringszones. 14. The processing line according to claim 11, 12 or 13, wherein the cooking apparatus is provided with two or more conditioning zones.
15. Verwerkingslijn volgens één of meer van de conclusies 11-14, verder omvattende één of meer tussen de sorteerinrichting en een kookinrichting aangebrachte transportgoten die in gebruik met warm water zijn gevuld, zodanig dat de buitenkant van de vis, week- 25 schaal-, en schelpdieren in enige mate dicht is. 15. The processing line according to any one or more of the claims 11-14, further comprising one or more between the sorting device and a cooking device arranged conveying chutes that are filled in use with hot water, in such a way that the outside of the fish, molluscs, crustaceans 25, and shellfish to some extent, is closed. 1039217 1039217
NL1039217A 2011-12-05 2011-12-05 A method, sorting apparatus, and processing line for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish. NL1039217C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1039217 2011-12-05
NL1039217A NL1039217C (en) 2011-12-05 2011-12-05 A method, sorting apparatus, and processing line for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1039217A NL1039217C (en) 2011-12-05 2011-12-05 A method, sorting apparatus, and processing line for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1039217C true NL1039217C (en) 2013-06-10

Family

ID=45373797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1039217A NL1039217C (en) 2011-12-05 2011-12-05 A method, sorting apparatus, and processing line for the processing of fish, molluscs, crustaceans and shellfish.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1039217C (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5664482A (en) * 1996-09-13 1997-09-09 Beltec International Hydrostatically-sealed atmospheric spiral spray cooker
NL1011422C2 (en) * 1998-03-09 2000-04-17 Laitram Corp Easily adjustable sorter.
WO2004022251A1 (en) * 2002-09-05 2004-03-18 Ian Mcrobert Spreading device and adjustable grading system incorporating same
WO2006000703A1 (en) * 2004-06-10 2006-01-05 Freeze Agro Ingenierie Device for treating food products in a bath of liquid
GB2462622A (en) * 2008-08-13 2010-02-17 Gerard Andrew Mulloy Method of processing whole crab
EP2174552A1 (en) * 2008-10-09 2010-04-14 Cabinplant A/S A method of processing shrimps and a shrimp processing plant

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5664482A (en) * 1996-09-13 1997-09-09 Beltec International Hydrostatically-sealed atmospheric spiral spray cooker
NL1011422C2 (en) * 1998-03-09 2000-04-17 Laitram Corp Easily adjustable sorter.
WO2004022251A1 (en) * 2002-09-05 2004-03-18 Ian Mcrobert Spreading device and adjustable grading system incorporating same
WO2006000703A1 (en) * 2004-06-10 2006-01-05 Freeze Agro Ingenierie Device for treating food products in a bath of liquid
GB2462622A (en) * 2008-08-13 2010-02-17 Gerard Andrew Mulloy Method of processing whole crab
EP2174552A1 (en) * 2008-10-09 2010-04-14 Cabinplant A/S A method of processing shrimps and a shrimp processing plant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gass et al. Induction of immediate early gene encoded proteins in the rat hippocampus after bicuculline-induced seizures: differential expression of KROX-24, FOS and JUN proteins
Albright et al. Choline availability alters embryonic development of the hippocampus and septum in the rat
Hara et al. Restricted feeding entrains liver clock without participation of the suprachiasmatic nucleus
Smith et al. Temporal and regional differences in the expression pattern of distinct retinoic acid receptor-beta transcripts in the chick embryo
Le Leu et al. Synbiotic intervention of Bifidobacterium lactis and resistant starch protects against colorectal cancer development in rats
US6406728B1 (en) Method for treating ammoniated meats
Asher et al. Aldosterone-induced increase in the abundance of Na+ channel subunits
US1639828A (en) Process for treating cheese
Smirnov et al. Mucin dynamics in the chick small intestine are altered by starvation
Du et al. Fetal programming of skeletal muscle development in ruminant animals
US3261054A (en) Automatic leg boning machine and system
US2659338A (en) Machine for coating raw oysters
US3250086A (en) Chilling apparatus
US3204844A (en) Method and apparatus for producing wieners
Femia et al. Mucin-depleted foci (MDF) in the colon of rats treated with azoxymethane (AOM) are useful biomarkers for colon carcinogenesis
Mao et al. Pain-related increases in spinal cord membrane-bound protein kinase C following peripheral nerve injury
Sternhagen et al. Growth rates of a human colon adenocarcinoma cell line are regulated by the milk protein alpha-lactalbumin
Fauconneau et al. Influence of environmental temperature on flow rate of foodstuffs through the gastrointestinal tract of rainbow trout
Sorensen et al. Effect of lactation on leptin secretion and hypothalamic neuropeptide and receptor gene expression in sheep
US3125017A (en) tauber etal
US4852215A (en) Poultry scalding system and process
US3700847A (en) System for continuous processing of vienna sausage using microwave energy
RU2445807C1 (en) Pear and quince compote production method
US2456124A (en) Apparatus for and method of treating food products
Samu Wolf spider feeding strategies: optimality of prey consumption in Pardosa hortensis