NL1037424C - Chronograaf. - Google Patents

Chronograaf.

Info

Publication number
NL1037424C
NL1037424C NL1037424A NL1037424A NL1037424C NL 1037424 C NL1037424 C NL 1037424C NL 1037424 A NL1037424 A NL 1037424A NL 1037424 A NL1037424 A NL 1037424A NL 1037424 C NL1037424 C NL 1037424C
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
time
dial
chrono
chronograph
subwijzerfamilie
Prior art date
Application number
NL1037424A
Other languages
English (en)
Inventor
Atte Nicolaas Bakker
Original Assignee
Atte Nicolaas Bakker
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G04HOROLOGY
  • G04FTIME-INTERVAL MEASURING
  • G04F10/00Apparatus for measuring unknown time intervals by electric means
  • GPHYSICS
  • G04HOROLOGY
  • G04FTIME-INTERVAL MEASURING
  • G04F7/00Apparatus for measuring unknown time intervals by mechanical means
  • G04F7/04Apparatus for measuring unknown time intervals by mechanical means using a mechanical oscillator
  • G04F7/08Watches or clocks with stop devices, e.g. chronograph
  • G04F7/0866Special arrangements
  • GPHYSICS
  • G04HOROLOGY
  • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
  • G04G13/00Producing acoustic time signals
  • G04G13/02Producing acoustic time signals at preselected times, e.g. alarm clocks

Description

Chronograaf

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een chronograaf volgens de aanhef van conclusie 1.

Een dergelijke chronograaf is algemeen bekend. Vrijwel alle horlogefabrikanten hebben ten minste één van een dergelijke chrono-5 graaf in het assortiment. Een overeenkomst tussen deze bekende chronografen is dat de weergave van de permanente tijd op de hoofdwijzerplaat wordt gepresenteerd. De weergave van de chronotijd is van ondergeschikt belang. Om die reden hebben deze chronografen het nadeel dat de afleesbaarheid van de chronotijd slechter is dan de aflees-10 baarheid van de permanente tijd. Wanneer er meerdere subwijzerplaten zijn voorzien, wordt daarop veelal een chronotijdmeting in minuten, uren en soms tienden van seconden gepresenteerd.

Met name is door interne conjunctie vanwege de wijzers van de permanente tijd de afleesbaarheid van de chronotijdwijzers slecht.

15 De uitvinding heeft nu tot doel een verbeterde chronograaf te verschaffen.

In het bijzonder heeft de uitvinding tot doel een chronograaf te verschaffen die een verbeterde afleesbaarheid van de chronotijd verschaft.

20 Ter verkrijging van ten minste een van de hiervoor genoemde doelen verschaft de uitvinding een chronograaf met de maatregelen volgens conclusie 1. Hierdoor is de afleesbaarheid van de chronotijd sterk verbeterd, doordat deze te allen tijde zonder obstructie in beeld is. Tevens maakt de chronotijdmeting zo gebruik van de omtrek 25 van de totale wijzerplaat waardoor snelle, accurate, eenduidige en gemakkelijke aflezing mogelijk wordt. Onverwachts is gebleken dat de duidelijkheid van de weergave van de permanente tijd geen hinder ondervindt van een niet op de hoofdwijzerplaat gelegen positie.

Een bijzonder duidelijke weergave wordt verkregen wanneer de 30 subwijzerplaat decentraal binnen de hoofdwijzerplaat is gelegen. In dat geval zijn de subwijzerplaat en respectievelijke subwijzerfamilie kleiner uitgevoerd dan de hoofdwijzerplaat en respectievelijke hoofdwij zerfamilie. De subwijzerplaat is dan tussen de draaias van de hoofdwijzerfamilie en de buitenomtrek van' de hoofdwijzerplaat gele-35 gen, zodanig dat een ongehinderde draaiing van de wijzerfamilies mogelijk is.

1037424 2

Het heeft in het bijzonder de voorkeur dat de chronograaf ten minste twee, bij voorkeur drie, subwijzerplaten met respectievelijke subwijzerfamilies heeft. In het bijzonder heeft het de voorkeur dat de wijzerfamilies van de subwijzerplaten elk ten minste twee wijzers 5 hebben. In dat geval kan een daarvan een permanente tijd weergeven, zoals hierboven genoemd, en kan de ten minste ene andere bijvoorbeeld een alarmtijd of een tweede tijd weergeven.

Met name heeft het de voorkeur dat de subwi j zerfamilie voor weergave van de permanente tijd een secondewijzer, een uurwijzer en 10 een minuutwijzer heeft. Daarmee wordt een volledige weergave van de permanente tijd verschaft.

Volgens een verder aspect heeft het de voorkeur dat een volgorde van opstelling van de hoofdwijzerfamilie chrono-seconde-, chrono-uur- en chrono-minuutwijzer is, waarbij de chrono-minuutwijzer het 15 dichtst bij de hoofdwijzerplaat is gelegen. Door deze opstelling wordt het optreden van interne conjunctie voorkomen. De chrono-minuutwi j zer is langer dan de chrono-uurwijzer, waardoor de chrono-uurwijzer te allen tijde boven de grotere chrono-minuutwijzer is gelegen.

20 Op overeenkomstige wijze is de volgorde van opstelling van de ten minste ene subwijzerfamilie voor weergave van de permanente tijd seconde-, uur- en minuutwijzer, waarbij de minuutwijzer het dichtst bij de subwijzerplaat is gelegen. Door deze opstelling wordt het optreden van interne conjunctie voorkomen.

25 Ook heeft het de voorkeur dat de hoofdwijzerplaat een aan zijn omtrek gelegen, in zes uren verdeelde urenschaal omvat. Een aflezing van de chrono-uurtijd is hierdoor nauwkeuriger en sneller uit te voeren. Zo wordt tevens voorkomen dat een gebruiker de chronotijd zou kunnen aanzien voor de permanente tijd.

30 Het heeft in het bijzonder de voorkeur dat de subwijzerplaat met subwijzerfamilie voor aanduiding van permanente tijd is gelegen in een onderste positie van de hoofdwijzerplaat. Met name wanneer de chrono-tijdmeting niet wordt gebruikt zal de chrono-wijzerfamilie in de bovenste positie staan, waardoor een obstructie-vrije aflezing van 35 de permanente tijd gewaarborgd is.

Indien behalve de subwijzerplaat voor de permanente tijd in nog twee andere subwijzerplaten met respectievelijke subwijzerfamilies is voorzien, kunnen deze linksboven en rechtsboven binnen de hoofdwij- 3 zerplaat zijn geplaatst. Indien beide ten minste twee wijzers bezitten, kan een daarvan een alarmtijd (in uren en minuten) weergeven, een andere kan een tweede tijd (in uren en minuten) weergeven. Bijvoorbeeld kunnen de subwijzerfamilies van een van deze twee andere 5 subwijzerplaten in het geval van een chronotijdmeting dienst doen als weergave van tienden en honderdsten van een seconde van de gemeten chronotijd.

Om de betreffende functies en weergaves in te kunnen stellen, is de chronograaf volgens de uitvinding voorzien van bedieningsknop-10 pen, voor het instellen van de permanente tijd; activeren en instellen van het alarm; initiëren, pauzeren, stopzetten en resetten van de chronotij d.

Tenslotte heeft het de voorkeur dat de chronograaf volgens de uitvinding een indicator omvat met een eerste aanduiding voor uitge-15 schakeld alarm en een tweede aanduiding voor ingeschakeld alarm, waarbij de indicator bij voorkeur is voorzien in de subwijzerplaat met subwijzerfamilie voor aanduiding van een alarmtijd. Bijvoorbeeld kan de indicator een verlichting omvatten die is ingeschakeld bij actief alarm en uitgeschakeld bij inactief alarm, of, bij voorkeur van-20 wege het energieverbruik van een verlichting, een opening in de subwi j zerplaat omvatten waaronder een, eventueel gekleurd, verschuifbaar schijfje is aangebracht dat door middel van het indrukken van een daarvoor voorziene poussoir onder de opening schuift vanwege een aanduiding van ingeschakeld alarm danwel daaronder vandaan schuift van-25 wege een aanduiding van uitgeschakeld alarm.

Een bijzondere uitvoeringsvorm wordt verkregen met een chronograaf waarbij: - de subwijzerplaat concentrisch met de hoofdwijzer plaat is gelegen; - de hoofdwijzerplaat en hoofdwijzerfamilie gedeeltelijk door de subwijzerplaat zijn afgedekt; en - de subwijzerfamilie 30 coaxiaal met de hoofdwijzerfamilie is gelegen. Hierdoor wordt een volstrekt conjunctie-vrije chronograaf verkregen. In het bijzonder heeft het ook dan de voorkeur dat de volgorde van opstelling van de subwijzerfamilie voor weergave van de permanente tijd seconde-, uur-en minuutwijzer is, waarbij de minuutwijzer het dichtst bij de sub-35 wijzerplaat is gelegen.

Tenslotte heeft het de voorkeur dat de subwijzerfamilie voor weergave van de permanente tijd slechts een uurwijzer en een minuutwijzer omvat en, voor zover de chronowijzerfamilie geen chronotijdme- 4 ting weergeeft, een weergave van de permanente seconde-tijd wordt verzorgd door ten minste een wijzer van de chronowijzerfamilie. Daardoor wordt een duidelijke tijdsweergave verschaft. Zelfs kan een effect van een enkele secondewijzer worden verschaft wanneer alle 5 chronowijzers gezamenlijk als een enkele secondewijzer dienst doen.

De onderhavige uitvinding zal thans worden toegelicht aan de hand van de tekening, waarin fig. 1 een schematische weergave toont van een eerste uitvoeringsvorm van de chronograaf volgens de uitvinding; en 10 fig. 2 een schematische weergave toont van een tweede uitvoe ringsvorm van de chronograaf volgens de uitvinding.

In de figuren zijn dezelfde of equivalente onderdelen aangeduid door dezelfde verwijzingscijfers. Niet alle voor een correct werken van de chronograaf noodzakelijke onderdelen worden getoond en be-15 schreven, slechts de voor het begrip van de uitvinding noodzakelijke onderdelen worden hier getoond en beschreven.

Fig. 1 toont een chronograaf 1 volgens een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding. De chronograaf 1 omvat een hoofdwijzerplaat 2 met centraal opgestelde hoofdwijzerfamilie, bestaande uit een chrono-20 secondewijzer 3, een chrono-uurwijzer 4 en een chrono-minuutwijzer 5. Binnen de hoofdwijzerplaat 2 is een subwijzerplaat 6 getoond met een daarin centraal opgestelde subwijzerfamilie, bestaande uit een permanente secondewijzer 7, een permanente uurwijzer 8 en een permanente minuutwijzer 9. In beide gevallen is de volgorde van opstelling van 25 de wijzerfamilies seconde-, uur- en minuutwijzer, waarbij de minuutwijzer het dichtst bij de wijzerplaat is gelegen.

De hoofdwijzerplaat heeft langs de omtrek daarvan een onderverdeling in zes uren. Tevens is aan de omtrek een schaalverdeling van 60 eenheden voorzien, die voor zowel de chrono-30 secondewijzer als de chrono-minuutwijzer dienst doet. .

Wanneer de chronotijdmeting niet actief is, zullen de chronowi j zers alle naar boven toe zijn gericht, naar de positie aangeduid met 0 (nul). Daardoor is een obstructie-vrije aflezing van de permanente tijd mogelijk.

35 In de uitvoeringsvorm zoals getoond in fig. 1 zijn tevens een tweede en derde subwijzerplaat 10 respectievelijk 11 voorzien. De tweede subwijzerplaat 10 heeft twee wijzers 12, 13. De derde subwij-zerplaat 11 heeft twee wijzers 14, 15. Subwijzerplaat 10 toont een 5 alarmtijd middels alarm-uurwijzer 12 en alarm-minuutwijzer 13. De alarmtijd is instelbaar middels een bedieningsknop 16. Bijvoorbeeld kan erin worden voorzien dat bij ingedrukt houden van de knop 16 (hierna tevens aangeduid met de term poussoir) de alarmwijzers in 5 eerste instantie langzaam vooruit gaan en na enige tijd, bijvoorbeeld na twee seconden, sneller vooruit gaan totdat de poussoir wordt losgelaten. Bij het kortstondig indrukken van de poussoir 16 kan de alarmtijd telkens met een minuut vooruit springen. Daardoor is een nauwkeurige instelling van de alarmtijd mogelijk. Het indrukken van 10 poussoir 17, of het gelijktijdig indrukken van poussoir 16 en een andere bedieningsknop, bijvoorbeeld een van de poussoirs 17, 18 of 19, kan het alarm bijvoorbeeld aanzetten resp. uitzetten. Nog een andere combinatie kan bijvoorbeeld het alarm resetten waardoor de wijzers alle op de 12-positie worden geplaatst. Middels alarmindicator 21 15 wordt aangegeven of het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld.

De derde subwijzerplaat 11 kan een tweede tijd weergeven, bij-vorbeeld van een andere tijdszone. Deze tijd kan worden ingesteld middels bedieningsknop 18. Bijvoorbeeld kan erin worden voorzien dat de derde subwijzerplaat slechts actief is als tweede tijdweergave 20 wanneer de chronograaf niet actief is.

Indien de chronograaf actief is, kan een volgende automatische bediening worden verschaft. Het activeren van de chronograaf kan worden verkregen door het indrukken van poussoir 18. De chronotijd begint dan te lopen. Dan kunnen de wijzers van de tweede subwijzerplaat 25 10 automatisch de dan geldende permanente tijd weergeven en vasthou den. Het begintijdstip van de permanente tijd ten tijde van activering van de chronograaf wordt dan permanent weergeven op de tweede subwijzerplaat. Ook de derde subwijzerplaat kan dan automatisch die tijd weergeven maar bijvoorbeeld meelopen met de permanente tijd. 30 Wanneer de chronograaf wordt gepauzeerd, bijvoorbeeld met poussoir 18, kan dan de tijdweergave van de derde subwijzerplaat 11 worden stilgezet, zodat het tijdstip van beëindiging van de chronometing wordt weergegeven op de derde subwijzerplaat 11. Een duidelijk overzicht van zowel de permenente tijd op subwijzerplaat 6, de begintijd 35 van de meting op subwijzerplaat 10 en de eindtijd van de meting op subwijzerplaat 11 is dan verkregen, evenals de gemeten tijd op de hoofdwijzerplaat 2.

6

Het resetten van de chronograaf kan geschieden middels poussoir 19.

Voorts zijn in fig. 1 weergegeven een kroon 20 voor het instellen van de permanente tijd. Hierbij is het van belang dat de minuut-5 wijzer exact op de index staat wanneer de permanente seconde-wijzer de index (de zogenoemde 12 uur-positie) passeert. Een bijzonder inventieve wijze van instellen van de permanente tijd geschiedt als volgt: door de kroon geheel uit te trekken springt de secondewijzer op de twaalf en de permanente minuutwijzer springt op de dichtstbij-10 zijnde index. Door poussoir 18 ingedrukt te houden, beginnen de minuut- en uurwijzer met een eerste snelheid te lopen en vervolgens, na bijvoorbeeld twee seconden, sneller. Na loslaten van de poussoir 18, stoppen de wijzers waarbij de minuutwijzer altijd op een index staat. Door vervolgens de poussoir 18 eenmaal in te drukken, verspringt de 15 minuutwijzer één indexpositie. Zodra de kroon geheel wordt ingedrukt, begint de permanente tijd te lopen. Op deze revolutionaire wijze lopen de seconde- en minuutwijzer altijd in de pas.

Er kan in worden voorzien dat het indrukken van poussoir 19 een overeenkomstig effect heeft als het indrukken van poussoir 18, name-20 lijk dat de minuut- en uurwijzer in eerste instantie met een eerste snelheid beginnen te lopen en vervolgens, bij het ingedrukt houden van de poussoir 19, na bijvoorbeeld twee seconden, sneller, met dien verstande dat de wijzers linksom bewegen. Ook kan worden voorzien in het handmatig met telkens een indexpositie laten verspringen van de 25 wijzers wanneer de poussoir wordt ingedrukt, ook met dien verstande dat de wijzers linksom bewegen. Dit is met name van voordeel bij bijvoorbeeld het snel omschakelen van zomer- naar wintertijd. Bijvoorbeeld kan alleen de uurwijzer een indexpositie terug bewegen.

Fig. 2 toont een variant van de chronograaf 1 volgens de uit-30 vinding. De chronograaf 1 omvat een hoofdwijzerplaat 2 met centraal opgestelde hoofdwijzerfamilie, bestaande uit een chrono-uurwijzer 4, een chrono-minuutwijzer 5 en een chrono-secondewijzer 3. In geval van de chronotijd is de volgorde van opstelling van de wijzerfamilies uur-, minuut- en secondewijzer, waarbij de secondewijzer het dichtst 35 bij de wijzerplaat is gelegen. Concentrisch binnen de hoofdwijzerplaat 2 is een subwijzerplaat 6 geplaatst met een daarin centraal opgestelde subwijzerfamilie, bestaande uit een permanente secondewijzer 7, een permanente uurwijzer 8 en een permanente minuutwijzer 9. In 7 geval van de permanente tijd is de volgorde van opstelling van de wijzerfamilies seconde-, uur- en minuutwijzer, waarbij de minuutwijzer het dichtst bij de wijzerplaat is gelegen. De hoofdwijzerplaat 2 is voorzien van een aan de omtrek aangebrachte onderverdeling in zes 5 eenheden voor het aanduiden van uren middels chrono-uurwijzer 4. Een onderverdeling in zestig eenheden is voorzien om seconden aan te duiden middels chrono-secondewijzer 3 en minuten aan te duiden middels chrono-minutenwijzer 5.

Een permanente tijd wordt weergegeven door de subwijzerplaat 6 10 met de hiervoor beschreven subwijzerfamilie. Het activeren van de chronotijdmeting kan geschieden middels poussoir 18, die tevens dienst kan doen voor het pauzeren of stopzetten daarvan. Het resetten van de chronograaf kan geschieden middels poussoir 19.

Omschakeling van permanente modus naar chronomodus kan een-15 voudig geschieden door het indrukken van poussoir 19, welke tevens dienst kan doen als resetknop, zoals hiervoor genoemd.

Poussoir 19 wordt als resetknop gebruikt om de chronowijzers op nul te zetten. Deze is dus actief op één onderdeel in de chronofunc-tie. Nadat de chronowijzers de nulstand hebben ingenomen dient het 20 nogmaals indrukken van poussoir 19 voor het omschakelen van de chro-nofunctie naar de permanente tijd-functie.

Een andere verbijzondering van de uitvinding is gelegen in een, waarbij de subwijzerplaat met subwijzerfamilie voor aanduiding van de permanente tijd slechts een uurwijzer en een minuutwijzer omvat. Wan-25 neer de chronograaf geen dienst doet, wordt de tijd in seconden weergegeven door de drie gezamenlijke chronowijzers, die op congruente wijze ronddraaien en gezamenlijk de tijd in seconden weergeven. Wanneer de chronomodus actief is (door bijvoorbeeld het gelijktijdig indrukken van de tegenover elkaar liggende poussoirs 18 en 7 van fig. 30 1), eindigt de weergave van de secondetijd door de chronowijzer welke alle in de nulstand worden gepositioneerd.

Nu is de chronowijzerfamilie gereed voor de start (bijvoorbeeld door indrukken van poussoir 18) . Wanneer de chronotijdmeting is beëindigd en de chronowijzers met een reset-handeling weer in de nul-35 stand zijn gepositioneerd, wordt door het andermaal gelijktijdig indrukken van poussoirs 18 en 7 een omschakeling naar de permanente se-condetijd-weergave verkregen. De gezamenlijke chronowijzers nemen de 8 positie in waar die zouden zijn geweest als er geen chronotijdmeting zou zijn uitgevoerd.

De uitvinding is niet beperkt tot de hiervoor beschreven en in de figuren getoonde uitvoeringsvorm. Deze wordt slechts beperkt door 5 de hierna volgende conclusies.

1037424

Claims (15)

1. Chronograaf omvattende een hoofdwijzerplaat met coaxiaal opgestelde hoofdwijzerfamilie en ten minste een binnen de hoofdwijzerplaat opgenomen subwijzerplaat met daarin coaxiaal opgestelde subwijzerfamilie, met het kenmerk, dat ten minste een subwijzerfamilie een aan- 5 duiding van permanente tijd weergeeft en de hoofdwijzerfamilie een aanduiding van chronotijd weergeeft.
2. Chronograaf volgens conclusie 1, waarbij de subwijzerplaat decentraal binnen de hoofdwijzerplaat is opgesteld. 10
3. Chronograaf volgens conclusie 1 of 2, waarbij de chronograaf tenminste twee, bij voorkeur drie, subwijzerplaten met respectievelijke wijzerfamilies omvat.
4. Chronograaf volgens conclusie 3, waarbij een van de subwijzerpla ten een subwijzerfamilie omvat voor aanduiding van een alarmtijd.
5. Chronograaf volgens conclusie 3, waarbij een van de subwijzerplaten een subwijzerfamilie omvat voor aanduiding van een tweede tijd. 20
6. Chronograaf volgens conclusie 1, waarbij een volgorde van opstelling van de hoofdwijzerfamilie chrono-seconde-, chrono-uur- en chrono-minuutwijzer is, waarbij de chrono-minuut-wijzer het dichtst bij de hoofdwijzerplaat is gelegen. 25
7. Chronograaf volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de subwij zerplaat met subwijzerfamilie voor aanduiding van permanente tijd is gelegen in een onderste positie van de hoofdwijzerplaat.
8. Chronograaf volgens conclusie 1, waarbij de hoofdwijzerplaat een aan zijn omtrek gelegen, in zes uren verdeelde urenschaal omvat.
9. Chronograaf volgens een der conclusies 3-8, waarbij een van de subwijzerplaten met subwijzerfamilie voor aanduiding van een tweede 1037424 tijd of alarmtijd bij activering van een chronotijdmeting een chrono-tijdweergave van tienden of honderdsten van een seconde weergeeft.
10. Chronograaf volgens conclusie 1, waarbij deze een bedieningsknop 5 voor instelling van de permanente tijd omvat.
11. Chronograaf volgens conclusie 1, waarbij deze ten minste een bedieningsknop voor ten minste een van activering, pauzering, stopzetten en resetten van de chronotijdmeting omvat.
12. Chronograaf volgens een der voorgaande conclusies, waarbij deze ten minste een bedieningsknop voor ten minste een van activering en instelling van een alarm omvat.
13. Chronograaf volgens conclusie 12, waarbij deze een indicator om vat met een eerste aanduiding voor uitgeschakeld alarm en een tweede aanduiding voor ingeschakeld alarm, waarbij de indicator bij voorkeur is voorzien in de subwijzerplaat met subwijzerfamilie voor aanduiding van een alarmtijd. 20
14. Chronograaf volgens een der conclusies 1, 6, 8, 10 en 11, waar bij: - de subwijzerplaat coaxiaal met de hoofdwijzerplaat is gelegen; - de hoofdwijzerplaat en hoofdwijzerfamilie gedeeltelijk door de subwi j zerplaat zijn afgedekt; en - de subwijzerfamilie coaxiaal met de 25 hoofdwijzerfamilie is gelegen.
15. Chronograaf volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de subwijzerfamilie voor weergave van de permanente tijd slechts een uurwijzer en een minuutwijzer omvat en, voor zover de chronowijzerfa- 30 milie geen chronotijdmeting weergeeft, een weergave van de permanente seconde-tijd wordt verzorgd door ten minste een wijzer van de chronowi j zerfamilie. 1037424
NL1037424A 2009-10-29 2009-10-29 Chronograaf. NL1037424C (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1037424 2009-10-29
NL1037424A NL1037424C (nl) 2009-10-29 2009-10-29 Chronograaf.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1037424A NL1037424C (nl) 2009-10-29 2009-10-29 Chronograaf.
PCT/NL2010/000156 WO2011053123A1 (en) 2009-10-29 2010-10-28 Chronograph
JP2012536727A JP5626604B2 (ja) 2009-10-29 2010-10-28 クロノグラフ
CN 201080048181 CN102597893A (zh) 2009-10-29 2010-10-28 计时器
EP20100778740 EP2494414B1 (en) 2009-10-29 2010-10-28 Chronograph
US13502614 US8737175B2 (en) 2009-10-29 2010-10-28 Chronograph

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1037424C true NL1037424C (nl) 2011-05-02

Family

ID=41716367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1037424A NL1037424C (nl) 2009-10-29 2009-10-29 Chronograaf.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8737175B2 (nl)
EP (1) EP2494414B1 (nl)
JP (1) JP5626604B2 (nl)
CN (1) CN102597893A (nl)
NL (1) NL1037424C (nl)
WO (1) WO2011053123A1 (nl)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8923096B1 (en) * 2013-10-17 2014-12-30 Timex Group Usa, Inc. Method of displaying elapsed time on a wristworn device and wristworn device displaying same
EP2881810A1 (fr) * 2013-12-03 2015-06-10 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Procédé d'affichage de tendance sur chronométrage et pièce d'horlogerie associée
US9483029B2 (en) * 2014-03-06 2016-11-01 Seiko Epson Corporation Timepiece and electronic timepiece
CN105955012A (zh) 2015-03-09 2016-09-21 精工爱普生株式会社 电子设备和时刻修正方法
US9639064B2 (en) * 2015-09-18 2017-05-02 Timex Group Usa, Inc. Wearable electronic device with hand synchronization
USD792261S1 (en) * 2015-12-01 2017-07-18 Montblanc-Simplo Gmbh Watch dial
USD796982S1 (en) * 2015-12-01 2017-09-12 Montblanc-Simplo Gmbh Watch dial
USD807770S1 (en) * 2015-12-01 2018-01-16 Montblanc-Simplo Gmbh Watch dial
JP2017173047A (ja) * 2016-03-22 2017-09-28 セイコーエプソン株式会社 電子機器、時刻修正方法および時刻修正プログラム

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4364669A (en) * 1980-01-21 1982-12-21 Ebauches, S.A. Chronographic watch
EP0130150A1 (fr) * 1983-06-23 1985-01-02 Tag-Heuer S.A. Chronographe électronique, notamment montre-chronographe électronique, analogique, compteur de temps chronométrés
CH682201A *
EP0964320A1 (en) * 1997-10-08 1999-12-15 Seiko Epson Corporation Timepiece
EP1408383A1 (fr) * 2002-10-07 2004-04-14 Vaucher Manufacture Fleurier SA Mouvement de montre chronographe
US20040170088A1 (en) * 2001-05-14 2004-09-02 Ernst Seyr Analogue chronograph comprising a digital display
WO2005091086A1 (fr) * 2004-02-17 2005-09-29 Tag Heuer Sa Montre chronographe a affichage retrograde
EP1691243A2 (fr) * 2005-02-14 2006-08-16 Mct Holding Sa Montre chronographe

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US426396A (en) * 1890-04-22 Charles schlatter
US2361563A (en) * 1940-11-06 1944-10-31 Montres Perret Et Berthoud Sa Device for measuring time intervals
JPS5827085A (en) * 1981-08-11 1983-02-17 Citizen Watch Co Ltd Pointer time piece with chronograph function
JPH07103432B2 (ja) 1989-07-14 1995-11-08 株式会社東芝 半導体素子形成用高純度チタン材、高純度チタン材の製造方法、それを用いたスパッタターゲットおよび高純度チタン膜
US5297121A (en) * 1992-10-14 1994-03-22 Sepehri Seyyed S Eccentric mounted watch
JP3602205B2 (ja) * 1995-06-30 2004-12-15 シチズン時計株式会社 電子時計
JP2003075563A (ja) * 1998-04-21 2003-03-12 Seiko Epson Corp 計時装置
WO1999054790A1 (fr) * 1998-04-21 1999-10-28 Seiko Epson Corporation Dispositif et procede de mesure du temps
JP2001051074A (ja) * 1999-08-04 2001-02-23 Seiko Epson Corp 電磁変換器、計時装置およびロータ磁石の着磁方法
DE10135110B4 (de) * 2001-07-19 2004-05-27 Lange Uhren Gmbh Chronograph
EP1336908A2 (de) * 2002-02-14 2003-08-20 Richemont International Sa Bedienungseinheit für Einstellvorrichtungen einer Uhr sowie diese Einheit integrierende Uhren
EP1336907A2 (de) * 2002-02-14 2003-08-20 Richemont International Sa Steuerungsmechanismus für Einstellvorrichtungen einer Uhr sowie diesen Mechanismus integrierende Uhren
US6975561B2 (en) * 2002-06-13 2005-12-13 Vaucher Manufacture Fleurier S.A. Chronograph mechanism
WO2004068247A1 (ja) * 2003-01-28 2004-08-12 Seiko Epson Corporation 多機能時計
JP4228708B2 (ja) * 2003-01-30 2009-02-25 セイコーエプソン株式会社 多機能時計
JP3714355B2 (ja) * 2003-05-29 2005-11-09 セイコーエプソン株式会社 計時装置およびその自動停止方法
US7120093B2 (en) * 2004-02-20 2006-10-10 Daniel Lazaretnik Oval shaped timepieces and stem arrangement for watches
DE602006005659D1 (de) 2006-08-21 2009-04-23 Cartier Creation Studio Sa Uhr
JP5181514B2 (ja) * 2007-04-11 2013-04-10 セイコーエプソン株式会社 計時機能付きアナログ時計
US8050147B2 (en) * 2008-09-22 2011-11-01 The Anthena Company, LLC Device incorporating both time keeping and static adjustment dials for determining feeding times and position

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH682201A *
US4364669A (en) * 1980-01-21 1982-12-21 Ebauches, S.A. Chronographic watch
EP0130150A1 (fr) * 1983-06-23 1985-01-02 Tag-Heuer S.A. Chronographe électronique, notamment montre-chronographe électronique, analogique, compteur de temps chronométrés
EP0964320A1 (en) * 1997-10-08 1999-12-15 Seiko Epson Corporation Timepiece
US20040170088A1 (en) * 2001-05-14 2004-09-02 Ernst Seyr Analogue chronograph comprising a digital display
EP1408383A1 (fr) * 2002-10-07 2004-04-14 Vaucher Manufacture Fleurier SA Mouvement de montre chronographe
WO2005091086A1 (fr) * 2004-02-17 2005-09-29 Tag Heuer Sa Montre chronographe a affichage retrograde
EP1691243A2 (fr) * 2005-02-14 2006-08-16 Mct Holding Sa Montre chronographe

Also Published As

Publication number Publication date Type
US8737175B2 (en) 2014-05-27 grant
US20120201103A1 (en) 2012-08-09 application
CN102597893A (zh) 2012-07-18 application
JP2013509580A (ja) 2013-03-14 application
EP2494414A1 (en) 2012-09-05 application
EP2494414B1 (en) 2013-12-11 grant
JP5626604B2 (ja) 2014-11-19 grant
WO2011053123A1 (en) 2011-05-05 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5202858A (en) Analog electronic timepiece having an electric-optical display device
US4659232A (en) Timepiece
US4523857A (en) Multi-function analog electronic timepiece
US3427800A (en) Watch for yachting and underwater use
US20070091727A1 (en) Timekeeper with a Mechanism for Measuring Settable Predetermined Periods
US4270197A (en) Analog display electronic stopwatch
GB2087601A (en) Analog display electronic timepiece with multi-mode display capability
JP2000267797A (ja) 情報処理装置
US7445374B2 (en) Two-state chronograph with switching means
US5255248A (en) Time line watch
US4588305A (en) Electronic chronograph watch having analog and digital display of measured time periods
US4470706A (en) Analog type of electronic timepiece
CN101017361A (zh) 钟表机芯年历机构
US6975561B2 (en) Chronograph mechanism
US7782717B2 (en) On-demand display device for a timepiece
JPS562583A (en) Analog type chronograph watch
US20030081507A1 (en) Electronic timepiece, display control method for electronic timepiece, and information terminal
US4223523A (en) Electronic analog alarm timepiece
WO2001059530A1 (fr) Dispositif indicateur analogique pour garde-temps et utilisation de ce dispositif
US6154421A (en) Calendar-timepiece combination
GB2067798A (en) Chronographic watch
US7317664B2 (en) Multiplayer gaming button
US5220539A (en) Biblical timepiece having improved display characteristics
US3992871A (en) Chronograph wristwatch
GB2266791A (en) Improvements relaating to chronographs

Legal Events

Date Code Title Description
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20150501